Bosch AHS 45-16 kılavuzu

AşağıdaBosch AHS 45-16 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Çit Budayıcı
  • Model/isim: AHS 45-16
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, İtalyan, İsveç, Fransız, İspanyolca, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Fince, Romen, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna, Rus, Norveç, Çek

İçindekiler

Sayfa: 47
F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools
48 | Türkçe
tr
Güvenlik Talimat
Resimli semboller hakknda açklamalar
Kullanm klavuzunu tam olarak okuyun.
Çit kesme makinesini yağmur altnda
kullanmayn. Çit kesme makinesini yağmur
altnda brakmayn.
Aletin kendinde bir ayarlama işlemine ve
temizleme işlemine başlamadan önce,
kablo skştğnda, kesildiğinde, hasar
gördüğünde veya çit kesme makinesini ksa
süre de olsa denetim dşnda brakrken
aleti kapatn ve şebeke bağlant fişini
prizden çekin.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar
Talimat
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini
okuyun. Açklanan uyarlara ve talimat
hükümlerine uyulmadğ takdirde elektrik
çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr yaralanmalara
neden olunabilir.
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini ileride kullan-
mak üzere saklayn.
Uyar ve talimat hükümlerinde kullanlan “Elektrikli El
Aleti” kavram, akm şebekesine bağl (şebeke bağlant
kablosu ile) aletlerle akü ile çalşan aletleri (akm
şebekesine bağlants olmayan aletler) kapsamaktadr.
Çalşma yeri güvenliği
f Çalştğnz yeri temiz tutun ve iyi aydnlatn.
Çalştğnz yer düzensiz ise ve iyi aydn-
latlmamşsa kazalar ortaya çkabilir.
f Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv, gaz veya
tozlarn bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile
çalşmayn. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarn
tutuşmasna neden olabilecek kvlcmlar çkarrlar.
f Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar ve
başkalarn uzakta tutun. Dikkatiniz dağlacak
olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
f Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uymaldr.
Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu
topraklanmş elektrikli el aletleri ile birlikte
adaptör fiş kullanmayn. Değiştirilmemiş fiş ve
uygun priz elektrik çarpma tehlikesini azaltr.
f Borular, kalorifer petekleri, stclar ve buz-
dolaplar gibi topraklanmş yüzeylerle bedensel
temasa gelmekten kaçnn. Bedeniniz
topraklandğ anda büyük bir elektrik çarpma
tehlikesi ortaya çkar.
f Aleti yağmur altnda veya nemli ortamlarda
brakmayn. Suyun elektrikli el aleti içine szmas
elektrik çarpma tehlikesini artrr.
f Elektrikli el aletini kablosundan tutarak ta-
şmayn, kabloyu kullanarak asmayn veya
kablodan çekerek fişi çkarmayn. Kabloyu sdan,
yağdan, keskin kenarl cisimlerden veya aletin
hareketli parçalarndan uzak tutun. Hasarl veya
dolaşmş kablo elektrik çarpma tehlikesini artrr.
f Bir elektrikli el aleti ile açk havada çalşrken,
mutlaka açk havada kullanlmaya uygun uzatma
kablosu kullann. Açk havada kullanlmaya uygun
uzatma kablosunun kullanlmas elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
f Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalş-
trlmas şartsa, mutlaka arza akm koruma
şalteri kullann. Arza akm koruma şalterinin
kullanm elektrik çarpma tehlikesini azaltr.
Kişilerin Güvenliği
f Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin, elektrikli
el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle
yürütün. Yorgunsanz, aldğnz haplarn, ilaçlarn
veya alkolün etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayn. Aleti kullanrken bir anki dikkatsizlik
önemli yaralanmalara neden olabilir.
f Daima kişisel koruyucu donanm ve bir koruyucu
gözlük kullann. Elektrikli el aletinin türü ve
kullanmna uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş
ayakkablar, koruyucu kask veya koruyucu kulaklk
gibi koruyucu donanm kullanm yaralanma
tehlikesini azalttr.
f Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn. Akm
ikmal şebekesine ve/veya aküye bağlamadan,
elinize alp taşmadan önce elektrikli el aletinin
kapal olduğundan emin olun. Elektrikli el aletini
parmağnz şalter üzerinde dururken taşrsanz ve
alet açkken fişi prize sokarsanz kazalara neden
olabilirsiniz.
f Elektrikli el aletini çalştrmadan önce ayar
aletlerini veya anahtarlar aletten çkarn. Aletin
dönen parçalar içinde bulunabilecek bir yardmc
alet yaralanmalara neden olabilir.
f Çalşrken bedeniniz anormal durumda olmasn.
Çalşrken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi
her zaman koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik
durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
f Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin
ve tak takmayn. Saçlarnz, giysileriniz ve
eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarndan uzak
tutun. Bol giysiler, uzun saçlar veya taklar aletin
hareketli parçalar tarafndan tutulabilir.
f Toz emme donanm veya toz tutma tertibat
kullanrken, bunlarn bağl olduğundan ve doğru
kullanldğndan emin olun. Toz emme
donanmnn kullanm tozdan kaynalanabilecek
tehlikeleri azaltr.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanm ve
bakm
f Aleti aşr ölçede zorlamayn. Yaptğnz işe uygun
elektrikli el aletleri kullann. Uygun performansl
elektrikli el aleti ile, belirlenen çalşma alannda
daha iyi ve güvenli çalşrsnz.
f Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullan-
mayn. Açlp kapanamayan bir elektrikli el aleti
tehlikelidir ve onarlmaldr.
f Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya
aküyü çkarmadan önce, herhangi bir aksesuar
değiştirirken veya aleti elinizden brakrken fişi
prizden çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin
yanlşlkla çalşmasn önler.
f Kullanm dş duran elektrikli el aletlerini
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde saklayn.
Aleti kullanmay bilmeyen veya bu kullanm
klavuzunu okumayan kişilerin aletle çalşmasna
izin vermeyin. Deneyimsiz kişiler tarafndan
kullanldğnda elektrikli el aletleri tehlikelidir.
f Elektrikli el aletinizin bakmn özenle yapn.
Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak işlev
görmesini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadğn, hareketli parçalarn kusursuz olarak
işlev görüp görmediklerini ve skşp skşmadk-
larn, parçalarn hasarl olup olmadğn kontrol
edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasarl
parçalar onartn. Birçok iş kazas elektrikli el
aletlerinin kötü bakmndan kaynaklanr.
f Kesici uçlar daima keskin ve temiz tutun. Özenle
bakm yaplmş keskin kenarl kesme uçlarnn
malzeme içinde skşma tehlikesi daha azdr ve
daha rahat kullanm olanağ sağlarlar.
f Elektrikli el aletini, aksesuar, uçlar ve
benzerlerini, bu özel tip alet için öngörülen
talimata göre kullann. Bu srada çalşma
koşullarn ve yaptğnz işi dikkate aln. Elektrikli
el aletlerinin kendileri için öngörülen alann dşnda
kullanlmas tehlikeli durumlara neden olabilir.
Servis
f Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartn.
Bu sayede aletin güvenliğini sürekli hale
getirirsiniz.
UYARI
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 48 Friday, October 8, 2010 11:34 AM
Sayfa: 48
Türkçe | 49
Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
Çit biçme makineleri için güvenlik talimat
f Bedeninizin bütün organlarn kesici bçaklardan
uzak tutun. Bçaklar çalşrken biçtiğiniz
malzemeyi almay veya biçilecek malzemeyi
tutmay denemeyin. Skşan malzemeyi daima
alet kapal durumda iken aln. Çit biçme makinesi
ile çalşrken bir anki dikkatsizlik ağr yaralanmalara
neden olabilir.
f Çit biçme makinesini bçaklar hareketsiz
durumda iken tutamağndan tutarak taşyn. Çit
biçme makinesini naklederken veya saklarken
daima koruyucu kapağ kapatn. Aleti dikkatli
kullanma bçaklardan kaynaklanabilecek yaralanma
tehlikesini azaltr.
f Kesici bçak görünmeyen elektrik kablolarna
veya aletin şebeke bağlant kablosuna temas
edebileceğinden, elektrikli el aletini sadece
izolasyonlu tutamağndan tutun. Kesici bçak
elektrik gerilimi altndaki bir kabloya temas
ettiğinde aletin metal parçalar da elektrik
gerilimine maruz kalabilir ve bu da elektrik
çarpmasna neden olabilir.
f Kabloyu aletin kesme alanndan uzak tutun.
Çalşrken kablo çallklar arasnda görünmeyebilir
ve yanlşlkla kesilebilir.
Ek uyarlar
f Bu alet; çocuklar da dahil olmak üzere, fiziksel,
duygusal veya zihinsel bakmdan engelli veya
yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler
tarafndan kullanlmaya müsaadeli değildir. Ancak
anlan bu kişiler bu aleti sağlklar için yetkili bir
kişinin gözetiminde veya aleti kullanmasn bilen
kişilerin talimat ile kullanabilirler.
Çocuklarn aletle oynamamas için dikkatli
olunmaldr.
f Çalşrken elektrikli el aletini iki elinizle skca
tutun ve duruş pozisyonunuzun güvenli olmasna
dikkat edin. Elektrikli el aleti iki elle daha güvenli
kullanlr.
f Elinizden brakmadan önce elektrikli el aletinin
tam olarak durmasn bekleyin.
f Aletle çalşrken 3 metrelik bir daire içinde
başkalar ve evcil hayvanlar bulunmamaldr. Aleti
kullanan çalşma alann üçüncü kişilere karş
korumaktan sorumludur.
f Çit kesme makinesini hiçbir zaman çit kesme
bçağndan tutmayn.
f Çocuklarn ve bu talimat okumamş kişilerin çit
kesme makinesini kullanmasna izin vermeyin. Baz
ulusal yönetmelikler bu aletin kullanm yaşn
kstlamaktadr.
f Yaknnzda başkalar ve özellikle çocuklar veya
evcil hayvanlar varken çit kesme makinesini
kullanmayn.
f Bu aleti kullananlar başkalarnn başna gelebilecek
kazalardan veya bunlarn özel mülkiyetinde
bulunan mallarda meydana gelebilecek
hasarlardan sorumludur.
f Çit kesme makinesini çplak ayakla veya açk
sandeletlerle kullanmayn. Her zaman sağlam
ayakkablar ve uzun pantolon kullann. Sağlam iş
eldivenlerinin, kaymayan ayakkablarn ve koruyucu
gözlüklerin kullanlmas tavsiye olunur. Aletin
hareketli parçalar tarafndan tutulabilecek geniş
giysiler giymeyin ve tak takmayn.
f Biçilecek çiti dikkatli biçimde kontrol edin ve bütün
telleri ve yabanc nesneleri aln.
f Aleti kullanmaya başlamadan önce her defasnda
bçağn, bçak vidalarnn ve kesme
mekanizmasnn diğer parçalarnn aşnmş olup
olmadklarn veya hasarl olup olmadklarn
kontrol edin. Hiçbir zaman hasarl veya aşr ölçüde
aşnmş kesme mekanizmas ile çalşmayn.
f Aleti kullanmaya başlamadan önce her defasnda
bağlant kablosununun ve uzatma kablosunun
hasarl olup olmadğn kontrol edin ve gerekiyorsa
bunlar değiştirin. Bağlant kablosunu ve uzatma
kablosunu aşr scaklğa, yağa ve keskin kenarl
cisimlere karş koruyun.
f Acil durumlarda hemen durdurabilmek için çit
kesme makinesinin kullanmn tam olarak öğrenin.
f Çit kesme makinesini sadece gün şğnda veya iyi
aydnlatma koşullarnda kullann.
f Çit kesme makinesinini koruyucu donanmlar takl
olmadan veya bu donanmlar hasarl durumda iken
kulllanmayn.
f Çit kesme makinesini kullanrken birlikte teslim
edilen bütün tutamak ve koruyucu donanmn takl
olduğundan emin olun. Hiçbir zaman tam olarak
monte edilmemiş veya üzerinde değişiklik yaplmş
çit kesme makinesini kullanmayn.
f Çit kesme makinesini hiçbir zaman koruyucu
donanmndan tutmayn.
f Çit kesme makinesini özellikle basamakl yerlerde
ve merdivenlerde kullanrken duruşunuzun güvenli
olmasna dikkat edin ve dengenizi her zaman
koruyun.
f Çevrenizde olup bitene ve duyamacağnz ancak
tehlike oluşturabilecek olaylara karş dikkatli olun.
f Şu durumlarda şebeke fişini prizden çekin:
– blokaj kontrol etmeden ve gidermeye
çalşmadan önce veya çit kesme makinesinin
kendinde bir çalşma yapmadan önce.
– yabanc bir nesneye temas ettikten sonra. Çit
kesme makinesinde hasar meydana gelip
gelmediğini kontrol edin ve gerekiyorsa bakma
yollayn.
– çit kesme makinesi alşlmşn dşnda titreşim
yapmaya başlaynca (hemen kontrol edin).
f Çit kesme makinesini güvenli bir durumda
kullanabilmek için bütün somunlarn, cvatalarn ve
pimlerin yerlerine iyice oturmasn sağlayn.
f Çit kesme makinesini çocuklarn erişemeyeceği,
kuru, yüksek veya kapal bir yerde saklayn.
f Güvenlik amacyla aşnmş veya hasar görmüş
parçalar değiştirin.
f Yeterli eğitime sahip değilseniz bahçe aletini
onarmay denemeyin.
f Yenilenen parçalarn orijinal Bosch ürünü
olduğundan emin olun.
Elektrik güvenliği
f Dikkat! Bakm ve temizlik işlemlerinden önce
bahçe aletini kapatn ve şebeke bağlant fişini
prizden çekin. Akm kablosu hasar gördüğünde,
kesildiğinde veya karştğnda da ayn işlemi
uygulayn.
f Çim kesme makinesi kapatldktan sonra da bçak
birkaç saniye serbest dönüşte döner. Dikkat!
Dönmekte olan bçağa dokunmayn.
Bahçe aletiniz güvenlik sağlamak üzere koruyucu
izolasyonludur ve topraklama gerektirmez. İşletme
gerilimi 230 V AC, 50 Hz’dir (AB üyesi olmayan ülkeler
için tipe göre 220 V, 240 V). Sadece bahçe aletinizle
kullanlmaya müsaadeli uzatma kablosu kullann. Bu
konudaki bilgileri yetkili müşteri servisinden
alabilirsiniz.
Sadece H05VV-F veya H05RN-F tipi uzatma kablosu
kullanlabilir.
Güvenliği artrmak için maksimum 30 mA’lik hatal
akml bir FI-Şalterin (RCD) kullanlmas tavsiye olunur.
Bu FI-Şalteri her kullanmdan önce kontrol edilmelidir.
İngiltere’de satlmayan ürünler için uyar:
DİKKAT: Güvenliğiniz için bahçe aletinize monte
edilmiş olan fişin bağlant kablosuna bağlanmas
gereklidir. Uzatma kablosunun kuplaj püskürme
suyuna karş korunmal olmal, kauçuktan yaplmş
olmal veya kauçuk kapl olmaldr. Uzatma kablosu bir
gerginlik giderme tertibat ile kullanlmaldr.
Bağlant kablosunun hasarl olup olmadğ düzenli
aralklarla kontrol edilmeli ve sadece kusursuz
durumda kullanlmaldr.
Bağlant kablosu hasar görecek olursa sadece yetkili
Bosch servis atölyesinde onarlmaldr.
Bakm
f Keskin bçaklarn alannda meşgul olurken veya
çalşrken daima bahçe eldivenleri kullann.
f Bahçe aletini kontrol edin ve güvenlik önlemi
olarak aşnmş veya hasar görmüş parçalar
değiştirin.
f Bahçe aletini depolamadan önce çit kesme bçağn
daima bakm spreyi ile yağlayn.
f Çit kesme makinesini güvenli bir durumda
kullanabilmek için bütün somunlarn, cvatalarn ve
pimlerin yerlerine iyice oturmasn sağlayn.
f Yenilenen parçalarn orijinal Bosch ürünü
olduğundan emin olun.
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 49 Friday, October 8, 2010 11:34 AM
Sayfa: 49
F 016 L70 775 | (8.10.10) Bosch Power Tools
50 | Türkçe
Semboller
Aşağdaki semboller kullanm klavuzunu okumak ve
anlamak için önemlidir. Bu sembolleri ve anlamlarn
zihninize iyice yerleştirin. Sembollerini doğru
yorumlamak size bahçe aletini daha iyi ve daha güvenli
kullanmada yardmc olur.
Usulüne uygun kullanm
Bu bahçe aleti; ev ve hobi bahçelerindeki çit ve
çallarn kesilmesi ve ksaltlmas için tasarlanmştr.
Teknik veriler
Gürültü/Titreşim bilgisi
Gürültüye ait ölçme değerleri 2000/14/AT’ye göre
belirlenmektedir.
Aletin A değerlendirmeli gürültü seviyesi tipik olarak
şöyledir: Ses basnc seviyesi 84 dB(A); gürültü
emisyonu seviyesi 95 dB(A). Tolerans K =2 dB.
Koruyucu kulaklk kullann!
Toplam titreşim değeri (üç yönün vekör toplam)
EN 60745’e göne tespit edilmiştir:
Titreşim emisyon değeri ah <2,5 m/s2
, tolerans
K =1,5 m/s2
.
Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745’e
göre normlandrlmş bir ölçme yöntemi ile tespit
edilmiştir ve elektrikli el aletlerinin karşlaştrlmasnda
kullanlabilir. Bu değer geçici olarak titreşim
seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel
kullanm alanlarn temsil eder. Ancak elektrikli el aleti
başka kullanm alanlarnda kullanlrken, farkl uçlarla
kullanlrken veya yetersiz bakmla kullanlrken,
titreşim seviyesi belirtilen değerden farkl olabilir. Bu
da toplam çalşma süresi içindeki titreşim yükünü
önemli ölçüde artrabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için
aletin kapal olduğu veya çalştğ halde kullanlmadğ
süreler de dikkate alnmaldr. Bu, toplam çalşma
süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde
azaltabilir.
Titreşimin kullancya bindirdiği yük için önceden ek
güvenlik önlemleri aln. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve
uçlarn bakm, ellerin scak tutulmas, iş aşamalarnn
organize edilmesi.
Uygunluk beyan
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bölümünde
tanmlanan ürünün aşağdaki norm veya normatif
belgelere uygun olduğunu beyan ederiz:
2004/108/AT, 2006/42/AT, 2000/14/AT
yönetmelikleri uyarnca EN 60745.
2000/14/AT: Garanti edilen gürültü emisyonu seviyesi
97 dB(A). Uygunluk değerlendirme yöntemi ek
V uyarnca.
Ürün kategorisi: 25
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.10.2010
Montaj ve işletim
Sembol Anlam
Koruyucu eldiven kullann.
Koruyucu gözlük kullann.
Hareket yönü
Açma
Kapama
Elektrik çarpmasna karş kendinizi
koruyun.
Müsaade edilen davranş
Yasak işlem
Aksesuar
Sembol Anlam
Çit kesme makinesi AHS 45-16 AHS 50-16 AHS 55-16 AHS 60-16
Ürün kodu 3 600 ... H47 A.. H47 B.. H47 C.. H47 D..
Giriş gücü W 420 450 450 450
Kesme uzunluğu mm 450 500 550 600
Bçak aralğ mm 16 16 16 16
Boştaki strok says strok/dak 3400 3400 3400 3400
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e
göre kg 2,6 2,7 2,7 2,8
Koruma snf /II /II /II /II
Veriler 230 Volt’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farkl gerilimlerde ve farkl ülkelere özgü tiplerde bu
veriler değişebilir.
Lütfen bahçe aletinizin tip etiketindeki ürün koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar değişik olabilir.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
İşlemin amac Şekil
Teslimat kapsam 1
Uzatma kablosunun taklmas 2
Açma 2
Kapama 2
Çalşrken dikkat edilecek hususlar 2, 3
Bçaklarn bakm 4
Saklama ve nakliye 4
Aksesuar seçimi 5
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 50 Friday, October 8, 2010 11:34 AM
Sayfa: 50
Türkçe | 51
Bosch Power Tools F 016 L70 775 | (8.10.10)
Hata arama
Müşteri servisi ve müşteri
danşmanlğ
www.bosch-garden.com
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka
aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu
belirtiniz.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektrikli el aletleri ve eski elektronik
aletlere ilişkin 2002/96/AT sayl
Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunlarn
tek tek ülkelerin hukuklarna
uyarlanmas uyarnca, kullanm
ömrünü tamamlamş elektrikli el
aletleri ayr ayr toplanmak ve çevre
dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden
kazanm merkezlerine gönderilmek zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
Hata göstergesi Olas neden Giderilme yolu
Çit kesme makinesi çalşmyor Şebeke gerilimi yok Kontrol edin ve açn
Şebeke prizi arzal Başka bir priz kullann
Uzatma kablosunda hasar var Kabloyu kontrol edin ve hasarl ise
değiştirin
Sigorta atmş durumda Sigortay değiştirin
Çit kesme makinesi kesintili olarak
çalşyor
Uzatma kablosunda hasar var Kabloyu kontrol edin ve hasarl ise
değiştirin
Bahçe aletinin içindeki kablo
sisteminde hata var
Müşteri servisine başvurun
Açma/kapama şalteri arzal Müşteri servisine başvurun
Motor çalşyor, ancak bçaklar
hareket etmiyor
Aletin içinde hata var Müşteri servisine başvurun
Bçaklar aşr ölçüde snyor Bçaklar körelmiş Çit kesme bçaklarn biletin
Bçaklarda çentik oluşmuş Çit kesme bçaklarn kontrol ettirin
Yetersiz yağlamadan dolay aşr
sürtünme
Üzerlerine yağ püskürtün
Aşr titreşim ve gürültü var Bahçe aleti arzal Müşteri servisine başvurun
OBJ_BUCH-1297-002.book Page 51 Friday, October 8, 2010 11:34 AM

Sorular & cevaplar

Bosch AHS 45-16 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch AHS 45-16 hakkında bir soru sorun

Bosch AHS 45-16 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch AHS 45-16 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch AHS 45-16 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.