Philips Saeco PicoBaristo SM5473 manual

View a manual of the Philips Saeco PicoBaristo SM5473 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Philips Saeco
  • Product: kaffebryggare
  • Model/name: PicoBaristo SM5473
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska, Grekisk, Polska, Rumänska, Slovakien, Ungerska, Slovenska, Kroatiska, Ukrainare, Ryska, Czech

Table of Contents

Page: 6
English 6
Dansk 22
Deutsch 39
Español 57
Français 75
Italiano 93
Nederlands 111
Norsk 128
Português 144
Suomi 162
Svenska 178
Ελληνικα 194
Page: 179
Svenska
Innehåll
Översikt över bryggaren (fig. 1)_______________________________________________________________________ 178
Inledning _____________________________________________________________________________________________ 179
Inledande installation________________________________________________________________________________ 179
AquaClean-filter______________________________________________________________________________________ 179
Använda kontrollpanelen ___________________________________________________________________________ 180
Mäta vattnets hårdhet_______________________________________________________________________________ 181
Brygga drycker________________________________________________________________________________________ 181
Anpassa dina drycker________________________________________________________________________________ 182
Ändra inställningarna för malningsgraden__________________________________________________________ 183
Hantering av bryggruppen___________________________________________________________________________ 183
Rengöring och underhåll_____________________________________________________________________________ 184
Avkalkningsprocess__________________________________________________________________________________ 187
Varningssymboler och felkoder______________________________________________________________________ 188
Beställa tillbehör_____________________________________________________________________________________ 190
Felsökning____________________________________________________________________________________________ 190
Översikt över bryggaren (fig. 1)
1 Justerbart och avtagbart kaffemunstycke 18 Behållare för kafferester
2 Lock till vattentank 19 Behållare för malet kaffe
3 Bönbehållarens lock 20 Lock till droppbricka
4 Locket till facket för förmalet kaffe 21 Varmvattenmunstycke
5 Huvudströmbrytare 22 Öppning för varmvattenmunstycket
6 Uttag för nätsladd 23 Vattenbehållare
7 Servicelucka 24 AquaClean-filter
8 Indikator för full droppbricka 25 Mjölkbehållare
9 Droppbricka 26 Mjölkutmatningsenhet
10 Droppbrickans frigöringsknapp 27 Mjölkutmatningsenhetens lock
11 Nätsladd 28 Munstycke för skummad mjölk
12 Vred för val av malning 29 Testremsa för vattnets hårdhetsgrad
13 Bönbehållarens lock 30 Smörjfettstub med applikatorspets och lock
14 Bönbehållare 31 Rengöringsborste
15 Bryggruppen 32 Doseringsskopa
16 Underhållsluckans insida med
instruktioner för rengöring
17 Utloppskanalen för kaffe
178 Svenska
Page: 180
Inledning
Grattis till ditt köp av en helautomatisk Saeco-kaffemaskin! Du kan dra full nytta av den support som
Saeco erbjuder genom att registrera din produkt på www.saeco.com/care.
Läs noggrant det separata häftet med säkerhetsinformation innan du använder bryggaren för första
gången och spara det för framtida bruk.
För att du ska få ut så mycket som möjligt av din kaffebryggare erbjuder Saeco full support på fyra
olika sätt:
1 Den separata snabbstartguiden för första installation och användning.
2 Denna handbok ger en mer detaljerad information.
3 Onlinesupport och filmer skanna QR-koden på framsidan eller besök www.saeco.com/care
Obs! Den här bryggaren har testats med riktigt kaffe. Även om den har rengjorts mycket noggrant kan
det finnas vissa kafferester kvar. Men, vi garanterar dig att din bryggare är helt ny.
Inledande installation
Om du vill förbereda kaffebryggaren för användning måste du utföra några enkla steg som till
exempel att fylla vattenkretsen och aktivera AquaClean-filtret. Dessa steg visas i den separata
snabbstartguiden.
För att få kaffe av högsta kvalitet måste du först brygga 5 koppar för att låta bryggaren slutföra sin
självjustering.
Bryggaren är byggd för att utvinna bästa möjliga smak från dina kaffebönor. Därför rekommenderar vi
att du inte ändrar malningsinställningarna förrän du bryggt 100–150 koppar (ca 1 månads användning).
AquaClean-filter
AquaClean-filtret minskar uppbyggnaden av kalkavlagringar i kaffebryggaren och filtrerar vattnet för
att bevara aromen och smaken i ditt kaffe. Om du använder en serie med åtta AquaClean-filter vilket
indikeras av kaffebryggaren i den här användarhandboken behöver du inte kalka av bryggaren förrän
efter 5 000 koppar kaffe. Med varje filter kan du njuta av upp till 625 koppar beroende på valda
kaffesorter samt skölj- och rengöringsfrekvenser.
Förbereda och installera AquaClean-filtret för aktivering
Innan du placerar AquaClean-filtret i vattentanken måste du förbereda det för användning:
1 Skaka filtret i ca 5 sekunder (Bild 2).
2 Vänd filtret upp och ned och sänk ner det i en kanna med kallt vatten. Vänta tills filtret inte längre
avger några luftbubblor (Bild 3).
3 Tryck ned filtret så långt som möjligt i filterhållaren.
Aktivera AquaClean-filtret
Du måste aktivera varje nytt AquaClean-filter som du använder. Genom att aktivera AquaClean-filtret
kommer bryggaren att hålla reda på AquaClean-filtrets kapacitet och antalet filter som används. Den
kan aktivera AquaClean-filtret på tre sätt.
1. Aktivera AquaClean-filtret under den första installationen
Efter att du har slagit på den för första gången leder bryggaren dig genom de första
installationsstegen som till exempel påfyllning av vattentanken, påfyllning av vattenkretsen och
aktivering av AquaClean-filtret. Följ bara anvisningarna på skärmen.
179
Svenska
Page: 181
2. Aktivera AquaClean-filtret vid uppmaning
Obs! Byt ut AquaClean-filtret när filterkapaciteten har minskat till 0 % och filterikonen blinkar snabbt.
Byt ut AquaClean-filtret minst var tredje månad, även om bryggaren ännu inte har indikerat att filtret
behöver bytas ut.
Tips! Vi rekommenderar att du köper ett nytt filter när filterkapaciteten har minskat till 10 % och
filterikonen blinkar långsamt. Du kan då vara säker på att kunna byta ut filtret när filterkapaciteten har
minskat till 0 %.
1 Tryck på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker), bläddra till AQUACLEAN FILTER
och tryck på OK-knappen för att bekräfta.
- Via skärmen blir du tillfrågad om du vill aktivera ett nytt filter.
2 Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
- Skärmen uppdaterar automatiskt antalet filter som används (Bild 5).
Obs! När du har bytt AquaClean-filtret 8 gånger måste bryggaren först avkalkas. Följ anvisningarna på
skärmen.
3. Aktivera AquaClean-filtret vid något annat tillfälle
Du kan börja (åter)använda AquaClean-filtret när som helst genom att följa anvisningarna nedan.
1 Tryck på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker), välj MENU (meny) och tryck på
OK-knappen för att bekräfta. Bläddra till AQUACLEAN-FILTER. Bekräfta genom att trycka på OK-
knappen.
- Skärmen visar antalet AquaClean-filter som har installerats tidigare: från 0 till 8 filter (Bild 5).
2 Välj ON (på) på skärmen och tryck på OK-knappen för att bekräfta.
- Skärmen uppdaterar automatiskt antalet filter som används (Bild 5).
- Skärmen som visar att bryggaren är klar att använda och symbolen för AquaClean 100 % visas
som en indikation på att filtret har installerats (Bild 6).
3 Pumpa ur två koppar (0,5 l) varmt vatten för att slutföra aktiveringen. Häll ut det här vattnet.
Obs! Ibland kan ett meddelande visas på bryggaren om att du ska avkalka den innan du kan installera
och aktivera ett nytt AquaClean-filter. Det beror på att bryggaren måste vara fullständigt fri från
kalkavlagringar innan du använder AquaClean-filtret. Följ anvisningarna på skärmen.
Använda kontrollpanelen
Nedan hittar du en översikt och en beskrivning av bryggarens kontrollpanel. Vissa av
dryckesknapparna har dubbel funktion. I förekommande fall visas navigeringssymbolerna på skärmen.
Använd knapparna bredvid symbolen för att välja eller bekräfta dina val.
Använd knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker) för att välja andra drycker och för att
ändra inställningar såsom vattnets hårdhetsgrad och temperatur på kaffet.
180 Svenska
Page: 182
ESPRESSO CAPPUCCINO
LATTE
MACCHIATO
AROMA
STRENGTH
MENU /
SPECIAL DRINKS
COFFEE
CAFÉ
AU LAIT
3
2
1
5
4
1. På/av-knapp 4. Knappen MENU/SPECIAL DRINKS
(meny/specialdrycker)
2. Dryckesknappar 5. Navigeringssymboler (uppåt, nedåt, bakåt,
ok)
3. AROMA STRENGTH-knapp
Mäta vattnets hårdhet
Du kan testa vattnets hårdhetsgrad med hjälp av de medföljande testremsorna. Tryck på knappen
MENU, välj meny och bläddra för att välja vattnets hårdhet.
1 Doppa remsan för hårdhetstestning i kranvatten under en sekund. Vänta sedan i 1 minut.
2 Kontrollera hur många rutor som har ändrat färg till rött.
3 Välj lämplig hårdhet på vattnet och tryck på OK-knappen för att bekräfta.
Antal röda rutor:
Värde som ska anges 1 2 3 4
Brygga drycker
Du kan välja en dryck genom att trycka på någon av dryckessymbolerna eller genom att välja en
annan dryck i menyn.
- Om du vill brygga två koppar, tryck på dryckesknappen för den valda drycken två gånger eller välj
en kaffedryck via MENU (meny) och tryck på den två gånger (Bild 7). Bryggaren genomför
automatiskt två malningscykler i följd av den valda drycken. Du kan bara brygga två kaffedrycker åt
gången.
- Dra munstycket uppåt eller nedåt om du vill justera höjden efter storleken på koppen eller glaset
som du använder.
Brygga kaffedrycker
1 Fyll vattentanken med kranvatten och bönbehållaren med bönor.
2 Tryck på en av dryckesknapparna för att brygga en kopp kaffe. Om du vill välja en annan sorts
kaffe, tryck på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker), välj DRINKS (drycker),
bläddra nedåt till önskad dryck och tryck sedan på OK-knappen.
181
Svenska
Page: 183
3 Tryck på OK-knappen om du vill avbryta pumpningen av kaffe.
Brygga mjölkbaserade drycker
1 Fyll vattentanken med kranvatten och bönbehållaren med bönor.
2 Ta bort locket till mjölkbehållaren och fyll på med mjölk (Bild 9).
Vi rekommenderar att du alltid använder mjölk som kommer direkt från kylen för bästa möjliga
resultat.
3 Sätt tillbaka locket på mjölkbehållaren.
4 Ta i förekommande fall bort varmvattenmunstycket från bryggaren.
5 Luta mjölkkannan en aning och sätt fast det på bryggaren.
6 Öppna mjölkmunstycket och placera en kopp på droppbrickan.
7 Tryck på en av dryckesknapparna för att brygga en mjölkbaserad dryck. Om du vill välja en annan
mjölkbaserad dryck, tryck på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker), välj DRINKS
(drycker), bläddra nedåt till önskad dryck och tryck sedan på OK-knappen.
Bryggaren visar ett meddelande om att du ska installera mjölkkannan och sedan öppna
mjölkmunstycket.
8 När du har bryggt en mjölkbaserad dryck blir du tillfrågad om du vill genomföra en snabbrengöring
av mjölkkannan. Du har 10 sekunder på dig att aktivera snabbrengöringen. Bekräfta genom att
trycka på OK-knappen.
Brygga kaffe av förmalet kaffe
1 Öppna locket och häll en doseringsskopa med förmalet kaffe i behållaren för förmalet kaffe. Stäng
sedan locket (Bild 10).
2 Tryck på AROMA STRENGTH-knappen och välj bryggningsfunktionen för förmalet kaffe.
3 Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
4 Välj dryck.
Obs! Om du använder förmalet kaffe kan du endast brygga en kaffedryck åt gången.
Välja varmt vatten
1 Om varmvattenmunstycket inte är monterat, sätt fast det på bryggaren (Bild 8).
2 Tryck på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (meny/specialdrycker). Välj DRINKS (drycker), bläddra
och välj HOT WATER (varmvatten).
3 Bekräfta genom att trycka på OK-knappen. Ett meddelande om att du måste montera
varmvattenmunstycket visas. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
4 Tryck på OK-knappen om du vill avbryta pumpningen av varmt vatten.
Anpassa dina drycker
Justera mängden kaffe och mjölk
Du kan ställa in mängden dryck som ska bryggas efter egen smak och storleken på kopparna som
används.
1 Du kan justera mängden espresso genom att hålla ESPRESSO-knappen intryckt tills MEMO-ikonen
(Bild 11) visas.
- Bryggaren växlar till programmeringsläget och börjar brygga den valda drycken.
182 Svenska
Page: 184
2 Tryck på OK-knappen när koppen fyllts på med önskad mängd espresso.
- Bockmarkeringen på skärmen visar att knappen har programmerats: varje gång du trycker på
knappen bryggs den förinställda mängden espresso.
Obs! Du ställer in mängden kaffe, café au lait, cappuccino eller latte macchiato på samma sätt: håll
knappen för den valda drycken intryckt och tryck sedan på OK-knappen när koppen innehåller
önskad mängd kaffe eller mjölk. Kontrollera att mjölkkannan är på plats och att mjölkmunstycket är
öppet.
Ändra styrkan på kaffet
- Du kan ändra kaffets styrka genom att trycka på AROMA STRENGTH-knappen.
- Varje gång du trycker på AROMA STRENGTH-knappen väljer bryggaren en högre aromstyrka. Det
finns 5 styrkenivåer. 1 är mycket svagt och 5 är mycket starkt. Efter inställning 5 väljs inställning 1
igen (Bild 12).
- Den inställda kaffestyrkan visas på skärmen. När du har justerat kaffets styrka återgår skärmen till
huvudmenyn och sparar den valda styrkan när du brygger kaffe.
Ändra inställningarna för malningsgraden
Du kan justera kaffekvarnens malningsinställning med vredet för malningsinställningen inne i
behållaren för kaffebönor. Du kan välja mellan tio olika malningsinställningar. Ju lägre inställning,
desto starkare kaffe.
Obs! Du kan endast justera kaffekvarnens malningsinställning när bryggaren mal kaffebönor. Du
måste brygga två till tre drycker innan hela skillnaden märks.
Varning! Vrid inte vredet för malningsinställningen mer än ett steg i taget för att förhindra skador på
kvarnen.
1 Placera en kopp under kaffemunstycket.
2 Öppna locket till bönbehållaren.
3 Tryck på ESPRESSO-knappen.
4 När kaffekvarnen startar malningen trycker du ned vredet för malningsinställningen och vrider det
till vänster eller höger.
Hantering av bryggruppen
Besök www.saeco.com/care för detaljerade videoinstruktioner om hur du tar ut, sätter in och rengör
bryggruppen.
Ta ut bryggruppen ur bryggaren.
1 Stäng av bryggaren genom att trycka på på/av-knappen på kontrollpanelen och sen ställa
huvudströmbrytaren på baksidan av bryggaren i läget "O".
2 Rengör droppbrickan och behållaren för malet kaffe.
3 Öppna underhållsluckan.
4 Tryck på knappen PUSH (1) och dra i bryggruppens handtag för att dra ut den ur bryggaren (2) (Bild
14).
5 Ta bort behållaren (Bild 15) för kafferester.
183
Svenska
Page: 185
Sätta tillbaka bryggruppen
Innan du skjuter in bryggruppen i bryggaren igen, se till att den är i rätt läge.
1 Kontrollera om pilen på den gula cylindern på den sidan av bryggruppen är i linje med den svarta
pilen och N (Bild 16).
- Om de inte är i linje, tryck ned spaken tills den kommer i kontakt med bryggruppens (Bild 17) bas.
2 Kontrollera att den gula låshaken på den andra sidan av bryggruppen befinner sig i rätt läge.
- Passa in haken ordentligt genom att trycka den uppåt till det högsta läget.
3 Sätt tillbaka behållaren för kafferester.
4 Skjut in bryggruppen i bryggaren längs spåren på sidorna till dess att den låses fast i rätt position
med ett klick. Tryck inte på PUSH-knappen.
5 Stäng underhållsluckan och sätt sen tillbaka droppbrickan med behållaren för malet kaffe.
Rengöring och underhåll
Regelbunden rengöring och underhåll håller din bryggare i toppskick och säkerställer att kaffet smakar
gott under en lång tid, att kaffeflödet är jämt och att du får ett perfekt mjölkskum.
Se tabellen för när och hur du rengör bryggarens alla löstagbara delar. Du hittar mer detaljerad
information och videoinstruktioner på www.saeco.com/care.
Rengöringstabell
Rengöringstabell
Beskrivning av del När den ska
rengöras
Hur den ska rengöras
Bryggrupp Varje vecka Ta bort bryggruppen och rengör den under kranen.
Beroende på typ av
användning
Smörj bryggruppen.
Varje månad Rengör bryggruppen med avfettningstabletter.
Mjölkkanna Efter varje användning När du har bryggt en mjölkbaserad dryck ska du
utföra proceduren QUICK CARAFE CLEAN
(snabbrengöring av mjölkkannan).
Varje dag Rengör mjölkkannan noggrant. Du kan även välja
funktionen QUICK CLEAN via menyn om du inte
utförde en snabbrengöring när du bryggt en
mjölkbaserad dryck.
Varje vecka Ta isär mjölkkannan och rengör alla delar under
kranen.
Varje månad Använd endast Saeco rengöringssats för
mjölkkretsen CA6705 till den här rengöringscykeln.
Droppbricka När den röda
indikatorn för full
droppbricka blir synlig
genom droppbrickans
hölje.
Töm droppbrickan och rengör den under rinnande
vatten.
184 Svenska
Page: 186
Beskrivning av del När den ska
rengöras
Hur den ska rengöras
Behållare för malet
kaffe
Varje vecka Töm behållaren för malet kaffe och rengör den under
kranen. Se till att bryggaren är påslagen medan du
tömmer och rengör behållaren för malet kaffe.
Vattenbehållare Varje vecka Rengör den under kranen.
Facket för förmalet
kaffe/utloppskana
len för kaffe
Varje vecka Använd skaftet på en sked enligt bilden nedan för att
rengöra den övre delen.
Rengöring av bryggruppen
Regelbunden rengöring av bryggruppen förhindrar att kafferester täpper till de inre kretsarna. Besök
www.saeco.com/care för instruktionsvideor om hur du tar ut, sätter in och rengör bryggruppen.
Rengör bryggruppen under kranen
1 Ta bort bryggruppen och behållaren för kafferester.
2 Skölj behållaren för kafferester och bryggruppen noggrant med vatten. Rengör bryggruppens övre
filter (Bild 21) försiktigt.
3 Låt bryggruppen lufttorka innan du sätter tillbaka den. Torka inte bryggruppen med en handduk
eftersom det kan leda till att tygfibrer samlas i bryggruppen.
Rengör bryggruppen med avfettningstabletter
Använd endast avfettningstabletter från Philips. Följ instruktionerna i användarhandboken som
medföljer avfettningstabletterna. Besök www.saeco.com/care för detaljerade videoinstruktioner.
Smörjning av bryggruppen
Smörj bryggarens bryggrupp regelbundet för att säkerställa att de rörliga delarna kan röras utan
motstånd.
1 Applicera ett tunt lager fett runt axeln i botten av bryggruppen (Bild 22).
2 Applicera ett tunt lager fett på skenorna längs båda sidorna (Bild 23).
Tabellen nedan anger rekommenderade intervall för smörjning. Besök www.saeco.com/care för
detaljerade videoinstruktioner.
Användningsfre
kvens
Antal drycker som bryggs
dagligen
Smörjningsintervall
Low (låg) 1-5 Var fjärde månad
Normal 6-10 Varannan månad
Heavy (hög) > 10 Varje månad
185
Svenska
Page: 187
Rengöra mjölkkannan
Snabbrengöring av kannan
När du har bryggt en mjölkbaserad dryck visas ikonen för rengöring av mjölkkannan på skärmen.
1 Tryck på OK-knappen om du vill genomföra en rengöringscykel när symbolen för rengöring av
mjölkkannan visas på skärmen. Du har 10 sekunder på dig att aktivera snabbrengöringen. Om du
inte vill utföra snabbrengöringsproceduren trycker du på ESC-knappen.
2 Ta bort koppen med drycken och placera en tom kopp under munstycket (Bild 24) för mjölk.
Obs! Se till att munstycket för mjölk är utdraget.
3 Tryck på OK-knappen för att starta pumpningen av varmt vatten.
Noggrann rengöring av mjölkkannan
Gör regelbundet följande för att göra rent mjölkkannan noggrant:
1 Ta bort mjölkutmatningsenhetens lock (Bild 25).
2 Lyft ut mjölkmunstycket från mjölkutmatningsenheten och ta bort mjölkröret från munstycket (Bild
26).
3 Lossa mjölkröret från munstycket för skummad mjölk.
4 Skölj mjölkröret och mjölkmunstycket noggrant med ljummet vatten.
Veckovis rengöring av mjölkkannan
Munstycket för skummad mjölk består av fem delar. Ta isär alla delar och rengör dem en gång i veckan
under kranen. Du kan även diska alla delar utom mjölkbehållaren i diskmaskinen.
1 2
5
3
4
1 Mjölkrör
2 Gummistöd
3 Mjölkskummare
4 Anslutning för mjölkskummare
5 Hölje på mjölkskummarens munstycke
Demontering av mjölkskummarens munstycke
1 Tryck samtidigt på låsknapparna på båda sidor av mjölkutmatningsenheten (1) och lyft av
mjölkbehållarens överdel (Bild 27) (2).
2 Vänd mjölkutmatningsenheten upp och ned och håll den stadigt i ena handen. Dra loss mjölkröret
från stödet (Bild 28).
3 Tryck på låsknapparna på mjölkskummaren och lossa mjölkskummaren från gummistödet (Bild 29).
4 Dra loss mjölkskummarens (Bild 30) anslutning.
5 Skölj alla delar under ljummet vatten.
Sätta ihop mjölkkannan
1 Sätt ihop mjölkmunstycket genom att följa stegen 2–4 i avsnittet ”Ta isär mjölkmunstycket” i
omvänd ordning.
2 Sätt tillbaka mjölkmunstycket på mjölkkannans överdel.
186 Svenska
Page: 188
3 Sätt tillbaka mjölkkannans överdel på mjölkkannan.
Obs! Se till att tappen på överdelens insida är i rätt läge innan du sätter tillbaka mjölkmunstycket på
mjölkkannans överdel. Om tappen inte är i rätt läge kan du inte sätta tillbaka mjölkmunstycket i
mjölkkannans överdel (Bild 31).
Månatlig rengöring av mjölkkannan
Använd endast Philips rengöringsmedel för mjölkkrets för den här rengöringscykeln.
1 Häll innehållet i rengöringssatsen för mjölkkretsen i mjölkkannan. Fyll sedan mjölkkannan med
vatten upp till MAX-nivån (Bild 32).
2 Sätt mjölkkannan på plats i bryggaren och placera en behållare under munstycket för skummad
mjölk.
3 Tryck på MENU-knappen, välj DRINKS (drycker) och bläddra till MILK FROTH (skummad mjölk).
Tryck på OK-knappen för att starta rengöringen.
4 Upprepa steg 3 tills mjölkkannan är tom.
5 När mjölkkannan är tom tar du bort behållaren och mjölkkannan från bryggaren.
6 Skölj mjölkkannan noggrant och fyll den med rent vatten upp till MAX-nivån.
7 Sätt i mjölkkannan i bryggaren.
8 Placera behållaren under munstycket för skummad mjölk.
9 Tryck på MENU-knappen och välj MILK FROTH (skummad mjölk) i menyn DRINKS (drycker) för att
starta sköljningscykeln för mjölkkannan.
10 Upprepa steg 9 tills mjölkkannan är tom.
11 Upprepa steg 6–10.
12 När bryggaren slutar pumpa ut vatten har rengöringscykeln avslutats.
13 Ta isär alla delar och skölj dem under ljummet vatten.
Avkalkningsprocess
Använd endast Philips avkalkningsmedel. Du bör absolut inte använda ett avkalkningsmedel baserat
på svavelsyra, saltsyra, sulfaminsyra eller ättiksyra (ättika) eftersom detta kan skada bryggarens
vattenkrets och inte upplösa kalkavlagringarna ordentligt. Om du inte använder Philips
avkalkningsmedel blir garantin ogiltig. Garantin blir också ogiltig om du inte avkalkar bryggaren. Du
kan köpa avkalkningsprodukterna från Philips i onlinebutiken på www.saeco.com/care.
1 När ett meddelande om avkalkning (Bild 33) visas på bryggaren, tryck på OK-knappen för att starta.
Om du vill starta avkalkningen innan ett meddelande har visats på bryggaren, tryck på knappen
MENU (meny), bläddra till START CALC CLEAN (starta avkalkning) och tryck sedan på OK-knappen.
- Ett meddelande på skärmen påminner dig om att sätta mjölkkannan på plats. Fyll mjölkkannan
med vatten upp till MIN-nivån. Sätt kannan på plats i bryggaren och öppna mjölkmunstycket.
- Ett meddelande på skärmen påminner dig om att öppna mjölkmunstycket.
- Ett meddelande på skärmen påminner dig om att ta bort AquaClean-filtret.
2 Ta bort droppbrickan och behållaren för malet kaffe, töm dem och sätt sedan tillbaka dem på plats.
3 Ta bort vattenbehållaren och töm den.
4 Placera en stor behållare (1,5 l) under kaffemunstycket.
5 Häll hela flaskan med avkalkningslösningen från Philips i vattenbehållaren och fyll på med rent
vatten upp till CALC CLEAN (Bild 34) (avkalkning)-markeringen. Sätt tillbaka vattenbehållaren i
bryggaren och tryck på OK-knappen för att bekräfta.
6 Avkalkningens första fas startar. Avkalkningsprocessen tar ca 30 minuter och består av en
avkalkningscykel och en sköljningscykel.
187
Svenska
Page: 189
7 Vänta tills bryggaren har pumpat ut all avkalkningslösning och ett meddelande om att
vattenbehållaren är tom visas på skärmen.
8 Töm vattenbehållaren, skölj den och fyll på med rent vatten upp till CALC CLEAN (avkalkning)-
markeringen.
9 Ta bort och skölj ur mjölkkannan. Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till MIN-markeringen.
Sätt sedan tillbaka vattenbehållaren i bryggaren. Öppna sedan mjölkmunstycket.
10 Töm behållaren och sätt tillbaka den under kaffemunstycket. Tryck på OK-knappen för att bekräfta.
11 Under avkalkningscykelns andra fas startar sköljningscykeln, som varar i 3 minuter.
Sköljningssymbolen visas på skärmen tillsammans med tidsåtgången.
12 Vänta tills bryggaren har pumpat ut allt vatten. Avkalkningsproceduren har slutförts när en
bockmarkering visas på skärmen.
13 Tryck på OK-knappen för att avsluta avkalkningscykeln. Bryggaren värms upp och genomför den
automatiska sköljningscykeln.
14 Rengör mjölkkannan när avkalkningen (se 'Veckovis rengöring av mjölkkannan') är klar.
15 Rengör bryggruppen när avkalkningen (se 'Rengör bryggruppen under kranen') är klar.
16 Sätt in ett nytt AquaClean-filter i vattenbehållaren.
Tips! Användningen av AquaClean-filtret minskar behovet av avkalkning!
Vad gör jag om avkalkningsprocessen avbryts?
Om bryggaren hänger sig under avkalkningscykeln kan du avbryta processen genom att trycka på
PÅ/AV-knappen. Om avkalkningen avbryts innan den är helt klar gör du följande:
1 Töm vattenbehållaren och skölj den grundligt.
2 Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till CALC CLEAN-markeringen och slå på bryggaren igen.
Bryggaren värms upp och genomför en automatisk sköljningscykel.
3 Genomför en manuell sköljningscykel innan du brygger några drycker. Om du vill utföra en manuell
sköljcykel pumpar du först ut en halv vattentank med varmt vatten och brygger sedan 2 koppar
med förmalet kaffe utan att tillsätta malet kaffe.
Obs! Om avkalkningsproceduren inte slutfördes bör du genomföra en ny avkalkningsprocedur så snart
som möjligt.
Varningssymboler och felkoder
Varningssymbolernas innebörd
Varningssymbolernas innebörd
Varningssignalerna visas i rött. Följande varningsikoner kan visas på skärmen. Varningarna har följande
betydelser.
ADD WATER
Fyll vattenbehållaren med
rent vatten upp till MAX-
markeringen.
INSERT CARAFE
Mjölkkannan är inte isatt i
bryggaren. Sätt i mjölkkannan i
bryggaren.
188 Svenska
Page: 190
ADD COFFEE
Bönbehållaren är tom. Fyll på
nya kaffebönor i
bönbehållaren.
Behållaren för malet kaffe är
full. Kontrollera att bryggaren
är påslagen. Ta bort sedan
bort och töm behållaren för
malet kaffe.
Bryggruppen är inte isatt i
bryggaren eller är inte korrekt
isatt. Sätt i bryggruppen i
bryggaren.
Bryggruppen är tilltäppt av
kaffepulver. Rengör
bryggruppen.
INSERT
WATER SPOUT
Varmvattenmunstycket är
inte installerat. Sätt
varmvattenmunstycket på
plats.
Sätt tillbaka droppbrickan och
stäng serviceluckan.
10
SUPPORT REQUIRED
Om en display visar en felkod
kan du läsa mer i avsnittet
Beskrivning av felkoder för
att se vad den kod som visas
innebär och vad du kan göra.
Du kan inte använda
bryggaren när den här ikonen
visas på skärmen.
Sätt i varmvattenmunstycket
och tryck på OK-knappen för
att starta.
Beskrivning av felkoder
Nedan finner du en lista över felkoder för problem som du kan lösa själv. Besök www.saeco.com/care
för detaljerade videoinstruktioner. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land om någon annan felkod
visas. Du hittar kontaktuppgifter i garantibroschyren.
Felkod Problem Möjlig lösning
01 Kaffetratten är
igentäppt.
Stäng av bryggaren och dra ur nätsladden. Ta ur bryggruppen
ur bryggaren. Öppna locket till behållaren för förmalet kaffe
och sätt in handtaget på kaffemåttet. Flytta handtaget uppåt
och nedåt tills det tilltäppta malna kaffet faller ut (Bild 20).
Besök www.saeco.com/care för detaljerade
videoinstruktioner.
03 Bryggruppen är smutsig
eller inte ordentligt
infettad.
Slå av bryggaren med huvudströmbrytaren. Skölj av
bryggruppen med rent vatten, låt den lufttorka och smörj den
sedan. Läs i kapitlet ”Rengöra bryggruppen” eller besök
www.saeco.com/care för detaljerade videoinstruktioner. Slå
sedan på bryggaren igen.
04 Bryggruppen är inte
isatt på rätt sätt.
Slå av bryggaren med huvudströmbrytaren. Ta bort
bryggruppen och sätt tillbaka den igen. Kontrollera att
bryggruppen är i rätt läge innan du sätter in den. Läs i kapitlet
Hantering av bryggruppen eller besök www.saeco.com/care
för detaljerade videoinstruktioner. Slå sedan på bryggaren
igen.
05 Det finns luft i
vattenkretsen.
Starta om bryggaren genom att stänga av den och slå på den
igen med huvudströmbrytaren. Om detta fungerar pumpar du
ut 2–3 koppar med varmt vatten. Avkalka bryggaren om du inte
har gjort detta på länge.
189
Svenska
Page: 191
Felkod Problem Möjlig lösning
AquaClean-filtret
förbereddes inte
korrekt innan
installationen eller är
igensatt.
Ta ur AquaClean-filtret och försök brygga kaffe igen. Om detta
fungerar, se till att AquaClean-filtret är förberett innan du
sätter tillbaka det (se 'Förbereda och installera AquaClean-
filtret för aktivering'). Sätt sedan tillbaka AquaClean-filtret i
vattenbehållaren. Om det fortfarande inte fungerar är filtret
igensatt och måste bytas ut.
14 Bryggaren är
överhettad.
Stäng av bryggaren och slå sedan på den igen efter 30
minuter.
Beställa tillbehör
Använd endast underhållsprodukter från Philips för att rengöra och avkalka bryggaren. Du kan köpa
dessa produkter från din lokala återförsäljare, från auktoriserade servicecenter eller online på
www.saeco.com/care.
Underhållsprodukter och typnummer:
- Avkalkningslösning CA6700
- AquaClean-filter CA6903
- Fett för smörjning av bryggrupp HD5061
- Avfettningstabletter CA6704
- Rengöringssats för mjölkkrets CA6705
- Underhållssats CA6707
Felsökning
Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med bryggaren.
Instruktionsvideor och en fullständig lista över vanliga frågor finns på www.saeco.com/care. Om du
inte lyckas lösa problemet kontaktar du kundtjänsten i ditt land. Du hittar kontaktuppgifter i
garantibroschyren.
Problem Orsak Lösning
Droppbrickan fylls
snabbt.
Det är normalt. Bryggaren
använder vatten för att skölja ut
den inre kretsen och
bryggruppen. En del vatten
rinner direkt från den inre
kretsen till droppbrickan.
Töm droppbrickan när indikatorn för full
droppbricka blir synlig genom
droppbrickans hölje (Bild 19). Placera en
kopp under munstycket för att samla
upp sköljvatten.
Bryggaren befinner sig i
DEMO-läge.
Du tryckte in standbyknappen
under mer än 8 sekunder.
Stäng av och slå sedan på bryggaren
igen med hjälp av huvudbrytaren på
bryggarens baksida.
Symbolen som visar att
behållaren för malet
kaffe är full släcks inte.
Du tömde behållaren för malet
kaffe när bryggaren var
avstängd.
Töm alltid behållaren för malet kaffe när
bryggaren är påslagen. Om du tömmer
behållaren för malet kaffe när bryggaren
var avstängd återställs inte räknaren för
antalet bryggda koppar kaffe.
190 Svenska
Page: 192
Problem Orsak Lösning
Du satte tillbaka behållaren för
malet kaffe i bryggaren för
snabbt.
Sätt inte tillbaka behållaren för malet
kaffe förrän ett meddelande på
skärmen uppmanar dig att sätta tillbaka
den.
Det visas ett
meddelande på
bryggaren om att jag ska
tömma behållaren för
malet kaffe trots att
behållaren inte är full.
Bryggarens räknare återställdes
inte sist du tömde behållaren
för malet kaffe.
Vänta alltid cirka 5 sekunder innan du
sätter tillbaka behållaren för malet kaffe.
Det gör att räknaren för malet kaffe
nollställs.
Töm alltid behållaren för malet kaffe när
bryggaren är påslagen. Om du tömmer
behållaren för malet kaffe när bryggaren
är avstängd återställs inte räknaren för
antalet bryggda koppar kaffe.
Behållaren för malet
kaffe är överfull och
meddelandet "Töm
behållaren för malet
kaffe" har inte visats.
Du har tagit bort droppbrickan
utan att tömma behållaren för
malet kaffe.
Töm alltid behållaren för malet kaffe när
du tar bort droppbrickan, även om du
endast har malt kaffe för ett fåtal
koppar. Det gör att räknaren för malet
kaffe nollställs och startar om så att den
räknar rätt i fortsättningen.
Jag kan inte ta bort
bryggruppen.
Bryggruppen är inte korrekt
isatt.
Återställ kaffebryggaren så här: Sätt
tillbaka droppbrickan och behållaren för
malet kaffe i bryggaren. Stäng sedan
underhållsluckan, stäng av bryggaren
och slå sedan på den igen. Försök att ta
ut bryggruppen igen.
Du har inte tagit ur behållaren
för malet kaffe.
Ta ur behållaren för malet kaffe innan
du tar ur bryggruppen.
Jag kan inte sätta in
bryggruppen.
Bryggruppen är inte korrekt
isatt.
Återställ kaffebryggaren så här: Sätt
tillbaka droppbrickan och behållaren för
malet kaffe i bryggaren. Sätt inte tillbaka
bryggruppen i bryggaren. Stäng
underhållsluckan, stäng av bryggaren
och slå sedan på den igen. Placera
sedan bryggruppen i rätt läge och sätt
tillbaka den i bryggaren.
Bryggaren har fastnat i
avkalkningsläget.
Du kan inte ta ur bryggruppen när
avkalkningsprocessen pågår. Slutför
avkalkningsprocessen och ta sedan ur
bryggruppen.
Kaffet är vattnigt. Kaffekvarnen är inställd på en
för grov malningsgrad.
Ställ in kaffekvarnen på en finare
malningsgrad (lägre).
Utloppskanalen för kaffe är
tilltäppt.
Använd skaftet på en sked för att
rengöra utloppskanalen för kaffe. Stäng
sedan av bryggaren och slå på den igen.
191
Svenska
Page: 193
Problem Orsak Lösning
Bryggaren har inte slutfört den
automatiska justeringen.
Brygg några koppar kaffe.
Bryggruppen är smutsig eller
behöver smörjas.
Rengör och smörj bryggruppen.
Kaffet är inte tillräckligt
varmt.
Du har använt kalla
kaffekoppar.
Prova att förvärma kopparna genom att
skölja ur dem med varmt vatten.
Den inställda temperaturen är
för låg. Kontrollera
menyinställningarna.
Välj temperaturinställningen ”high” (hög)
i menyn.
Du har lagt till mjölk. Mjölken sänker alltid kaffets temperatur,
oberoende av om den är varm eller kall.
Inget kaffe kommer ut
eller det kommer ut
långsamt.
AquaClean-filtret förbereddes
inte korrekt innan
installationen, eller det är
igensatt.
Ta ur AquaClean-filtret och försök
brygga kaffe igen. Om detta fungerar, se
till att AquaClean-filtret är förberett
innan du sätter tillbaka det. Sätt tillbaka
det förberedda filtret. Om det
fortfarande inte fungerar är filtret
igensatt och måste bytas ut.
Kaffekvarnen är inställd på en
för fin malningsgrad.
Ställ in kaffekvarnen på en grövre
malningsgrad (högre).
Bryggruppen är smutsig. Rengör bryggruppen.
Kaffemunstycket är smutsigt. Rengör kaffemunstycket och dess hål
med en nål.
Bryggarens krets blockeras av
kalkavlagringar.
Kalka av bryggaren.
Mjölken skummas inte. Mjölkkannan är smutsig eller är
inte korrekt placerad i
bryggaren.
Rengör mjölkkannan och var noga med
att placera den korrekt i bryggaren.
Mjölkmunstycket är inte helt
öppet.
Kontrollera att mjölkmunstycket är i rätt
läge.
Mjölkkannan är inte korrekt
ihopsatt.
Kontrollera att alla delar (särskilt
mjölkröret) har monterats korrekt.
Den mjölksort som används är
inte lämplig att skumma.
Olika mjölksorter ger både olika
mängder skum och skum av olika
kvalitet. Följande mjölksorter har gett
ett bra mjölkskum i våra tester:
mellanmjölk, standardmjölk, sojamjölk
och laktosfri mjölk. Vi har inte testat
några andra mjölksorter. Dessa kan ge
en mindre mängd mjölkskum.
Mjölken skvätter. Mjölken som du använder är
inte tillräckligt kall.
Se till att du alltid använder mjölk som
kommer direkt från kylen.
192 Svenska
Page: 194
Problem Orsak Lösning
Bryggaren verkar läcka. Bryggaren använder vatten för
att skölja ut den inre kretsen
och bryggruppen. En del vatten
rinner direkt från den inre
kretsen till droppbrickan. Det är
normalt.
Töm droppbrickan när indikatorn för full
droppbricka blir synlig genom
droppbrickans hölje (Bild 19). Placera en
kopp under munstycket för att samla
upp sköljvatten.
Droppbrickan är alltför full och
har svämmat över vilket gör att
det ser ut som att bryggaren
läcker.
Töm droppbrickan när indikatorn för full
droppbricka blir synlig genom
droppbrickans hölje (Bild 19). Placera en
kopp under munstycket för att samla
upp sköljvatten.
Bryggaren är inte placerad på
en horisontell yta.
Placera bryggaren på en horisontell yta
så att indikatorn för full droppbricka kan
fungera korrekt.
Jag kan inte aktivera
AquaClean-filtret och
bryggaren uppmanar dig
att genomföra en
avkalkning.
Filtret har inte bytts ut i tid efter
att ikonen för AquaClean-filtret
börjat blinka och
filterkapaciteten har minskat till
0 %.
Kalka av bryggaren först och installera
sedan AquaClean-filtret.
Du installerade inte
AquaClean-filtret i samband
med den första installationen
utan först efter att cirka 25
koppar kaffe har bryggts
(baserat på 100 ml-koppar).
Bryggaren måste vara
fullständigt fri från
kalkavlagringar innan du kan
installera AquaClean-filtret.
Kalka av bryggaren först och installera
sedan ett nytt AquaClean-filter. När du
har kalkat av bryggaren återställs
filterräknaren till 0/8. Bekräfta alltid
aktiveringen av filtret via bryggarens
menyer. Gör även detta efter filterbyte.
Det nya vattenfiltret
passar inte.
Det filter du försöker installera
är inte ett AquaClean-filter.
AquaClean-filter är den enda filtertyp
som kan användas i bryggaren.
Bryggaren avger ett ljud. Det är normalt att bryggaren
avger ljud under användning.
Om bryggaren börjar avge en annan typ
av ljud rengör du bryggruppen och
smörjer den (se 'Smörjning av
bryggruppen').
Bryggaren avger ett pumpljud
när den försöker hämta vatten
ur vattenbehållaren.
AquaClean-filtret har inte förberetts
korrekt. Förbered AquaClean-filtret
enligt instruktionerna i kapitlet
"AquaClean-filter" i avsnittet "Förbereda
AquaClean-filtret för aktivering".
Vattenbehållaren är inte ordentligt på
plats. Ta ur vattenbehållaren, rensa bort
kaffebönor och smuts som har hamnat
under vattenbehållaren och sätt tillbaka
den.
193
Svenska

Question & answers

There are no questions about the Philips Saeco PicoBaristo SM5473 yet.

Ask a question about the Philips Saeco PicoBaristo SM5473

Have a question about the Philips Saeco PicoBaristo SM5473 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Philips Saeco PicoBaristo SM5473. Please make sure that you describe your difficulty with the Philips Saeco PicoBaristo SM5473 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.