Panasonic HC-V130 manual

View a manual of the Panasonic HC-V130 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Panasonic
  • Product: Videokamera
  • Model/name: HC-V130
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Franska, Holländsk, Slovakien, Turkiska, Svenska, Spanska, Portugis, Finska, Danska, Norska, Italiensk, Tyska, Czech, Polska, Ungerska

Table of Contents

Page: 1
2
SQT0039 (SWE)
∫ Om batteriet
∫ EMC Elektromagnetisk
kompatibilitet
Denna symbol (CE) finns på märkplattan.
∫ Produktidentifikationsskylt
Säkerhetsinformation
VARNING:
För att minska risken för brand, elchock eller
skada på produkten,
≥ Utsätt inte kameran för regn, fukt, dropp
eller stänk.
≥ Placera inte föremål fyllda med vätska,
t.ex. vaser, på enheten.
≥ Använd endast de tillbehör som
rekommenderas.
≥ Ta inte bort skydd.
≥ Reparera inte själv, vänd dig till
kvalificerad servicepersonal.
FÖRSIKTIGT!
För att minska risken för brand, elchock eller
skada på produkten,
≥ Installera eller placera inte den här
enheten i en bokhylla, inbyggt skåp eller
annat begränsat utrymme. Se till att
enheten har god luftcirkulation.
≥ Täpp inte till enhetens luftöppningar med
tidningar, dukar, gardiner eller andra föremål.
≥ Placera inte källor till antändning med öppna
eldslågor, t.ex. tända stearinljus, på enheten.
Kontakten till elnätet är bortkopplingsenheten.
Installera den här enheten så att kontakten till
elnätet kan tas bort från eluttaget omedelbart.
Varning
Risk för brand, explosion och brännskador.
Får ej nedmonteras, värmas till över 60 oC
eller förbrännas.
FÖRSIKTIGT
≥ Fara för explosion om batteriet ersätts
med fel batteri. Byt endast ut mot den typ
som rekommenderas av tillverkaren.
≥ När du ska kassera batterierna, kontakta
myndigheter eller återförsäljaren och
fråga om rätt metod för bortskaffning.
Produkt Plats
Högupplösande
videokamera
Batterihållare
Nätadapter Undersida
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 2 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 2
3
(SWE) SQT0039
∫ Avfallshantering av produkter
och batterier
Endast för Europeiska Unionen och
länder med återvinningssystem
Dessa symboler på
produkter, förpackningar
och/eller medföljande
dokument betyder att
förbrukade elektriska och
elektroniska produkter och
batterier inte får blandas
med vanliga hushållssopor.
För att gamla produkter
och använda batterier ska
hanteras och återvinnas på
rätt sätt ska dom lämnas till
passande
uppsamlingsställe i
enlighet med nationella
bestämmelser.
Genom att ta göra det korrekt hjälper du
till att spara värdefulla resurser och
förhindrar eventuella negativa effekter på
människors hälsa och på miljön.
För mer information om insamling och
återvinning kontakta din kommun.
Olämplig avfallshantering kan beläggas
med böter i enlighet med nationella
bestämmelser.
Notering till
batterisymbolen
(nedanför):
Denna symbol kan
användas i kombination
med en kemisk symbol. I
detta fall uppfyller den de krav som ställs i
direktivet för den aktuella kemikalien.
∫ Försiktighetsmått vid användning
Förvara den här apparaten på så långt
avstånd som möjligt från elektromagnetisk
utrustning (som till exempel mikrovågsugnar,
TV-apparater, videospel med mera).
≥ Om du använder den här apparaten ovanpå
eller i närheten av en TV-apparat, kan
bilderna och/eller ljudet på den här apparaten
brytas av elektromagnetiska vågor.
≥ Använd inte den här apparaten i närheten av
mobiltelefoner eftersom detta kan orsaka
störningar som påverkar bild och/eller ljud.
≥ Inspelade data kan skadas eller bilderna
förvrängas av starka magnetiska fält som
skapas av högtalare eller stora motorer.
≥ Elektromagnetiska vågor som genererats av
mikroprocessorer kan påverka den här
apparaten och störa bild och/eller ljud.
≥ Om den här apparaten påverkas av
elektromagnetisk utrustning och slutar
fungera ordentligt, stäng av den och ta ur
batteriet eller koppla ur AC-adaptern. Sätt
sedan tillbaka batteriet eller koppla i AC-
adaptern och sätt på apparaten igen.
Använd inte apparaten i närheten av
radiosändare eller högspänningsledningar.
≥ Om du spelar in i närheten av radiosändare
eller högspänningsledningar kan bilderna
och/eller ljudet påverkas.
Om att ansluta till en tv
≥ Använd endast den medföljande AV-kabeln.
≥ Använd alltid en genuin Panasonic HDMI
minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30: extra
tillval).
Att koppla till en dator
≥ Använd bara den bifogade
USB-anslutningskabeln.
SVENSKA
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 3 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 3
4
SQT0039 (SWE)
∫ Om inspelningsformat för
videobilder
Du kan välja mellan inspelningsformaten
AVCHD, iFrame eller MP4 för att spela in filmer
med den här enheten.
AVCHD:
Den är lämplig för att se på en tv med hög
upplösning eller för att spara på en skiva.
iFrame:
Det här är ett inspelningsformat som är lämpligt
för att spela upp och redigera på en Mac
(iMovie etc.).
≥ Det är inte kompatibelt med videobilder som
spelats in i AVCHD-format.
MP4:
Det här är ett inspelningsformat som är lämpligt
för att spela upp och redigera på en dator.
≥ Det är inte kompatibelt med videobilder som
spelats in i AVCHD-format.
∫ Skadeersättning angående
inspelat material
Panasonic åtar sig inget ansvar för skador som
uppstår direkt eller indirekt på grund av någon
typ av problem till följd av förlust av inspelningar
eller redigerat innehåll, och garanterar inte
något innehåll om inspelningen eller
redigeringen inte fungerar korrekt. På samma
sätt tillämpas ovanstående i fall där någon typ
av reparation utförs på apparaten.
∫ Om imbildning (När linsen eller
LCD-skärmen är immig)
Imbildning uppstår när det sker en förändring i
temperatur eller fuktighet, som när
videokameran tas antingen utifrån eller från ett
kallt rum till ett varmt rum. Var försiktig eftersom
det kan orsaka att objektivet eller LCD-skärmen
blir smutsig, möglig eller skadas.
Imbildning kan förhindras när man tar
videokameran till en plats med en annan
temperatur, om den vänjs vid
rumstemperaturen dit den ska tas i ungefär en
timme. (När skillnaden i temperatur är stor, lägg
då videokameran i en plastkasse eller liknande,
avlägsna luften ur påsen och försegla den.)
När det har bildats imma, ta bort batteriet och/
eller nätadaptern och lämna videokameran i
ungefär en timme. När videokameran värmts
upp till den omgivande temperaturen kommer
imman att försvinna av sig själv.
∫ Kort du kan använda i denna
enhet
SD-kort, SDHC-kort och SDXC-kort
≥ Minneskort med 4 GB eller mer som inte har
SDHC-logo eller minneskort med 48 GB eller
mer som inte har SDXC-logo är inte
baserade på SD-kortets specifikationer.
≥ Se sidan 12 för mer information om SD-kort.
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 4 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 4
5
(SWE) SQT0039
∫ För syftena med
bruksanvisningen
≥ SD-minneskort, SDHC-minneskort och
SDXC-minneskort kallas för “SD-kort”.
≥ Funktioner som kan användas för inspelning
och uppspelning av videobilder indikeras
med i bruksanvisningen.
≥ Funktioner som kan användas för inspelning
och uppspelning av stillbilder indikeras med
i bruksanvisningen.
≥ Scen(er) som spelats in i 1080/50i: “AVCHD-
scen(er)”
≥ Referenssidor indikeras med en pil, till
exempel: l 00
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 5 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 5
6
SQT0039 (SWE)
Säkerhetsinformation...............................2
Tillbehör.....................................................7
Förberedelse
Strömförsörjning.......................................8
Sätt i/Ta ut batteriet ............................. 8
Ladda batteriet .................................... 9
Laddningstid och inspelningstid ........ 11
Inspelning till ett kort..............................12
Kort du kan använda i denna
enhet ................................................. 12
Sätta i/ta ut ett SD-kort...................... 12
Slå på/av kameran ..................................13
Ställa in datum och tid............................13
Grundläggande
Intelligent autoläge .................................14
Spela in videobilder................................14
Spela in stillbilder ...................................15
Använda zoomen ....................................15
Uppspelning av videobilder/
stillbilder..................................................16
Se på video/bilder på
din TV-apparat................................... 17
Använda menyskärmen..........................18
Språkval ............................................ 18
Formatering....................................... 18
Övrigt
Specifikationer ........................................19
Om upphovsrätt ......................................21
Innehåll
∫ Hur man öppnar bruksanvisningen (pdf-format)
När du sätter i cd-romskivan och öppnar [INDEX.pdf], så visas bruksanvisningslistan. Klicka på
det dokumentnamn för den bruksanvisning som du vill öppna.
≥ Adobe Reader krävs för att visa pdf-filen. Ladda ned det från Adobe Systems Incorporateds
hemsida.
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 6 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 6
7
(SWE) SQT0039
Kontrollera att följande tillbehör finns med innan du börjar använda kameran.
Förvara tillbehören oåtkomligt för barn för att förhindra att de sväljer det.
Produktnummer gäller från och med december 2013. De kan komma att ändras.
I en del länder kan det hända att vissa
extratillbehör inte är tillgängliga.
* För att använda videobelysningen (lysdiod)/
VW-LED1E krävs tillbehörsskon/VW-SK12E.
Tillbehör
Batteripaket
VW-VBY100
Nätadapter
VSK0784
AV-kabel
K2KYYYY00223
USB-kabel
K2KYYYY00225
CD-ROM
Programvara
CD-ROM
Bruksanvisning
SFM0006
Extratillbehör
Batteriladdare (VW-BC10E)
Batteripaket (litium/VW-VBY100)
Batteripaket (litium/VW-VBT190)
Batteripaket (litium/VW-VBT380)
HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30)
Fästskoadapter (VW-SK12E)
Tillbehörsutrustning (VW-ACT190E)
Videobelysning, lysdiod (VW-LED1E)*
Sugkoppsfäste (VW-SCA100)
Videokamerafäste (för styre) (RP-CMC10E)
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 7 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 7
8
SQT0039 (SWE)
∫ Batterier du kan använda i denna enhet
Det batteri som kan användas på den här apparaten är VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380.
Sätt i/Ta ut batteriet
≥ Tryck på knappen för påslagning när du vill stänga av strömmen. (l 13)
Sätt i batteriet i den riktning bilden visar.
Förberedelse
Strömförsörjning
Man har funnit att oäkta batterier som är mycket lika den genuina produkten finns på
marknaden. Vissa av dessa batteripaket är inte tillräckligt internt skyddade för att möta
säkerhetsstandardernas krav. Risken finns att dessa batterier tar eld eller exploderar.
Tänk på att vi inte är ansvariga för någon olycka eller fel som uppstår till följd av att icke
genuina batterier används. För att säkra produkter ska användas, vill vi rekommendera
att använda Panasonic genuina batterier.

Ta ut batteriet
Håll strömbrytarknappen intryckt tills statusindikatorn
släcks. Ta sedan ur batteriet medan du håller i
apparaten för att inte tappa den.
Flytta batteriets låsspak i pilens riktning och ta ur
batteriet när det låsts upp.
ャモヵヵ
A Batterihållare
Sätt in batteriet så att det blir låst
och du hör ett klickljud.
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 8 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 8
9
(SWE) SQT0039
Ladda batteriet
∫ Ladda med en AC-adapter.
Apparaten är i standbyläge när nätadaptern kopplas på. Den primära kretsen är alltid aktiv “live” så
länge nätadaptern är ansluten till eluttaget.
Viktigt:
≥ AC-adaptern och USB-kabeln är endast avsedda att användas med den här kameran.
Använd dem inte med annan utrustning. Likaså bör du inte använda AC-adaptrar och USB-
kablar från annan utrustning med denna kamera.
≥ Batteriet kan inte laddas när strömmen är på. Tryck på strömbrytarknappen för att stänga
av strömmen. (l 13)
≥ Batteriet bör laddas i en temperatur mellan 10 oC och 30 oC. (Batteriets temperatur ska vara
den samma.)
∫ Anslutning till nätuttaget
Om du sätter på kameran medan den är ansluten med AC-adaptern, kan du använda ström från
nätuttaget till kameran.
Använd tillsammans med batteriet när du spelar in långa stunder med AC-adaptern ansluten.
Det gör att du kan fortsätta att spela in även om det skulle bli ett strömavbrott eller om nätadaptern
dras ur nätuttaget av misstag.
När du köper denna apparat är batteriet inte laddat. Ladda det fullständigt innan du
använder apparaten första gången.


 




A USB-uttag
B Till nätuttaget
≥ Skjut in kontakterna så långt det går.
1 Öppna LCD-skärmen.
2 Anslut USB-kabeln till AC-
adaptern.
≥ Kontrollera att AC-adapterns stickkontakt
inte är lös eller inte sitter rakt i.
3 Sätt in AC-adaptern i ett
vägguttag.
4 Koppla USB-kabeln till den här
enheten.
≥ Statusindikatorn C blinkar i rött med cirka
2 sekunders intervaller (släckt i cirka
1 sekund, tänd i cirka 1 sekund), och
indikerar att laddningen har börjat.
Den stängs av när laddningen avslutats.
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 9 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 9
10
SQT0039 (SWE)
∫ Att koppla till en dator och ladda.
Ladda kameran, om du inte har AC-adaptern för hand.
A USB-kabel (medföljer)
≥ Skjut in kontakterna så långt det går.
≥ Tryck på strömbrytarknappen och stäng av
strömmen. (l 13)
≥ Använd endast den bifogade nätadaptern.
≥ Vi rekommenderar att du använder batterier från Panasonic (l 8).
≥ Om du använder andra batterier kan vi inte garantera produktens kvalitet.
≥ Värm inte och utsätt inte för öppen eld.
≥ Lämna inte batteriet (batterierna) i en bil som står i direkt solljus en längre tid med dörrar och
fönster stängda.
≥ Om du inte tänker använda apparaten under en längre tid, koppla bort USB-kabeln från kameran
för säkerhets skull.
≥ Det kanske inte går att ladda, beroende på datorns operativa miljö som används (till exempel en
personanpassad dator).
≥ Laddningen stoppar när strömmen stängs av på datorn eller den sätts i viloläge, och startar igen
när strömmen sätts på igen på datorn, eller då den återställs från viloläget.
≥ Kameran laddas om den är ansluten till en Panasonic Blu-ray-skivinspelare eller DVD-inspelare
via en USB-kabel, även om strömmen är avstängd.


1 Slå på strömbrytaren till datorn.
2 Koppla USB-kabeln.
≥ Statusindikatorn B blinkar i rött med cirka
2 sekunders intervaller (släckt i cirka 1 sekund,
tänd i cirka 1 sekund), och indikerar att
laddningen har börjat.
Den stängs av när laddningen avslutats.
≥ Använd endast den bifogade USB-kabeln.
(Funktionen är inte garanterad om du
använder andra USB-kablar.)
≥ Koppla alltid kameran direkt till datorn.
≥ Du kan inte ladda när statusindikatorn
blinkar snabbt, eller när den inte alls är tänd.
Ladda med AC-adaptern. (l 9)
≥ Det kommer att ta 2 eller 3 gånger så lång
tid för att ladda jämfört med när du
använder AC-adaptern.
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 10 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 10
11
(SWE) SQT0039
Laddningstid och inspelningstid
∫ Laddningstid/Inspelningstid
≥ Temperatur: 25 oC/fuktighet: 60%RH
≥ Tiden inom parentes är laddningstiden när kameran är ansluten till en dator, Panasonic Blu-ray-
skivinspelare eller DVD-inspelare.
≥ Dessa tider är ungefärliga.
≥ Den laddningstid som anges gäller när batteriet laddats ur helt. Laddningstid och
inspelningstid varierar beroende på användningsförhållanden som till exempel hög/låg
temperatur.
≥ Den faktiska inspelningstiden hänvisar till inspelningstiden på en skiva när start/stopp av
inspelning upprepas, apparaten sätts på och stängs av, zoomknappen flyttas osv.
∫ Batteriindikator
Batterikapaciteten visas på LCD-skärmen.
≥ Displayen förändras allteftersom batteriets laddning minskar.
# # # #
Om batteriet laddas ur, så blinkar . Ladda batteriet eller byt ut det mot ett fulladdat batteri.
Batteriets
modellnummer
[Spänning/kapacitet
(Minimum)]
Laddningstid
Inspelnin
gsformat
Inspelnings
läge
Max
kontinuerlig
inspelningstid
Faktisk
inspelningsbar
tid
Medföljande batteri/
VW-VBY100 (extra
tillval)
[3,6 V/970 mAh]
2 h 20 min
(3 h 10 min)
AVCHD
[HA], [HG],
[HE]
1 h 15 min 40 min
iFrame - 1 h 25 min
50 min
MP4 - 1 h 30 min
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 11 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 11
12
SQT0039 (SWE)
Enheten kan ta stillbilder eller spela in filmer på ett SD-kort. Läs följande om du ska spela in på ett
SD-kort.
Kort du kan använda i denna enhet
Använd SD-kort som överensstämmer med Class 4 eller mer i SD Speed Class Rating för
videobildsinspelning.
≥ Förvara minneskortet oåtkomligt för barn för att förhindra att de sväljer det.
Sätta i/ta ut ett SD-kort
När du använder ett SD-kort som inte är från Panasonic, eller ett som tidigare använts på annan
utrustning, för första gången på den här enheten, ska du formatera SD-kortet. (l 18) När SD-kortet
formateras, raderas alla inspelade data. Då data en gång raderats, går de inte att återställa.
Varning:
Kontrollera att åtkomstlampan släckts.
Förberedelse
Inspelning till ett kort
Bekräfta den senaste informationen om SD-minneskort/SDHC-minneskort/SDXC-minneskort
som kan användas för inspelning av videobilder på följande webbsida.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Webbsidan är endast på engelska.)
1 Öppna SD-kortluckan och sätt i (ta ur) SD-kortet i (ur) kortfacket B.
≥ Vänd etikettsidan C i den riktning som visas på bilden och trycka rakt in så långt det går.
≥ Tryck på mitten av SD-kortet och dra det sedan rakt ut.
2 Stäng SD-kortluckan ordentligt igen.
≥ Stäng igen säkert så att det klickar.



Åtkomstlampa
[ACCESS] A
≥ När den här enheten avläser
SD-kortet tänds
åtkomstlampan.
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 12 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 12
13
(SWE) SQT0039
Du kan sätta på och stänga av strömmen genom att trycka på strömbrytarknappen eller genom att
öppna och stänga LCD-skärmen.
Öppna LCD-skärmen och tryck på strömbrytarknappen för att sätta på kameran.
A Statusindikatorn tänds.
Kameran sätts på när LCD-skärmen öppnas och stängs av när skärmen stängs.
Klockan är inte inställd vid inköpstillfället. Se till att klockan ställs in.
¬ Ändra läget till .
1 Välj meny. (l 18)
2 Välj datum eller tid med 2/1 och ställ önskat värde med 3/4.
A När inställning av världstid visas:
[HEM]/ [RESMÅL]
≥ Året kan ställas in mellan 2000 och 2039.
3 Tryck på ENTER-knappen.
≥ Ett meddelande om inställning av världstid
visas. Ställ in världstiden genom att peka på
knappen ENTER.
≥ Tryck på knappen MENU för att avsluta inställningen.
≥ När du sätter på kameran för första gången visas ett meddelande i vilket du ombes att ställa in
datum och tid. Välj [JA] och utför steg 2 till 3 för att ställa in datum och tid.
Förberedelse
Slå på/av kameran
Så här sätter du på och stänger av strömmen med
strömbrytarknappen
Förberedelse
Ställa in datum och tid
: [INSTÄLLNING] # [KLOCKINST.]

Stänga av strömmen
Håll strömbrytarknappen intryckt tills statusindikatorn släcks.
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 13 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 13
14
SQT0039 (SWE)
Lägena (som passar för situationen) ställs in genom att du riktar kameran mot det du vill spela in.
≥ Öppna linsskyddet innan du slår på kameran.
1 Ändra läget till och öppna LCD-
skärmen.
2 Tryck på start-/stopp-knappen för
inspelning för att starta inspelningen.
A När du börjar spela in, ändras ; till ¥.
3 Tryck på inspelningens start/stoppknapp för att ställa inspelningen i
pausläge.
Grundläggande
Intelligent autoläge
Grundläggande
Spela in videobilder
Knapp för Intelligent automatiskt/
Manuellt
Tryck på den här knappen för att växla läge mellan
intelligent autoläge/manuellt läge.
/MANUAL
/MANUAL

HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 14 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 14
15
(SWE) SQT0039
≥ Öppna linsskyddet innan du slår på kameran.
1 Ändra läget till och öppna LCD-
skärmen.
2 Tryck på -knappen.
≥ Funktionsskärmen för stillbilder ( ) kommer att bli
röd medan stillbilder spelas in.
¬ Ändra läget till .
Grundläggande
Spela in stillbilder
Grundläggande
Använda zoomen
A Zoomreglage
Zoomreglaget visas under zoomningsåtgärden.
Zoomspak
T-sidan:
Närbildsinspelning (zooma in)
W-sidan:
Vidvinkelsinspelning (zooma ut)
≥ Zoomningshastigheten varierar beroende på det
inställningsområde till vilket du flyttar zoomknappen.
6 W
T
6 W
T

HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 15 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 15
16
SQT0039 (SWE)
1 Ändra läget till .
2 Välj ikonen för val av spelläge A
med 3/4/2 och tryck på ENTER-
knappen.
≥ Det kan också ställas in från menyn.
[VIDEOINST.] eller [BILDINST.] # [MEDIA, VIDEO/BILD]
3 Välj stillbild B eller video C för att
spela upp med hjälp av 3/4/2/1
och tryck på ENTER-knappen.
≥ Om du trycker på MENU-knappen, eller väljer
film/stillbild och trycker på ENTER-knappen,
är inställningen klar.
≥ När ett videoalternativ väljs, visas en ikon på miniatyrbildskärmen. ( , , )
4 Välj scen eller stillbild att spela
upp med 3/4/2/1, och tryck
sedan på knappen ENTER.
≥ När du väljer / och trycker på
knappen ENTER, så visas nästa
(föregående) sida.
5 Välj funktionsikon med
3/4/2/1.
D Funktionsikon
≥ Tryck på knappen ENTER för att visa/inte
visa funktionsikonen.
≥ Tryck på 3 för att starta/pausa
uppspelningen av filmen.
Grundläggande
Uppspelning av videobilder/stillbilder
15.11.2014
0h00m15s



15.11.2014
0h00m15s
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 16 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 16
17
(SWE) SQT0039
Se på video/bilder på din TV-apparat
Anslut den här enheten till en tv med en
HDMI-minikabel (extra tillval) eller en AV-
kabel (medföljer).
Ändra läget till för att spela upp.
A HDMI-minikontakt [HDMI]
B A/V-kontakt [A/V]
 
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 17 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 17
18
SQT0039 (SWE)
1 Tryck på MENU-knappen.
2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja
toppmeny A, och tryck sedan på
knappen ENTER.
3 Välj undermenyn B med 3/4 och
tryck på knapp 1 eller ENTER.
4 Välj önskat alternative
med 3/4/2/1, och
tryck på knappen
ENTER för att ställa in.
För att återgå till
föregående skärm
Tryck på 2 på markörknappen.
För att avsluta menyskärmen
Tryck på MENU-knappen.
∫ Om informationsvisning
Beskrivningar av valda undermenyer och
alternativ som visas i steg 3 och 4 visas.
∫ Om funktionsikoner
/ :
Markera och tryck på ENTER-knappen för
att byta sida.
:
Markera och tryck på ENTER-knappen för
att gå tillbaka till föregående skärm.
Språkval
Du kan välja språket på displayens fönster och
menyer.
Formatering
Tänk på att ett inspelningsmedium formateras
och alla data som spelats in på detta raderas
och går inte att återfå. Säkerhetskopiera viktiga
data på en dator, skiva etc.
Grundläggande
Använda menyskärmen
ユワヵユン
ヮユワヶ
: [INSTÄLLNING] # [LANGUAGE] #
önskat språk
: [INSTÄLLNING] # [MEDIAFORMAT]
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 18 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 18
19
(SWE) SQT0039
Högupplösande videokamera
Säkerhetsinformation
Övrigt
Specifikationer
Strömförsörjning: DC 5,0 V (När du använder nätadaptern)
DC 3,6 V (När du använder batteri)
Strömförbrukning: Inspelning;
3,5 W
Laddar;
5,3 W
Videoinspelningsformat:
[AVCHD]; kompatibelt med AVCHD-format
version 2.0
[iFrame], [MP4]; kompatibelt med MPEG-4
AVC-filformat (.MP4)
Videobildskomprimering:
MPEG-4 AVC/H.264
Ljudkomprimering:
[AVCHD]; Dolby® Digital/2 ch
[iFrame], [MP4]; AAC/2 ch
Inspelningsläge och överföringshastighet:
[HA]; Genomsnittligt 17 Mbps (VBR)
[HG]; Genomsnittligt 13 Mbps (VBR)
[HE]; Genomsnittligt 5 Mbps (VBR)
[iFrame]; Maximum 28 Mbps (VBR)
[MP4]; Genomsnittligt 1,5 Mbps (VBR)
Se bruksanvisningen (pdf-format) för
bildstorlek och inspelningstid för videobilder.
Format för stillbildsinspelning:
JPEG (Design rule for Camera File system,
baserat på Exif 2.2 standard)
Se bruksanvisningen (pdf-format) angående
antalet inspelningsbar bilder.
Inspelningsmedium:
SD-minneskort
SDHC-minneskort
SDXC-minneskort
Se sidan 12 för ytterligare detaljer om SD-kort
som kan användas i denna enhet.
Bildsensor:
1/5,8 typ (1/5,8z) 1MOS bildsensor
Totalt; 2510 K
Effektiva pixlar;
Videobilder/Stillbilder; 2120 K (16:9)
Lins:
Automatisk bländare, 38k optisk zoom, F1.8
till F4.2
Fokallängd;
2,35 mm till 89,3 mm
Makro (fullområdes autofokus)
Motsvarande 35 mm;
Videobilder/Stillbilder; 32,9 mm till 1646 mm
(16:9)
Minimalt fokusavstånd;
Normal; Cirka 3 cm (Vidvinkel)/Cirka 1,6 m
(Tele)
Zoom:
i.Zoom AV 50k
75k i.Zoom, 100k/2500k Digital Zoom
Bildstabiliseringsfunktion:
Elektronisk
Kreativ kontroll:
[Miniatyr effekt]/[Stumfilm]/[8mm film]/
[Intervall insp.]
Skärm:
6,7 cm (2,7z) bred LCD-skärm (Cirka 230 K
punkter)
Mikrofon:
Stereo
Min. erforderlig belysning:
Cirka 4 lx (1/25 med funktionen för svag
belysning i scenläge)
Cirka 1 lx med färg-nattfunktionen
AV-kontaktens videoutnivå:
1,0 Vp-p, 75 h, PAL-system
HDMI-minikontaktens videoutgångsnivå:
HDMI™
1080i/576p
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 19 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 19
20
SQT0039 (SWE)
Nätadapter
Säkerhetsinformation
AV-kontaktens audioutnivå (Linje):
251 mV, 600 h, 2 ch
HDMI minikontaktdon för ljudeffektnivån:
[AVCHD]; Dolby Digital/Linjär PCM
[iFrame], [MP4]; Linjär PCM
USB:
Läsfunktion
SD-kort; Läs bara (Inget upphovsrättsskydd)
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-uttag typ
Mini B
Batteriladdningsfunktion (Laddar från USB-
uttaget när huvudenheten är avstängd)
Dimensioner:
53 mm (B)k60 mm (H)k114 mm (D)
(inklusive utskjutande delar)
Vikt:
Cirka 181 g
[utan batteri (medföljer) och ett SD-kort (extra
tillval)]
Driftvikt:
Cirka 207 g
[med batteri (medföljer) och ett SD-kort (extra
tillval)]
Användningstemperatur:
0 oC till 40 oC
Användningsfuktighet:
10%RH till 80%RH
Batteriets drifttid:
Se sidan 11
Strömförsörjning:
AC 110 V till 240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning:
7 W
DC-utgång:
DC 5,0 V, 1,0 A
Dimensioner:
48,9 mm (B)k32,8 mm (H)k95,6 mm (D)
Vikt:
Cirka 58 g
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 20 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分
Page: 20
21
(SWE) SQT0039
∫ Iaktta all upphovsrättslig
lagstiftning
Inspelning av förinspelade band eller skivor,
eller annat publicerat eller utsänt material,
i andra syften än din egna privata
användning kan utgöra ett brott mot
upphovsrättslagen. Beträffande inspelning
av vissa material kan även personlig
användning vara föremål för restriktioner.
∫ Licenser
≥ SDXC-logon är ett varumärke som tillhör SD-
3C, LLC.
≥ “Logotyperna AVCHD” och “AVCHD” är
varumärken som tillhör Panasonic
Corporation och Sony Corporation.
≥ Tillverkad på licens från Dolby Laboratories.
Dolby och den dubbla D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
≥ HDMI, logotypen HDMI och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC i USA och andra länder.
≥ Microsoft®, Windows® och Windows Vista® är
antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Microsoft Corporation
i USA och/eller andra länder.
≥ iMovie, Mac och Mac OS är varumärken som
tillhör Apple Inc. och de är registrerade i USA
och andra länder.
≥ Övriga namn på system och produkter som
nämns i denna bruksanvisning är vanligtvis
registrerade varumärken eller varumärken
som tillhör de tillverkare som utvecklat
systemet eller produkten i fråga.
Den här produkten har beviljats licens enligt
avtalet för AVC patentportfölj för konsumenters
personliga och icke-kommersiella användning
för att (i) koda video i överensstämmelse med
AVC-standard (“AVC-video”) och/eller (ii) koda
AVC-video som kodats av konsumenter som är
engagerade i en personlig och icke-kommersiell
aktivitet och/eller som erhållits från en
videoleverantör med licens att leverera AVC-
video. Ingen licens ges för, eller ska inbegripa,
annan användning. Ytterligare information kan
erhållas från MPEG LA och LLC.
Se http://www.mpegla.com.
Övrigt
Om upphovsrätt
HC-V130_EC_SQT0039_swe.book 21 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時14分

Question & answers

There are no questions about the Panasonic HC-V130 yet.

Ask a question about the Panasonic HC-V130

Have a question about the Panasonic HC-V130 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Panasonic HC-V130. Please make sure that you describe your difficulty with the Panasonic HC-V130 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.