Bosch AHS 48 Li kılavuzu

AşağıdaBosch AHS 48 Li için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Çit Budayıcı
  • Model/isim: AHS 48 Li
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Hollandalı, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Norveç, Fince, Romen, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna, Rus, Çek

İçindekiler

Sayfa: 136
Türkçe | 137
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
tr
Güvenlik Talimat
Resimli semboller hakknda açklamalar
Kullanm klavuzunu tam olarak
okuyun.
Bu bahçe aletini yağmur altnda
kullanmayn ve yağmur altnda
brakmayn.
Bahçe aletinde ayarlama veya temizlik
işleri yapmadan önce ve bahçe aletini
uzun süre denetim dş brakacağnz
zaman aküyü çkarn.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar
Talimat
Bütün uyarlar ve talimat hükümle-
rini okuyun. Açklanan uyarlara ve
talimat hükümlerine uyulmadğ takdirde elekt-
rik çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr yara-
lanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini ileride
kullanmak üzere saklayn.
Uyar ve talimat hükümlerinde kullanlan “Elekt-
rikli El Aleti” kavram, akm şebekesine bağl
(şebeke bağlant kablosu ile) aletlerle akü ile
çalşan aletleri (akm şebekesine bağlants
olmayan aletler) kapsamaktadr.
1) Çalşma yeri güvenliği
a) Çalştğnz yeri temiz tutun ve iyi aydn-
latn. Çalştğnz yer düzensiz ise ve iyi
aydnlatlmamşsa kazalar ortaya çkabilir.
b) Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv,
gaz veya tozlarn bulunduğu yerlerde
elektrikli el aleti ile çalşmayn. Elektrikli
el aletleri, toz veya buharlarn tutuşma-
sna neden olabilecek kvlcmlar
çkarrlar.
c) Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar
ve başkalarn uzakta tutun. Dikkatiniz
dağlacak olursa aletin kontrolünü kaybe-
debilirsiniz.
2) Elektrik Güvenliği
a) Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uy-
maldr. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin.
Koruyucu topraklanmş elektrikli el alet-
leri ile birlikte adaptör fiş kullanmayn.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik
çarpma tehlikesini azaltr.
b) Borular, kalorifer petekleri, stclar ve
buzdolaplar gibi topraklanmş yüzey-
lerle bedensel temasa gelmekten kaç-
nn. Bedeniniz topraklandğ anda büyük
bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
c) Aleti yağmur altnda veya nemli ortam-
larda brakmayn. Suyun elektrikli el aleti
içine szmas elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
d) Elektrikli el aletini kablosundan tutarak
taşmayn, kabloyu kullanarak asmayn
veya kablodan çekerek fişi çkarmayn.
Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarl
cisimlerden veya aletin hareketli parça-
larndan uzak tutun. Hasarl veya dolaş-
mş kablo elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
e) Bir elektrikli el aleti ile açk havada
çalşrken, mutlaka açk havada kulla-
nlmaya uygun uzatma kablosu kullann.
Açk havada kullanlmaya uygun uzatma
kablosunun kullanlmas elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda
çalştrlmas şartsa, mutlaka arza akm
koruma şalteri kullann. Arza akm ko-
ruma şalterinin kullanm elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
3) Kişilerin Güvenliği
a) Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin,
elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tem-
po ve yöntemle yürütün. Yorgunsanz,
aldğnz haplarn, ilaçlarn veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kul-
lanmayn. Aleti kullanrken bir anki dikkat-
sizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
UYARI
OBJ_BUCH-564-006.book Page 137 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sayfa: 137
138 | Türkçe
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
b) Daima kişisel koruyucu donanm ve bir
koruyucu gözlük kullann. Elektrikli el ale-
tinin türü ve kullanmna uygun olarak; toz
maskesi, kaymayan iş ayakkablar, koru-
yucu kask veya koruyucu kulaklk gibi
koruyucu donanm kullanm yaralanma
tehlikesini azalttr.
c) Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn.
Akm ikmal şebekesine ve/veya aküye
bağlamadan, elinize alp taşmadan önce
elektrikli el aletinin kapal olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağnz
şalter üzerinde dururken taşrsanz ve alet
açkken fişi prize sokarsanz kazalara
neden olabilirsiniz.
d) Elektrikli el aletini çalştrmadan önce
ayar aletlerini veya anahtarlar aletten
çkarn. Aletin dönen parçalar içinde
bulunabilecek bir yardmc alet yaralan-
malara neden olabilir.
e) Çalşrken bedeniniz anormal durumda
olmasn. Çalşrken duruşunuz güvenli
olsun ve dengenizi her zaman koruyun.
Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
f) Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler
giymeyin ve tak takmayn. Saçlarnz,
giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin
hareketli parçalarndan uzak tutun. Bol
giysiler, uzun saçlar veya taklar aletin
hareketli parçalar tarafndan tutulabilir.
g) Toz emme donanm veya toz tutma terti-
bat kullanrken, bunlarn bağl olduğun-
dan ve doğru kullanldğndan emin olun.
Toz emme donanmnn kullanm tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltr.
4) Elektrikli el aletlerinin özenle kullanm ve
bakm
a) Aleti aşr ölçede zorlamayn. Yaptğnz
işe uygun elektrikli el aletleri kullann.
Uygun performansl elektrikli el aleti ile,
belirlenen çalşma alannda daha iyi ve
güvenli çalşrsnz.
b) Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kul-
lanmayn. Açlp kapanamayan bir elekt-
rikli el aleti tehlikelidir ve onarlmaldr.
c) Alette bir ayarlama işlemine başlamadan
ve/veya aküyü çkarmadan önce, her-
hangi bir aksesuar değiştirirken veya
aleti elinizden brakrken fişi prizden
çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin
yanlşlkla çalşmasn önler.
d) Kullanm dş duran elektrikli el aletlerini
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde sak-
layn. Aleti kullanmay bilmeyen veya bu
kullanm klavuzunu okumayan kişilerin
aletle çalşmasna izin vermeyin. Dene-
yimsiz kişiler tarafndan kullanldğnda
elektrikli el aletleri tehlikelidir.
e) Elektrikli el aletinizin bakmn özenle
yapn. Elektrikli el aletinizin kusursuz
olarak işlev görmesini engelleyebilecek
bir durumun olup olmadğn, hareketli
parçalarn kusursuz olarak işlev görüp
görmediklerini ve skşp skşmadk-
larn, parçalarn hasarl olup olmadğn
kontrol edin. Aleti kullanmaya başlama-
dan önce hasarl parçalar onartn. Birçok
iş kazas elektrikli el aletlerinin kötü
bakmndan kaynaklanr.
f) Kesici uçlar daima keskin ve temiz
tutun. Özenle bakm yaplmş keskin
kenarl kesme uçlarnn malzeme içinde
skşma tehlikesi daha azdr ve daha rahat
kullanm olanağ sağlarlar.
g) Elektrikli el aletini, aksesuar, uçlar ve
benzerlerini, bu özel tip alet için öngö-
rülen talimata göre kullann. Bu srada
çalşma koşullarn ve yaptğnz işi dik-
kate aln. Elektrikli el aletlerinin kendileri
için öngörülen alann dşnda kullanlmas
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Akülü aletlerin özenli bakm ve kullanm
a) Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği
şarj cihaz ile şarj edin. Bir akünün şarjna
uygun olarak üretilmiş şarj cihaz başka bir
akünün şarj için kullanlrsa yangn
tehlikesi ortaya çkar.
b) Sadece ilgili elektrikli el aleti için öngö-
rülen aküleri kullann. Başka akülerin
kullanm yaralanmalara ve yangnlara
neden olabilir.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 138 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sayfa: 138
Türkçe | 139
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
c) Kullanlmayan aküyü büro ataçlar, ma-
deni bozuk paralar, anahtarlar, çiviler,
vidalar veya metal nesnelerden uzak
tutun. Bunlar köprüleme yaparak kon-
taklara neden olabilir. Akü kontaklar
arasndaki bir ksa devre yanmalara veya
yangnlara neden olabilir.
d) Yanlş kullanm durumunda aküden sv
dşar szabilir. Bu sv ile temasa gelme-
yin. Yanlşlkla temasa gelirseniz su ile
iyice ykayn. Eğer sv gözlerinize gele-
cek olursa hemen bir hekime başvurun.
Dşar szan akü svs cilt tahrişlerine ve
yanmalara neden olabilir.
6) Servis
a) Elektrikli el aletinizi sadece yetkili per-
sonele ve orijinal yedek parça kullanma
koşulu ile onartn. Bu sayede aletin gü-
venliğini sürekli hale getirirsiniz.
Çit biçme makineleri için güvenlik
talimat
f Bedeninizin bütün organlarn kesici
bçaklardan uzak tutun. Bçaklar çalşrken
biçtiğiniz malzemeyi almay veya biçilecek
malzemeyi tutmay denemeyin. Skşan
malzemeyi daima alet kapal durumda iken
aln. Çit biçme makinesi ile çalşrken bir anki
dikkatsizlik ağr yaralanmalara neden olabilir.
f Çit biçme makinesini bçaklar hareketsiz
durumda iken tutamağndan tutarak taşyn.
Çit biçme makinesini naklederken veya
saklarken daima koruyucu kapağ kapatn.
Aleti dikkatli kullanma bçaklardan
kaynaklanabilecek yaralanma tehlikesini
azaltr.
f Elektrikli el aletini sadece izolasyonlu
tutamaklarndan tutun, çünkü kesici bçak
görünmeyen elektrik kablolar ile temasa
gelebilir. Kesici bçak gerilim ileten bir kablo
ile temasa gelecek olursa aletin metal
parçalar gerilime maruz kalabilir ve elektrik
çarpmasna neden olunabilir.
f Kabloyu aletin kesme alanndan uzak tutun.
Çalşrken kablo çallklar arasnda
görünmeyebilir ve yanlşlkla kesilebilir.
f Aleti kullanrken bütün koruyucu donanmn
ve tutamaklarn takl olduğundan emin
olun. Eksik olarak monte edilmiş veya
müsaade edilmeyen modifikasyona uğramş
bir aleti hiçbir zaman çalştrmay denemeyin.
f Kullanmaya başlamadan önce çit kesme
bçağn daima bakm spreyi ile yağlayn.
f Aküyü açmayn. Ksa devre tehlikesi vardr.
Aküyü aşr ölçüde snmaya karş;
örneğin sürekli güneş şnna karş ve
ayrca, ateşe, suya ve neme karş
koruyun. Patlama tehlikesi vardr.
f Aküye ksa devre yaptrmayn. Patlama
tehlikesi vardr.
f Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun
kullanlmadklarnda aküler buhar çkara-
bilir. Çalştğnz yeri havalandrn ve şika-
yet olursa hekime başvurun. Akülerden
çkan buharlar nefes yollarn tahriş edebilir.
f Arzal akülerde sznt olabilir ve bu sznt
çevreye yaylabilir. Lütfen ilgili parçalar
kontrol edin. Üzerinde sv olan parçalar
temizleyin veya gerekiyorsa değiştirin.
f Aküyü sadece elektrikli el aletiniz ile
birlikte kullann. Ancak bu yolla akü tehlikeli
zorlanmalara karş korunur.
f Sadece elektrikli el aletinizin tip etiketinde
belirtilen gerilimdeki orijinal Bosch
akülerini kullann. Başka akülerin, örneğin
taklitlerin, onarm görmüş akülerin veya
değişik marka akülerin kullanm, akülerin
patlamas sonucu yaralanmalara veya maddi
hasara neden olabilir.
f Bu alet; çocuklar da dahil olmak üzere,
fiziksel, duygusal veya zihinsel bakmdan
engelli veya yeterli bilgi ve deneyime sahip
olmayan kişiler tarafndan kullanlmaya
müsaadeli değildir. Ancak anlan bu kişiler bu
aleti sağlklar için yetkili bir kişinin
gözetiminde veya aleti kullanmasn bilen
kişilerin talimat ile kullanabilirler.
Çocuklarn aletle oynamamas için dikkatli
olunmaldr.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 139 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sayfa: 139
140 | Türkçe
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Şarj cihazlar için güvnelik talimat
Şarj cihazn yağmur ve neme karş
koruyun. Şarj cihaznn içine su
szmas elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
f Yabanc marka akü şarj etmeyin. Bu şarj
cihaz sadece teknik veriler bölümünde
belirtilen gerilime sahip Bosch Li-Ionen-
Akülerin şarjna uygundur. Yabanc marka
akülerin şarj yangn ve patlama tehlikesinin
oluşmasna neden olabilir.
f Şarj cihazn temiz tutun. Kirlenme nedeniyle
elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
f Her kullanmdan önce şarj cihazn, kabloyu
ve fişi kontrol edin. Hasar tespit ederseniz
şarj cihazn kullanmayn. Şarj cihazn
kendiniz açmayn, sadece kalifiye
elemanlara veya uzmanlara açtrn ve
sadece orijinal yedek parçalar kullann.
Hasarl şarj cihaz, kablo ve fişler elektrik
çarpma tehlikesini artrr.
f Şarj cihazn kolay tutuşan zeminlerde kul-
lanmayn (örneğin kağt, tekstil malzemesi
vb.). Şarj işlemi srasnda şarj cihaznda mey-
dana gelen snma yangn tehlikesi doğurur.
f Çocuklara dikkat edin ve şarj cihaz ile
oynamadklarndan emin olun.
f Zihinsel veya fisiksel engelli kişiler şarj
cihazn sadece denetim ve gözetim altnda
veya yönlendirme altnda izin verildiği
takdirde kullanabilirler. Dikkatli bir
yönlendirme hatal kullanm ve yaralanma
tehlikesini azaltr.
Ürün ve işlev tanm
Bütün uyarlar ve talimat hüküm-
lerini okuyun. Açklanan uyarlara
ve talimat hükümlerine uyulmadğ
takdirde elektrik çarpmalarna, yan-
gnlara ve/veya ağr yaralanmalara
neden olunabilir.
Lütfen alet resminin bulunduğu kapak sayfasn
açn ve kullanm klavuzunu okuduğunuz sürece
bu sayfay açk tutun.
Usulüne uygun kullanm
Bu bahçe aleti; ev ve hobi bahçelerindeki çit ve
çallarn kesilmesi ve ksaltlmas için
tasarlanmştr.
Teslimat kapsam
Bahçe aletini ambalajndan dikkatli biçimde
çkarn ve aşağdaki parçalarn eksik olup
olmadğn kontrol edin:
– Çit kesme makinesi
– Bçak muhafazas
– Kullanm klavuzu
Akü ve şarj cihaz belirli tiplerde teslimat
kapsamndadr.
Eğer parçalar eksik veya hasarl ise yetkili
satcnza başvurun.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanlarn numaralar grafik
sayfasndaki bahçe aleti şeklinin bulunduğu
numaralarla ayndr.
1 Çit kesme (budama) bçağ
2 Ön tutamak el muhafazas
3 Anahtarlama kollu ön tutamak
4 Açma/kapama şalteri emniyeti
5 Açma/kapama şalterli arka tutamak
6 Akü
7 Havalandrma aralklar
8 Bçak muhafazas
9 Şarj cihaz
10 LED-Gösterge
11 Seri numaras
Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir. Aksesuarn tümünü
aksesuar programmzda bulabilirsiniz.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 140 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sayfa: 140
Türkçe | 141
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Teknik veriler
Akülü çit kesme makinesi AHS 48 LI AHS 52 LI
Ürün kodu 3 600 H49 000 3 600 H49 001
Boştaki strok says dev/dak 1100 1100
Kesme uzunluğu mm 480 520
Kesme genişliği mm 15 15
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre kg 2,2 2,3
Seri numaras Seri numaras 11 için bahçe aletinin (Tip etiketine)
bakn
Akü Li-Ionen Li-Ionen
Ürün kodu
– 1,3 Ah
– 1,5 Ah
2 607 336 039
2 607 336 207
2 607 336 039
2 607 336 207
Anma gerilimi V= 18 18
Kapasitesi
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
Ah
Ah
1,3
1,5
1,3
1,5
Akü hücrelerinin says
– 2 607 336 039
– 2 607 336 207
5
5
5
5
Bir akü şarj ile işletme süresi dak 50 50
Şarj cihaz AL 2215 CV AL 2215 CV
Ürün kodu EU
UK
AU
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
2 607 225 471
2 607 225 473
2 607 225 475
Şarj akm mA 1500 1500
Müsaade edilen şarj scaklk aralğ °C 0– 45 0– 45
Şarj süresi (akü boş durumda) dak 60 60
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre kg 0,4 0,4
Koruma snf / II / II
Şarj cihaz AL 2204 CV AL 2204 CV
Ürün kodu EU
UK
AU
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
2 607 225 273
2 607 225 275
2 607 225 277
Şarj akm mA 430 430
Müsaade edilen şarj scaklk aralğ °C 0– 45 0– 45
Şarj süresi (akü boş durumda) dak 180 180
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre kg 0,7 0,7
Koruma snf / II / II
OBJ_BUCH-564-006.book Page 141 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sayfa: 141
142 | Türkçe
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültüye ait ölçme değerleri 2000/14/AT’ye
göre belirlenmektedir.
Aletin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik
olarak şöyledir: Ses basnc seviyesi 79 dB(A);
gürültü emisyonu seviyesi 87 dB(A). Tolerans
K =3 dB.
Toplam titreşim değeri (üç yönün vekör toplam)
EN 60745’e göne tespit edilmiştir:
Titreşim emisyon değeri ah = 2,5 m/s2
, tolerans
K = 1,5 m/s2
.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi
EN 60745’e göre normlandrlmş bir ölçme
yöntemi ile tespit edilmiştir ve elektrikli el
aletlerinin karşlaştrlmasnda kullanlabilir. Bu
değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin
edilmesine uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin
temel kullanm alanlarn temsil eder. Ancak
elektrikli el aleti başka kullanm alanlarnda
kullanlrken, farkl uçlarla kullanlrken veya
yetersiz bakmla kullanlrken, titreşim seviyesi
belirtilen değerden farkl olabilir. Bu da toplam
çalşma süresi içindeki titreşim yükünü önemli
ölçüde artrabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek
için aletin kapal olduğu veya çalştğ halde
kullanlmadğ süreler de dikkate alnmaldr. Bu,
toplam çalşma süresi içindeki titreşim yükünü
önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullancya bindirdiği yük için
önceden ek güvenlik önlemleri aln. Örneğin:
Elektrikli el aletinin ve uçlarn bakm, ellerin
scak tutulmas, iş aşamalarnn organize
edilmesi.
Uygunluk beyan
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde
tanmlanan ürünün aşağdaki norm veya
normatif belgelere uygun olduğunu beyan
ederiz: 2006/95/AT, 2004/108/AT,
2006/42/AT, 2000/14/AT yönetmelik
hükümleri uyarnca EN 60745 (akülü alet) ve
EN 60335 (akü şarj cihaz).
2000/14/AT: Garanti edilen gürültü emisyonu
seviyesi 90 dB(A). Uyumluluk değerlendirme
yöntemi ek V uyarnca.
Ürün kategorisi: 25
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
07
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
30.11.2010
Montaj
Güvenliğiniz için
f Dikkat: Ayar ve temizlik işlerine
başlamadan önce bahçe aletini kapatn ve
aküyü çkarn.
f Çit kesme makinesi kapatldktan sonra da
bçaklar birkaç saniye serbest dönüşte
dönmeye devam eder.
f Dönmekte olan bçaklara dokunmayn.
Akünün şarj edilmesi
Açklama: Akü ksmi şarjl olarak teslim edilir.
Aküden tam performans elde edebilmek için ilk
kullanmdan önce aküyü şarj cihaznda tam
olarak şarj edin.
Li-Ionen aküler kullanm ömürleri ksalmadan
istendiği zaman şarj edilebilir. Şarj işleminin
kesilmesi aküye zarar vermez.
Akünün çkarlmas
Akü boşa alma düğmesine basn ve aküyü 6
arkaya doğru çekerek aletten çkarn.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-564-006.book Page 142 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sayfa: 142
Türkçe | 143
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Şarj işlemi (Baknz: Şekil A)
Şarj cihaznn şebeke bağlant fişi prize
takldktan ve akü şarj cihaz 9 içine
yerleştirildikten sonra şarj işlemi başlar.
Önce aküyü 6 şekilde gösterildiği gibi ön
taraftan şarj cihazna yerleştirin (n) ve daha
sonra aküyü 6 arka taraftan aşağ bastrn (o).
Aküyü çkarmak için ayn işlemi ters sra ile
uygulayn.
Akll şarj yöntemi sayesinde akünün şarj
durumu otomatik olarak alglanr ve akü scaklğ
ile akü geriliminden bağmsz olarak optimum
şarj akm ile şarj işlemi gerçekleştirilir.
Bu yolla akü korunur ve şarj cihaz içinde daima
tam şarjl olarak kalr.
Açklama: Şarj işlemi ancak akü scaklğ
müsaade edilen şarj scaklğ arasnda ise
mümkündür. Baknz: Bölüm “Teknik veriler”.
Akü şarj göstergesinin yanp sönmesi 10
Şarj işlemi akü şarj göstergesinin
10 yanp sönmesi ile bildirilir.
Akü şarj göstergesinin sürekli yanmas 10
Akü şarj göstergesinin 10
sürekli olarak yanmas
akünün tam olarak şarj
olduğunu veya akü
scaklğnn müsaade edilen scaklk arasnda
olmamas nedeni ile şarj işleminin
yaplamadğn gösterir. Müsaade edilen scaklk
aralğna ulaşlnca akü şarj olur.
Akü olmadan akü şarj göstergesinin 10 sürekli
yanmas, şebeke fişinin prize takl olduğunu ve
şarj cihaznn işletime hazr olduğunu bildirir.
Şarj işlemine ilişkin açklamalar
Kesintisiz veya arka arkaya gerçekleştirilen şarj
çevrimlerinde şarj cihaz snabilir. Bu normaldir
ve şarj cihaznda teknik bir arzann olduğu
anlamna gelmez.
Şarj işleminden sonra çok ksa süre çalşlabi-
liyorsa akü ömrünü tamamlamş ve
değiştirilmesi gerekiyor demektir.
Akü bir NTC scaklk kontrol sistemi ile donatl-
mş olup, bu sistem sadece 0 °C–45 °C scaklk
aralğnda şarj işlemine izin verir. Bu sayede
akünün kullanm ömrü önemli ölçüde uzar.
Li-Ionen akü derin deşarja karş “Electronic Cell
Protection (ECP) ile korunmaktadr”. Akü
boşaldğ zaman bahçe aleti bir koruyucu sistem
tarafndan kapatlr: Kesici bçak artk hareket
etmez.
Bahçe aleti otomatik olarak
kapandktan sonra açma/kapama
şalterine basmaya devam etmeyin. Akü hasar
görebilir.
İşletme
Çalştrma
Akünün yerleştirilmesi (Baknz: Şekil A)
Aküyü şekilde görüldüğü gibi aletin içine itin.
Akü hissedilir biçimde kavrama yapmaldr.
Açma (Baknz: Şekil B)
n Arka tutamakta açma/kapama şalterine 5
basn ve şalteri basl tutun.
o Kapama emniyetini 4 yukar çekin.
p Öndeki açma-kapama şalterine 3 basn.
Kapama
Ön 3 veya arka 5 açma/kapama şalterini brakn.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
(Baknz: Şekiller C–E)
f Dikkat: Çit kesme makinesini iki elinizle ve
bedeninizden belirli bir uzaklkta tutun.
Duruşunuzun güvenli olmasna dikkat edin.
f Kullanmaya başlamadan önce çit kesme
bçağn daima bakm spreyi ile yağlayn.
En fazla 15 mm kalnlğa kadar olan dallar
kesilebilir. Dallar bçaklara yöneltme için çit
kesme makinesini düzenli bir biçimde kesme
hatt üzerinde ileri doğru hareket ettirin. İki
tarafl çit kesme bçaklar her iki yönde de veya
pandül hareket sayesinde bir yönden diğer yöne
doğru kesme olanağ sağlar.
DIKKAT
OBJ_BUCH-564-006.book Page 143 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sayfa: 143
144 | Türkçe
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Çitlerin önce yan taraflarn sonra üstlerini kesin.
Yan taraflar düz olarak kesebilmeniz için
büyüme yönünde alttan yukarya doğru
kesmenizi tavsiye ederiz. Yukardan aşağya
doğru kesme yaparsanz ince dallar dşar doğru
hareket eder ve bunun sonucunda zayf yerler
veya delikler ortaya çkar.
Son işlem olarak üst kenar düzgün olarak
kesebilmek için çit boyunca yeterli gerginlikte
bir ip gerin.
Örneğin tel ve benzeri nesnelerin kesilmemesine
dikkat edin, çünkü bunlar bçaklara veya aletin
tahrik mekanizmasna zarar verebilir.
Anti blokaj mekanizmas
Bu bahçe aletinin aşağdaki biçimde işlev gören
patentli bir özelliği vardr:
Kesici bçak dirençli malzemeye rastlar ve bloke
olursa, motora binen yük artar. Akll mikro
elektronik sistem bu zorlanma durumunu alglar
ve kesici bçağn bloke olmasn önlemek ve
malzemeyi kesebilmek için motoru birçok kez
anahtarlar.
Bu duyulabilen anahtarlama 3 saniye kadar
sürer.
Malzeme kesildikten sonra bahçe aleti tekrar
normal durumunda çalşr veya zorlanma devam
edecek olursa kesici bçak açk konumda durur
(örneğin yanlşlkla tel çitin bir parças bahçe
aletini bloke edecek olursa).
Hata arama
Bahçe aletiniz kusursuz biçimde çalşmadğ takdirde aşağdaki tablo hata bulgularn, olas nedenleri
ve hatalarn tam olarak giderilme yollarn gösterir. Bu açklamalar yardm ile sorunu belirleyip
gideremezseniz servis atölyenize başvurun.
f Dikkat: Hata arama işleminden önce bahçe aletini kapatn ve aküyü çkarn.
Hata göstergesi Olas neden Giderilme yolu
Çit kesme makinesi
çalşmyor
Akü boşalmş durumda Aküyü şarj edin, şarjla ilgili
açklamalara da bakn
Kapama emniyeti doğru olarak
kavrama yapmamş
Baknz “İşletime alma”
Çit kesme makinesi
kesintili olarak
çalşyor
Bahçe aletinin içindeki kablo
sisteminde hata var
Müşteri servisine başvurun
Açma/kapama şalteri arzal Müşteri servisine başvurun
Motorun dönme yönü sürekli olarak
değişir ve motor yaklaşk 3 saniye
sonra durur
Baknz: “Çalşrken dikkat edilecek
hususlar” (Anti blokaj mekanizmas)
Motor çalşyor,
ancak bçaklar
hareket etmiyor
Aletin içinde hata var Müşteri servisine başvurun
Bçaklar aşr ölçüde
snyor
Bçaklar körelmiş Çit kesme bçaklarn biletin
Bçaklarda çentik oluşmuş Çit kesme bçaklarn kontrol ettirin
Yetersiz yağlamadan dolay aşr
sürtünme
Üzerlerine yağ püskürtün
Bçak hareket
etmeyin
Akü boşalmş durumda Aküyü şarj edin, şarjla ilgili
açklamalara da bakn
Bahçe aleti arzal Müşteri servisine başvurun
OBJ_BUCH-564-006.book Page 144 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sayfa: 144
Türkçe | 145
Bosch Power Tools F 016 L70 729 | (13.12.10)
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
f Dikkat: Bahçe aletinin kendinde bir çalşma
yapmadan önce her defasnda aküyü
çkarn.
Açklama: Aleti uzun süre ve güvenilir biçimde
kullanabilmek için aşağdaki bakm işlemlerini
düzenli aralklarla tekrarlayn.
Bahçe aletini gevşek tespit yerleri ve aşnmş
veya hasar görmüş parçalar açsndan düzenli
aralklarla kontrol edin.
Kapak ve koruyucu donanmlarn hasarsz olup
olmadklarn, doğru olarak taklp
taklmadklarn kontrol edin. Aleti kullanmaya
başlamadan önce gerekli görülebilecek bakm ve
onarm işlerini gerçekleştirin.
Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen
bahçe aleti arza yapacak olursa, onarm Bosch
Bahçe Aletleri için yetkili bir müşteri servisinde
yaptrlmaldr.
Lütfen bütün başvuru ve yedek parça
siparişlerinizde bahçe aletinin tip etiketi
üzerindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.
Aşr titreşim ve
gürültü var
Bahçe aleti arzal Müşteri servisine başvurun
Bir şarj periyoduna
düşün kesme süresi
çok ksa
Yetersiz yağlamadan dolay aşr
sürtünme
Üzerine yağ püskürtün
Bçaklarn temizlenmesi gerekli Bçaklar temizleyin
Kesme tekniği kötü Baknz: “Çalşrken dikkat edilecek
hususlar”
Akü tam olarak şarj edilmemiş Aküyü şarj edin, şarjla ilgili
açklamalara da bakn
Akü şarj göstergesi
10 sürekli yanyor
Şarj işlemi mümkün
değil
Akü doğru yerleştirilmemiş veya
doğru olarak yerleştirilmemiş
Akü doğru olarak şarj cihazna
yerleştirin
Akü kontaklar kirli Akü kontaklarn temizleyin; örneğin
aküyü birkaç kez takp çkararak.
Gerekiyorsa aküyü yenileyin
Akü arzal Aküyü yenileyin
Bçaklar yavaş
hareket ediyor veya
anti blokaj
mekanizmas işlev
görmüyor
Akü boşalmş durumda Aküyü şarj edin, şarjla ilgili
açklamalara da bakn
Akü müsaade edilen scaklk
aralğnn dşnda depolanmş
Aküyü normal mekan scaklğna
kadar stn (0 – 45°’lik müsaade
edilen akü scaklk aralğ içinde)
Akü şarj göstergesi
10 yanmyor
Şarj cihaznn şebeke fişi takl değil
veya doğru takl değil
Şebeke fişini tam olarak prize takn
Priz, şebeke kablosu veya şarj cihaz
arzal
Şebeke gerilimini kontrol edin,
gerekiyorsa şarj cihazn Bosch
elektrikli el aletleri için yetkili bir
serviste kontrol ettirin
Hata göstergesi Olas neden Giderilme yolu
OBJ_BUCH-564-006.book Page 145 Monday, December 13, 2010 12:55 PM
Sayfa: 145
146 | Türkçe
F 016 L70 729 | (13.12.10) Bosch Power Tools
Çalşmadan sonra/Saklama
f Dikkat: Bahçe aletini kapatn ve aküyü
çkarn. Aleti depoya kaldrmadan önce
akünün çkarlmş olduğundan emin olun.
Çit kesme makinesinin dşn yumuşak bir frça
veya bezle esasl biçimde temizleyin. Su, çözücü
madde veya polijas maddesi kullanmayn.
Aletteki bütün kirli yerleri temizleyin, özellikle
motorun havalandrma aralklarn 7 iyice
temizleyin.
Bahçe aletini depolamadan önce çit kesme
bçağn daima bakm spreyi ile yağlayn.
Çit kesme makinesini çocuklarn erişemeyeceği
güvenli ve kuru bir yerde saklayn. Aletin üzerine
başka bir nesne koymayn.
Akü 0 °C – 45 °C derece scaklklar arasnda
saklanmaldr.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-garden.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Nakliye
Aküleri sadece gövdeleri hasar görmemiş halde
gönderin. Açk kontak yerlerini yapşc malzeme
ile kapatn ve aküyü ambalaj içinde hareket
etmeyecek biçimde paketleyin.
Lityum iyon aküler gönderilirken etiketleme
zorunluluğu olabilir, lütfen bu konuda
bulunduğunuz ülkedeki ulusal yönetmeliklere
uyun.
Tasfiye
Bahçe aletleri, aksesuar ve ambalaj malzemesi
çevre dostu bir biçimde tasfiye edilmek üzere
geri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadr.
Bahçe aletlerini, şarj cihazlarn ve aküleri/
bataryalar evsel çöplerin içine atmayn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2002/96/AT yönetmeliği uyarnca
kullanm ömrünü tamamlamş
elektronik ve elektrikli aletler ve
2006/66/AT yönetmeliği uyarnca
arzal veya kullanm ömrünü
tamamlamş aküler/bataryalar ayr
ayr toplanmak ve çevre dostu tasfiye için geri
kazanm merkezlerine gönderilmek zorundadr.
Aküler/Bataryalar:
Li-Ion:
Lütfen bölüm “Nakliye”, sayfa
içindeki uyarlara uyun 146.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-564-006.book Page 146 Monday, December 13, 2010 12:55 PM

Sorular & cevaplar

Bosch AHS 48 Li hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch AHS 48 Li hakkında bir soru sorun

Bosch AHS 48 Li ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch AHS 48 Li kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch AHS 48 Li ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.