SilverCrest SBB 850 C1 manual

View a manual of the SilverCrest SBB 850 C1 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

 • Brand: SilverCrest
 • Product: Bakmaskin
 • Model/name: SBB 850 C1
 • Filetype: PDF
 • Available languages: Engelsk, Tyska, Franska, Holländsk, Spanska, Italiensk, Portugis, Svenska, Polska

Table of Contents

Page: 23
SBB 850 C1 SE │ 21 ■
Innehållsförteckning
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Föreskriven användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Leveransens innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Före första användningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Kontrollfält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Timerfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Innan bakningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Baka bröd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Kassering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Garanti från Kompernass Handels GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Importör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Programförlopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Åtgärda fel på bakmaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Page: 24
SBB 850 C1
■ 22 │ SE
BAKMASKIN
Inledning
Ett stort grattis till din nyinköpta produkt.
Du har valt en produkt med hög kvalitet.
Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen.
Den innehåller viktig information om säkerhet, an-
vändning och återvinning. Läs noga igenom alla
användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar
använda produkten. Använd endast produkten
enligt beskrivningarna och i de syften som anges
här. Lämna över all dokumentation tillsammans
med produkten om du överlåter den till någon
annan person.
Föreskriven användning
Använd bara bakmaskinen till att baka bröd och
koka marmelad eller sylt i hemmet.
Använd inte produkten för att torka livsmedel eller
föremål. Använd inte bakmaskinen utomhus.
Använd bara de tillbehör som rekommenderas av
tillverkaren. Andra typer av tillbehör kan skada
produkten.
Produkten är endast avsedd för privat bruk i hemmet.
Använd inte produkten yrkesmässigt!
Leveransens innehåll
Bakmaskin
Bakform
2 degkrokar
Måttbägare
Måttsked
Degkrokslossare
Bruksanvisning
Snabbinformation
Recepthäfte
OBSERVERA
► Kontrollera att leveransen är komplett och att
produkten inte har några transportskador när
du packat upp den. Kontakta vår kundservice
om någonting fattas eller skadats (se kapitel
Service).
Beskrivning
Bild A:
1 Tittfönster
2 Lock
3 Ventilationsöppningar
4 Strömkabel
5 Kontrollfält
Bild B:
6 2 degkrokar
7 Bakform för bröd på högst 1250 g
8 Måttbägare
9 Måttsked
0 Degkrokslossare
Tekniska data
Nominell spänning:220 - 240 V ~/50 Hz
Effektförbrukning: 850 Watt
Alla delar av produkten som kommer i
kontakt med livsmedel är godkända för
livsmedel.
Page: 25
SBB 850 C1 SE │ 23 ■
Säkerhetsanvisningar
► Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda produkten!
FARA - RISK FÖR ELCHOCK!
► Kontrollera strömkabeln och kontakten före varje användning.
Om produktens kabel är skadad måste den bytas ut av tillverka-
ren, tillverkarens kundtjänst eller personer med liknande kvalifika-
tioner för att undvika olyckor.
► Lägg inte kabeln över vassa kanter eller i närheten av heta ytor
eller föremål. Då kan kabelns isolering skadas.
► Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du inte ska använda produk-
ten och innan den rengörs.
► Doppa aldrig ner bakmaskinen i vatten eller andra vätskor.
Risk för elchocker!
► Rengör inte produkten med slipande kökssvampar.
Om en partikel lossnar från svampen och kommer i kontakt med
elektriska delar finns risk för elchocker.
VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!
► Kvävningsrisk Barn kan kvävas när de leker med förpackningsmate-
rial. Släng bort förpackningen så snart du packat upp produkten
eller förvara den oåtkomligt för barn.
► För att minska risken för att snubbla och falla är produkten utrustad
med en kort strömkabel.
► Låt produkten svalna och dra ut kontakten innan du tar ut eller
sätter in tillbehör.
► Lägg förlängningskablar så att ingen kan snava över dem och
dra ner produkten.
Page: 26
SBB 850 C1
■ 24 │ SE
VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!
► Om det finns barn i närheten måste de passas noga! När produkten
inte används och innan den rengörs ska du alltid dra ut kontakten.
Låt produkten svalna innan du tar ut några delar ur den.
► Den här produkten får användas av barn som är minst 8 år och
av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga
eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om de hålls under
uppsikt eller har instruerats i hur produkten används på ett säkert
sätt och inser vilka risker det innebär.
► Barn får inte leka med produkten.
► Barn får inte rengöra eller serva produkten, såvida de inte är över
8 år och hålls under uppsikt.
► Barn under 8 år ska hållas på avstånd från produkten och anslut-
ningskabeln.
► Den här produkten uppfyller kraven i tillämpliga säkerhetsbestäm-
melser. Kontroll, reparation och teknisk service får bara utföras av
kvalificerad fackpersonal. Annars upphör garantin att gälla.
► Akta! Bakmaskinen blir het. Ta inte i den förrän den har kallnat
eller använd en grytlapp.
► Flytta inte på bakmaskinen om dess innehåll är hett eller flytande,
t ex om du kokar sylt i bakformen. Det finns risk för brännskador!
► Rör aldrig de roterande degkrokarna när produkten arbetar.
Risk för personskador!
► Temperaturen kan bli mycket hög på den yta man kan komma åt.
Risk för brännskador!
Akta! Het yta!
Delar av produkten blir mycket varma när produkten an-
vänds! Risk för brännskador!
Page: 27
SBB 850 C1 SE │ 25 ■
VARNING! BRANDRISK!
► Använd ingen extern timer eller separat fjärrkontroll för att styra
produkten.
► Ställ inte apparaten i närheten av brännbara material, explosiva
och/eller brännbara gaser. Det måste finnas ett avstånd på minst
10 cm till andra föremål.
► Täck aldrig över produkten med en kökshandduk eller liknande.
Värme och ångor måste kunna avdunsta. Det kan börja brinna
om produkten täcks av brännbara material eller står för nära t ex
gardiner och förhängen.
► Ställ inga föremål på produkten och täck inte över den.
► Lägg aldrig aluminiumfolie eller andra metallföremål i bakmaski-
nen. Det kan leda till kortslutning.
► Ta aldrig mer än 700 g mjöl när du bakar och tillsätt aldrig mer än
1 ¼ kuvert torrjäst. Annars kan degen jäsa över och orsaka en
eldsvåda! Undantaget är glutenfritt bröd. Där kan man använda
max. 2 kuvert torrjäst (se recepthäftet).
AKTA – RISK FÖR SAKSKADOR!
► Akta så att ventilationsöppningarna inte täcks över. Risk för över-
hettning!
► Lämna aldrig produkten utan uppsikt när den används!
► Använd bara produkten inomhus.
Page: 28
SBB 850 C1
■ 26 │ SE
AKTA – RISK FÖR SAKSKADOR!
► Ställ aldrig produkten på eller bredvid en gasspis eller en elektrisk
spis, en varm ugn eller andra värmekällor. Risk för överhettning!
► Produkten kan skadas om man använder andra tillbehör än de
som rekommenderas av tillverkaren. Produkten får endast använ-
das till det den är avsedd för. Annars upphör garantin att gälla.
► Sätt aldrig igång ett bakprogram utan att först ha satt in bakformen.
Annars kan produkten totalförstöras.
► Dra inte i kabeln när du ska dra ut kontakten ur uttaget.
► Använd inte bakmaskinen för att förvara mat eller föremål.
► Använd aldrig bakmaskinen om bakformen är tom eller inte satts
in. Då blir produkten helt förstörd.
► Locket ska alltid vara stängt när produkten används.
► Ta aldrig ut bakformen när produkten är igång.
► Ställ endast produkten på en torr, plan yta som tål värme.
► Kontrollera att strömtyp och nätspänning överensstämmer med
angivelserna på typskylten innan du ansluter produkten.
► Om du använder en förlängningskabel måste dess maximala effekt
motsvara bakmaskinens.
Page: 29
SBB 850 C1 SE │ 27 ■
Före första användningen
Uppackning
■ Packa upp produkten och ta bort allt förpacknings-
material och ev. klistermärken och skyddsfolie.
■ Kontrollera att leveransen är komplett och att
produkten inte har några transportskador när du
packat upp den. Kontakta vår kundservice om
någonting fattas eller skadats (se kapitel Garanti
och service).
Första rengöringen
Torka av bakformen 7, degkrokarna 6 och bak-
maskinens utsida med en ren, fuktig trasa innan du
börjar använda bakmaskinen. Använd inte köks-
svampar eller skurmedel. Om du inte redan gjort
det tar du bort skyddsfolien från kontrollfältet 5.
Första uppvärmningen
1) Den är endast första gången produkten
värms upp som du ska sätta in den tomma
bakformen 7 och stänga locket 2.
VARNING! BRANDRISK!
► Låt inte bakmaskinen värmas upp i mer än
5 minuter med tom bakform 7. Annars finns
risk för överhettning.
2) Välj program 12 så som beskrivs i kapitel
Program och tryck på Start/Stop för att
värma upp produkten i 5 minuter.
3) När 5 minuter har gått trycker du på Start/
Stopp tills det hörs en lång signal som talar
om att programmet har avslutats.
OBSERVERA
Eftersom värmeslingorna har fettats in lätt kan
det hända att det luktar lite första gången bak-
maskinen värms upp. Det är helt ofarligt och
lukten försvinner efter en liten stund. Sörj för god
ventilation, t ex genom att öppna ett fönster.
4) Låt bakmaskinen bli helt kall och torka sedan
av bakformen 7, degkrokarna 6 och utsidan
med en ren, fuktig trasa igen.
Egenskaper
Med bakmaskinen kan du baka bröd efter eget
tycke och smak.
■ Det finns 12 olika program att välja på.
■ Du kan använda färdiga bakmixer.
■ Du kan knåda deg till pasta och portionsbröd
eller koka marmelad.
■ Med programmet Glutenfri kan du baka med
glutenfria bakmixer och recept med glutenfritt
mjöl som t ex majsmjöl, bovetemjöl och potatis-
mjöl.
KontrollfältRMV
 

 

Page: 30
SBB 850 C1
■ 28 │ SE
 Display
Visning av
 Viktalternativ (750 g, 1000 g, 1250 g)
 Återstående tid i timmar och programmerad
tidsinställning
 Ta ut degkrokarna
(RMV = Remove)
 Den gräddningsgrad som valts (ljus ,
medel , mörk , snabb )
 Det programnummer som valts
 Programförloppet
 Dags att tillsätta ingredienser (ADD)
 Start/Stopp
Starta eller stoppa bakmaskinen eller ta bort en
timerprogrammering.
För att pausa trycker du snabbt på Start/Stop tills
det hörs en signal och tidsangivelsen börjar blinka
på displayen . Om du trycker på Start/ Stop-
knappen en gång till inom tio minuter fortsätter
bakmaskinen att arbeta. Om du glömmer bort att
sätta igång programmet igen fortsätter det auto-
matiskt efter 10 minuter.
För att stänga av bakmaskinen helt eller ta bort
inställningarna håller du Start/Stop-knappen 
inne i 3 sekunder tills det hörs en signal.
OBSERVERA
► Tryck inte på Start/Stop om du bara vill
kontrollera hur brödet ser ut. Du kan se hur
går genom tittfönstret 1.
AKTA!
► Det måste höras en signal när man trycker på
någon av knapparna, förutom när produkten
arbetar.
 Gräddningsgrad
(eller snabbläge)
Välj gräddningsgrad eller växla till snabbläget
(ljus/medel/mörk/snabb). Tryck upprepade gånger
på knappen Gräddningsgrad tills pilen hamnar
ovanför det alternativ du vill ha. I program 1 - 4 kan
du aktivera snabbläget och förkorta baktiden om
du trycker flera gånger på knappen Gräddnings-
grad . Tryck upprepade gånger på knappen
Gräddningsgrad tills pilen hamnar ovanför
Snabb. I program 6, 7 och 11 kan ingen grädd-
ningsgrad ställas in.
 Timer
Fördröjd bakning.
OBSERVERA
► I program 11 kan du ställa in en senare tid
för bakningen.
 driftindikator
När driftindikatorn lyser betyder det att ett
program körs.
Om ett program ska startas senare med timerfunk-
tionen börjar driftindikatorn att blinka så snart du
bekräftat timerinställningen. Så snart programmet
startat lyser driftindikatorn med fast sken.
 Brödets vikt
Välj brödets vikt (750 g/1000 g/1250 g).
Tryck upprepade gånger på knappen tills pilen
hamnar under den vikt du vill ha. Viktangivelserna
(750 g/1000 g/1250 g) baseras på mängden
ingredienser i bakformen 7.
OBSERVERA
► När bakmaskinen sätts på är vikten alltid
inställd på 1250 g. I program 6, 7, 11 och
12 kan brödets vikt inte ställas in.
Page: 31
SBB 850 C1 SE │ 29 ■
 Programval (meny)
För att ta fram önskat bakprogram (1 - 12). Pro-
grammets nummer och motsvarande gräddningstid
visas på displayen .
Minnesfunktion
Efter ett strömavbrott på högst tio minuter fortsätter
programmet på samma ställe som det slutade när
apparaten sätts på igen. Det gäller emellertid inte
om bakprogrammet raderats eller avbrutits för att
man tryckt på knappen Start/Stopp tills det
hörts en lång signal.
Tittfönster 1
Genom tittfönstret 1 kan du observera baknings-
processen.
Program
Välj program med knappen Programval .
Programmets nummer visas på displayen .
Baktiderna beror på vilka programkombinationer
som väljs. Se kapitel Programförlopp.
Program 1: Normal
För vitt bröd och bröd av blandade mjölsorter som
huvudsakligen består av vete och råg. Brödet får
en kompakt konsistens. Ställ in brödets gräddnings-
grad med knappen Gräddningsgrad .
Program 2: Luftig
För lätt bröd av finmalet mjöl. Brödet blir i regel
luftigt och får en knaprig skorpa.
Program 3: Fullkorn
För bröd av grövre mjölsorter, t ex fullkornsvetemjöl-
och rågmjöl. Brödet blir kompaktare och tyngre.
Program 4: Söt
För degar som innehåller fruktsaft, riven kokos, russin,
torkad frukt, choklad eller extra socker. En längre
jästid gör brödet lättare och luftigare.
Program 5: Express
Här krävs mindre tid för knådning, jäsning och
gräddning. Det här programmet lämpar sig bara
för recept som inte innehåller några "tunga" ingre-
dienser eller grovt mjöl. Observera att bröd som
bakas med det här programmet kanske inte blir så
luftigt och inte smakar så mycket.
Program 6: Deg (knåda)
För att knåda jäsdegar till portionsbröd, pizza
och flätor. Gräddningsfasen ingår inte i det här
programmet.
Program 7: Pastadeg
För att tillreda pastadeg. Gräddningsfasen ingår
inte i det här programmet.
Program 8: Kärnmjölksbröd
För bröd med degvätska av kärnmjölk eller yoghurt.
Program 9: Glutenfri
För bröd av glutenfritt mjöl och glutenfria bakmixer.
Glutenfritt mjöl kräver längre tid för att ta upp vätska
och har andra jäsegenskaper.
Program 10: Kaka
I det här programmet knådas ingredienserna ihop
till en deg som jäser upp och gräddas. Använd
bakpulver för det här programmet.
Program 11: Marmelad
För att koka marmelad, sylt, gelé och liknande.
Program 12: Grädda
För att eftergrädda bröd som blivit för ljusa eller
inte tillräckligt genomgräddade och för färdiga
degar. Ingen knådning och jäsning ingår i det här
programmet. Brödet hålls varmt upp till en timme
efter att det är klart. På så sätt undviker man att
brödet blir för fuktigt. I program 12 gräddas brödet
i 60 minuter.
För att avbryta processen i förtid trycker du på
Start/Stopp tills det hörs en lång signal. Dra ut
kontakten ur uttaget för att stänga av produkten.
Page: 32
SBB 850 C1
■ 30 │ SE
OBSERVERA
► När du använder program 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8 och 9 kommer det att höras en signal och
ADD kommer upp på displayen. Direkt
efter signalen ska du tillsätta ingredienser
som frukt eller nötter. Programmet behöver
inte avbrytas. Ingredienserna hackas inte
sönder av degkrokarna 6. Om du ställt in
timern kan samtliga ingredienser tillsättas i
bakformen 7 redan i början av programmet.
I så fall bör du först hacka sönder frukt och
nötter en aning.
Timerfunktion
Med timerfunktionen kan du senarelägga baktiden.
Använd pilknapparna och för att ställa
in en sluttid för förloppet. Den maximala tidsfördröj-
ning som kan ställas in är 15 timmar.
VARNING! BRANDRISK!
► Innan du försöker baka ett bröd med timer-
funktionen bör du prova receptet på vanligt
sätt för att kontrollera att förhållandet mellan
ingredienserna är rätt, att degen inte blir för
hård eller lös och att mängden inte är för stor
så att det jäser över kanten.
1) Välj ett program. På displayen visas hur
lång baktid som krävs.
2) Med pilknappen kan du förskjuta pro-
grammets slut. Första gången du trycker på
knappen flyttas tiden fram tio minuter. Varje
gång du trycker på pilknappen förskjuts
tiden med 10 minuter. Det går snabbare om du
håller pilknappen intryckt. På displayen visas
den totala baktiden plus fördröjning.
Om du råkar överskrida den möjliga tidsför-
skjutningen kan du rätta till det med pilknap-
pen .
3) Bekräfta timerinställningen med Start/Stopp-
knappen .
Driftindikatorn börjar blinka. Kolontecknet
blinkar på displayen och den inprogramme-
rade tiden börjar löpa.
Så snart programmet startat börjar driftindikatorn 
att lysa med fast sken. När baket är klart hörs tio
signaler och displayen visar 0:00.
Exempel:
Klockan är 8.00 och du vill ha ett nygräddat bröd
om 7 timmar och 30 minuter, alltså kl. 15:30. Välj
först program 1 och håll sedan pilknappen inne
tills 7:30 visas på displayen , eftersom brödet
ska vara klart om 7 timmar och 30 minuter.
OBSERVERA
► I programmet Marmelad kan timerfunktionen
inte användas.
OBSERVERA
► Använd inte timern när degen innehåller öm-
tåliga livsmedel med kort hållbarhet, som t ex
ägg, mjölk, grädde och ost.
Innan bakningen
För att baket ska lyckas ska du tänka på följande:
Ingredienser
VARNING! BRANDRISK!
► Ta ut bakformen 7 ur bakmaskinen innan du
fyller på ingredienserna. Om ingredienserna
hamnar på ugnens värmeslingor kan det
börja brinna.
■ Tillsätt alltid ingredienserna i bakformen 7 i
den ordningsföljd som anges.
■ Alla ingredienser bör ha rumstemperatur för att
det ska jäsa så bra som möjligt.
Page: 33
SBB 850 C1 SE │ 31 ■
VARNING! BRANDRISK!
► Använd absolut inte större mängder än de som
anges. För mycket deg kan jäsa över kanten
på bakformen 7 och börja brinna om den
kommer i kontakt med de heta värmeslingorna.
■ Var noga med att mäta upp ingredienserna
exakt. Till och med mycket små avvikelser från
den mängd som anges i receptet kan påverka
resultatet.
Baka bröd
Förberedelser
OBSERVERA
► Ställ bakmaskinen på ett rakt och stabilt
underlag.
1) Dra bakformen 7 uppåt och ta ut den ur
bakmaskinen.
2) Sätt degkrokarna 6 på drivaxlarna i bakfor-
men 7. Se till så att de sitter fast ordentligt.
3) Tillsätt ingredienserna i bakformen 7. Tillsätt
först vätskan, sedan socker, salt och mjöl och
allra sist jästen.
OBSERVERA
► Akta så att jästen inte kommer i kontakt med
saltet eller vätskan.
4) Sätt in bakformen 7 i bakmaskinen igen.
Se till att den låser fast ordentligt.
5) Stäng locket 2.
6) Sätt kontakten i ett eluttag. Det hörs en signal
och på displayen visas nummer och varak-
tighet för Program 1.
7) Välj program med programvalsknappen .
Alla val bekräftas med en hörbar signal.
8) Välj ev. brödets storlek med knappen .
9) Välj brödets gräddningsgrad . På displayen 
visar pilen om du valt ljus, medel eller mörk.
Här kan du också välja snabbinställningen för
att förkorta jästiden.
OBSERVERA
► Det går inte att välja gräddningsgrad i pro-
gram 6, 7 och 11.
Det går bara att välja snabbfunktionen i
program 1 - 4.
I program 6, 7, 11 och 12 går det inte att
ställa in brödets storlek.
10) Du kan nu ställa in en sluttid för programmet
med timern. Du kan programmera in en tidsför-
skjutning på upp till 15 timmar.
OBSERVERA
► Funktionen finns inte i program 11.
Starta program
Starta nu programmet med knappen Start/Stopp .
OBSERVERA
► Program 1, 2, 3, 4, 6 och 8 startar med en
10 till 30minuters förvärmningsfas (utom i
snabbläget, se tabellen Programförlopp).
Degkrokarna 6 rör sig inte under den här
tiden. Det betyder inte att det är något fel
på produkten.
Programmet går igenom de olika arbetsmomenten
automatiskt.
OBSERVERA
► I program 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 och 10 hörs 10
signaler efter steg "Jäsa 2" och RMV kom-
mer upp på displayen . Sedan kan du ta ut
degkrokarna 6 ur degen. Om du inte vill ta
ut degkrokarna 6 väntar du bara en stund.
Programmet fortsätter automatiskt.
Page: 34
SBB 850 C1
■ 32 │ SE
Du kan iaktta programmets förlopp genom tittfönst-
ret 1. Ibland kan det bildas ånga på tittfönstret 1
när bakmaskinen används. Locket 2 kan öppnas
under knådningsfasen.
OBSERVERA
► Öppna inte locket 2 när brödet jäser eller
gräddas. Då kan brödet falla ihop.
Avsluta program
När baket är klart hörs tio signaler och displayen 
visar 0:00.
När programmet är slut kopplar produkten auto-
matiskt över till en varmhållningsperiod på upp till
60 minuter.
OBSERVERA
► Det gäller inte för program 6, 7 och 11.
Då cirkulerar varm luft i produkten. Varmhållnings-
fasen kan avslutas i förtid om man håller Start/
Stopp-knappen inne tills signalerna hörs.
FARA - RISK FÖR ELCHOCK!
► Dra ut kontakten ur eluttaget innan du öppnar
locket 2. Bakmaskinen ska alltid vara bort-
kopplad från elnätet när den inte används!
Ta ut bröd
Använd alltid grytlappar eller skyddshandskar när
du tar ut bröd ur bakformen 7. Luta bakformen 7
över ett galler och skaka försiktigt till brödet lossnar
ur bakformen 7.
Om du ännu inte tagit ut degkrokarna:
Om brödet inte lossnar från degkrokarna 6 tar du
försiktigt bort degkrokarna 6 med degkrokslossa-
ren 0 som ingår i leveransen.
OBSERVERA
Använd inga metallföremål som kan repa non-
stickbeläggningen. Skölj ur bakformen 7 med
varmt vatten så fort du tagit ut brödet. Då fastnar
inte degkrokarna 6 så lätt i drivaxlarna.
■ Tryck snabbt på Start/Stop- knappen för
att avbryta programmet eller dra ut kontakten
ur uttaget för att avbryta programmet alldeles
i början av gräddningsfasen. Du måste sätta i
kontakten igen inom 10 minuter för att processen
ska fortsätta.
■ Öppna locket 2 och ta ut bakformen 7. Med
mjölade händer tar du ut degen och tar bort
degkrokarna 6.
■ Lägg tillbaka degen i bakformen 7.
Sätt in bakformen 7 igen och stäng locket 2.
■ Sätt ev. kontakten i uttaget. Bakprogrammet
fortsätter.
Låt brödet svalna i 15 - 30 minuter innan du äter det.
Försäkra dig alltid om att det inte sitter kvar någon
degkrok 6 i brödet innan du skär upp det.
Felmeddelanden
■ Om HHH kommer upp på displayen när pro-
grammet startats betyder det att temperaturen i
bakmaskinen fortfarande är för hög. Avbryt pro-
grammet och dra ut kontakten. Öppna locket 2
och låt bakmaskinen stå och svalna i 20 minuter
innan du sätter på den igen.
Page: 35
SBB 850 C1 SE │ 33 ■
■ Om det inte går att starta ett nytt program när
ett annat just avslutats är bakmaskinen för varm.
I så fall går displayen över till att visa grundin-
ställningen (Program 1). Öppna locket 2 och
låt bakmaskinen stå och svalna i 20 minuter
innan du sätter på den igen.
OBSERVERA
► Försök inte använda bakmaskinen igen förrän
den svalnat. Det fungerar bara i program 12.
■ Om EE0, EE1 eller LLL visas på displayen när
programmet startats ska du först stänga av bak-
maskinen och sedan sätta på den igen genom
att först dra ut och sedan sätta i kontakten. Om
felmeddelandet inte försvinner ska du kontakta
kundservice.
Rengöring och skötsel
FARA - RISK FÖR ELCHOCK!
► Dra alltid ut kontakten ur uttaget och låt pro-
dukten bli helt kall innan den rengörs.
Skydda produkten från fukt, annars finns risk
för elchocker. Observera även säkerhetsan-
visningarna.
AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!
► Produktens delar och tillbehören kan inte
diskas i maskin!
► Använd inga förtunningsmedel eller kemiska
rengöringsmedel för att rengöra bakmaskinen.
Hölje, lock, ugnsutrymme
■ Ta bort allt spill inuti bakugnen med en fuktig
trasa eller en lätt fuktad, mjuk svamp.
■ Torka också endast av höljet och locket med en
fuktig trasa eller svamp.
För underlätta rengöringen kan locket 2 tas av:
– Öppna locket 2 så mycket att plasttappar-
na går in genom öppningarna i gångjärns-
lederna:
– Dra ut locket 2 ur gångjärnslederna.
– För att sätta tillbaka locket 2 efter ren-
göringen för du in plasttapparna genom
öppningarna i gångjärnslederna.
■ Torka allt noga och försäkra dig om att alla
delar är helt torra innan du använder dem igen.
Bakform, degkrokar och tillbehör
AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!
► Doppa aldrig ner bakformen 7 i vatten eller
andra vätskor.
► Bakformen 7 och degkrokarna 6 är för-
sedda med en nonstickbeläggning. Använd
inga starka rengöringsmedel, slipande medel
eller föremål som kan repa ytorna när du
rengör produkten.
OBSERVERA
► Ytornas utseende kan förändras genom tiden
av fukt och ånga. Det innebär inte att funktion
eller kvalitet försämras.
■ Ta ut bakformen 7 och degkrokarna 6 ur
ugnsutrymmet innan de rengörs.
Page: 36
SBB 850 C1
■ 34 │ SE
■ Ta ut degkrokarna 6 ur bakformen 7. Om
det inte går att lossa degkrokarna 6 från bak-
formen 7 fyller du bakformen 7 med varmt
vatten och låter det stå i 30 minuter. Sedan bör
degkrokarna 6 kunna lossas.
Rengör degkrokarna 6 i varmt vatten med
lite milt diskmedel. Hårda skorpor som bränt
eller torkat fast på degkrokarna6 ska lösas
upp i diskvatten tills de går att få bort med en
diskborste.
Om det är stopp i degkrokarnas 6 fästen kan
du ta bort det försiktigt med en smal trästicka
Torka degkrokarna 6 noga efter rengöringen.
■ Torka av bakformen 7 utvändigt med en fuktig
trasa.
■ Rengör bakformen 7 invändigt med varmt
vatten och lite diskmedel. Om degen bränt fast i
bakformen 7 fyller du varmt vatten i bakfor-
men 7 och tillsätter lite milt diskmedel. Låt stå
tills det som bränts fast har lösts upp och ta
sedan bort det med en diskborste. Skölj sedan
bakformen 7 med rikligt med rent vatten och
torka den noga.
■ Rengör måttbägaren 8, måttskeden 9 och
degkrokslossaren 0 i varmt vatten med lite milt
diskmedel. Skölj sedan delarna noga i rent vatten
för att få bort alla rester av diskmedlet. Torka
alla delar noga.
Kassering
Produkten får absolut inte kastas
bland det vanliga hushållsavfal-
let. Den här produkten faller
under det europeiska direktivet
2012/19/EU.
Lämna in den till ett godkänt återvinningsföretag el-
ler din kommunala avfallsanläggning för kassering.
Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsan-
läggning om du har några frågor.
Lämna in allt förpackningsmaterial till
miljövänlig återvinning.
Garanti från
Kompernass Handels GmbH
Kära kund
För den här produkten lämnar vi 3 års garanti från
och med inköpsdatum. Om det skulle vara något fel
på produkten finns en lagstadgad reklamationsrätt
från återförsäljaren. Dina lagstadgade rättighe-
ter begränsas inte av den garanti som beskrivs i
följande avsnitt.
Garantivillkor
Garantitiden börjar vid inköpsdatum. Ta väl vara
på originalkvittot. Kassakvittot är ditt köpbevis.
Om ett material- eller fabrikationsfel uppstår på
produkten inom tre år från inköpsdatum kommer vi,
beroende på vad vi anser lämpligast, att reparera
eller byta ut den gratis. En förutsättning för att
utnyttja garantin är att den defekta produkten och
köpbeviset (kassakvittot) uppvisas inom den treåriga
garantitiden tillsammans med en kort beskrivning av
felet och när det uppstod.
Om felet täcks av vår garanti kommer du att få
tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garan-
titiden börjar inte om från början för en reparerad
eller ny produkt.
Garantitid och lagstadgad ersättningsrätt
Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjat ga-
rantin. Det gäller även för utbytta och reparerade
delar. Eventuella skador och brister som existerar
redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten
packats upp. När garantitiden är slut måste man
själv betala för eventuella reparationer.
Page: 37
SBB 850 C1 SE │ 35 ■
Garantins omfattning
Produkten har tillverkats med omsorg enligt stränga
kvalitetskriterier och testats noga före leveransen.
Garantin gäller bara för material- eller fabrikations-
fel. Garantin täcker inte delar av produkten som
utsätts för normalt slitage och därför betraktas som
förslitningsdelar och inte heller skador på ömtåliga
delar som t ex knappar, batterier, bakformar eller
delar av glas.
Garantin upphör att gälla om produkten skadas
eller används och servas på fel sätt. Alla anvisningar
i bruksanvisningen måste följas exakt för att produkten
ska kunna användas på rätt sätt. Produkten får
aldrig användas i andra syften eller hanteras på
ett sätt som man avråder från eller varnar för i
bruksanvisningen.
Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska
inte användas yrkesmässigt.
Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig
behandling, användande av våld och vid ingrepp
som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial.
Behandling av garantiärenden
För att snabbt kunna behandla ditt ärende ber vi
dig följa nedanstående anvisningar:
■ Ha alltid kassakvittot och artikelnumret (t ex IAN
12345) i beredskap vid alla förfrågningar.
■ Artikelnumret finns på typskylten, graverat på
produkten, på bruksanvisningens titelblad (nere
till vänster) eller på ett klistermärke på produktens
bak- eller undersida.
■ Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig
att först kontakta den serviceavdelning som
anges nedan på telefon eller med e-post.
■ En produkt som klassas som defekt kan tillsam-
mans med köpbeviset (kassakvittot) och en be-
skrivning av felet samt när det uppstod skickas in
portofritt till den angivna serviceadressen.
Dessa och många andra handböcker,
produktfilmer och mjukvaror kan laddas
ned på www.lidl.service.com.
Service
Service Sverige
Tel.: 0770 930739
E-Mail: kompernass@lidl.se
Service Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 278855
Importör
Observera att följande adress inte är någon service-
adress. Kontakta först det serviceställe som anges.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
Page: 38
SBB 850 C1
■ 36 │ SE
Programförlopp
Program 1. Normal 2. Luftig
Gräddnings-
grad
Ljus
Medel
Mörk:
Snabb
Ljus
Medel
Mörk:
Snabb
Storlek 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g
Tid (timmar) 02:58 03:05 03:15 02:14 02:20 02:25 03:13 3:18 03:25 02:18 2:25 2:30
Förvärmning (min)
15 15 20 N/A N/A N/A 10 10 15 N/A N/A N/A
Knådning 1 (min)
12 13 13 12 13 13 12 12 15 12 13 13
Jäsning 1 (min)
25 25 25 10 10 10 20 20 20 10 10 10
Knådning 2 (min) 2
3A*
5
2
5A
5
2
5A
5
2
1A
5
2
2A
5
2
2A
5
2
3A*
8
2
5A
8
2
5A
8
2
1A
5
2
2A
5
2
2A
5
Jäsning 2 (min):
30 30 30 18 18 18 43 41 35 18 18 18
Signaler som talar
om att degkrokarna
kan tas ut
RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV
Jäsning 3 (min):
30 30 30 30 30 30 35 35 35 30 30 30
Gräddning (min):
56 60 65 56 60 65 60 65 70 60 65 70
Varmhållning (min)
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Tillsätta ingredienser
(återstående timmar)
02:01 02:05 02:10 01:49 01:53 01:58 02:26 02:29 02:28 1:53 1:58 2:03
Förinställning av tid 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h
* 3A innebär att efter 3 minuters knådning hörs 10 signaler samtidigt som ADD kommer upp på
displayen. Det ska påminna dig om att det nu är dags att tillsätta ev. ingredienser som frukt eller
nötter.
Page: 39
SBB 850 C1 SE │ 37 ■
Program 3. Fullkorn 4. Söt
Gräddnings-
grad
Ljus
Medel
Mörk:
Snabb
Ljus
Medel
Mörk:
Snabb
Storlek 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g
Tid (timmar) 3:18 3:25 3:35 2:24 2:30 2:35 2:56 3:01 3:10 2:10 2:16 2:20
Förvärmning (min)
15 15 20 N/A N/A N/A 10 10 15 N/A N/A N/A
Knådning 1 (min)
11 12 12 11 13 13 12 12 12 11 12 12
Jäsning 1 (min)
30 30 30 10 10 10 25 25 25 10 10 10
Knådning 2 (min) 2
3A
8
2
5A
8
2
5A
8
2
2A
5
2
2A
5
2
2A
5
2
4A*
6
2
5A
6
2
5A
6
2
1A
6
2
2A
6
2
2A
6
Jäsning 2 (min):
38 38 38 23 23 23 35 35 35 18 18 18
Signaler som talar
om att degkrokarna
kan tas ut
RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV RMV
Jäsning 3 (min):
35 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30
Gräddning (min):
56 60 65 56 60 65 52 56 60 52 56 60
Varmhållning (min)
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Tillsätta ingredienser
(återstående timmar)
2:17 2:21 2:26 1:59 2:03 2:08 2:03 2:07 2:11 1:46 1:50 1:54
Förinställning av tid 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h
* 4A innebär att efter 4 minuters knådning hörs 10 signaler samtidigt som ADD kommer upp på
displayen. Det ska påminna dig om att det nu är dags att tillsätta ev. ingredienser som frukt eller
nötter.
Page: 40
SBB 850 C1
■ 38 │ SE
Program 5. Express
6.
Deg
7. Pas-
tadeg
8. Kärnmjölks-
bröd
9. Glutenfri
Gräddningsgrad
Ljus
Medel
Mörk:
N/A N/A
Ljus
Medel
Mörk:
Ljus
Medel
Mörk:
Storlek 750 g 1000 g 1250 g N/A N/A 750 g 1000 g 1250 g 750 g 1000 g 1250 g
Tid (timmar) 1:15 1:18 1:20 1:50 0:15 3:17 3:21 3:30 2:14 2:20 2:25
Förvärmning (min)
N/A N/A N/A 10 N/A 25 25 30 N/A N/A N/A
Knådning 1 (min)
8 8 8 12 15 10 10 10 12 13 13
Jäsning 1 (min)
N/A N/A N/A 10 N/A 20 20 20 10 10 10
Knådning 2 (min) N/A
2A
5
N/A
2A
5
N/A
2A
5
N/A
3A
5
N/A
N/A
N/A
2
5A*
8
2
5A*
8
2
5A*
8
2
1A
5
2
2A
5
2
2A
5
Jäsning 2 (min):
N/A N/A N/A 25 N/A 45 45 45 18 18 18
Signaler som talar
om att degkrokarna
kan tas ut
RMV RMV RMV N/A N/A RMV RMV RMV RMV RMV RMV
Jäsning 3 (min):
20 20 20 45 N/A 30 30 30 30 30 30
Gräddning (min):
40 43 45 N/A N/A 52 56 60 56 60 65
Varmhållning (min)
60 60 60 N/A N/A 60 60 60 60 60 60
Tillsätta ingredienser
(återstående timmar)
1:05 1:08 1:10 1:15 N/A 2:15 2:19 2:23 1:49 1:53 1:58
Förinställning av tid 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h 15h
* 5A innebär att efter 5 minuters knådning hörs 10 signaler samtidigt som ADD kommer upp på
displayen. Det ska påminna dig om att det nu är dags att tillsätta ev. ingredienser som frukt eller
nötter.
Page: 41
SBB 850 C1 SE │ 39 ■
Program 10. Kaka 11. Marmelad 12. Grädda
Gräddningsgrad
Ljus
Medel
Mörk:
N/A
Ljus
Medel
Mörk:
Storlek 750 g 1000 g 1250 g N/A N/A
Tid (timmar) 1:30 1:35 1:40 1:20 1:00
Förvärmning (min.)
N/A N/A N/A N/A N/A
Knådning 1 (min)
15 15 15 N/A N/A
Jäsning 1 (min)
N/A N/A N/A
15
Värme + knådning
N/A
Knådning 2 (min) N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Jäsning 2 (min):
N/A N/A N/A N/A N/A
Signaler som talar om
att degkrokarna kan
tas ut
RMV RMV RMV N/A N/A
Jäsning 3 (min):
N/A N/A N/A
45
Värme + knådning
N/A
Gräddning (min):
60 65 70
20
Jäsning
60
15 Jäs-
ning
15 Jäs-
ning
15 Jäs-
ning
Varmhållning (min)
60 60 60 N/A 60
Tillsätta ingredienser
(återstående timmar)
N/A N/A N/A N/A N/A
Förinställning av tid 15h 15h 15h N/A 15h
Page: 42
SBB 850 C1
■ 40 │ SE
Åtgärda fel på bakmaskinen
Vad ska jag göra om degkrokarna 6 fastnat i
bakformen 7 när jag bakat färdigt?
Fyll bakformen 7 med hett vatten och vrid på
degkrokarna 6 för att lossa dem.
Vad händer om det färdiga brödet står kvar i
bakmaskinen?
Med varmhållningsfunktionen hålls brödet varmt
och torrt i upp till en timme. Om brödet får stå
kvar i bakmaskinen längre än en timme kan det bli
fuktigt.
Kan bakformen 7 och degkrokarna 6 diskas i
maskin?
Nej. Diska bakformen 7 och degkrokarna 6 för
hand.
Varför rörs inte degen fast motorn går? Kontrollera om degkrokarna 6 och bakformen 7
sitter ordentligt fast.
Vad ska jag göra om degkroken 6 fastnat i
brödet?
Ta bort degkroken 6 med
degkrokslossaren 0.
Vad händer om strömmen går under bakningen? Efter ett strömavbrott på upp till tio minuter kommer
bakmaskinen att slutföra det program som senast
kördes.
Hur lång tid tar det att baka brödet? De exakta tiderna hittar du i tabellen Programför-
lopp.
Hur stora bröd kan jag baka? Du kan baka bröd som väger 750 g - 1000 g -
1250 g.
Varför går det inte att använda timern när
man bakar med färsk mjölk?
Färskvaror som mjölk och ägg kan bli dåliga om
de står för länge i bakmaskinen.
Vad har hänt när bakmaskinen inte sätter igång
när man tryckt på Start/Stopp ?
Vissa moment, som t ex förvärmnings- eller vilofasen
är svåra att märka.
Kontrollera i vilken fas programmet befinner sig i
tabellen Programförlopp.
Kontrollera om produkten är igång genom att se
efter om driftindikatorn lyser.
Kontrollera att du verkligen tryckt på knappen
Start/Stopp .
Kontrollera att kontakten verkligen sitter i uttaget.
Produkten hackar sönder russinen i degen. För att undvika att ingredienser som russin och annan
frukt hackas sönder ska de inte tillsättas förrän efter
signalen.
Page: 43
(Ort,
datum)
(Underskrift)
BETALNINGSSÄTT
Överföring
=
BESTÄLLNINGSKORT
SBB
850
C1
BESTÄLLNINGSANTAL
(max.
3
set
per
beställning)
ARTIKELBESKRIVNING
STYCKPRIS
TOTALBELOPP
www.kompernass.com
►
1
bakform
inkl.
2
degkrokar
►
4
degkrokar
Plus
Kostnader
för
porto,
administration,
förpackning
och
frakt
5
€
+
€
10
€
Plus
Kostnader
för
porto,
administration,
förpackning
och
frakt
3
€
+
€
10
€
€
►
Hinweis:
Wenn
Ihre
Bestellung
aus
mehreren
Artikeln
besteht
(4er-Set
Knethaken
und
Backform)
zahlen
Sie
immer
den
höheren
Versandkostenpreis
von
5
Euro!
Page: 44
1)
Skriv
in
namn,
adress
och
telefonnummer
under
Avsändare/beställare,
med
textade
bokstäver
(så
kan
vi
nå
dig
om
något
är
oklart).
2)
För
över
hela
summan
till
vårt
konto
Kompernaß
Handelsgesellschaft
mbH
IBAN:
DE03440100460799566462
SWIFT
(BIC):
PBNKDEFF
440
Postbank
Dortmund
AG
■
Vid
överföringen
ska
du
ange
artikeln
som
anledning
till
inbetalningen
samt
namn
och
bostadsort.
Lägg
sedan
det
fullständigt
ifyllda
beställningskortet
i
ett
kuvert
och
skicka
det
till
följande
adress.
Vår
postadress:
Kompernaß
Handelsgesellschaft
mbH
Burgstraße
21
44867
Bochum
Tyskland
VIKTIGT
►
Frankera
brevet
tillräckligt.
►
Skriv
ditt
namn
som
avsändare
på
kuvertet.
AVSÄNDARE/BESTÄLLARE
(var
vänlig
använd
tryckbokstäver)
Namn,
Förnamn
Gata
Postnummer,
Ort
Telefon
BESTÄLLNINGSKORT
SBB
850
C1
www.kompernass.com

Question & answers

There are no questions about the SilverCrest SBB 850 C1 yet.

Ask a question about the SilverCrest SBB 850 C1

Have a question about the SilverCrest SBB 850 C1 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the SilverCrest SBB 850 C1. Please make sure that you describe your difficulty with the SilverCrest SBB 850 C1 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.