LYCOS E/280 T

Wolf Garten LYCOS E/280 T manual

LYCOS E/280 T

Manual för Wolf Garten LYCOS E/280 T på Holländsk. Denna PDF-handbok har 155 sidor.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
Sida: 1
Symbolförklaring 48 SV VARNING! Läs bruksanvisningen noga innan du använder din maskin första gången och följ dess anvisningar. Förvara bruksanvis- ningen för framtida bruk eller för nästa ägare. ÎDu måste ovillkorligen läsa säkerhetsanvisning- arna innan du använder maskinen första gången! Om du inte följer bruksanvisningens och säker- hetsanvisningarnas instruktioner kan maskinen skadas och fara för användaren och andra personer uppstå. ÎAlla som använder och underhåller maskinen måste vara rätt kvali¿cerade så att de kan utföra arbetet korrekt. Förbjudet att egenmäktigt ändra eller bygga om maskinen Det är förbjudet att utföra ändringar på maskinen eller att tillverka tillsatsanordningar av den. Sådana ändringar kan orsaka personskador och göra att maskinen inte fungerar korrekt. ÎReparationer måste utföras av auktoriserade och utbildade personer. Härvid ska alltid origi- nalreservdelar användas. Därmed säkerställs att maskinens säkerhet upprätthålls. Informationssymboler i bruksanvisningen Bruksanvisningens tecken och symboler hjälper dig att kunna använda bruksanvisningen och maskinen snabbt och säkert. Information Information om hur du använder maskinen H௺HNWLYDVWRFKSnElVWDVlWW ÎArbetssteg Anger att ett arbete ska utföras. 3 Arbetsresultat Beskriver resultatet av arbetsstegen. [1]Positionsnummer Komponenternas positionsnummer anges inom hakparenteser [ ] i texten. A Bildmärkning Bruksanvisningens bilder är märkta med bokstä- ver som anges i texten. $ Arbetstegsnummer Om arbetssteg ska utföras i en viss ordningsföljd är de numrerade och utmärkta i texten. För din säkerhet Symbolförklaring VARNING! Läs bruksanvisningen innan du börjar använda produkten! Var försiktig! Se till att inga personer be¿nner sig i riskområdet! 360° Var försiktig! Se till att inga andra personer be¿n- ner sig i riskområdet. Var försiktig! Maskinen stannar inte direkt efter att du har stängt av motorn. Stäng av maskinen och dra ut elkontakten inför alla arbeten och om elkabeln är skadad eller har snott sig. Använd ögonskydd/hörselskydd! Maskinen får inte utsättas för regn! Innehåll Symbolförklaring................................................ 48 För din säkerhet................................................. 48 Säkerhetsanvisningar........................................ 49 Avsedd användning........................................... 51 Märkskylt ........................................................... 51 Montering........................................................... 52 Användning........................................................ 52 Underhåll ........................................................... 53 Åtgärda störningar............................................. 54 Garanti............................................................... 54 EU-försäkran om överensstämmelse ................ 54 Miljövänlig skrotning .......................................... 54
Sida: 2
Säkerhetsanvisningar 49 SV Säkerhetsanvisningar Varningarnas riskgradering I den här bruksanvisningen används nedanstå- ende riskgradering för att ange potentiellt farliga situationer: FARA ! En omedelbart föreliggande fara som leder till allvarliga skador eller dödsfall om angivna åtgärder inte följs. VARNING ! En farlig situation kan uppstå som leder till allvarliga skador eller dödsfall om angivna åtgärder inte följs. VAR FÖRSIKTIG ! En farlig situation kan uppstå som leder till lätta eller obetydliga skador om angivna åtgärder inte följs. Observera. En eventuellt farlig situation kan uppstå som leder till sakskador om den inte undviks. Säkerhetsanvisningarnas struktur FARA ! Farans typ och orsak! ÂFöljder om anvisningar ignoreras. ¾ Åtgärder för att förebygga faran. Säkerhetsanvisningar Din och andras säkerhet ¾ Maskinen får inte användas av barn under 16 år eller personer med nedsatt kroppslig, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer med otillräcklig erfarenhet och kunskap. Den får heller inte användas av personer som inte känner till innehållet i bruksanvisningen. Det kan ¿nnas lokala föreskrifter om minimiålder för att få använda maskinen. ¾ Barn och personer under 16 år som inte känner till bruksanvisningens innehåll får inte använda grästrimmern av säkerhetsskäl. Om det ¿nns lokala bestämmelser om minimiålder är det dessa som ska följas. ¾ Använd inte grästrimmern om personer (i synnerhet barn) eller djur be¿nner sig i dess omedelbara närhet. Se till att barn inte kan leka med grästrimmern. ¾ Stäng av maskinen om du ser att personer (i synnerhet barn) eller djur ¿nns i närheten. ¾ Starta inte motorn innan dina händer och fötter är på säkert avstånd från skärutrustningen. ¾ Maskinen ska skiljas från elnätet om den lämnas utan uppsikt och medan du tar bort blockeringar. ¾ När du arbetar med eller på grästrimmern ska du alltid använda kraftiga skor, långbyxor samt annan lämplig personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon, hörselskydd, arbetshandskar o.s.v.). Personlig skyddsutrustning minskar risken för personskador. Undvik att bära vida kläder och annat som kan fastna i skärredskapet. Före användningen ¾ Bekanta dig med grästrimmern, dess funktioner och manöverorgan innan du börjar använda den. ¾ Montera skärredskapen av metall. ¾ Grästrimmern får inte användas om dess brytare är defekt och inte längre kan slås till eller från. Den måste repareras av en kvali¿cerad fackman eller på en specialistverkstad. ¾ Anslut inte skadade elkablar till elnätet. Rör inte vid skadade kablar innan de har skiljts från elnätet. Skadade kablar kan medföra att du kommer åt strömförande delar i dem. ¾ Maskinen får inte användas om skyddsanordningar och kåpor är skadade eller saknas. De måste repareras eller eventuellt bytas av en kvali¿cerad fackman eller på en specialistverkstad. ¾ Innan du börjar trimma gräset ska du försäkra dig om att det inte ligger grenar, stenar, ståltråd och liknande i gräsmattan. Kontrollera detta hela tiden du trimmar gräset.
Sida: 3
Säkerhetsanvisningar 50 SV Säkerhetsanvisningar ¾ Stäng av maskinen och dra ut elkontakten innan du börjar ställa in eller rengöra maskinen, eller innan du kontrollerar anslutningsledningarna. ¾ Kontrollera om anslutningsledningen är sliten eller skadad innan du börjar använda maskinen, eller om du har kört in i något föremål. Nödvändiga reparationer ska utföras av en kvali¿cerad elektriker eller på en fackverkstad. ¾ Kontrollera om maskinens kabel och elkontakt eller anslutningskabeln är skadade/ spröda/uppvisar ålderstecken eller har trasslat in sig före varje användning. Skadade kablar måste genast bytas på en fackverkstad innan de får användas igen. Kabel ¾ Använda förlängningskablar måste ha en area på minst 3 x 1,5 mm2 och får vara max. 25 m långa: • Gummislangledningar får inte vara lättare än av typen HO7RN-F • PVC-ledningar får inte vara lättare än av typen HO5 VV-F (ledningar av denna typ är inte lämpliga för kontinuerlig användning utomhus, t.ex. dragning under jord för att ansluta ett trädgårdsuttag, för att ansluta en dammpump eller för dragning i det fria). ¾ Kontakten och kopplingen måste vara skyddade mot stänkvatten. ¾ Använd en jordfelsbrytare (RCD) med en felström som inte överstiger 30 mA. ¾ Fäst elkabeln i dragavlastningen. Låt den inte skava mot kanter, spetsiga eller vassa föremål. Kläm inte kabeln i dörr- eller fönsteröppningar. Kopplingsanordningar får inte tas bort eller förbikopplas (t.ex. att binda fast kopplingsspaken i handtaget). ¾ Anslutningskablar som används måste vara i felfritt skick. Under användningen ¾ Använd inte maskinen i miljöer där det ¿nns explosionsrisk, brännbara vätskor, gaser eller damm. Grästrimmern kan bilda gnistor som kan antända stoft och ångor. ¾ Lämna inte grästrimmern utan uppsikt om du avbryter arbetet och ställ den på en säker plats. ¾ Håll grästrimmern parallellt med gräsmattan när du startar den, i annat fall ¿nns risk för att du skadar dig. ¾ Du ska även hålla ett säkerhetsavstånd till den roterande tråden medan du arbetar. ¾ Stick inte i händerna i den roterande tråden. ¾ Var försiktig så att du inte skadar dig på anordningen som används för att skära av tråden. När du har dragit ut en ny tråd ska du alltid hålla maskinen i normalt arbetsläge innan du startar den. ¾ Använd ögon- och hörselskydd som lämpar sig för arbetet! ¾ Undvik onormala kroppsställningar. Stå stadigt och håll balansen hela tiden. Spring inte, utan gå framåt i långsam takt. Då kan du kontrollera maskinen bättre om något oväntat inträႇar. ¾ Var särskilt försiktig om du går baklänges. Snubbelrisk! ¾ Stäng av motorn under transport från/till olika arbetsställen. ¾ Håll anslutningsledningarna på avstånd från skärredskapen för att undvika att de skadas genom kontakt med aktiva delar. ¾ Om maskinens elkabel skadas måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller av någon som är kvali¿cerad för arbetet för att undvika faror. ¾ Kopplingsanordningar som är installerade på maskinen får inte förbikopplas eller tas bort (t.ex. för att binda fast tryckbrytaren i handtaget). ¾ Trådboxen ska inte stöta i marken eller slå mot murkanter. Om trådboxen har fått en kraftig stöt ska du vara uppmärksam på om handtaget vibrerar mer än tidigare. Om så är fallet måste maskinen kontrolleras och vid behov repareras av en kvali¿cerad fackman eller på en specialistverkstad. ¾ Stäng av maskinen och dra ut elkontakten ur eluttaget i nedanstående fall. Försäkra dig då om att alla rörliga delar står helt stilla: - Innan du lämnar maskinen. - Innan du tar bort en blockering. - Innan du rengör, underhåller eller ställer in maskinen. - Innan du kontrollerar om maskinen har skador, t.ex. efter att den har stött emot ett främmande föremål. - Om maskinen vibrerar ovanligt mycket. Efter användningen ¾ Stäng av maskinen, dra ut elkontakten och kontrollera om maskinen har några skador. Obs, fara! Skärredskapet stannar inte direkt! ¾ Om du ska underhålla eller rengöra maskinen ska du stänga av den och dra ut elkontakten. ¾ Vänta alltid tills skärredskapet har stannat helt.
Sida: 4
Avsedd användning 51 SV ¾ Skyddsanordningarna får endast tas bort och trådspolen bytas när motorn står stilla, skärredskapet är avstängt och elkontakten är utdragen. Använd endast originaltrådspolar och följ monteringsanvisningarna! ¾ Var noga med att ventilationsöppningarna inte är smutsiga. ¾ Maskinen får inte rengöras med vatten. ¾ Ställ maskinen på en säker plats. ¾ Förvara maskinen utom räckhåll för barn. ¾ Försök inte själv reparera maskinen, låt en kvali¿cerad fackman eller en specialistverkstad reparera den. ¾ Låt motorn svalna innan du ställer bort maskinen. Allmänna säkerhetsanvisningar ¾ Reservdelar måste uppfylla tillverkarens angivna krav. Använd därför bara originalreservdelar eller reservdelar som har godkänts av tillverkaren. Observera alltid medföljande monteringsanvisningar när du byter delar, dra ut elkontakten före bytet. ¾ Reparationer får uteslutande utföras av kvali¿cerad fackman eller en fackverkstad. Adresser till fackverkstäder ¿nns på vår webbplats. ¾ Denna grästrimmer är avsedd för att ansa gräskanter och mindre gräsytor för privat användning. Maskinen får inte användas för andra syften på grund av risken att användaren eller andra personer kan råka ut för kroppsskador. ¾ Grästrimmern ska endast användas i dagsljus eller vid god arti¿ciell belysning. Håll arbetsområdet rent och väl belyst. ¾ Grästrimmern ska endast användas i torrt väder. Den ska inte komma i kontakt med regn eller väta. Om vatten tränger in i grästrimmern ökar risken för elstötar. ¾ Använd inte maskinen i regn eller vid risk för åska. ¾ Det ¿nns alltid en risk för person- och sakskador, även om alla säkerhets- och användningsanvisningar följs. Du ska alltid vara medveten om detta. ¾ Byt ut alla utslitna eller skadade informationsskyltar på maskinen. Säkerhetsanvisningar Avsedd användning Denna grästrimmer är uteslutande avsedd för att ansa gräskanter och mindre gräsytor för privat användning. All annan användning gäller som icke avsedd användning. Användaren ansvarar själv för skador som uppstår på grund av icke avsedd användning. Icke avsedd användning Grästrimmern ska inte användas i oႇentliga anlägg- ningar, parker, idrottsplatser, på gator o.s.v., eller i jord- och skogsbruk. På grund av att användaren säkerhet äventyras får grästrimmern inte användas: - För att ansa buskage, häckar och buskar. - För att skära av blommor. - För att ¿nfördela för kompostering. Märkskylt Placering Märkskylten sitter på grästrimmerns kapsling. Information 0lUNQLQJHQJlOOHUVRPFHUWL¿NDWRFKInULQWH ändras eller göras oläslig. Skyltens innehåll MTD Products AG Industriestraße 23 D-66129 Saarbrücken XXX W XX kg 230V~ 50Hz XXXX min-1 Lawn Trimmer LYCOS E/XXX X XXXXXXXXXXX 41XXXXXX650 XXXX xxx 1 Garanterad bullernivå 2 Kapslingsklass/skyddstyp 3 CE-märkning 4 Tillverkare 5 Maskingrupp 6 Modellnamn 7 Modellnummer 8 Serienummer 9 Effekt 10 Motorvarvtal i min-1 11 Vikt 12 Märkspänning, strömtyp, frekvens 13 Avfallshantering 14 Tillverkningsår
Sida: 5
Montering 52 SV Montering Montera grästrimmern A ÎFör in grästrimmerns undre del i dess övre del tills du hör att de hakar fast i varandra. Montera skyddskåpan @> ÎSätt skyddskåpan på grästrimmern @. ÎFixera skyddskåpan med infästningsskruven > $. Information Ta bort trådknivens knivskydd >% innan du startar maskinen. Information Grästrimmern används för att klippa mindre gräsmattor ? och för kantskärning <. Användning VARNING ! Risk för personskador på grund av skärredskapet. ¾ Stäng av motorn, vänta tills skärredskapet står helt stilla och dra ut elkontakten innan du börjar ställa in maskinen. Manöverorgan 2 1 Övre handtag 2 Upplåsningsknapp 3 Kabelns dragavlastning 4 Handtag i mitten 5 Spärrknapp 6 Trådkniv 7 Trådspole 8 Tryckknapp för trådlängdjustering 9 Till-/frånbrytare 10 Kabel 11 Skyddskåpa Användningstider ÎVar vänlig följ lokala föreskrifter. ÎKontakta den som är lokalt ansvarig för att infor- mera dig om vilka tider du får använda gräsklip- paren. Föra in kabeln i dragavlastningen = Dragavlastningen i styrhandtaget förhindrar att för- längningskabeln lossnar oavsiktligt. ÎFäst förlängningskabeln i dragavlastningen så som visas i bilden. Ansluta till uttaget (230 volt, 50 Hz) VARNING ! Risk för person- och sakskador. ¾ Observera nätspänningen. ¾ Strömkällans nätspänning måste överensstämma med uppgifterna på produktens märkskylt. ¾ Maskinen får bara anslutas till uttag som är säkrade med en 10–16 A trög säkring (eller en dvärgbrytare av typ B). Information Dessa skyddsanordningar skyddar dig mot allvarliga skador om du rör vid skadade OHGQLQJDURPGHWlUIHOSnLVROHULQJHQRFKL YLVVDIDOOlYHQSnVNDGRULOHGQLQJDUVRP VWnUXQGHUVSlQQLQJ • Vi rekommenderar att maskinen endast ansluts till uttag som är säkrade med en jordfelsbryta- re (RCD) med en felström som inte överstiger 30 mA. • Det ¿nns upprustningsset för be¿ntliga instal- lationer. Kontakta en kvali¿cerad elektriker om detta. Starta/stänga av 7 VARNING ! Risk för personskador på grund av den roterande tråden. ÂRedskapet stannar inte direkt! ¾ Vänta alltid tills skärredskapet har stannat helt. ¾ Håll grästrimmern parallellt med gräsmattan innan du startar den. Starta maskinen ÎTryck på upplåsningsknappen $ och håll den intryckt. ÎTryck på till-/frånbrytaren %. ÎSläpp upplåsningsknappen. 3 Skärredskapet är igång. Stänga av maskinen ÎSläpp till-/frånbrytaren. 3 Skärredskapet stannar efter en kort stund. Användningssätt Klippa mindre gräsmattor ? ÎHåll maskinen i handtagen upptill och i mitten. ÎSväng maskinen i halvcirklar bort från kroppen (utan markkontakt).
Sida: 6
Underhåll 53 SV Information 'HQElVWDYLQNHOQI|UNOLSSQLQJlUFDƒ +|JUHJUlVWULPPDVOnQJVDPWRFKLRPJnQJ- ar. Kantskärning < Kantskärningsfunktionen möjliggör en exakt trimning längs gräsmattans kanter. VARNING ! Risk för personskador på grund av skärredskapet. ¾ Motorn ska vara avstängd och skärredskapet stå stilla innan du gör några inställningar på maskinen. ÎTryck på spärrknappen $. ÎVrid grästrimmerns övre del 180° åt vänster tills du hör att den hakar fast %. ÎHåll maskinen i handtagen upptill och i mitten. ÎFör maskinen längs med gräsmattans kant (utan markkontakt) '. Trådlängdjustering ; ÎTryck maskinen kort med tryckknappen mot ett fast underlag, t.ex. gångens plattor, när den är igång (presstryck ca 3 kilo). Då matas automatiskt ca 1,5 cm skärtråd ut. Underhåll VARNING ! Risk för person- och sakskador. ¾ Maskinens motor och skärredskap måste vara avstängda när den underhålls och rengörs. ¾ Dra ut elkontakten innan du börjar något arbete! ¾ Reparationer och underhåll samt byte av säkerhetsanordningar måste utföras av en kvali¿cerad fackman eller på en fackverkstad. Rengöra grästrimmern ÎStäng av grästrimmern och vänta tills skärred- skapet står helt stilla. ÎRengör maskinen med en borste efter varje an- vändning. ÎRengör ventilationsöppningarna regelbundet och avlägsna regelbundet gräsrester från maskinens undersida. Observera. Maskinen får inte rengöras med vatten. Byta trådspole :69 VARNING ! Risk för personskador på grund av skärredskapet. ¾ Motorn ska vara avstängd och skärredskapet stå stilla innan du gör några inställningar på maskinen. ¾ Stick inte in händerna i den roterande tråden. ¾ Dra ut elkontakten innan du börjar något arbete! ÎTryck samman fästklackarna på spolens lock :$och dra av det med trådspolen :%. ÎTa ut trådspolen 6$. ÎTa bort eventuell smuts. ÎSätt in en ny trådspole i spolens lock 6%. ÎTrä trådens ändar genom trådboxens öglor 6'. Information )|UDWWI|UKLQGUDDWWWUnGHQRDYVLNWOLJWVSRODV DYVNDGXLQWHWDXWGHQQ\DWUnGVSROHQVWUnG XUVNnUDQLQQDQGXKDUODJWLQVSROHQ9. ÎNär du har trätt igenom tråden och satt ihop trådspolen drar du kraftigt i bägge trådändarna för att dra ut dem ur trådspolens skåra. ÎSätt tillbaka spolens lock med trådspolen på trådspolens fäste så att du hör hur bägge fäst- klackarna på trådspolen snäpper fast 5. VARNING ! Risk för personskador på grund av den roterande tråden. ÂNär maskinen startas skärs tråden av till arbetslängden. ¾ Starta bara maskinen när den är i arbetsläget.
Sida: 7
Åtgärda störningar 54 SV Transport och förvaring VARNING ! Risk för personskador på grund av skärredskapet. ¾ Stäng alltid av maskinen och vänta tills skärredskapet står helt stilla innan du transporterar den eller ställer undan den för förvaring. ¾ Dra ut elkontakten! Förvaring ÎRengör maskinen noga efter varje säsong. ÎFörvara grästrimmern i ett rent och torrt utrymme. ÎSkydda grästrimmern mot rost/oxidering om den inte ska användas på länge. Garanti I varje land gäller vårt företags eller importörens garantivillkor. Vi åtgärdar fel på din maskin gratis inom ramen för garantin om felen beror på mate- rial- eller tillverkningsfel. Kontakta din återförsäljare eller närmast liggande ¿lial om du behöver utnyttja garantin. EU-försäkran om överensstämmelse 0HULQIRUPDWLRQRPPDVNLQHQ¿QQVLGHQ VHSDUDWPHGI|OMDQGH(8I|UVlNUDQRP överensstämmelse, som är en del av denna bruksanvisning. Miljövänlig skrotning Elmaskiner, tillbehör och förpackningar ska återvin- nas miljövänligt. Elmaskinen får inte kastas bland hus- hållssoporna! Lämna in den till en deponeringsstation. Åtgärda störningar VARNING ! Risk för person- och sakskador. ¾ Kontakta alltid en fackverkstad om du är osäker. ¾ Stäng alltid av maskinen och dra ut elkontakten före alla arbeten och kontroller. Problem Möjlig orsak Åtgärd Trådjusteringen fungerar inte. Trådspolen är tom. Byt trådspole. Skärtråden har gått av och dragits in i trådspolen. Ta ut trådspolen, linda ev. upp tråden på nytt med ett lätt drag och sätt in spolen. Skärtråden har fastnat i spolen. Skärtråden är fastsvetsad i spolen. Ta bort den fastsvetsade tråddelen, linda ev. upp tråden på nytt med ett lätt drag och sätt in spolen. Motorn är inte igång. Nätspänning saknas. Kontrollera strömanslutningen, låt ev. en elektriker reparera den. Kabelskador: Observera! Elstöt på grund av skadad kabel. Säkringen löser inte alltid ut när kabeln skärs ige- nom eller skadas. ÎRör inte vid kabeln innan du har dragit ut elkontakten ur uttaget. Grästrimmern börjar vibrera omåttligt mycket. Blockerad drivenhet eller defekt lager. Låt en fackverkstad undersöka och even- tuellt reparera grästrimmern.

Frågor & svar

Har du en fråga om Wolf Garten LYCOS E/280 T men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Wolf Garten LYCOS E/280 T. Se till att du beskriver ditt problem med Wolf Garten LYCOS E/280 T så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Wolf Garten LYCOS E/280 T

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Wolf Garten LYCOS E/280 T nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

 • Märke: Wolf Garten
 • Produkt: Grästrimrar
 • Modell/namn: LYCOS E/280 T
 • Filtyp: PDF
 • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska