Soundmaster UR620 manual

View a manual of the Soundmaster UR620 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Soundmaster
  • Product: Radio
  • Model/name: UR620
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Rumänska, Slovakien

Table of Contents

Page: 43
Säkerhet, Miljö- och Installationsanvisningar
SE
MILJÖSKYDD
Släng inte produkten med de vanliga
hushållssoporna i slutet av dess livscykel. Returnera
den till en insamlingsplats för återvinning av
elektriska och elektroniska apparater. Detta
indikeras av symbolen på produkten,
bruksanvisningen eller förpackningen.
Materialen kan återanvändas enligt deras märkningar.
Genom återanvändning, återvinning eller andra former av
utnyttjande av gamla enheter gör du ett viktigt bidrag till
skyddet av vår miljö.
Kontakta din lokala myndigheter för information om
insamlingsplatser.
VARNING
Risk för elektriska stötar
Öppna inte!
Varning: För att minska risken för elektriska stötar,
avlägsna inte höljet (eller baksidan). Det finns inga delar
som användaren kan laga inuti. Överlåt servicearbeten åt
kvalificerad servicepersonal.
Denna symbol indikerar förekomst av farlig
spänning innanför höljet, tillräcklig för att orsaka
elektriska stötar.
Denna symbol anger att det finns viktiga drift-
och underhållsinstruktioner för enheten.
Förbrukade batterier är farligt avfall och ska
INTE kastas i hushållssoporna! Som
konsument är du juridiskt skyldig att
återlämna alla batterier för miljövänlig
återvinning – oavsett om batterierna innehåller
skadliga ämnen* eller inte).
Återlämna batterier gratis till offentliga insamlingsställen i
din kommun eller till affärer som säljer batterier av
respektive slag.
Återlämna bara helt urladdade batterier.
*) markerade Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly
• Enheten är utrustad med en "Klass 1 laser".
Undvik exponering för laserstrålen, eftersom
detta kan orsaka ögonskador.
• Använd endast enheten i torra inomhusmiljöer.
• Skydda enheten mot fukt.
• Öppna inte enheten. RISK FÖR ELSTÖTAR!
Överlåt öppning och service till kvalificerad
personal.
• Anslut denna enhet till ett korrekt installerat och
jordat uttag. Kontrollera att nätspänningen
stämmer överens med uppgifterna på
typskylten.
• Kontrollera att nätkabeln förblir torr under drift.
Kläm inte eller skada nätkabeln på något sätt.
• Varning vid frånkoppling av apparaten:
Nätkontakten används som anslutning, så den
bör alltid vara tillgänglig.
• En skadad nätkabel eller kontakt måste
omedelbart bytas av en auktoriserad
serviceverkstad.
• En skadad nätkabel eller kontakt måste
omedelbart bytas av en auktoriserad
serviceverkstad.
• Vid åskväder, koppla genast bort enheten
från elnätet.
• Barn ska övervakas av föräldrar när de
använder enheten.
• Rengör enheten med en torr trasa endast.
• Använd INTE RENGÖRINGSMEDEL eller
SLIPANDE TRASOR!
• Utsätt inte enheten för direkt solljus eller
andra värmekällor.
• Installera enheten på en plats med tillräcklig
ventilation för att förhindra
värmeackumulering.
• Täck inte över ventilationsöppningarna!
• Ventilationen får inte hindras genom
övertäckning av ventilationsöppningarna
med föremål såsom tidningar, dukar,
gardiner etc.
• Den får inte utsättas för dropp eller stänk
och inga föremål fyllda med vätska, som
vaser, får placeras på apparaten.
• Enheten får inte utsättas för direkt solljus,
mycket höga eller låga temperaturer, fukt,
vibrationer eller placeras i en dammig miljö.
• Försök aldrig föra in metalltrådar, nålar eller
andra liknande föremål i
ventilationsöppningarna eller enhetens
öppning.
• Installera enheten på en säker och
vibrationsfri plats.
• Ingen öppen låga, t.ex. tända stearinljus, får
placeras på apparaten.
• Installera enheten så långt bort som möjligt
från datorer och mikrovågsugnar, annars
kan radiomottagningen störas.
• Öppna inte eller reparera höljet. Det är inte
säkert att göra det och kommer att upphäva
garantin. Reparationer endast av
auktoriserat service-/kundcenter.
• Använd endast kvicksilver- och kadmiumfria
batterier.
• Batterier skall inte utsättas för alltför hög
värme som solsken, brand eller liknande.
• Förbrukade batterier är farligt avfall och ska
INTE kastas i hushållssoporna!!! Återlämna
batterierna till din återförsäljare eller till
insamlingsställen i din kommun.
• Håll batterierna borta från barn. Barn kan
svälja batterierna. Kontakta läkare
omedelbart om ett batteri har svalts.
• Kontrollera batterierna regelbundet för att
undvika batteriläckage.
• Den här apparaten är till för användning i
områden med normalt klimat och inte för
tropiskt klimat.
Page: 44
UR620 / Svenska Bruksanvisning
1
PLACERING AV KNAPPAR
1 STRÖM PÅ/AV
2 KÄLLA
3 BLUETOOTH/FM RADIO/AUX-IN/
SLEEP LED (gul)
4 VOLYM-
5 VOLYM+
6 JUSTERA NED/TIMME
7 SPELA/RADIO FÖRINSTÄLLA
8 JUSTERA UPP/MIN
9 SUMMERLARM/LARM
RADIO LED (gul)
SVAGT BATTERI LED (röd)
10 LARM
11 SNOOZE/LJUSSTYRKA
12 INSOMNINGSFUNKTION
13 INSTÄLLNING AV TID
14 BLUETOOTH IHOPPARNING
15 FM-TRÅDANTENN
16 DC IN UTTAG
17 LINJE IN UTTAG
18 USB LADDNINGSPORT
19 HÖGTALARE
20 LED-DISPLAY
21 BATTERIFACK
(botten på enheten)
INSTALLATION
Använd endast den medföljande AC/DC-adapter (AC In – 100-240V AC, 50/60Hz/DC Ut – 5V 2,0A).
Anslut inte enheten innan du kontrollerat nätspänningen och alla andra anslutningar har gjorts.
Sätt i AC/DC-adapterns kontakt till DC-uttaget (16) på huvudenheten. Anslut sedan AC/DC-
adaptern till ett vägguttag.
När du ansluter enheten för första gången kommer fönstret (20) att visa ”0:00” och börja blinka.
För att hålla korrekt tid, använder denna enhet (2) "AAA-batterier" (medföljer inte) som backup
för klockan.
Dessa batterier håller klockan i drift vid strömavbrott.
Page: 45
UR620 / Svenska Bruksanvisning
2
Installation av backup batteri
Öppna batteriluckan (21) genom att trycka in på flikarna och sedan ta bort luckan.
Infoga två (2) ‘AAA’-batterier genom att följa rätt polaritet som anges i batterifacket.
Sätt tillbaka batteriluckan (21) i facket.
OBS: Batterierna används som backup för klockan och larmtiderna när nätadaptern är
bortkopplad eller vid strömavbrott.
Alkaliska batterier rekommenderas för längsta backup-tid.
När du byter ut batteriet ska du inte koppla bort nätadaptern, annars kommer den aktuella tiden,
larmet och förinställda stationer att raderas.
När ska batteriet ska bytas ut: Den röda lysdioden för batteriindikatorn tänds när det inte finns
några batterier eller när batterierna är svaga.
ÄNDRA INGÅNGSKÄLLAN
Med UR620 ”ON”, tryck flera gånger på ”SOURCE”-knappen för att ändra ingångskällan för att
växla mellan FM-radio, Bluetooth eller AUX IN-ingång.
SPELA RADIO
Med klockradion ansluten och ”ON”, tryck på ”SOURCE”-knappen. Välj sedan FM och
frekvensindikatorn visas i fönstret.
Tryck upprepade gånger på ”TUNE UP/MIN” eller ”TUNE DOWN/HOUR”-knappen för att
manuellt justera inställningen i fönstret tills önskad station visas.
För automatisk inställning, tryck och håll ner ”TUNE UP/MIN” eller ”TUNE DOWN/HOUR”-knappen
tills fönstret börjar avsöka. Släpp sedan knappen och kanalväljaren kommer att söka och stoppa
på nästa station med stark signal. Upprepa denna process tills önskad station visas i fönstret.
OBS! Förläng FM-trådantennen helt för att öka mottagningen. Håll digitala musikspelare eller
mobiltelefoner borta från FM-antennen, eftersom denna kan orsaka störningar. Placera inte FM-
antennen nära nätadaptern, eftersom den kan leda till störningar av mottagning.
INSTÄLLNING AV FÖRINSTÄLLDA RADIOSTATIONER
För att lagra en radiostation I minnet, följ först stegen ovan för att ställa in önskad station.
Tryck och håll ”PLAY/RADIO PRESET”-knappen för att skapa en förinställning för den aktuella
stationen.
”P” visas och ”##” (det förinställda numret) blinkar i rutan.
Tryck på ”TUNE UP/MIN” eller ”TUNE DOWN/HOUR”-knappen för att välja ett förinställt nummer
(01 - 10).
Tryck på ”PLAY/RADIO PRESET”-knappen igen för att bekräfta inställningen och stationen
sparas i minnet. Upprepa dessa steg för upp till 10 förinställningar, allt efter önskemål.
För att återkalla en förinställd station, tryck upprepade gånger på ”PLAY/RADIO PRESET”-
knappen tills önskat förinställt nummer visas i teckenfönstret och stationen ställs in.
Page: 46
UR620 / Svenska Bruksanvisning
3
KLOCKINSTÄLLNING
Anslut UR620, men lämna strömmen ”OFF”.
Tryck och håll ”TIME SET” -knappen (13) tills klockan blinkar i fönstret.
Tryck på ”TUNE DOWN/HOUR”-knappen (6) upprepade gånger för att ställa in timme, och tryck
på ”TUNE UP/MIN”-knappen (8) upprepade gånger för att ställa in minuter.
Tryck på ”TIME SET”-knappen (13) igen för att lagra den nya klockan.
NOTES: Om du inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder medan klockan ställs in, avbryts
klockans inställning.
INSTÄLLNING AV ALARM
I standby-läge håller du ned ”ALARM”-knappen (10) och fönstret börjar blinka.
Tryck på ”TUNE DOWN/HOUR”- eller ”TUNE UP/MIN”-knappen (6 eller 8) för att ställa in önskad
larmtid.
Tryck på ”ALARM”-knappen (10) för att bekräfta inställd larmtid.
Den gula LED-indikatorn för källan till larm (standard som radio med larm) börjar blinka.
Tryck på ”TUNE DOWN HOUR”- eller ”TUNE UP/MIN”-knappen (6 eller 8) för att ställa in önskad
källa för larm (Summer eller radio). Den gula LED-indikatorn för den valda källan för larm tänds.
Tryck på ”ALARM”-knappen (10) För att bekräfta den inställda källan för larm. Ljudnivån blinkar i
fönstret (det finns ingen volyminställning om källan för larmet är inställd på summer).
Tryck på ”TUNE DOWN/HOUR”- eller ”TUNE UP/MIN”-knappen för att ställa in maximala volym
för larm.
Tryck på ”ALARM”-knappen (10) för att bekräfta inställt larm.
För att tysta larmet, tryck på ”ALARM”- eller ”POWER ON/OFF”-knappen (10 eller 1).
NOTES: För att inaktivera larmet, trycker du på ”ALARM”-knappen (10). Den gula LED-
indikatorn för källan till larmet stängs av. Innan du ställer in larmet, kontrollera att klocktiden är
korrekt inställd (se klockinställning).
SNOOZE
När larmet ljuder, ska du trycka på ”SNOOZE/BRIGHTNESS”-knappen (11) som kommer att
tysta larmet tillfälligt. Larmet kommer att ljuda igen efter ca 10 minuter.
För att förlänga snoozetiden, tryck upprepade gånger på ”SNOOZE/BRIGHTNESS”-knappen (11)
för att bläddra igenom och välj en av förinställningarna för snooze.
OBS! När snooze-funktionen har aktiverats, ska du trycka på ”SNOOZE/BRIGHTNESS”-
knappen (11) när som helst och fönstret visar den återstående tiden. Tryck upprepade gånger
på ”SNOOZE/BRIGHTNESS”-knappen (11) för att justera eller ändra inställningen för den
aktuella snoozetiden.
Page: 47
UR620 / Svenska Bruksanvisning
4
VILOTIMER
UR620 har en sömntid som gör att du kan somna medan du lyssnar på enheten.
När den förinställda tidsperioden upphör, stängs enheten automatiskt av.
När enheten är PÅ, tryck på ”SLEEP”-knappen (12). Den gula LED-lampan för ”SLEEP”-
indikatorn tänds och ”15” visas i fönstret kortvarigt som indikerar att enheten stängs av efter
15 minuter.
För att öka sömntidens längd, upp till maximalt 90 minuter, ska du trycka upprepade gånger
på”SLEEP”-knappen (12) för att välja en av följande förinställningar för sömntid.
Med timern för sömn aktiv, ska du trycka på ”SLEEP”-knappen (12) en gång för att visa
återstående sömntid.
För att avbryta timer-funktionen för sömn, tryck upprepade gånger på ”SLEEP”-knappen (12)
fram tills ”OFF” visas i fönstret.
INSTÄLLNING AV LJUSSTYRKAN
Det finns tre nivåer av visning för ljusstyrkan (standardinställningen är låg). Tryck
på ”SNOOZE/BRIGHTNESS”-knappen (11) för att bläddra igenom och välj önskad inställning
OBS! Se till att enheten inte är i status för larmljud.
STRÖMMANDE LJUD MED BLUETOOTH®
TRÅDLÖST
Du kan strömma ljud trådlöst till klockradion från upp till 33 m bort med din smarta telefon,
surfplatta, bärbara dator eller annan A2DP Bluetooth®
-aktiverad enhet.
Slå på enheten genom att trycka på ”POWER ON/OFF”-knappen (1).
Tryck sedan på ”SOURCE”- eller ”BLUETOOTH PAIR”-knappen (2 eller 14). Bluetooth®
LED-
indikatorn blinkar.
Slå på din Bluetooth®
aktiverad enhet och sök efter och välj ”UR620”.
Om ett lösenord begärs ska du ange ”0000”.
Bluetooth®
LED-indikatorn ändras från blinkande till fast, vilket indikerar att din Bluetooth®
-enhet
är nu ansluten till UR620.
Tryck och håll ”BLUETOOTH PAIR”-knappen (14) i 3 sekunder för att koppla från Bluetooth®
-
förbindelsen.
NOTES: Om den senast ihopparad Bluetooth®
ljudenhet slås på och inom räckhåll för högtalaren,
kommer enheten återanslutas automatiskt till UR620. För bästa ljudprestanda, vrid volymen helt
upp på din Bluetooth®
-enhet.
Om enheten misslyckas med att para ihop med din Bluetooth®
-enhet, ska du gå till din
inställningsmenyn för Bluetooth®
. Välj sedan UR620 ”Info”. För Android-enhet, väljer du ”Unpair”,
om du använder en Apple OS-enhet väljer du”Forget this Device”. När UR620 visas i din lista
överBluetooth®
-enheter, ska du välja den för att slutföra ihopparningen.
UR620 kan bara spela ljud från en källa i taget. Om UR620 är ansluten till en linje-In källa,
kommer Bluetooth®
inte att fungera. Koppla bort ljudkabeln på 3,5 mm och tryck på ”SOURCE”-
eller ”BLUETOOTH PAIR”-knappen (2 eller 14) för att växla till Bluetooth®
.
Page: 48
UR620 / Svenska Bruksanvisning
5
USB CHARGING PORT
UR620 har en USB-port (18) på baksidan av enheten (se ”placering av kontroller”). USB-porten
stöder strömladdning för de flesta USB-enheter som smarta telefoner, surfplattor, e-läsare,
digitalkameror mycket mer. Använd en USB-kabel (säljs separat) för att ansluta en
återuppladdningsbar enhet till UR620.
AUX-INGÅNG
Sätt in ena änden av 3,5 mm ljudkabeln (medföljer inte) i "LINE OUT"-uttaget på din externa
enhet (mobiltelefon, MP3-spelare, digital mediespelare etc.) och den andra änden i "LINE-IN"-
uttaget (17) på baksidan av denna enhet.
För att lyssna på den externa ljudkällan, slå på den här enheten genom att trycka på ”POWER
ON/OFF”-knappen (1). Slå sedan på den externa ljudkällan. Tryck sedan på ”SOURCE”-
knappen (2) för att välja läget AUX-IN. Den gula LED-lampan på indikatorn AUX-I tänds.
Tryck på spela på den externa ljudkällan och ljudet kommer att spelas upp via högtalarna på
UR620.
OBS! Det föreslås att du kopplar ur ljudkabeln när du inte lyssnar på den externa ljudenheten.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Strömförsörjning : Använd endast den medföljande strömadaptern
Matningsspänning : 100-240V~ 50/60Hz 0,4A
Sekundärspänning : DC 5V 2A
Reservbatteri : 2x 1,5V ”AAA” storlek på batterier
USB-utgång : DC 5V 1A
FM-område : 87,5 – 108MHz
Bluetooth-version : Version 4.2
Uteffekt, ljud : 2 x 3W RMS
IMPORTÖR
Wörlein GmbH Tel.: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12 Fax.: +49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg E-post: service@woerlein.com
Germany Webbplats: www.woerlein.com
Med förbehåll för tekniska ändringar och tryckfel
Upphovsrätten ägs av Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Reproduktion är endast tillåten med uttryckligt tillstånd från Woerlein GmbH

Question & answers

There are no questions about the Soundmaster UR620 yet.

Ask a question about the Soundmaster UR620

Have a question about the Soundmaster UR620 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Soundmaster UR620. Please make sure that you describe your difficulty with the Soundmaster UR620 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.