Philips Viva Collection HR2652 manual

View a manual of the Philips Viva Collection HR2652 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Philips
  • Product: Mixer
  • Model/name: Viva Collection HR2652
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Tyska, Ryska, Ukrainare, Spanska, Portugis, Svenska, Italiensk, Slovenska

Table of Contents

Page: 0
Användarhandbok
HR2621, HR2650
HR2651, HR2652
HR2653, HR2655
HR2656, HR2657
Page: 1
2 SVENSKA
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Viktigt   3
Introduktion   6
Allmän beskrivning   6
Före första användningen   8
Förberedelser inför användning   8
Använda apparaten   8
Startknapp   8
Stavmixer   9
Extra stor hackare (endast HR2621, HR2652, HR2653,
HR2655, HR2657)   12
Visp (endast HR2621, HR2652, HR2655, HR2657)/
Mixertillbehör (endast HR2653)   15
Grönsakssvarv (endast HR2656, HR2657)   18
Soppkärl (endast HR2651, HR2655)   23
Medtagbar behållare (endast HR2650, HR2651, HR2652,
HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)   26
Rengöring   29
Förvaring   32
Återvinning   32
Garanti och support   32
Felsökning   32
Page: 2
3
SVENSKA
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
-
- Sänk aldrig ned motorenheten i vatten
eller någon annan vätska och skölj den
inte under kranen. Använd endast en fuktig
trasa till att rengöra motorenheten.
Varning
-
- Kontrollera att den spänning som anges
på apparaten överensstämmer med den
lokala nätspänningen innan du ansluter
apparaten.
-
- Använd inte apparaten om stickkontakten,
nätsladden eller någon annan del är skadad
eller har synliga sprickor.
-
- Om nätsladden är skadad måste den alltid
bytas ut av Philips, ett serviceombud eller
liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
-
- Vidrör aldrig knivenheternas eggar, särskilt
inte när apparaten är ansluten till elnätet.
Knivseggarna är mycket vassa.
-
- Använd aldrig en knivenhet för hackare
utan en skål för hackare.
-
- För att undvika stänk bör du alltid sänka
ned mixerstaven, vispen (endast vissa
modeller) eller dubbelvispen (endast vissa
modeller) i ingredienserna innan du slår
på apparaten, särskilt när du arbetar med
varma ingredienser.
-
- Om en av knivenheterna fastnar kopplar
du ur apparaten innan du tar bort
ingredienserna som blockerar knivenheten.
Page: 3
4 SVENSKA
-
- Var försiktig när du häller varm vätska i
bägaren, eftersom varm vätska och ånga
kan orsaka brännskador.
-
- Apparaten är endast avsedd för användning
i vanlig hemmiljö. Den är inte avsedd att
användas i miljöer som personalkök i
butiker, på kontor, bondgårdar eller andra
arbetsplatser. Den är inte heller avsedd
att användas av kunder på hotell, motell,
bed- and breakfast eller andra liknande
boendemiljöer.
-
- Lägg aldrig hårda ingredienser som isbitar i
apparaten.
-
- Apparaten får inte användas av barn. Håll
apparaten och dess sladd utom räckhåll för
barn.
-
- Apparaten kan användas av personer med
olika funktionshinder eller av personer
som inte har kunskap om hur apparaten
används om det sker under tillsyn eller
om de har informerats om hur apparaten
används på ett säkert sätt och om de
eventuella medförda riskerna.
-
- Barn ska inte leka med produkten.
Varning
-
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet
om du lämnar den obevakad och innan du
monterar, tar isär, ställer undan eller rengör
den.
-
- Stäng av apparaten och koppla bort den
från nätuttaget innan du byter något
tillbehör eller rör vid delar som rör sig under
användning.
-
- Använd inte apparaten med några av
tillbehören längre än tre minuter utan
Page: 4
5
SVENSKA
avbrott. Låt apparaten svalna i 15 minuter
innan du fortsätter att bearbeta en ny sats.
-
- Inget av tillbehören passar för användning i
mikrovågsugn, förutom soppkärlet.
-
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare, eller delar som inte uttryckligen
har rekommenderats av Philips. Om du
använder sådana tillbehör eller delar gäller
inte garantin.
-
- Håll motorenheten borta från värme, eld,
fukt och smuts.
-
- Använd apparaten endast till det
avsedda ändamålet, som framgår i
användarhandboken.
-
- Fyll aldrig bägaren eller skålen för den extra
stora hackaren (endast särskilda modeller)
med ingredienser som är varmare än 80 °C.
-
- Överskrid inte mängderna och
tillredningstiderna som anges i tabellen.
-
- Rengör knivenheten till mixerstaven under
kranen. Sänk aldrig ned mixerstaven i
vatten.
-
- Låt mixerstaven torka efter rengöringen.
Förvara den antingen horisontellt eller
med knivenheten riktad uppåt. Se till att
knivenheten är helt torr innan du ställer
undan mixerstaven.
-
- Ljudnivå: Lc = 85 dB(A).
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder
och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Page: 5
6 SVENSKA
Introduktion
Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips!
Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome
kan du dra nytta av Philips support.
Allmän beskrivning
Stavmixer
1 Nätkabel
2 Startknapp
3 Motorenhet
4 Frigöringsknapp
5 Mixerstav med integrerad knivenhet
6 Knivskydd
Extra stor hackare
(endast HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657)
7 Kopplingsenhet för extra stor hackare
8 Skärblad till extra stor hackare
9 Skål till extra stor hackare (för extra stor hackare och
grönsakssvarv HR2656, HR2657)
Grönsakssvarv (endast HR2656, HR2657)
10 3 grönsakssvarvsinlägg (spagetti, linguine, band)
11 Matningsrör
12 Drivplatta till grönsakssvarv
13 Kopplingsenhet för grönsakssvarv
Medtagbar behållare (endast HR2650, HR2651,
HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)
14 Flaska
15 Lock
Soppkärl (endast HR2651, HR2655)
16 Lock
17 Kexbehållare
18 Soppkärl
Visp (endast HR2621 HR2652 HR2655 HR2657)
19 Kopplingsenhet för visp
20 Visp
Mixertillbehör (endast HR2653)
21 Kopplingsenhet för mixertillbehör
22 Mixertillbehör
Page: 7
8 SVENSKA
Före första användningen
1 Rengör noggrant alla delar som kommer i kontakt med
livsmedel innan du använder apparaten för första gången
(se kapitlet Rengöring).
Obs!
•
• Kontrollera att alla delar är helt torra innan du startar apparaten.
Förberedelser inför användning
1 Låt varma ingredienser svalna innan du tillreder dem eller
lägger dem i den medtagbara behållaren eller soppkärlet
(maxtemperatur 80 °C).
2 Skär stora ingredienser i bitar på ungefär 2 x 2 x 2 cm innan
du tillreder dem.
3 Montera apparaten på rätt sätt innan du sätter in
stickkontakten i vägguttaget.
Obs!
•
• Linda alltid ut nätsladden helt innan du slår på apparaten.
•
• Ta bort allt förpackningsmaterial och alla etiketter före
användning.
Använda apparaten
Apparaten är avsedd för hushållsbruk; använd den enligt
beskrivningen i den här bruksanvisningen.
Varning
•
• Undvik kontakt med rörliga delar. Håll händer och fingrar borta
från knivblad och utanför behållaren under användning eller när
apparaten är inkopplad för att förhindra svåra personskador
och/eller skador på apparaten.
Startknapp
Apparaten är utrustad med en startknapp och en visuell
hastighetsindikation på enhetens ovansida.
»
» Ju längre du trycker ned den, desto högre hastighet
får du. Hastighetsindikatorn på ovansidan visar låg
hastighet, medelhög hastighet och hög hastighet
(markerat med ”T” (Turbo).
Page: 8
9
SVENSKA
Stavmixer
Stavmixern används till att:
-
- Blanda vätskor, t.ex. mejerivaror, såser, fruktjuicer, soppor,
drinkar och shake-drycker.
-
- Blanda mjuka ingredienser - t.ex. pannkakssmet och
majonnäs.
-
- Mosa ingredienser - t.ex. barnmat.
-
- Hacka nötter, frukt och grönsaker.
Varning
•
• Behandla inte ingredienser som isbitar, frysta ingredienser eller
frukt med kärnor (bild 1).
Mixningsmängder och tillredningstider
Ingredienser Mixningsmängder Tid Hastighet
Frukt och grönsaker 100–200 g 30 sek.
Barnmat, soppor och såser 100–400 ml 60 sek.
Smetar 100–500 ml 60 sek.
Shake-drycker och drinkar 100–1 000 ml 60 sek.
1 Anslut mixerstaven till motorenheten (ett klickljud hörs).
2 Tillsätt ingredienserna i en bägare.
Page: 9
10 SVENSKA
3 Sätt i kontakten i vägguttaget.
4 Undvik stänk genom att sänka ned knivskyddet helt i
ingredienserna.
5 Slå på apparaten genom att trycka på startknappen.
Du kan öka hastigheten genom att trycka hårdare på
startknappen. Om du trycker på startknappen upp till
maximal hastighet använder mixerstaven turboläget.
6 Mixa ingredienserna genom att långsamt flytta apparaten
upp och ned och i cirklar.
7 När du har mixat klart släpper du startknappen för att
stänga av apparaten och kopplar bort apparaten från
vägguttaget.
Page: 10
11
SVENSKA
8 Ta bort mixerstaven genom att trycka på
frigöringsknappen.
Varning
•
• Knivbladen är vassa. Hantera dem försiktigt. Koppla alltid bort
apparaten från vägguttaget först. Rör aldrig vid själva knivbladet
när du rengör eller tar bort mat som har fastnat i knivbladen.
9 Rengör staven omedelbart efter användning med varmt
vatten för enkel rengöring. Sänk inte ned staven i vatten.
10 Placera staven upprätt med knivskyddet ovanpå och låt
den torka i minst 10 minuter innan du ställer undan den.
Page: 11
12 SVENSKA
Extra stor hackare (endast HR2621, HR2652, HR2653,
HR2655, HR2657)
Den extra stora hackaren är avsedd för att hacka ingredienser
som nötter, rått kött, lök, hårdost, kokta ägg, vitlök, örter, torrt
bröd osv.
Varning
•
• Koppla alltid bort apparaten från vägguttaget först. Hackarens
knivblad är mycket vassa, så var mycket försiktig när du hanterar
eggarna. Håll alltid enheten i plaststaven i mitten. Rör aldrig vid
själva knivbladet. Var extra försiktig när du sätter dit och tar bort
knivenheten från skålen för hackaren, när du tömmer skålen för
hackaren, när du tar bort mat som har fastnat i knivbladen och
under rengöring.
•
• Behandla inte ingredienser som isbitar, frysta ingredienser eller
frukt med kärnor.
Hackningsmängder och tillredningstider
Ingredienser Hackmängd Tid Hastighet
Lök 200 g 5 x 1 sek.
Ägg 200 g 5 sek.
Kött 200 g 10 sek.
Örter 30 g 10 sek.
Parmesanost 200 g 15 sek.
Nötter och mandlar 200 g 30 sek.
Mörk choklad 100 g 20 sek.
Tärningar av torrt bröd 80 g 30 sek.
1 Placera knivenheten i skålen till den extra stora hackaren.
Page: 12
13
SVENSKA
2 Tillsätt ingredienserna i skålen till den extra stora
hackaren.
3 Placera kopplingsenheten för den extra stora hackaren på
skålen till hackaren.
4 Anslut motorenheten till kopplingsenheten för den extra
stora hackaren (ett klickljud hörs).
5 Sätt i kontakten i vägguttaget.
6 Tryck på startknappen och kör mixerstaven tills alla
ingredienser har hackats.
Page: 13
14 SVENSKA
7 När du har hackat klart släpper du startknappen för att
stänga av apparaten och kopplar bort apparaten från
vägguttaget.
8 Tryck på frigöringsknappen och ta bort motorenheten från
kopplingsenheten.
9 Ta försiktigt bort kopplingsenheten och knivenheten
(bild 18).
10 Häll ut de hackade ingredienserna (bild 19).
Page: 14
15
SVENSKA
Visp (endast HR2621, HR2652, HR2655, HR2657)/
Mixertillbehör (endast HR2653)
Vispen är avsedd för att vispa bl.a. grädde, äggvitor och
efterrätter.
Mixertillbehöret är avsett för att blanda alla sorters lätta degar,
t.ex. kaksmet, samt för att mosa potatis, vispa grädde, vispa
äggvitor och desserter.
Tips!
•
• Om du vill tillreda en liten mängd, lutar du bägaren något för ett
snabbare resultat.
•
• När du vispar äggvitor får du bäst resultat om du använder en stor
skål. För att få ett bra resultat måste skålen och verktyget vara helt
fettfria och det får inte finnas några rester av äggula i äggvitan.
•
• Förhindra stänk genom att starta på en låg hastighet och fortsätt
med en högre hastighet efter cirka 1 minut.
•
• När du vispar grädde kan du använda bägaren för att undvika
stänk.
Obs!
•
• Använd inte vispen för att göra en deg eller kakmix.
Vispningsmängder och tillredningstid.
Ingredienser Vispningsmängd Tid Hastighet
Grädde 250 g 70–90 sek.
Äggvitor 4 x 120 sek.
Page: 15
16 SVENSKA
Mixningsmängder och tillredningstid.
Ingredienser Mixningsmängder Tid Hastighet
Grädde 200–250 ml 70–90 sek.
Ägg 1–6 x 2–4 min
Kaksmet 750 g 3–6 min
Tillagad potatis 750 g 30 sek.
1 Sätt fast vispen på kopplingsenheten för vispen eller
sätt fast mixertillbehöret på kopplingsenheten för
mixertillbehöret (ett klickljud hörs).
2 Sätt fast kopplingsenheten för vispen eller mixern på
motorenheten (ett klickljud hörs).
3 Häll ingredienserna i en skål.
Page: 16
17
SVENSKA
4 Sätt i kontakten i vägguttaget.
5 Sänk ned vispen eller mixertillbehöret i ingredienserna.
6 Tryck på startknappen.
7 Flytta apparaten långsamt i cirklar.
8 När du är klar med att vispa/mixa släpper du startknappen
för att stänga av apparaten och kopplar bort kontakten
från vägguttaget.
Page: 17
18 SVENSKA
9 Tryck på frigöringsknappen och ta bort motorenheten från
kopplingsenheten.
10 Ta bort vispen/mixertillbehöret från kopplingsenheten
genom att dra vispen/mixertillbehöret rakt nedåt ut från
kopplingsenheten.
Grönsakssvarv (endast HR2656, HR2657)
Grönsakssvarven är avsedd för att skapa spiraler från olika
grönsaker som potatis, morot, gurka, squash, rättika, rödbeta,
kålrot osv.
3 inlägg:
Grönsakssvarven har tre olika inlägg som ger spiraler med olika
bredd. Spagetti-inlägget och Linguine-inlägget har två olika
knivar, den vanliga kniven skär spiraler och den andra, tandade,
knivenheten delar in dem i fina (spagetti) eller bredare
(linguine) remsor. Inlägget för breda band har en vanlig kniv.
Varning
•
• Knivbladen är mycket vassa, så var mycket försiktig när du
hanterar inläggen. Håll alltid inläggen i den yttre delen. Rör
aldrig vid själva knivbladet. Var särskilt försiktig när du för in
och tar bort inläggen från skålen till hackaren. Ta tag i inläggen
med två fingrar genom att använda hålen i inläggen. Var mycket
försiktig när du tar bort matrester som har fastnat i knivbladen
samt under rengöring.
Page: 18
19
SVENSKA
Hastighet
Squash
Sötpotatis
Morötter (tjockare
än 3 cm)
Rättika
Gurka
Potatis
Grönsaksförberedningstips
-
- För att få långa spiraler ska du skära grönsaken i raka
cylindrar med ungefär samma höjd som matningsröret.
-
- Skär av ändarna på t.ex. en gurka eller potatis för att få bra
kontakt med drivplattan och skärinlägget.
Page: 19
20 SVENSKA
-
- Endast en rak cylinder förblir centrerad från början till slut.
-
- Centrera den förberedda grönsaken genom att trycka fast
den på det lilla metallröret i mitten på skärinlägget.
-
- Placera aldrig fler än en grönsak på skärinläggen samtidigt.
Använda grönsakssvarven
1 Ta bort hackkniven från skålen till den extra stora hackaren
och placera ett av inläggen i skålen till den extra stora
hackaren.
Page: 20
21
SVENSKA
2 Sätt fast det genomskinliga matningsröret på skålen till
den extra stora hackaren.
3 Sätt fast drivplattan på grönsakssvarvens kopplingsenhet.
4 Sätt fast motorenheten på kopplingsenheten (bild 2).
5 Förbered grönsaken enligt beskrivningen i
förberedelsetipsen.
6 Centrera grönsaken och tryck fast den på det lilla
metallröret på inlägget.
Page: 21
22 SVENSKA
7 Sätt i kontakten i vägguttaget.
8 Tryck motorenheten med den fastsatta kopplingsenheten
och drivplattan mot grönsaken (bild 6).
9 Fixera hackarskålen och matningsröret med en hand och
tryck på startknappen med den andra handens långfinger.
Tryck grönsaken nedåt samtidigt.
10 Spiralerna skärs ut och hamnar i skålen.
11 När du har strimlat klart släpper du startknappen för att
stänga av apparaten och kopplar bort apparaten från
vägguttaget.
Page: 22
23
SVENSKA
12 Ta bort kopplingsenheten genom att trycka på
frigöringsknappen.
13 Ta bort drivplattan från kopplingsenheten.
14 Ta bort matningsröret och inlägget och töm sedan skålen.
Obs!
•
• Om du vill göra en omgång till tar du bort kvarvarande grönsak
från drivplattan eller inlägget.
•
• Om du gör större kvantiteter ska du tömma skålen innan den är
full.
Soppkärl (endast HR2651, HR2655)
Soppkärlet är avsett för att mixa soppan direkt i behållaren och
ta med.
Maximal mängd Tid Hastighet
1. 
Tillaga grönsaker, t.ex.
morötter och potatis, i
kokande vatten i 20 minuter.
2. 
Skär i bitar på 2 x 2 x 2 cm.
Morötter, potatis: 200 g
Vatten:100 g
60 sek.
1 Anslut mixerstaven till motorenheten (ett klickljud hörs).
Page: 23
24 SVENSKA
2 Lägg de tillagade ingredienserna i behållaren.
3 Sätt i kontakten i vägguttaget.
4 Undvik stänk genom att sänka ned knivskyddet helt i
ingredienserna.
5 Slå på apparaten genom att trycka på startknappen.
Du kan öka hastigheten genom att trycka hårdare på
startknappen.
6 Mixa ingredienserna genom att långsamt flytta apparaten
upp och ned och i cirklar.
Page: 24
25
SVENSKA
7 När du har mixat klart släpper du startknappen för att
stänga av apparaten och kopplar bort apparaten från
vägguttaget.
8 Sätt fast kexbehållaren och lås fast den genom att vrida
den medurs.
9 Fyll på med kex eller annan mat som du äter tillsammans
med soppan.
10 Sätt fast locket och stäng det genom att vrida det medurs.
Värm upp soppan direkt i soppkärlet:
1 Öppna locket genom att vrida det moturs.
1
2
1
2
2 1
Page: 25
26 SVENSKA
2 Ta bort kexbehållaren genom att vrida den moturs.
3 Placera den öppna behållaren i mikrovågsugnen och värm
soppan.
Medtagbar behållare (endast HR2650, HR2651, HR2652,
HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)
Den medtagbara behållaren är avsedd för att mixa direkt i
behållaren och ta med till jobbet.
Maximal mängd Tid Hastighet
Bär, banan
Mjölk, juice
400 ml 60 sek.
Grönsaker
Juice
400 ml 60 sek.
1 Anslut mixerstaven till motorenheten (ett klickljud hörs).
2 Lägg ingredienserna i behållaren.
2 1
Page: 26
27
SVENSKA
3 Sätt i kontakten i vägguttaget.
4 Undvik stänk genom att sänka ned knivskyddet helt i
ingredienserna.
5 Slå på apparaten genom att trycka på startknappen.
Du kan öka hastigheten genom att trycka hårdare på
startknappen.
6 Mixa ingredienserna genom att långsamt flytta apparaten
upp och ned och i cirklar.
7 När du har mixat klart släpper du startknappen för att
stänga av apparaten och kopplar bort apparaten från
vägguttaget.
Page: 27
28 SVENSKA
8 Sätt fast locket genom att vrida det medurs.
9 Stäng drickpipen och lås den genom att föra låsreglaget
till låst läge.
10 Nu kan du ta med behållaren.
11 Öppna drickpipen genom att föra låsreglaget till öppet
läge.
12 Njut av din hemgjorda smoothie eller milkshake.
1
2
Page: 28
29
SVENSKA
Rengöring
Varning
•
• Sänk inte ned motorenheten, kopplingsenheten till den
extra stora hackaren, kopplingsenheten till vispen eller
kopplingsenheten till mixertillbehöret i vatten eller andra
vätskor, och skölj dem inte under kranen. Använd en fuktig
trasa för att rengöra de här delarna. Mixerstavens kniv och
skydd kan sköljas under kranen. Alla andra tillbehör kan diskas i
diskmaskin.
•
• Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel
eller vätskor som alkohol, bensin eller aceton när du rengör
apparaten.
1 Dra ur nätsladden.
2 Tryck på frigöringsknappen på motorenheten för att ta
bort tillbehöret som du har använt.
3 Ta isär tillbehöret.
4 Mer information finns i rengöringstabellen.
Page: 31
32 SVENSKA
Förvaring
1 Linda sladden löst runt motorenhetens häl.
2 Förvara apparaten på en sval, torr plats och låt den inte
komma i kontakt med direkt solljus och andra värmekällor.
Återvinning
-
- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas
bland hushållssoporna (2012/19/EU).
-
- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av
elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera
gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra
negativ påverkan på miljö och hälsa.
Garanti och support
Om du behöver service eller support kan du gå till
www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.
Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen
som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa
problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till
www.philips.com/support där det finns en lista med vanliga
frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.
Problem Lösning
Apparaten för mycket oväsen,
avger en obehaglig lukt, blir varm
eller ryker. Vad gör jag?
Apparaten kan avge en obehaglig lukt eller ryka
lite om den har använts för länge. I så fall ska du
stänga av apparaten och låta den stå i 60 minuter.
Är det möjligt att skada apparaten
genom att tillreda mycket hårda
ingredienser?
Ja, apparaten kan skadas om du tillreder mycket
hårda ingredienser, till exempel ben, frukt med
kärnor eller frysta ingredienser.
Varför slutar apparaten plötsligt
att fungera?
Vissa hårda ingredienser kan blockera
knivenheten. Släpp startknappen, koppla bort
apparaten från vägguttaget, ta bort motorenheten
och ta försiktigt bort ingredienserna som blockerar
knivenheten.
Page: 32
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Question & answers

There are no questions about the Philips Viva Collection HR2652 yet.

Ask a question about the Philips Viva Collection HR2652

Have a question about the Philips Viva Collection HR2652 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Philips Viva Collection HR2652. Please make sure that you describe your difficulty with the Philips Viva Collection HR2652 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.