Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G manual

Mi 11 Lite 5G

Manual för Xiaomi Mi 11 Lite 5G på Svenska. Denna PDF-handbok har 9 sidor.

Sida: 1
Mi 11 Lite 5G Användarhandbok
Sida: 2
LÖR. 16 AUG. 02 48 Volym- knappar Ström- knapp USB Type-C-port NFC induktionsområde 1
Sida: 3
Tack för att du har valt Mi 11 Lite 5G Tryck länge på strömknappen för att slå på enheten. Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera enheten. Mer information finns på vår officiella webbplats: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Mi 11 Lite 5G levereras med MIUI förinstallerat, vårt anpassade Android-baserade operativsystem som ger frekventa uppdateringar och användarvänliga funktioner baserat på förslag från över 200 miljoner aktiva användare över hela världen. Mer information finns på en.miui.com SIM-kortsfack: Om dubbla SIM-kort: • Stöd för dubbla SIM-kort utan operatörsbegränsning, dubbel 5G-anslutning ① • Stöd för dubbla nano-SIM-kort. Vilket kort som helst kan ställas in som primärt kort • Stöd för dubbla SIM 5G/4G/3G/2G • Stöd för dubbla SIM VoLTE ② Anmärkning ①: 5G-anslutningen beror på land, operatör och användarmiljö. Anmärkning ②: VoLTE beror på operatörens nätverk och tillhörande tjänster. • Sätt inte i SIM-kort som inte är standard i SIM-kortplatsen. De kan skada SIM-kortplatsen. • VARNING: Ta inte isär enheten. 2
Sida: 4
WEEE Särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas för att kassera produkten på ett säkert sätt. I EU anger den här märkningen att produkten inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall. Återvinn på ett ansvarsfullt sätt för att förhindra skador på miljön eller människors hälsa på grund av olämpligt bortskaffande av avfall och för att främja en hållbar återanvändning av materiella resurser. Du kan återvinna enheten på ett säkert sätt genom att använda dig av de retur- och insamlingssystem som finns, eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. Använd följande länk om du vill se vår miljödeklaration: www.mi.com/en/about/environment VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT ETT BATTERI AV FEL TYP. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA. Undvik hörselskador genom att inte lyssna på höga ljudnivåer under längre perioder. Ytterligare säkerhetsinformation och försiktighetsåtgärder finns på följande länk: www.mi.com/en/certification Viktig säkerhetsinformation Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder enheten: • Användning av icke godkända kablar, strömadaptrar eller batterier kan orsaka brand, explosion eller utgöra andra risker. • Använd endast godkända tillbehör som är kompatibla med enheten. • Enhetens driftstemperaturområde är 0 °C till 40 °C. Om du använder enheten i en miljö utanför temperaturområdet kan enheten skadas. • Om enheten har ett inbyggt batteri ska du inte försöka byta ut batteriet själv. Det kan skada batteriet eller enheten. • Ladda endast enheten med medföljande eller en annan godkänd kabel och strömadapter. Användning av andra adaptrar kan orsaka brand, elektriska stötar och skada enheten och adaptern. • När laddningen är klar kopplar du bort adaptern från både enheten och eluttaget. Ladda inte enheten i mer än 12 timmar. • Batteriet måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfall. Felaktig hantering av batteriet kan orsaka brand eller explosion. Kassera eller återvinn enheten, dess batteri och tillbehör enligt lokala föreskrifter. • Ta inte isär, slå, krossa eller bränn batteriet. Om batteriet verkar deformerat eller skadat ska du sluta använda det omedelbart. - Kortslut inte batteriet eftersom det kan orsaka överhettning, brännskador eller andra skador. - Placera inte batteriet i en miljö med hög temperatur. - Överhettning kan orsaka explosion. - Ta inte isär, slå eller krossa batteriet, eftersom det kan leda till att batteriet läcker, överhettas eller exploderar. - Bränn inte batteriet eftersom det kan orsaka brand eller explosion. - Om batteriet verkar deformerat eller skadat ska du sluta använda det omedelbart. 3
Sida: 5
• Användaren får inte ta ut eller ändra batteriet. Demontering eller reparation av batteriet får endast utföras av ett auktoriserat reparationscenter hos tillverkaren. • Håll enheten torr. • Försök inte reparera enheten själv. Om någon del av enheten inte fungerar som den ska kontaktar du Mis kundtjänst eller tar enheten till ett auktoriserat reparationscenter. • Anslut andra enheter enligt deras användarhandböcker. Anslut inte inkompatibla enheter till den här enheten. • För AC/DC-adaptrar ska uttaget finnas nära utrustningen och vara lätt att komma åt. Säkerhetsåtgärder • Följ alla tillämpliga lagar och regler som begränsar användningen av mobiltelefoner i särskilda situationer och miljöer. • Använd inte telefonen på bensinstationer eller i explosiva miljöer eller miljöer med explosionsrisk, inklusive bränslepåfyllningsplatser, under däck på båtar, anläggningar för överföring eller förvaring av bränsle eller kemikalier, eller områden där luften kan innehålla kemikalier eller partiklar som sandkorn, damm eller metallpulver. Följ alla skyltar för att stänga av trådlösa enheter som till exempel telefonen eller annan radioutrustning. Stäng av mobiltelefonen eller den trådlösa enheten när du befinner dig i sprängningsområden eller i områden där det krävs att ”tvåvägsradio” eller ”elektroniska enheter” stängs av för att förhindra potentiella risker. • Använd inte telefonen i sjukhusens operationssalar, akutavdelningar eller intensivvårdsavdelningar. Följ alltid alla regler och bestämmelser för sjukhus och vårdcentraler. Om du har en medicinsk enhet bör du rådfråga läkare och enhetens tillverkare för att avgöra om telefonen kan störa enhetens funktion. För att undvika eventuella störningar i pacemakern ska du alltid hålla ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefonen och pacemakern. Det kan du göra genom att använda telefonen på det öra som är på motsatt sida gentemot pacemakern och inte bära telefonen i bröstfickan. Undvik störningar i medicinsk utrustning genom att inte använda telefonen i närheten av hörapparater, cochleaimplantat eller andra liknande enheter. • Följ alla säkerhetsföreskrifter för flygplan och stäng vid behov av telefonen ombord på flygplan. • När du kör ett fordon ska du använda telefonen i enlighet med gällande trafiklagar och trafikregler. • Undvik att träffas av blixtnedslag genom att inte använda telefonen utomhus vid åskväder. • Använd inte telefonen för att ringa samtal medan den laddas. • Använd inte telefonen på platser med hög luftfuktighet, t.ex. i badrum. Om du gör det kan det leda till elektriska stötar, personskador, brand och skador på laddaren. 4
Sida: 6
Säkerhetsmeddelande Uppdatera telefonens operativsystem med hjälp av den inbyggda funktionen för programvaruuppdatering eller besök något av våra auktoriserade serviceställen. Om du uppdaterar programvara på annat sätt kan enheten skadas eller leda till dataförlust, säkerhetsproblem och andra risker. EU-förordningar RED-försäkran om överensstämmelse Xiaomi Communications Co., Ltd. förklarar härmed att denna digitala GSM-/ GPRS-/EDGE-/UMTS-/LTE/5G NR-mobiltelefon med Bluetooth och Wi-Fi M2101K9G uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i RE-direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.mi.com/en/certification Information om RF-exponering (SAR) Denna enhet uppfyller SAR-gränserna (specifik energiabsorptionshastighet) för allmänheten/okontrollerad exponering (lokaliserad SAR på 10 gram för huvud och bål, gräns: 2,0 W/kg) enligt rådets rekommendation 1999/519/EG, ICNIRP:s riktlinjer och RED (direktiv 2014/53/EU). Under SAR-testning ställdes denna enhet in på att sända på sin högsta certifierade effektnivå på alla testade frekvensband och placerades i positioner som simulerar RF-exponering under användning mot huvudet utan separation och nära kroppen med ett avstånd på 5 mm. SAR-överensstämmelse för användning nära kroppen baseras på ett avstånd på 5 mm mellan enheten och människokroppen. Den här enheten bör bäras minst 5 mm från kroppen för att säkerställa att RF-exponeringsnivån är kompatibel eller lägre än den rapporterade nivån. När du fäster enheten nära kroppen ska du använda en bältesklämma eller ett hölster som inte innehåller metalldelar och som gör det möjligt att hålla ett avstånd på minst 5 mm mellan enheten och kroppen. Överensstämmelse med RF-exponering har inte testats eller certifierats med något tillbehör som innehåller metall som bärs på kroppen, och användning av ett sådant tillbehör bör undvikas. Certifieringsinformation (högsta SAR) SAR 10 g, gräns: 2,0 W/kg, SAR-värde: Huvud: 0,555 W/kg, kropp: 0,889 W/kg (5 mm avstånd). Juridisk information Denna enhet får användas i alla EU:s medlemsstater. Följ nationella och lokala bestämmelser där enheten används. Den här enheten är begränsad till enbart inomhusmiljö vid användning i frekvensområdet 5 150 till 5 350 MHz i följande länder: 5
Sida: 7
AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK(NI) IS LI NO CH TR Begränsningar för 2,4 GHz-bandet: Norge: Detta underavsnitt gäller inte för det geografiska området inom en radie av 20 km från centrum av Ny-Ålesund. Mottagarkategori 2 Kontrollera att den strömadapter som används uppfyller kraven i klausul 6.4.5 i IEC/EN 62368-1 och har testats och godkänts i enlighet med nationella eller lokala standarder. Frekvensband och effekt Den här mobiltelefonen har följande frekvensband endast i EU-områden och maximal radiofrekvenseffekt: GSM 900: 35,5 dBm GSM 1800: 32,5 dBm WCDMA 900/2100: 25,7 dBm LTE-band 1/3/7/8/20/28/38/40: 25,7 dBm 5G NR-band n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77: 26 dBm, 5G NR-band n78: 29 dbm Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2,4 GHz-band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5 150 till 5 250 MHz: 23 dBm, 5 250 till 5 350 MHz: 23 dBm, 5 470 till 5 725 MHz: 23 dBm, 5 725 till 5 850 MHz: 14 dBm NFC: 13,56 MHz < 42 dBuA/m vid 10 m FCC-bestämmelser Den här mobiltelefonen överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera alla mottagna störningar , inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. Den här mobiltelefonen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. De här gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna genom att vidta en eller flera av följande åtgärder: - Rikta om eller flytta mottagarantennen. - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 6
Sida: 8
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. - Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker om du behöver hjälp. Information om RF-exponering (SAR) Den här enheten uppfyller myndigheternas krav på exponering för radiovågor. Enheten är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida gränsvärdena för exponering för radiofrekvensenergi (RF). Exponeringsstandarden för trådlösa enheter använder en måttenhet  som kallas specifik absorptionsfrekvens eller SAR. SAR-gränsvärdet som anges av FCC är 1,6 W/kg. För kroppsburen användning har den här enheten testats och uppfyller FCC:s riktlinjer för RF-exponering för användning med ett tillbehör som inte innehåller metall och placerar enheten minst 1,5 cm från kroppen. Överensstämmelse med RF-exponering för alla kroppsburna tillbehör som innehåller metall har inte testats och certifierats, och användning av sådana kroppsburna tillbehör bör undvikas. Alla tillbehör som används med den här enheten för kroppsburen användning måste hålla enheten minst 1,5 cm från kroppen. FCC-meddelande Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Skärmade kablar måste användas med den här enheten för att säkerställa att FCC-gränserna för klass B uppfylls. E-etikett Den här enheten har en elektronisk etikett för certifieringsinformation. Om du vill få åtkomst till den går du till Inställningar > Om telefon > Certifikation, eller öppnar Inställningar och skriver ”Certifikation” i sökfältet. Modell: M2101K9G 2101 anger att denna produkt lanseras efter 202101. Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd. adress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China Modell: MDY-11-EZ Inspänning: 100–240 V~ Infrekvens: 50/60 Hz Utspänning: 5,0 V/9,0 V/12,0 V/20,0 V/11,0 V Utström: 3,0 A/3,0 A/2,25 A/1,35 A/3,0 A max Uteffekt: 15,0 W/27,0 W/27,0 W/27,0 W/33,0 W max Genomsnittlig aktiv effektivitet: ≥82,0 % Adapter 7
Sida: 9
Tillverkare: Xiaomi Communications Co., Ltd. Tillverkarens postadress: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085 Varumärke: Xiaomi Modell: M2101K9G © Xiaomi Inc. Med ensamrätt. Ansvarsfriskrivning Den här användarhandboken publiceras av Xiaomi eller dess lokala dotterbolag. Förbättringar och ändringar av denna användarhandbok som är nödvändiga på grund av typografiska fel, oriktigheter i den aktuella informationen eller förbättringar av program eller utrustning kan göras av Xiaomi när som helst och utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer dock att införlivas i nya onlineversioner av användarhandboken (se detaljer på www.mi.com/global/service/userguide). Alla illustrationer är endast avsedda som illustrationer och kanske inte återger den faktiska enheten korrekt. Denna smartphone är utformad med Corning® Gorilla® Glass 6.

Frågor & svar

Har du en fråga om Xiaomi Mi 11 Lite 5G men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Se till att du beskriver ditt problem med Xiaomi Mi 11 Lite 5G så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Xiaomi Mi 11 Lite 5G nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Xiaomi
  • Produkt: Smarta telefoner
  • Modell/namn: Mi 11 Lite 5G
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Spanska, Engelsk, Kinesisk, Arabiska, Finska, Norska, Ryska, Danska, Holländsk, Tyska, Franska, Italiensk, Portugis, Polska, Rumänska, Grekisk, Ungerska, Kroatiska, Ukrainare, Svenska, Slovenska, Slovakien, Bulgarisk, Lettisk, Litauiska, Makedonska, Albansk, Estnisk