Sonicare HX7553

Philips Sonicare HX7553 manual

Sonicare HX7553

Manual för Philips Sonicare HX7553 på Engelsk. Denna PDF-handbok har 84 sidor.

Sida: 1
Allmän beskrivning (bild 1) A Reseskydd B Borst C Borsthuvud D Färgkodad ring E Löstagbar mutter F Handtag med mjukt grepp G På/av-knapp H Knapp för två hastigheter I Laddningslampor (lysdioder) J Laddare Viktigt Läs användningsinstruktionerna noga innan du använder apparaten, och spara dem ifall du behöver dem igen. ◗ Kontrollera att den nätspänning som anges på laddarens baksida motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten. ◗ Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten. Placera eller förvara den inte över eller nära vatten i badkar, handfat, vask osv. Sänk inte ned laddaren i vatten eller någon annan vätska. ◗ Använd aldrig laddaren om den är skadad eller om nätsladden eller stickkontakten är skadad. Om laddaren, nätsladden eller stickkontakten är skadad ska du alltid byta ut laddaren mot en av originaltyp för att undvika fara. ◗ Använd inte tandborsten i badkaret eller duschen. ◗ Använd endast den medföljande laddaren. ◗ Noggrann uppsikt är nödvändig när produkten används av eller på barn eller funktionshindrade personer. ◗ Om du har genomgått operation i munnen eller tandköttet de senaste två månaderna ska du rådgöra med din tandläkare innan du använder tandborsten. ◗ Rådgör med din tandläkare om kraftig blödning uppstår när du har använt tandborsten eller om det fortsätter att blöda efter en veckas användning. ◗ Sonicare-tandborsten uppfyller säkerhetsstandarderna för elektromagnetiska enheter. Om du har en pacemaker eller någon annan implanterad enhet bör du rådgöra med din läkare eller tillverkaren av den implanterade enheten om du har några frågor när det gäller användning av Sonicare. ◗ Använd inte andra borsthuvuden än de som rekommenderas av tillverkaren. ◗ Byt ut borsthuvudet en gång i halvåret eller oftare om du ser tecken på slitage, som krossade eller böjda borst. ◗ Apparaten har utformats endast för rengöring av tänder, tandkött och tunga.Använd den inte för andra ändamål. ◗ Tandborsten Sonicare är avsedd för egenvård och inte för att användas på flera patienter på en tandläkarmottagning eller -klinik. SVENSKA 48
Sida: 2
◗ Ha uppsikt över barn när de borstar tills de har lärt sig att borsta på rätt sätt. ◗ Om tandkrämen innehåller peroxid, natriumbikarbonat eller bikarbonat (vanligt i blekande tandkrämer) rengör du borsthuvudet ordentligt med tvål och vatten efter varje användning. ◗ Använd inte laddare utomhus. Förberedelser inför användning C 1 Förvara överflödig nätsladd genom att linda den runt sladdförvaringskrokarna på laddarens undersida. Sätta fast borsthuvudet C 1 Sätt ihop borsthuvudets främre del med handtagets främre del. Passa ihop stiften på borsthuvudet med skårorna inuti handtagets övre del och skjut på borsthuvudet på handtaget. C 2 Skruva åt borsthuvudets mutter medsols tills den är ordentligt åtdragen. Skruva åt muttern ännu mer om borsthuvudet skramlar vid användning. 3 Avlägsna reseskyddet från borsthuvudet innan du börjar borsta. Laddning Ladda Sonicare i minst 24 timmar under de första dagarnas användning. Vi rekommenderar att du förvarar Sonicare i den anslutna laddaren när den inte används för att upprätthålla full batteriladdning. När batteriet är tomt tar det minst 24 timmar att ladda Sonicare. C 1 Se till att handtagets nedre del är ordentligt isatt i laddaren och har full kontakt. SVENSKA 49
Sida: 3
◗ Handtagen till andra Sonicare-modeller passar inte i den här laddaren och kommer därför inte att laddas ordentligt. Försök inte att tvinga ned ett handtag i laddaren, eftersom det kommer att orsaka skada. Indikator för låg batterinivå C ◗ När batteriet börjar bli tomt hör du tre pipljud efter att Smartimer-funktionen har stängt av tandborsten och den nedersta lysdioden blinkar gult i 30 sekunder. När du ser och hör signalen för låg batterinivå återstår tre eller färre borstningar på två minuter vardera. Förvara Sonicare i den anslutna laddaren när den inte används för att upprätthålla full batteriladdning. Laddningsindikator med flera lysdioder ◗ När handtaget är placerat i laddaren blinkar laddningsindikatorns gröna lysdioder i ett stigande mönster allt eftersom batteriet laddas.Antalet blinkande lysdioder anger till vilken nivå batteriet har laddats. När batteriet är helt laddat slutar lysdioderna att blinka och är istället tända hela tiden. Ungefär en gång i minuten släcks lysdioderna och tänds sedan igen. Det anger att batteriet fortfarande är helt laddat. Indikeringen för full laddning kvarstår tills handtaget tas bort från laddaren. Använda apparaten Användbara tips ◗ Placera borsthuvudet i munnen innan du slår på apparaten och håll munnen stängd medan du borstar för att undvika att tandkräm skvätter ut. ◗ Skölj borsthuvudet och borsten efter varje användning. ◗ Rengör borsthuvudet, även under muttern, en gång i veckan. ◗ När Sonicare är helt laddad kan du borsta tänderna i två minuter två gånger om dagen i ungefär två veckor utan att ladda den. Det gör det lätt att resa utan laddaren. SVENSKA 50
Sida: 4
Borstningsteknik C 1 Placera borsten på borsthuvudet mot tandköttet i 45 graders vinkel innan du slår på Sonicare. 2 Håll handtaget i ett lätt grepp, slå på Sonicare och flytta borsten försiktigt i en liten cirkelrörelse så att de längre borsten når in mellan tänderna. Flytta borsten till nästa område efter några sekunder. Fortsätt på samma sätt under hela borstningstiden på två minuter. 3 Maximera Sonicare-tandborstens effektivitet genom att trycka lätt och låta Sonicare utföra borstningen åt dig. Gnugga inte. C 4 Försäkra dig om att du borstar jämnt i hela munnen genom att dela in munnen i fyra delar: övre tandradens utsida, övre tandradens insida, undre tandradens utsida och undre tandradens insida. Börja med att borsta den första delen (övre tandradens utsida) och borsta i 30 sekunder innan du flyttar till nästa del (övre tandradens insida). Borsta sedan de två andra delarna i 30 sekunder vardera tills du har borstat i sammanlagt två minuter. 5 När du har borstat i två minuter kan du slå på Sonicare igen en kort stund för att borsta tändernas tuggytor. 6 Tryck på på/av-knappen när du vill slå på eller av Sonicare. ◗ Du kan även borsta tungan med tandborsten på- eller avslagen. Tips vid speciella tandvårdsbehov ◗ Fläckborttagning Borsta extra länge på områden där det finns fläckar. C ◗ Tandställning Placera borsthuvudet i 45 graders vinkel mellan tandställningen och tandköttet. Flytta borsten försiktigt med ett lätt tryck i en liten cirkelrörelse så att de längre borsten når in mellan tänderna i två sekunder.Vrid sedan borsthandtaget försiktigt så att borsten rengör tandställningen och resten av tanden innan du flyttar borsten till nästa tand. Fortsätt på samma sätt tills du har borstat alla tänderna.Tänk på att borsthuvudena slits ut fortare när de används på tandställning. ◗ Tandbehandlingar Använd Sonicare på tandbehandlingar (t.ex. implantat, kronor, bryggor och fyllningar) på samma sätt som på dina naturliga tandytor för att minska plackbildning och förbättra munhälsan. Låt borsten arbeta runt alla delar av den behandlade tanden för grundlig rengöring. SVENSKA 51 45º 1 2 4 3 45º
Sida: 5
◗ Parodontala fickor Din tandläkare eller tandhygienist kanske har sagt att du har parodontala fickor vilket innebär djupa fickor där plackbakterier samlas. Om så är fallet kan du borsta lite extra på de områdena när du är klar med den vanliga tvåminutersborstningen för att förbättra munhälsan. Funktioner Easy-start ◗ Alla Sonicare-modeller levereras med funktionen Easy-start aktiverad, vilket hjälper dig att vänja dig vid att borsta med Sonicare. ◗ Borstningskraften ökas sakta till full effekt under de 14 första borstningarna. ◗ Easy-start-funktionen är aktiv om du hör två pipljud direkt när du har slagit på Sonicare. När Sonicare uppnått optimal borstningskraft (efter den 14:e borstningen) hör du inte längre de två pipljuden när du slår på Sonicare. B Obs! Var och en av de 14 första borstningarna måste vara i minst en minut för att Easy-start-borstningskraftsstegringen ska kunna genomföras. Så här avaktiverar eller aktiverar du Easy-start-funktionen: 1 Sätt fast borsthuvudet på handtaget. 2 Placera handtaget i den anslutna laddaren. 3 Om du vill avaktivera Easy-start-funktionen trycker du på och håller ned på/av-knappen i fem sekunder. Då hörs ett pipljud som anger att Easy-start-funktionen har avaktiverats. 4 Om du vill aktivera Easy-start-funktionen trycker du på och håller ned på/av-knappen i fem sekunder. Då hörs två pipljud som anger att Easy-start-funktionen har aktiverats. Vi rekommenderar att du bara använder Easy-start-funktionen under den inledande stegringsperioden.Annars minskas Sonicares förmåga att effektivt avlägsna plack. Easy-start-funktionen ska vara avaktiverad när Sonicare används i kliniska tester. Smartimer ◗ Alla Sonicare-modeller levereras med Smartimer-funktionen som automatiskt ställer in borstningstiden på de två minuter som rekommenderas av tandläkare och tandhygienister. SVENSKA 52
Sida: 6
◗ Smartimer stänger automatiskt av tandborsten efter två minuter. ◗ Om du vill avbryta borstningen under tvåminutersperioden trycker du på på/av-knappen. När du trycker på på/av-knappen igen återupptar Smartimer borstningen vid den tidpunkt där du stängde av. B Smartimer-funktionen återställs automatiskt till början av tvåminutersperioden om: - du inte har borstat under en period på 30 sekunder eller längre. - du sätter handtaget i laddaren. Quadpacer\ C ◗ Quadpacer-funktionens 30-sekunders intervalltimer ser till att du borstar alla delar av munnen jämnt och noggrant. När det har gått 30, 60 och 90 sekunder hör du ett kort pipljud och ett uppehåll görs i borstningen. Det innebär att du ska börja borsta nästa del av munnen. Programmerbar Quadpacer (endast vissa typer) Med den programmerbara Quadpacer-funktionen kan du anpassa Quadpacer på ett av tre sätt: ◗ Du kan behålla standardinställningen med en borstningstid på två minuter med Quadpacer-funktionen aktiverad. ◗ Du kan utöka borstningstiden med 30 sekunder till 2,5 minuter med Quadpacer-funktionen aktiverad. ◗ Du kan ställa in en borstningstid på två minuter med Quadpacer- funktionen avaktiverad. Så här ändrar du Quadpacer-inställningen: 1 Placera handtaget i den anslutna laddaren. C 2 Tryck snabbt på knappen för två hastigheter och kontrollera vilken lysdiod som tänds. 3 Tryck på och håll ned knappen för två hastigheter. Fortsätt att hålla ned knappen medan olika lysdioder långsamt tänds beroende på vilken Quadpacer-inställning som är aktiv: C ◗ Den fjärde lysdioden lyser grönt: tvåminuters Quadpacer- funktionen är aktiv (standardinställning). SVENSKA 53 1 2 4 3
Sida: 7
C ◗ Den översta lysdioden lyser grönt: 2,5-minuters Quadpacer- funktionen är aktiv. C ◗ Den understa lysdioden lyser gult: Quadpacer-funktionen är inte aktiv. 4 Välj önskad inställning genom att släppa upp knappen när den lysdiod som motsvarar ditt val tänds. B Obs! Om du väljer 2,5-minuters Quadpacer-funktionen minskas antalet borstningar som kan utföras med batteriet helt laddat. Två hastigheter Med funktionen för två hastigheter kan du välja mellan två hastighetsinställningar: normal hastighet (Max) för bästa möjliga borstning eller lägre hastighet (Gentle) när ännu varsammare borstning önskas. Varje gång du slår på Sonicare påbörjas borstningen med den normala hastigheten. C 1 Om du vill växla från normal till lägre hastighet trycker du på knappen för två hastigheter en gång under borstningen. 2 Om du vill växla från lägre till normal hastighet trycker du på knappen för två hastigheter en andra gång under borstningen. Ett speciellt pipljud med två toner anger att hastighetsinställningen har ändrats. Vi rekommenderar att du borstar med normal hastighet för att uppnå bästa möjliga resultat. När Sonicare används i kliniska tester ska den normala hastigheten väljas. SVENSKA 54
Sida: 8
Rengöring Regelbunden rengöring garanterar att apparaten fungerar på bästa sätt och håller länge. C 1 Rengör borsthuvudet och borsten efter varje användning. Borsthuvudet ska endast lufttorka. C 2 Rengör borsthuvudet, även under muttern, minst en gång i veckan. C 3 Ta bort muttern genom att försiktigt trycka på gummiförslutningen. Undvik att använda skarpa föremål för att trycka på förslutningen eftersom det kan orsaka skada. C ◗ Dra muttern över borsthuvudets övre del. 4 När du ska sätta tillbaka muttern för du den över borsthuvudets skaft och drar den nedåt tills den klickar på plats. C 5 Rengör handtaget en gång i veckan. 6 Rengör laddaren med jämna mellanrum. Koppla ur laddaren innan du rengör den. När du har rengjort laddaren torkar du den ordentligt innan du sätter i stickkontakten i vägguttaget igen. Vi rekommenderar att du använder ett milt rengöringsmedel, vatten och en fuktad trasa när du rengör Sonicare. SVENSKA 55
Sida: 9
Förvaring 1 Om du inte ska använda apparaten under en längre period kopplar du ur den, rengör och förvarar den på en sval och torr plats. Förvara den inte i direkt solljus. Du kan förvara sladden genom att linda den runt sladdförvaringskrokarna på laddarens undersida. Byten Borsthuvud Kliniska tester visar att mer plack kan tas bort om du byter ut borsthuvudet en gång i halvåret. Använd endast Sonicare-borsthuvuden för den här modellen. Miljön C ◗ Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön. ◗ Det inbyggda laddningsbara NiCd-batteriet innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön.Ta alltid ur batteriet innan du slänger apparaten eller lämnar in den vid en återvinningsstation. Lämna batteriet vid en särskild återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ut batteriet kan du också ta med apparaten till Philips serviceombud som kan hjälpa dig att ta ur batteriet och göra dig av med det på ett miljövänligt sätt. Ta ur batteriet Tänk på att du inte kan sätta i batteriet igen. Du behöver en platt skruvmejsel (standard) för att ta ur batteriet själv. 1 Ta bort tandborsten från laddaren, slå på den och låt den gå tills den stannar. Fortsätt att slå på Sonicare-tandborsten tills batteriet är helt tomt. C 2 Ta bort muttern från borsthuvudet och placera den på handtaget. Skruva åt muttern på handtaget (A) tills höljet lossnar och dra sedan muttern framåt (B). Komponenterna inuti handtaget kommer ut ur höljet tillsammans med muttern. C 3 För in en skruvmejsel mellan det elektroniska kretskortet och plastdelen som sitter nära båda ändarna av batteriet.Vrid på skruvmejseln så att anslutningen mellan batteriet och det elektroniska kretskortet bryts på två ställen. SVENSKA 56 B A
Sida: 10
C 4 Skilj batteriet från apparaten med hjälp av en skruvmejsel. Anslut inte trimmern till elnätet när batteriet har tagits ur. Garanti och service Om du behöver information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Garantibegränsningar Följande omfattas inte av de internationella garantivillkoren: - Borsthuvuden - Skador orsakade av felaktig användning, vanskötsel och ändringar. - Normalt slitage, inklusive hack, repor, avskavning, missfärgning och blekning. SVENSKA 57
Sida: 11
Lösning Du kanske måste ladda Sonicare-tandborsten. Ladda den i minst 24 timmar. Kontrollera att vägguttaget ger ström när du laddar apparaten. Strömförsörjningen till uttag i badrumsskåp ovanför handfat eller uttag för rakapparater i badrum kan brytas när lampan släcks. Du kanske måste sätta tillbaka eller byta ut borsthuvudet. Du kan uppleva en något kittlande/stickande känsla när du använder Sonicare för första gången. När du vänjer dig vid att borsta med Sonicare kommer känslan att försvinna. Sonicare bör avge ett svagt brummande ljud vid användning. Om du drar åt muttern på borsthuvudet kan det mesta av skramlandet upphöra. Om skramlandet inte upphör måste du kanske byta ut borsthuvudet. Se till att du tar bort reseskyddet innan du slår på apparaten. Du kan undvika detta genom att hålla borsthuvudet åt rätt håll, med borsthuvudet placerat mot tandköttet i 45 graders vinkel. Du kanske behöver ladda Sonicare. Easy-start-funktionen kan vara aktiv och måste avaktiveras (se avsnittet Funktioner). Du kanske behöver rengöra borsthuvudet. Du kanske behöver byta ut borsthuvudet. Knappen för två hastigheter kan vara inställd på lägre hastighet. Ställ in knappen på normal hastighet. Du kanske behöver rengöra apparaten. Rengör handtaget, borsthuvudet och laddaren ordentligt (se avsnittet Rengöring). Du kanske behöver byta ut borsthuvudet. Den blinkande gula lysdioden anger att färre än tre borstningar återstår. Ladda Sonicare i minst 24 timmar. Den programmerbara Quadpacer-funktionen har ställts in på en borstningstid på 2,5 minuter istället för standardtiden på två minuter. Inställningen ger extra tid till att borsta besvärliga områden där plack samlas och tandköttssjukdomar kan uppstå.Vi rekommenderar att du använder den extra borstningstiden till att borsta besvärliga områden igen, massera tandköttet eller borsta tungan (se avsnittet Funktioner). Problem Sonicare-tandborsten fungerar inte. Jag upplever en kittlande känsla när jag använder Sonicare. Borsthuvudet skramlar när jag använder Sonicare. Borsthuvudet skramlar mot mina tänder. Borstningen verkar vara mindre kraftfull. Sonicare avger en obehaglig lukt. Den gula lysdioden blinkar.Vad betyder det? Apparaten har 30 sekunders extra borstningstid.Vad är det till för? Felsökning Om du inte kan lösa problemen med hjälp av nedanstående felsökningsguide ber vi dig att kontakta ditt lokala Philips kundtjänstcenter eller besöka vår hemsida på www.philips.com. SVENSKA 58

Frågor & svar

Har du en fråga om Philips Sonicare HX7553 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Philips Sonicare HX7553. Se till att du beskriver ditt problem med Philips Sonicare HX7553 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Philips Sonicare HX7553

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Philips Sonicare HX7553 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Philips
  • Produkt: Tandborstar
  • Modell/namn: Sonicare HX7553
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Franska, Spanska, Holländsk, Tyska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska