Philips SHB4305 manual

View a manual of the Philips SHB4305 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Philips
  • Product: Hörlur
  • Model/name: SHB4305
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Franska, Holländsk, Tyska, Italiensk, Danska, Ryska, Svenska, Czech, Slovakien, Polska, Ungerska, Finska, Norska, Engelsk, Turkiska, Ukrainare, Portugis, Spanska

Table of Contents

Page: 0
SHB4305
BASS+
Användarhandbok
Registrera din produkt och få support på:
www.philips.com/support
Page: 2
1
SV
Innehållsförteckning
1	 Viktiga säkerhetsinstruktioner   2
Skydda hörseln    2
Allmän information    2
2	 Philips trådlösa Bluetooth-
hörlurar    3
Förpackningens innehåll    3
Andra enheter    3
Översikt över dina Bluetooth
in-ear-hörlurar    4
3	 Komma igång    5
Ladda hörlurarna    5
Para ihop hörlurarna med
mobiltelefonen    5
4	 Använd hörlurarna    6
Anslut hörlurarna till en
Bluetooth-enhet    6
Hantera samtal och musik    6
Hur de ska sitta    7
Välj den bästa passformen och
få djup bas    7
5	 Teknisk information    8
6	Obs!    9
Deklaration om
överensstämmelse    9
Kassering av dina gamla
produkter och batterier    9
Uppfyllelse av EMF-standard    10
Varumärken    10
7	 Vanliga frågor    11
Page: 3
2
SV
1	 Viktiga säker-
hetsinstruk-
tioner
Skydda hörseln
Fara
•
• Du undviker hörselskador genom att använda
hörlurarna med hög volym under begränsad
tid och ställa in volymen på en säker nivå. Ju
högre volym, desto kortare tid kan du lyssna
säkert..
Tänk på följande när du använder
headsetet.
•	 Lyssna på rimliga ljudnivåer under
rimlig tid.
•	 Höj inte volymen allteftersom din
hörsel anpassar sig.
•	 Höj inte volymen så mycket att du
inte kan höra din omgivning.
•	 Du bör vara försiktig eller tillfälligt
sluta använda hörlurarna i
potentiellt farliga situationer.
•	 Mycket högt ljudtryck från hörlurar
och headset kan skada hörseln.
•	 Vi rekommenderar att du inte har
headsetet över båda öronen när du
kör bil. Det kan också vara olagligt i
vissa områden.
•	 Av säkerhetsskäl bör du undvika
distraherande telefonsamtal när du
befinner dig i trafiken eller i andra
potentiellt farliga miljöer.
Allmän information
Så här undviker du skador och dålig
funktion:
Var försiktig
•
• Utsätt inte hörlurarna för hög värme.
•
• Tappa inte hörlurarna.
•
• Hörlurarna får inte utsättas för vattendroppar
eller stänk.
•
• Doppa inte hörlurarna i vatten.
•
• Använd inga rengöringsmedel som innehåller
alkohol, ammoniak, bensen eller slipmedel.
•
• Om rengöring krävs använder du en mjuk
trasa, om nödvändigt fuktad med lite
vatten eller utspädd mild tvål, när du rengör
produkten.
•
• Det medföljande batteriet ska inte utsättas
för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller
liknande.
•
• Risk för explosion om batteriet sätts
tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller
motsvarande typ.
Om drift- och förvaringstemperatur
samt luftfuktighet
•	 Använd och förvara mellan 0ºC
och 55ºC (upp till 90 % relativ
luftfuktighet).
•	 Batteriets livslängd kan förkortas vid
höga eller låga temperaturer.
Page: 4
3
SV
2	 Philips
trådlösa
Bluetooth-
hörlurar
Vi tycker att det är roligt att du har
köpt en Philips-produkt! Genom att
registrera din produkt på www.philips.
com/welcome kan du dra full nytta av
Philips support.
Med de här trådlösa hörlurarna från
Philips kan du:
•	 prata i telefon trådlöst och utan
händer
•	 lyssna på och kontrollera musik
trådlöst
•	 växla mellan samtal och musik
Förpackningens innehåll
Philips Bluetooth in-ear-hörlurar
(SHB4305)
Utbytbara öronkuddar
USB-laddningskabel (endast för
laddning)
Snabbstartguide
Andra enheter
En mobiltelefon eller enhet (t.ex. en
bärbar dator, PDA, Bluetooth-adaptrar,
MP3-spelare osv.) med stöd för
Bluetoothoch som är kompatibel med
hörlurarna (se ”Teknisk information” på
sidan 8).
Page: 5
4
SV
Översikt över dina
Bluetooth in-ear-hörlurar
a	 Flerfunktionsknapp
b	 Mikrofon (baksida)
c	 Volym-/spårkontroll
d	 Indikatorlampa
e	 Mikro-USB-laddningsfack
R
3
5
1
2
4
Page: 6
5
SV
3	 Komma igång
Ladda hörlurarna
Varning
•
• Laddas endast med godkänd USB-adapter DC
5 V/0,5 A.
Kommentar
•
• Innan du använder dina hörlurar första gången
ska du ladda batteriet i tre timmar för optimal
batterikapacitet och livslängd.
•
• Använd bara den ursprungliga USB-
laddningskabeln för att undvika skada.
•
• Avsluta samtalet innan du laddar hörlurarna,
eftersom de stängs av när du ansluter dem för
laddning.
Anslut den medföljande USB-
laddningskabeln till:
•	 mikro-USB-laddningskontakt på
hörlurarna och;
•	 den godkända laddaren/USB-
porten på en dator.
»
» Lysdioden lyser rött under
laddning och stängs av när
hörlurarna är fulladdade.
Tips
•
• Vanligtvis tar det 3 timmar att ladda dem helt.
Para ihop hörlurarna
med mobiltelefonen
Innan du använder hörlurarna med
mobiltelefonen första gången måste
du para ihop dem med mobiltelefonen.
Vid ihopparning skapas en unik
krypterad länk mellan hörlurarna och
mobiltelefonen. Hörlurarna lagrar de
senaste åtta enheterna i minnet. Om du
försöker para ihop fler än 8 enheter byts
den tidigaste ihopparade enheten ut
mot den nya.
1	 	
Se till att hörlurarna är fulladdade
och avstängda.
2	 Håll flerfunktionsknappen intryckt
i sex sekunder tills de blå och vita
LED-lamporna blinkar växelvis.
»
» Hörlurarna är i ihopparningsläge
i 5 minuter.
3	 Se till att mobiltelefonen är
påslagen och att Bluetooth-
funktionen är aktiverad.
4	 Para ihop hörlurarna med
mobiltelefonen. Mer information
finns i mobiltelefonens
användarhandbok.
I det här exemplet visas hur du parar
ihop hörlurarna med din mobiltelefon.
1	 Aktivera Bluetooth-funktionen på
mobiltelefonen och välj BASS+ In-
Ear.
2	 Ange lösenordet ”0000” (4 nollor)
om du uppmanas att göra det.
För de mobiltelefoner som har
Bluetooth 3.0 eller senare behöver
du inte ange något lösenord.
BASS+ In-Ear
SHB4405
Page: 7
6
SV
4	 Använd
hörlurarna
Anslut hörlurarna till en
Bluetooth-enhet
1	 Starta mobiltelefonen/Bluetooth-
enheten.
2	 Sätt på hörlurarna genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt i två
sekunder.
»
» Den blå lysdioden blinkar.
»
» Hörlurarna återansluts
automatiskt till senaste anslutna
mobiltelefon/Bluetooth-enhet.
Om den senast anslutna
enheten inte är tillgänglig
försöker hörlurarna återansluta
till den näst senast anslutna
enheten.
Tips
•
• Om du startar mobiltelefonen/Bluetooth-
enheten eller aktiverar Bluetooth-
funktionen efter att du har startat hörlurarna
måste du återansluta hörlurarna och
mobiltelefonen/Bluetooth-enheten manuellt.
Kommentar
•
• Om hörlurarna inte går att ansluta till en
Bluetooth-enhet inom området på 5 minuter,
stängs hörlurarna av automatiskt för att spara
batteri.
Hantera samtal och
musik
På/av
Uppgift Knapp Användning
Slå på
hörlurarna.
Flerfunk-
tions-
knapp
Håll intryckt i
två sekunder.
»
» Den blå
lysdioden
blinkar.
Slå av
hörlurarna.
Flerfunk-
tions-
knapp
Håll intryckt i
fyra sekunder.
»
» Den vita
lysdioden
är på och
tonas ned.
Musikkontroll .
Uppgift Knapp Användning
Spela upp
eller pausa
musik.
Fler-
funk-
tions-
knapp
Tryck en gång.
Justera
volymen.
+/- Tryck en gång.
Gå framåt. + Håll intryckt i
två sekunder.
Gå bakåt. - Håll intryckt i
två sekunder.
Page: 8
7
SV
Samtalskontroll
Uppgift Knapp Användning
Besvara/lägga
på ett samtal.
Fler-
funk-
tions-
knapp
Tryck en gång.
»
» Ett pip.
Växla mellan
samtal.
Fler-
funk-
tions-
knapp
Tryck två
gånger.
Övrig statusindikering för hörlurar
Hörlurarnas status Indikator
Hörlurarna är
anslutna till en
Bluetooth-enhet
medan hörlurarna är
i viloläge eller medan
du lyssnar på musik.
Den blå
lysdioden
blinkar var
åttonde sekund.
Hörlurarna är klara
för hopparning.
En blå och vit
lysdiod blinkar
växelvis.
Hörlurarna är på men
inte anslutna till en
Bluetooth-enhet.
Den blå
lysdioden
blinkar snabbt.
Låg batterinivå. Den vita
lysdioden
blinkar tre
gånger var 150
sekund tills
strömmen är
slut.
Batteriet är fulladdat. Vit LED-lampa
lyser inte.
Hur de ska sitta
1 2
3 4
Välj den bästa
passformen och få djup
bas
Page: 9
8
SV
5	 Teknisk
information
•	 Musiktid: 6 timmar
•	 Samtalstid: 5,5 timmar
•	 Standbytid: 110 timmar
•	 Vanlig tid för full laddning: 2 timmar
•	 Laddningsbart litium-polymerbatteri
(110 mAh)
•	 Bluetooth 4.1, funktioner för
Bluetooth-mono (Headset-profil
– HSP, Handsfree-profil – HFP),
funktioner för Bluetooth-stereo
(Advanced Audio Distribution-profil
– A2DP, Audio Video Remote Control-
profil – AVRCP)
•	 Frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
•	 Sändareffekt: <20 dBm
•	 Räckvidd: upp till 10 meter
•	 Digitaleko- och brusreducering
•	 Automatisk avstängning
Kommentar
•
• Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande.
Page: 10
9
SV
6	 Obs!
Deklaration om
överensstämmelse
Gibson Innovations Limited deklarerar
härmed att produkterna uppfyller
alla viktiga krav och andra relevanta
villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar
deklarationen om överensstämmelse på
www.p4c.philips.com.
Kassering av dina gamla
produkter och batterier
Produkten är utvecklad och tillverkad
av högkvalitativa material och
komponenter som både kan återvinnas
och återanvändas.
Den här symbolen innebär att
produkten omfattas av EU-direktivet
2012/19/EU.
Den här symbolen innebär att
produkten innehåller ett inbyggt
laddningsbart batteri som omfattas
av EU-direktivet 2013/56/EU och
inte får slängas bland hushållsavfall.
Vi rekommenderar att du lämnar
in produkten till en officiell
återvinningsstation eller ett Philips-
serviceombud så att en yrkesperson
kan ta ut det laddningsbara batteriet.
Ta reda på var du kan hitta närmaste
återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter samt
laddningsbara batterier. Följ de lokala
kasseringsbestämmelserna och släng
inte produkten eller de laddningsbara
batterierna bland hushållsavfall.
Genom att kassera gamla produkter
och laddningsbara batterier på rätt sätt
kan du bidra till att förhindra negativ
påverkan på miljö och hälsa.
.
Ta bort det inbyggda batteriet
Kommentar
•
• Se till headsetet kopplas bort från USB-
laddningskabeln innan du tar bort batteriet.
Om det inte finns något system för
insamling/återvinning av elektroniska
produkter i det land där du är kan du
skydda miljön genom att ta ur batteriet
innan du kasserar headsetet.
Page: 11
10
SV
Uppfyllelse av EMF-
standard
Den här produkten uppfyller
alla tillämpliga standarder och
regler gällande exponering av
elektromagnetiska fält.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial
har tagits bort. Vi har försökt göra
paketeringen lätt att dela upp i
tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (buffert) och polyeten
(påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan
återvinnas och återanvändas om
det monteras isär av ett specialiserat
företag. Följ de lokala föreskrifterna
för kassering av förpackningsmaterial,
använda batterier och gammal
utrustning.
Varumärken
Bluetooth
Ordmärket och logotypen Bluetooth®
är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc. och används av
Gibson Innovations Limited med licens.
Övriga varumärken och varunamn tillhör
sina respektive ägare.
Page: 12
11
SV
7	 Vanliga frågor
Mina Bluetooth-hörlurar slås inte på..
Batterinivån är låg. Ladda hörlurarna.
Jag kan inte para ihop mina Bluetooth-
hörlurar med en mobiltelefon.
Bluetooth-funktionen är avaktiverad.
Aktivera Bluetooth-funktionen
på mobiltelefonen och se till att
mobiltelefonen är påslagen innan du
slår på hörlurarna.
Ihopparningen fungerar inte.
Se till att hörlurarna är i
ihopparningsläge.
•	 Följ anvisningarna i den här
bruksanvisningen (se ”Para ihop
hörlurarna med mobiltelefonen” on
page 5).
•	 Se till att LED-lampan blinkar
växelvis blått och vitt innan du
släpper multifunktionsknappen.
Släpp inte knappen om du bara ser
den blå lysdioden.
Mobiltelefonen hittar inte hörlurarna.
•
• Hörlurarna kan vara anslutna till en
tidigare ihopparad enhet. Stäng av
den anslutna enheten eller flytta
den utom räckhåll.
•
• Ihopparningen kan ha återställts
eller också har hörlurarna tidigare
parats ihop med en annan
enhet. Para ihop hörlurarna
med mobiltelefonen igen
enligt beskrivningen i den här
bruksanvisningen (se ”Para ihop
hörlurarna med mobiltelefonen” on
page 5).
Mina Bluetooth-hörlurar är anslutna
till en Bluetooth-telefon med
stereofunktion, men musik spelas bara
upp i mobiltelefonhögtalaren.
Läs mer i användarhandboken till
telefonen. Välj att lyssna på musik i
hörlurarna.
Ljudkvaliteten är dålig och det hörs
sprakande ljud.
Bluetooth-enheten är utanför
räckvidden. Minska avståndet mellan
hörlurarna och Bluetooth-enheten, eller
ta bort eventuella hinder mellan dem.
Ljudkvaliteten blir dålig när
strömningen från mobiltelefonen
är mycket långsam eller när
ljudströmningen inte fungerar alls.
Se till mobiltelefonen inte bara har stöd
för (mono) HSP/HFP utan också har
stöd för A2DP (se ”Teknisk information”
på sidan 8).
Jag hör men kan inte kontrollera
musiken på Bluetooth-enheten (t.ex.
spela upp/pausa/hoppa framåt eller
bakåt).
Se till att Bluetooth-ljudkällan har stöd
för AVRCP (se ”Teknisk information” på
sidan 8).
Hur får jag bäst bas i mina hörlurar?
Bäst bas får du genom att tillsluta
hörselgången med hörlurarna.
Människoörat är unikt. Dess storlek
och form varierar från person till
person. Därför medföljer tre olika par
öronkuddar till hörlurarna. Prova var
och en av dem när du spelar upp musik
och välj det par som sitter bäst och ger
bäst bas. Du märker att de öronkuddar
som sitter rätt även stänger ute
bakgrundsljud.
Ytterligare produktsupport finns på
www.philips.com/support
Page: 13
2017 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.
Den här produkten tillverkas av och säljs under
överinseende av Gibson Innovations Ltd. Gibson
Innovations Ltd. ansvarar för den garanti som gäller för
den här produkten.
Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken
som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används med
licens från Koninklijke Philips N.V.
UM_SHB4305_00_SV_V1.0
WK1732

Question & answers

There are no questions about the Philips SHB4305 yet.

Ask a question about the Philips SHB4305

Have a question about the Philips SHB4305 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Philips SHB4305. Please make sure that you describe your difficulty with the Philips SHB4305 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.