Stiga Combi 48 SQ H manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Stiga Combi 48 SQ H below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Stiga
  • Product: Gräsklippare
  • Model/name: Combi 48 SQ H
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 10
B
3 mm
II
16
0 mm
Page: 227
SV - 1
SV VARNING! LÄS IGENOM HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN. Beva-
ra för framtida bruk.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. ALLMÄN INFORMATION.............................................. 1
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER..................................... 1
3. LÄRA KÄNNA MASKINEN............................................ 2
4. MONTERING................................................................. 3
5. STYRREGLAGE............................................................ 4
6. ANVÄNDNING AV MASKINEN..................................... 4
7. UNDERHÅLL................................................................. 5
8. FÖRVARING.................................................................. 6
9. HANTERING OCH TRANSPORT................................. 6
12. TILLBEHÖR PÅ BESTÄLLNING................................... 8
1. ALLMÄN INFORMATION
1.1 HUR DU LÄSER HANDBOKEN
bruksanvisningens text så finns det några paragrafer av
särskild vikt ifråga om säkerhet eller funktion och har fram-
hävts på olika sätt enligt följande kriterium:
" ANMÄRKNING ELLER VIKTIGT föreskrifter eller an-
nan information till tidigare anvisningar och som syftar till att
undvika skador på maskinen eller andra skador.
Symbolen varnar om fara. Om denna varning inte
respekteras kan det leda till kroppsskador för dig eller andra
och/eller materialskador.
Avsnitten som markeras med en ruta med en grå
kant anger alternativa egenskaper som inte finns
i alla modeller som finns i den här handboken.
Kontrollera om egenskapen finns på din modell.
Alla indikeringar för främre, bakre, höger och vänster utgår från
användarens körställning.
1.2 HÄNVISNINGAR
1.2.1 Figurer
Figurerna i bruksanvisningen är numrerade 1, 2, 3 o.s.v.
Delarna som visas i figurerna är märkta med bokstäverna A,
B, C o.s.v.
En hänvisning till komponenten C på fig. 2 anges med texten:
"Se fig. 2.C" eller helt enkelt "(fig. 2.C)".
Figurerna är vägledande. Delar på din maskin kan skilja sig
från de visade.
1.2.2 Rubriker
Handboken är indelad i kapitel eller avsnitt. Avsnittets rubrik
"2.1 Utbildning" är en underrubrik till "2.
Säkerhetsföreskrifter". Hänvisningarna till rubriker eller
avsnitt signaleras med förkortningen kap. eller avs. och
motsvarande nummer. Exempel: “kap. 2” eller “avs. 2.1”
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 TRÄNING
Lär dig att känna igen reglagen och använd maski-
nen på lämpligt sätt. Lär dig att snabbt stänga av mo-
torn. En försummelse att följa de här anvisningarna och
instruktionerna kan leda till brand och/eller allvarliga
skador.
• Tillåt aldrig att maskinen används av barn eller av perso-
ner utan kunskap om instruktionerna. Lokala bestämmel-
ser kan ange en åldersgräns för dess användning.
• Använd aldrig maskinen om användaren är trött eller mår
dåligt, eller har tagit medicin, droger, alkohol eller andra
ämnen som kan påverka omdömet och uppmärksam-
heten.
• Transportera inte barn eller andra passagerare.
• Kom ihåg att operatören eller användaren ansvarar för
oförutsedda olyckor som kan uppstå på andra perso-
ner eller deras egendom. Det ligger på ditt ansvar som
användare att bedöma vilka faror som kan uppstå i
samband med det aktuella arbetet. Du som användare är
dessutom skyldig att vidta alla nödvändiga försiktighets-
åtgärder för din egen och andras säkerhet, framför allt vid
arbete i sluttningar, på ojämn, hal eller instabil mark.
• Om du vill överlämna eller låna ut maskinen till andra, se
till att användaren läser igenom instruktionerna i denna
handbok.
2.2 FÖRBEREDELSER
Personliga skyddsutrustningar (PSU)
• Bär lämpliga kläder, arbetsskor med halksäkra sulor och
långbyxor. Sätt inte på maskinen barfota eller med öppna
sandaler. Bär hörselskydd.
• Användningen av hörselskydd kan leda till att du inte hör
eventuella varningar (rop eller larm). Var mycket upp-
märksam med vad som sker runt arbetsområdet.
• Bär arbetshandskar i alla situationer där händerna kan
utsättas för risk.
• Bär inte skor, skjortor, halsband, armband, kläder med
fladdrande delar eller med snören eller slipsar och hur
som helst hängande eller stora accessoarer som kan
fångas in i maskinen eller i föremål och material som
finns på arbetsplatsen.
• Samla ihop långt hår.
Arbetsområde/maskin
• Kontrollera arbetsplatsen noggrant och ta bort allt som
kan slungas iväg av maskinen eller som kan skada skär-
systemet/roterande delar (stenar, ståltråd, ben, m.m.).
Förbränningsmotor: bränsle
FARA! bränslet är mycket brandfarligt.
• Förvara bränslet i en lämplig förvaringsbehållare, på en
säker plats, långt från värmekällor eller fria flammor.
• Lämna behållarna utan rester av torkat gräs eller över-
skottsfett.
• Lämna inte behållarna så att barn kan komma åt dem.
• Rök inte under påfyllningen eller tankningen av bränsle
och varje gång som bränsle hanteras.
• Tanka bränslet med en tratt och endast utomhus.
• Undvik att andas in bränsleångor.
• Fyll inte på med bränsle eller ta bort tanklocket när motorn
är i funktion eller är varm;.
• Öppna bränslelocket långsamt så att det inre trycket grad-
vis töms ut.
• Kontrollera inte innehållet vid tanköppningen med en låga.
• Sätt inte på motorn om det läcker bränsle och för att und-
vika brandrisk utan avlägsna maskinen från området där
bränslet har spillts och vänta tills bränslet har avdunstat
och bränslets bensinångor har lösts upp.
• Gör noggrant rent alla spår av bränsle som spillts på ma-
skinen eller marken.
• Bränsletankens lock skall alltid vara monterat och fast-
draget.
Page: 228
SV - 2
• Starta inte maskinen på nytt på den plats där påfyllningen
genomförts Start av motorn skall utföras på åtminstone 3
meters avstånd från tankningsstället.
• Undvik kontakt av bränslet med kläderna och om detta
sker ska du byta kläder innan du startar motorn.
2.3 UNDER ANVÄNDNING
Arbetsområde
• Starta aldrig motorn i stängda utrymmen där livsfarlig
koloxidgas kan ackumuleras. Startåtgärderna måste ske
utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme. Kom ihåg att av-
gaserna är giftiga.
• När maskinen startas, rikta aldrig ljuddämparen och därmed
avgasen mot lättantändligt material.
• Använd inte maskinen i områden med risk för explosion,
om det finns brandfarliga vätskor, gas eller damm. Elektrisk
utrustning avger gnistor som kan sätta eld på damm eller
ångor.
• Arbeta endast i dagsljus eller med ett bra konstgjort ljus och
med bra sikt.
• Se till att personer, barn och djur står på avstånd från arbets-
området. Barn måste övervakas av en vuxen.
• Undvik att arbeta i blött skåp, under regn och med risk för
oväder, speciellt med åska.
• Var speciellt uppmärksam om marken är ojämn (gupp,
rännor), för sluttningar, dolda faror och eventuella hinder
som kan begränsa sikten.
• Var mycket uppmärksam i närheten av stup, hål eller vallar.
Maskinen kan välta om ett hjul går över en kant eller om
kanten rasar.
• Arbeta tvärgående i sluttningen och aldrig upp och ner. Var
mycket försiktig vid byte av riktning, kontrollera att du står
stadigt och att hjulen inte stöter emot hinder (stenar, grenar,
rötter osv.) som kan leda till att du glider åt sidan eller förlo-
rar kontrollen över maskinen.
• Se upp för trafiken när gräsklipparen används nära en väg.
• För att undvika risk för brand ska maskinen inte lämnas med
varm motor bland blad, torkat gräs eller annat lättantändligt
material.
Beteenden
• Var försiktig när du går bakåt eller backar. Titta bakåt
innan och under backningen för att se till att det finns
några hinder.
• Spring aldrig utan gå.
• Undvik att du dras av gräsklipparen.
• Håll alltid händer och fötter långt borta från skärsystemet,
både när motorn startas och under maskinens använd-
ning.
• Varning: skärsystemet fortsätter att rotera under några
sekunder efter att den kopplats ur eller efter att motorn
stängts av.
• Håll dig alltid borta från tömningsöppningen.
• Vidrör inte motordelarna som värms upp under använd-
ning. Risk för brännskador.
Vid förstörelse eller olyckor under arbetet, stäng
omedelbart av motorn och ställ maskinen på avstånd
för att inte orsaka fler skador. Vid olyckor som medför
kroppsskador, ge omedelbart första hjälpen och kon-
takta ett sjukhus för nödvändig vård. Ta noggrant bort
eventuella rester som kan orsaka materialskador eller
skador på människor eller djur om de inte tas bort.
Begränsad användning
• Använd aldrig maskinen med skadade skydd, skydd som
saknas eller sitter fel (uppsamlingspåse, sidotömningens
skydd, den bakre tömningens skydd).
• Använd inte maskinen om tillbehören/verktygen inte instal-
lerats i förutsedda punkter.
• Koppla aldrig ur, inaktivera, ta bort eller mixtra med säker-
hetsanordningarna/mikrobrytarna.
• Ändra inte motorns inställningar och rusa den inte. Om
motorn drivs på ett överdrivet varvtal ökar risken för per-
sonskador.
• Belasta inte maskinen för mycket och använd inte en liten
maskin för hårda arbeten; användning av en anpassad
maskin minskar riskerna och förbättrar arbetskvaliteten.
2.4 UNDERHÅLL, FÖRVARING OCH TRANSPORT
Ett regelbundet underhåll och en korrekt förvaring bevarar
maskinens säkerhet och dess prestandanivå.
Underhåll
• Använd aldrig maskinen med utslitna eller skadade delar.
Trasiga eller slitna delar måste bytas ut och får aldrig
repareras.
• För att minska brandrisken ska du regelbundet kontrollera
att det inte finns något olje- och/eller bränslespill.
• Under inställningar av maskinen, var mycket uppmärksam
för att undvika att fingrarna fångas in mellan skärenheten
i rörelse och maskinens fasta delar.
Ljud- och vibrationsnivån som anges i de här
instruktionerna är maximivärden för användning av
maskinen. Användningen av en skärenhet i obalans,
en för hög hastighet, inget underhåll, påverkar väsent-
ligen ljud- och vibrationsemissioner. Därför måste du
använda skydd mot möjliga skador som beror på en
hög ljudnivå och vibrationspåkänningar. Förutse ett
underhåll av maskinen, bär hörselskydd och ta pauser
under arbetet.
Förvaring
• Förvara aldrig maskinen med bränslet i tanken i ett rum
där bränsleångor kan nå en flamma, en gnista eller en
stark värmekälla.
• För att minska risk för brand, lämna inte behållarna med
restmaterial inuti lokalen.
2.5 MILJÖSKYDD
Miljöskyddet ska vara en betydande aspekt och prioritet vid
användningen av maskinen, till fördel för den civila samlev-
naden och miljön i vilken vi lever.
• Undvik att störa grannskapet. Använd maskinen endast
under rimliga tider (inte tidigt på morgonen eller sent på
kvällen när det kan störa personer).
• Följ noggrant lokala bestämmelser för bortskaffande av
emballage, trasiga delar och andra enheter som kan
medföra kraftiga miljöeffekter. Dessa avfall får inte kastas
i soporna utan ska separeras och överlämnas till insam-
lingscentraler som återvinner materialen.
• Följ noggrant lokala bestämmelser för bortskaffande av
material som finns kvar.
• När maskinen tas ur drift, lämna inte maskinen i miljön,
utan kontakta en insamlingscentral enligt gällande lokala
förordningar.
3. LÄRA KÄNNA MASKINEN
3.1 BESKRIVNING AV MASKINEN OCH AVSETT
BRUK
Den här maskinen är en förarledd gräsklippare.
Maskinen består huvudsakligen av en motor som aktiverar
en skärenheten som sitter i en kåpa med hjul och ett hand-
tag.
Användaren ska alltid stå bakom handtaget för att köra ma-
skinen och aktivera huvudreglagen och därmed på ett säkert
avstånd från den roterande skärenheten.
När användaren lämnar maskinen stannar motorn och den
roterande enheten upp inom några sekunder.
Page: 229
SV - 3
Förutsedd användning
Denna maskin är konstruerad och byggd för att en operatör
till fots ska klippa (och samla upp) gräs i trädgårdar och grä-
sområden, i förhållande till skärkapaciteten.
I allmänhet kan den här maskinen:
1. klippa gräs och samla upp det i en uppsamlingspåse.
2. Klippa gräs och tömma ut det på baksidan (om det
behövs).
3. Klippa gräs och tömma ut det på sidan (om det behövs).
4. Klippa, mala och lägga gräset på marken ("mulching" -
om det behövs).
En användning av speciella tillbehör, som förutses av tillver-
karen som originalutrustning eller som kan köpas separat,
gör att detta arbete kan utföras på olika sätt som du kan se
i den här handboken eller i instruktionerna som medföljer
varje tillbehör.
3.1.1 Felaktig användning
Vilken som helst annan användning än den som anges
anses som farlig och orsakar kroppsskador och/eller ma-
terialskador.
Följande anses som felaktig användning (som exempel,
men inte uteslutande):
• transport av andra personer, barn eller djur på maskinen
vilket kan leda till allvarliga skador vid fall eller påverka
en säker körning;
• transportera sig själv på maskinen;
• använda maskinen för att släpa eller skjuta laster;
• sätta på skärenheten i områden utan gräs;
• använda maskinen för att samla in löv eller skräp;
• använda maskinen för att klippa buskar eller annan vege-
tation än gräs;
• att maskinen används av flera personer.
VIKTIGT En felaktig användning av maskinen medför
att garantin upphör. I detta fall avsäger sig tillverkaren
allt ansvar och användaren ska stå för utgifter som beror
på egendomsskador eller kroppsskador (användaren
eller andra personer).
3.1.2 Typ av användare
Den här maskinen är avsedd för användning av konsumen-
ter, det vill säga för icke yrkesmässigt bruk.
Maskinen är avsedd för "fritidsbruk".
VIKTIGT Maskinen ska användas av en enda använ-
dare.
3.2 VARNINGSSKYLTAR
På maskinen finns olika symboler (Fig.2.0). De påmin-
ner användaren om de beteenden som ska följas för att
maskinen ska användas på ett säkert sätt. Symbolernas
betydelse:
Varning.Läs instruktionerna innan maski-
nens används.
Varning! För aldrig in händer eller fötter
i utrymmet där skärenheten sitter. Ta av
tändstiftets huv och läs instruktionerna
innan någon form av underhåll eller repa-
ration utförs.
Fara! Risk för utslungande föremål.Håll
personer utanför arbetsområdet under
användningen.
Fara! Risk för skärsår.Skärenhet i rörel-
se. För aldrig in händer eller fötter i utrym-
met där skärenheten sitter.
VIKTIGT Förstörda eller oläsliga etiketter måste
bytas. Beställ nya etiketter hos din auktoriserade servi-
ceverkstad.
3.3 PRODUKTIDENTIFIKATIONSETIKETTEN
På produktidentifikationsetiketten står följande uppgifter
(Fig.1.0).
1. Ljudeffektsnivå.
2. EG-certifiering av överensstämmelse.
3. Tillverkningsår.
4. Typ av maskin.
5. Serienummer.
6. Tillverkarens namn och adress.
7. Artikelnummer.
8. Motorns nominella effekt och maximala drifthastighet.
9. Vikt i kg.
Anteckna maskinens identifieringsuppgifter där det avses
på etiketten (se omslagets baksida).
VIKTIGT Använd identifieringsuppgifterna på
produktens märkplåt varje gång som du kontaktar en
serviceverkstad.
|fVIKTIGT Ett exempel på en försäkran om överens-
stämmelse finns på de sista sidorna i handboken.
3.4 HUVUDKOMPONENTER (Fig.1)
A. Chassi.
B. Motor.
C. Skärenhet.
D. Skydd för främre tömning.
E. Skydd för sidotömning (om det behövs).
F. Ventilationsruta för sidotömning
(om det behövs).
G. Uppsamlingssäck.
H. Handtag.
I. Motorbromsspak / skärenhet.
J. Dragkraftsspak.
Följ säkerhetsanvisningar och regler som beskrivs
i kapitel 2.
4. MONTERING
Vissa maskinkomponenter har inte fabriksmonterats, utan
de ska monteras efter att emballaget avlägsnats och i enlig-
het med instruktionerna.
Uppackningen och slutförandet av monteringen ska
utföras på en plan och stabil yta, med utrymme som är
tillräckligt för att flytta maskinen och emballagen med
hjälp av lämpliga utrustningar. Använd inte maskinen
innan du har avslutat anvisningarna i avsnittet "MON-
TERING".
4.1 UPPACKNING (Fig.3.0)
1. Ta upp alla omonterade delar ur lådan.
2. Ta ut maskinen och töm lådan och emballaget i enlig-
het med lokala bestämmelser.
4.2 MONTERING AV HANDTAGET (Fig.4.A/B/C)
4.3 MONTERING AV SÄCKEN (Fig.5,6,7)
Page: 230
SV - 4
4.4 ANSLUTNING AV BATTERI
• Modeller med knapp för elektrisk start:
se motorns instruktionsmanual.
5. STYRREGLAGE
5.1 HANDTAG FÖR MANUELL START (Fig.8.A)
5.2 STARTKOMMANDO FÖR KNAPP FÖR ELEK-
TRISK START (Fig.8.B)
5.3 MOTORBROMSSPAK / SKÄRENHET (Fig.9.A)
5.4 DRAGKRAFTSSPAK (Fig.9.B)
VIKTIGT Körpedalen ska vara urkopplad under mo-
torstart.
VIKTIGT Undvik att backa maskinen under motorstart.
5.5 REGLERING AV KLIPPHÖJDEN
Utför arbetet med stillastående skärenhet.
• Reglering (Se bild 10.A)
6. ANVÄNDNING AV MASKINEN
VIKTIGT För anvisningar gällande motor och batteri (vid
behov), rådfråga respektive anvisningshäfte.
6.1 FÖRBEREDELSER
Ställ maskinen horisontellt och stabilt på marken.
6.1.1 Tankning och påfyllning
VIKTIGT Maskinen tillhandahålls utan motorolja och
bränsle.
Innan maskinen används för första gången efter köpet,
fyll på bränsle och olja på de sätt och enligt de försikti-
ghetsåtgärder som anges i motorns instruktionsbok och
enligt avs. 7.2.1/7.2.2.
Innan varje användning
Kontrollera att det finns bränsle och oljenivån enligt anvi-
sningarna i motorns instruktionsbok och avs. 7.2.1/7.2.2.
6.1.2 Inställning av maskinen inför arbetet
ANMÄRKNING   Denna maskin gör att du kan klippa gräs
på olika sätt.
a. Förberedelse inför klippning och uppsamling
av gräs i uppsamlingssäcken:
1. För modeller med bakre tömning: säkerställ att
skyddet (bild 11.A) är nedsänkt och blockerat av
säkerhetsspaken (bild 11.B)..
2. Sätt in uppsamlingssäcken (bild 11.C).
b. Inställning inför klippning och tömning baktill
av gräset på marken (endast för modeller med
tömning baktill) (i förekommande fall):
1. Avlägsna skyddet för bakre tömning (bild 12.A) och
montera den lilla pluggen (bild 12.B).
2. VIKTIGT För modeller med möjlighet att fälla ner
sidorna: säkerställ att skyddet (bild 12.C) är nedsänkt
och blockerat av säkerhetsspaken (bild 12.D).
För att avlägsna den lilla pluggen: se bild 12.A/B.
c. Inställning för klippningen och malningen av
gräs ("mulching"-funktion):
Avlägsna skyddet för bakre tömning (bild 13.A) och sätt in
ventilationsrutans propp (bild 13.B) i tömningsöppningen.
För modeller med möjlighet att fälla ner sidorna: säkerställ
att skyddet för sidotömning (bild 13.C/D) är nedsänkt och
blockerat av säkerhetsspaken (bild 13.D).
För att avlägsna ventilationsrutans propp: se bild 13.E.
d. Inställning inför klippning och tömning baktill
av gräset på marken (endast för modeller med
tömning baktill) (i förekommande fall):
1. Avlägsna skyddet för bakre tömning (bild 14.A) och
sätt in ventilationsrutans propp (bild 14.B) i tömning-
söppningen.
2. Dra lätt i säkerhetsspaken (bild 14.C) och avlägsna
sidotömningens skydd (bild 14.D).
3. Sätt in sidotömningens ventilationsruta (bild 14.E).
4. Stäng sidotömningens skydd (Fig.14.D) igen så att
ventilationsrutan (bild 14.E) blockeras.
För att avlägsna sidotömningens ventilationsruta:
5. Dra lätt i säkerhetsspaken (bild 14.C) och avlägsna
sidotömningens skydd (bild 14.D).
6. Haka av sidotömningens ventilationsruta (bild 14.E).
6.1.3 Reglering av handtagets lutning (Fig.15/16)
Utför arbetet med stillastående skärenhet.
6.2 SÄKERHETSKONTROLLER
Utför alltid säkerhetskontroller innan användning.
6.2.1 Säkerhetskontroller innan varje använd-
ningstillfälle
• Kontrollera skick och att alla maskinens
komponenter har monterats korrekt;
• säkerställ att alla fästelement är korrekt åtdragna;
• håll alla maskinens ytor rena och torra.
6.2.2 Test av maskinens funktion
Åtgärd Resultat
1. Starta maskinen (avs.
6.3 ).
2. Släpp motorbroms-
spaken / skärsyste-
met.
1. Skärenheten ska sät-
tas i rörelse.
2. Spakarna ska auto-
matiskt och snabbt
gå tillbaka till friläget,
motorn ska släckas
och skärenheten ska
stanna upp inom någ-
ra sekunder.
1. Starta maskinen (avs.
6.3 ).
2. Aktivera spaken för
dragkraft.
3. Släpp spaken för
dragkraft.
2. Hjulen sätter maski-
nen i rörelse framåt.
3. Hjulen stannar upp
och maskinen slutar
att röra sig framåt.
Provkörning Ingen onormal vibration.
Inget onormalt ljud.
Page: 231
SV - 5
Om vilket som helst resultat skiljer sig från de som
anges i tabeller kan maskinen inte användas! Kontakta
en serviceverkstad för att kontrollera fallet och för en
eventuell reparation.
6.3 START
ANMÄRKNING Starta den på en jämn yta utan hinder
eller högt gräs.
6.3.1 Modeller med handtag för manuell start
(bild 17.A/B)
VIKTIGT Motorbromsspaken / skärsystemet måste
vara dragna för att undvika motorstopp.
6.3.2 Modeller med startkommando med knapp
för elektrisk start (bild 18.A/B/C/D)
VIKTIGT Motorbromsspaken / skärsystemet måste
vara dragna för att undvika motorstopp.
6.4 ARBETE
VIKTIGT Håll alltid ett säkerhetsavstånd från skären-
heten under arbetet på grund av handtagets längd.
6.4.1 Gräsklippning
1. Sätt på gräsklipparen och börja klippa gräset.
2. Anpassa körhastigheten och klipphöjden (avsnitt 5.5)
till tillståndet på gräset (hur högt, tjockt och fuktigt grä-
set är) och hur mycket gräs som klipps bort.
3. Vi rekommenderar att alltid klippa i samma klipphöjd
och i båda riktningarna (bild 20).
Vid “mulching” eller bakre tömning av gräs:
• Avlägsna aldrig mer än en tredjedel av gräsets totala
höjd på en enda gång (Fig.19).
• Håll alltid chassit riktigt rent (avs. 7.4.2).
Vid sidotömning: undvik att tömma klippt gräs på den
del av gräsmattan som fortfarande inte har klippts.
6.4.2 Tömning av uppsamlingspåse
Vid uppsamlingspåse med signalmekanism på
innehåll:
Upphöjd = tom. Nedsänkt = full*.
*uppsamlingspåsen är fylld och måste tömmas.
För att avlägsna och tömma uppsamlingspåsen:
1. Vänta tills skärenheten har stannat (bild 21.A);
2. avlägsna uppsamlingspåsen (bild 21.B/C/D).
6.5 STOPP (bild 22.A)
Det tar några sekunder innan skärenheten stannar
upp efter att maskinen stängts av.
Rör inte motorn efter att den har stängts av. Fara för
brännskador.
VIKTIGT Stoppa alltid maskinen:
• Vid förflyttning mellan arbetsplatser.
• När du kör på mark utan gräs.
• I närheten av ett hinder.
• Innan klipphöjden ställs in.
• Varje gång man avlägsnar eller sätter in uppsamlingspå-
sen.
• Varje gång man avlägsnar eller sätter in sidotömningens
ventilationsruta (om det behövs).
6.6 EFTER ANVÄNDNING (bild 23.A/B/C/D)
1. Gör rent (avs. 7.4).
2. Byt skadade komponenter om det behövs och dra
eventuellt åt lösa skruva och bultar eller kontakta en
auktoriserad serviceverkstad;.
VIKTIGT Varje gång maskinen lämnas oanvänd och
obevakad:
• Lossa tändstiftets huv (på modeller med manuellt
starthandtag) (bild 23.B/C).
• Tryck på sidofliken och avlägsna nyckeln (på modeller
med knapp för elektrisk start) (bild 23.D).
7. UNDERHÅLL
7.1 ALLMÄN INFORMATION
Säkerhetsföreskrifter som ska följas beskrivs i kap.
2. Respektera noggrant dessa anvisningar för att inte
riskera allvarliga risker eller faror:
Innan du utför någon som helst kontroll, rengöring
eller underhåll/reglering av apparaten:
• Stanna maskinen.
• Säkerställ att samtliga komponenter i rörelse har
stannat av.
• Invänta att motorn kyls ner.
• Ta isär tändstiftshuven (bild 23.B).
• Avlägsna nyckeln (bild 23.D) eller batteriet (på mo-
deller med knapp för elektrisk start).
• Läs igenom instruktionerna.
• Bär lämpliga kläder, arbetshandskar och skydds-
glasögon.
7.2 LÖPANDE UNDERHÅLL
• Intervallerna och typen av arbeten finns i "Underhållsta-
bellen" (se kap. 10).
VIKTIGT Alla underhållsarbeten och regleringar som inte
beskrivs i den här handboken måste utföras av din återför-
säljare eller av ett specialiserat center.
7.2.1 Påfyllning av bränsle
Ställ maskinen horisontellt och stabilt på marken.
Påfyllning av bränsle ska utföras då maskinen är av-
stängd och tändstiftshuven avlossad.
Fortsätt med bränslepåfyllningen enligt anvisningar i mo-
torns instruktionsmanual.
Maskiner med möjlighet till vertikal förvaring (kap.
8.1) har en behållare som innehåller en bränslenivåin-
dikator.Töm inte behållaren över nivåindikatorn djup
(bild 24.A).
Page: 232
SV - 6
VIKTIGT Rengör alla spår av eventuell spilld bensin. Ga-
rantin täcker inte skador orsakade av bensin på plastdelar.
ANMÄRKNING   Bränslet är en färskvara och ska inte för-
bli i tanken under en period som överstiger 30 dagar.
7.2.2 Kontroll/påfyllning av motorolja
Fortsätt med kontroll/motoroljepåfyllning enligt anvisningar
i motorns instruktionsmanual.
För att maskinen ska fungera korrekt, byt ut motoroljan med
jämna mellanrum enligt anvisningar i motorns instruktions-
manual.
Säkerställ att oljenivån är återställd innan maskinen an-
vänds på nytt.
7.3 SÄRSKILT UNDERHÅLL
7.3.1 Skärenhet
All hantering som gäller skärenheterna (avmonte-
ring, slipning, stabilisator, återmontering o/e ersättning)
måste utföras på en särskild anläggning.
Byt alltid de skadade, deformerade eller slitna
skärenheter tillsammans med skruvarna, för att bibehål-
la balansen.
VIKTIGT Använd alltid originella skärenheter med koden
som anges i tabellen "tekniska specifikationer".
7.4 RENGÖRING
Efter varje användning, gör rent enligt de följande instruk-
tionerna.
7.4.1 Rengöring av maskinen
• Se alltid till att det inte finns skräp i luftöppningarna.
• Använd inte starka vätskor för rengöring av chassit.
• För att reducera brandrisken håll motorn fri från rester av
gräs, blad eller överskottsfett.
• Tvätta maskinen med vatten efter varje klippning.
7.4.2 Rengöring av skärenhetsgruppen
• Avlägsna ackumulerat grässkräp och lera inne i chassit.
Modeller utan kopplingsrengöring
• För att fortsätta till den inre delen, luta maskinen från
den sida som anges i bruksanvisningen för motorn, följ
instruktionerna och säkerställ att maskinen står stabilt
innan utförandet påbörjas.
Vid sidotömning: måste sidotömningens ventilationsru-
ta avlägsnas (om den är monterad - avsnitt 6.1.2d.).
För inre rengöring tillsammans med skärsystem, fortsätt
enligt följande (bild 25.A/B/C):
1. placera dig alltid bakom gräsklipparens handtag;
2. starta motorn.
Om färgen på chassits inre delar fastnar, stryk i god tid rost-
skyddsmedel över färgen.
7.4.3 Rengöring av påsen (bild 26.A/B)
Rengör påsen och låt den torka.
7.5 BATTERI
Modeller med kommando för elektrisk start
utrustas med batteri. För anvisningar gällande
räckvidd, förvaring och underhåll av batteriet, följ
anvisningarna i motorns instruktionsmanual.
8. FÖRVARING
När maskinen ska ställas undan:
1. Starta motorn utomhus och håll den i rörelse i minst till
stopp så att all bränsle i förgasaren används
2. Rengör maskinen noggrant (avs. 7.4)
3. kontrollera maskinens skick;
4. ställa undan maskinen:
• i en torr miljö
• skyddad mot väder och vind
• på en plats utom räckhåll för barn
• Se till att nycklar eller verktyg som använts för
underhållsarbetet tagits bort.
8.1 VERTIKAL FÖRVARING
Vid behov kan vissa modeller (se tabell över tekniska
specifikationer) ställas tillbaka i vertikalt läge (bild 27).
Ställ inte tillbaka maskinen i vertikalt läge med fylld be-
hållare ovanpå bränslenivåindikatorn djup (Fig.24.A).
Gör följande:
1. Lossa tändstiftshuven (bild 23.B) eller avlägsna nyckeln
(bild 23.D) eller batteriet (på modeller med kommando för
elektrisk start).
2. Flytta klipphöjden till det nästlägsta läget (se kap. 5.5);
3. Vik försiktigt handtaget i stängt läge och kläm ihop
spakarna (bild 27);
4. Flytta maskinen till vertikalt läge, försiktigt med hand-
taget i stängt läge och kläm ihop spakarna (bild 27);
Förvara maskinen så att den inte utgör kontaktfara, oav-
siktligt eller slumpmässigt, för personer, barn eller djur.
Försök inte att förbereda maskiner för vertikal förva-
ring om de inte är gjorda för det.
9. HANTERING OCH TRANSPORT
Varje gång som maskinen ska förflyttas, lyftas, transporteras
eller lutas ska du:
• Stanna maskinen (avs. 6.5) och avvakta tills samtliga delar i
rörelse står stilla.
• Lossa tändstiftshuven (bild 23.B) eller avlägsna nyckeln
(bild 23.D) eller batteriet (på modeller med kommando för
elektrisk start).
• Bära kraftiga arbetshandskar.
• Ta tag i maskinen i punkter som ger ett säkert grepp med
tanke på vikten och dess fördelning.
• Ta hjälp av ett antal andra personer med tanke på maski-
nens vikt.
• Se till att maskinens rörelse inte leder till skador eller sår.
När maskinen transporteras med ett fordon eller släp ska du:
• Använda ramper med lämplig bärförmåga, bredd och längd.
• Skjuta och lasta maskinen med släckt motor. Se till att flera
personer kommer till hjälp.
• Sänka skärenhetsgruppen (avs 5.5).
• Placera den så att den inte kan skada någon.
• Blockera riktigt till transportmedlet med hjälp av vajrar eller
kedjor för att undvika att den kan välta och skadas och spilla
bränsle.
Transportera inte i vertikalt läge de maskiner som
har möjlighet för vertikal förvaring.
Page: 233
SV - 7
10. UNDERHÅLLSTABELL
Ingrepp Intervall Anmärkningar
MASKIN
Kontroll av alla fästen säkerhetskontroller / kontroll av reglagen kontroll av skydden till
bakre tömning / sidotömning; kontroll av uppsamlingspåse, sidotömningens riktplatta;
kontroll av skärenheten;.
Före användning avs. 6.2.2
Allmän rengöring och kontroll kontroll av eventuella skador som finns på
maskinen. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad vid behov.
Vid slutet av var-
je användning
avs. 7.4
Byte av skärenheten - avs. 7.3.1 *
MOTOR
Kontroll / påfyllning av bränsle; Kontroll/påfyllning av motorolja Före användning avs. 6.1.1 / 7.2.1 * / 7.2.2 *
Kontroll och rengöring av luftfiltret; Kontroll och rengöring av tändstiftskon-
takterna; Byte av tändstift; Batteriladdning
* * / avs. 7.5 *
* Se motorns handbok.    ** Åtgärder som ska utföras vid de första tecknen på funktionsfel
*** Arbetet ska utföras av din återförsäljare eller ett specialiserat center
Page: 234
SV - 8
11. FELSÖKNING
Kontakta din återförsäljare om felen som åtgärdats enligt ovan kvarstår.
FEL MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD
1. Motorn startar
inte, håller sig
inte i rörelse,
uppvisar
oregelbunden
funktion eller
stannar under
arbetsgång.
Felaktigt startförfarande. Följ instruktionerna (se kap. 6.3).
Det fattas olja eller bensin i motorn. Kontrollera olje- och bensinnivåerna (se kap. 7.2.1 / 7.2.2).
Smutsigt tändstift eller inkorrekt avstånd
mellan elektroderna.
Kontrollera tändstiftet (se motorns handbok).
Tilltäppt luftfilter. Rengör o/e byt ut filtret (se motorns handbok).
Problem med förgasning. Kontakta auktoriserat Servicecentrum.
Flottören kan vara blockerad. Se motorns handbok och kontakta en auktoriserad serviceverk-
stad.
2. Svårstartad
motor pga. för
kraftig bräns-
letillförsel.
Det manuella starthandtaget har ak-
tiverats flera gånger med den insatta
startern.
Se motorns handbok.
Det manuella starthandtaget har akti-
verats flera gånger med den avlossade
tändstiftshuven.
Sätt in tändstiftshuven och försök att starta motorn.
(Se motorns handbok).
3. Klippt gräs
samlas inte
längre i upp-
samlingspå-
sen.
Skärsystemet har stött på ett okänt före-
mål och tagit emot ett slag.
Stanna motorn och lossa tändstiftshuven. Kontrollera eventuella
skador och kontakta en auktoriserad serviceverkstad (avs. 7.3.1).
Chassits insida är smutsigt. Rengör chassits insida (avs. 7.4.2).
4. Gräset är
svårt att
klippa.
Skärenheten är inte i gott skick. Kontakta ett servicecenter för att slipa eller byta skärenheten.
5. Överdrivna
buller och/el-
ler vibrationer
skapas under
arbetet.
Skada eller lösa delar.
Skärsystemets plugg har gått ut från
sin plats.
Stanna maskinen och lossa tändstiftsröret (Fig. 23.B,).
Kontrollera eventuella skador eller lösa delar.
Utför kontrollerna, byten eller reparationer, på en auktoriserad
serviceverkstad.
Fäst skärenheten som sitter löst eller så
kan skärenheten vara skadad.
Stanna motorn och lossa tändstiftshuven (bild 23.B).
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad (avs. 7.3.1).
12. TILLBEHÖR PÅ BESTÄLLNING
12.1 KIT FÖR MULCHING (bild 28)
Finfördelar det avklippta gräset och lämnar det på gräsmattan.

Question & answers

There are no questions about the Stiga Combi 48 SQ H yet.

Ask a question about the Stiga Combi 48 SQ H

Have a question about the Stiga Combi 48 SQ H but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Stiga Combi 48 SQ H. Please make sure that you describe your difficulty with the Stiga Combi 48 SQ H as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.