Soundmaster TR150SW manual

View a manual of the Soundmaster TR150SW below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Soundmaster
  • Product: Radio
  • Model/name: TR150SW
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Norska

Table of Contents

Page: 34
MILJÖSKYDD
Släng inte produkten med de vanliga hushållssoporna i slutet av dess livscykel.
Returnera den till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och
elektroniska apparater. Detta indikeras av symbolen på produkten,
bruksanvisningen eller förpackningen.
Materialen kan återanvändas enligt deras märkningar. Genom återanvändning,
återvinning eller andra former av utnyttjande av gamla enheter gör du ett viktigt
bidrag till skyddet av vår miljö.
Kontakta din lokala myndigheter för information om insamlingsplatser.
Säkerhet, Miljö- och Installationsanvisningar
• Använd endast enheten i torra inomhusmiljöer.
• Skydda enheten mot fukt.
• Öppna inte enheten. RISK FÖR ELSTÖTAR! Överlåt öppning och service till kvalificerad personal.
• Anslut denna enhet till ett korrekt installerat och jordat uttag. Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med uppgifterna på typskylten.
• Kontrollera att nätkabeln förblir torr under drift. Kläm inte eller skada nätkabeln på något sätt.
• Varning vid frånkoppling av apparaten: Nätkontakten används som anslutning, så den bör alltid vara tillgänglig.
• Nätkontakten används som frånkopplingsenhet, frånkopplingsenheten ska vara tillgänglig.
• En skadad nätkabel eller kontakt måste omedelbart bytas av en auktoriserad serviceverkstad.
• Vid åskväder, koppla genast bort enheten från elnätet.
• Barn ska övervakas av föräldrar när de använder enheten.
• Rengör enheten med en torr trasa endast.
Använd INTE RENGÖRINGSMEDEL eller SLIPANDE TRASOR!
• Utsätt inte enheten för direkt solljus eller andra värmekällor.
• Installera enheten på en plats med tillräcklig ventilation för att förhindra värmeackumulering.
• Täck inte över ventilationsöppningarna!
• Ventilationen får inte hindras genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
• Den får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vaser, får placeras på apparaten.
• Enheten får inte utsättas för direkt solljus, mycket höga eller låga temperaturer, fukt, vibrationer eller placeras i en dammig miljö.
• Försök aldrig föra in metalltrådar, nålar eller andra liknande föremål i ventilationsöppningarna eller enhetens öppning.
• Installera enheten på en säker och vibrationsfri plats.
• Ingen öppen låga, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten.
• Installera enheten så långt bort som möjligt från datorer och mikrovågsugnar, annars kan radiomottagningen störas.
• Öppna inte eller reparera höljet. Det är inte säkert att göra det och kommer att upphäva garantin. Reparationer endast av auktoriserat service-/kundcenter.
• Använd endast kvicksilver- och kadmiumfria batterier.
• Batterier skall inte utsättas för alltför hög värme som solsken, brand eller liknande.
• Förbrukade batterier är farligt avfall och ska INTE kastas i hushållssoporna!!! Återlämna batterierna till din återförsäljare eller till insamlingsställen i din
kommun.
• Håll batterierna borta från barn. Barn kan svälja batterierna. Kontakta läkare omedelbart om ett batteri har svalts.
• Kontrollera batterierna regelbundet för att undvika batteriläckage.
Förbrukade batterier är farligt avfall och ska INTE kastas i
hushållssoporna! Som konsument är du juridiskt skyldig att
återlämna alla batterier för miljövänlig återvinning – oavsett om
batterierna innehåller skadliga ämnen* eller inte).
Återlämna batterier gratis till offentliga insamlingsställen i din kommun eller till
affärer som säljer batterier av respektive slag.
Återlämna bara helt urladdade batterier.
*) markerade Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly
VARNING
Risk för elektriska stötar
Öppna inte!
Varning: För att minska risken för elektriska stötar, avlägsna inte höljet (eller
baksidan). Det finns inga delar som användaren kan laga inuti. Överlåt
servicearbeten åt kvalificerad servicepersonal.
Denna symbol indikerar förekomst av
farlig spänning innanför höljet, tillräcklig
för att orsaka elektriska stötar.
Denna symbol anger att det finns viktiga
drift- och underhållsinstruktioner för
enheten.
Page: 35
Bruksanvisning
Batteri Supply
Öppna batterifacket och sätt som anges i de fack en Ackumulatorer, Li-ion 3.7V
Batteriladdning
Anslut enheten genom att sätta in USB-kabeln i DC 5V IN-uttaget, och sätta in
den andra änden till USB-gränssnitt eller USB-laddare. Laddningstiden är ca 2
timmar. Laddningsindikatorn blinkar under laddning.
Radio
1. Tryck strömknappen i 2 sekunder för att slå på enheten.
2. Tryck F.F. / Rew. knappen i en sekund för att börja skanna radio.
3. Justera ljudvolymen genom att trycka på Vol- & Vol +
4. Tryck på Ström-knappen i 2 sekunder för att stänga av enheten.
Radio Förval
1. Tryck Play 2 sekunder för att starta Auto-Scan förinställda stationer. Det
kommer automatiskt stannar när alla stationer har funnit.
2. Tryck F.F. / Rew. knappen en gång för att välja förinställda stationer.
Ingång Radio Station
Tryck på sifferknapparna för att direkt ange frekvensen för radiostationen.
Enheten kommer ställa till det angivna radiostationen omedelbart.
Page: 36
För att förbättra mottagningen:
Dra ut teleskopantennen. För att förbättra FM mottagning lutning och vrid
antennen, minska längden om FM-signalen är för stark (mycket nära en sändare).
USB, SD / MMC-kort, TF Card SPELA
Kan avkoda och spela upp alla MP3 och WMA-filer som är lagrade i minnet media
med USB-kontakt, SD eller MMC-kortplats, TF Card.
1. Tryck på MP3 / Radio gång till MP3-läge.
2. Innan du ansluter USB-mediet till enheten, se till att hamnen är i rätt riktning
och kommer att ansluta. Eller sätt in SD / MMC / TF-kort rakt utan att böja.
3. Systemet kommer automatiskt att börja läsa MP3 & WMA-filer i USB
Lagringsmedia, SD- eller MMC-kort, TF Card.
4. Tryck REW / FF / PLAY Knappar för REW / FF / Play-funktionen.
5. Tryck på sifferknapparna för att direkt gå in ljudspåret sekvensen.
Felaktigt ansluta USB Lagringsmedia, eller SD / MMC / TF-kort upp och ner
kan skada enheten eller USB-lagringsmedia eller SD / MMC / TF-kort. En låst
SD / MMC / TF-kort kan inte upptäcks eller uppspelning.
SPECIFIKATIONER
Uteffekt: 1,8 W RMS
Ingångs Effekt: DC 5V
Uppladdningsbart batteri: DC Li-ion 3.7V 400mAh
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande

Question & answers

There are no questions about the Soundmaster TR150SW yet.

Ask a question about the Soundmaster TR150SW

Have a question about the Soundmaster TR150SW but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Soundmaster TR150SW. Please make sure that you describe your difficulty with the Soundmaster TR150SW as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.