Samsung Galaxy S4 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Samsung Galaxy S4 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Samsung
  • Product: Smart telefon
  • Model/name: Galaxy S4
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 462
Svenska
462
Säkerhetsinformation
Den här säkerhetsinformationen innehåller information för mobila
enheter.Vissa delar av innehållet kanske inte är tillämpliga för din
enhet. För att förhindra skada på dig själv, andra eller enheten, läs
säkerhetsinformationen om din enhet innan du använder den.
Varning
Om du underlåter att följa varningarna och reglerna
avseende säkerhet kan det leda till allvarlig
personskada eller dödsfall
Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag
Osäkra anslutningar kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.
Rör inte strömsladden med blöta händer och koppla inte från
laddaren genom att dra i sladden
Om du gör det kan det leda till kortslutning.
Böj inte och skada inte elsladden
Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning eller brand.
Använd inte enheten medan den laddar och rör den inte med blöta
händer
Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning.
Kortslut inte laddaren eller enheten
Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning eller brand, eller att
batteriet inte fungerar som det ska eller exploderar.
Använd inte enheten utomhus under åskväder
Om du gör det kan det leda till en elektrisk kortslutning eller till enheten inte
fungerar på rätt sätt.
Page: 463
Svenska
463
Använd batterier, laddare, tillbehör och produkter som godkänts av
tillverkaren
•	 Om du använder universalbatterier eller -laddare kan det förkorta enhetens
livslängd eller leda till att den inte fungerar som den ska. De kan även leda
till brand eller göra att batteriet exploderar.
•	 Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung och som
utformats särskilt för enheten. Inkompatibla batterier och laddare kan leda
till allvarliga personskador eller skador på enheten.
•	 Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör som inte
är godkända och utrustning som inte är godkänd av Samsung används.
Tappa inte och utsätt inte laddaren eller enheten för slag
Hantera och gör dig av med enheten med omsorg
•	 Kasta aldrig batteriet eller enheten i en eld. Placera aldrig batteriet eller
enheten på eller i enheter med värmefunktion, till exempel mikrovågsugnar,
spisar eller element. Enheten kan explodera vid överhettning. Följ alla lokala
föreskrifter vid bortskaffning av det använda batteriet eller den använda
enheten.
•	 Krossa aldrig och gör aldrig hål på enheten.
•	 Undvik att utsätta enheten för högt utvändigt tryck, eftersom det kan leda
till invändig kortslutning och överhettning.
Skydda enheten, batteriet och laddaren från skada
•	 Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket höga eller låga
temperaturer.
•	 Extrema temperaturer kan skada enheten och minska laddningskapaciteten
och livslängden för både enheten och batteriet.
•	 Se till att batteriet inte kommer i kontakt med metallföremål eftersom detta
kan skapa kortslutning mellan + och – -polerna på batteriet och leda till
tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
•	 Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.
Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur,
mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med
högt tryck
•	 Batteriet kan läcka.
•	 Enheten kan bli för varm och orsaka brand.
Page: 464
Svenska
464
Använd inte och förvara inte enheten på platser med mycket damm
eller luftburna material
Damm eller främmande material kan orsaka funktionsfel på enheten och leda
till brand eller elektrisk stöt.
Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet
•	 Det kan skada enheten eller göra så att den exploderar eller börjar brinna.
•	 Barn och djur kan kvävas av små delar.
•	 Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.
Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i ögonen,
öronen eller munnen
Om du gör det kan det leda kvävning eller allvarliga skador.
Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker
För säker bortskafftning av ditt litiumjonbatteri, kontakta närmaste
auktoriserade servicecenter.
Var försiktig!
Om du underlåter att följa varningarna och reglerna
avseende säkerhet kan det leda till allvarlig
personskada eller skada på egendom
Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk utrustning
•	 De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet kan
störa andra elektroniska enheter.
•	 Genom att använda en LTE-dataanslutning kan det uppstå störningar för
andra enheter, exempelvis ljudutrustning och telefoner.
Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av
fordonsteknisk utrustning som kan störas av radiovågor
•	 Undvik att använda enheten inom ett avstånd på 15 cm på från en
pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
•	 För att minimera eventuella störningar med en pacemaker ska du endast
använda enheten på den motsatta sidan av kroppen i förhållande till
pacemakern.
Page: 465
Svenska
465
•	 Om du använder medicinsk utrustning ska du kontakta tillverkaren
av utrustningen innan du använder enheten för att avgöra huruvida
utrustningen kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av
enheten.
•	 På ett flygplan kan användning av elektroniska enheter störa
flygpersonalens elektroniska navigationsinstrument. Se till att enheten
är avstängd vid start och landning. Efter start kan du använda enheten i
flygläge om det tillåts av flygpersonalen.
•	 Funktionsfel kan uppstå på elektronisk utrustning i din bil grund av
radiostörningar från enheten. Kontakta tillverkaren för mer information.
Utsätt inte enheten för kraftig rök eller ånga
Om du gör det kan det leda till skada på enhetens utsida eller göra att den inte
fungerar på rätt sätt.
Om du använder en hörapparat, kontakta tillverkaren för
information om radiostörningar
Radiofrekvensen som avges av enheten kan störa vissa hörapparater. Innan
du använder enheten ska du kontakta tillverkaren för att avgöra huruvida
hörapparaten kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av enheten.
Använd inte enheten nära andra enheter eller apparater som
utsänder radiofrekvenser, exempelvis ljudsystem eller radiosändare
Radiofrekvenser kan leda till att enheten inte fungerar som den ska.
Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva
•	 Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort
batteriet.
•	 Följ alla regler, anvisningar och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
•	 Använd inte enheten vid tankställen (bensinstationer), nära bränslen eller
kemikalier, eller på sprängningsområden.
•	 Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser
eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess delar och
tillbehör.
Om du känner konstig lukt eller hör konstiga ljud från enheten eller
batteriet, eller om du ser rök eller vätskor som tränger ut ur enheten
eller batteriet, ska du omedelbart sluta använda enheten och ta
med den till ett Samsung-servicecenter
Om du underlåter att göra det kan det leda till brand eller explosion.
Page: 466
Svenska
466
Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobila
enheter när du kör ett fordon
När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din mobila
enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet,
använd ditt sunda förnuft och kom ihåg följande tips:
•	 Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och
återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att ringa upp eller
ta emot samtal på enheten.
•	 Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan komma åt din
trådlösa enhet utan att ta blicken från vägen. Låt röstbrevlådan svara om du
får ett inkommande samtal vid ett olämpligt tillfälle.
•	 Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn,
snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan utgöra en fara.
•	 Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att skriva
meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten
från ditt första ansvar, att köra säkert.
•	 Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger
dig ut i trafiken. Försök att planera så du ringer när bilen står stilla.
•	 Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Låt personen du pratar
med veta om att du kör och avbryt samtal som skulle kunna avleda din
uppmärksamhet från vägen.
Hantera och använd den mobila enheten på rätt sätt
Håll enheten torr
•	 Fukt och vätskor kan skada delar eller elektroniska kretsar i enheten.
•	 Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du
omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller
om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är).Torka sedan av
enheten med en handduk och ta med den till ett servicecenter.
•	 Vätska ändrar färgen på den etikett som påvisar vattenskada inuti enheten.
•	 Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om din enhet blivit
vattenskadad.
Förvara endast enheten på plana ytor
Om enheten faller till marken kan den skadas.
Page: 467
Svenska
467
Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla områden.Vi
rekommenderar att du använder enheten i temperaturer mellan
5 ° C och 35 ° C
•	 Förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren.
Om du gör det kan det leda till att skärmen inte fungerar som den ska, att
enheten skadas eller att batteriet exploderar.
•	 Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (till exempel på
instrumentbrädan i en bil).
•	 Förvara batteriet i temperaturer på 0 ° C till 45 ° C.
Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som mynt,
nycklar och halsband
•	 Enheten kan repas eller förstöras.
•	 Om batteripolerna kommer i kontakt med metallföremål kan det börja
brinna.
Förvara inte enheten nära magnetiska fält
•	 Tekniska fel kan uppstå och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts för
magnetiska fält.
•	 Magnetremsor på kort, inklusive kreditkort, telefonkort, pass och
boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten blir
överhettad
Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan detta
leda till brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och pigmentering.
Använd inte enheten med bakre locket borttaget
Batteriet kan falla ut ur enheten, vilket kan leda till skada eller funktionsfel.
Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda
denna nära människors eller djurs ögon
Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig blindhet
eller skada ögonen.
Page: 468
Svenska
468
Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus
•	 När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i rummet och
du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
•	 Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus om du
tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre perioder. Om du
känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta använda enheten.
•	 Om någon nära dig har upplevt svimningsanfall eller yrsel vid användning
av en liknande enhet, ska du kontakta läkare innan du använder enheten.
•	 Om du känner obehag, exempelvis muskelkramper, eller känner dig
förvirrad, ska du omedelbart sluta använda enheten och kontakta en läkare.
•	 För att förhindra trötta ögon ska du ofta ta pauser medan du använder
enheten.
Minska risken för förslitningsskador
När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar, skriva
tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du ibland känna dig
stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av kroppen. Om du använder
enheten under längre perioder ska du hålla enheten i ett avslappnat grepp,
trycka lätt på knapparna och ta pauser ofta. Om du fortfaranden har besvär
under eller efter sådan användning ska du sluta använda enheten och kontakta
läkare.
Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset
•	 Höga ljud kan ge hörselskador.
•	 Exponering för höga ljud när du kör kan störa dig och leda
till en olycka.
•	 Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd
lägsta möjliga volym för att höra ett samtal eller musik.
•	 I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet.
Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett
metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten
innan du ansluter headsetet till enheten.
•	 Använd inte headsetet under körning eller åkning. Om du
gör det kan det störa dig och leda till en olycka, eller vara
olagligt, beroende på region.
Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig
•	 Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv
eller andra.
•	 Se till att headset-kabeln inte trasslar in sig i armarna eller föremål i närheten.
Page: 469
Svenska
469
Bär inte enheten i bakfickan eller runt midjan
Du kan skadas eller skada enheten om du ramlar.
Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet
•	 Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal
användning.
•	 Om du är allergisk mot färg eller metalldelar på enheten kan du uppleva
klåda, eksem eller hudsvullnad. Om detta händer ska du sluta använda
enheten och kontakta läkare.
Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått sönder
Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte.Ta med
enheten till ett Samsung-servicecenter för reparation.
Montera enhet och utrustning omsorgsfullt
•	 Se till att mobila enheter eller tillhörande utrustning som har monterats i din
bil har monterats på ett säkert sätt.
•	 Placera inte enheten och tillbehören i närheten av eller i ett område där
krockkuddar kan aktiveras. Om trådlös utrustning monterats på fel sätt, kan
allvarliga skador uppstå när krockkuddar blåses upp snabbt.
Tappa inte och stöt inte till enheten
•	 Enheten kan skadas eller så kan funktionsfel uppstå.
•	 Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska fel
uppstå.
Säkerställ högsta livslängd för batteri och laddare
•	 Undvik att ladda enheten i mer än en vecka, eftersom överladdning kan
förkorta batterilivslängden.
•	 Om du laddar en enhet som inte används för länge, laddas den ur och måste
laddas igen före användning.
•	 Koppla från laddaren från strömkällorna när den inte används.
•	 Använd bara batteriet för det syfte som avses.
•	 Om du lämnar batterierna oanvända under en längre tidsperiod kan det
minska livslängden och prestandan. Det kan även leda till att batterierna inte
fungerar som de ska eller att de exploderar, eller orsakar en brand.
•	 Följ alla instruktioner i denna bruksanvisning för att säkerställa längsta
möjliga livslängd för enheten och batteriet. Skador eller dålig prestanda som
orsakas av att du inte följer varningar och instruktioner kan göra tillverkarens
garanti ogiltig.
•	 Din enhet kan slitas ut med tiden.Vissa delar och reparationer täcks av
garantin inom garantiperioden, men skador eller fel som orsakas av ej
godkända tillbehör gör det inte.
Page: 470
Svenska
470
När du använder enheten ska du tänka på följande
•	 Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
•	 Tala direkt i mikrofonen.
•	 Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan
leda till problem med anslutningen eller att batteriet urladdas.
Ta inte isär, modifiera inte och reparera inte enheten
•	 Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras eller
modifieras. Om enheten behöver service ska du ta med den till ett Samsung-
servicecenter.
•	 Ta inte isär och gör inte hål på batteriet, då det kan explodera eller börja
brinna.
•	 Stäng av enheten innan du tar ur batteriet. Om du tar ur batteriet då
enheten är påslagen kan det leda till att enheten inte fungerar som den ska.
När du rengör enheten ska du tänka på följande
•	 Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
•	 Rengör batteripolerna med en bomullstuss eller handduk.
•	 Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel. Om du gör det kan det leda
till missfärgning eller korrosion på enhetens utsida eller resultera i elektrisk
kortslutning eller brand.
Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd för
Din enhet kanske inte fungerar som den ska.
Undvik att störa andra på allmän plats med enheten
Lämna endast enheten till behörig personal för service
I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att gälla.
Hantera SIM-kort, minneskort och kablar försiktigt
•	 När du sätter i ett kort eller ansluter en kabel till enheten ska du se till att
kabeln ansluts till rätt sida på och att SIM-kortet sätts i på rätt sätt.
•	 Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information
eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller enhet
skadas.
•	 Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska
störningar från annan utrustning.
•	 Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna
eller metallobjekt.Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.
•	 Om du sätter i ett kort eller ansluter en kabel med våld eller på fel sätt kan
det resultera i skada på flerfunktionsuttaget eller andra delar på enheten.
Page: 471
Svenska
471
Kontrollera att nödtjänsterna fungerar
Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden och
under alla förhållanden. Innan du färdas genom områden med dålig täckning
bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.
Skydda dina personliga data och förhindra läckage på grund av
felaktig användning av känslig information
•	 Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung är inte
ansvarigt för förlust av data.
•	 När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och
återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga
information.
•	 Läs noggrant det som står på behörighetsskärmen när du hämtar program.
Var särskilt noggrann med program som har tillgång till många funktioner
eller till en stor mängd personlig information.
•	 Kontrollera dina konton regelbundet för icke godkänd eller misstänkt
användning. Om du ser några tecken på otillåten användning av din
personliga information ska du kontakta tjänsteleverantören för att radera
eller ändra kontoinformationen.
•	 Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta lösenord för
dina konton för att skydda din personliga information.
•	 Undvik att använda program från okända källor och lås din enhet med
mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.
Distribuera inte upphovsrättsskyddat material
Sprid inte upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den som äger
innehållet. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagstiftningen.
Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av
användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.
Page: 472
Svenska
472
Skadliga program och virus
Följ råden nedan för att skydda enheten från skadliga program och
virus. Om du underlåter att göra detta kan det resultera i skador
eller dataförlust som inte täcks av garantin
•	 Ladda inte ned okända program.
•	 Besök inte sidor som inte är tillförlitliga.
•	 Radera misstänkliga meddelanden eller e-postmeddelanden från okända
avsändare.
•	 Ange ett lösenord och ändra det regelbundet.
•	 Inaktivera trådlösa funktioner, såsom Bluetooth, när de inte används.
•	 Om enheten inte reagerar normalt, ska du köra ett antivirusprogram för att
söka efter virus.
•	 Kör ett antivirusprogram på enheten innan du startar nyligen hämtade
program och filer.
•	 Installera antivirusprogram på datorn och kör dem regelbundet för att söka
efter virus.
•	 Redigera inte registerinställningar och modifiera inte enhetens
operativsystem.
Korrekt avfallshantering av produkten
(Elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Märkningen på produkten, tillbehör eller dokument anger att
produkten och dess elektroniska tillbehör (till exempel laddare,
headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans med annat
hushållsavfall.
För att förhindra skada på miljö och hälsa bör dessa
föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin
kommun för ytterligare information om var och hur produkten och tillbehören
kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som
anges i köpeavtalet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte
hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Page: 473
Svenska
473
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på
förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör
slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska
symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att
batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder
som överstiger de gränsvärden som anges i EG-direktivet 2006/66. Om
batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara
för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom
att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en
återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på
förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör
slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska
symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att
batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder
söm överstiger de gränsvärden som anges i EG-direktivet 2006/66.
Batteriet i denna produkt kan inte bytas av användaren. Kontakta din
tjänsteleverantör för mer information om byte av batteriet. Försök inte ta bort
batteriet eller kassera det i en eld. Demontera inte, tryck inte ihop och stick
inte hål på batteriet. Om du avser att kassera produkten kan en avfallsstation
vidta lämpliga åtgärder för återvinning och behandling av produkten, inklusive
batteriet.
Page: 474
Svenska
474
Ansvarsfriskrivning
En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje
part och skyddas genom upphovsrätt, patent, varumärken och/eller annan
upphovsrättslagstiftning. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls
endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du får inte använda
innehåll eller tjänster på ett sätt som inte godkänts av innehållsägaren eller
tjänsteleverantören. Utan att det påverkar det som angetts ovan får du inte,
förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga
tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, åter publicera,
ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledda verk, utnyttja eller
distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna
enhet.
“INNEHÅLL OCHTJÄNSTER FRÅNTREDJE PARTTILLHANDAHÅLLS I
BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER,VARKEN UTTRYCKLIGA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSATJÄNSTER
OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN
ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT
TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT
ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA
TJÄNSTER SOM ÄRTILLGÄNGLIGAVIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA,
TIDSENLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. SAMSUNG ANSVARAR UNDER
INGA OMSTÄNDIGHETER (INTE HELLERVID FÖRSUMMELSE) FÖR DIREKTA,
INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA
AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN
ELLER I SAMBAND MED INFORMATIONEN I INNEHÅLLET ELLERTJÄNSTERNA
ELLER SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DU ELLER ENTREDJE PART HAR ANVÄNT
INNEHÅLL ELLERTJÄNSTER. DETTA GÄLLER ÄVEN OM SAMSUNG HAR
INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ”.
Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung
garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas
tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via
nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över.
Utan att det påverkar denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig
uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar
avseende innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.
Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och
tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service med anknytning till innehållet
eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Question & answers

There are no questions about the Samsung Galaxy S4 yet.

Ask a question about the Samsung Galaxy S4

Have a question about the Samsung Galaxy S4 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Samsung Galaxy S4. Please make sure that you describe your difficulty with the Samsung Galaxy S4 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.