Thule Chariot Lite 2 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Thule Chariot Lite 2 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Thule
  • Product: Barnvagn
  • Model/name: Chariot Lite 2
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 6
51100482 - B 7
PT
DIRETRIZESDESEGURANÇA
•	 Leia e entenda este manual do proprietário e os
avisos de segurança antes de usar este produto.
•	 Antes de usar o produto, verifique as regulamen-
tações locais sobre onde e como usar o produto.
•	Ao usar este carrinho com o Kit de Trailer para
Bicicletas Thule, consulte também o manual do
proprietário da bicicleta usada para puxá-lo e
observe as respectivas especificações referentes
à carga máxima rebocável pela bicicleta.
•	 Este carrinho destina-se a transportar crianças à
luz do dia em calçadas, vias públicas com tráfego
leve e trilhas suaves.
•	Em condições de pouca iluminação, recomen-
da-se usar uma luz de segurança.
Não:
•	 Transporte pessoas junto com animais.
•	 Use este carrinho em terreno off-road severo.
•	 Exceda os limites máximos de peso.
•	 Use em velocidades excessivas.
•	 Modifique o carrinho de forma alguma.
O fabricante não é responsável por danos decor-
rentes de uso além do recomendado neste manual
do proprietário.
Para obter mais informações, visite
www.thule.com/warranty.
AVISO
Os avisos fornecem
instruções críticas para
a utilização e operação
seguras deste carrinho
infantil Thule. Não seguir
essas instruções poderia
resultar em um aciden-
te e causar ferimentos
graves ou morte a você
e/ou seus passageiros.
1
Consulte o verso deste
manual para obter expli-
cações para os avisos
SV
SÄKERHETSANVISNINGAR
•	Läs och förstå den här instruktionsboken och
säkerhetsvarningarna innan produkten används.
•	 Kontrollera lokala bestämmelser om var och hur
produkten kan användas före användning.
•	Om vagnen används tillsammans med Thule
cykelkit är det även viktigt att följa anvisningarna
i instruktionsboken till den cykel som ska dra
vagnen, och att ta hänsyn till den högsta tillåtna
lasten för cykeln.
•	
Vagnen är avsedd för att transportera barn
i dagsljus, på trottoarer, på lätt trafikerade
allmänna vägar och på jämnt underlag.
•	 En liten lampa rekommenderas vid användning i
dåligt ljus.
Du ska inte
•	 transportera människor tillsammans med djur
•	 använda vagnen i ojämn terräng
•	 överskrida maxviktgränser
•	 köra för fort
•	 ändra vagnen på något sätt.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår
om vagnen används utöver rekommendationerna i
den här instruktionsboken.
Mer information finns på www.thule.com/warranty.
VARNING
Varningar är instruktion-
er som gäller säkerheten
och användningen av
den här Thule-barnvag-
nen. Om instruktionerna
inte följs kan det leda till
olyckor, allvarliga skador
och dödsfall för både dig
och dina passagerare.
1
Varningar förklaras på bak-
sidan av den här instruktio-
nsboken
Page: 32
51100482 - B 33
i
A
B
Page: 63
51100482 - B
64
SV
VARNING:
1	 All last som lastas på handtaget
påverkar vagnens stabilitet.
2	 Använd inte barnvagnen i trap-
por eller hissar.
3	 Kör inte fler barn eller väskor än
rekommenderat i barnvagnen.
4	 Lämna aldrig ett barn utan upp-
sikt i barnvagnen.
5	 Var försiktig när du fäller ihop
eller fäller upp vagnen så att
inga fingrar kläms. Se till att inga
barn kan skada sig när vagnen
fälls upp eller fälls ihop.
6	 Låt inte barnets kropp, kläder,
skosnören eller leksaker komma
i kontakt med rörliga delar.
7	 Montera inte en bilbarnstol eller
någon annan typ av stol som inte
är godkänd av Thule Canada Inc.
på barnvagnen.
8	 Maxlasten i förvaringsväskan är
4 kg.
Maxlasten i den bakre nätfickan
är 4 kg.
Maxlasten i nätfickan på sidan är
0,5 kg.
9	
Parkeringsbromsen ska alltid
användas när du sätter i eller
lyfter ur ett barn.
10	 Använd alltid en hjälm som följer
lokala bestämmelser.
11	 Cykla aldrig på natten utan god-
känd belysning. Följ alla lokala
bestämmelser om belysning.
12	
Var väldigt försiktig när du
använder vagnen tillsammans
med cykel. Kör i högst 25 km/h
och sakta ned till högst 10 km/h
när du svänger runt hörn eller
kör på ojämnt underlag.
13	
Cykelarmen ska belastas med
minst 0,1 kg och högst 8 kg.
14	Fäst alltid cykelarmens fångrem.
Använd inte cykelvagnen om
du av någon anledning inte kan
fästa cykelarmens fångrem kring
cykelramen! Om du inte använ-
der cykelarmens fångrem kan
det leda till att Thule-barnvagnen
lossnar från cykeln. Cykeln bör
genomgå en säkerhetskontroll
av en utbildad cykelmekaniker
innan du sätter fast cykelvagnen
på den.
15	
Barnvagnen blir instabil om
tillverkarens rekommenderade
lastgränser överskrids. Vagnen
är inte avsedd för barn som
väger mer än viktbegränsning-
arna tillåter.
16	
Kontrollera att alla låsanord-
ningar är aktiverade innan
vagnen används.
17	Kontrollera alltid före använd-
ning att båda hjulen sitter fast
ordentligt på vagnen.
18	Den här vagnen är inte lämplig
för barn under 6 månader om
den inte används med en god-
känd babylift från Thule.
a.	
Barn måste vara minst 6
månader gamla och måste
kunna sitta upprätt utan hjälp.
b.	
Barnet ska vara tillräckligt
gammalt för att kunna bära
hjälm och sitta upprätt utan
hjälp vid färd efter cykel. Råd-
fråga barnläkare om barnet är
under ett år.
19	Använd alltid säkerhetsbälte för
att undvika att barnet skadar sig
allvarligt genom att det trillar
eller glider ur vagnen.
20	Om du bara kör ett barn i barn-
Page: 64
51100482 - B 65
vagnen ska barnet placeras på
höger sida.
21	Tänk på att barn kan riskera att
bli nedkylda om de blir sittande
länge i barnvagnen när det är
kallt ute eller för varma om det
är mycket varmt och ventilatio-
nen och vätsketillförseln inte är
tillräcklig.
22	När vagnen används som cykel-
vagn ska skyddet vara stängt för
att det inte ska komma in skräp i
vagnen.
23	Reflexer som uppfyller de lokala
bestämmelserna ska placeras
baktill på barnvagnen när den
används tillsammans med en
cykel.
24	
Kontrollera före varje använd-
ning att barnvagnen inte
påverkar cykelns broms-, tramp-
eller styrfunktioner.
25	När en vagn används förändras
cykelns stabilitet, bromskrav och
köregenskaper.
26	
När du svänger åt höger får
vinkeln mellan dragcykel och
Thule-barnvagnen inte över-
skrida 45°.
27	
När du svänger åt vänster får
vinkeln inte överskrida 90°.
28	Använd alltid säkerhetsflagga.
29	Snabbkopplingsvredet måste
dras åt ordentligt på snabb-
kopplingen så att minst två
skruvgängor sticker ut utanför
snabbkopplingsvredet. På så sätt
säkerställer du att cykelns bakhjul
inte kan lossna. Kontrollera alltid
att snabbkopplingen sitter fast
ordentligt. En dåligt åtdragen
snabbkoppling kan leda till att
bakhjulet lossnar av misstag.
30	
Muttern på den bakre axeln
måste dras åt minst fem hela varv
för att låskraften ska bli tillräck-
lig. På vissa axlar kan du behöva
ta bort den ursprungliga brickan
för att göra plats för ezHitch.
Hör med din cykelhandlare för
säkerhets skull. Beroende på
navets typ måste den befintliga
momentbrickan för navet sitta
kvar på ramen. Följ monterings-
anvisningarna för navet och
tillverkarens specifikationer för
åtdragningsmoment när du ska
fästa axelmuttern.
•	 Vagnen kan bli instabil om en
annan förvaringsväska än den
som rekommenderas av tillver-
karen används.
•	 Produkten är inte lämplig för
skridskoåkning.
•	 Produkten är inte lämplig för
löpning om du inte använder
Thules joggingkit.
•	 Låt inte barn leka med produk-
ten.
•	 Det är inte säkert att använda
tillbehör som inte är godkända
av Thule Canada Inc.
•	 Använd inte barnvagnen i närhe-
ten av öppen eld eller eldslågor.
Slarv orsakar bränder.
•	 Genom korrekt service och un-
derhåll kommer barnvagnen att
fungera bättre och säkerheten
att öka.

Question & answers

There are no questions about the Thule Chariot Lite 2 yet.

Ask a question about the Thule Chariot Lite 2

Have a question about the Thule Chariot Lite 2 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Thule Chariot Lite 2. Please make sure that you describe your difficulty with the Thule Chariot Lite 2 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.