Thule Xpress 970 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Thule Xpress 970 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Thule
  • Product: Cykelställ
  • Model/name: Xpress 970
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 8
9 501-7081-07
–	 Fordonsföraren är ensam ansvarig för att RMS-systemet är i
felfritt tillstånd och är väl fastsatt.
–	 Fordonets förare är ansvarig för att lokalt/regionalt tillämpliga
föreskrifter och lagar iakttas.
–	 Eftersom cykelhållare och cyklar skymmer bakljus och num-
merplåt bör belysningsramp användas.
–	 Låt inget löst sitta kvar på cyklarna under transport.
–	 Kontrollera att remmar och andra fästen sitter stabilt och efter-
dra vid behov.
–	 Bilens längd ökar när cykelhållaren är monterad. Cyklarna kan
öka dess bredd och höjd.Var försiktig vid backning.
–	 Byt omedelbart skadade eller slitna detaljer.
–	 Cykelhållaren skall alltid vara låst under färd.
–	 Bilens köregenskaper kan ändras vid kurvtagning och inbrom-
sning när produkten är monterad. Gällande hastighetsbestäm-
melser och övriga trafikregler skall alltid följas. Hastigheten skall
anpassas till en för omständigheterna och lasten säker nivå,
dock aldrig högre än 120 km/h.Varning! Kör sakta vid farthin-
der, max hastighet 10 km/h.Terrängkörning är inte tillåten.
–	 Tandemcyklar får inte transporteras.
–	 Thule fritar sig ansvar för skador på person och/eller egendom
samt förmögenhetsskador till följd där av, förorsakade av felak-
tig montering eller användning.
–	 Modifieringar av produkten får ej göras.
DK	Vigtige anvisninger
–	 Cykelholderen er beregnet til transport af maksimalt to cykler
(maks. 30 kg).
–	 Kontrollér anhængertrækkets maksimale lastkapacitet (kugletryk)
i bilens instruktionsbog.Hvis der i bilens instruktionsbog er angivet
en lavere vægt end den maksimale lastkapacitet, der er angivet på
cykelholderen, er det den laveste vægtgrænse, der gælder.Maks.
lastkapacitet = cykelholderens vægt + cyklernes vægt.
–	 Hvis bilen er udstyret med automatisk åbning af bagklap, skal
denne funktion deaktiveres, så bagklappen skal åbnes med
håndkraft, når cykelholderen er monteret.
–	 Undgå at placere cyklerne på en sådan måde, at hjulene hæn-
ger ned foran udstødningsrøret eller på anden måde kommer i
kontakt med varm udstødningsgas.
–	 Bilens fører er eneansvarlig for at sikre, at RMS-systemet er i fejlfri
stand og fastgjort korrekt.
–	 Bilens fører er ansvarlig for at overholde de lokale/regionale
love og bestemmelser.
–	 Cykelholderen og cyklerne dækker bilens baglygter og num-
merplade, og der skal derfor monteres en lygtebom.
–	 Der må ikke være løse dele på cyklerne under transport.
–	 Kontrollér, at remme og andre fastgørelsesanordninger er monteret
korrekt, og spænd dem om nødvendigt igen.
–	 Bilens totallængde øges, når cykelholderen monteres, og
cyklerne kan øge bilens totalbredde og -højde.Vær særligt
påpasselig, når der bakkes.
–	 Udskift omgående eventuelle beskadigede eller slidte dele.
–	 Cykelholderen skal altid være låst under transport.
–	 Bilens køreegenskaber kan ændre sig, når cykelholderen (med
cykler) er monteret, især i sving og ved bremsemanøvrer. De
gældende hastighedsbegrænsninger og øvrige færdselsregler
skal altid overholdes. Hastigheden skal altid tilpasses efter
lasten og de aktuelle vej- og trafikforhold, og den må aldrig
komme over 120 km/t. Advarsel! Kør langsomt over fartbump
(maks. hastighed = 10 km/t).Terrænkørsel er ikke tilladt.
–	 Cykelholderen må ikke anvendes til transport af tandemer.
–	 Thule fraskriver sig ethvert erstatningsansvar vedrørende person-
og/eller tingsskade samt eventuel følgeskade på ejendom som
følge af forkert montering og/eller brug.
–	 Produktet må ikke modificeres.
NE	Viktige instruksjoner
–	 Sykkelholderen er beregnet for maks. 2 sykler (maks. 30 kg).
–	 Sjekk belastningen (kulebelastningen) for slepekroken i bilens
brukerhåndbok. Hvis bilens brukerhåndbok angir en lavere vekt
enn den maksimale belastningen på sykkelholderen, er det den
laveste vekten som gjelder. Maks. belastning = sykkelholderens
vekt + syklenes vekt.
–	 Hvis bilen er utstyrt med automatisk åpning av bagasjeromsluke/-
dør, må denne funksjonen være deaktivert og bagasjerommet
åpnes manuelt når sykkelholderen er montert.
–	 Plasser ikke syklene slik at hjulene henger foran eksosrøret
eller på annen måte kommer i kontakt med varm eksos.
–	 Sjåføren har ansvaret for å sikre at RMS-systemet er i feilfri
stand og at det sitter som det skal.
–	 Føreren har ansvaret for å følge lokale/regionale lover og forskrifter.
–	 Fordi sykkelholderen og syklene stenger for bilens baklys og
nummerskilt, bør det monteres en skiltplateholder med baklys.
–	 Det må ikke være løse gjenstander på syklene under transport.
–	 Kontroller at stroppene og festene sitter som de skal, og etterstram
ved behov.
–	 Bilens totale lengde øker når sykkelholderen er montert. Selve
syklene kan øke bilens totale bredde og høyde.Vær spesielt
forsiktig når du skal rygge.
–	 Ødelagte eller slitte deler må skiftes ut umiddelbart.
–	 Sykkelholderen skal alltid være låst under transport.
–	 Bilens kjøreegenskaper kan endre seg når sykkelholderen er
montert og lastet, spesielt i svinger og under oppbremsing.
Gjeldende fartsgrenser og trafikkregler skal alltid følges. Farten
bør alltid tilpasses med god sikkerhetsmargin med tanke på vei-
og trafikkforholdene og lasten du har med, men den må ikke
under noen omstendighet overskride 120 km/t. Advarsel! Kjør
sakte over fartshumper, maks. fart 10 km/t. Offroad-kjøring er
ikke tillatt.
–	 Tandemsykler er ikke tillatt å ta med.
–	 Thule er fritatt for alt ansvar som angår personskader og/eller
eiendomsskader og eventuelle materielle følgeskader som
skyldes uriktig montering og/eller bruk.
–	 Produktet må ikke modifiseres.
FI	 Tärkeitä ohjeita
–	 Pyöräteline on tarkoitettu korkeintaan 2 pyörän kuljetukseen
(noin 30 kg).
–	 Tarkista vetokoukkusi (painekuulan) kuormitus autokäsikir-
jasta. Jos käsikirjassa mainittu painolukema on pienempi kuin
pyörätelineen maksimikuormitus, noudatetaan pienempää
painolukemaa. Maksimikuormitus = pyörätelineen paino +
pyörät.
–	 Jos autossa on takaluukun automaattinen avausmekanismi,
se on kytkettävä irti tai luukku avattava käsin, jos siihen on kiin-
nitettynä pyöräteline.
–	 Älä sijoita polkupyöriä siten, että niiden pyörät riippuvat pa-
koputken takana tai kuumien pakokaasujen tiellä.
–	 Ajoneuvon kuljettaja on yksin vastuussa siitä, että RMS-järjest-
elmä on viattomassa kunnossa ja hyvin kiinnitetty.
–	 Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa siitä, että asiaankuuluvia
paikallisia/alueellisia määräyksiä ja lakeja noudatetaan.
–	 Koska polkupyöräteline ja polkupyörät peittävät takavalot ja
rekisterikilven, on käytettävä erillistä valosarjaa.
–	 Älä jätä polkupyöriin mitään irtotavaraa kuljetuksen ajaksi.
–	 Tarkista hihnojen ja muiden kiinnikkeiden kireys ja kiristä niitä
tarvittaessa.
–	 Auton kokonaispituus kasvaa polkupyöräteline asennettuna.
Polkupyörät voivat lisätä ajoneuvon leveyttä ja korkeutta. Ole
varovainen peruuttaessasi.Vaihda vahingoittuneet tai kuluneet
osat välittömästi.
–	 Vaihda välittömästi vahingoittuneet tai kuluneet osat.
–	 Polkupyörätelineen on oltava ajettaessa aina lukittuna.
–	 Auton ajo-ominaisuudet voivat muuttua kaarteissa ja jarrutet-
taessa käytettäessä tuotetta.Voimassa olevia nopeusrajoituk-
sia ja muita liikennesääntöjä on noudatettava aina. Nopeus
on sovitettava vallitsevien olosuhteiden ja kuorman mukaan
turvalliseksi, ja se ei saa olla koskaan yli 120 km/t.Varoitus!
Hidasteiden kohdalla on ajettava hitaasti, nopeus kork. 10 km/h.
Maastoajo ei sallittu.
–	 Tandempyörien kuljettaminen on kielletty.
–	 Thule ei vastaa henkilö- ja/tai omaisuus- ja asiavahingoista,
jotka ovat johtuneet tuotteen virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä.
–	 Tuotteen muunteleminen on kielletty.
ET	 Tähtsad juhised
– 	Jalgrattahoidik on mõeldud kuni 2 jalgratta transportimiseks
(maks. 30 kg).
– 	 Vaadake oma auto käsiraamatust järele puksiirkonksu koormus
(koormus haakepunktile). Kui auto käsiraamatus on kirjas
jalgrattahoidiku maksimaalsest koormast väiksem kaal, siis
kehtib madalam piirkaal. Maks. koorem = jalgrattahoidiku kaal +
jalgrataste kaal.
– 	 Kui auto on varustatud automaatse pakiruumi/päraukse ava-
jaga, tuleb jalgrattakanduri paigaldamisel see deaktiveerida
ning avada pakiruum käsitsi.
– 	 Jalgrattaid ei tohi asetada nii, et rattad ripuvad auto väljalaske-
toru ees või puutuvad muul moel kokku kuumade heitgaaside-
ga.
– 	 Autojuht vastutab ainuisikuliselt selle eest, et RMS-süsteem on
laitmatus töökorras ja korralikult kinnitatud.
– 	 Autojuht vastutab kohalike/piirkondlike eeskirjade ja õigusaktide
järgimise eest.
– 	 Kuna jalgrattahoidik ja jalgrattad varjavad sõiduki tagatulesid ja
numbrimärki, tuleb paigaldada tagatuli.
– 	 Jalgratastel ei tohi transpordi ajal olla ühtegi lahtist osa.
– 	 Kontrollige, et rihmad ja muud kinnitused oleks kindlalt kinni,
vajadusel pinguldage neid
– 	 Jalgrattahoidiku paigaldamisel suureneb sõiduki kogupikkus.

Question & answers

There are no questions about the Thule Xpress 970 yet.

Ask a question about the Thule Xpress 970

Have a question about the Thule Xpress 970 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Thule Xpress 970. Please make sure that you describe your difficulty with the Thule Xpress 970 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.