Sony STR-DN1000 manual

View a manual of the Sony STR-DN1000 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Sony
  • Product: Mottagare
  • Model/name: STR-DN1000
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Svenska, Spanska

Table of Contents

Page: 139
2SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE02REG_STR-DN1000-CEL.fm4-136-735-71(1)
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Utsätt inte produkten för regn eller fukt
- det ökar risken för brand eller
elektriska stötar.
Täck inte över ventilationsöppningarna på apparaten
med tidningar, dukar, gardiner och liknande,
eftersom det kan förorsaka brand.
Placera heller aldrig öppen eld, till exempel levande
ljus, ovanpå apparaten.
Skydda apparaten mot stänk och väta och placera
inte vätskefyllda föremål, som till exempel vaser,
ovanpå apparaten, så undviker du risk för brand eller
elektriska stötar.
Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex.
i en bokhylla eller i en inbyggnadslåda.
Eftersom du använder nätkabeln för att koppla bort
apparaten från elnätet, bör du se till att det vägguttag
du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker
att något med apparaten inte är som det ska, måste
du omedelbart dra ut kontakten från vägguttaget.
Batterier, eller apparater med batterier, får inte
utsättas för hög värme, som till exempel genom
direkt solljus, via eld eller liknande.
Även om enheten är avstängd är den inte
bortkopplad från elnätet så länge den är ansluten till
ett vägguttag.
Överdriven ljudnivå i öronsnäckorna och hörlurarna
kan orsaka hörselskador.
Den här symbolen används för att
uppmärksamma användaren på
varma ytor som man kan bränna
sig på om man rör vid dem under
normal användning.
För kunder i Europa
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning
av material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
VARNING!
Page: 140
3SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE02REG_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i
EU och andra europiska
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs
till om batteriet innehåller mer än 0,0005%
kvicksilver eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön
och människors hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av
felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet
vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda
eller dataintegritetsskälkräver permanent anslutning
av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation för
elektriska produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur
man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Information för kunder: Följande
information gäller endast utrustning
som säljs i de länder som följer EU-
direktiv.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service
och garanti ärenden, var vänlig att titta I separat
service och garanti dokument.
Om den här bruksanvisningen
• Den här bruksanvisningen gäller för modell
STR-DN1000. Kontrollera modellbeteckningen
som sitter nere till höger på frontpanelen. I den här
bruksanvisningen används modeller med
områdeskod CEL för bildexemplen, om inte annat
anges. Om det finns några skillnader i användning
mellan de olika modellerna, anges det klart och
tydligt i texten, t.ex. ”Endast modeller med
områdeskod E51”.
• Instruktionerna i den här bruksanvisningen
beskriver kontrollerna på den medföljande
fjärrkontrollen. Du kan också använda
kontrollerna på mottagaren om de har samma eller
liknande namn som de på fjärrkontrollen.
• ”Neural-THX” och ”NEURAL-THX” som nämns
i bruksanvisningen och som visas på GUI-
menyskärmen och i teckenfönstret står för Neural-
THX Surround.
Om områdeskoder
Områdeskoden för din mottagare finns angiven
nedtill till höger på den bakre panelen (se
nedanstående bild).
Om det finns några skillnader i användning,
mellan olika områdeskoder, anges det klart och
tydligt i texten, t.ex. ”Endast modeller med
områdeskod AA”.
L
R
1 OUT
FRONT A
L
R
SURROUND
Områdeskod
SE
Page: 141
4SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE02REG_STR-DN1000-CEL.fm4-136-735-71(1)
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
I den här mottagaren finns Dolby* Digital, Pro
Logic Surround och DTS** Digital Surround
inbyggt.
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby och symbolen med dubbla D är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
** Tillverkad under licens gällande U.S. Patent #:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929;
7 392 195; 7 272 567 och andra USA-patent,
antingen utfärdade eller sökta. DTS är ett
registrerat varumärke och DTS-logotyperna,
symbolen, DTS-HD och DTS-HD Master Audio
är varumärken som tillhör DTS, Inc. © 1996-
2008 DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
Den här mottagaren bygger på tekniken High-
Definition Multimedia Interface (HDMITM
).
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som ägs av HDMI
Licensing LLC.
Typsnittet (Shin Go R) som är installerat i den här
mottagaren tillhandahålls av MORISAWA &
COMPANY LTD. Dessa namn är varumärken för
MORISAWA & COMPANY LTD., och även
upphovsrätten till typsnittet tillhör MORISAWA &
COMPANY LTD.
I den här produkten används Neural-THX®
Surround och den är tillverkad under licens från
Neural Audio Corporation och THX Ltd. Sony
Corporation ger härmed användaren en icke-
ensamlicens, som inte får överlåtas, och en
begränsad rätt att använda den här produkten under
patent i USA och andra länder, sökta patent och
andra tekniker och varumärken som ägs av Neural
Audio Corporation och THX Ltd. ”Neural
Surround”, ”Neural Audio”, ”Neural” och ”NRL” är
varumärken och logotyper som ägs av Neural Audio
Corporation, THX är ett varumärke som tillhör THX
Ltd., som kan vara registrerat för vissa
jurisdiktioner. Alla rättigheter förbehålles.
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc.,
registrerat i USA och andra länder.
Alla andra varumärken och registrerade varumärken
tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i
den här bruksanvisningen.
Ordmärket Bluetooth och dess logotyper ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och Sony Corporation använder
dessa märken under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör respektive
ägare.
”M-crew Server” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
”x.v.Colour” och ”x.v.Colour”-logotypen är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
”S-AIR” och dess logotyp är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken
och/eller servicemärken som tillhör Digital Living
Network Alliance.
Den här mottagaren kan hantera S-AIR-funktionen,
med vilken du kan överföra trådlöst ljud mellan
S-AIR-produkter.
Följande S-AIR-produkter kan användas med
mottagaren:
• Surroundförstärkare: Du kan få trådlöst ljud från
surroundhögtalarna.
• S-AIR-mottagare: Du kan få trådlöst ljud från
förstärkaren i ett annat rum.
Dessa S-AIR-produkter kan köpas som tillval (vilka
S-AIR-produkter som finns tillgängliga i handeln
varierar mellan olika områden).
Anmärkningar eller instruktioner rörande
surroundförstärkaren eller S-AIR-mottagaren i den
här bruksanvisningen tas bara upp när
surroundförstärkaren eller S-AIR-mottagaren
används.
Mer information om S-AIR-funktionen, se
”Använda S-AIR” (sid. 92).
Om upphovsrätt
Om S-AIR-funktionen
Page: 142
5SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE02REG_STR-DN10000-CELTOC.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Innehållsförteckning
Delarna och deras placering.......................... 7
Komma igång
1: Placera högtalarna................................... 16
2: Ansluta högtalarna .................................. 18
3: Ansluta TV:n........................................... 20
4a: Ansluta ljudkomponenterna .................. 22
4b: Ansluta videokomponenterna ............... 24
5: Ansluta antennerna.................................. 34
6: Förbereda mottagaren och
fjärrkontrollen ........................................ 35
7: Visa GUI-menyn på TV-skärmen............ 36
8: Välja främre högtalarsystem................... 37
9: Automatisk kalibrering av
högtalarinställningarna (Automatisk
kalibrering (Auto Calibration)) .............. 39
Guide för användning av
skärmmeddelanden ................................ 45
Uppspelning
Lyssna på ljudet/titta på bilderna från
den komponent som är ansluten till
mottagaren.............................................. 47
Lyssna på ljudet/titta på bilderna från
de komponenter som är anslutna till
DIGITAL MEDIA PORT....................... 49
Använda radion
Lyssna på FM/AM-radio............................. 53
Förinställa FM/AM-snabbvalsstationer ...... 55
Använda RDS (Radio Data System)........... 56
(Endast modeller med områdeskod
CEL, CEK)
Lyssna på surroundljud
Uppspelning med 2-kanaligt ljud................58
Uppspelning med flerkanaligt
surroundljud ...........................................59
Uppleva surroundeffekt för musik/film.......62
Återställa ljudfälten till deras ursprungliga
inställningar............................................65
Använda förstärkaren
Använda inställningsmenyn ........................65
Inställningar för automatisk kalibrering
(Auto Calibration-meny) ........................67
Inställningar för högtalare
(Speaker Settings-meny) ........................68
Inställningar för surroundljudet
(Surround Settings-meny) ......................73
EQ-inställningar (EQ-meny) .......................74
Ljudinställningar (Audio Settings-meny)....74
Inställningar för video
(Video Settings-meny)............................75
Inställningar för HDMI
(HDMI Settings-meny)...........................77
Inställningar för S-AIR
(S-AIR Settings-meny)...........................78
Användning utan att ansluta till en TV........78
”BRAVIA” Sync-funktioner
Vad är ”BRAVIA” Sync?.............................88
Förberedelser för ”BRAVIA” Sync.............89
Spela upp från komponenter med en
knapptryckning (Uppspelning med en
knapptryckning (One-Touch Play))........90
Lyssna på TV-ljudet via högtalarna som är
anslutna till mottagaren (Systemets
ljudkontroll (System Audio Control)) ....91
Stänga av mottagaren med TV:n
(Systemavstängning
(System Power Off))...............................92
fortsättning
Page: 143
6SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE02REG_STR-DN10000-CELTOC.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Använda S-AIR
Om S-AIR-produkter...................................92
Installera en S-AIR-produkt ........................94
Lyssna på ljudet från systemet i ett
annat rum................................................99
Byta kanal för bättre ljudöverföring..........101
Stabilisera S-AIR-mottagningen ...............102
Lyssna på ljudet från S-AIR-mottagaren
när S-AIR-huvudenheten är i
standbyläge ...........................................103
Övriga åtgärder
Växla mellan digitalt och analogt ljud
(INPUT MODE)...................................104
Lyssna på ljud/titta på bilder från andra
ingångar ................................................105
Använda insomningstimern.......................107
Ändra ljusstyrkan på frontpanelens
teckenfönster (DIMMER) ....................107
Uppleva surroundeffekten på låg
ljudvolym (NIGHT MODE).................108
Inspelning med hjälp av mottagaren..........108
Använda en biamplifierad anslutning........109
Använda fjärrkontrollen
Kontrollera de olika komponenterna med
hjälp av fjärrkontrollen.........................111
Programmera fjärrkontrollen.....................113
Radera allt innehåll från fjärrkontrollens
minne ....................................................118
Övrig information
Ordlista ......................................................119
Försiktighetsåtgärder .................................123
Felsökning .................................................124
Specifikationer...........................................131
Register......................................................133
Page: 144
7SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE03DES_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Delarna och deras placering
Frontpanelen
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
MASTER VOLUME
SPEAKERS
PHONES 2 CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC INPUT MODE DIMMER DISPLAY
VIDEO 2 IN
VIDEO L AUDIO R
AUTO CAL MIC
6
3 8
4 7
5
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
1 2
Namn Funktion
A ?/1
(på/standby)
Tryck för att slå på/stänga
av strömmen till
mottagaren (sid. 35, 36, 54,
65).
B Fjärrsensor Tar emot signaler från
fjärrkontrollen.
C Vit lampa Lyser när mottagaren är
påslagen.
Slocknar när mottagaren är
av eller när ”DIMMER” är
ställd på ”70% DOWN”.
D MULTI
CHANNEL
DECODING-
lampa
Tänds när flerkanaliga
ljudsignaler avkodas (sid.
126).
Namn Funktion
E Teckenfönster Här visas statusen för den
valda komponenten eller en
lista med alternativ du kan
välja (sid. 9).
F MUTING Tryck för att stänga av
ljudet tillfälligt.
Ljudet kommer tillbaka när
du trycker på MUTING
igen (sid. 48, 124).
G INPUT
SELECTOR +/–
Tryck flera gånger för att
välja ingångskälla för
uppspelning (sid. 48, 104,
108).
H MASTER
VOLUME
Vrid för att ställa in
volymen för alla högtalare
samtidigt (sid. 48, 124).
fortsättning
Page: 145
8SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE03DES_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Namn Funktion
I VIDEO 2 IN-
kontakter
För anslutning av portabla
ljud/video-komponenter,
t.ex. videokameror eller
videospel (sid. 31, 48).
J AUTO CAL MIC-
kontakt
För anslutning av den
medföljande
optimeringsmikrofonen för
den automatiska
kalibreringsfunktionen
(sid. 40).
K DISPLAY Tryck flera gånger för att
välja vilken information
som ska visas i
teckenfönstret (sid. 84,
129).
L DIMMER Tryck flera gånger för att
ställa in teckenfönstrets
ljusstyrka (sid. 107).
M INPUT MODE Tryck för att välja
ingångsläge när samma
komponenter är anslutna
till både digitala och
analoga kontakter (sid.
104).
N 2CH/A.DIRECT Tryck för att välja ljudfält
(sid. 58, 59, 62).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
O SPEAKERS Tryck för välja det främre
högtalarsystemet (sid. 37).
P PHONES-
kontakt
Här ansluter du hörlurar
(sid. 124).
Page: 146
9SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE03DES_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Indikatorerna i teckenfönstret
1 2 4 5 6 8
7 9
qh
qk qj q;
3
qa
qg qf qs
qd
Namn Funktion
A SW Tänds när en subwoofer är
ansluten och ljudsignalen sänds
från SUBWOOFER-kontakten.
När den här indikatorn lyser
skapar mottagaren en
subwoofersignal, baserad på
LFE-signalen från skivan som
spelas upp eller från de främre
kanalernas lågfrekventa
innehåll.
B LFE Tänds när skivan som spelas
upp innehåller en LFE
(Lågfrekvenseffekt)-kanal och
när signalen från LFE-kanalen
återges.
C Ingångs-
indikatorer
COAX
OPT
HDMI
DMPORT
ANALOG
Tänds för att indikera den
aktuella ingången.
Tänds när INPUT MODE är
ställt på ”AUTO” och
källsignalen är en digital signal
som tas emot via COAXIAL-
kontakten (sid. 104).
Tänds när INPUT MODE är
ställt på ”AUTO” och
källsignalen är en digital signal
som tas emot via OPTICAL-
kontakten (sid. 104).
Mottagaren identifierar en
komponent som ansluts via en
HDMI IN-kontakt.
DIGITAL MEDIA PORT-
adaptern är ansluten och
”DMPORT” har valts.
Ingen digital signal tas emot.
Tänds även när du ställt INPUT
MODE på ”ANALOG” eller
när du valt ”Analog Direct”.
Namn Funktion
D Dolby
Digital
Surround-
indikatorer
D
D EX
D+
TrueHD
Tänder en av indikatorerna när
mottagaren avkodar
motsvarande signaler i
formatet Dolby Digital.
Dolby Digital
Dolby Digital Surround EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
Obs!
När du spelar upp skivor av
formatet Dolby Digital
använder du digitala
anslutningarochställerINPUT
MODE på ”AUTO” (sid. 104).
E Neural-THX Tänds när mottagaren
använder Neural-THX för
behandling av insignalerna.
F DTS(-ES)-
indikatorer
DTS
DTS 96/24
NEO:6
DTS-ES
Tänds när DTS- eller DTS-ES-
signaler tas emot.
Tänds när mottagaren avkodar
DTS-signaler.
Tänds när mottagaren avkodar
DTS 96 kHz/24-bitars
signaler.
Tänds när avkodaren DTS
Neo:6 Cinema/Music är
aktiverad (sid. 61).
Tänds när mottagaren avkodar
DTS-ES-signaler.
Obs!
När du spelar upp skivor av
formatet DTS använder du
digitala anslutningar och
ställer INPUT MODE på
”AUTO” (sid. 104).
fortsättning
Page: 147
10SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE03DES_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Namn Funktion
G D.RANGE Tänds när
dynamikkomprimeringen är
aktiverad.
H SP A/SP B/
SP A+B
Visar vilket främre
högtalarsystem du använder (sid.
37). De här indikatorerna lyser
däremotinte om högtalarutgången
är avstängd eller om du har
kopplat in hörlurar.
I SLEEP Tänds när insomningstimern är
aktiverad.
J A.DIRECT Tänds när du valt ”Analog
Direct”.
K Radio-
indikatorer
MEM
MONO
RDS
ST
Tänds när mottagaren ställer in
radiostationer.
Tänds när en minnesfunktion,
t.ex. snabbvalsminne (Preset
Memory) (sid. 55) eller liknande
har aktiverats.
Radiosändning i mono
RDS-information tas emot.
Obs!
”RDS” visas bara för modeller
med områdeskod CEL, CEK.
Radiosändning i stereo
L S-AIR Tänds när S-AIR-sändaren
(medföljer ej) ansluts.
M Dolby
Pro Logic-
indikatorer
PL
PL II
PL IIx
Tänder den ena av indikatorerna
när mottagaren använder Dolby
Pro Logic för 2-kanaliga signaler,
så att signalerna från mittkanalen
och surroundkanalen kan sändas
ut.
Dolby Pro Logic
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx
Obs!
De här indikatorerna tänds inte när
mitthögtalare eller
surroundhögtalare inte är
anslutna.
N BI-AMP Tänds när ”SB Assign” är ställt på
”BI-AMP” (sid. 109).
O EQ Tänds när tonkontrollen
(equalizern) är aktiverad.
Namn Funktion
P DTS-HD-
indikatorer
DTS-HD
MSTR
DTS-HD HI
RES
Tänder en av indikatorerna när
mottagaren avkodar
motsvarande signaler iformatet
DTS-HD.
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution
Audio
Q LPCM Tänds när signaler av formatet
Linear PCM (Pulse Code
Modulation,
pulskodsmodulering) tas emot.
R Indikatorer
för
kanalupp-
spelning
L
R
C
SL
SR
S
SBL
SBR
SB
Bokstäverna (L, C, R osv.)
visar vilka kanaler som spelas
upp. Rutorna kring bokstäverna
visar hur mottagaren mixar ned
källjudet (baserat på
högtalarinställningarna).
Främre vänster
Främre höger
Mitten (mono)
Vänster surround
Höger surround
Surroundkomponent (mono
eller de surroundkomponenter
som skapats med Pro Logic)
Bakre vänster surround
Bakre höger surround
Bakre surroundkomponenter
(bakre surroundkomponenter
som skapas med 6.1-kanalig
avkodning)
Exempel:
Inspelningsformat (främre/
surround): 3/2.1
Utkanal: När ”SP Pattern” är
ställt på ”3/0.1” (sid. 68, 81)
Ljudfält: ”A.F.D. Auto”
Page: 148
11SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE03DES_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Baksida
6
8
1 4
3
5
7 6
2
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
HDMI
ANTENNA
DMPORT
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
OUT IN
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
A S-AIR (EZW-T100)
VARNING!
Ta inte bort
skyddsluckan förrän
du ska installera den
trådlösa sändaren.
För anslutning av en
trådlös sändare
(medföljer ej) (sid.
94).
B DMPORT
DMPORT
-kontakt
För anslutning av en
Sony DIGITAL
MEDIA PORT-
adapter (sid. 22).
C Sektion med antennanslutningar
(ANTENNA)
FM
ANTENNA-
kontakt
För anslutning av
den FM-trådantenn
som följer med den
här mottagaren (sid.
34).
AM
ANTENNA-
kontakter
För anslutning av
den AM-ramantenn
som följer med den
här mottagaren (sid.
34).
Med
skyddslucka
fack
D Sektion med digitala ingångar/
utgångar (DIGITAL INPUT/OUTPUT)
OPTICAL
IN-kontakter
För anslutning av en
BD-spelare eller
liknande (sid. 20, 25,
28, 29, 30).
COAXIAL
IN-kontakt
HDMI IN/
OUT*-
kontakter
För anslutning till en
DVD-spelare,
satellitmottagare
eller Blu-ray-
skivspelare. Bilden
kan visas på en TV
eller projektor
samtidigt som ljudet
kan sändas ut via en
TV eller/och via
högtalare som är
anslutna till den här
mottagaren (sid. 20,
25).
E Sektion för högtalare (SPEAKERS)
För anslutning av
högtalare (sid. 18).
fortsättning
Page: 149
12SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE03DES_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
* Du kan titta på bilden från den valda ingången när
du ansluter MONITOR OUT- eller HDMI OUT-
kontakten till en TV (sid. 20). Du kan kontrollera
den här mottagaren med en GUI (Graphical User
Interface) om du ansluter HDMI OUT-kontakten
eller COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-
kontakterna till en TV (sid. 36).
Med den medföljande fjärrkontrollen kan du
kontrollera mottagaren och de ljud/video-
komponenter från Sony som fjärrkontrollen är
avsedd att kontrollera.
Du kan också programmera fjärrkontrollen så
att den kan kontrollera ljud/video-
komponenter från andra tillverkare än Sony.
För mer information, se ”Programmera
fjärrkontrollen” (sid. 113).
RM-AAP042
F Sektion med ljudingångar/
ljudutgångar (AUDIO INPUT/
OUTPUT)
AUDIO IN/
OUT-
kontakter
För anslutning av en
Super Audio CD-
spelareeller liknande
(sid. 20, 22, 25).
AUDIO
OUT-kontakt
För anslutning av en
subwoofer (sid. 18).
G Sektion med ingångar/utgångar för
video/ljud (VIDEO/AUDIO INPUT/
OUTPUT)
AUDIO IN/
OUT-
kontakter
För anslutning av en
videobandspelare,
Blu-ray-skivspelare
eller liknande (sid.
29, 30, 31).
VIDEO IN/
OUT*-
kontakter
H Sektion med
komponentvideoingångar/utgångar
(COMPONENT VIDEO INPUT/
OUTPUT)
Y, PB/CB,
PR/CR
IN/OUT*-
kontakter
För anslutning av en
BD-spelare, TV,
satellitmottagare
eller liknande (sid.
20, 28, 29, 30).
Vit (V)
Röd (H)
Svart
Vit (V)
Röd (H)
Gul
Grön
(Y)
Blå
(PB/CB)
Röd
(PR/CR)
Fjärrkontroll
1 2 3
4 5 6
7 8 9
-/-- 0/10 ENT/MEM
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
THEATRE
SYSTEM STANDBY
RM SET UP
?/1
CLEAR/>10
SHIFT
TUNING – TUNING +
DISC SKIP D.TUNING
RESOLUTION
.
m M
>
X x
MUTING
VIDEO 1 VIDEO 2 BD
SAT TV
HDMI 3
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 4
SA-CD/
CD DMPORT
TUNER
TV VOL
MASTER VOL
TV CH
PRESET
< <
MENU
AV ?/1
F1 F2
TV INPUT
TOP MENU MENU
BD/DVD
WIDE
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
DVD
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
TV AMP
1
2
3
4
5
6
7
8
0
qs
qd
qf
qg
9
qh
qj
qk
ql
w;
wa
wd
wf
wh
ws
qa
wg
Page: 150
13SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE03DES_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Namn Funktion
A AV ?/1a)
(på/standby)
Genom att trycka på den här
knappen slår du på och stänger
av de ljud/video-komponenter
som fjärrkontrollen är
programmerad för att
kontrollera.
Du slår på och stänger av TV:n
genom att trycka på TV (D)
och sedan trycka på AV
?/1.
Om du samtidigt trycker på
?/1 (B) stängs mottagaren
och de andra komponenterna
av (SYSTEM STANDBY).
Obs!
AV ?/1-omkopplarens
funktion växlas automatiskt
varje gång du trycker på
ingångsknapparna (E).
B ?/1
(på/standby)
Tryck för att slå på mottagaren
eller ställa den i standbyläge.
För att stänga av alla
komponenterna trycker du
samtidigt på ?/1 och AV ?/1
(A) (SYSTEM STANDBY).
Spara ström i
standbyläget.
När ”Ctrl for HDMI” är ställt
på ”OFF” (sid. 89) och
”S-AIR Stby” är ställt på
”OFF” (sid. 103).
C AMP Tryck för att aktivera
mottagaren (sid. 78).
D TV Tryck för att tända knappen.
Det växlar funktion hos
fjärrkontrollens knappar och
aktiverar knapparna med gul
märkning. Det aktiverar även
knapparna DISPLAY (U),
TOOLS/OPTIONS (K),
HOME (L), RETURN/EXIT
O (T), (J) och V/v/
B/b (J) för menyåtgärder
som bara gäller TV-apparater
från Sony.
Namn Funktion
E Ingångs-
knappar
(SATb)
)
Välj den komponent du tänker
använda genom att trycka på
någon av knapparna. När du
trycker på någon av
ingångsknapparna slås
mottagaren på. Knapparna är
fabriksinställda för att
kontrollera Sony-komponenter
(sid. 48).
Du kan ställa in fjärrkontrollen
så att den kontrollerar
komponenter från andra
tillverkare än Sony genom att
följa stegen under
”Programmera fjärrkontrollen”
på sid. 113.
Siffer-
knappara)
(siffran 5b))
Tryck på SHIFT (X), och
tryck sedan på någon av
sifferknapparna för att
– välja/ställa in
snabbvalsstationer.
– välja spårnummer på en CD-
spelare, DVD-spelare, Blu-
ray-skivspelare, MD-spelare
eller liknande. Välj
spårnummer 10 genom att
trycka på 0/10.
– välja kanalnummer på
videobandspelaren,
satellitmottagaren eller
liknande.
Välj TV-kanaler genom att
trycka på TV (D), och sedan
trycka på sifferknapparna.
ENT/MEMa)
Tryck på SHIFT (X), och
tryck sedan på ENT/MEM för
att
– ange värdet när du har valt en
kanal, en skiva eller ett spår
medhjälp avsifferknapparna.
– lagra en kanal samtidigt som
du använder radion.
För att mata in värdet för en TV
från Sony trycker du först på
TV (D) och sedan på ENT/
MEM.
CLEARa) Tryck på SHIFT (X), och
tryck sedan på CLEAR för att
– radera ett misstag om du
råkat trycka på fel
sifferknapp.
– återgå till oavbruten
uppspelning m.m. på
satellitmottagaren eller
DVD-spelaren.
fortsättning
Page: 151
14SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE03DES_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Namn Funktion
-/--a) Tryck på SHIFT (X), och
tryck sedan på -/-- för att välja
kanalvalsläge, antingen med
en eller två siffror på
videobandspelaren eller
satellitmottagaren.
För att välja kanalvalsläget för
TV:n trycker du först på TV
(D) och sedan på -/--.
>10a)
Tryck på SHIFT (X), och
tryck sedan på >10 för att
– välja spårnummer över 10 på
CD-spelaren, DVD-
spelaren, Blu-ray-
skivspelaren, MD-spelaren
eller liknande.
– välja kanalnummer för den
digitala CATV-terminalen.
F 2CH/
A.DIRECT
Tryck för att välja ljudfält
(sid. 58, 59, 62).
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
G SLEEP Tryck för att aktivera
insomningstimern och
tidsintervallet innan
mottagaren stängs av
automatiskt (sid. 107).
H NIGHT MODE Tryck för att aktivera NIGHT
MODE-funktionen (sid. 108).
I GUI MODE Du visar GUI-menyn på TV-
skärmen genom att trycka på
den här knappen.
J
V/v/B/ba)
Välj menyalternativ genom att
trycka på V/v/B/b.
Tryck sedan på för att
bekräfta valet.
K TOOLS/
OPTIONSa)
Tryck för att visa och välja
alternativ från mottagarens,
DVD-spelarens, Blu-ray-
skivspelarens eller
satellitmottagarens
alternativmenyer.
Visa alternativen för en TV
från Sony genom att trycka på
TV (D) och sedan trycka på
TOOLS/OPTIONS.
,
a)
Namn Funktion
L HOMEa),
MENUa)
Tryck för att visa menyn för
åtgärder på ljud/video-
komponenter.
För att visa menyerna för en
TV från Sony trycker du först
på TV (D) och sedan på
HOME.
M ./>a)
m/Ma)
Na)b)
Xa)
xa)
Tryck för att kontrollera
DVD-spelaren, Blu-ray-
skivspelaren, CD-spelaren,
MD-spelaren, kassettdäcket
eller en komponent som är
ansluten till DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern eller
liknande.
/ a)
Tryck för att spela upp
föregående scen igen eller
snabbspola den aktuella
scenen framåt på DVD-
spelaren, Blu-ray-
skivspelaren eller liknande.
TUNING +/–a)
Tryck för att söka efter en
kanal.
D.TUNINGa)
Tryck för att välja
direktinställningsläge (sid.
54, 87).
N TV CH +b)
/–a)
Välj snabbvalskanaler för
TV:n genom att trycka på TV
(D) och sedan trycka på
TV CH +/–.
PRESET
+b)
/–a)
Tryck för att
– välja snabbvalsstationer.
– välja snabbvalskanaler på
videobandspelaren,
satellitmottagaren, Blu-ray-
skivspelaren, DVD-
spelaren, LD-spelaren,
DVD/VHS COMBO eller
DVD/HDD COMBO.
O F1a)
, F2a)
Välj en komponent genom att
trycka på BD eller DVD (E)
och sedan trycka på F1 eller
F2.
• DVD/HDD COMBO
F1: HDD
F2: DVD-skiva, Blu-ray-
skiva
• DVD/VHS COMBO
F1: DVD-skiva, Blu-ray-
skiva
F2: VHS
< <
Page: 152
15SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE03DES_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
a)Se tabellen på sid. 112 för information om
knapparna du kan använda för att kontrollera de
olika komponenterna.
b)Sifferknappen 5/SAT, TV CH +/PRESET + och
N har en upphöjd punkt som du kan känna med
fingret. Använd den lilla punkten, som du kan
känna med fingret, som referens när du använder
mottagaren.
Obs!
• Beroende på modell är det möjligt att vissa
funktioner som beskrivs i det här avsnittet inte går
att använda.
• Ovanstående förklaringar är bara avsedda att tjäna
som vägledning. Det kan därför hända att det för
vissa komponenter inte går att utföra vissa av
ovanstående funktioner eller att de måste utföras på
ett annat sätt.
Namn Funktion
P BD/DVD TOP
MENUa)
Tryck för att visa menyn eller
skärmguiden till DVD-
spelaren, Blu-ray-
skivspelaren, PSX eller DVD/
VHS COMBO på TV-
skärmen. Använd sedan V/v/
B/b (J) och (J) för att
utföra menyåtgärder.
BD/DVD
MENUa)
Tryck för att visa menyn till
DVD-spelaren eller Blu-ray-
skivspelaren på TV-skärmen.
Använd sedan V/v/B/b (J)
och (J) för att utföra
menyåtgärder.
TV INPUTa)
Väljinsignal (TV-ingångeller
videoingång) genom att
trycka på TV (D) och sedan
trycka på TV INPUT.
WIDEa)
Välj bredbildsläget genom att
trycka på TV (D) och sedan
trycka på WIDE.
Q MUTINGa)
Du stänger av ljudet tillfälligt
genom att trycka in knappen.
Ljudet kommer tillbaka när du
trycker på den här knappen
igen.
För att stänga av ljudet till
TV:n trycker du först på TV
(D) och sedan på MUTING.
R TV VOL +/–a)
Väll in TV:ns volym genom
att trycka på TV (D) och
sedan trycka på TV VOL +/–.
MASTER
VOL +/–a)
Tryck för att ställa in volymen
för alla högtalarna samtidigt.
S DISC SKIPa) Tryck för att hoppa över en
skiva om du använder en
skivväxlare.
T RETURN/
EXIT Oa)
Tryck för att
– återgå till föregående meny.
– gå ur menyn när menyn eller
skärmguiden för VCD-
spelaren, DVD-spelaren
eller liknande visas på TV-
skärmen.
För att återgå till föregående
meny på en TV från Sony
trycker du först på TV (D)
och sedan på RETURN/EXIT
O.
Namn Funktion
U DISPLAYa) Tryck för att visa aktuell
status eller information för de
komponenter som är anslutna
till mottagaren.
Obs!
I GUI MODE trycker du på
knappen för att visa menyn på
TV-skärmen.
V RESOLUTION Tryck flera gånger för att
ändra upplösningen för
signaler som sänds ut från
HDMI OUT- eller
COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-kontakten
(sid. 75).
W INPUT MODE Tryck för att välja
ingångsläge när samma
komponenter är anslutna till
både digitala och analoga
kontakter (sid. 104).
X SHIFT Tryck för att tända knappen.
Det växlar funktion hos
fjärrkontrollens knappar och
aktiverar knapparna med rosa
märkning.
Y THEATRE Tryck för att aktivera och
avaktivera biografläget när du
ansluter mottagaren till
produkter som hanterar
”BRAVIA” Sync.
Z RM SET UP Tryck för att ställa in
fjärrkontrollen.
Page: 153
16SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
1: Placera högtalarna
Med den här mottagaren kan du använda ett
7.1-kanaligt system (7 högtalare och en
subwoofer).
För att du verkligen ska få en flerkanalig
biografliknande surroundljudsupplevelse som
det här systemet kan ge, krävs fem högtalare
(två främre högtalare, en mitthögtalare och två
surroundhögtalare) samt en subwoofer (5.1
kanaler).
Exempel på ett 5.1-kanaligt
högtalarsystem
AFrämre högtalare (vänster)
BFrämre högtalare (höger)
CMitthögtalare
DSurroundhögtalare (vänster)
ESurroundhögtalare (höger)
HSubwoofer
Du kan lyssna på högkvalitativ ljudåtergivning
från DVD- eller Blu-ray-skivprogram som
spelats in i formatet Surround EX om du
ansluter en extra bakre surroundhögtalare
(6.1 kanalsystem) eller två bakre
surroundhögtalare (7.1 kanalsystem).
Exempel på ett 7.1-kanaligt
högtalarsystem
AFrämre högtalare (vänster)
BFrämre högtalare (höger)
CMitthögtalare
DSurroundhögtalare (vänster)
ESurroundhögtalare (höger)
FBakre surroundhögtalare (vänster)
GBakre surroundhögtalare (höger)
HSubwoofer
Komma igång
Lyssna på ett 5.1/7.1-kanaligt
system
Page: 154
17SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
Tips!
• När du ansluter ett 7.1-kanaligt högtalarsystem ska
vinkel A vara densamma.
• När du ansluter ett 6.1-kanaligt högtalarsystem
placerar du den bakre surroundhögtalaren bakom
lyssningspositionen.
• Du kan placera subwoofern där den passar bäst
eftersom det är svårt att uppfatta riktningen hos
lågfrekvent ljud.
Page: 155
18SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
2: Ansluta högtalarna
Koppla bort nätkabeln innan du ansluter kablarna.
AFrämre högtalare A (vänster)
BFrämre högtalare A (höger)
CMitthögtalare
DSurroundhögtalare (vänster)
ESurroundhögtalare (höger)
FBakre surroundhögtalare (vänster)a)b)c)
GBakre surroundhögtalare (höger)a)b)c)
HSubwooferd)
VIDEO
OUT
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
C5V
7A MAX
HDMI
ANTENNA
MPORT
IN 4 IN 2
IN 3
AM
VIDEO 1
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL COAXIAL
TV
L
R
L
R
FRONT A
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
R
AUDIO
OUT
SUBWOOFER
10 mm
SPEAKERS
SURROUND
CENTER
IN 1
(for AUDIO) OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
L
H
A B
B
F
G
A Monoljudkabel (medföljer ej)
B Högtalarkabel (medföljer ej)
E
B
C D
A
Page: 156
19SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
a)
Om du bara ansluter en bakre surroundhögtalare,
ansluter du den till SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT B/BI-AMP L-kontakterna.
b)
Om du inte använder bakre surroundhögtalare och
du har ett extra främre högtalarsystem ansluter du
det extra främre högtalarsystemet till SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT B/BI-AMP-
kontakterna. Ställ ”SB Assign” på ”Speaker B” i
Speaker Settings-menyn (sid. 69).
Du kan välja det främre högtalarsystemet du vill
använda med knappen SPEAKERS på
frontpanelen (sid. 37).
c)
Om du inte använder bakre surroundhögtalare kan
du ansluta de främre högtalarna till SPEAKERS
SURROUND BACK/FRONT B/BI-AMP-
kontakterna med biamplifiering (sid. 109).
Ställ ”SB Assign” på ”BI-AMP” i Speaker
Settings-menyn (sid. 69).
d)
När du tittar på filmer och har anslutit en
subwoofer med automatisk standbyfunktion
stänger du av den här funktionen. När den
automatiska standbyfunktionen är aktiverad växlar
den automatiskt över till standbyläge efter nivån
på ingångssignalen till subwoofern; då kan ljudet
stängas av.
Obs!
Innan du ansluter nätkabeln ser du till att
högtalarkablarnas avskalade ändar inte kommer i
kontakt med varandra mellan SPEAKERS-
kontakterna.
Page: 157
20SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
3: Ansluta TV:n
Du kan titta på bilden från den valda ingången
när du ansluter HDMI OUT- eller MONITOR
OUT-kontakten till en TV. Du kan kontrollera
den här mottagaren med en GUI (Graphical
User Interface) om du ansluter HDMI OUT-
kontakten eller COMPONENT VIDEO
MONITOR OUT-kontakterna till en TV.
Du behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablarna enligt de kontakter
som finns på komponenterna.
Koppla bort nätkabeln innan du ansluter
kablarna.
L
R
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
ANTENNA
DMPORT
AM
OUT IN
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
Y
PB/
CB
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN
TV
VIDEO
OUT
MONITOR
HDMI
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
(for AUDIO)
IN 3
COMPONENT VIDEO
TV
A B
AKomponentvideokabel (medföljer ej)
BVideokabel (medföljer ej)
COptisk digitalkabel (medföljer ej)
DLjudkabel (medföljer ej)
EHDMI-kabel (medföljer ej)
Du rekommenderas av Sony att använda en HDMI-godkänd kabel eller Sony HDMI-kabel.
Videosignaler
C D E
Ljudsignaler Ljud/video-signaler
Page: 158
21SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
Obs!
• Tänk på att slå på strömmen till mottagaren när
video och ljud från en uppspelningskomponent
sänds till en TV via mottagaren. Om inte strömmen
till mottagaren är påslagen sänds varken bild eller
ljud vidare.
• Anslut bildskärmskomponenter, t.ex. en TV-skärm
eller en projektor, till mottagarens HDMI OUT-
eller MONITOR OUT-kontakter. Det kan hända
att det inte går att spela in, även om du ansluter
komponenter för inspelning.
• Det kan hända att bilden på TV-skärmen blir
förvrängd, beroende på statusen för anslutningen
mellan TV:n och antennen. I så fall kan du pröva
att placera antennen längre bort från mottagaren.
• När du ansluter optiska digitalkablar skjuter du
kontakterna rakt in, tills de klickar på plats.
• Undvik att böja eller binda ihop optiska
digitalkablar.
Tips!
• Mottagaren har en funktion för videokonvertering.
För mer information,se ”Funktion för konvertering
av videosignaler” (sid. 32).
• Ljudet från TV:n spelas upp från de högtalare som
är anslutna till mottagaren om du ansluter
ljudutgången på TV:n till TV IN-kontakterna på
mottagaren. I den här konfigurationen ställer du
ljudutgången på TV:n till ”Fixed”, om den kan
ställas om mellan ”Fixed” och ”Variable”.
Page: 159
22SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
4a: Ansluta ljudkomponenterna
Följande illustration visar hur du ansluter en
Super Audio CD-spelare, CD-spelare, CD-
inspelare och DIGITAL MEDIA PORT-
adapter. Koppla bort nätkabeln innan du
ansluter några kablar.
När du anslutit ljudkomponenten fortsätter du
till ”4b: Ansluta videokomponenterna” (sid.
24) eller ”5: Ansluta antennerna” (sid. 34).
Ansluta ljudkomponenter
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
DIGITAL (ASSIGNABLE)
HDMI
ANTENNA
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
R
SA-CD/CD/CD-R
DC5V
0.7A MAX
DMPORT
L
OUT IN
Super Audio CD-spelare,
CD-spelare, CD-inspelare
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
ALjudkabel (medföljer ej)
A
Page: 160
23SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
Om anslutning av DIGITAL
MEDIA PORT-adapter
• Du får varken ansluta eller koppla ur
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern medan
mottagaren är påslagen.
• Kontrollera att DMPORT-anslutningarna
sitter ordentligt och att kontakten sätts i rakt.
• Eftersom anslutningen på DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern är ömtålig måste
du hantera den försiktigt när du rör eller
flyttar mottagaren.
• När du ansluter DIGITAL MEDIA PORT-
adaptern måste du vända den så att du sätter
in den med pilmärket inpassat mot pilmärket
på DMPORT-kontakten. Du tar bort
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern genom
att trycka in A samtidigt som du drar ut
kontakten.
A
Page: 161
24SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
4b: Ansluta videokomponenterna
Det här avsnittet beskriver hur du ansluter
videokomponenterna till den här mottagaren.
Innan du börjar, se ”Komponent som ska
anslutas” nedan för de sidor som beskriver hur
du ansluter de olika komponenterna. Koppla
bort nätkabeln innan du ansluter kablarna.
När du anslutit alla komponenterna fortsätter
du till ”5: Ansluta antennerna” (sid. 34).
Komponent som ska anslutas
Om du vill ansluta flera digitala
komponenter, men inte kan hitta
en ledig ingång
Se ”Lyssna på ljud/titta på bilder från andra
ingångar” (sid. 105).
Bildkvaliteten beror på vilken kontakt du
väljer för anslutning. Se nedanstående bild.
Välj anslutning efter vilka kontakter som finns
på komponenterna.
Obs!
Tänk på att slå på strömmen till mottagaren när
video och ljud från en uppspelningskomponent
sänds till en TV via mottagaren. Om inte strömmen
till mottagaren är påslagen sänds varken bild eller
ljud vidare.
Konvertera videosignaler
Den här mottagaren är utrustad med en
funktion för uppkonvertering av
videosignaler. För mer information, se
”Funktion för konvertering av videosignaler”
(sid. 32).
Hur du ansluter komponenterna
Komponent Sid.
TV 20
Med HDMI-kontakt 25
DVD-spelare 28
Blu-ray-skivspelare 29
Satellitmottagare, digitalbox
(set-top box)
30
DVD-inspelare, videobandspelare 31
Videokamera, videospel eller
liknande.
31
Kontakter till videoingång/
utgång som ska anslutas
HDMI
VIDEO
COMPONENT VIDEO
Y
PB/CB
PR/CR
Digital Analog
Högre bildkvalitet
Page: 162
25SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
HDMI är en förkortning av High-Definition
Multimedia Interface. Det är ett gränssnitt som
överför video- och ljudsignaler i digitalt
format.
Du rekommenderas av Sony att ansluta
komponenterna till mottagaren med en HDMI-
kabel.
Med HDMI kan du på ett enkelt sätt få hög
kvalitet på både ljud och bild.
Du måste däremot ansluta
ljudutgången på TV:n till
ljudingången på mottagaren med
en optisk digitalkabel om du vill
lyssna på det flerkanaliga
surroundljudet från TV:n som
spelas upp via mottagaren.
Om du ansluter komponenter som hanterar
Sony ”BRAVIA” Sync med HDMI-kablar
förenklar ””BRAVIA” Sync-funktioner”
användandet (sid. 88).
Obs!
• Glöm inte att ändra fabriksinställningen för
ingångsknappen HDMI 1–4 på fjärrkontrollen, så
att du kan använda knappen till att kontrollera
komponenterna. För mer information, se
”Programmera fjärrkontrollen” (sid. 113).
• Du kan också byta namn på HDMI-ingången så att
det nya namnet kan visas i mottagarens
teckenfönster. För mer information, se ”Namnge
ingångar (Name Input)” (sid. 49).
HDMI-funktioner
• En digital ljudsignal som överförs med
HDMI kan sändas ut via den här
mottagarens högtalare. Den här signalen kan
hantera Dolby Digital, DTS och linjär PCM.
• Mottagaren kan ta emot flerkanaliga linjära
PCM-signaler (upp till 8 kanaler) med en
samplingsfrekvens på högst 192 kHz via en
HDMI-anslutning.
• Analoga videosignaler som tas emot via
VIDEO-kontakten eller COMPONENT
VIDEO-kontakterna kan uppkonverteras till
HDMI-signaler. Ljudsignaler sänds inte ut
från en HDMI OUT-kontakt när bilden
konverteras.
• Denhär mottagaren hanterar överföring med
High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD), Deep Colour och
x.v.Colour, vilket möjliggörs genom HDMI
version 1.3.
• Den här mottagaren hanterar Kontroll för
HDMI. För mer information, se
””BRAVIA” Sync-funktioner” (sid. 88).
• HDMI 3-ingången ger bättre ljudkvalitet.
Om du vill ha bättre ljudkvalitet ansluter du
komponenten till HDMI IN 3-kontakten (for
AUDIO) och väljer HDMI 3 som ingång.
Ansluta komponenter med
HDMI-kontakter
fortsättning
Page: 163
26SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
a)
Anslut minst en av ljudkablarna (B eller C).
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
ANTENNA
DMPORT
IN 3
AM
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
OUT IN
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
VIDEO 1
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
HDMI
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
IN
(for AUDIO)
OPTICAL IN
SA-CD/CD/CD-R TV
A
A HDMI-kabel (medföljer ej)
Du rekommenderas av Sony att använda en HDMI-godkänd kabel eller Sony HDMI-kabel.
BLjudkabel (medföljer ej)a)
COptisk digitalkabel (medföljer ej)a)
DVD-spelare
Ljud/video-
signaler
Blu-ray-skivspelare
Ljud/video-
signaler
A
A
TV, projektor osv.
Ljud/video-
signaler
Ljud/video-
signaler
Satellitmottagare, digitalbox
(set-top box)
A
C
Ljudsignaler
B
Page: 164
27SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
Om anslutningskablar
• När du tittar på bild eller lyssnar på ljud som
överförs med Deep Colour, eller när du tittar
på video på minst 1080p, rekommenderas du
att använda en HDMI-kabel som hanterar
höghastighetsöverföring (en HDMI-kabel
av version 1.3a, kategori 2) med HDMI-
logotypen (tillverkad av Sony), när du
ansluter till HDMI-kontakten.
• Du bör inte använda en konverteringskabel
för HDMI-DVI. Om du ansluter en
konverteringskabel för HDMI-DVI till en
DVI-D-komponent är det inte säkert att du
får vare sig bild eller ljud. Anslut istället
med andra ljudkablar eller digitala
anslutningskablar, och ställ sedan in ”Input
Assign” i Input Option-menyn om ljudet inte
sänds ut som det ska.
Om HDMI-anslutningar
• En ljudsignal som tas emot via HDMI IN-
kontakten sänds ut via SPEAKERS-
kontakterna och HDMI OUT-kontakten.
Den sänds inte ut från några andra
ljudkontakter.
• Videosignaler som tas emot via HDMI IN-
kontakten kan bara sändas ut via HDMI
OUT-kontakten. Videosignalerna som tas
emot kan inte sändas ut från VIDEO OUT-
eller MONITOR OUT-kontakterna.
• Ljud- och videosignalerna från HDMI-
ingången sänds inte ut via HDMI OUT-
kontakten när mottagarens meny visas.
• Om du vill lyssna på ljudet som sänds ut via
TV:ns högtalare ställer du ”Audio Out” på
”TV+AMP” i HDMI Settings-menyn (sid.
77). Om du inte kan spela upp flerkanaliga
ljudkällor väljer du ”AMP”. Inget ljud
kommer däremot att sändas ut via TV:ns
högtalare.
• DSD-signaler från Super Audio CD-skivor
tas varken emot eller sänds ut.
• Tänk på att slå på strömmen till mottagaren
när video och ljud från en
uppspelningskomponent sänds till en TV via
mottagaren. Om inte strömmen till
mottagaren är påslagen sänds varken bild
eller ljud vidare.
• Ljudsignaler (samplingsfrekvens, bitstorlek
osv.) som sänds ut från en HDMI-kontakt
kan undertryckas av den anslutna
komponenten. Kontrollera inställningen för
den anslutna komponenten om bilden har
dålig kvalitet eller om du inte får något ljud
från en komponent som är ansluten via
HDMI-kabeln.
• Det kan bli avbrott i ljudet när
samplingsfrekvensen, antalet kanaler eller
ljudformatet för utsignalerna från
uppspelningskomponenten ändras.
• Om den anslutna komponenten inte kan
hantera kopieringsskyddstekniken (HDCP)
kan det hända att bild och/eller ljud från
HDMI OUT-kontakten blir förvrängt eller
att det inte sänds ut alls.
Kontrollera i så fall den anslutna
komponentens specifikationer.
• Du kan bara få överföring med High Bitrate
Audio (DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD) och flerkanalig linjär PCM med en
HDMI-anslutning.
• Ställ uppspelningskomponentens
bildupplösning på mer än 720p för att få
High Bitrate Audio (DTS-HD Master
Audio, Dolby TrueHD).
• Du kan behöva göra vissa inställningar för
bildupplösningen på
uppspelningskomponenten innan du kan
använda flerkanalig linjär PCM. Mer
information finns i bruksanvisningen till
uppspelningskomponenten.
• Det är inte säkert att alla HDMI-
komponenter hanterar alla funktioner som
anges för den angivna HDMI-versionen. Det
är t.ex. inte säkert att komponenter som
hanterar HDMI, version 1.3a, hanterar Deep
Colour.
• Mer information finns i bruksanvisningen
som följer med respektive ansluten
komponent.
Page: 165
28SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Följande illustration visar hur du ansluter en
DVD-spelare.
Du behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablarna enligt de kontakter
som finns på komponenterna.
Obs!
• COMPONENT VIDEO IN 2-kontakterna har
tilldelats DVD-spelare. Om du ansluter DVD-
spelaren till COMPONENT VIDEO IN 1- eller IN
3-kontakterna ställer du in ”Input Assign” i Input
Option-menyn (sid. 105).
• För att ta emot flerkanaligt digitalt ljud från DVD-
spelaren ställer du in den digitala ljudutgången på
DVD-spelaren. Mer information finns i
bruksanvisningen som medföljer DVD-spelaren.
• När du ansluter optiska digitalkablar skjuter du
kontakterna rakt in, tills de klickar på plats.
• Undvik att böja eller binda ihop optiska
digitalkablar.
Tips!
Alla digitala ljudkontakter hanterar
samplingsfrekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
och 96 kHz.
* När du ansluter en komponent utrustad med en
OPTICAL-kontakt ställer du in ”Input Assign” i
Input Option-menyn.
Ansluta en DVD-spelare
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DC5V
0.7A MAX
HDMI
ANTENNA
DMPORT
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
OUT IN
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
CENTER
FRONT A
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
DIGITAL
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL COAXIAL
IN 3
Y
PB/
CB
PR/
CR
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
COMPONENT VIDEO
IN 1 MONITOR
(ASSIGNABLE)
IN 2
DVD-spelare
A B
AKomponentvideokabel (medföljer ej)
BOptisk digitalkabel (medföljer ej)
CKoaxial digitalkabel (medföljer ej)
C
Videosignaler Ljudsignaler
Page: 166
29SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
Följande illustration visar hur du ansluter en
Blu-ray-skivspelare.
Du behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablarna enligt de kontakter
som finns på komponenterna.
Obs!
• COMPONENT VIDEO IN 1-kontakterna har
tilldelats Blu-ray-skivspelare. Om du ansluter Blu-
ray-skivspelaren till COMPONENT VIDEO IN 2-
eller IN 3-kontakterna ställer du in ”Input Assign”
i Input Option-menyn (sid. 105).
• För att ta emot flerkanaligt digitalt ljud från Blu-
ray-skivspelaren ställer du in den digitala
ljudutgången på Blu-ray-skivspelaren. Mer
information finns i bruksanvisningen som
medföljer Blu-ray-skivspelaren.
• När du ansluter optiska digitalkablar skjuter du
kontakterna rakt in, tills de klickar på plats.
• Undvik att böja eller binda ihop optiska
digitalkablar.
Tips!
Alla digitala ljudkontakter hanterar
samplingsfrekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
och 96 kHz.
* När du ansluter en komponent utrustad med en
COAXIAL-kontakt ställer du in ”Input Assign” i
Input Option-menyn.
Ansluta en Blu-ray-skivspelare
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DC5V
0.7A MAX
ANTENNA
DMPORT
IN 4 IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
OUT IN
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
L
R
L
R
SPEAKERS
CENTER
FRONT A
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
AUDIO
IN
BD
OPTICAL IN
TV
Y
PB/
CB
PR/
CR
MONITOR
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
COMPONENT VIDEO
IN 2 IN 1
VIDEO
IN
SAT IN BD IN
OPTICAL
DVD IN
COAXIAL
DIGITAL (ASSIGNABLE)
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
HDMI
Blu-ray-skivspelare
A
AKomponentvideokabel (medföljer ej)
BVideokabel (medföljer ej)
CLjudkabel (medföljer ej)
DOptisk digitalkabel (medföljer ej)
EKoaxial digitalkabel (medföljer ej)
C
B
Videosignaler Ljudsignaler
D E
Page: 167
30SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Följande illustration visar hur du ansluter en
satellitmottagare eller en digitalbox (set-top
box).
Du behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablarna enligt de kontakter
som finns på komponenterna.
Obs!
• COMPONENT VIDEO IN 3-kontakterna har
tilldelats satellitmottagare. Om du ansluter
satellitmottagaren till COMPONENT VIDEO IN
1- eller IN 2-kontakterna ställer du in ”Input
Assign” i Input Option-menyn (sid. 105).
• När du ansluter optiska digitalkablar skjuter du
kontakterna rakt in, tills de klickar på plats.
• Undvik att böja eller binda ihop optiska
digitalkablar.
Tips!
Alla digitala ljudkontakter hanterar
samplingsfrekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
och 96 kHz.
Ansluta en satellitmottagare,
digitalbox (set-top box)
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DC5V
0.7A MAX
HDMI
ANTENNA
DMPORT
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
OUT IN
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
CENTER
FRONT A
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
AUDIO
IN
DIGITAL (ASSIGNABLE)
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL COAXIAL
Y
PB/
CB
PR/
CR
MONITOR
OUT
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
COMPONENT VIDEO
IN 2 IN 1
VIDEO
IN
SAT
B
A
Videosignaler Ljudsignaler
C
Satellitmottagare, digitalbox (set-top box)
D
A Komponentvideokabel (medföljer ej)
B Videokabel (medföljer ej)
C Optisk digitalkabel (medföljer ej)
D Ljudkabel (medföljer ej)
Page: 168
31SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
Följande bild visar hur du ansluter en
komponent som har analoga kontakter, t.ex. en
DVD-inspelare, videobandspelare eller
liknande.
Du behöver inte ansluta alla kablarna. Anslut
ljud- och videokablarna enligt de kontakter
som finns på komponenterna.
Obs!
• Glöm inte att ändra fabriksinställningen för
ingångsknappen VIDEO 1 på fjärrkontrollen, så att
du kan använda knappen till att kontrollera DVD-
inspelaren. För mer information, se ”Programmera
fjärrkontrollen” (sid. 113).
• Du kan också byta namn på ingången VIDEO 1 så
att det nya namnet kan visas på TV-skärmen och i
teckenfönstret. För mer information, se ”Namnge
ingångar (Name Input)” (sid. 49).
Ansluta komponenter med
analoga video- och
ljudkontakter
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
HDMI
ANTENNA
DMPORT
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
OUT IN
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
SA-CD/CD/CD-R
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
L
R
VIDEO 2 IN
VIDEO L AUDIO R
AUTO CAL MIC
SUBWOOFER
VIDEO 1
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
DVD-inspelare, videobandspelare
A
Till VIDEO 2 IN-kontakterna (frontpanelen)
Videokamera,
videospel
C
Ljudsignaler Videosignaler
B
ALjudkabel (medföljer ej)
BVideokabel (medföljer ej)
CLjud/videokabel (medföljer ej)
fortsättning
Page: 169
32SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Funktion för konvertering av videosignaler
Den här mottagaren är utrustad med en funktion för konvertering av videosignaler.
Du kan sända ut videosignalen när du anslutit den här mottagaren via MONITOR OUT- eller
HDMI OUT-kontakten på det sätt som nedanstående illustration visar.
• Videosignaler kan sändas ut som HDMI-video och komponentvideosignaler.
• Komponentvideosignaler kan sändas ut som HDMI-videosignaler.
Som standardinställning sänds videosignaler som tas emot från den anslutna komponenten ut via
HDMI OUT- eller MONITOR OUT-kontakterna på det sätt som nedanstående tabell visar.
Du rekommenderas att ställa in videokonverteringsfunktionen så att upplösningen anpassas till den
bildskärm du använder.
För mer information om videokonverteringsfunktionen, se ”Inställningar för video (Video Settings-
meny)” (sid. 75).
a : Videosignaler uppkonverteras och sänds ut via videokonverteraren.
f : Samma typ av signal som tas emot sänds ut. Videosignalerna konverteras inte.
X : Inga videosignaler sänds ut.
L
R
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
ANTENNA
DMPORT
AM
OUT IN
SA-CD/CD/CD-R
IN
TV
AUDIO
OUT
OPTICAL IN
SUBWOOFER
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
VIDEO 1
HDMI
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
(for AUDIO)
IN 3
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
VIDEO 1
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
OUT
VIDEO
OUT
MONITOR
Insignaler
Utsignaler
B
A B
A B C
HDMI OUT COMPONENT
VIDEO
MONITOR OUT
MONITOR
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO IN A
a f/a X
VIDEO IN B a a f
HDMI IN C f X X
INPUT-
kontakt
OUTPUT-
kontakt
Page: 170
33SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
Om konvertering av
videosignaler
• När videosignaler från en videobandspelare
eller liknande konverteras med den här
mottagaren, och sedan sänds ut till en TV,
kan det hända att bilden på TV-skärmen
innehåller horisontella störningar eller att
ingen bild alls visas, beroende på statusen
hos den videosignal som sänds ut.
• HDMI-videosignaler kan inte konverteras
till komponentvideosignaler eller
videosignaler.
• När du spelar upp från en videobandspelare
utrustad med en bildförbättringskrets, t.ex.
TBC, kan det hända att bilderna förvrängs
eller inte sänds ut alls. I så fall stänger du av
bildförbättringskretsen.
• Upplösningen för signalerna som sänds ut
från COMPONENT VIDEO MONITOR
OUT-kontakterna och HDMI OUT-
kontakten konverteras upp till 1080i.
• COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-
kontakter har begränsningar gällande
upplösningen, när upplösningen för
videosignaler som skyddas med
upphovsrättsskydd konverteras. Upplösning
upp till 480p kan sändas ut via
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-
kontakterna. HDMI OUT-kontakten har
inga begränsningar gällande upplösningen.
• Videosignaler, för vilka upplösningen har
konverterats, kan inte sändas ut från vare sig
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT-
kontakterna eller HDMI OUT-kontakten.
Videosignalerna sänds ut från HDMI OUT-
kontakten när båda anslutits.
Visa Closed Caption
Ställ ”Resolution” på ”DIRECT” i Video
Settings-menyn när en signal som hanterar
Closed Captions tas emot.
Använda samma typ av kablar för in/ut-
signalerna.
Ansluta en
inspelningskomponent
När du spelar in ansluter du
inspelningskomponenten till VIDEO OUT-
kontakterna på mottagaren. Anslut kablarna
för in- och utsignalerna till samma typ av
kontakt, eftersom VIDEO OUT-kontakterna
inte har någon funktion för uppkonvertering.
Obs!
Det är inte säkert att signaler som sänds ut från
HDMI OUT- eller MONITOR OUT-kontakterna
spelas in som de ska.
Page: 171
34SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
5: Ansluta antennerna
Anslut den medföljande AM-ramantennen och FM-trådantennen.
Koppla bort nätkabeln innan du ansluter antennerna.
* Kontaktens utformning varierar beroende på mottagarens områdeskod.
Obs!
• Du undviker att störningar fångas in om du ser till att AM ramantennen inte placeras i närheten av mottagaren
och övriga komponenter.
• Sträck ut FM-trådantennen så långt det går.
• När du anslutit FM-trådantennen bör du försöka dra den så vågrätt som möjligt.
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
HDMI
ANTENNA
DMPORT
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
OUT IN
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
L
R
VIDEO
OUT
MONITOR
L
R
DIGITAL (ASSIGNABLE)
DC5V
0.7A MAX
HDMI
ANTENNA
DMPORT
IN 4
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
IN 3
IN 2
IN 3 IN 1 OUT
AM
Y
PB/
CB
COMPONENT VIDEO
OUT IN
PR/
CR
IN 2 IN 1 MONITOR
OUT
SA-CD/CD/CD-R VIDEO 1
IN
TV
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SAT
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
OPTICAL IN
AUDIO
IN
VIDEO
IN
SUBWOOFER
AUDIO
IN
VIDEO
IN
BD
L
R
L
R
SPEAKERS
SAT IN BD IN DVD IN
OPTICAL
CENTER
FRONT A
COAXIAL
ASSIGNABLE (INPUT ONLY)
SURROUND BACK/
FRONT B/
BI-AMP
TV
EZW-T100
L
R
SURROUND
(for AUDIO)
FM-trådantenn (medföljer)
AM-ramantenn (medföljer)
Page: 172
35SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
6: Förbereda mottagaren
och fjärrkontrollen
(Endast modeller med områdeskod
E51)
Om mottagaren har en spänningsomkopplare
på baksidan bör du kontrollera att den
verkligen är inställd för samma spänning som
den som används i det område där du använder
mottagaren. Om den inte är rätt inställd
använder du en skruvmejsel för att ställa
omkopplaren i rätt läge, innan du ansluter
nätkabeln till ett vägguttag.
VOLTAGE SELECTOR kan skilja sig åt
mellan modeller med olika områdeskoder.
Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
Obs!
• Innan du ansluter nätkabeln ser du till att
högtalarkablarnas avskalade ändar inte kommer i
kontakt med varandra mellan SPEAKERS-
kontakterna.
• Anslut nätkabeln ordentligt.
Innan du använder mottagaren för första
gången initierar du den genom att utföra
följande procedur. Den här proceduren kan du
också utföra om du vill få tillbaka
fabriksinställningarna.
Den här åtgärden utför du med knapparna på
mottagaren.
1 Slå av mottagaren genom att
trycka på ?/1.
2 Håll ?/1 intryckt under 5
sekunder.
När ”CLEARING” visats i teckenfönstret
en stund visas ”CLEARED!”.
Alla inställningar som du har ändrat eller
justerat återställs till
standardinställningarna.
Ställa in spänningsomkopplaren
Ansluta nätkabeln
120V
220V
240V
VOLTAGE SELECTOR
L
OUT
L
Nätkabel
Till ett vägguttag
Utföra grundinställningarna
MULTI CHANNEL DECODING
?/1
INPUT SELECTOR
MUTING
MASTER VOLUME
?/1
Page: 173
36SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Sätt in två R6-batterier (storlek AA) i
fjärrkontrollen RM-AAP042.
Kontrollera att du sätter in batterierna med
polerna rättvända.
Obs!
• Låt inte fjärrkontrollen bli liggande där det är
mycket varmt eller fuktigt.
• Blanda inte nya och gamla batterier.
• Blanda inte manganbatterier med andra typer av
batterier.
• Utsätt inte infrarödmottagaren för direkt solljus
eller belysning. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
fjärrkontrollen under en längre tid, bör du ta ur
batterierna. Då undviker du risken för de frätskador
som läckande batterier kan orsaka.
• När du byter batterier kan det hända att de
programmerade koderna raderas. I så fall får du
programmera om fjärrkontrollen igen (sid. 113).
• När det inte längre går att kontrollera mottagaren
med fjärrkontrollen byter du ut batterierna mot
nya.
7: Visa GUI-menyn på TV-
skärmen
Du kan välja funktioner och ändra
inställningar på mottagaren via GUI-menyn på
TV-skärmen. Följ nedanstående procedur för
att göra de inställningar du behöver göra för att
visa GUI-menyn på TV-skärmen.
Obs!
GUI-menyn visas inte på TV-skärmen när du
anslutit TV:n till MONITOR VIDEO OUT-
kontakten.
Tips!
Se ”Användning utan att ansluta till en TV” (sid. 78)
om du vill använda mottagaren utan att ansluta den
till en TV.
1 Anslut en TV till mottagaren.
Se ”3: Ansluta TV:n” (sid. 20).
2 Slå på strömmen till TV:n.
3 Slå på mottagaren genom att
trycka på ?/1.
Sätta in batterier i
fjärrkontrollen
1 2 3
4 5 6
7 8 9
-/-- 0/10 ENT/MEM
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
THEATRE
SYSTEM STANDBY
RM SET UP
?/1
CLEAR/>10
SHIFT
RESOLUTION
VIDEO 1 VIDEO 2 BD
SAT TV
HDMI 3
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 4
SA-CD/
CD DMPORT
TUNER
MENU
AV ?/1
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
DVD
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
TV AMP
?/1
GUI MODE
MENU
Page: 174
37SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
4 Tryck på GUI MODE.
När ”MENU ON” visats en stund i
teckenfönstret visas ”GUI” och GUI-
menyn visas på TV-skärmen.
Om GUI-menyn inte visas på TV-
skärmen trycker du på MENU.
För att stänga menyn
Tryck på MENU.
8: Välja främre
högtalarsystem
Du kan välja vilka främre högtalare som du
vill använda.
Den här åtgärden utför du med knapparna på
mottagaren.
Du väljer vilket främre
högtalarsystem som ska användas
genom att trycka flera gånger på
SPEAKERS.
* För att välja ”SP B” eller ”SP A + B” ställer du
”SB Assign” på ”Speaker B” i Speaker Settings-
menyn (sid. 69).
Stänga av ljudet från högtalarna
Tryck på SPEAKERS flera gånger tills
indikatorerna ”SP A”, ”SP B” eller ”SP A + B”
släcks i teckenfönstret. ”ALL OFF” visas efter
en stund i teckenfönstret.
Obs!
Du kan inte välja främre högtalarsystem genom att
trycka på SPEAKERS när hörlurarna är anslutna.
Input
Music
Video
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
DVD
SAT
För att välja Tänds
De främre högtalare som är anslutna
till SPEAKERS FRONT A-
kontakterna
SP A
De främre högtalare som är anslutna
till SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT B/BI-AMP-kontakterna
SP B*
De främre högtalare som är anslutna
till SPEAKERS FRONT A- och
SURROUND BACK/FRONT B/
BI-AMP-kontakterna
(parallellanslutning)
SP A + B*
?/1
MASTER VOLUME
SPEAKERS
PHONES 2 CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC INPUT MODE DIMMER DISPLAY
VIDEO 2 IN
VIDEO L AUDIO R
AUTO CAL MIC
MULTI CHANNEL DECODING
INPUT SELECTOR
MUTING
SPEAKERS
fortsättning
Page: 175
38SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Installera främre högtalare B
1 Tryck på GUI MODE.
När ”MENU ON” visats en stund i
teckenfönstret visas ”GUI” och GUI-
menyn visas på TV-skärmen.
Tryck på MENU om GUI-menyn inte
visas på TV-skärmen.
2 Välj ”Settings” genom att
trycka på V/v flera gånger, och
tryck sedan på eller b.
Settings-menylistan visas på TV-
skärmen.
3 Välj ”Speaker” genom att
trycka på V/v flera gånger, och
tryck sedan på eller b.
4 Välj ”SP Pattern” genom att
trycka på V/v flera gånger, och
tryck sedan på eller b.
5 Välj lämpligt högtalarmönster
så att inga bakre
surroundhögtalare används
genom att trycka på V/v flera
gånger, och tryck sedan på .
6 Välj ”SB Assign” genom att
trycka på V/v flera gånger, och
tryck sedan på eller b.
7 Välj ”Speaker B” genom att
trycka på V/v flera gånger, och
tryck sedan på .
Samma signaler som sänds ut från
SPEAKERS FRONT A-kontakterna kan
sändas ut från SPEAKERS SURROUND
BACK/FRONT B/BI-AMP-kontakterna.
För att stänga menyn
Tryck på MENU.
Obs!
• Ställ ”SB Assign” på ”Speaker B” innan du utför
automatisk kalibrering (Auto Calibration).
• Om du ställer ”SB Assign” på ”Speaker B” gäller
inte högtalarnivån och avståndsinställningarna för
de bakre surroundhögtalarna, istället används
inställningarna för de främre högtalarna.
• Om du ställer ”SP Pattern” på en inställning som
använder bakre surroundhögtalare, kan du inte
ställa ”SB Assign” på ”Speaker B”.
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
RESOLUTION
. >
< <
MENU
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
V/v/B/b,
GUI MODE
MENU
Page: 176
39SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
9: Automatisk kalibrering
av
högtalarinställningarna
(Automatisk kalibrering (Auto
Calibration))
Den här mottagaren är utrustad med
funktionen DCAC (Digital Cinema Auto
Calibration) med vilken du kan utföra
automatiska kalibreringar för uppmätning av
t.ex.:
• Högtalaranslutningara)
• Högtalarpolaritet
• Högtalaravstånda)
• Högtalarstorleka)
• Högtalarnivå
• Frekvenskaraktäristika)b)
a)
Mätresultatet aktiveras inte om du väljer ”Analog
Direct”.
b)
• Signaler med en samplingsfrekvens som är
högre än 96 kHz spelas alltid upp med antingen
44,1 kHz eller 48 kHz.
• Mätresultatet aktiveras inte om Dolby TrueHD-
signaler med en samplingsfrekvens på över
96 kHz tas emot.
DCAC är utformat för att skapa rätt ljudbalans
i lyssningsrummet. Samtidigt är det ingenting
som hindrar att du ställer in högtalarnas nivå
och balans manuellt, efter hur du själv vill ha
det. För mer information, se ”Test Tone
(Testton)” (sid. 71).
Innan du utför automatisk kalibrering (Auto
Calibration) installerar och ansluter du
högtalarna (sid. 16–18).
• AUTO CAL MIC-kontakten är endast till
för anslutning av den medföljande
optimeringsmikrofonen. Anslut inga andra
mikrofoner till den här kontakten. Det kan
skada mottagaren och mikrofonen.
• Under uppmätningen är nivån på ljudet från
högtalarna mycket högt. Ljudvolymen går
inte att reglera. Tänk på det om det är
småbarn i närheten, eller hur det kan påverka
dina grannar.
• Utför uppmätningen när det är tyst i
omgivningen för att undvika störningar och
för att få så noggranna mätningar som
möjligt.
• Om det finns några hinder mellan
optimeringsmikrofonen och högtalarna kan
inte kalibreringen utföras på korrekt sätt. Ta
bort eventuella hinder från mätområdet för
att undvika fel i mätningen.
• När du använder biamplifiering ställer du
”SB Assign” på ”BI-AMP” i Speaker
Settings-menyn (sid. 69) innan du utför
automatisk kalibrering (Auto Calibration).
• När du använder den främre
högtalaranslutningen B ställer du
”SB Assign” på ”Speaker B” i Speaker
Settings-menyn (sid. 69) innan du utför
automatisk kalibrering (Auto Calibration).
• Om du vill använda en surroundförstärkare
parar du ihop surroundförstärkaren med
S-AIR-huvudenheten innan du utför
automatisk kalibrering (Auto Calibration)
(sid. 97).
• Välj lyssningsposition 1, 2 eller 3 för att
spara resultatet från den automatiska
kalibreringen (Auto Calibration) (sid. 67).
Innan du utför automatisk
kalibrering (Auto Calibration)
fortsättning
Page: 177
40SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Obs!
• Den automatiska kalibreringen (Auto Calibration)
fungerar inte i följande fall.
– Hörlurar är anslutna
– SPEAKERS är avstängd.
• Om du aktiverar dämpningsfunktionen när
automatisk kalibrering (Auto Calibration) utförs
stängs dämpningsfunktionen automatiskt av.
1 Anslut den medföljande
optimeringsmikrofonen till
AUTO CAL MIC-kontakten.
2 Ställa upp
optimeringsmikrofonen.
Placera optimeringsmikrofonen vid din
lyssningsposition. Använda en pall eller
ett stativ så att optimeringsmikrofonen
hamnar på samma höjd som dina öron.
Om att ställa in den aktiva
subwoofern
• När en subwoofer är ansluten slår du i förväg
på strömmen till subwoofern och vrider upp
volymen. Ställ MASTER VOLUME på ett
läge strax innan mittpunkten.
• Om du ansluter en subwoofer med funktion
för delningsfrekvens, ställer du den på ett
maximalt värde.
• Om du ansluter en subwoofer med en
funktionför automatiskt standbyläge stänger
du av den funktionen (avaktiverad).
Obs!
Beroende på karaktäristiken hos den subwoofer du
använder, kan det hända att det inställda
avståndsvärdet blir större än avståndet till den
verkliga lyssningspositionen.
?/1
MASTER VOLUME
SPEAKERS
PHONES 2 CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC INPUT MODE DIMMER DISPLAY
VIDEO 2 IN
VIDEO L AUDIO R
AUTO CAL MIC
MULTI CHANNEL DECODING
INPUT SELECTOR
MUTING
AUTO CAL MIC
Optimeringsmikrofon
Page: 178
41SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
1 Tryck på GUI MODE.
När ”MENU ON” visats en stund i
teckenfönstret visas ”GUI” och GUI-
menyn visas på TV-skärmen.
Om GUI-menyn inte visas på TV-
skärmen trycker du på MENU.
2 Välj ”Settings” genom att
trycka på V/v flera gånger, och
tryck sedan på eller b.
Settings-menylistan visas på TV-
skärmen.
3 Välj ”Auto Cal.” genom att
trycka på V/v flera gånger, och
tryck sedan på eller b.
4 Välj ”Auto Cal. Start” genom
att trycka på V/v flera gånger,
och tryck sedan på eller b.
5 Välj ”START” genom att trycka
på .
6 Uppmätningen startar efter fem
sekunder.
7 Uppmätningen börjar.
Det tar ungefär 30 sekunder för
uppmätningen att slutföras med en
testton. Vänta tills uppmätningen har
slutförts.
Tips!
Det är inte säkert att uppmätningen utförs korrekt
eller att den automatiska kalibreringen (Auto
Calibration) kan utföras när särskilda högtalare,t.ex.
dipolhögtalare, används.
Utföra automatisk kalibrering
(Auto Calibration)
1 2 3
4 5 6
7 8 9
-/-- 0/10 ENT/MEM
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
THEATRE
SYSTEM STANDBY
RM SET UP
?/1
CLEAR/>10
SHIFT
TUNING – TUNING +
DISC SKIP D.TUNING
RESOLUTION
.
m M
>
X x
MUTING
VIDEO 1 VIDEO 2 BD
SAT TV
HDMI 3
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 4
SA-CD/
CD DMPORT
TUNER
TV VOL
MASTER VOL
TV CH
PRESET
< <
MENU
AV ?/1
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
DVD
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
TV AMP
V/v/b,
GUI MODE
MENU
MASTER
VOL +/–
Ingångs-
knappar
?/1-
omkopplare
MUTING
Count Down
Please press enter key
to stop.
5
Auto Calibration
RETURN
CANCEL
Auto Calibration
TONE T.S.P. WOOFER
fortsättning
Page: 179
42SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Avbryta uppmätningen
Uppmätningen avbryts när du gör något av
följande:
– Trycker på ?/1.
– Trycker på ingångsknapparna på
fjärrkontrollen eller trycker på INPUT
SELECTOR +/– flera gånger på mottagaren.
– Trycker på MUTING.
– Trycker på SPEAKERS på mottagaren.
– Ställer in volymen.
– Ansluter hörlurarna.
1 Bekräfta mätresultatet.
När uppmätningen slutförts hörs en
ljudsignal.
2 Välj önskat alternativ genom att
trycka på V/v flera gånger, och
tryck sedan på .
* När högtalaren (eller högtalarna) är ur fas
visas ”OUT” på TV-skärmen. Det är möjligt
att kontakterna ”+” och ”–” på högtalaren har
kastats om.
Det kan däremot, beroende på högtalarna,
hända att ”OUT” visas på TV-skärmen även
om högtalarna är korrekt anslutna. Det beror
på högtalarnas specifikationer. I så fall kan
du fortsätta använda mottagaren som vanligt.
3 Spara mätresultatet genom att
välja ”Save” i steg 2.
Bekräfta/spara mätresultaten
Auto Calibration
Save
Alternativ Förklaring
Retry Utför automatisk kalibrering
(Auto Calibration) en gång till.
Save Sparar mätresultaten och går ur
inställningsprocessen.
Warning Visar en varning angående
mätresultaten. Se
”Meddelandelista efter
uppmätning med automatisk
kalibrering (AutoCalibration)”
(sid. 44).
Phase* Visar fasen för de olika
högtalarna (i fas/ur fas).
Distance Visar mätresultatet för
högtalaravstånd.
Level Visar mätresultatet för
högtalarnivån.
Exit Avbryterinställningsprocessen
utan att mätresultaten sparas.
Page: 180
43SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
4 Välj typ av automatisk
kalibrering (Auto Calibration
Type) genom att trycka på V/v
flera gånger, och tryck sedan
på .
Tips!
En högtalares storlek (”Large”/”Small”) bestäms
genom karaktäristiken hos de låga frekvenserna.
Mätresultaten kan variera, beroende på var du
placerat optimeringsmikrofonen samt högtalarna
och rummets form. Du bör följa mätresultaten. Om
du vill kan du ändra dessa inställningar i Speaker
Settings-menyn. En god idé är att spara
mätresultaten innan du eventuellt ändrar
inställningarna.
Parameter Förklaring
Full Flat Skapar en rak
frekvensuppmätning från
högtalarna.
Engineer Ställer frekvensen på en
inställning som följer
standarden för Sonys
lyssningsrum.
Front
Reference
Ställer in karaktäristiken för alla
högtalare enligt karaktäristiken
för den främre högtalaren.
Off Stänger av den automatiska
kalibreringen (Auto
Calibration).
Auto Cal. Type
Engineer
Front Reference
Off
Auto Calibration
RETURN
Full Flat
Page: 181
44SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Error Code 31, 32, 33
1 När du trycker på visas ”RETRY?”.
2 Välj ”YES” genom att trycka på B/b.
3 Tryck på .
Uppmätningen startar efter fem sekunder.
Om ”Warning” visas
Detaljerad information visas om en varning
angående mätresultatet visas.
Gå tillbaka till steg 1 under ”Bekräfta/spara
mätresultaten” (sid. 42) genom att trycka på
.
Tips!
Mätresultaten för polariteten kan variera beroende
på var subwoofern är placerad. Det blir däremot inga
problem om du fortsätter använda mottagaren med
det värdet.
Meddelandelista efter uppmätning med automatisk kalibrering (Auto
Calibration)
Fel- och
varningskod
Förklaring
Error Code 31 SPEAKERS är avstängd. Ställ den på ett annat läge och utför sedan den automatiska
kalibreringen (Auto Calibration) igen.
Error Code 32 Ingen av högtalarna identifierades. Kontrollera att optimeringsmikrofonen är korrekt
ansluten och utför sedan uppmätningen igen.
Om optimeringsmikrofonen är korrekt ansluten, men felkoden ändå visas, är det möjligt att
kabeln till optimeringsmikrofonen är skadad eller felaktigt ansluten.
Error Code 33 • Ingen av de främre högtalarna är anslutna, eller endast en främre högtalare är ansluten.
• Optimeringsmikrofonen är inte ansluten.
• Vänster eller höger surroundhögtalare är inte ansluten.
• Bakre surroundhögtalare är anslutna även om surroundhögtalare inte är det. Anslut
surroundhögtalarna till SPEAKERS SURROUND-kontakterna.
• Den bakre surroundhögtalaren är bara ansluten till SPEAKERS SURROUND BACK/
FRONT B/BI-AMP R-kontakterna. När du bara ansluter en bakre surroundhögtalare
ansluter du den till SPEAKERS SURROUND BACK/FRONT B/BI-AMP L-kontakterna.
Warning 40 Uppmätningen har slutförts. Nivån på störningarna är däremot hög. Det är möjligt att
uppmätningen kan utföras korrekt om du försöker igen, även om uppmätning inte kan utföras
i alla miljöer. Försök att utföra uppmätningen i en tyst miljö.
Warning 41
Warning 42
Insignalen från mikrofonen är för hög.
• Det är möjligt att högtalaren är för nära mikrofonen.
Öka avståndet mellan högtalaren och mikrofonen och försök sedan att utföra uppmätningen
igen.
Warning 43 Avståndet och positionen för en subwoofer kan inte identifieras. Det kan bero på störningar.
Försök att utföra uppmätningen i en tyst miljö.
NO WARNING Det finns ingen varningsinformation.
Page: 182
45SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Komma
igång
Guide för användning av
skärmmeddelanden
Du kan visa mottagarens meny på TV-skärmen
och välja den funktion du vill använda på TV-
skärmen genom att trycka på V/v/B/b och
på fjärrkontrollen.
För att visa mottagarens meny på TV-skärmen
kontrollerar du att mottagaren är i läget ”GUI
MODE” genom att följa stegen under ”7: Visa
GUI-menyn på TV-skärmen” (sid. 36).
1 Tryck på GUI MODE.
När ”MENU ON” visats en stund i
teckenfönstret visas ”GUI” och GUI-
menyn visas på TV-skärmen.
Om GUI-menyn inte visas på TV-
skärmen trycker du på MENU.
2 Välj önskad meny genom att
trycka på V/v flera gånger.
3 Öppna menyn genom att trycka
på eller b.
Listan med menyalternativen visas på
TV-skärmen.
4 Välj det menyalternativ du vill
ställa in genom att trycka på
V/v flera gånger.
5 Öppna menyalternativet genom
att trycka på eller b.
6 Välj den parameter du vill ställa
in genom att trycka på V/v flera
gånger.
7 Öppna parametern genom att
trycka på eller b.
Använda menyerna
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
RESOLUTION
. >
< <
MENU
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
V/v/b,
GUI MODE
MENU
TOOLS/
OPTIONS
RETURN/
EXIT O
FM
FM
AM
AM
Setting
Auto Cal.
Speaker
Surround
EQ
Audio
Setting
Auto Cal.
Speaker
Surround
EQ
Audio
Main/Sub
Dec. Priority:
Dual Mono:
Audio Settings
RETURN
0 ms
A/V Sync:
30 ms
A/V Sync:
20 ms
10 ms
Dec. Priority:
Dual Mono:
Audio Settings
RETURN
0 ms
fortsättning
Page: 183
46SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
8 Välj önskad inställning genom
att trycka på V/v flera gånger.
9 Aktivera inställningen genom
att trycka på .
10Gör andra inställningar genom
att upprepa steg 2 till 9.
Återgå till föregående skärm
Tryck på RETURN/EXIT O.
För att stänga menyn
Tryck på MENU.
För att stänga ”GUI MODE”
Tryck på GUI MODE. ”MENU OFF” visas
och du kan kontrollera mottagaren via menyn
i teckenfönstret på mottagaren.
Översikt över huvudmenyerna
När du trycker på TOOLS/OPTIONS visas
alternativmenyn för den valda huvudmenyn.
Du kan välja en relaterad funktion utan att
välja om menyn igen.
1 Tryck på GUI MODE.
När ”MENU ON” visats en stund i
teckenfönstret visas ”GUI” och GUI-
menyn visas på TV-skärmen.
Om GUI-menyn inte visas på TV-
skärmen trycker du på MENU.
2 Välj önskad meny genom att
trycka på V/v flera gånger.
3 Öppna menyn genom att trycka
på eller b.
Listan med menyalternativen visas på
TV-skärmen.
Exempel: när du väljer ”Input”.
Menyikon Beskrivning
Input Väljer den komponentsom är
ansluten till mottagarens
ingång (sid. 47).
Music Väljer musiken från den
ljudkomponent som är
ansluten till DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern
(sid. 49).
Video Väljer bilderna från
videokomponenten som är
ansluten till DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern (sid.
49).
FM/AM Väljer den inbyggda FM/
AM-radion (sid. 53).
Settings Du kan göra inställningar för
högtalarna,
surroundeffekten, equalizern
(tonkontrollen), ljud, video
och andra ingångskällor som
anslutits till HDMI-
kontakterna (sid. 65).
Använda alternativmenyn
Input
Music
Video
VIDEO 1
VIDEO 2
BD
DVD
SAT
Input
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SAT
BD
Page: 184
47SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Uppspelning
4 Tryck på TOOLS/OPTIONS när
listan med menyalternativen
visas.
Alternativmenyn visas.
5 Välj önskat alternativ i
alternativmenyn genom att
trycka på V/v flera gånger, och
tryck sedan på eller b.
6 Välj önskad parameter genom
att trycka på V/v flera gånger,
och tryck sedan på .
För att stänga menyn
Tryck på MENU.
Lyssna på ljudet/titta på
bilderna från den
komponent som är
ansluten till mottagaren
1 Tryck på GUI MODE.
När ”MENU ON” visats en stund i
teckenfönstret visas ”GUI” och GUI-
menyn visas på TV-skärmen.
Om GUI-menyn inte visas på TV-
skärmen trycker du på MENU.
Input
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SAT
BD Name lnput
Input Assign
Uppspelning
1 2 3
4 5 6
7 8 9
-/-- 0/10 ENT/MEM
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
THEATRE
SYSTEM STANDBY
RM SET UP
?/1
CLEAR/>10
SHIFT
TUNING – TUNING +
DISC SKIP D.TUNING
RESOLUTION
.
m M
>
X x
MUTING
VIDEO 1 VIDEO 2 BD
SAT TV
HDMI 3
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 4
SA-CD/
CD DMPORT
TUNER
TV VOL
MASTER VOL
TV CH
PRESET
< <
MENU
AV ?/1
F1 F2
TV INPUT
TOP MENU MENU
BD/DVD
WIDE
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
DVD
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
TV AMP
V/v/B/b,
GUI MODE
MENU
TOOLS/
OPTIONS
MUTING MASTER
VOL +/–
Ingångs-
knappar
?/1-
omkopplare
RETURN/
EXIT O
fortsättning
Page: 185
48SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
2 Välj ”Input” genom att trycka på
V/v flera gånger, och tryck
sedan på eller b.
Listan med menyalternativen visas på TV-
skärmen.
3 Välj önskad komponent genom
att trycka på V/v flera gånger,
och tryck sedan på .
4 Slå på strömmen till
komponenten och starta
uppspelningen.
5 Ställ in ljudvolymen genom att
trycka på MASTER VOL +/–.
Du kan också använda MASTER
VOLUME på mottagaren.
Tips!
• Du kan välja önskad komponent genom att trycka
på INPUT SELECTOR +/– flera gånger på
mottagaren eller trycka på ingångsknapparna på
fjärrkontrollen.
• Du kan ställa in volymen på olika sätt beroende på
med vilken hastighet du vrider MASTER
VOLUME på mottagaren.
För att höja eller sänka volymen snabbt: vrid ratten
snabbt.
För att göra en finare justering: vrid ratten
långsamt.
• Du kan ställa in volymen på olika sätt beroende på
hur länge du håller knappen MASTER VOL +/–
intryckt på fjärrkontrollen.
För att höja eller sänka volymen snabbt: håll
knappen intryckt.
För att göra en finare justering: tryck in knappen
och släpp genast upp den igen.
Aktivera dämpningsfunktionen
Tryck på MUTING.
Dämpningsfunktionen stängs av när du gör
något av följande.
• Trycker på MUTING en gång till.
• Höjer volymen.
• Stänger av strömmen till mottagaren.
Undvik att skada högtalarna
Sänk volymen innan du stänger av strömmen
till mottagaren.
Vald ingång Komponenter som kan
spelas upp
VIDEO 1 Videobandspelare eller
liknande, som är ansluten
till VIDEO 1-kontakten
VIDEO 2 Videokamera, videospel
eller liknande, som är
ansluten till VIDEO 2 IN-
kontakten
BD Blu-ray-skivspelare eller
liknande som är ansluten till
BD-kontakten
DVD DVD-spelare eller liknande,
som är ansluten till DVD-
kontakten
SAT Satellitmottagare,
digitalbox (set-top box)
eller liknande, som är
ansluten till SAT-kontakten
TV TV eller liknande, som är
ansluten till TV-kontakten
SA-CD/CD/
CD-R
Super Audio CD-spelare,
CD-spelare eller liknande,
som är ansluten till SA-CD/
CD/CD-R-kontakten
HDMI 1, 2, 3, 4 HDMI-komponenter
anslutna till HDMI IN 1-,
HDMI IN 2-, HDMI IN 3-
(for AUDIO) eller HDMI
IN 4-kontakten
Page: 186
49SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Uppspelning
Du kan namnge ingångar med upp till 8 tecken
och sedan visa namnet.
Namngivningen underlättar om du t.ex. ger de
olika anslutningarna namn efter de anslutna
komponenterna.
1 Välj önskad ingång genom att
trycka på V/v flera gånger på
”Input”-skärmen.
2 Tryck på TOOLS/OPTIONS.
3 Välj ”Name Input” genom att
trycka på V/v flera gånger, och
tryck sedan på .
4 Välj ett tecken genom att trycka
på V/v/B/b, och tryck sedan på
.
Det namn du angett registreras.
Avbryta namngivning av ingång
Tryck på RETURN/EXIT O.
Lyssna på ljudet/titta på
bilderna från de
komponenter som är
anslutna till DIGITAL
MEDIA PORT
Med DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
kan du se på bilder och lyssna på ljud från ett
nätverk, t.ex. en bärbar ljud/video-källa eller
en dator.
För mer information om hur du ansluter
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern, se
”Ansluta ljudkomponenter” (sid. 22).
Sony erbjuder följande DIGITAL MEDIA
PORT-adaptrar (maj 2009).
• TDM-BT1/BT10 Bluetooth™ Wireless
Audio Adapter
• TDM-NW10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
• TDM-NC1 Wireless Network Audio Client
• TDM-iP10/iP50 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
• TDM-MP10 DIGITAL MEDIA PORT
Adapter
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern är ett
tillval.
Obs!
• Anslut ingen annan adapter än en DIGITAL
MEDIA PORT-adapter till DMPORT-kontakten.
• Stäng av mottagaren innan du kopplar ur DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern.
• Du får varken ansluta eller koppla ur DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern medan mottagaren är
påslagen.
• Det kan hända att ingen video sänds ut, beroende
på den typ av DIGITAL MEDIA PORT-adapter
som används.
• DIGITAL MEDIA PORT-adaptrar är tillgängliga i
handeln beroende på område.
Namnge ingångar (Name Input)
Input
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SAT
BD
Input Assign
Name lnput
Page: 187
50SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Left
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Du kan välja en kontrollskärm via GUI-menyn
beroende på den DIGITAL MEDIA PORT-
adapter du vill använda. För vissa adaptrar,
t.ex. TDM-BT1, är kontrollskärmen låst och
du kan inte ändra den via GUI-skärmen.
1 Tryck på GUI MODE.
När ”MENU ON” visats en stund i
teckenfönstret visas ”GUI” och GUI-
menyn visas på TV-skärmen.
Om GUI-menyn inte visas på TV-
skärmen trycker du på MENU.
2 Välj ”Music” eller ”Video”
genom att trycka på V/v flera
gånger, och tryck sedan på
eller b.
3 Tryck på TOOLS/OPTIONS.
4 Välj önskat läge genom att
trycka på V/v flera gånger, och
tryck sedan på .
Detaljerna för de olika lägena är följande:
• System GUI
Det här läget gäller TDM-iP50 och
TDM-NC1. Listan med spåren visas på
GUI-skärmen till mottagaren. Du kan
välja önskat spår och spela upp det via
de olika GUI-skärmarna.
• iPod
Det här läget gäller TDM-iP50.
Om alternativmenyn inte visas på
skärmen kan du ta bruksanvisningen till
den anslutna komponenten till hjälp.
Om du ansluter en annan adapter än iPod
visas ingen hierarkisk meny.
Kontrollera TDM-iP50 eller TDM-
NC1 med hjälp av GUI-menyn på
mottagaren
1 Kontrollera att du valt ”System
GUI” i steg 4 under ”Välja
kontrollskärm” (sid. 50).
2 Välj önskat innehåll från
innehållslistan som visas på
GUI-skärmen, genom att trycka
på V/v/B/b flera gånger, och
tryck sedan på för att starta
uppspelningen.
Välja kontrollskärm
2CH/
A.DIRECT A.F.D. MOVIE MUSIC
RESOLUTION
. >
< <
MENU
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
INPUT
MODE SLEEP
NIGHT
MODE
V/v/b,
GUI MODE
MENU
TOOLS/
OPTIONS
Kontrollera den komponent som
är ansluten till DIGITAL MEDIA
PORT-adaptern
MENU
RETURN/
EXIT
TOOLS/
OPTIONS
HOME
DISPLAY GUI MODE
O
V/v/B/b,
Page: 188
51SE
F:\SONY SEM\Models_2009\Data_STR-DN1000\JC090395_4136735711STR-
DN1000_NLSE\4136735711\02SE04GET_STR-DN1000-CEL.fm
masterpage: Right
STR-DN1000
4-136-735-71(1)
Uppspelning
Innehållslista för ljud
a)
Visas bara när en M-crew Server är ansluten.
b)
Visas bara när en annan DLNA-server än en
M-crew Server är ansluten.
c)
Visas som ”Genre”, ”Artist” eller ”Album”
beroende på inställningen av ”List Mode”.
Innehållslista för video
Kontrollera TDM-iP50 med hjälp
av iPod-menyn
Kontrollera att du valt ”iPod” i steg 4 under
”Välja kontrollskärm” (sid. 50).
Mer information om hur du använder iPod
finns i bruksanvisningen som medföljer iPod.
Under uppspelningen av det valda spåret
ändras den skärm som visas beroende på den
DIGITAL MEDIA PORT-adapter som är
ansluten.
Med hjälp av följande knappar på
fjärrkontrollen till mottagaren kan du
kontrollera de komponenter som anslutits till
DIGITAL MEDIA PORT-adaptern.
* Snabbspola bakåt/framåt när du håller m/M-
knappen intryckt.
iPod Playlists > Playlist > Track
Artists > Artist > Album > Track
Albums > Album > Track
Songs > Track
Genres > Genre > Artist > Album > Track
Composers > Composer > Track
Audiobooks > Audiobook
Network Client Music Surfina) > Albumc) > Track
Playlista)
> Playlist > Track
Web Radioa)
> Station > Program
Music Libraryb)
> Album > Track
iPod Movies > Content
TV Shows > Episode > Content
Music Videos > Artist > Content
Video Playlists > Video Playlist > Content
Video Podcasts > Episode > Content
Spela upp det valda spåret
För att Gör du så här
Spela upp Tryck på N.
Göra paus Tryck på X. När du vill
återuppta uppspelningen
trycker du på knappen
igen.
Avbryta Tryck på x.
Hitta början av ett spår
under uppspelning, eller
hitta början av det
föregående spåret
Tryck på ..
Hitta början av nästa spår Tryck på >.
Gå till föregående album Tryck på B•.
Gå till nästa album Tryck på •b.
Gå bakåt/framåt Tryck på m/M.*
Music Player
RETURN OPTIONS
Title Sample
0:17
1/1
Artist Sample
Album Sample
Exempel på en ”System GUI”-skärm
TUNING – TUNING +
DISC SKIP D.TUNING
.
m M
>
X x
TV VOL
MASTER VOL
TV CH
PRESET
< < ./>
m/M
x
X
B•/•b
N
fortsättning

Question & answers

There are no questions about the Sony STR-DN1000 yet.

Ask a question about the Sony STR-DN1000

Have a question about the Sony STR-DN1000 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Sony STR-DN1000. Please make sure that you describe your difficulty with the Sony STR-DN1000 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.