Turbo air Lipari IX/LX/A manual

Manual för Turbo air Lipari IX/LX/A på Engelsk. Denna PDF-handbok har 128 sidor.

Sida: 1
54 SV - Monterings- och bruksanvisningar Följ noga instruktionerna i denna manual. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella funktionsfel, skador eller bränder som uppstår på apparaten på grund av att instruktionerna i denna manual inte har respekterats. Fläkten har tillverkats för utsugning av matos och ånga som bildas vid matlagning och är endast ämnad för privat bruk. Fläktens utseende kan skilja sig från illustrationen i ritningarna i denna handbok men alla anvisningar för användning, underhåll och installation förblir desamma. ! Det ä r viktigt att spara denna instruktionsbok så att den när som helst är tillgänglig för framtida konsultationer. I händelse av försäljning, överlåtelse eller flytt skall instruktionsboken alltid följa med produkten. ! Läs instruktionerna noga: dessa tillhandahåller viktig information beträffande installation, användning och säkerhet. ! Utför inga elektriska eller mekaniska ändringar på produkten eller avledningskanalerna. ! Kontrollera innan apparen installeras att inga komponenter är skadade. Kontakta i sådant fall återförsäljaren innan installationen utförs. OBS: Delar som är märkta med symbolen “(*)” är extra tillbehör som endast medlevereras med vissa modeller, eller icke medlevererade delar som skall införskaffas separat. Varningsföreskrifter Varning! Anslut inte apparaten till elnätet förrän installationen är helt slutförd. Gör alltid fläkten strömlös innan någon typ av underhållsarbete eller rengöring inleds genom att dra ur kontakten eller slå av bostadens huvudströmbrytare. Använd alltid skyddshandskar vid installation och underhåll. Apparaten får inte användas av barn eller personer med reducerad rörelseförmåga eller mental kapacitet, eller personer som saknar erfarenhet och kännedom om apparaten, såtillvida inte användandet övervakas eller instruktioner ges av erfaren person som ansvarar för säkerheten. Barn får inte lämnas utan uppsikt för att förhindra att de leker med apparaten. Fläkten får alridg användas utan att gallret är korrekt monterat! Fläkten får ALDRIG användas som avställningsyta om inte detta är uttryckligen angivet. Lokalen skall vara ordentligt ventilerad när köksfläkten används tillsammans med andra apparater vilka matas med gas och andra typer av bränsle. Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökångor som kommer från apparater vilka matas med gas eller andra typer av bränsle. Det är strängt förbjudet att flambera mat under fläkten. Öppna lågor skadar filtren och kan orsaka brand och skall därför undvikas i alla lägen. Frityrkokning skall ske under uppsikt för att undvika att överhettad olja fattar eld. Vid användning tillsammans med spisar och matlagningsutrustning kan tillgängliga delar hettas upp avsevärt. Vad beträffar de tekniska och säkerhetsåtgärder som skall vidtas för avledning av utblåsningsluften, skall de föreskrifter som utfärdats av lokala myndigheter noga efterlevas. Rengör fläkten ofta, såväl utvändigt som invändigt, (MINST EN GÅNG I MÅNADEN, och respektera under alla händelser samtliga underhållsinstruktioner i denna manual). Bristande rengöring av fläkten och filtren samt ett uteblivet byte av filtren medför brandfara. Använd eller lämna aldrig fläkten utan korrekt imonterade lampor för att undvika risken för elektriska stötar. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella problem eller bränder som orsakats av att instruktionerna i denna manual inte efterlevts. Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. Symbolen på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades. Apparat utformad, testad och tillverkad i enlighet med: • Säkerhet: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. • Prestanda: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. • EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Råd för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan: Sätt PÅ fläkten på minsta farten när du börjar att laga mat och låt den vara på i några minuter efter att du är färdig. Öka farten bara om det skulle uppstå mycket rök och ånga och använd ökad fart bara i extrema fall. Byt ut kolfiltret(en) vid behov för att bevara en god lukt och effektivitet. Rengör fettfiltret vid behov för att bevara fettfiltrets effektivitet. Använd den maximala diametern på ventilationssytemet som indikeras i denna manualen för att förbättra effektiviteten och minimera oljudet.
Sida: 2
55 Användning Fläkten har tillverkats för att användas som utsugningsversion med utvändig evakuering eller som filterversion med intern återcirkulation. Utsugningsversion Fläkten är utrustad med ett övre luftutsläpp B för evakuering av matos utomhus (avledningsrör och fixeringsklämmor bifogas inte). Rören och utloppsöppningarna i väggen med vilka fläkten skall anslutas bör ha samma diameter som luftutsläppet (anslutningsflänsen). I det fall man använder rör och utloppsöppningar i väggen med mindre diameter medför detta en lägre utblåsprestanda och en drastisk förhöjning av bullernivån. Vi avsäger oss därför allt ansvar gällande denna typ av problem. Varning! Om fläkten är utrustad med ett kolfilter, skall detta avlägsnas. Filterversion Om en utvändig evakuering av luften inte är möjlig kan fläkten användas som filterversion och ett aktivt kolfilter och en luftavledare F monteras på hållaren (bygeln) G, matoset och ångorna leds ut i lokalen igen genom det övre gallret H med hjälp av ett avledningsrör som anslutits till det övre luftutsläppet B och anslutningsringen som är monterad på luftavledaren F (avledningsrör och fixeringsklämmor bifogas inte). Varning! Om fläkten inte är utrustad med ett kolfilter, skall ett sådant beställas och monteras innan fläkten kan sättas i bruk. De modeller som saknar utsugningsmotor fungerar endast som utsugningsversion och skall anslutas till en fristående utsugningsenhet (bifogas icke). Anslutningsinstruktionerna bifogas med den utvändiga utblåsenheten. Installation Minsta tillåtna avstånd mellan kokkärlens stödyta på spishällen och köksfläktes underkant är 50cm om det är frågan om en elektrisk spis och 65cm om det är frågan om gasspis eller kombinerad gashäll. Om spishällens instruktioner anger ett större avstånd skall detta respekteras. Elektrisk anslutning Nätspänningen skall motsvara spänningen som anges på märkplåten som sitter inne i fläkten. Om fläkten är utrustad med stickkontakt skall denna anslutas till ett uttag som är lättillgängligt även efter installationen och som uppfyller gällande föreskrifter. I det fall fläkten saknar stickkontakt (direktanslutning till nätet), eller om uttaget är placerat på en svåråtkomlig plats skall en godkänd tvåpolig strömbrytare installeras som garanterar en fullkomlig frånkoppling från nätet i samband med överspänningsklass III, i enlighet med installationsbestämmelserna. Varning! kontrollera innan fläktens krets ansluts med nätspänningen att den fungerar korrekt och är korrekt monterad. Montering Fläkten är disponibel i två versioner: väggmodell och takmodell (frihängande). Innan installationen påbörjas: • Kontrollera att den införskaffade produktens dimensioner är lämpliga för installationsplatsen. • Ta ur det/de aktiva kolfiltret/n om sådana är medlevererade (se även den härför gällande paragrafen). Denna /dessa monteras tillbaka endast om fläkten skall användas som filterversion. • Kontrollera att inget bifogat material (till exempel påsar med skruvar, garantihandlingar etc.) har placerats inne i fläkten (av transportskäl), avlägsna eventuellt och spar. • Om det är möjligt skall möbler under och intill fläktens installationsområde kopplas ur och avlägsnas i syftet att öka åtkomligheten till taket/väggen där fläkten skall installeras. I annat fall skall möbler och delar i området intill installationsplatsen så långt det är möjligt skyddas. Välj en plan yta och täck den med ett skyddande överdrag där fläkten och medlevererade delar läggs upp. • Kontrollera också att ett elektriskt uttag finns i närheten av fläktens installationsplats (på tillgänglig plats även när fläkten är monterad) och att det går att ansluta fläkten till en anordning som leder ut röken utomhus (gäller endast Utsugningsversionen). • Utför alla nödvändiga väggarbeten (t.ex.: installationen av ett eluttag och/eller en öppning för avledningsrörets passage). Fläkten är utrustad med fixeringspluggar som passar de flesta typer av väggar/tak. Det är under alla händelser nödvändigt att rådfråga en kvalificerad fackman för att förvissa sig om att materialen är lämpade för den aktuella typen av vägg/tak. Väggen/taket skall vara tillräckligt hållfast för att bära upp fläktens vikt. Installation av takmodell (Frihängande) Fig. 5-6-7 1. Justera längden på fläktens stödstruktur. Denna reglering är avgörande för fläktens slutgiltiga höjd. OBS: I vissa fall är den övre delen av stativet fixerad i den undre delen med 1 eller flera skruvar, kontrollera och skruva eventuellt ur dessa skruvar en kort stund för att möjliggöra en justering av stödstrukturen. 2. Fixera strukturens två delar med totalt 16 skruvar (4 i varje hörn). Applicera på den övre delen, för utdragningar som överskrider minimilängden, 1 eller 2 byglar (beroende på det bifogade materialet) i syftet att öka delens stadga. OBS: av transportskäl kan 1 bygel redan vara provisoriskt fixerat på stativet med två skruvar, flytta den eventuellt till önskad position och avsluta fixeringen med ytterligare 6 skruvar. Gör på följande sätt vid monteringen: a. Utvidga byglarna som skall fixeras en aning så att de kan appliceras på strukturens utsida. b. Positionera förstärkningsbygeln strax ovanför
Sida: 3
56 fixeringspunkten mellan de båda strukturdelarna och fixera med sammanlagt 8 skruvar (2 i varje hörn). Om sådan medlevererats, skall en andra förstärkningsbygel fixeras mittemellan den första förstärkningsbygeln och stativets övre kant, fixera med 8 skruvar (2 i varje hörn). OBS: Kontrollera när staget/n positioneras och fixeras att de inte hindrar en säker fixering av avledningsröret (utsugningsversionen) eller luftavledaren (filterversionen). 3. Häng upp fläkten på stativet och kontrollera att den är korrekt fasthakad– dra åt de 16 skruvarna (4 i varje hörn) ordentligt för att fästa fläkten vid stativet. 4. Placera borrmallen il taket, lodrätt i förhållande till spishällen (borrmallens mittpunkt skall sammanfalla med spishällens mittpunkt och sidorna skall vara parallella med spishällens sidor -borrmallens sida med texten FRONT motsvarar sidan där kontrollpanelen sitter). Förbered den elektriska anslutningen. 5. Borra enligt anvisningarna (6 hål för 6 väggpluggar- 4 pluggar för upphängning), skruva i 4 skruvar i de yttre hålen och lämna ett cirka 1 cm stort utrymme mellan skruvhuvudet och taket. 6. Häng upp stativet i taket på de 4 skruvarna (se arbetsmoment 4). 7. Dra åt de 4 skruvarna ordentligt. 8. Sätt i och dra åt ytterligare 2 skruvar ordentligt i de fria fixeringshålen. 9. Sätt i ett avledningsrör i stativet och anslut detta till anslutningsringen på motorhuset (avledningsrör och fixeringsklämmor levereras inte tillsammans med fläkten). Röret skall vara tillräckligt långt för att nå ut ur lokalen (Utsugningsversion) eller till luftavledaren F (Filterversion). 10. Gäller endast filterversionen: montera luftavledaren F på stativet och fixera den med 4 skruvar på den särskilda bygeln, anslut därefter avledningsröret till anslutningsringen på luftavledaren. 11. Utför den elektriska anslutningen till elnätet som inte får strömförses förrän installationen är slutförd. 12. Applicera de medlevererade muttrarna med fixeringskrokar invändigt inuti skorstenarnas övre och undre delar i höjd med de rektanguläre springorna, totalt skall 14 muttrar monteras. 13. Sammanfoga de två övre skorstensdelarna som skall täcka stativet så att en av öppningarna som finns på delarna hamnar på samma sida som kontrollpanelen och den andra på den motsatta sidan. Skruva ihop de två delarna med 8 skruvar (4 på varje sida - se även schemat i ritningen över sammanfogningen av de båda delarna). 14. Fixera den övre skorstenen på stativet med två skruvar (en på varje sida). 15. Sammanfoga de två undre skorstensdelarna som skall täcka stativet med hjälp av 6 skruvar (3 för varje sida - se även schemat i ritningen för sammanfogningen av de två delarna). 16. Sätt i den undre delen av skorstenen i dess särskilda säte så att den helt täcker motorhuset och den elektriska kopplingsdosan. 17. Applicera 2 täckbrickor (medföljer leveransen) för att dölja de undre skorstensdelarnas fixeringspunkter (VARNING! TÄCKBRICKORNA TILL DEN NEDRE SKORSTENEN KÄNNS IGEN PÅ ATT DE ÄR SMALARE OCH TUNNARE). De bredare och tjockare täckplattorna skall användas för den övre delen av skorstenen. Dessa skall skäras till korrekt storlek. 18. Strömförse nätet från bostadens huvudelskåp och kontrollera att fläkten fungerar korrekt. Installation av väggmodellen I det fall ångskärmen levereras nedmonterad skall den fixeras enligt anvisningarna i Fig. a,b. Den elektriska kopplingsdosan skall fixeras enligt anvisningarna i Fig. c,d,e. Fig. 9 1. Rita en linje upp till taket på väggen med en blyertspenna. Denna linje motsvarar fläktens mittlinje och underlättar installationsarbetet. 2. Applicera borrmallen på väggen: borrmallens vertikala mittlinje skall sammanfalla med den markerade linjen på väggen, vidare motsvarar borrmallens nedre del fläktens undre kant. 3. Borra enligt anvisningarna på borrmallen, sätt i väggpluggarna och skruva i 2 skruvar i de övre hålen och lämna ett 1 cm stort utrymme mellan skruvhuvudet och väggen. OBS: Borra alltid samtliga indikerade hål på borrmallen: de 2 övre hålen används för att hänga upp fläkten medan de undre hålen, vanligtvis 1 centralt hål eller flera laterala hål) används för att fixera fläkten slutgiltigt och säkert. 4. Placera skorstenens upphängningsbygel „G“ på väggen intill taket, använd skorstenens upphängningsbygel som borrmall ( (om en sådan finns skall den lilla slitsen på bygeln sammanfalla med linjen som ritats på väggen) och markera med en blyertspenna ut de 2 hålen. Borra hålen och sätt i 2 väggpluggar. 5. Fixera skorstenarnas upphängningsbygel på väggen med 2 skruvar. 6. Häng upp fläkten på de 2 övre skruvarna (se installationsmoment 3). 7. Sätt i och dra åt skruvarna (med bricka/or!) i de/t undre hålet/n för den definitiva fixeringen (OBLIGATORISKT!!), dra därefter åt SAMTLIGA ÖVRE OCH UNDRE SKRUVAR, efter att ha kontrollerat fläktens korrekta position. OBS: de undre fixeringspunkterna är åtkomliga efter att fettfiltren monterats bort och sitter på sidorna och/eller centralt på fläkten (i det sistnämnda fallet skall även kolfiltrets ram avlägsnas om en sådan är monterad). Vi rekommenderar under alla händelser att använda sidohålen när sådana finns i syftet att öka fläktens stabilitet. 8. Anslut ett avledningsrör för matos (rör och rörklämmor bifogas inte, skall införskaffas separat) till anslutningsringen som sitter ovanpå
Sida: 4
57 utsugningsmotorenheten. Rörets andra ände skall anslutas till en anordning som leder ut matoset ur lokalen i det fall fläkten skall användas som utsugningsversion. I det fall man önskar använda fläkten som filterversion skall en luftavledare F fixeras på skorstenarnas upphängningsbygel G och den andra änden av röret anslutas till anslutningsringen på luftavledaren F. 9. Utför den elektriska anslutningen. 10. Applicera skorstensdelarna och fixera dem upptill med 2 skruvar (10a) på skorstenarnas upphängningsbygel „G“ (10b). 11. Dra ner den undre delen av skorstenen så att den täcker utblåsenheten och sätt den i det särskilda sätet på fläkten. Montera tillbaka kolfiltrets ram och fettfiltret/n och kontrollera att fläkten fungerar korrekt. Beskrivning av fläkten Fig. 1 1. Kontrollpanel 2. Fettfilter 3. Lossningshandtag för fettfilter 4. Halogen lampa 5. Ångskärm 6. Teleskopisk skorsten 7. Luftutsläpp (används endast på filterversionen) Funktion Använd en högre hastighet om matoset är mycket koncentrerat. Vi rekommenderar att starta luftevakueringen 5 minuter innan matlagningen inleds och låta den fungera i cirka 15 minuter efter avslutad matlagning. Modell med tryckknappspanel med 4 tangenter a. ON/OFF-Strömbrytare för belysning. b. Strömbrytare för OFF/Hastighet 1 c. Val av hastighet 2 d. Val av hastighet 3 Modell med tryckknappspanel med 5 tangenter a. ON/OFF-strömbrytare för belysning. b. OFF-strömbrytare för motorn c. Hastighetsval 1 (vid små koncentrationer av ånga och matos). d. Hastighetsval 2 (vid medelstora koncentrationer av ånga och matos) e. Hastighetsval 3 (vid större koncentrationer av ånga och matos)
Sida: 5
58 Underhåll Varning! Gör alltid fläkten strömlös innan någon typ av underhållsarbete eller rengöring inleds genom att slå ifrån bostadens huvudströmbrytare. Rengöring Fläkten skall rengöras ofta, såväl invändigt som utvändigt (åtminstone med samma underhållsintervall som för fettfiltren). Använd en trasa fuktad med neutrala rengöringsmedel vid rengöring. Undvik produkter som innehåller slipmedel. ANVÄND INTE ALKOHOL! Varning: Observera att en bristande rengöring av apparaten och icke utförda filterbyten kan medföra brandrisk. Följ därför ovanstående instruktioner noga. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella motorskador, eldsvådor beroende på ett bristande underhåll eller att dessa instruktioner inte respekterats. Observera att en bristande rengöring av apparaten och filtren kan medföra brandrisk. Följ därför ovanstående instruktioner noga. Fettfilter Detta suger upp fettpartiklar som bildas i samband med matlagningen. Filtret skall rengöras en gång i månaden, med ett milt rengöringsmedel, för hand eller i diskmaskin, med låg temperatur och kort program. Vi tvätt i diskmaskin kan fettfiltret av metall missfärgas utan att detta på något sätt påverkar filtrets uppsugningsförmåga. När filtret skall monteras ur drar man i handtaget som lossas med hjälp av en fjäder. Fig. 2 Kolfilter (gäller endast filterversionen) Fig. 3 Kolfiltret fångar upp obehagliga odörer som uppstår i samband med matlagningen. Kolfiltret kan tvättas varannan månad med varmt vatten och ett lämpligt rengöringsmedel, eller i diskmaskin med 65°C (om filtret diskas i diskmaskin skall ett fullständigt program köras utan annan disk i maskinen). Avlägsna allt överflödigt vatten utan att skada filtret, ta därefter ur dynan som sitter i plastramen och torka den avslutningsvis i ugnen med 100°C i 10 minuter. Byt ut dynan vart tredje år och varje gång filten skadats. Avlägsna filterhållaren genom att vrida rattarna (g) som fixerar filtret i fläkten i 90°. Sätt i kolfilterdynan (i) i ramen (h) och montera tillbaka i det härför avsedda sätet (j). Det är även möjligt att använda ett traditionellt kolfilter som inte kan rengöras eller återanvändas och som därför skall bytas ut var 3-4 månad. Kolfiltrets ram och dyna är sammanfogade och den eventuella ram som följer med fläkten skall därför inte användas. Vid användning sätts filtret i det härför avsedda sätet och fixeras med härför avsedda anordningar. Byte av Lampor Koppla ur apparaten från elnätet. Varning! Kontrollera att lamporna har svalnat innan ni vidrör dem. Byt ut den trasiga lampan med en lampa av samma typ enligt anvisningarna på märkplåten eller intill fläktens lampa. Fig. 4 1. Ta bort skyddet med hjälp av en liten platt skruvmejsel eller liknande verktyg. 2. Ersätt den skadade lampan. Använd endast halogenlampor 12V -20W max - G4, och var noga med att inte vidröra lamporna. 3. Stäng plafonden igen (fixering genom intryckning). I det fall belysningen inte fungerar, kontrollera att lamporna är korrekt iskruvade i sitt säte innan ni kontaktar det tekniska servicekontoret.

Frågor & svar

Har du en fråga om Turbo air Lipari IX/LX/A men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Turbo air Lipari IX/LX/A. Se till att du beskriver ditt problem med Turbo air Lipari IX/LX/A så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Turbo air Lipari IX/LX/A

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Turbo air Lipari IX/LX/A nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Turbo air
  • Produkt: Ventilationskåpor
  • Modell/namn: Lipari IX/LX/A
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Polska, Ryska, Finska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Arabiska, Lettisk, Litauiska, Estnisk, Makedonska