Sony STR-DB795 manual

View a manual of the Sony STR-DB795 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Sony
  • Product: Mottagare
  • Model/name: STR-DB795
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Holländsk, Tyska, Svenska, Spanska

Table of Contents

Page: 129
masterpage:Left
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE02REG_STR-DB795-
CEL.fm]
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
2SE
Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för
att undvika risk för brand eller elektriska
stötar.
Täck inte över ventilationsöppningarna på apparaten
med tidningar, dukar, gardiner e.dyl., eftersom det kan
förorsaka brand. Placera heller aldrig levande ljus
ovanpå apparaten.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som till
exempel vaser, ovanpå apparaten, för att undvika risk
för brand eller elektriska stötar.
Kasta inte batterier tillsammans
med vanliga hushållssopor, utan
kassera dem på korrekt sätt som
kemiskt avfall.
Angående denna
bruksanvisning
• Instruktionerna i denna bruksanvisning gäller för
modellerna STR-DB795. Kontrollera
modellbeteckningen som sitter nere till höger på
frontpanelen.
• Instruktionerna i denna bruksanvisning beskriver
reglagen på receivern. Knapparna på den
medföljande fjärrkontrollen, när dessa har samma
eller liknande namn som de på receivern, kan också
användas för manövrering. För närmare information
angående hur fjärrkontrollen används, se sid. 46–54.
Denna receiver är försedd med Dolby* Digital och Pro
Logic Surround och DTS** Digital Surround System.
* Tillverkas på licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och dubbel-D-symbolen är
varumärken tillhörande Dolby Laboratories.
**”DTS”, ”DTS-ES”, ”Neo:6” och ”DTS 96/24” är
varumärken tillhörande Digital Theater Systems,
Inc.
Angående den medföljande
fjärrkontrollen
För RM-PP413
SOURCE-knappen på fjärrkontrollen är inte
tillgänglig för åtgärder på mottagaren.
VARNING
Placera enheten på en plats med god ventilation.
Placera den inte i en bokhylla eller i ett skåp. Angående områdeskoder
Den områdeskod som gäller för inköpt receiver
finns angiven på nedre delen av bakpanelen (se
illustrationen nedan).
Skillnader mellan receivrar med olika
områdeskoder vad gäller tillvägagångssätt anges
tydligt i texten, till exempel, ”Gäller endast
modeller med områdeskod AA”.
SUB WOOFER
AC OUTLET
IMPEDANCE SELECTOR
AUDIO OUT
L
R
CENTER
4
8
SURR
BACK
AC OUTLET
L
2-XXX-XXX-XX AA
Områdeskod
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 2 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 130
masterpage:Right
lename[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE02REG_STR-DB795-
CELTOC.fm]
model name1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
3SE
Komma igång
1: Kontrollera hur komponenterna ska
anslutas .............................................4
1a: Anslutning av komponenter med
digitala ljudutgångar...................6
1b: Anslutning av komponenter med
flerkanalsutgångar ......................9
1c: Anslutning av komponenter med
endast analoga ljudutgångar.....11
2: Anslutning av antenner .....................13
3: Anslutning av högtalare....................14
4: Anslutning av nätsladden..................16
5: Inställningar för högtalarna...............17
6: Justering av högtalarnivåer och
balans..............................................20
— TEST TONE
Styrning av förstärkare
Val avkomponent..................................21
Lyssna på flerkanalsljud .......................21
— MULTI CH IN
Lyssna på FM/AM-radio.......................22
Automatisk lagring av FM-stationer.....23
— AUTOBETICAL
(Gäller endast modeller med
områdeskod CEL, CEK)
Lagring av stationer i
snabbvalsminnet .............................24
Använda Radio Data System (RDS).....25
(Gäller endast modeller med
områdeskod CEL, CEK)
Ändring av visning på displayen...........26
Angående indikeringarna på
displayen.........................................27
Ljudåtergivning med
surroundljud
När endast de främre högtalarna
används ...........................................29
Mera naturtrogen ljudåtergivning .........29
— AUTO FORMAT DIRECT
Val av ljudfält .......................................31
Val av avkodningsläge för bakre
surroundsignaler .............................33
— SURR BACK DECODING
Avancerade justeringar och
inställningar
Växla läge för ljudinmatningen för
digitala komponenter...................... 35
— INPUT MODE
Egna inställningar av ljudfält................ 35
Justering av equalizern ......................... 37
Avancerade inställningar...................... 37
Övrigt
Namngivning av snabbvalsstationer
och funktioner ................................ 42
Använda insomningstimern.................. 43
Välja högtalarsystem ............................ 43
Inspelning ............................................. 44
CONTROL A1II Styrsystem................ 45
Funktioner som du kan utföra
med fjärrkontrollen RM-PP413
Innan du använder fjärrkontrollen ........ 46
Beskrivning av fjärrkontrollens
knappar........................................... 46
För att välja kontrolläge för
fjärrkontrollen................................. 51
Programmera fjärrkontrollen................ 51
Övrig information
Försiktighetsåtgärder ............................ 55
Felsökning ............................................ 56
Tekniska data........................................ 58
Lista över reglage med
sidhänvisningar............................... 61
Index ..................................................... 62
Innehåll
SE
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 3 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 131
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
4SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Punkterna 1a till och med 1c med början på sida 6 beskriver hur komponenter ska anslutas till denna
receiver. Innan du sätter igång, se ”Komponenter som kan anslutas” nedan för hänvisning till sidor som
beskriver hur varje komponent ska anslutas.
Efter att alla komponenter har kopplats in, gå vidare till ”2: Anslutning av antenner” (sida 13).
Komponenter som kan anslutas
a)
Modell med en DIGITAL OPTICAL OUTPUT eller DIGITAL COAXIAL OUTPUT utgång m.m.
b)
Modell med en MULTI CH OUTPUT utgång, etc. Denna utgång används för att mata ut ljud som avkodats med
komponentens inbyggda flerkanalsdekoder genom denna receiver.
c)
Modell som endast har AUDIO OUT L/R-utgångar, etc.
d)
Modell med komponentvideoingångar (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y).
Komma igång
1: Kontrollera hur komponenterna ska anslutas
Komponent som ska anslutas Sidan
DVD-spelare
Med digital ljudutgånga)
6–7
Med flerkanalig ljudutgångb)
9–10
Med analog ljudutgång endastc)
6–7
TV-monitor
Med komponentvideoingångd)
7 eller 10
Med S-video eller sammansatt videoingång endast 12
Satellitmottagare
Med digital ljudutgånga)
6–7
Med analog ljudutgång endastc)
6–7
CD/Super Audio CD-spelare
Med flerkanalig ljudutgångb)
9
Med analog ljudutgång endastc)
11
MD/Kassettdäck
Med digital ljudutgånga)
8
Med analog ljudutgång endastc)
11
Analog skivspelare 11
Flerkanalsdekoder 9
Videobandspelare, videokamera, tv-spel, etc. 12
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 4 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 132
Komma
igång
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
5SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Kablar som krävs
Anslutningsdiagrammen på efterföljande sidor förutsätter att följande anslutningskablar (tillval)
används (A till H) (medföljer ej).
A Ljudkabel
Vit (vänster)
Röd (höger)
B Ljud/videokabel
Gul (video)
Vit (vänster/ljud)
Röd (höger/ljud)
C Videokabel
Gul
D S-videokabel
E Optisk digital kabel
F Koaxial digital kabel
G Enkanalig ljudkabel
Svart
Tips
Ljudkabeln A kan delas och användas som två
enkanaliga ljudkablar G.
H Komponentvideokabel
Grön
Blå
Röd
Obs!
• Slå av strömmen till samtliga komponenter innan några anslutningar görs.
• Var noga med att skjuta in kontakterna ordentligt för att undvika brum och störningar.
• Var vid anslutning av en ljud/videokabel noga med att ansluta de färgkodade kontakterna till motsvarande in/
utgångar på komponenterna: gul (video) till gul; vit (vänster, ljud) till vit; och röd (höger, ljud) till röd.
• Vid anslutning av optiska digitala kablar, skjut in kontakterna rakt tills de klickar på plats.
• En optisk digital kabel får varken böjas eller nystas ihop.
Om du har en Sony-komponent med CONTROL A1II-uttag
Se ”CONTROL A1II Styrsystem” på sid. 45.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 5 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 133
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
6SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
.
Inkoppling av en DVD-spelare, TV eller satellitmottagare
För närmare information om vilka kablar som behövs (A–H), se sid. 5.
1 Anslut kablar till audiouttagen.
* Anslut till antingen ingången COAXIAL DVD IN eller ingången OPTICAL DVD IN. Vi rekommenderar att
anslutningarna görs till ingången COAXIAL DVD IN.
Obs!
Du kan också lyssna på ljudet från TV:n genom att ansluta TV:ns ljudutgångar till mottagarens TV/SAT AUDIO IN-
kontakter. I detta fall ska TV:ns videoutgång inte anslutas till ingången TV/SAT VIDEO IN på receivern.
1a: Anslutning av komponenter med digitala ljudutgångar
DIGITAL
ANTENNA ANALOG VIDEO
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
DVD
AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
SIGNAL
GND
OPTICAL
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
MULTI CH IN VIDEO S-VIDEO
CONTROL
A1 II
DIGITAL
OPTICAL
OUTPUT
A
F*
E*
R
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
COAXIAL
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
OUTPUT
E A
R
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
COMPONENT VIDEO
TV/
SAT
IN
MD
IN
MD
OUT
COAXIAL IN
SA-CD/
CD
COAXIAL
MONITOR
AUDIO
Satellitmottagare
DVD-spelare
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 6 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 134
Komma
igång
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
7SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
2 Anslut kablar till videouttagen.
Nedanstående illustration visar hur man ansluter en TV eller satellitmottagare och en DVD-spelare
med utgångarna COMPONENT VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Om en TV med
komponentvideoingång ansluts får man en skarpare och klarare bild.
Tips
Den här receivern kan konvertera videosignaler av standardformat till S-videosignaler, som sedan sänds ut via
MONITOR S-VIDEO OUT-kontakterna.
Obs!
På denna receiver kan inte komponentvideosignaler omvandlas till S-video eller standard videosignaler (eller vice
versa).
DIGITAL
ANTENNA ANALOG VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
TV/
SAT
IN
MD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
SIGNAL
GND
OPTICAL
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
MULTI CH IN AUDIO
COAXIAL IN
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
H C D
C D
H
C D
H
COMPONENT
OUTPUT
VIDEO
OUTPUT
S VIDEO
OUTPUT
COMPONENT
OUTPUT
VIDEO
OUTPUT
S VIDEO
OUTPUT
COMPONENT
INPUT
VIDEO
INPUT
S VIDEO
INPUT
VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
CONTROL
A1 II
COMPONENT VIDEO
Y
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y Y
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
Y
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
DVD-spelare
Satellitmottagare TV-monitor
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 7 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 135
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
8SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Inkoppling av ett MD/kassettdäck eller Super Audio CD/
CD-spelare
För närmare information om vilka kablar som behövs (A–H), se sid. 5.
Tips
Samtliga digitala ljuduttag är kompatibla med samplingsfrekvenserna 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz och 96 kHz.
Obs!
Det går inte att göra digitala inspelningar av digitala flerkanalssurroundsignaler.
ANTENNA ANALOG VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
SIGNAL
GND
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
MULTI CH IN AUDIO VIDEO S-VIDEO
COAXIAL IN
CONTROL
A1 II
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
IN
OUT
l
l
l
l
LINE
L
R
LINE
INPUT OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
IN OUT
IN
OUT
E E A A
COMPONENT VIDEO
DIGITAL
TV/
SAT
IN
MD
IN
OPTICAL
F A
LINE
L
R
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
OUTPUT
MD/Kassettdäck
Super Audio CD/
CD-spelare
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 8 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 136
Komma
igång
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
9SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
1 Anslut kablar till audiouttagen.
Om DVD-spelaren eller Super Audio CD-spelaren är försedd med flerkanalsutgångar, kan
anslutningen göras till ingångarna MULTI CH IN på denna receiver för återgivning av flerkanalsljud.
Flerkanalsingångarna kan också användas för anslutning av en separat flerkanalsdekoder.
För närmare information om vilka kablar som behövs (A–H), se sid. 5.
Tips
Med denna typ av anslutning är det också möjligt att använda mjukvaror med flerkanalsljud inspelade i andra format
än Dolby Digital, och DTS.
1b: Anslutning av komponenter med flerkanalsutgångar
DIGITAL
ANTENNA VIDEO
COMPONENT VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
SURR
FRONT
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
TV/
SAT
IN
MD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
OPTICAL
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
AUDIO VIDEO S-VIDEO
COAXIAL IN
CONTROL
A1 II
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
L
R
MULTI CH OUT
FRONT SURROUND
A A G G
SUB
WOOFER
SIGNAL
GND
ANALOG
MULTI CH IN
SUB WOOFER CENTER
CENTER
DVD-spelare
Super Audio CD-spelare,
flerkanalsdekoder, etc.
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 9 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 137
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
10SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
2 Anslut kablar till videouttagen.
Nedanstående illustration visar hur man ansluter en DVD-spelare med utgångarna COMPONENT
VIDEO (Y, PB/CB/B-Y, PR/CR/R-Y). Om en TV med komponentvideoingång ansluts får man en
skarpare och klarare bild.
Tips
Den här receivern kan konvertera videosignaler av standardformat till S-videosignaler, som sedan sänds ut via
MONITOR S-VIDEO OUT-kontakterna.
Obs!
På denna receiver kan inte komponentvideosignaler omvandlas till S-video eller standard videosignaler (eller vice
versa).
DIGITAL
ANTENNA ANALOG VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
TV/
SAT
IN
MD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
SIGNAL
GND
OPTICAL
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
MULTI CH IN AUDIO VIDEO S-VIDEO
COAXIAL IN
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
H C D
C D
H
COMPONENT
OUTPUT
VIDEO
OUTPUT
S VIDEO
OUTPUT
COMPONENT
INPUT
VIDEO
INPUT
S VIDEO
INPUT
IN
OUT
OUT
IN
IN
OUT
CONTROL
A1 II
COMPONENT VIDEO
Y
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y Y
PR/CR/R–Y PB/CB/B–Y
TV-monitor
DVD-spelare
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 10 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 138
Komma
igång
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
11SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Inkoppling av ljudkomponenter
För närmare information om vilka kablar som behövs (A–H), se sid. 5.
Obs!
Om skivspelaren är försedd med en jordkabel, ska denna anslutas till kontakten U SIGNAL GND.
1c: Anslutning av komponenter med endast analoga
ljudutgångar
DIGITAL
ANTENNA ANALOG VIDEO
COMPONENT VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
TV/
SAT
IN
MD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
SIGNAL
GND
OPTICAL
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
MULTI CH IN AUDIO VIDEO S-VIDEO
COAXIAL IN
CONTROL
A1 II
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
A
LINE
L
R
OUTPUT
LINE
L
R
LINE
INPUT OUTPUT
A
A
l
l
IN
OUT
A
L
R
Skivspelare
Super Audio CD/
CD-spelare
MD/Kassettdäck
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 11 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 139
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
12SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Inkoppling av bildkomponenter
Om du ansluter TV:n till MONITOR-uttagen, så kan du se bilden från vald ingångsfunktion (sid. 21).
För närmare information om vilka kablar (A–H) som behövs, se sid. 5.
Tips
Den här receivern kan konvertera videosignaler av standardformat till S-videosignaler, som sedan sänds ut via
MONITOR S-VIDEO OUT-kontakterna.
DIGITAL
ANTENNA ANALOG VIDEO
COMPONENT VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
TV/
SAT
IN
MD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
SIGNAL
GND
OPTICAL
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
MULTI CH IN AUDIO VIDEO S-VIDEO
COAXIAL IN
CONTROL
A1 II
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
IN
OUT
VIDEO
OUT
R
AUDIO
OUT
VIDEO
IN
AUDIO
IN
OUTPUT
INPUT
L
L
L
B B D
D
S VIDEO
INPUT
S VIDEO
OUTPUT
IN
OUT
VIDEO
OUT
R
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
VIDEO
IN
OUTPUT
INPUT
L
L
L
B B D
C
VIDEO
INPUT
S VIDEO
INPUT
B, D
R
L
OUTL IN
L
Videokamera
eller tv-spel
TV-monitor
Videobandspelare
Videobandspelare
Till
ingångarna
VIDEO 3
INPUT
(Frontpanel)
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 12 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 140
Komma
igång
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
13SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Anslut den medföljande AM-ramantennen och FM-trådantennen.
* Formen på uttaget varierar beroende på områdeskoden.
Obs!
• Ställ AM-ramantennen en bit bort från receivern och andra komponenter, för att förhindra att störningar uppstår.
• Se till att sträcka ut FM-trådantennen helt och hållet.
• Efter att ha anslutit FM-trådantennen ska den sättas upp så horisontellt som möjligt.
• Använd inte kontakten U SIGNAL GND till att jorda receivern.
2: Anslutning av antenner
DIGITAL
ANTENNA ANALOG VIDEO
COMPONENT VIDEO
SA-CD/
CD
TV/SAT
IN
IN
PHONO
IN
OUT
OUT
IN
IN
IN
OUT
SURR
FRONT
SUB WOOFER CENTER
SA-CD/
CD
IN
IN
OUT
MD/
TAPE
DVD
IN
MONITOR
OUT
DVD
IN
TV/
SAT
IN
MD
IN
DVD
MD
OUT AM
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
R
Y
SIGNAL
GND
OPTICAL
MONITOR
VIDEO
1
VIDEO
2
DVD
TV/
SAT
COAXIAL
MULTI CH IN AUDIO VIDEO S-VIDEO
COAXIAL IN
CONTROL
A1 II
PB/CB
/B−Y
PR/CR
/R−Y
*
AM-ramantenn
(medföljer)
FM-trådantenn
(medföljer)
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 13 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 141
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
14SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Anslut högtalarna till receivern. Med denna receiver kan ett 7,1-kanalssystem användas.
För att helt och fullt kunna njuta av biosalongsliknande flerkanaligt surroundljud krävs 5 högtalare (två
främre högtalare, en centerhögtalare, och två surroundhögtalare) och en subwoofer (5,1-kanal).
Om du ansluter en extra bakre högtalare (6,1-kanal) eller två bakre surroundhögtalare (7,1-kanal) blir
återgivningen av ljudet mera naturtroget när DVD-mjukvaror inspelare i Surround EX spelas (se ”Val
av avkodningsläge för bakre surroundsignaler” på sid. 33).
Exempel på en uppställning med 7,1-kanals högtalarsystem
Tips
• När ett 6,1-kanals högtalarsystem ansluts, placera då den bakre surroundhögtalaren bakom lyssningsplatsen
(se bilden ”När endast en bakre surroundhögtalare ställs upp” på sid. 19).
• Eftersom den aktiva subwoofern inte sänder ut starkt riktade signaler, kan den ställas var som helst.
Högtalarimpedans
För att kunna njuta av bästa möjliga flerkanaliga surroundljud, ska högtalare med en nominell
impedans på 8 ohm eller högre anslutas till utgångarna FRONT, CENTER, SURROUND och
SURROUND BACK, och väljaren IMPEDANCE SELECTOR ska ställas i läget ”8Ω”. Vid osäkerhet
om de egna högtalarnas impedans, se bruksanvisningarna som medföljer högtalarna. (Denna
information finns vanligtvis även angiven på högtalarnas baksida.)
Även högtalare med en nominell impedans mellan 4 och 8 ohm kan anslutas till någon eller alla
högtalarutgångar. Se till att ställa väljaren IMPEDANCE SELECTOR i läget ”4Ω” om så bara en
högtalare med en nominell impedans mellan 4 och 8 ohm ansluts.
3: Anslutning av högtalare
Främre högtalare (höger)
Surroundhögtalare
(höger)
Centerhögtalare
Främre högtalare
(vänster)
Subwoofer
Surroundhögtalare
(vänster)
Bakre surroundhögtalare (vänster)
Bakre surroundhögtalare (höger)
Obs!
Se noga till att strömmen är avslagen innan läget på väljaren IMPEDANCE SELECTOR ändras.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 14 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 142
Komma
igång
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
15SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Kablar som krävs
A Högtalarkablar (medföljer)
(+)
B Enkanalig ljudkabel (medföljer ej)
Svart
(–)
* Om du har ytterligare ett system med främre högtalare ansluter du dem till SPEAKERS FRONT B-kontakterna.
Du kan välja vilken uppsättning av främre högtalare som du vill använda med knappen SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B). För mer information, se ”Välja högtalarsystem” (sid. 43).
**Om endast en bakre surroundhögtalare ansluts, ska den anslutas till uttaget SPEAKERS SURR BACK L.
SPEAKERS SUB WOOFER
AC OUTLET
IMPEDANCE SELECTOR
AUDIO OUT
L
R
L
R
L
R
L
R
FRONT
B
CENTER
4
8
E e
A
A
E e
A
E e
A
E e
SPEAKERS
FRONT B*
IMPEDANCE
SELECTOR
E e
A
E e
A
INPUT
AUDIO
IN
B
E e
A
FRONT
A
SURR SURR
BACK
Surroundhögtalare
(höger)
Surroundhögtalare
(vänster)
Subwoofer
Bakre
surroundhögtalare
(höger)**
Bakre
surroundhögtalare
(vänster)**
Centerhögtalare
Främre högtalare
(vänster)
Främre högtalare
(höger)
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 15 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 143
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
16SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Anslut nätsladden till ett vägguttag.
Utföra den första
grundinställningen
Innan receivern tas i bruk för första gången, ska
receivern initialiseras genom att utföra följande
procedur.
Denna procedur kan också användas för att
återställa egna inställningar till de grundvärden
som ställdes in på fabriken.
1 Tryck på ?/1 för att stänga av
receivern.
2 Håll ?/1 intryckt i 5 sekunder.
”PUSH” och ”ENTER” visas växelvis i
teckenfönstret.
3 Tryck på MEMORY/ENTER.
”CLEARING” visas i teckenfönstret en
stund, sedan visas ”CLEARED”.
Följande återställs till
fabriksinställningarna.
• Alla inställningar i menyerna SP SETUP,
LEVEL, EQ, CUSTOMIZE och
TUNER.
• Ljudfält som sparats i minnet för
respektive funktion och
snabbvalsstation.
• Alla snabbvalsstationer.
• Alla indexnamn (namn som du själv har
skrivit in) för funktioner och
snabbvalsstationer.
4: Anslutning av
nätsladden
AC OUTLET
IMPEDANCE SELECTOR
4
8
b
Till ett nätuttag
Nätkabel
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 16 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 144
Komma
igång
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
17SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Använd SP SETUP-menyn för att ange
storleken och avståndet för högtalarna anslutna
till detta system.
1 Tryck på ?/1 för att slå på systemet.
2 Tryck på MAIN MENU lämpligt antal
gånger för att välja ”SP SETUP”.
3 Vrid på MENU för att välja önska
menypost.
För närmare information, se ”Inställningar
av högtalarparametrar”.
Obs!
Vissa inställningsposter för högtalarna kanske
inte lyser klart utan är dämpade på displayen. Det
betyder att de har ändrats automatiskt på grund av
andra högtalarinställningar. Beroende på gällande
inställningar, kan det hända att det är möjligt eller
inte möjligt att justera vissa högtalare.
4 Vrid på –/+ för att välja parameter.
5 Gör om punkterna 3 och 4 tills samtliga
efterföljande poster har ställts in.
Inställningar av
högtalarparametrar
Initialläget är understruket.
x XXXX SET (Enkel högtalarinställning)
• EASY SET
Inställningen för högtalarna kan göras
automatiskt genom att välja ett fördefinerat
högtalarmönster (se den medföljande ”Enkel
inställningsguide”).
• NORM. SET
Välj detta för att justera inställningarna för
varje högtalare manuellt.
x SP PAT. XXX (Inställningmönster för
högtalare)
När du väljer EASY SET, välj
inställningsmönster för högtalare. Vrid på –/+
för att välja inställningsmönster för högtalare
och tryck på MEMORY/ENTER för att mata in
valet. Kontrollera ditt högtalarmönster med
hjälp av den medföljande Enkel
inställningsguide.
x (SUB WOOFER) (Subwoofer)
• YES
Om en subwoofer ansluts, välj ”YES”.
• NO
Om ingen subwoofer ansluts, välj ”NO”. De
främre högtalarna ställs automatiskt in på
”LARGE”. Med denna inställning aktiveras
baslussningskretsen och LFE-signaler
(lågfrekvenssignaler) matas ut från andra
högtalare.
x (FRONT) (Främre högtalare)
• LARGE
Om stora högtalare med effektiv
basåtergivning ansluts, välj ”LARGE”. Välj
”LARGE” i vanliga fall.
• SMALL
Om ljudet är förvrängt, eller om du upplever
att det flerkanaliga surroundljudet saknar
ljudeffekter, välj ”SMALL” för att koppla in
basslussningskretsen och mata ut
framkanalens basfrekvenser från subwoofern.
När ”SMALL” angetts för de främre
högtalarna, kommer även center, surround
och de bakre surroundhögtalarna att
automatiskt ställas till ”SMALL” (såvida inte
inställningen ”NO” gäller sedan tidigare).
5: Inställningar för
högtalarna
SW
L R
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 17 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 145
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
18SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
x (CENTER) (Centerhögtalare)
• LARGE
Om stora högtalare med effektiv
basåtergivning ansluts, välj ”LARGE”. Välj
”LARGE” i vanliga fall. Om de främre
högtalarna emellertid skulle vara ställda till
”SMALL”, går det inte att ställa
centerhögtalaren till ”LARGE”.
• SMALL
Om ljudet är förvrängt, eller om du upplever
att det flerkanaliga surroundljudet saknar
ljudeffekter, välj ”SMALL” för att koppla in
basslussningskretsen och mata ut
centerkanalens basfrekvenser från de främre
högtalarna (om de är ställda till ”LARGE”)
eller subwoofern.
• NO (för alla källor förutom MULTI CH IN)
Om du inte har anslutit en centerhögtalare
väljer du ”NO”. Ljudet från centerkanalen
sänds ut via de främre högtalarna (digital
nedmixning).
• MIX (för alla källor förutom MULTI CH IN)
Om du inte har en centerhögtalare ansluten
men vill mixa ned ljudet från centerkanalen
väljer du ”MIX”.
Det här läget är bara aktivt när de främre
högtalarna och surroundhögtalarna är ställda
på ”LARGE” (ANALOG DOWNMIX). I
annat fall mixas centerkanalen ned digitalt
(DIGITAL DOWNMIX).
* När du använder MULTI CH IN-källor sänds
centerkanalens ljud ut från de främre högtalarna om
du valt ”NO” eller ”MIX”.
x (SURROUND)
(Surroundhögtalare)
• LARGE
Om stora högtalare med effektiv
basåtergivning ansluts, välj ”LARGE”. Välj
”LARGE” i vanliga fall. Om de främre
högtalarna emellertid skulle vara ställda till
”SMALL”, går det inte att ställa
surroundhögtalarna till ”LARGE”.
• SMALL
Om ljudet är förvrängt, eller om du upplever
att det flerkanaliga surroundljudet saknar
ljudeffekter, välj ”SMALL” för att koppla in
basslussningskretsen och mata ut
surroundkanalens basfrekvenser från
subwoofern eller andra ”LARGE”-högtalare.
• NO
Om inga surroundhögtalare har anslutits, välj
”NO”.
x / (SURR BACK)
(Bakre surroundhögtalare)
• DUAL
Om två bakre surroundhögtalare ansluts, välj
”DUAL”. Ljudet kan matas ut till maximalt
7,1-kanaler.
• SINGLE
Om endast en bakre surroundhögtalare
ansluts, välj ”SINGLE”. Ljudet kan matas ut
till maximalt 6,1-kanaler.
• NO
Om inga bakre surroundhögtalare har
anslutits, välj ”NO”.
Tips
Inställningarna ”LARGE” och ”SMALL” för
respektive högtalare bestämmer huruvida den
inbyggda ljudprocessorn ska skära av eller inte skära
av bassignalen från kanalen i fråga. När basen skärs av
från en kanal, skickar basslussningskretsen
motsvarande basfrekvenser till subwoofern eller till
andra ”LARGE”-högtalare.
Det är emellertid bäst att inte skära av dem om det är
möjligt. Välj därför inställningen ”LARGE”, även om
högtalarna är små, om du vill att basfrekvenserna ska
matas ut från den högtalaren. Om du å andra sidan
använder stora högtalare, men inte vill att
basfrekvenserna matas ut från dessa, välj ”SMALL”.
Om den allmänna ljudnivån är lägre än vad du föredrar,
välj ”LARGE” för samtliga högtalare. Om basen skulle
vara för svag, använd equalizern för att förstärka
basnivåerna. För justering av equalizern, se sid. 37.
C SL SR
SBL SBR SB
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 18 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 146
Komma
igång
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
19SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
x DIST. X.X m (XX ft.)
(Avstånd till främre högtalare)
Initialläge: 3.0 m
Ställ in avståndet från lyssningsplatsen till de främre
högtalarna (A). Justerbart från 1,0 meter till 7,0 meter
(från 3 till 23 fot) i steg om 0,1 meter (1 fot).
Ifall de båda främre högtalarna inte står på samma
avstånd från lyssningsplatsen, skall avståndet till den
närmaste högtalaren anges.
När endast en bakre surroundhögtalare ställs upp
När två bakre surroundhögtalare ställs upp
(Vinkeln E bör vara den samma)
x DIST. X.X m (XX ft.)
(Avstånd till centerhögtalare)
Initialläge: 3.0 m
Ställ in avståndet från lyssningsplatsen till
centerhögtalaren. Justerbart från 1,0 meter till 7,0
meter (från 3 till 23 fot) i steg om 0,1 meter (1 fot).
x DIST. X.X m (XX ft.)
(Avstånd till surroundhögtalare)
Initialläge: 3.0 m
Ställ in avståndet från lyssningsplatsen till
surroundhögtalarna. Justerbart från 1,0 meter till 7,0
meter (från 3 till 23 fot) i steg om 0,1 meter (1 fot).
Ifall de båda surroundhögtalarna inte står på samma
avstånd från lyssningsplatsen, skall avståndet till den
närmaste högtalaren anges.
x / DIST. X.X m (XX ft.)
(Avstånd till bakre surroundhögtalare)
Initialläge: 3.0 m
Ställ in avståndet från lyssningsplatsen till den bakre
surroundhögtalaren. Justerbart från 1,0 meter till 7,0
meter (från 3 till 23 fot) i steg om 0,1 meter (1 fot).
Ifall två bakre surroundhögtalare ansluts och de båda
surroundhögtalarna inte står på samma avstånd från
lyssningsplatsen, skall avståndet till den närmaste
högtalaren anges.
Tips
Receivern medger inställning av avståndet till de olika
högtalarna. Det går emellertid inte att ange ett längre
avstånd till centerhögtalaren än till de främre
högtalarna. Avståndet till centerhögtalaren kan inte
heller ställas in på mer än 1,5 meter (5 fot) närmare än
avståndet till de främre högtalarna.
Likaledes går det inte att ange ett längre avstånd till
surroundhögtalarna än till de främre högtalarna. Och
de inte stå mer än 4,5 meter (15 fot) närmare.
Detta beror på att en felaktig högtalarplacering inte
bidrar till bra ljudåtergivning av surroundljud.
Observera att om det angivna högtalaravståndet är
kortare än det verkliga avståndet leder det till en
fördröjning i utmatningen av ljudet från den högtalaren.
Det kommer då med andra ord att låta som om den
aktuella högtalaren är placerad längre bort.
Genom att till exempel ställa in avståndet till
centerhögtalaren på ett avstånd som är 1–2 meter (3–6
fot) närmare än det verkliga avståndet skapas en
tämligen realistisk känsla av att befinna sig ”inuti”
bildskärmen. Om det inte går att uppnå en
tillfredsställande surroundeffekt på grund av att
surroundhögtalarna står för nära lyssningsplatsen, så
kan en bredare ljudscen skapas genom att ställa in ett
kortare avstånd till surroundhögtalarna är det verkliga
avståndet.
Om dessa parametrar justeras medan man lyssnar på
ljudet resulterar det ofta i ett mycket bättre
surroundljud. Gör ett försök!
För fininställning av högtalarna
Använd CUSTOMIZE-menyn och ställ
”MENU” på ”MENU EXP.”. Detta ger
möjlighet till olika slags fininställningar
däribland höjdläget för surroundhögtalarna.
Angående detaljer kring ”MENU”, se sid. 37.
Angående detaljer hur de olika posterna ska
ställas in, se sid. 39.
L R
D
30˚
30˚
100˚-120˚
100˚-120˚
A
C C
A
B
30˚
30˚
100˚-120˚
100˚-120˚
A
A
C
E
E
E
B
C
D
D
C
SL SR
SBL SBR SB
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 19 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 147
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE03CON_STR-DB795-
CEL.fm]
20SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Justera högtalarnivåerna och balansen medan du
lyssnar på testtonen från den vanliga
lyssningsplatsen. Använd fjärrkontrollen för
denna manövrering.
Tips
Receivern använder sig av en testton med en frekvens
runt 800 Hz.
1 Tryck på ?/1 på fjärrkontrollen för att
slå på receivern.
2 Tryck på TEST TONE på
fjärrkontrollen.
”T.TONE” visas på displayen och testtonen
matas ut från respektive högtalare i följd.
3 Justera högtalarnivån och balansen
med hjälp av LEVEL-menyn så att
nivån på testtonen låter likadant från
varje högtalare.
Angående detaljer kring inställningarna på
LEVEL-menyn, se sid. 35.
Tips
• Nivån för samtliga högtalare kan justeras
samtidigt genom att trycka på MASTER VOL
+/– på fjärrkontrollen eller vrida på MASTER
VOLUME –/+ på receivern.
• –/+ på receivern kan också användas för
justeringen.
4 Tryck på TEST TONE igen efter gjord
justering.
Testtonen kopplas bort.
Utmatning av testtonen endast
från en bestämd högtalare
Ställ ”T.TONE” i LEVEL-menyn på ”FIX”
(sid. 35). Testtonen matas ut endast från den
valda högtalaren.
För en mera exakt justering
Det är möjligt att mata ut testtonen eller
ljudkällan från två paruppställda högtalare för
att justera balans och nivå för dessa.
Ställ ”MENU” i CUSTOMIZE-menyn på
”MENU EXP.” (sid. 37). Välj därefter de två
högtalare som ska justeras med ”P.NOISE” eller
”P.AUDIO” i LEVEL-menyn (sid. 40).
Obs!
Testtonen kan inte användas när funktionen ANALOG
DIRECT eller MULTI CH IN används.
6: Justering av
högtalarnivåer och balans
— TEST TONE
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 20 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 148
Styrning
av
förstärkare
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
21SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
1 Vrid på INPUT SELECTOR för att välja
önskad ingång (komponent).
Vald ingång visas på displayen.
2 Slå på komponenten och starta
uppspelningen.
3 Vrid på MASTER VOLUME –/+ för
justera volymen.
Tillfällig dämpning av ljudet
Tryck på MUTING på fjärrkontrollen.
Att observera vid användning av hörlurar
• När hörlurar ansluts, kan endast följande ljudfält
väljas (sid. 32).
– HEADPHONE (2CH)
– HEADPHONE THEATER
• När hörlurar ansluts och funktionen MULTI CH IN
är inkopplad (se ”Lyssna på flerkanalsljud”), kan det
hända att ljudet från samtliga kanaler inte matas ut
beroende på högtalarinställningarna.
Det är möjligt att välja direktutmatning av ljudet
från de komponenter som är anslutna till
ingångarna MULTI CH IN. Med denna funktion
är det möjligt att njuta av analoga ljudkällor av
hög kvalitet som till exempel DVD eller Super
Audio CD. Se även ”D.PWR” (sid. 38).
Surroundeffekter är inte aktiverade när denna
funktion används.
Tryck på MULTI CH IN.
När ingen centerhögtalare eller
subwoofer är ansluten
Om centerhögtalaren har ställts in på ”NO” eller
”MIX”, eller om subwoofern har ställts in på
”NO” i SP SETUP-menyn (sid. 17), och MULTI
CH IN-funktionen kopplas in, kommer det
analoga mitt- eller subwooferljudet att matas ut
från vänster och höger främre högtalare.
När MULTI CHANNEL
DECODING-indikatorn visas
Indikatorn MULTI CHANNEL DECODING
visas när mottagaren avkodar flerkanaliga
källor.
Den här indikatorn visas däremot inte om du
väljer läget 2CH STEREO.
Styrning av förstärkare
Val avkomponent
För att välja Visning
Videobandspelare VIDEO 1 eller
VIDEO 2
Videokamera eller tv-spel VIDEO 3
DVD-spelare DVD
Satellitmottagare TV/SAT
MD eller kassettdäck MD/TAPE
CD- eller SuperAudio
CD-spelare
SA-CD/CD
Inbyggd tuner (FM) Tuner (FM)
Inbyggd tuner (AM) Tuner (AM)
Skivspelare PHONO
Lyssna på flerkanalsljud
— MULTI CH IN
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 21 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 149
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
22SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Du kan lyssna på FM- och AM-utsändningar
genom den inbyggda tunern. Kontrollera först
att FM- och AM-antennerna är anslutna till
receivern (se sid. 13).
Tips
Inställningsintervallet på radions kanalvalsskala
varierar beroende på områdeskod enligt följande
tabell. För mer information om områdeskoder, se
sid. 2.
Automatisk stationsökning
1 Vrid på INPUT SELECTOR för att välja
FM eller AM.
2 Tryck på TUNING + eller TUNING –.
Tryck på TUNING + för att söka från lägre
till högre; tryck på TUNING – för att söka
från högre till lägre.
Receivern stoppar avsökningen närhelst en
station tas emot.
Vid dålig FM-stereomottagning
Om FM-stereomottagningen är dålig och
”STEREO” blinkar på displayen, välj enkanligt
ljud så att ljudstörningarna minskar.
1 Tryck på MAIN MENU för att välja ”TUNER”.
2 Vrid på MENU för att välja ”FM AUTO”.
3 Vrid på –/+ för att välja ”MONO”.
FM-mottagningen ändras till enkanligt ljud.
Direktinställning
Mata in frekvensen för stationen direkt genom
att använda sifferknapparna på fjärrkontrollen.
För närmare information om den medföljande
fjärrkontrollen, se bruksanvisningen som
medföljer fjärrkontrollen.
1 Tryck på TUNER på fjärrkontrollen
lämpligt antal gånger för att välja FM
eller AM.
Det går också att använda INPUT
SELECTOR på receivern.
2 Tryck på ALT, tryck därefter på
D.TUNING på fjärrkontrollen.
3 Tryck på sifferknapparna på
fjärrkontrollen för att mata in
frekvensen.
Exempel 1: Frekvensen 102,50 MHz på FM
Tryck på 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Exempel 2: Frekvensen 1.350 kHz på AM
Tryck på 1 b 3 b 5 b 0
Om en AM-station har ställts in, ska
riktningen på AM-ramantennen justeras för
optimal mottagning.
Om angiven station inte ställs in
och siffrorna som matats in
blinkar på displayen
Kontrollera att korrekt frekvens angetts. Om
inte, upprepa punkt 3. Om siffrorna som matats
in fortfarande blinkar, betyder det att frekvensen
inte används i området.
Lyssna på FM/AM-radio
Områdeskod FM AM
CEL, CEK, SP, AU, TW,
KR
50 kHz 9 kHz
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 22 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 150
Styrning
av
förstärkare
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
23SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
(Gäller endast modeller med områdeskod
CEL, CEK)
Med hjälp av denna funktion kan upp till 30 FM-
stationer och FM RDS-stationer lagras i
alfabetisk ordning utan dubbellagring av
stationer. Dessutom lagras endast de stationer
som har de tydligaste signalerna.
Om du önskar lagra FM- eller AM-stationer en
åt gången, se ”Lagring av stationer i
snabbvalsminnet”.
1 Tryck på ?/1 för att stänga av
receivern.
2 Håll MEMORY/ENTER intryckt och
tryck på ?/1 för att slå på receivern
igen.
”AUTO-BETICAL SELECT” visas på
displayen och receivern genomsöker och
lagrar alla FM-stationer och FM RDS-
stationer i sändningsområdet.
När det gäller RDS-stationer kontrollerar
tunern först om det finns flera stationer som
sänder samma program, därefter lagras
endast den station vars signal är tydligast.
De utvalda RDS-stationerna sorteras i
alfabetisk ordning efter
Programinformationsnamn och tilldelas
sedan en snabbvalskod bestående av två
tecken. För närmare information om RDS,
se sid. 25.
Vanliga FM-stationer tilldelas
snabbvalskoder bestående av två tecken och
lagras efter RDS -stationerna.
När allt är klart, visas ”FINISH” på
displayen helt kort varefter receivern
återgår till normalfunktion.
Obs!
• Tryck inte på någon knapp på receivern eller den
medföljande fjärrkontrollen vid automatisk lagring
av stationer i alfabetisk ordning, förutom ?/1.
• Om du flyttar till ett nytt område måste du göra om
lagringen av stationer i det nya området.
• För närmare information angående hur lagrade
stationer ställs in, se ”Inställning av
snabbvalsstationer”.
• Om antennen flyttas efter att ha lagrat stationer med
detta tillvägagångssätt, kan det hända att de lagrade
inställningarna blir inaktuella. Upprepa i så fall
denna procedur för att lagra stationerna på nytt.
Automatisk lagring av FM-
stationer
— AUTOBETICAL
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 23 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 151
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
24SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Du kan lagra 30 FM- eller AM-stationer som
mest. Detta förenklar inställningen av stationer
som du lyssnar på ofta.
Lagring av stationer i
snabbvalsminnet
1 Vrid på INPUT SELECTOR för att välja
FM eller AM.
2 Ställ in den station som ska lagras
genom att använda automatisk
stationsökning (sid. 22) eller
direktinställning (sid. 22).
3 Tryck på MEMORY/ENTER.
”MEMORY” visas på displayen i några
sekunder. Utför punkterna 4 till 5 innan
visningen tas bort.
4 Tryck på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – för att välja ett
snabbvalsnummer.
Om du önskar byta minnessida, tryck på
SHIFT på fjärrkontrollen.
Om ”MEMORY” tas bort innan du hinner
välja snabbvalsnumret, börja om från punkt
3.
5 Tryck på MEMORY/ENTER igen.
Stationen har därmed lagrats under det
valda snabbvalsnumret.
Om ”MEMORY” tas bort innan du hinner
trycka på MEMORY/ENTER, börja om
från punkt 3.
6 Gör om punkterna 2 till 5 för att lagra
fler stationer i snabbvalsminnet.
Inställning av
snabbvalsstationer
1 Vrid på INPUT SELECTOR för att välja
FM eller AM.
2 Tryck på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – lämpligt antal
gånger för att välja önskad
snabbvalsstation.
Vid varje tryck på knappen kan
snabbvalsstationen väljas enligt följande:
Genom att använda
fjärrkontrollen
1 Tryck på TUNER lämpligt antal gånger för
att välja FM eller AM.
2 Tryck på PRESET/CH/D.SKIP +/– lämpligt
antal gånger för att välja önskad
snabbvalsstation.
Välja snabbvalsstation direkt
Tryck på sifferknapparna på
fjärrkontrollen.
Snabbvalsstationen på valt nummer i aktuell
minnessida ställs in. Tryck på SHIFT på
fjärrkontrollen för att byta minnessida.
Lagring av stationer i
snabbvalsminnet
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 24 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 152
Styrning
av
förstärkare
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
25SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
(Gäller endast modeller med områdeskod
CEL, CEK)
Denna receiver använder RDS (Radio Data
System), vilket ger radiostationer möjlighet att
parallellt med de vanliga radiosignalerna sända
ytterligare information. Man kan också visa
RDS-information på displayen.
Mottagning av RDS-
utsändningar
Ställ helt enkelt in en FM-station genom
direktinställning (sid. 22), automatisk
stationsökning (sid. 22) eller snabbval
(sid. 24).
När en station som erbjuder RDS-tjänster ställs
in, tänds RDS-indikatorn och
programinformationen visas på displayen.
Obs!
Det kan hända att RDS inte fungerar korrekt om den
inställda stationen inte sänder RDS-signalen på korrekt
sätt eller om signalen är för svag.
Visning av RDS-information
Under pågående mottagning av en RDS-
station, tryck på DISPLAY.
Varje gång du trycker på knappen ändras RDS-
informationen på displayen cykliskt enligt
följande:
PS (Programinformation) eller namn på
snabbvalsstationa)
t Frekvensb)
t PTY
(Programtyp)-indikeringc) t RT (Radiotext)-
indikeringd)
t CT (Tid)-indikering
(24-timmars visningssätt) t Ljudfält som
används för tillfället t Volymnivå
a)
Denna information visas endast när
Programinformation (PS) tas emot eller när
snabbvalsstationen har indexerats.
b)
Denna information visas även för icke-RDS FM-
stationer.
c)
Typ av program som sänds (se sid. 25).
d)
Textmeddelanden som RDS-stationen sänder.
Obs!
• Om det skulle finnas ett katastrofmeddelande från
myndigheterna, blinkar ”ALARM” på displayen.
• Om en station inte erbjuder en viss RDS-tjänst, visas
”NO XX” (till exempel ”NO CT”) på displayen.
• När en station sänder signaler för radiotext visas
textmeddelandet på displayen i samma takt som det
sänds. Om takten ändras återspeglas detta på
displayen.
Beskrivning av programtyper
Använda Radio Data
System (RDS)
Programtypsin
dikering
Beskrivning
NEWS Nyhetsprogram
AFFAIRS Program som tar upp och breddar
aktuella händelser
INFO Program som informerar om olika
ämnen, bl.a. konsumentfrågor och
hälsoråd
SPORT Sportprogram
EDUCATE Utbildningsprogram, ”hur man
gör ...” och rådgivande program
DRAMA Radioteater och serier
CULTURE Program om olika nationell eller
regional kultur, som t.ex. språk-
och samhällsfrågor
SCIENCE Vetenskapliga och tekniska
program
VARIED Program med kändisintervjuer,
panellekar, komedi m.m.
POP M Program med popmusik
ROCK M Program med rockmusik
EASY M Lättlyssnad musik, bilradiomusik
LIGHT M Instrumentalmusik, musik med
sång, körsång
CLASSICS Framföranden av större
orkesterverk, kammarmusik,
opera m.m.
OTHER M Musik som inte passar in i de
ovanstående kategorierna, som
t.ex. rhythm & blues och reggae
WEATHER Väderinformation
FINANCE Rapporter om aktiemarknad och
handel m.m.
CHILDREN Barnprogram
SOCIAL Program om människor och saker
som påverkar dem
RELIGION Religiösa program
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 25 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 153
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
26SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Ändring av informationen som
visas på displayen
Det är möjligt att kontrollera ljudfältet m.m.
genom att ändra informationen som visas på
displayen.
Tryck på DISPLAY lämpligt antal gånger.
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras
visningen enligt följande.
Indexnamn*
t Funktionsnamn t Ljudfält t
Volymnivå
* Indexnamn visas endast när ett namn har angetts för
en funktion eller snabbvalsstation (sid. 42).
Indexnamn visas inte när endast mellanslag har
matats in, eller om namnet är det samma som
funktionsnamnet.
Programtypsin
dikering
Beskrivning
PHONE IN Program där allmänheten deltar
genom telefonkontakt eller i
öppen debatt
TRAVEL Reseprogram. Gäller inte
trafikmeddelanden som sänds som
TP/TA.
LEISURE Program om
fritidssysselsättningar som t.ex.
trädgårdsarbete, fiske, matlagning
m.m.
JAZZ Jazzprogram
COUNTRY Countrymusikprogram
NATION M Program med nationell eller
regional populärmusik
OLDIES Program som spelar kända
melodier från förr
FOLK M Folkmusikprogram
DOCUMENT Undersökande
dokumentärprogram
NONE Program som inte kan
kategoriseras enligt ovanstående
Ändring av visning på
displayen
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 26 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 154
Styrning
av
förstärkare
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
27SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
A SW: Denna indikering tänds när
subwooferalternativet är inställt på ”YES”
(sid. 17). Medan denna indikering lyser, matar
receivern ut LFE-signalen som finns inspelad
på skivan eller så genererar den en
lågfrekvenssignal som matas ut till
subwoofern. Denna indikering lyser inte i
läget 2CH STEREO.
B LFE: Denna indikering tänds när skivan som
spelas upp innehåller LFE-kanalen (Low
Frequency Effect) och LFE-kanalsignalen
faktiskt återges.
C SP A/SP B: Denna indikering tänds i enlighet
med det högtalarsystem som används (A eller
B). Släcks när utmatning till högtalarna
kopplas ur eller när hörlurar ansluts.
D ; DIGITAL EX: Denna indikering tänds när
receivern avkodar signaler inspelade i
formatet Dolby Digital.
E ; PRO LOGIC IIx: ”; PRO LOGIC”
tänds när mottagaren använder Pro Logic för
2-kanaliga signaler för att sända ut signalerna
från centerkanalen och surroundkanalen.
”; PRO LOGIC II” tänds när dekodern Pro
Logic II Movie/Music/Game är aktiverad.
”; PRO LOGIC IIx” tänds när dekodern Pro
Logic IIx Movie/Music/Game är aktiverad.
Däremot tänds inte de här indikatorerna om
både centerhögtalaren och surroundhögtalarna
är ställda på ”NO” och du väljer ett ljudfält
med knappen A.F.D.
Obs!
Avkodning med Dolby Pro Logic IIx kan inte
användas för signaler av formatet DTS eller för
signaler med en samplingsfrekvens som är högre
än 48 kHz.
F DTS-ES 96/24: ”DTS” tänds när DTS-
signaler tas emot. ”DTS-ES” tänds när DTS-
ES-signaler tas emot. ”DTS 96/24” tänds när
mottagaren avkodar DTS 96 kHz/24-bitars
signaler.
Obs!
Se till att du har gjort digitala anslutningar och att
INPUT MODE inte är ställt på ”ANALOG” när
du spelar upp skivor med formatet DTS (sid. 35).
G NEO:6: Denna indikering tänds film/
musikavkodaren DTS Neo:6 är inkopplad.
H Indikeringar för radio: Dessa indikeringar
tänds när radiostationer ställs in på receiverns
radio o.s.v. Se sidorna 22–26 angående
manövreringar för radiomottagning.
I DIRECT: Denna indikering tänds när
funktionen ANALOG DIRECT är inkopplad.
J EQ: Denna indikering tänds när equalizern är
inkopplad.
K D.RANGE: Denna indikering tänds när
komprimering av dynamikomfånget är
inkopplat (sid. 40).
L COAX: Denna indikering tänds när
källsignalen är en digital signal som matas in
genom ingången COAXIAL.
M OPT: Denna indikering tänds när källsignalen
är en digital signal som matas in genom
ingången OPTICAL.
N SLEEP: Denna indikering tänds när
insomningstimern är inkopplad.
Angående indikeringarna på displayen
MEMORY
DIRECT
L C R
SL S SR
SBR
SBL SB
SW LFE SP A
SP B
RDS
STEREO MONO
D.RANGE EQ
NEO:6
SLEEP OPT COAX 96/24
DIGITAL EX
; PRO LOGIC IIx DTS-ES
;
qa 9
q;
qf
qg
qs
qd
2
1 4
3 5 6 7 8
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 27 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 155
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE04BSC_STR-DB795-CEL.fm]
28SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
O Indikeringar för återgivningskanaler:
Bokstäverna (L, C, R o.s.v.) anger de kanaler
som återges. Ramarna runt bokstäverna
varierar för att visa på vilket sätt receivern
mixar ner ljudet från källan (grundat på
högtalarinställningarna).
L (främre vänster), R (främre höger),
C (center (enkanaligt)), SL (surround
vänster), SR (surround höger), S(surround
(enkanaligt eller de surroundkomponenter
som erhålls genom Pro Logic-behandling)),
SB (bakre surround (de bakre
surroundkomponenter som erhålls genom
6,1-kanalsavkodning)), SBL (bakre
surround vänster), SBR (bakre surround
höger)
Exempel:
Inspelningsformat (främre/surround): 3/2
Utmatningskanal: surroundhögtalare saknas
Ljudfält: A.F.D. AUTO
L C R
SL SR
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 28 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 156
Ljudåtergivning
med
surroundljud
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE05SND_STR-DB795-
CEL.fm]
29SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
I detta läge matar receivern ut ljudet endast från
de främre (vänster/höger) högtalarna. Inget ljud
återges från subwoofern.
Lyssna på ljudkällor i 2-
kanalsstereo (2CH STEREO)
Källor i vanlig 2-kanalsstereo förbikopplas
ljudfältsbehandlingen helt och hållet, och
flerkanaligt surroundformat mixas ner till 2-
kanalsformat.
Tryck på 2CH.
”2CH ST.” visas på displayen och receivern
växlas till läget 2CH STEREO.
Obs!
Inget ljud återges från subwoofern i läget 2CH
STEREO. För att lyssna på källor i 2-kanalsstereo
genom att använda de främre (vänster/höger)
högtalarna och en subwoofer, välj läget A.F.D.
Lyssna på analogt ljud
(ANALOG DIRECT)
Ljudet för vald funktion kan ändras till
tvåkanalig analog inmatning. Med denna
funktion är det möjligt att njuta av analoga
ljudkällor med hög kvalitet. Se även ”D.PWR”
på sid. 38.
När denna funktion används, går det endast att
ställa in volymen och de främre högtalarnas
balans.
1 Vrid på INPUT SELECTOR för att välja
den funktion som du önskar lyssna på
i analogt ljud.
2 Tryck på DIRECT.
”A.DIRECT” visas på displayen och det
analoga ljudet matas ut.
Obs!
• Denna funktion kopplas bort om du ändrar ljudfältet
(sid. 29–32).
• När denna funktion används, kan testtonsfunktionen
inte användas.
Läget Auto Format Direct (A.F.D.) ger
möjlighet att välja önskat avkodningsläge för
ljudet som man lyssnar på.
Ljudåtergivning med surroundljud
När endast de främre
högtalarna används
Mera naturtrogen
ljudåtergivning
— AUTO FORMAT DIRECT
A.F.D.-läge
(Visning)
Avkodningsläge
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Så som det är kodat
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
PRO LOGIC IIx MOVIE
(PLIIX MV)
Dolby Pro Logic IIx
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 29 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 157
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE05SND_STR-DB795-
CEL.fm]
30SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Automatisk avkodning av
ingående ljudsignal
I detta läge avkänner receivern automatiskt
vilken typ av ljudsignal som matas in (Dolby
Digital, DTS, vanlig 2-kanalsstereo o.s.v.) och
utför lämplig avkodning vid behov. Detta läge
framställer ljudet så som det är inspelat/kodat,
utan att lägga till några surroundeffekter. Om det
emellertid saknas lågfrekvenssignaler (Dolby
Digital LFE, etc.) kommer en lågfrekvenssignal
att genereras för utmatning till subwoofern.
Tryck på A.F.D. lämpligt antal gånger för att
välja ”A.F.D. AUTO”.
Receivern avkänner automatiskt vilken typ av
ljudsignal som matas in och utför lämplig
avkodning vid behov.
Tips
I de flesta fall erbjuder A.F.D. AUTO den mest
passande avkodningen. Det är möjligt att du önskar
använda SURR BACK DECODING (sid. 33) för att
anpassa inmatningsflödet till det läge som du föredrar.
Återgivning av stereoljud i
flera kanaler (avkodningsläge
för 2 kanaler)
Med denna läge kan man ange avkodningstyp
för 2-kanaliga ljudkällor. Denna receiver kan
återge 2-kanaligt ljud i 5 kanaler genom Dolby
Pro Logic II; 7 kanaler genom Dolby Pro Logic
IIx; 6 kanaler genom DTS Neo:6; eller 4 kanaler
genom Dolby Pro Logic. Ljudkällor i formatet
DTS 2CH avkodas inte av DTS Neo:6 utan
matas ut i 2 kanaler.
Tryck på A.F.D. lämpligt antal gånger för att
välja avkodningsläge för 2 kanaler.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Dolby Pro Logic-avkodning utförs. Ljudkällor
inspelade i 2 kanaler avkodas till 4,1 kanaler.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Dolby Pro Logic II Movie-avkodning för film utförs.
Denna inställning lämpar sig väl för filmer kodade i
Dolby Surround. Dessutom, med denna inställning
återges ljudet i 5,1-kanal när man tittar på videofilmer
med dubbade eller äldre filmer.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Dolby Pro Logic II Music-avkodning för musik utförs.
Detta inställning lämpar sig väl för vanliga
stereoljudkällor som t.ex. CD-skivor.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Utför avkodning för spelläget Dolby Pro Logic II
Game. Den här inställningen lämpar sig för videospel.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Dolby Pro Logic II Movie-avkodning för film utförs.
Den här inställningen utökar Dolby Pro Logic II Movie
eller Dolby Digital 5.1 till separata 7.1-filmkanaler.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Dolby Pro Logic II Music-avkodning för musik utförs.
Den här inställningen fördelar surroundeffekterna med
samma nivå mellan alla surroundhögtalarna.
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Utför avkodning för spelläget Dolby Pro Logic IIx
Game. Den här inställningen fördelar
specialeffektsignaler med full effekt till
surroundhögtalarna.
Obs!
Avkodning med Dolby Pro Logic IIx kan inte
användas för DTS-signaler eller för signaler med en
samplingsfrekvens som är högre än 48 kHz.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 30 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 158
Ljudåtergivning
med
surroundljud
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE05SND_STR-DB795-
CEL.fm]
31SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
DTS Neo:6 Cinema-avkodning för film utförs.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
DTS Neo:6 Music-avkodning för musik utförs. Detta
inställning lämpar sig väl för vanliga stereoljudkällor
som t.ex. CD-skivor.
Om en subwoofer ansluts
När ljudsignalen är 2-kanalsstereo eller om
källsignalen inte innehåller någon LFE-signal,
genererar receivern en lågfrekvenssignal för
utmatning till subwoofern. Ingen
lågfrekvenssignal genereras dock när Neo:6
Cinema eller Neo:6 Music är valt.
Välj något av de förprogrammerade ljudfälten i
receivern för att njuta av surroundljud. Med
hjälp av dessa ljudfält är det möjligt att i det egna
vardagsrummet uppleva samma spännande och
mäktiga ljud som i biosalonger och
konserthallar.
Välja ett ljudfält för film
Tryck på MOVIE lämpligt antal gånger för
att välja önskat ljudfält.
Valt ljudfält visas på displayen.
Angående DCS (Digital Cinema
Sound)
Ljudfält med märket DCSanvänder sig av
DCS-teknologi.
DCS är begreppet på den surroundteknologi för
hembio som utvecklats av Sony. DCS använder
sig av DSP-teknologi (Digital Signal Processor)
för att återskapa samma ljudkarakteristik som i
en verklig filmstudio i Hollywood.
När man tittar på film hemma, skapar DCS en
mäktig biokänsla som efterliknar den
konstnärliga sammansättningen av ljud och
action så som filmregissören hade föreställt sig.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) D
CS
Återger den typiska akustiken i
filmproduktionsstudion ”Cary Grant Theater” som ägs
av Sony Pictures Entertainment. Detta är ett
standardläge lämpligt för de flesta typer av filmer.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) D
CS
Återger den typiska akustiken i
filmproduktionsstudion ”Kim Novak Theater” som ägs
av Sony Pictures Entertainment. Detta läge passar
mycket bra för science-fiction eller action-filmer med
massor av ljudeffekter.
Val av ljudfält
Ljudfält Visning
CINEMA STUDIO EX A DCS C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B D
CS C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C D
CS C.ST.EX C
VIRTUAL MULTI DIMENSION
DCS
V. M. DIM
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 31 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 159
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE05SND_STR-DB795-
CEL.fm]
32SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Återger den typiska akustiken i den inspelningsstudio
för filmmusik som ägs av Sony Pictures Entertainment.
Detta läge passar mycket bra för musikaler och filmer
vars soundtrack innehåller orkestermusik.
x V. M. DIM (VIRTUAL MULTI DIMENSION)
DC
S
Skapar 5 par av virtuella högtalare från ett enda par
faktiska surroundhögtalare.
Angående CINEMA STUDIO EX
CINEMA STUDIO EX passar mycket bra när
man tittar på filmer på DVD (m.m.) med
flerkanaliga surroundeffekter. Detta läge återger
ljudakustiken i den dubbningsstudio som ägs av
Sony Pictures Entertainment.
De olika lägena CINEMA STUDIO EX består
av följande tre delar.
• Virtuell flerdimension
Skapar 5 par av virtuella högtalare från ett
enda par faktiska surroundhögtalare.
• Anpassning av skärmdjup
Skapar känslan av att ljudet kommer inifrån
filmduken precis som på biografer.
• Cinema studio-efterklang
Återskapar den typ av efterklang som man
kan uppleva i biosalonger.
CINEMA STUDIO EX integrerar dessa tre delar
samtidigt.
Tips
Genom att titta på logotypen på DVD-skivans
förpackning kan man se vilket kodningsformat skivan
har.
– : Dolby Digital-skivor
– : Mjukvara med Dolby Surround-
kodning
– : Mjukvara med DTS Digital Surround-
kodning
Obs!
• De effekter som skapas av de virtuella högtalarna kan
orsaka ökat brus i ljudsignalen som spelas upp.
• Vid ljudåtergivning med ljudfält som använder sig av
virtuella högtalare är det inte möjligt att höra något
ljud komma direkt från surroundhögtalarna.
Välja ett ljudfält för musik
Tryck på MUSIC lämpligt antal gånger för
att välja önskat ljudfält.
Valt ljudfält visas på displayen.
x HALL
Återger akustiken i en konserthall för klassisk musik.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Återger akustiken på en jazzklubb.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Återger akustiken i ett konserthus med 300 sittplatser.
När hörlurar är anslutna
Endast följande ljudfält kan väljas.
x HEADPHONE (2CH)
Ljudet matas i 2 kanaler (stereo). En vanlig tvåkanalig
stereokälla leds förbi ljudfältsbehandlingen helt och
hållet, och flerkanaligt surroundformat mixas ner till
två kanaler.
x HEADPHONE THEATER D
CS
Ger en upplevelse av att befinna sig i en biosalong när
man lyssnar genom ett par hörlurar.
Obs!
Om hörlurar ansluts medan ett ljudfält är inkopplat,
kommer systemet att automatiskt koppla om till
HEADPHONE (2CH) om ljudfältet har valts med
knappen 2CH eller A.F.D., eller till HEADPHONE
THEATER om ljudfältet har valts med knappen
MOVIE eller MUSIC.
Urkoppling av surroundeffekten
Tryck på 2CH eller A.F.D.
Obs!
Ljudfält fungerar inte för PCM 96 kHz signaler.
Ljudfält Visning
HALL HALL
JAZZ CLUB JAZZ
LIVE CONCERT CONCERT
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 32 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 160
Ljudåtergivning
med
surroundljud
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE05SND_STR-DB795-
CEL.fm]
33SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Med denna funktion kan man välja
avkodningsläge för de bakre surroundsignalerna
i flerkanalig inmatning.
Genom att avkoda de bakre surroundsignalerna i
DVD-skivor (m.m.) inspelade i formatet Dolby
Digital EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete
6.1 m.m. kan man njuta av surroundljudet så
som det var avsett av filmregissören.
Tryck på SURR BACK DECODING lämpligt
antal gånger för att välja avkodningsläge
för de bakre surroundsignalerna.
Angående detaljer, se ”Hur man väljer
avkodningsläge för de bakre
surroundsignalerna” på sid. 34.
Tips
Avkodningsläget för de bakre surroundsignalerna kan
väljas med ”SB XXXX” i CUSTOMIZE-menyn
(sid. 38).
Obs!
Avkodningsläget för de bakre surroundsignalerna kan
endast väljas när läget A.F.D. är valt.
Val av avkodningsläge för
bakre surroundsignaler
— SURR BACK DECODING
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 33 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 161
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE05SND_STR-DB795-
CEL.fm]
34SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Hur man väljer avkodningsläge för de bakre surroundsignalerna
Välj önskat läge för de bakre surroundsignalerna i enlighet med inmatningen.
När ”OFF” väljs
Ingen avkodning av de bakre surroundsignalerna utförs.
När ”AUTO” väljs
När inmatningen innehåller 6,1-kanals avkodningsflaggaa)
, används motsvarande avkodare för att
avkoda den bakre surroundsignalen.
När ”ON” väljs
Dolby Digital EX används för att avkoda bakre surroundsignaler oberoende av flaggan för 6,1-
kanalsavkodninga)
när utsignalen är 6.1 kanaler; Dolby Digital EX eller Dolby Pro Logic IIx används
när utsignalen är 7,1 kanaler.
a)
Flagga för 6,1-kanalsavkodning är information som finns inspelad på mjukvaror som DVD-skivor och liknande.
b)
Dolby Digital DVD som inkluderar Surround EX flaggtecken. Dolby Corporations hemsida ger hjälp för att
urskilja Surround EX-filmer.
c)
Mjukvara kodad med ett flaggtecken för att ange att den har både Surround EX och 5,1-kanalssignaler.
d)
Mjukvara kodad med både 5,1-kanalssignaler och ett extra flöde utformat att skicka tillbaka dessa signaler till
separata 6,1-kanaler. Separata 6,1-kanalsignaler är specifika signaler för DVD och används inte på biografer.
Inmatningsflöde Utmatningskanal Tillämpad avkodare för bakre surround
Dolby Digital 5.1 5,1 —
Dolby Digital EXb)
6,1 Matrisavkodaren överensstämmer med Dolby Digital EX
DTS 5.1 5,1 —
DTS-ES Matrix 6.1c)
6,1 DTS matrisavkodare
DTS-ES Discrete 6.1d)
6,1 DTS separat avkodare
Dolby Digital EXb)
7,1 Matrisavkodaren överensstämmer med Dolby Pro Logic IIx
DTS-ES Matrix 6.1c)
7,1 DTS matrisavkodare
DTS-ES Discrete 6.1d)
7,1 DTS separat avkodare
Inmatningsflöde Utmatningskanal Tillämpad avkodare för bakre surround
Dolby Digital 5.1 6,1 Matrisavkodaren överensstämmer med Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6,1 Matrisavkodaren överensstämmer med Dolby Digital EX
DTS 5.1 6,1 Matrisavkodaren överensstämmer med Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
6,1 Matrisavkodaren överensstämmer med Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
6,1 Matrisavkodaren överensstämmer med Dolby Digital EX
Dolby Digital 5.1 7,1 Matrisavkodaren överensstämmer med Dolby Pro Logic IIx
Dolby Digital EXb)
7,1 Matrisavkodaren överensstämmer med Dolby Pro Logic IIx
DTS 5.1 7,1 Matrisavkodaren överensstämmer med Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
7,1 Matrisavkodaren överensstämmer med Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
7,1 Matrisavkodaren överensstämmer med Dolby Digital EX
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 34 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 162
Avancerade
justeringar
och
inställningar
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
35SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Det går att växla läge för ljudinmatningen för
komponenter som har digitala ljudingångar.
1 Vrid på INPUT SELECTOR för att välja
ingångsfunktion.
2 Tryck på INPUT MODE lämpligt antal
gånger för att välja ljudinmatningsläge.
Det valda ljudinmatningsläget visas på
displayen.
Ljudinmatningslägen
• AUTO IN
Prioriterar inmatning av analoga ljudsignaler
till ingångarna AUDIO IN (L/R), när inga
digitala ljudsignaler förekommer.
• COAX IN
Specificerar att inmatningen av digitala
ljudsignaler ska ske till ingångarna DIGITAL
COAXIAL.
• OPT IN
Specificerar att inmatningen av digitala
ljudsignaler ska ske till ingångarna DIGITAL
OPTICAL.
• ANALOG
Specificerar att inmatningen av analoga
ljudsignaler ska ske till ingångarna AUDIO
IN (L/R).
Genom justering av LEVEL-menyn kan man
göra egna inställningar av ljudfälten så att de
anpassas till särskilda lyssningskrav.
Att observera angående posterna som
visas
Vilka poster som kan justeras i respektive meny skiljer
sig beroende på ljudfältet. Det kan hända att vissa
inställningsparametrar inte lyser klart utan är dämpade
på displayen. Det betyder att den valda parametern
antingen inte är tillgänglig eller är låst och kan inte
ändras.
Justering av LEVEL-menyn
På denna meny kan man justera balansen och
nivån för varje högtalare. Dessa inställningar
tillämpas på alla ljudfält.
1 Starta uppspelning av en mjukvara
som är kodad med flerkanals
surroundeffekter (DVD e.d.).
2 Tryck på MAIN MENU lämpligt antal
gånger för att välja ”LEVEL”.
3 Vrid på MENU för att välja parameter.
För närmare information, se ”Parametrar på
LEVEL-menyn” nedan.
4 Medan du avlyssnar ljudet vrider du på
–/+ för att justera vald parameter.
5 Upprepa punkterna 3 och 4 för att
justera övriga parametrar.
Parametrar på LEVEL-menyn
x T.TONE (Test Tone)
Initialläge: OFF
För utmatning av testtonen från varje högtalare i följd.
När ”AUTO” är inställt, matas testtonen ut från varje
högtalare automatiskt. När ”FIX” är inställt, kan man
välja högtalare varifrån testtonen skall matas ut.
x BAL. XXXX (Balans, främre högtalare)
Initialläge: 0 (BALANCE)
För inställning av balansen mellan vänster och höger
främre högtalare. Kan justeras inom området L
(vänster) (+1 till +16), BALANCE (0), R (höger) (+1
till +16) i 33 steg.
Avancerade justeringar och
inställningar
Växla läge för
ljudinmatningen för
digitala komponenter
— INPUT MODE
Egna inställningar av
ljudfält
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 35 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 163
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
36SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
x CTR XXX.X dB
(Nivå, centerhögtalare)
x SUR.L. XXX.X dB
(Nivå, surroundhögtalare (vänster))
x SUR.R. XXX.X dB
(Nivå, surroundhögtalare (höger))
x SB XXX.X dB
(Nivå, bakre surroundhögtalare)*
x SBL XXX.X dB
(Nivå, surroundhögtalare (vänster))**
x SBR XXX.X dB
(Nivå, surroundhögtalare (höger))**
x S.W. XXX.X dB
(Nivå, subwoofer)
Initialläge: 0 dB
Justerbart från -20 dB till +10 dB i steg om 0,5 dB.
x S.W. XXX dB
(Subwoofernivå för flerkanal)
Initialläge: 0 dB
För att förskjuta subwoofernivån med +10 dB från
MULTI CH IN-signalerna. Denna justering kan vara
nödvändig när en DVD-spelare ansluts till ingångarna
MULTI CH IN. Subwoofernivån från DVD-spelare är
10 dB lägre än Super Audio CD-spelare.
* Endast när den bakre surroundhögtalaren är inställd
på ”SINGLE” i SP SETUP-menyn.
**Endast när den bakre surroundhögtalaren är inställd
på ”DUAL” i SP SETUP-menyn.
x EFCT. XXX (Effektnivå)
Initialläge: STD
För justering av storleken på surroundeffekten.
Obs!
När något av följande ljudfält väljs, återges inget ljud
från subwoofern om alla högtalarna är inställda på
”LARGE” i SP SETUP-menyn. Ljudet kommer
emellertid att matas ut från subwoofern om den digitala
ingångssignalen innehåller LFE-signaler (Low
Frequency Effect), eller om de främre högtalarna,
centerhögtalaren eller surroundhögtalarna är inställda
på ”SMALL”.
– HALL
– JAZZ CLUB
– LIVE CONCERT
Avancerade justeringar på
LEVEL-menyn
Använd CUSTOMIZE-menyn och ställ in
”MENU” på ”MENU EXP.” för att möjliggöra
avancerade justeringar.
Angående detaljer kring ”MENU”, se sid. 37.
Angående detaljer hur de olika posterna ska
ställas in, se sid. 40.
Återställning av ljudfälten till
initiallägena
1 Tryck på ?/1 för att stänga av
strömmen.
2 Medan 2CH hålls nedtryckt, tryck på
?/1.
”SF. CLR.” visas på displayen och samtliga
ljudfält återställs till initialläget.
MULTI CH IN
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 36 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 164
Avancerade
justeringar
och
inställningar
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
37SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
EQ-menyn möjliggör justering av
frekvenskorrigeringen (bas, diskant) för varje
högtalare.
1 Starta uppspelning av en mjukvara
som är kodad med flerkanals
surroundeffekter (DVD e.d.).
2 Tryck på MAIN MENU lämpligt antal
gånger för att välja ”EQ”.
3 Vrid på MENU för att välja parameter.
För närmare information, se ”Parametrar på
EQ-menyn” nedan.
4 Medan du avlyssnar ljudet vrider du på
–/+ för att justera vald parameter.
5 Upprepa punkterna 3 och 4 för att
justera övriga poster.
Obs!
Det går inte att justera equalizern när systemet avkodar
signaler av typen PCM 96 kHz, eller när avkodning av
typen DTS 96/24, DTS-ES Matrix eller DTS Neo:6
används.
Parametrar på EQ-menyn
x EQ
Initialläge: OFF
Välj ON för att koppla in equalizern.
x BASS XXX.X dB
(Basnivå, främre högtalare)
x TREB. XXX.X dB
(Diskantnivå, främre högtalare)
Initialläge: 0 dB
Justerbart från -10 dB till +10 dB i steg om 1 dB.
Använda CUSTOMIZE-menyn
för att justera receivern
CUSTOMIZE-menyn kan användas för att
justera en mängd receiverinställningar.
1 Tryck på MAIN MENU lämpligt antal
gånger för att välja ”CUSTOM”.
2 Vrid på MENU för att välja parameter.
För närmare information, se ”Parametrar på
CUSTOMIZE-menyn” nedan.
3 Vrid på –/+ för att justera vald
parameter.
4 Upprepa punkterna 2 och 3 för att
justera övriga poster.
Parametrar på CUSTOMIZE-
menyn
Initialinställningen är understruken.
x MENU (Expandering av meny)
• MENU EXP.
De avancerade parametrarna för menyerna SP
SETUP och LEVEL visas och kan justeras.
För närmare information om varje enskild
inställningspost, se sidorna 17, 35 och följande sidor.
• MENU STD
De avancerade parametrarna visas inte.
x 96 XXXX
(Avkodningsläge DTS 96/24)
• 96 AUTO
När en DTS 96/24-signal matas in, spelas den upp
med 96 kHz samplingsfrekvens.
• 96 OFF
Även när en DTS 96/24-signal matas in, spelas den
upp med 48 kHz samplingsfrekvens.
Obs!
• Denna parameter gäller endast för läget A.F.D.
(sid. 29). I övriga ljudfält är denna parameter alltid
inställd på ”96 OFF”.
• DTS 96/24-avkodning gäller endast i A.F.D-läget
(sid. 29). När systemet är inställt på andra ljudfält,
används standard 48 kHz-avkodning.
• Även när en DTS 96/24-signal matas in, används
standard 48 kHz-avkodning ifall någon högtalare är
inställd på SMALL eller om subwoofern är inställd
på ”NO”.
Justering av equalizern
Nivå
(dB)
Bas Diskant
Frekvens
(Hz)
Frekvens
(Hz)
L R
L R
Avancerade inställningar
DTS 96/24
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 37 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 165
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
38SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
x SB XXXX
(Avkodningsläge för bakre
surroundsignaler)
CUSTOMIZE-menyn kan användas för att ställa in hur
bakre surroundsignaler ska avkodas (sid. 33).
För närmare information om varje avkodningsläge, se
sid. 34.
• OFF
• AUTO
• ON
Obs!
Den här parametern gäller bara när läget A.F.D. har
valts med undantag för läget Dolby Pro Logic IIx
(sid. 29).
x S.F XXXX (Länk till ljudfält)
• S.F LINK
Med denna inställning används alltid det senast valda
ljudfältet för en programkälla närhelst källan väljs.
Om du till exempel väljer ljudfältet HALL för
SA-CD/CD-funktionen, därefter byter till en annan
funktion och återgår till SA-CD/CD-funktionen,
kommer ljudfältet HALL att automatiskt användas
igen.
• S.F FIX
Länk till ljudfält är inte aktiverad.
x DEC. XXXX
(Prioriterad digital insignalavkodning)
Används för att ange på vilket sätt digitala insignaler
ska matas in i ingångarna DIGITAL IN.
Grundinställningen är ”DEC. AUTO” för VIDEO 3
och TV/SAT, och ”DEC. PCM” för DVD och MD/
TAPE.
• DEC. AUTO
Med denna inställning omkopplas insignalläget
automatiskt mellan DTS, Dolby Digital eller PCM.
• DEC. PCM
PCM-signaler ges prioritet (för att förhindra avbrott
när uppspelningen startas). Även när andra signaler
matas in, matas ljudet ut. Denna receiver kan
dock inte avkoda DTS-CD när ”DEC. PCM” är
valt. När ”DEC. AUTO” är valt och ljudet från de
digitala ljudingångarna (för CD o.s.v.) avbryts när
uppspelningen startas, välj då ”DEC. PCM”.
x D.PWR XXX
(Ström till digitala kretsar)
• D.PWR OFF
För automatisk avstängning av strömmen till de
digitala kretsar som inte behövs vid utmatning av
analoga ljudsignaler när funktionen ANALOG
DIRECT eller MULTI CH IN är inkopplad. För
lyssning på analogt ljud av hög kvalitet utan
påverkan från digitala kretsar.
• D.PWR ON
Med denna inställning förses de digitala kretsarna
alltid med ström. Välj detta om du inte tycker om den
tidsfördröjning som uppstår med inställningen
”D.PWR OFF”.
x PWR.S. XXX
(CONTROL A1II energisparläge)
• NO
Gör att receiverns strömförsörjning i standbyläge
minskas när energisparläget är aktiverat.
• OFF
Gör att systemet kan slås på automatiskt när den
komponent som är ansluten via minikontakter i mono
(sid. 45) slås på.
x DUAL XXX
(Språkval för digital sändning)
Gör att du kan välja det språk du vill lyssna på under
digitala sändningar.Den här funktionen kan bara
användas med Dolby Digital-källor.
• M/S (Huvudspråk/Sekundärt språk)
Huvudspråket sänds ut via den främre vänstra
högtalaren och det sekundära språket sänds samtidigt
ut via den främre högra högtalaren.
• M (Huvudspråk)
Huvudspråkets ljud sänds ut.
• S (Sekundärt språk)
Det sekundära språkets ljud sänds ut.
• M+S (Huvudspråk+Sekundärt språk)
Huvudspråk och sekundärt språk sänds ut samtidigt.
x [DIMMER]
För justering av ljusstyrkan på displayen.
x NAME IN
(Namngivning av snabbvalsstationer och
funktioner)
För att ange namn för snabbvalsstationer och
funktioner som väljs med INPUT SELECTOR.
Angående detaljer, se ”Namngivning av
snabbvalsstationer och funktioner” på sid. 42.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 38 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 166
Avancerade
justeringar
och
inställningar
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
39SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Avancerade parametrar på SP
SETUP-menyn
När ”MENU” har ställts in på ”MENU EXP.”,
visas samtliga av följande parametrar.
Parametrarna kan justeras.
Se sid. 17 angående justeringar på SP SETUP-
menyn. Initialläget är understruket.
Alla parametrar på SP SETUP-
menyn
* Kan endast justeras när ”MENU” är inställt på
”MENU EXP.”.
x DISTANCE (Avståndsenhet)
För val av måttenhet vid inställning av avstånd.
• ft.
Avståndet anges i fot.
• m
Avståndet anges i meter.
x PL. XXXX
(Placering av surroundhögtalare)*
För specificering av surroundhögtalarnas placering för
korrekt återgivning av surroundeffekter i läget Cinema
Studio EX (sid. 31).
• SIDE
Välj denna inställning om surroundhögtalarnas
placering motsvaras av A.
• BEHD
Välj denna inställning om surroundhögtalarnas
placering motsvaras av B.
Tips
Placering av surroundhögtalare är särskilt utformat för
att realisera de olika ljudfälten i Cinema Studio EX-
lägena.
För andra ljudfält är högtalarplaceringen inte lika
avgörande. Dessa andra ljudfält utformades under
antagandet att surroundhögtalarna skulle stå placerade
bakom lyssningsplatsen, men ljudbilden blir tämligen
enhetlig också med surroundhögtalarna placerade i en
granska bred vinkel. Om högtalarna dock är riktade
mot lyssnaren direkt till vänster och höger om
lyssningsplatsen, kommer surroundeffekterna att bli
otydliga såvida inte ”SIDE” väljs.
Varje lyssningsmiljö består inte desto mindre av
många olika variabler, som till exempel
väggreflexioner, och det är möjligt att ett bättre ljud
kan uppnås med ”BEHD” ifall högtalarna är placerade
högt ovanför lyssningsplatsen, även om de står
omedelbart till vänster och höger.
Därför rekommenderar vi, även om det kanske leder
till en inställning motsatt ovanstående förklaring, att du
spelar upp en flerkanals surroundkodad skiva och
väljer den inställning som ger den tydligaste känslan av
rymd och som bäst lyckas forma en sammanhängande
ljudbild av surroundljudet från surroundhögtalarna och
ljudet från de främre högtalarna. Om du inte är helt
säker på vilket som låter bäst, välj ”BEHD” och
använd parametern för högtalaravstånd och justering
av högtalarnivå för att erhålla en god balans.
XXXX SET
SP PAT. XXX
(SUB WOOFER)
(FRONT)
(CENTER)
(SURROUND)
/ (SURR BACK)
DIST. X.X m (FRONT)
DIST. X.X m (CENTER)
DIST. X.X m (SURROUND)
/ DIST. X.X m (SURR BACK)
DISTANCE*
PL. XXXX*
HGT. XXXX*
SP > XXX Hz*
SW
L R
C
SL SR
SBL SBR SB
L R
C
SL SR
SBL SBR SB
B
B
A
A
100˚
120˚
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 39 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 167
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
40SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
x HGT. XXXX
(Höjdläge för surroundhögtalare)*
För specificering av surroundhögtalarnas höjdläge för
korrekt återgivning av surroundeffekter i läget Cinema
Studio EX (sid. 31).
• LOW
Välj denna inställning om surroundhögtalarnas
placering motsvaras av A.
• HIGH
Välj denna inställning om surroundhögtalarnas
placering motsvaras av B.
* Denna inställningspost är inte tillgänglig när
parametern för surroundhögtalare är inställd på
”NO”.
x SP > XXX Hz
(Övergångsfrekvens för
surroundhögtalare)
Initialläge: 100 Hz
För inställning av basövergångsfrekvensen för
högtalare som är inställda på ”SMALL” i SP SETUP-
menyn. Basövergångsfrekvensen kan justeras i tre steg
(60 Hz, 100 Hz och 150 Hz).
Avancerade parametrar på
LEVEL-menyn
När ”MENU” har ställts in på ”MENU EXP.”,
visas samtliga av följande parametrar.
Parametrarna kan justeras.
Se sid. 35 angående justeringar på LEVEL-
menyn. Initialläget är understruket.
Alla parametrar på LEVEL-menyn
* Kan endast justeras när ”MENU” är inställt på
”MENU EXP.”.
**Kan endast justeras när de bakre surroundhögtalarna
är inställda på ”DUAL” (sid. 18).
x P.NOISE (Fasbrus)
Initialläge: OFF
För utmatning av testtonen från två paruppställda
högtalare i sekvens.
x P.AUDIO (Fasljud)
Initialläge: OFF
För utmatning av främre 2-kanals ljudkälla (istället för
testtonen) från två paruppställda högtalare i sekvens.
x COMP. XXX
(Komprimering av dynamikomfånget)
Använd denna parameter för att komprimera
dynamikomfånget i ljudet som återges. Praktiskt när du
tittar på film sent på kvällen och har volymen på låg
nivå.
• OFF
Dynamikomfånget komprimeras inte.
• STD
Dynamikomfånget komprimeras så som
inspelningsteknikern avsett.
• MAX
Dynamikomfånget komprimeras kraftigt.
60
30
A
B
A
B
T.TONE
P.NOISE*
P.AUDIO*
BAL. XXXX
CTR XXX.X dB
SUR.L. XXX.X dB
SUR.R. XXX.X dB
SB XXX.X dB
SBL XXX.X dB**
SBR XXX.X dB**
S.W. XXX.X dB
S.W. XXX dB
COMP. XXX*
EFCT. XXX
MULTI CH IN
D.RANGE
D.RANGE
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 40 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 168
Avancerade
justeringar
och
inställningar
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE06ADV_STR-DB795-CEL.fm]
41SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Tips
Med funktionen för komprimering av
dynamikomfången kan man komprimera
dynamikomfånget i ljudspåret baserat på den
information om dynamikomfånget som ligger i Dolby
Digital-signalen. Vi rekommenderar därför att
inställningen ”MAX” används. Då komprimeras
dynamikomfånget kraftigt och man kan titta på filmer
sent på kvällen med volymen på låg nivå. Till skillnad
från analoga begränsare, är nivåerna förbestämda och
ger en mycket naturlig komprimering.
Obs!
Komprimering av dynamikomfånget fungerar endast
med Dolby Digital-källor.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 41 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 169
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE070TH_STR-DB795-CEL.fm]
42SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Du kan skriva in ett namn bestående av högst 8
tecken för snabbvalsstationer och funktioner
som väljs med INPUT SELECTOR. Dessa visas
sedan på receiverns display.
Att registrera en
snabbvalsstation
1 Vrid på INPUT SELECTOR för att välja
FM eller AM.
2 Ställ in den snabbvalsstation som ska
ges ett indexnamn (sid. 24).
3 Tryck på MAIN MENU lämpligt antal
gånger för att välja ”TUNER”.
4 Vrid på MENU för att välja ”NAME IN”.
5 Tryck på MEMORY/ENTER.
Markören blinkar och därmed kan tecken
väljas. Följ tillvägagångssättet i ”Skapa ett
indexnamn”.
Att registrera en funktion
1 Vrid på INPUT SELECTOR för att välja
den funktion som ska ges ett
indexnamn.
2 Tryck på MAIN MENU lämpligt antal
gånger för att välja ”CUSTOM”.
3 Vrid på MENU för att välja ”NAME IN”.
4 Tryck på MEMORY/ENTER.
Markören blinkar och därmed kan tecken
väljas. Följ tillvägagångssättet i ”Skapa ett
indexnamn”.
Skapa ett indexnamn
1 Använd MENU och –/+ för att skapa ett
indexnamn.
Vrid på –/+ för att välja ett tecken, vrid
därefter på MENU för att flytta markören
till nästa position.
Tips
• Teckentyp kan väljas enligt följande genom att
vrida på –/+.
Alfabetet (stora bokstäver) t siffror t
symboler
• För att mata in ett mellanslag: vrid på –/+ tills ett
mellanslag visas på displayen.
• Om du har matat in fel tecken, vrid på MENU
tills tecknet som ska ändras börjar blinka, vrid
därefter på –/+ för att välja rätt tecken.
2 Tryck på MEMORY/ENTER.
Det inmatade namnet har därmed
registrerats.
Obs! (Gäller endast modeller med
områdeskod CEL, CEK)
Om du ger ett eget namn åt en RDS-station och ställer
in den stationen, kommer programinformationsnamnet
(PS) att visas istället för det namn som du har angett.
(Det går inte att ändra namnet på ett
programinformationsnamn (PS). Namnet som du anger
kommer att skrivas över av
programinformationsnamnet (PS).)
Övrigt
Namngivning av
snabbvalsstationer och
funktioner
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 42 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 170
Övrigt
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE070TH_STR-DB795-CEL.fm]
43SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Du kan ställa in så att mottagaren stängs av vid
en förinställd tid. Det här gör du med hjälp av
fjärrkontrollen.
1 Tänd knappen genom att trycka på
ALT.
2 Tryck på SLEEP när strömmen är
påslagen.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras
visningen cykliskt enligt följande:
2:00:00 t 1:30:00 t 1:00:00 t
0:30:00 t OFF
Medan insomningstimern är inkopplad, visas
”SLEEP” på displayen.
Tips
Vill du kontrollera hur länge det dröjer innan
mottagaren stängs av trycker du på ALT så att knappen
tänds (sid. 47), tryck sedan på SLEEP. I teckenfönstret
visas hur lång tid det är kvar. Om du trycker på SLEEP
igen stängs avstängningstimern av.
Du kan välja det främre högtalarsystem som du
önskar använda.
Tryck på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
lämpligt antal gånger för att välja det främre
högtalarsystem som du önskar använda.
Valt högtalarsystemet visas på displayen. För att
stänga av utmatningen till högtalarna, tryck på
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) lämpligt antal
gånger tills indikeringen SP A och SP B släcks.
Högtalarsystem
• SP A
Högtalarna som är anslutna till utgångarna
FRONT SPEAKERS A.
• SP B
Högtalarna som är anslutna till utgångarna
FRONT SPEAKERS B.
• SP A och SP B
Högtalarna som är anslutna till båda
utgångarna FRONT SPEAKERS A och B
(parallellanslutning). Se i detta fall till att
ansluta främre högtalare med en nominell
impedans på 8 ohm eller högre, och ställ in
IMPEDANCE SELECTOR på ”4Ω”.
Använda
insomningstimern
Välja högtalarsystem
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 43 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 171
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE070TH_STR-DB795-CEL.fm]
44SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Kontrollera först att alla komponenter är rätt
anslutna.
Inspelning på ett kassettband
eller MD-skiva
Inspelning på en MD-skiva eller ett kassettband
kan göras genom att använda receivern. Se
bruksanvisningen som medföljer kassettdäcket
eller MD-däcket för mer information.
1 Välj den komponent som ska spelas in.
2 Förbered komponenten för
uppspelning.
Till exempel, sätt i en CD-skiva i CD-
spelaren.
3 Sätt i ett oinspelat band i kassettdäcket
eller en oinspelad MD i MD-däcket och
ställ in rätt inspelningsnivå om så
behövs.
4 Starta inspelningen på kassett/MD-
däcket och därefter uppspelningen på
komponenten för uppspelning.
Obs!
• Det går inte att spela in en digital ljudsignal med en
komponent ansluten till de analoga utgångarna MD/
TAPE OUT. För att spela in en digital ljudsignal,
måste den digitala komponenten anslutas till
utgångarna DIGITAL OPTICAL MD OUT.
• Ljudinställningar på receivern påverkar inte de
signaler som matas ut från utgångarna MD/TAPE
OUT.
• Analoga ljudsignaler från vald funktion matas ut från
utgångarna MD/TAPE OUT.
• De signaler som matas in i ingångarna MULTI CH
IN matas inte ut från utgångarna MD/TAPE OUT
även när MULTI CH IN har valts. De analoga
ljudsignalerna från vald funktion eller tidigare
använd funktion matas ut.
• Inga signaler matas ut från DIGITAL OPTICAL MD
OUT-uttagen när ANALOG DIRECT är valt.
Strömmen till de digitala kretsarna skärs av för att
garantera bästa möjliga ljudkvalitet när ”D.PWR” är
inställt på ”D.PWR OFF”.
Inspelning på ett videoband
Det går att spela in från en videobandspelare
eller en TV genom att använda receivern. Det är
också möjligt att lägga på ljud från olika
ljudkällor vid redigering av videoband. Se
bruksanvisningen för videobandspelaren för
mer information.
1 Välj programkällan som ska spelas in.
2 Förbered komponenten för
uppspelning.
Till exempel, sätt in i videobandspelaren
det videoband som ska spelas in.
3 Sätt i ett oinspelat videoband i
videobandspelaren (VIDEO 1 eller
VIDEO 2) för inspelning.
4 Starta inspelningen på
videobandspelaren på vilken
inspelningen görs, och starta därefter
uppspelningen av det videoband eller
den laserskiva som ska spelas in.
Obs!
• Det går inte att spela in en digital ljudsignal med en
komponent ansluten till de analoga utgångarna
VIDEO 1 OUT eller VIDEO 2 OUT.
• Se till att göra såväl digitala som analoga
anslutningar till ingångarna TV/SAT och DVD. Det
går inte att göra analoga inspelningar om endast
digitala anslutningar har gjorts.
• Vissa källor innehåller kopieringsskydd för att
förhindra inspelning. I det fallet kan det hända att det
inte går att spela in.
• Analoga ljudsignaler från vald funktion matas ut från
utgångarna VIDEO 1 OUT eller VIDEO 2 OUT.
• De signaler som matas in i ingångarna MULTI CH
IN matas inte ut från utgångarna VIDEO 1 OUT eller
VIDEO 2 OUT även när MULTI CH IN har valts.
De analoga ljudsignalerna från vald funktion eller
tidigare använd funktion matas ut.
Inspelning
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 44 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 172
Övrigt
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE070TH_STR-DB795-CEL.fm]
45SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Styrsystemet CONTROL A1II utvecklades för
att förenkla styrningen av audiosystem som
består av separata Sony-komponenter.
CONTROL A1II-anslutningar erbjuder en länk
för överföring av styrsignaler som möjliggör
autostyrning och styrfunktioner som vanligtvis
förknippas med integrerade system.
För närvarande möjliggör CONTROL A1II-
anslutningar mellan en Sony CD-spelare,
förstärkare (receiver), MD-däck och kassettdäck
automatiskt funktionsval.
Obs!
Använd inte en 2-vägs fjärrkontroll när uttagen
CONTROL A1II är anslutna via en PC-gränssnittssats
till en persondator på vilken ”MD Editor” eller
liknande program körs. Manövrera inte heller den
anslutna komponenten på ett sätt som strider mot
programmets funktioner, eftersom detta kan orsaka att
programmet börjar fungera inkorrekt.
Kompabilitet mellan CONTROL A1II och
CONTROL A1
Styrsystemet CONTROL A1 har uppdaterats till
CONTROL A1II, vilket är standardsystemet i Sonys
CD-växlare för 300 skivor och andra senare Sony-
komponenter. Komponenter som har CONTROL A1-
uttag är kompatibla med komponenter med
CONTROL A1II och kan anslutas till varandra. I
huvudsak gäller att de flesta funktioner som finns
tillgängliga med styrsystemet CONTROL A1 också är
tillgängliga med styrsystemet CONTROL A1II.
Vid anslutningar mellan komponenter med
CONTROL A1-uttag och komponenter med
CONTROL A1II-uttag, kan det emellertid hända att
antalet funktioner som kan styras är begränsat
beroende på komponenten. För mer detaljerad
information hänvisar vi till bruksanvisningarna som
medföljer komponenten (komponenterna) ifråga.
Om du har en Sony CD-växlare med en
COMMAND MODE-väljare
Om CD-växlarens COMMAND MODE-väljare
har lägena CD 1, CD 2 eller CD 3, se då till att
ställa in styrläget på ”CD 1” och anslut växlaren
till CD-uttagen på förstärkaren (receivern).
Om du emellertid har en Sony CD-växlare med
VIDEO OUT-uttag, ställ då styrläget till ”CD 2”
och anslut växlaren till VIDEO 2-uttagen på
förstärkaren (receivern).
Anslutningar
Det är möjligt att ansluta upp till 10 CONTROL
A1II-kompatibla komponenter i vilken ordning
som helst. Det går dock att ansluta endast en av
varje slag av komponent (dvs. 1 CD-spelare, 1
MD-däck, 1 kassettdäck och 1 receiver).
(Det kan hända att fler än en CD-spelare eller ett
MD-däck kan anslutas; det beror på modellen.
Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljer
respektive komponent angående detaljer.)
Exempel
Inom styrsystemet CONTROL A1II flödar
styrsignalerna i båda riktningarna, så det finns
ingen skillnad mellan ingångar (IN) och
utgångar (OUT). Om en komponent är försedd
med mer än ett CONTROL A1II-uttag kan
ettdera uttaget användas, eller så kan olika
komponenter anslutas till varje uttag.
Vissa CONTROL A1-kompatibla komponenter
levereras med en anslutningskabel som
tillbehör. Använd i sådant fall den medföljande
anslutningskabeln för anslutningen.
Vid användning av en kabel som finns att köpa i
handeln, använd då en enkanalig (2-polig) kabel
med minikontakt som är kortare än 2 meter och
utan motstånd.
Grundläggande funktioner
Funktionsväljaren på receivern kopplar
automatiskt om till korrekt funktionsingång när
uppspelningsknappen på någon av de anslutna
komponenterna trycks in (automatiskt
funktionsval).
CONTROL A1II-funktionerna fungerar så
länge strömmen till komponenten som ska
styras är påslagen, även om strömmen till
samtliga övriga anslutna komponenter inte är
påslagen.
Obs!
Under pågående inspelning får man inte börja spela
någon annan komponent än inspelningskällan. Om
man gör det kommer det automatiska funktionsvalet att
koppla bort inspelningskällan.
CONTROL A1II Styrsystem
CD-
spelare
MD-
däck
Kasset
tdäck
Annan
komponent
Förstärkare
(Mottagare)
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 45 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 173
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE08REM_STR-DB795-
CEL.fm]
46SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Du kan använda fjärrkontrollen RM-PP413 för
att kontrollera komponenterna i systemet.
Sätta in batterier i fjärrkontrollen
Sätt i R6-batterier (storlek AA) med polerna +
och – rättvända i batterifacket. När du använder
fjärrkontrollen riktar du den mot sensorn på
mottagaren.
Tips!
Under normala förhållanden räcker batterierna ungefär
6 månader. När det inte längre går att kontrollera
mottagaren med fjärrkontrollen byter du ut alla
batterierna mot nya.
Obs!
• Låt inte fjärrkontrollen bli liggande där det är mycket
varmt eller fuktigt.
• Blanda inte nya och gamla batterier.
• Utsätt inte infrarödmottagaren för direkt solljus eller
ljuset från blixtaggregat. Det kan leda till
funktionsstörningar.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda
fjärrkontrollen under en längre tid, bör du ta ur
batterierna. Då undviker du risken för de frätskador
som läckande batterier kan orsaka.
Funktioner som du kan utföra med fjärrkontrollen RM-PP413
Innan du använder
fjärrkontrollen
Beskrivning av
fjärrkontrollens knappar
H X
M
m
. >
-
VIDEO1 VIDEO2
RM SET UP
SYSTEM STANDBY SLEEP
AV1 AV2
TV ?/1 AV ?/1
VIDEO3 DVD
TV/SAT MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
PHONO AUX MULTI CH SOURCE
SHIFT
TOP MENU/
GUIDE AV MENU
MUTING
MASTER
VOL
DISPLAY
TV VOL TV CH
WIDE DIMMER
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
RETURN/EXIT
D.TUNING DISC ALT
ANT CLEAR SEARCH MODE
2CH A.F.D.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0/10 >10/11 12
MOVIE
SUBTITLE ENTER
MUSIC
AUDIO ANGLE
JUMP/
TIME
PRESET/
CH/D.SKIP
TEST
TONE
SB
DECODING
DIRECT
DUAL
MONO
x
?/1
P
O
v
V
b
B
1
2
9
qa
5
3
4
6
7
8
q;
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
w;
ws
wd
wf
wg
wa
wh
ql
ENTER
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 46 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 174
Funktioner
som
du
kan
utföra
med
fjärrkontrollen
RM-PP413
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE08REM_STR-DB795-
CEL.fm]
47SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Nedanstående tabell visar de olika knapparnas
funktioner.
Knapp på
fjärrkontrollen
Kontrollerar Funktion
A.F.D. wd Mottagare För att välja
avkodningsläge för ljud.
ALT 9 Fjärrkontroll När ALT-knappen är
tänd växlas
fjärrkontrollens
knappfunktioner över
till knapparna med
orange märkning.
ANGLE w; DVD-spelare För att välja
visningsvinkel eller
ändra kameravinklarna.
ANT ql Videoband-
spelare
För att välja utsignal
från antennterminalen:
TV-signal eller
videoprogram.
AUDIO wa TV/videoband-
spelare/
DVD-spelare
För att växla ljudet till
Multiplex, Bilingual
eller Multi Channel TV
Sound.
AUX wf Mottagare För att lyssna på en
ljudkomponent.
AV MENU
qj
Videoband-
spelare/
satellitmottagare/
DVD-spelare
För att visa menyn.
AV1 och
AV2 wh
Fjärrkontroll För att välja kontrolläge
för fjärrkontrollen.
AV ?/1
1
TV/videoband-
spelare/
CD-spelare/
VCD-spelare/
LD-spelare/
DVD-spelare/
MD-spelare/
DAT-spelare
För att slå på eller
stänga av strömmen till
ljud- och
videokomponenterna.
CLEAR qk CD-spelare/
DVD-spelare
Raderar ett misstag om
du råkat trycka på fel
sifferknapp eller återgår
till oavbruten
uppspelning eller
liknande.
DIMMER
qf
Mottagare Justera teckenfönstrets
ljusstyrka.
DIRECT ws Mottagare Väljer 2CH ANALOG
DIRECT.
DISC q; CD-spelare/
VCD-spelare
För att välja en skiva
direkt (endast för
skivväxlare).
Knapp på
fjärrkontrollen
Kontrollerar Funktion
DISPLAY
qg
TV/videoband-
spelare/
VCD-spelare/
LD-spelare/
DVD-spelar
För att välja
information som visas
på TV-skärmen.
D.TUNING
qk
Mottagare För att växla till läget
för direktinställning.
DUAL
MONO 6
Mottagare För att välja önskat
språk för digitala
sändningar.
DVD 2 Mottagare För att titta på film från
DVD-spelare.
ENTER 8 TV/videoband-
spelare/
satellitmottagare/
LD-spelare/
MD-spelare/
DAT-spelare/
kassettband-
spelare
När du valt en kanal,
skiva eller spår med
sifferknapparna,trycker
du på den här knappen
för att bekräfta valet.
ENTER qh Mottagare/
Videoband-
spelare/
satellitmottagare/
DVD-spelare
För att bekräfta valet.
JUMP/
TIME 7
Satellitmottagare Växlar mellan
föregående och aktuella
kanaler.
CD-spelare/
MD-spelare/
VCD-spelare/
DVD-spelare
För att visa tiden eller
uppspelningstiden för
skivor osv.
MAIN
MENU qd
Mottagare För att välja
mottagarens meny.
MASTER
VOL +/–
qs
Mottagare För att ställa in
huvudvolymen på
mottagaren.
MD/TAPE
wg
Mottagare För att lyssna på MD-
spelare eller ljudband.
MOVIE 4 Mottagare För att välja de
förinställda ljudfälten
för filmer.
MULTI CH
3
Mottagare Väljer MULTI CH IN
som källa.
MUSIC 5 Mottagare För att välja de
förinställda ljudfälten
för musik.
MUTING
qa
Mottagare För att stänga av
(dämpa) ljudet från
mottagaren.
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 47 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 175
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE08REM_STR-DB795-
CEL.fm]
48SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
H X
M
m
. >
-
VIDEO1 VIDEO2
RM SET UP
SYSTEM STANDBY SLEEP
AV1 AV2
TV ?/1 AV ?/1
VIDEO3 DVD
TV/SAT MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
PHONO AUX MULTI CH SOURCE
SHIFT
TOP MENU/
GUIDE AV MENU
MUTING
MASTER
VOL
DISPLAY
TV VOL TV CH
WIDE DIMMER
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
RETURN/EXIT
D.TUNING DISC ALT
ANT CLEAR SEARCH MODE
2CH A.F.D.
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0/10 >10/11 12
MOVIE
SUBTITLE ENTER
MUSIC
AUDIO ANGLE
JUMP/
TIME
PRESET/
CH/D.SKIP
TEST
TONE
SB
DECODING
DIRECT
DUAL
MONO
x
?/1
P
O
v
V
b
B
wj
e;
ea
eh
es
wk
wl
eg
ed
ef
ra
rs
ej
ek
el
r;
rd
rf
rh
rg
rj
rk
rl
t;
ta
td
ts
tf
ENTER
Knapp på
fjärrkontrollen
Kontrollerar Funktion
PHONO rl Mottagare För att lyssna på
skivspelare.
PRESET/
CH/D.SKIP
Mottagare Väljer
snabbvalskanaler.
+/– ed TV/videoband-
spelare/
satellitmottagare
För att välja
snabbvalskanal.
CD-spelare/
VCD-spelare/
DVD-spelare/
MD-spelare
För att hoppa över
skivor (endast för
skivväxlare).
RETURN/
EXIT ej
VCD-spelare/
LD-spelare/
DVD-spelar
För att återgå till
föregående meny.
Satellitmottagare Stänger menyn.
RM SET UP
tf
Fjärrkontroll Ställa in
fjärrkontrollen.
SA-CD/CD
wl
Mottagare För att lyssna på Super
Audio CD- eller CD-
skivor.
SB
DECODING
es
Mottagare Väljer
avkodningslägen för
bakre surroundkanal.
SEARCH
MODE q;
DVD-spelare För att välja
avsökningsläge. Tryck
på den här knappen för
att välja enhet för
sökning (spår, index
eller liknande).
SHIFT ql Mottagare För att välja en
minnessida för
snabbvalskanaler eller
inställning av
snabbvalskanaler.
SLEEP wj Mottagare Aktiverar
insomningsfunktionen
och tidsintervallet
innan mottagaren
automatiskt slås av.
SOURCE
ea
Fjärrkontroll Väljer utgången 2ND
AV.
SUBTITLE
ef
DVD-spelare För att ändra
textremsorna.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 48 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 176
Funktioner
som
du
kan
utföra
med
fjärrkontrollen
RM-PP413
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE08REM_STR-DB795-
CEL.fm]
49SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Knapp på
fjärrkontrollen
Kontrollerar Funktion
SYSTEM
STANDBY
(Tryck på
AV ?/1 1
samtidigt
som du
trycker på
?/1 wj)
Motttagare/TV/
videoband-
spelare/
satellitmottagare/
CD-spelare/
VCD-spelare/
LD-spelare/
DVD-spelare/
MD-spelare/
DAT-spelare
För att slå av strömmen
till mottagaren och
andra Sony ljud/
videokomponenter.
TEST
TONE rj
Mottagare För att spela upp
testtonen.
TOP MENU DVD-spelare För att visa DVD-titel.
/GUIDE rs Satellitmottagare För att visa
guidemenyn.
TUNER e; Mottagare För att lyssna på
radioprogram.
TV CH
+/– r;
TV För att välja
förinställda TV-
kanaler.
TV/SAT t; Mottagare För att titta på TV-
program eller
satellitmottagare.
TV/VIDEO
ek
TV För att välja insignal:
TV- eller videoingång.
TV VOL
+/– ra
TV För att justera volymen
på TV:n.
TV ?/1
td
TV För att slå på eller
stänga av TV:n.
VIDEO1
ta
Mottagare För att titta på film från
videobandspelare.
(VTR-läge 3)
VIDEO2
ts
Mottagare För att titta på film från
videobandspelare.
(VTR-läge 1)
VIDEO3
wk
Mottagare För att titta på film från
videobandspelare.
(VTR-läge 2)
WIDE el TV För att välja
bredbildsläget.
Knapp på
fjärrkontrollen
Kontrollerar Funktion
1-9 och
0/10 rh
Mottagare Används tillsammans
med SHIFT för att
förinställa snabbval
eller ställa in
snabbvalskanaler och
tillsammans med
D.TUNING för
direktinställning.
CD-spelare/
VCD-spelare/
LD-spelare/
MD-spelare/
DAT-spelare
För att välja
spårnummer.
0/10 väljer spår 10.
TV/videoband-
spelare/
satellitmottagare
För att välja
kanalnummer.
2CH rk Mottagare För att välja 2CH
STEREO-läget.
>10/11 ef CD-spelare/
VCD-spelare/
LD-spelare/
MD-spelare
För att välja
spårnummer över 10.
-/-- q; TV För att välja
kanalinmatningsläge –
antingen en eller två
siffror.
?/1 wj Mottagare Slår på eller av
mottagaren.
./>
rg ef
Videoband-
spelare/
CD-spelare/
VCD-spelare/
LD-spelare/
DVD-spelare/
MD-spelare/
DAT-spelare/
kassettband-
spelare
För att hoppa över spår.
m/M
rf
CD-spelare/
VCD-spelare/
DVD-spelare/
LD-spelare/
MD-spelare
För att söka spår i
riktning framåt eller
bakåt.
Videoband-
spelare/
DAT-spelare/
kassettband-
spelare
För att snabbspola
framåt eller bakåt.
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 49 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 177
huvudsida:Vänster
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE08REM_STR-DB795-
CEL.fm]
50SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Obs!
• Beroende på modell är det möjligt att vissa
funktioner som beskrivs i det här avsnittet inte går att
använda.
• Ovanstående förklaringar är bara avsedda att tjäna
som vägledning. Det kan därför hända att det för
vissa komponenter inte går att utföra vissa av
ovanstående funktioner eller att de måste utföras på
ett annat sätt.
• För att aktivera knapparna med orange märkning
trycker du på ALT innan du trycker på knapparna.
• SOURCE-knappen på fjärrkontrollen är inte
tillgänglig för åtgärder på mottagaren.
Knapp på
fjärrkontrollen
Kontrollerar Funktion
N rd Videoband-
spelare/
CD-spelare/
VCD-spelare/
LD-spelare/
DVD-spelare/
MD-spelare/
DAT-spelare/
kassettband-
spelare
För att starta
uppspelningen.
X eg Videoband-
spelare/
CD-spelare/
VCD-spelare/
LD-spelare/
DVD-spelare/
MD-spelare/
DAT-spelare/
kassettband-
spelare
För att göra paus i en
uppspelning eller
inspelning. (Startar
också inspelning med
komponenter i
standbyläge för
inspelning.)
x eh Videoband-
spelare/
CD-spelare/
VCD-spelare/
LD-spelare/
DVD-spelare/
MD-spelare/
DAT-spelare/
kassettband-
spelare
För att stoppa en
uppspelning.
O ej VCD-spelare/
LD-spelare/
DVD-spelare
För att återgå till
föregåendemenyeller
stänga menyn.
V/v qh Mottagare För att välja ett
menyalternativ.
B/b qh Mottagare För att justera eller
ändra inställningen.
V/v/B/b
qh
Videoband-
spelare/
satellitmottagare/
DVD-spelare
För att välja ett
menyalternativ.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 50 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM
Page: 178
Funktioner
som
du
kan
utföra
med
fjärrkontrollen
RM-PP413
huvudsida:Höger
lnamn[E:\SEM_Janet\Revision2_STR-
DB795\J9041098_2148931422DB795DESENL\2148931422\03SE08REM_STR-DB795-
CEL.fm]
51SE
modellbeteckning1[STR-DB795]
[2-148-931-42(2)]
Ställ in fjärrkontrollsläget med RM SET UP-
knappen och knapparna för fjärrkontrollsläget.
Välja fjärrkontrollsläge
Du kan växla fjärrkontrollsläge (AV1 och AV2)
för fjärrkontrollen. Om mottagare och
fjärrkontroll inte använder samma
fjärrkontrollsläge kan du inte kontrollera
mottagaren med fjärrkontrollen.
Tryck på AV1 (eller AV2) samtidigt som du
håller RM SET UP intryckt.
Indikatorn blinkar en gång (två gånger för AV2),
därefter ändras fjärrkontrollsläget.
Hur du kontrollerar
fjärrkontrollens kontrolläge
Tryck på RM SET UP. Du kan kontrollera
fjärrkontrollen med hjälp av indikatorn.
Återställa fjärrkontrollen till
fabriksinställningarna
Tryck på ?/1, AV ?/1 och MASTER VOL –
på samma gång.
Indikatorn blinkar 3 gånger och slocknar sedan.
Obs!
Om mottagaren och fjärrkontrollen inte använder
samma fjärrkontrolläge kan du inte kontrollera
mottagaren med fjärrkontrollen. Hur du gör för att
ändra fjärrkontrolläge på mottagaren, se sid. 58.
Genom att ändra koden kan du ställa in
fjärrkontrollen så att den kan kontrollera
komponenter från andra tillverkare än Sony. Så
fort kontrollsignalerna har lagrats i minnet kan
du använda dessa komponenter som delar av
systemet. Du kan dessutom programmera
fjärrkontrollen för komponenter från Sony, som
fjärrkontrollen från början inte kan kontrollera.
Ett villkor är att de komponenter, som ska
kontrolleras med fjärrkontrollen, kan ta emot
infraröda signaler.
1 Tryck på AV ?/1 samtidigt som du
håller RM SET UP intryckt.
Indikatorn tänds.
2 Tryck på ingångsknappen (inklusive
TV ?/1) för den komponent som du vill
kontrollera.
Om du t.ex. vill kontrollera en CD-spelare
trycker du på SA-CD/CD.
3 Ange sifferkoden för den aktuella
komponenten och dess tillverkare
(eller en av koderna om det finns fler)
genom att trycka på sifferknapparna.
För mer information om sifferkoderna för
komponenterna och dess tillverkare, se sid.
52–54 (den första siffran och de två sista
siffrorna i sifferkoden motsvarar kategori
respektive tillverkare).
4 Tryck på ENTER.
När den numeriska koden har verifierats
blinkar indikatorn långsamt två gånger,
därefter går fjärrkontrollen automatiskt ur
programmeringsläget.
5 Vill du kontrollera andra komponenter
upprepar du steg 1 til 4.
Avbryta programmeringen
Tryck på RM SET UP i något av stegen.
Fjärrkontrollen går automatiskt ut ur
programmeringsläget.
För att välja kontrolläge
för fjärrkontrollen
Läge Indikatorn blinkar
AV1 en gång
AV2 två gånger
Programmera
fjärrkontrollen
forts.
03SE02REG_STR-DB795-CEL.book Page 51 Wednesday, August 25, 2004 3:14 PM

Question & answers

There are no questions about the Sony STR-DB795 yet.

Ask a question about the Sony STR-DB795

Have a question about the Sony STR-DB795 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Sony STR-DB795. Please make sure that you describe your difficulty with the Sony STR-DB795 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.