Tefal Pro Express Turbo GV8461 manual

View a manual of the Tefal Pro Express Turbo GV8461 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Tefal
  • Product: Strykjärn
  • Model/name: Pro Express Turbo GV8461
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Svenska, Danska, Norska, Finska

Table of Contents

Page: 13
23
SV
Viktiga rekommendationer
Säkerhetsanvisningar
• Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder
produkten första gången: användning som apparaten
inte är avsedd för friskriver tillverkaren från allt ansvar.
• Håll i kontakten, inte i sladden, när du ska dra ur
kontakten ur vägguttaget. Koppla alltid från
produkten:
- innan behållaren fylls på eller ångstationstanken
sköljs,
- före rengöring,
- efter varje användning.
• Produkten ska placeras och användas på ett stabilt
underlag som tål värme. När strykjärnet placeras i
stället, se till att underlaget är stabilt. Ställ inte
strykjärnet på överdraget till strykbrädan eller på ett
mjukt underlag.
• Den här produkten är inte avsedd att användas av
personer (däribland barn) som har nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som
inte har tillräcklig erfarenhet och kunskap, utom om
de handhar apparaten efter att en person som
ansvarar för deras säkerhet instruerat dem eller under
användningen utövar tillsyn över dem.
• Barn bör hållas under uppsikt. De får inte handskas
med produkten.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page23
Page: 14
• Denna produkt får användas av barn från åtta år och
uppåt och personer som har nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller av personer som inte har
tillräcklig erfarenhet och kunskap, utom om de
handhar apparaten efter att en person som ansvarar
för deras säkerhet instruerat dem att använda
produkten på ett säkert sätt och är införstådda med
de risker som kan uppstå. Barn får inte leka med
produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av
barn under åtta år utan tillsyn. Håll produkten och
sladden utom räckhåll för barn under åtta år.
• När produkten används, blir den varm och kan orsaka
brännskador. Vidrör inte produktens heta ytor
(åtkomliga metalldelar och plastdelar i närheten av
metalldelarna).
• Håll alltid uppsikt över apparaten vid användning.
- när den är kopplad till ett elektriskt uttag,
- medan den är varm och inte svalnat (ca en timma).
• Se till att kontakten varit urdragen i minst 2 timmar
och ångstationen svalnat innan du skruvar av korken
till ångstationstanken/kalkuppsamlaren (beroende på
modell) för att skölja ur och tömma den.
• Var försiktig! Om locket till ångstationstanken eller
ångstationssköljningstanken (beroende på modell),
tappas i golvet eller får en stöt måste det bytas ut av
ett godkänt servicecenter, eftersom det kan vara
skadat.
• När ångstationstanken sköljs, fyll den aldrig direkt
under kranen.
24
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page24
Page: 15
• Ångstationslocket får inte öppnas under bruk.
• Produkten får inte användas om den har tappats, om
den uppvisar tydliga tecken på fel, om den läcker eller
har andra typer av funktionsfel. Demontera aldrig
produkten själv: låt ett godkänt servicecenter
undersöka den för att undvika en fara.
• Om den elektriska sladden eller ångsladden är
skadad, ska den bytas omgående av ett godkänt
servicecenter för att undvika en olycka.
• Av säkerhetsskäl följer produkten tillämpliga normer och föreskrifter (direktiven för lågspänning, elektromagnetisk
kompatibilitet, miljö m.m.).
• Den här ångstationen är en elektrisk produkt : Den ska användas under normala användningsförhållanden. Den är
endast avsedd att användas i hushållet.
• Den är utrustad med två olika säkerhetssystem:
- En ventil som släpper ut allt övertryck och som vid eventuella fel hos produkten släpper ut överflödig ånga.
- en säkring som förhindrar överhettning.
• Anslut alltid ångstationen:
- till ett elnät med en spänning mellan 220 och 240 V.
- till ett jordat uttag.
Varje felaktig anslutning kan medföra oåterkallelig skada och gör garantin ogiltig.
Om du använder en skarvsladd, kontrollera att uttaget är ett 16 A bipolärt jordat uttag.
• Rulla ut hela elsladden innan du ansluter den till ett jordat uttag.
• Strykjärnets sula och plattan på basen kan uppnå så höga temperaturer att de kan ge brännskador: rör dem inte.
Se till att stryksulan aldrig kommer emot sladden på strykjärnet.
• Produkten avger ånga som kan ge brännskador. Hantera strykjärnet försiktigt, speciellt vid vertikal strykning. Rikta
aldrig ångstrålen mot personer eller djur.
• Sänk aldrig ner ångstationen i vatten eller någon annan vätska. Håll den aldrig under kranen med rinnande
vatten.
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN
25
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page25
Page: 34
101
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
Produktbeskrivning
1. Ångknapp
2. Skjutreglage för strykjärnets temperatur
3. Termostatlampa för strykjärnet
4. Ultracord system (beroende på modell)
5. Avställningsplatta
6. Strömbrytare med lampa för att slå av/på
7. Knapp sladdvinda elsladd (beroende på modell)
8. Utrymme för sladdvinda
9. Elsladd
10. Turbo knapp (beroende på modell)*
11. Spärr för strykjärnet på basenheten
(beroende på modell) *
12. Vattentank
13. Handtag för att ta av och sätta i tanken
14. Ånggenerator (inuti basenheten)
15. Ångsladd
16. Ångsladdförvaring
17. Lock kalkuppsamlare*
18. Kalkuppsamlare (beroende på modell)*
19. Instrumentpanel
a. “Vattentank tom” lampa
b. “Auto off” lampa
c. Startknappen “RESTART”
d. “Anti-calc” lampa
e. Startknappen “Reset”
f. "Ångan klar" lampa
g. Reglage för ånga
h. Ekozon (beroende på modell)*
20. Självrengörande stryksula (beroende på modell)*
Spärr för strykjärnet på basenheten - « Lås-System » (beroende på modell)
• Ångstationen är utrustad med en spärr som låser strykjärnet på basenheten för att underlätta
transport och förvaring – fig.1:
- Lås – fig.2.
- Lås upp – fig.3.
• För att transportera ångstationen med strykjärnets handtag:
- ställ strykjärnet på avställningsplattan och fäll upp spärren på strykjärnet ända tills den låses (ett
«klick» hörs) – fig.2.
- fatta tag i strykjärnets handtag för att transportera ångstationen – fig.1.
Förberedelse
Vilket vatten bör användas ?
• Kranvatten: Den här ångstationen är utformad för att kunna användas med vanligt kranvatten. Blanda 50 %
kranvatten och 50 % avmineraliserat köpt vatten om det är hög kalkhalt i ditt kranvatten.
I vissa områden nära havet kan salthalten i vattnet vara förhöjd. Använd i så fall enbart avmineraliserat vatten.
• Avhärdning: Det finns flera typer av avhärdningsmedel och det avhärdade vattnet kan oftast användas i
ångstationen. Det finns dock vissa avhärdare, särskilt med kemiska medel som t.ex. salt, som kan medföra vita eller
bruna fläckar, och detta kan synas på en del vattenfilter.
Vid sådana problem rekommenderar vi att du använder obehandlat kranvatten eller vatten på flaska.
När du väl bytt vatten krävs flera stryktillfällen innan problemet är borta. Första gången du använder ångfunktionen
är det bra att testa på en bit tyg som du inte är rädd om, därmed undviker du att skada dina kläder.
• Kom ihåg! Använd inte regnvatten eller vatten med tillsatser (stärkelse, parfym eller vatten från andra
hushållsapparater). Sådana tillsatser kan påverka ångans egenskaper och vid hög temperatur kan avlagringar bildas i
ångbehållaren som kan fläcka din tvätt.
Fyll på vattentanken
• Fäll upp locket över järnet ända tills skyddssystemet automatiskt låses (ett ”klick” hörs) – fig.2.
• Ta av tanken med hjälp av handtaget (beläget framtill på ångstationen) – fig.4.
• Fyll tanken med vatten utan att överskrida Maxnivån. – fig.6. och fig.7.
• Sätt i den ordentligt igen på sin plats ända tills ett “klick” hörs – fig.5.
• Tryck på upplåsningsknappen till skyddslocket ända tills ett “klick” och fäll ner det på tanken – fig.3.
Ultracord system (beroende på modell)
• Strykjärnet är utrustat med ett förlängningssystem för att undvika att sladden släpar på strykplagget och på nytt
skrynklar till det. Det undviker också att sladden är i vägen under strykningen.
För att stryka med Ultracord systemet:
- Ultracord systemet fälls fram automatiskt bakåt.
- Varje gång du sätter tillbaka järnet på hälen, integreras Ultracord systemet i det och öppnas automatiskt så snart
du fattar tag i järnet igen.
För att förvara ångstationen :
- Fäll upp spärren på hälen.
SV • LÄS SÄKERHETSANVISNINGARNA I BÖRJAN AV DET HÄR HÄFTET
INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA APPARATEN.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page101
Page: 35
Start av ångstationen
• Rulla ut både elsladd och ångsladd helt och hållet från sina förvaringsutrymmen – fig. 19.
• Fäll ned säkerhetsspärren (beroende på modell) – fig.3.
• Anslut din ångstation till ett jordat vägguttag.
• Tryck på den upplysta av-/påknappen (sitter på basenhetens sida). Den tänds och
ångstationen värms upp: den gröna lampan (sitter på kontrollpanelen) blinkar – fig.15.
Det tar ca 2 minuter innan ångfunktionen kommer igång, vilket indikeras av att den gröna
lampan slutar blinka.
Användning
Ångstrykning
• Ställ in strykjärnets temperatur efter det material som ska strykas (se tabellen nedan).
• Termostatlampan börjar lysa. Var försiktig! När du sätter på strykjärnet och när du sänker temperaturen under
strykningens gång är ångstationen klar att användas när termostatlampan släcks och då lyser den gröna
"ångstationknappen" konstant. Du kan fortsätta stryka direkt när du höjer temperaturen under pågående strykning,
men öka inte ångeffekten förrän termostatlampan har släckts.
• Justera ångreglaget som sitter på kontrollpanelen.
• Under strykningen tänds och släcks lampan på strykjärnet beroende på värmebehovet, utan att det påverkar
strykresultatet
• Tryck på knappen med ångsymbolen på strykjärnets ovansida för att få ånga – fig.10. Genom att släppa knappen
upphör ångflödet.
• Apparaten är utrustad med en pump. Denna pump sprutar in vatten i ångstationen efter ca en minut och därefter
med jämna mellanrum under användning. Detta alstrar ett ljud vilket är normalt.
• Om stärkelsemedel används ska det sprayas på avigsidan av plagget som skall strykas.
Ställ in termostatväljare och ångreglage
Vid tveksamhet om vilken typ av
material det är, se plaggets
skötselråd.
• Termostatinställning:
- Börja med material som kräver låg stryktemperatur (•) och avsluta med att stryka material som
tål högre temperaturer (••• eller Max).
- Om ni stryker material bestående av blandfibrer, anpassa stryktemperaturen efter den
ömtåligaste fibersorten.
- Om ni stryker ylleplagg, tryck på järnets ångknapp i flera omgångar utan att ställa järnet på
plagget – fig.10. På så vis undviker man att det blir blankslitet.
• Inställning av ångflödet:
- Om ni stryker ett tjockt tyg, öka ångflödet.
- Sätt ångreglaget på minimiläge och tryck på ångknappen pulsvis när du ska stryka med låg
temperatur.
• Om du sätter termostaten i läget "min" värms strykjärnet inte upp.
EKOLÄGE:
Ångstationen är försedd med ett ekoläge som gör att det går åt mindre energi men ångmängden är ändå
tillräcklig för en effektiv strykning - fig.17. Du kan använda Eco-läget på tyger som tål en temperatur på
minst ••. För mycket kraftiga eller mycket skrynkliga tyger rekommenderar vi ändå maxläge på
ångeffekten, för bästa möjliga resultat.
Strykning utan ånga
- Tryck inte på ångknappen på strykjärnet.
Vid första
användningstillfället, kan
rök- och luktutveckling
förekomma, vilket är
normalt och inte skadligt
på något sätt. Detta
försvinner med tiden.


TEXTILER INSTÄLLNING AV TEMPERATUR INSTÄLLNING AV ÅNGFLÖDE
Linne, bomull
Ylle, silke
Syntetmaterial
(polyester, acetat, akryl, polyamid)
REGLERA STRYKJÄRNETS TEMPERATUR OCH ÅNGTRYCK EFTER DET MATERIAL SOM SKALL STRYKAS:
Vid första användningstillfället eller
om ångan inte använts på några
minuter: håll järnet borta från
strykplagget och tryck flera gånger i
rad på ångknappen. På så sätt
avlägsnas kallvattnet ut ur
ångkretsen.
102
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page102
Page: 36
Vertikal strykning
• Ställ in strykjärnets termostat och ångreglaget (sitter på kontrollpanelen) på maxläge.
• Häng upp plagget på en galge och sträck tyget något med ena handen.
Ångan som utlöses är mycket het.Vertikalånga därför aldrig kläder som
bärs av en person, utan klädesplagget ska hänga på en klädhängare.
• Håll järnet lodrätt och framåtlutat, tryck på ångknappen (på strykjärnets ovansida) – fig.10.
omgångar medan du för järnet uppifrån och ned – fig.9.
Påfyllning av vattentanken
• När den röda lampan "vattentank tom" blinkar är det slut på ånga. - fig.11.
1.Ta av tanken med hjälp av handtaget (beläget framtill på ångstationen) och fyll den utan att
överskrida Maxnivån.
2. Sätt i den ordentligt igen på sin plats ända tills ett “klick” hörs.
3. Koppla in ångstationen igen och tryck in knappen "RESTART" för att återuppta strykningen –
fig.12. När den gröna lampan slutar blinka är ångan klar.
TURBOfunktion (beroende på modell)
• Tryck 2 eller 3 ggr på turboknappen för att punktvis få mer ånga:
- för att stryka tjocka tyger,
- för att få bort motsträviga veck,
- för en kraftfull vertikal strykning.
Var försiktig när du använder turbofunktionen då den exceptionellt kraftiga ångan kan orsaka brännskador.
Självrengörande stryksula med hjälp av katalys (beroende på modell)
• Strykjärnet som hör till ångstationen är försett med en stryksula som är självrengörande med hjälp av katalys.
• Den exklusiva beläggningen tar löpande bort alla de orenheter som uppstår vid normal användning.
• Ställ alltid strykjärnet på högkant eller på avställningsplattan på ångstationen för att skydda den självrengörande
beläggningen.
Skötsel och rengöring
Rengöring av ångstationen
• Använd inga rengöringsmedel eller avkalkningsmedel vid rengöring av stryksulan eller ångstationen.
• Stoppa aldrig järnet eller basenheten under rinnande vatten.
• Rengör stryksulan (beroende på modell): Strykjärnet som hör till ångstationen är utrustat med en självrengörande
stryksula som fungerar med hjälp av katalys. Den exklusiva beläggningen tar löpande bort alla de orenheter som
uppstår i vardagen vid normal användning. Strykning med felaktig temperatur kan ändå medföra spår som kräver
manuell rengöring. Vi rekommenderar att du då rengör strykjärnet med en mjuk och fuktad trasa på den ljumma
stryksulan för att undvika att skada beläggningen.
• Rengör då och då apparatens plastdelar med en mjuk, lätt fuktad trasa.
Avkalka enkelt ångstationen - Fig. A
För att förlänga ångstationens livslängd och undvika kalkavlagringar är
den utrustad med en integrerad kalkuppsamlare. Uppsamlaren, placerad i
behållaren, lagrar automatiskt kalkavlagringar som bildas inuti.
Funktionsprincip:
• En orange kontrollampa “anti-calc” blinkar på kontrollpanelen och
indikerar att uppsamlaren ska sköljas - fig.14
Observera att det ska göras när ångstationen varit urkopplad i mer än två timmar och är helt kall. Gör
avkalkningen av ångstationen i närheten av en diskbänk då vatten kan rinna ut från behållaren när den
öppnas.
• När ångstationen är helt kall, ta av locket till kalkuppsamlaren.
• Skruva av uppsamlaren helt och ta ut den ur behållaren, den innehåller alla kalkavlagringar som samlats .
• För en noggrann rengöring av uppsamlaren räcker det med att skölja den under rinnande vatten för att avlägsna
alla kalkavlagringar den innehåller.
• Sätt tillbaka uppsamlaren på sin plats och skruva i den helt för att garantera tätningen.
• Sätt tillbaka locket på sin plats.
• Utöver regelbundet underhåll rekommenderar vi en komplett sköljning av behållaren var sjätte månad eller var
femtionde användning. Gör så här:
• Kontrollera att ångstationen är kall och urkopplad ur vägguttaget sedan minst två timmar.
• Placera ångstationen på kanten av diskhon med järnet placerat på klacken.
• Ta av locket till kalkuppsamlaren och skruva ut den.
Råd :Vid andra material
än linne eller bomull,
håll stryksulan en bit
från plagget för att inte
bränna materialet.
Använd aldrig avkalkningsmedel (vinäger,
kemiska avkalkningsmedel..) för att skölja
kalkuppsamlaren eftersom det kan skada den.
Innan avkalkning och rengöring av ångstationen,
är det nödvändigt att låta den svalna i mer än 2
timmar, för att undvika all risk för brännskador.
DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
103
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page103
Page: 37
104
• Luta ångstationen och fyll, med hjälp av en karaff, ångstationstanken med 2,5 dl kranvatten
• Skaka den lite och töm den sedan i diskhon.
• Sätt tillbaka kalkuppsamlaren och skruva åt ordentligt så att den sitter tätt.
• Sätt tillbaka kalkuppsamlarens lock.
Vid nästa användning, tryck på knappen “reset” på kontrollpanelen för att släcka den orange
kontrollampan “anti-calc” - fig.13
Sköljning av ångstationtanken - Fig B
• För att förlänga ångstationens livslängd och undvika kalkavlagringar, är
ångstationen utrustad med en orange lampa ”skölj ångstationtanken” som blinkar
på instrumentpanelen efter ca vart 10:e användningstillfälle.
• Om den orange lampan ”skölj ångstationtanken” blinkar, kan du fortsätta att stryka
som vanligt, men tänk på att skölja ångstationen innan nästa användningstillfälle.
• Kontrollera att ångstationen har kallnat och att den inte har varit ansluten de
senaste 2 timmarna.
• Ställ ångstationen på kanten av diskbänken, strykjärnet bredvid stående på sin häl.
• Skruva loss locket för tömningsproppen ett kvarts varv moturs.
• Avlägsna försiktigt behållarens tömningspropp med hjälp av ett mynt .
• Håll ångstationen i lutande ställning och fyll behållaren med 2,5 dl kranvatten med
hjälp av en vattenkanna .
• Skaka behållaren en stund och töm den sedan på allt vatten i vasken .
Upprepa sköljningen av behållaren en andra gång för att uppnå ett gott resultat.
• Sätt fast behållarens tömningspropp genom att vrida den på plats med hjälp av myntet.
• Skruva tillbaka locket för tömningsproppen.
• För att återuppta strykningen, tryck in knappen “Reset” - fig.13.
”Auto off” system
• För din säkerhet är ångstationen utrustad med ett “auto off” system, som innebär att
ångstationen övergår till stand-by läge efter 8 minuter utan användning eller i händelse av
glömska.
• En röd kontrollampa blinkar på kontrollpanelen som indikerar att apparaten är i stand-by läge -
fig.16.
• För att återigen aktivera ångstationen :
- Tryck på knappen "Restart" eller på ångknappen.
- Vänta tills kontrollampan “ånga klar” inte längre blinkar innan du återupptar strykningen.
• Om du inte använder ångknappen under en period på minst 8 minuter, stänger “auto off”
systemet av ångstationen för din säkerhet.
Förvaring av ångstationen
• Ställ strykjärnet på basenhetens avställningsplatta.
• Slå av strömbrytaren på / av O/I och dra ur sladden ur vägguttaget.
• Fäll upp spärren på strykjärnet ända tills den låses (ett « klick » hörs) – fig.2. Strykjärnet är nu
säkert spärrat på basenheten.
• Förvaring av ångsladden: ta sladden och vik den dubbelt så att den bildar en ögla. Stoppa in
öglan i förvaringsutrymmet och putta försiktigt in den tills du ser sladden på andra sidan – fig.19.
• Fäll upp ultracord systemet på hälen - fig.8.
• Linda upp elsladden.
• Nu kan du ställa undan ångstationen för förvaring genom att transportera den med handtaget.
Bidra till att skydda miljön !
Apparaten innehåller en mängd material som kan återanvändas eller återvinnas.
Lämna in den på en återvinningsstation eller i annat fall till en godkänd serviceverkstad för en miljöriktig
hantering.
Det är viktigt att inte använda av-
kalkningsmedel vid sköljning av ångs-
tationen: det kan skada
ångstationen. Innan sköljning av
ångstationen, är det nödvändigt att
den svalnar i mer än 2 timmar, för att
undvika all risk för brännskador.
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page104
Page: 38
PROBLEM TÄNKBARA ORSAKER ÅTGÄRDER
Ångstationen startar inte.
Termostatlampan och på/av
knappen lyser inte.
Ångstationen är inte påsatt.
“Auto off” systemet har aktiverats.
Kontrollera att din ångstation är korrekt ansluten och tryck
på strömbrytaren på/av (som sitter på basenhetens sida).
Tryck på knappen “restart”.
Vattnet rinner ut ur stryksulans
hål.
Det finns kondensvatten i ledningarna för
det är första gången du använder ånga
eller så har du inte använt ånga på en
längre tid.
Tryck på ångknappen tills järnet avger ånga (riktat bort från
strykbordet).
Du trycker på knappen för ånga när
strykjärnet inte ännu är tillräckligt varmt.
Vänta tills strykjärnets kontrollampa har släckts innan du
trycker på knappen för ånga.
Minska ångflödet när du stryker vid låg temperatur
(ångmängden regleras på kontrollpanelen).
Vattenränder syns på tvätten. Din strykbräda är genomdränkt av vatten
eftersom den inte är anpassad för kraften
från en ångstation.
Se till att använda ett lämpligt strykbord.
Det blir vita avlagringar på
stryksulan.
Ångstationen avger kalkavlagringar för att
den inte sköljs med jämna mellanrum.
Skölj uppsamlaren / Ånga sipprar ut från tankens lock.
(se § “avkalka ångstationen”).
Brunfärgat vatten rinner ut ur
stryksulans hål och lämnar
fläckar på plagget.
Du använder kemiska avkalkningsmedel
eller tillsatser i strykvattnet.
Tillsätt aldrig dessa produkter i den löstagbara
vattentanken eller i ångstationen (se
rekommendationer under vatten som skall användas).
Kontakta en auktoriserad service-verkstad.
Stryksulan är smutsig eller
brunfärgad och riskerar att
lämna fläckar på plagget.
Vald temperatur är för hög. Var god se våra råd angående temperaturinställning.
Dina plagg har inte sköljts tillräckligt eller du
har strykt ett nytt plagg innan du tvättade
det.
Se till att plaggen är tillräckligt sköljda för att avlägsna
eventuella tvättmedelsrester eller kemiska produkter från nya
plagg.
Du har använt stärkelse. Spreja alltid stärkelse på motsatt sida till den som skall
strykas.
För alla andra problem, kontakta en godkänd serviceverkstad som kan kontrollera strykjärnet.
Järnet avger lite ånga eller
ingen ånga alls.
Vattentanken är tom (indikeringslampa
för tom tank lyser).
Fyll den löstagbara vattentanken. Kontrollera att den
löstagbara vattentanken är ordentligt på plats.
Ångreglaget är ställt på minimum. Öka ångflödet (reglage på panelen).
Stryksulans temperatur är satt på maxi-
mum.
Ångstationen fungerar men stryksulan är väldigt varm och
torr. Som en konsekvens blir ångan knappt synbar.
Den röda lampan “tom
vattentank” lyser.
Vattentanken är tom. Fyll vattentanken.
Ånga sipprar ut från tankens
lock.
Locket är ej påskruvat ordentligt. Dra åt locket.
Lockets packning är skadad. Kontakta en godkänd serviceverkstad för att beställa en ny
packning.
Vatten eller ånga kommer ut
under apparaten.
Stryksulan är repig eller skadad.
Apparaten är defekt.
Järnet har förvarats stående på stryksulan
på ett metallställ.
Du har rengjort stryksulan med en skur-
eller metallsvamp.
Sluta att använda apparaten och kontakta en
auktoriserad service-verkstad.
Ställ järnet upp lodrätt.
Se rubriken ”Rengöring av stryksulan”.
Problem med din ångstation? DE
EN
FR
NL
DA
NO
SV
FI
TR
EL
PL
CS
SK
SL
HU
HR
RO
RU
UK
BG
105
1800129556 GV83XX-GV84XX E0 A11_110x154 25/03/13 14:43 Page105

Question & answers

There are no questions about the Tefal Pro Express Turbo GV8461 yet.

Ask a question about the Tefal Pro Express Turbo GV8461

Have a question about the Tefal Pro Express Turbo GV8461 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Tefal Pro Express Turbo GV8461. Please make sure that you describe your difficulty with the Tefal Pro Express Turbo GV8461 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.