Thule FreeWay 968 manual

View a manual of the Thule FreeWay 968 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Thule
  • Product: Cykelställ
  • Model/name: FreeWay 968
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Polska, Ryska, Finska, Czech, Ungerska, Slovenska

Table of Contents

Page: 1
S Monterings- och bruksanvisning
Passar alla bilar – Se punkt 1
FreeWay passar fler bilar än vad Rek. listan innehåller.
Innan du börjar montera – gå igenom hela monteringsanvisningen och kontrollera
att allt finns med. Läs ’’Viktiga anvisningar’’ innan produkten tas i bruk.
Cykelhållaren fästes med sex stycken spännband. Om alla spännbanden är fästa i
bakluckan – kan man på det flesta bilmodeller öppna backluckan med cykelhållaren
monterad. Var försiktig när du öppnar och stänger bakluckan, kontrollera att inga
hakar kommer i kläm. Inga cyklar får vara monterade om man öppnar bakluckan.
Innan cykelhållaren monteras på bilen – rengör bakluckan och dess kanter.
Montering
1. Den övre bågen (utan remmar) skall vändas så att den passar just din biltyp. Se
Rekommendationslistan. Huvudregeln är att på sedanbilar skall den främre delen
på övre bågen vändas nedåt, på kombibilar uppåt (se fig). På halvkombibilar
bestämmer luckans lutning om bågen skall vändas uppåt eller nedåt.
2. Montera ihop de två bågarna. Se Rekommendationslistan så du får rätt
hålkombination för skruven. Kläm fast plastnaven på den nedre bågen så går
monteringen lättare.
3. Fäst spännbanden i cykelhållaren, de längre spännbanden skall sitta längst upp.
Håll upp cykelhållaren mot bilen och haka fast krokarna.
Om någon av krokarna endast går att sätta i glas- eller plastkant skall spännbanden
träs genom metallspännet enligt Fig. 3A och i stället läggas in i kupén mellan bil-
och baklucka. Se till att metallspännet inte kommer i kläm när luckan stängs.
De nedre spännbanden fästs i bakluckans nederkant. Om detta inte är möjligt på
din bilmodell skall spännbanden fästas under bilen i något som klarar
påfrestningarna. Gör en ögla för att fästa runt t ex bogserögla – se Fig 3 B! Se till
att spännbanden inte skaver mot några vassa kanter eller kommer nära avgasröret
och fäst den inte i plastdetaljer.
Drag åt spännbanden ordentligt. Spänn dem kortaste vägen för att inte
riskera att de skakar loss.
Användning
4. Fäst stropparna i gummivaggorna där cyklarna skall hänga.
5. Häng på cykeln/cyklarna och säkra dem med gummistropparna. Vinkla
gummivaggorna innan damcyklar monteras.
6. Fäst cyklarna med spännban d runt cykelhållarrören och om möjligt även framhjulen.
Se till att pedalerna inte stöter emot bilen.
Efterspänn och kontrollera att hållare och cyklar sitter stadigt. Bind upp
lösa spännband.
Viktiga anvisningar
• Är bilen utrustad med automatisk öppning av bakluckan skall den kopplas ur eller
enbart öppnas manuellt när cykelhållare är monterad.
• Rengör alltid bakluckan och dess kanter innan cykelhållaren monteras.
• Vissa biltillbehör t ex spoiler, vindavvisare m fl kan modifiera eller i värsta fall
omöjliggöra användandet av cykelhållaren – rådfråga din Thuleåterförsäljare.
• Kontrollera spännbandesn åtdragning regelbundet och efterdrag vid behov. Byt
omedelbart skadade eller slitna spännband.
• Placera inte cyklar så att hjulen hänger direkt bakom avgasröret.
• Cykelhållaren är avsedd för transport av högst 3 cyklar.
• Tandemcyklar får inte transporteras.
• Låt inget löst sitta kvar på cyklarna under transport.
• Bilens längd ökas med ca 60 cm när cykelhållaren är monterad. Cyklarna kan
öka dess bredd.
• Gällande hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler skall följas. Anpassa
farten efter omständigheterna (lasten som transporteras, vindar, vägbanans
beskaffenhet, trafikintensitet mm). Thule rekommenderar 120 km/h som högsta
fart. Varning! Kör sakta vid farthinder, max hastighet 10 km/h. Terrängkörning
är inte tillåten.
• Eftersom cyklar och hållare skymmer bakljus och nummerplåt bör
belysningsramp användas.
• När cykelhållaren inte används – montera av den.
• Thule fritar sig från ansvar för skador på person och/eller egendom samt
förmögenhetsskador till följd därav, förorsakade av felaktig montering eller
användning.
• Bakre vindrutetorkare bör kopplas ur eller monteras av vid användande av
Freeway, och måste ovillkorigen kopplas ur för bilar med automatisk bakre
vindrute-torkare. – rådfråga din bilverkstad.
2
1
501-7265-02
2
2
x4
x2
x1
x1
x1
120
cm
80
cm
3
120 cm
80 cm
80 cm
A
B
x2
x2
x2
x2
x2 90mm
x1
2.
1
3
A
B
!
3.
1.
4.
S · Montera vredet enl. bild. Dra åt skruven tills det
inte går att lossa vredet med handkraft.
· Lossa skruven 1/2 varv i taget tills man med handkraft
kan vrida vredet (vredet skall gå trögt när det lossas).
GB · Fit the knob as in the diagram. Tighten the
screw until it is no longer possible to undo the knob by
hand.
· Loosen the screw 1/2 a turn at a time until it is possible
to turn the knob by hand (the knob should not move
easily when it is loosened).
D · Den Spanngriff gem. Abb. montieren. Die
Schraube anziehen, bis der Griff nicht mehr von Hand
gelöst werden kann.
· Die Schraube jeweils 1/2 Umdrehung lösen, bis sich der
Spanngriff (anfänglich schwergängig) lösen lässt.
F · Monter la molette selon l'illustration. Serrer la
vis jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de desserrer la
molette à la main.
· Desserrer la vis de ½ tour jusqu'à ce qu'il soit possible
de tourner la molette à la main (le desserrage de la
molette doit rencontrer une certaine résistance).
NL · Monteer de knop volgens de afbeelding. Draai
de schroef zó vast dat de knop niet met de hand
losgedraaid kan worden.
· Draai de schroef steeds een halve slag losser, tot de knop
met de hand omgedraaid kan worden (de knop moet
stroef losdraaien).
FIN · Asenna väännin kuvan mukaan. Kiristä ruuvia,
kunnes väännintä ei pysty enää irrottamaan käsivoimin.
· Avaa ruuvia 1/2 kierrosta kerrallaan, kunnes väännintä
voidaan kääntää käsivoimin (vääntimen on liikuttava
kankeasti sitä irrotettaessa).
E · Monte la manecilla según la figura. Apriete el
tornillo hasta que la manecilla no pueda soltarse con la
fuerza de la mano.
· Suelte el tornillo ½ vuelta a la vez hasta que la manecilla
pueda girarse con la fuerza de la mano (debe ofrecer
resistencia al soltarla).
I • Montare il pomello come nel diagramma.
Serrare la vite finché non è più possibile svitare
manualmente il pomello.
• Allentare la vite di 1/2 giro per volta finché non è
possibile girare il pomello manualmente (il pomello non
deve muoversi facilmente quando è allentato).
CZ · Namontujte otocný knoflík jako v nákresu.
Dotáhnete šroub tak, aby nebylo možné otocný knoflík
rucne odmontovat.
· Uvolnujte šroub ½ otockou dokud není možné otocný
knoflík rucne uvolnit (pri uvolnení by se nemel lehce
otácet).
PL · Zamocuj gałkę zgodnie z ilustracją. Dokręć
śrubę tak mocno, aby nie było można ręcznie
przekręcić gałki.
· Odkręcaj następnie śrubę ok. 1/2 obrotu na raz aż
będzie można odkręcić ręcznie gałkę. Gałka powinna się
dać odkręcać z oporem.
HU · Illessze a fogantyút a helyére az ábra szerint.
Húzza meg a csavart olyan erősen, hogy kézzel ne
lehessen kioldani.
· A csavart félfordulatonként lazítsa meg, míg a
fogantyú kézzel elfordíthatóvá válik (kilazított
állapotban sem szabad, hogy a fogantyú könnyedén
elfordítható legyen).
RU · Установите ручку, как показано на
рисунке. Затяните винт, чтобы ручку нельзя было
ослабить рукой.
· Ослабьте винт, поворачивая его на пол-оборота,
чтобы ручку можно было повернуть рукой
(ослабленная ручка не должна двигаться
слишком легко).
EST · Paigutage nupp diagrammil näidatud viisil. 2.
Pinguldage kruvi, kuni nuppu ei ole võimalik käsitsi
avada.
· Leevendage kruvi 1/2 pöörde kaupa, kuni nuppu on
võimalik käsitsi pöörata (nupp ei tohi leevendatult
liikuda kergesti).
SLO · Pritrdite gumb, kot je prikazano na
diagramu. Vijak privijte tako močno, da z roko ni
moč odviti gumba.
· Vijak popuščajte za polovico obrata dokler gumba
ne odvijete z roko (gumb ne sme biti pretirano
sproščen).
1
2
3
B
A
·
·
·
·
See List of
Recom
m
endations
·
·
½
4Nm
ok
Not ok

Question & answers

There are no questions about the Thule FreeWay 968 yet.

Ask a question about the Thule FreeWay 968

Have a question about the Thule FreeWay 968 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Thule FreeWay 968. Please make sure that you describe your difficulty with the Thule FreeWay 968 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.