Panasonic HC-V100 manual

View a manual of the Panasonic HC-V100 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Panasonic
  • Product: Videokamera
  • Model/name: HC-V100
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Engelsk, Spanska, Holländsk, Turkiska, Kroatiska, Tyska, Italiensk, Franska, Norska, Grekisk, Polska, Svenska, Portugis, Finska, Danska, Slovakien, Ungerska, Czech

Table of Contents

Page: 0
Bruksanvisning
Högupplösande videokamera
Modell nr. HC-V100
HC-V100M
Läs hela bruksanvisningen före användning.
until
2012/1/26
VQT3Y25
Page: 1
- 2 -
∫ Om inspelningsformat för
videobilder
Du kan välja mellan inspelningsformat
AVCHD eller iFrame för att spela in
videobilder med den här apparaten. (l 43)
AVCHD:
Du kan spela in bilder med
högupplösningskvalitet med det här
formatet. Det passar för visning på
bredbilds-TV eller för att spara på skiva.
iFrame:
Det här är ett inspelningsformat som passar
för uppspelning eller redigering på en Mac
(iMovie’11). Om iMovie’11 används, kan
videobilder med iFrame importeras
snabbare än videobilder med AVCHD.
Dessutom blir filstorleken mindre på
importerade bilder med iFrame än för
videobilder med AVCHD.
≥ Det är inte kompatibelt med videobilder
som spelats in i AVCHD-format.
∫ Skadeersättning angående
inspelat material
Panasonic åtar sig inget ansvar för skador
som uppstår direkt eller indirekt på grund av
någon typ av problem till följd av förlust av
inspelningar eller redigerat innehåll, och
garanterar inte något innehåll om
inspelningen eller redigeringen inte fungerar
korrekt. På samma sätt tillämpas
ovanstående i fall där någon typ av
reparation utförs på apparaten (inklusive
andra icke inbyggda minnesrelaterade
komponenter).
∫ Hantering av inbyggt minne
[HC-V100M]
Den här kameran har ett inbyggt minne. Var
försiktig med följande punkter när du
använder den.
Säkerhetskopiera regelbundet.
Det inbyggda minnet är för tillfällig lagring.
För att undvika att data raderas på grund av
statisk elektricitet, elektromagnetisk
strålning, skada och fel, bör du
säkerhetskopiera till en dator eller skiva.
(l 75)
≥ Åtkomstlampan [ACCESS] (l 8) tänds
medan SD-kortet eller det inbyggda
minnet avläses (initialisering, inspelning,
uppspelning, radering etc.). Utför inte
följande åtgärder när lampan lyser. Det
kan skada det inbyggda minnet eller
orsaka fel på kameran.
jStäng av kameran (ta ur batteriet)
jSätta i eller ta ur USB-
anslutningskabeln
jUtsätta apparaten för vibrationer eller
stötar
≥ Om kassering eller bortskaffning av
kameran. (l 98)
∫ Om imbildning (När linsen eller
LCD-skärmen är immig)
Imbildning uppstår när
omgivningstemperaturen eller fuktigheten
ändras. Se upp med imman eftersom den
orsakar fläckar och svampbildning på linsen
och LCD-skärmen och fel på kameran.
≥ Se sidan 101 för mer information om orsak
till och åtgärder som krävs för imbildningen.
Säkerhetsinformation
Page: 2
- 3 -
∫ Kort du kan använda i denna
enhet
SD-kort, SDHC-kort och SDXC-kort
≥ Minneskort med 4 GB eller mer som inte
har SDHC-logo eller minneskort med
48 GB eller mer som inte har SDXC-logo
är inte baserade på SD-kortets
specifikationer.
≥ Se sidan 13 för mer information om SD-
kort.
∫ För syftena med
bruksanvisningen
≥ SD-minneskort, SDHC-minneskort och
SDXC-minneskort kallas för “SD-kort”.
≥ Funktioner som kan användas för
inspelning och uppspelning av videobilder
indikeras med i
bruksanvisningen.
≥ Funktioner som kan användas för
inspelning och uppspelning av stillbilder
indikeras med i
bruksanvisningen.
≥ Referenssidor indikeras med en pil, till
exempel: l 00
Denna bruksanvisning är avsedd för
användning med modell och
. Bilderna kan skilja sig något
från originalet.
≥ De illustrationer som används i
bruksanvisningen visar modell
, men delar av förklaringen
hänför sig till andra modeller.
≥ Beroende på modellen kanske vissa
funktioner inte finns.
≥ Funktionerna kan variera, så läs noga.
≥ Alla modeller kanske inte finns beroende
på området där inköpet sker.
Page: 3
- 4 -
Säkerhetsinformation...............................2
Förberedelse
Namn och funktioner på
huvudkomponenter ..................................6
Strömförsörjning.......................................9
Sätt i/Ta ut batteriet ............................. 9
Ladda batteriet .................................. 10
Laddningstid och inspelningstid ........ 12
Inspelning till ett kort..............................13
Kort du kan använda i denna
enhet ................................................. 13
Sätta i/ta ut ett SD-kort...................... 14
Slå på/av kameran ..................................15
Att välja läge............................................16
Ställa in datum och tid............................17
Grundläggande
Före inspelning .......................................18
Välj inspelningsenhet [HC-V100M]........19
Spela in videobilder................................20
Spela in stillbilder ...................................22
Intelligent autoläge .................................23
Uppspelning av videobilder/
stillbilder..................................................25
Använda menyskärmen..........................28
Använda Inställningsmenyn ..................29
Avancerat (Inspelning)
Använda zoomen.................................... 36
Optisk bildstabiliseringsfunktion.......... 37
Inspelningsfunktioner för
funktionsikonerna .................................. 38
Funktionsikoner ................................ 38
Menyernas inspelningsfunktioner ........ 42
Manuell inspelning ................................. 48
Vitbalans ........................................... 48
Manuell slutartid/bländarvärde.......... 50
Inspelning med manuell fokus .......... 51
Avancerat (Uppspelning)
Uppspelningsåtgärder............................ 52
Uppspelning av videobilder med
funktionsikonen................................. 52
Skapa stillbilder från videobilder ....... 53
Upprepa uppspelning........................ 53
Återuppta föregående uppspelning... 54
Inzoomning av en stillbild under
uppspelning
(Zoomning vid uppspelning).............. 54
Olika uppspelningsfunktioner ............... 55
Spela upp videobilder/stillbilder efter
datum................................................ 55
Ändra inställning av uppspelning och
spela upp bildspel ............................. 56
Radera scener/stillbilder........................ 58
Avdelning av en scen (AVCHD) ........ 60
Hur du delar en scen för att radera
ett avsnitt (iFrame)............................ 61
Hur du skyddar scener/stillbilder....... 62
Se på video/bilder på din TV-apparat.... 63
Ansluta med en HDMI-minikabel ...... 66
Anslutning med AV-multikabeln ........ 66
Uppspelning med VIERA Link ............... 67
Innehåll
Page: 4
- 5 -
Kopiering/Dubbning
Kopiering från det inbyggda minnet till
SD-kortet [HC-V100M].............................69
Dubbning med en
Blu-ray-skivinspelare,
videoutrustningar etc. ............................71
Med dator
Vad du kan göra med en dator...............75
Licensavtal för slutanvändare ........... 77
Operativ miljö..........................................79
Installation...............................................82
Att koppla till en dator............................83
Om datorns display ........................... 85
Starta HD Writer LE 1.1...........................86
Så här läser du bruksanvisningarna
till programapplikationerna................ 86
Om du använder Mac..............................87
Övrigt
Indikationer..............................................88
Meddelanden...........................................90
Om filåterhämtning............................ 91
Felsökning...............................................92
Försiktighetsmått vid användning ........97
Om upphovsrätt ....................................102
Inspelningslägen/ungefärlig
inspelningsbar tid.................................103
Ungefärligt antal inspelningsbara
bilder ......................................................104
Page: 5
- 6 -
1 Högtalare
2 USB-uttag [ ] (l 71, 83)
3 Knapp för Intelligent automatiskt/
Manuellt [iA/MANUAL] (l 23)
4 Knapp för optisk bildstabilisering/
radering [ O.I.S./ ] (l 37, 58)
5 Knapp för strömpåslagning [ ]
(l 15)
6 HDMI-minikontakt [HDMI] (l 63, 67)
7 AV-multikontakt [AV MULTI] (l 63, 74)
≥ Använd AV- multikabeln (endast den
bifogade).
8 Batteriets låsspak [BATT] (l 9)
9 Omkopplare för att öppna/stänga
linsskyddet
När du inte använder enheten ska
linsskyddet stängas så att linsen skyddas.
≥ Skjut omkopplaren för att öppna/stänga
skyddet.
10 Linsskydd
11 Lins
12 Interna stereomikrofoner
Förberedelse
Namn och funktioner på
huvudkomponenter
AV MULTI
1
3
4
5
8
6 7
2
9
11
12
10
Page: 6
- 7 -
13 Menyknapp [MENU] (l 28)
14 Lägesväljare (l 16)
15 Statusindikator (l 15)
16 Start-/stoppknapp för inspelning (l 20)
17 markörknapp (l 25, 28, 38)
≥ Använd markörknappen för att välja
inspelningsfunktioner och
uppspelningsåtgärder och för att använda
menyskärmen.
≥ I den här bruksanvisningen benämns
markörknappen som nedan eller som
3/4/2/1.
Exempel: För att trycka ner (down)-
knappen
18 Enter-knapp [ENTER] (l 25, 28, 38)
19 LCD-skärm (l 18)
≥ Den kan öppnas till 90o.
≥ Den kan vridas upp till 180o A mot linsen
eller 90o B i motsatt riktning.
20 Batterihållare (l 9)
14
13 15 16
20
19
18
17
eller Tryck på 4
På grund av begränsningar i den teknik
som används vid tillverkningen av LCD-
produkter kan det förekomma små ljusa
eller svarta prickar på sökarskärmen. Detta
innebär dock inget funktionsfel och har
ingen inverkan på bilden som spelas in.
 
Page: 7
- 8 -
21 Stativgänga
≥ Om du sätter på ett stativ som har 5,5 mm
skruvar eller längre, kan det skada
kameran.
22 SD-kortfack (l 14)
23 Åtkomstlampa [ACCESS] (l 14)
24 Kortfack (l 14)
25 Stillbildsknapp [ ] (l 22)
26 Zoomspak [W/T] (I inspelningsläge)
(l 36)
Miniatyrdisplayväljare [ / ]/
Volymknapp [sVOLr]
(I uppspelningsläge) (l 26)
27 Likströmsintag [DC IN] (l 10)
≥ Använd endast den bifogade nätadaptern.
28 Handrem
Ställ in längden på handremmen så att det
passar din hand.
1 Dra i remmen.
2 Justera längden.
3 Byt ut remmen.
21
23
24
22
26
25
28
27



Page: 8
- 9 -
∫ Batterier du kan använda i denna enhet
Det batteri som kan användas på den här apparaten är VW-VBK180/VW-VBK360.
≥ Apparaten har en funktion för att urskilja batterier som kan användas säkert. Det
särskilda batteriet (VW-VBK180/VW-VBK360) är kompatibelt med denna funktion. De
enda batterier som passar för användning med den här apparaten är genuina
produkter från Panasonic och batterier som tillverkats av andra företag och
certifierats av Panasonic. (Batterier som inte är kompatibla med den här funktionen
kan inte användas). Panasonic kan inte på något sätt garantera kvalitet, utförande
eller säkerhet för batterier som tillverkats av andra företag och inte är genuina
produkter från Panasonic.
Sätt i/Ta ut batteriet
≥ Tryck på knappen för påslagning när du vill stänga av strömmen. (l 15)
Sätt i batteriet i den riktning bilden visar.
Förberedelse
Strömförsörjning
Man har funnit att oäkta batterier som är mycket lika den genuina produkten finns
på marknaden. Vissa av dessa batteripaket är inte tillräckligt internt skyddade för
att möta säkerhetsstandardernas krav. Risken finns att dessa batterier tar eld eller
exploderar. Tänk på att vi inte är ansvariga för någon olycka eller fel som uppstår
till följd av att icke genuina batterier används. För att säkra produkter ska
användas, vill vi rekommendera att använda Panasonic genuina batterier.
Ta ut batteriet
Håll strömbrytarknappen intryckt tills
statusindikatorn släcks. Ta sedan ur
batteriet medan du håller i apparaten för att
inte tappa den.
Flytta batteriets låsspak i pilens riktning
och ta ur batteriet när det låsts upp.
ャモヵヵ
Sätt in batteriet så att det blir låst
och du hör ett klickljud.
Page: 9
- 10 -
Ladda batteriet
Apparaten är i standbyläge när nätadaptern kopplas på. Den primära kretsen är alltid aktiv
“live” så länge nätadaptern är ansluten till eluttaget.
Viktigt:
≥ Använd den bifogade AC-adaptern. Använd den inte till någon annan apparat.
≥ Använd inte nätkabeln med någon annan utrustning eftersom den är avsedd för denna
enhet. Använd inte heller någon nätkabel från annan utrustning på den här enheten.
≥ Batteriet laddas inte om strömmen är påslagen.
≥ Batteriet bör laddas i en temperatur mellan 10 oC och 30 oC. (Batteriets temperatur
ska vara den samma.)
A Likströmsintag
≥ Skjut in kontakterna så långt det går.
1 Anslut AC-kabeln till AC-adaptern, sedan till AC-uttaget.
2 Anslut AC-adaptern till apparatens likströmsintag [DC IN].
≥ Var försiktig så att du inte klämmer DC-ingångsskyddet.
≥ Statusindikatorn blinkar rött i 2 sekundersintervaller (ca 1 sekund på, 1 sekund av) och
laddningen börjar.
Den stängs av när laddningen avslutats.
När du köper denna apparat är batteriet inte laddat. Ladda det fullständigt innan du
använder apparaten första gången.


Page: 10
- 11 -
∫ Anslutning till nätuttaget
Om du sätter på kameran medan den är ansluten med AC-adaptern, kan du använda ström
från nätuttaget till kameran.
∫ Att ladda genom att ansluta till annan utrustning
Du kan ladda genom att ansluta till annan utrustning via USB-kabeln (medföljer).
Se sidan 84.
≥ Om statusindikatorn blinkar ovanligt snabbt eller långsamt, se sidan 100.
≥ Vi rekommenderar att du använder Panasonic-batterier (l 12).
≥ Om du använder andra batterier kan vi inte garantera produktens kvalitet.
≥ Värm inte och utsätt inte för öppen eld.
≥ Lämna inte batteriet (batterierna) i en bil som står i direkt solljus en längre tid med dörrar
och fönster stängda.
Page: 11
- 12 -
Laddningstid och inspelningstid
∫ Laddningstid/Inspelningstid
≥ Temperatur: 25 oC/fuktighet: 60%RH
≥ Laddningstider inom parentes avser laddning från USB-uttag.
≥ Dessa tider är ungefärliga.
≥ Den laddningstid som anges gäller när batteriet laddats ur helt. Laddningstid och
inspelningstid varierar beroende på användningsförhållanden som till exempel hög/
låg temperatur.
≥ Den faktiska inspelningstiden hänvisar till inspelningstiden på en skiva när start/stopp av
inspelning upprepas, apparaten sätts på och stängs av, zoomknappen flyttas osv.
≥ Batterierna blir varma efter användning eller laddning. Apparaten värms också upp vid
användning. Detta är inte ett tecken på fel.
Batteriets
modellnummer
[Spänning/kapacitet
(Minimum)]
Laddningstid
Inspelnings
läge
Max kontinuerlig
inspelningstid
Faktisk
inspelningsbar
tid
Medföljande batteri/
VW-VBK180 (extra tillval)
[3,6 V/1790 mAh]
2 h 25 min
(5 h 45 min)
[HA], [HG],
[HX]
2 h 45 min 1 h 25 min
[iFrame] 3 h 15 min 1 h 40 min
VW-VBK360 (extra tillval)
[3,6 V/3580 mAh]
4 h 20 min
(10 h 40 min)
[HA] 5 h 25 min
2 h 50 min
[HG], [HX] 5 h 30 min
[iFrame] 6 h 25 min 3 h 20 min
Batteriindikator
≥ Displayen förändras allt efter att batteriets laddning minskar.
# # # #
Om det är mindre än 3 minuter kvar, så ändras färgen till röd. Om batteriet laddas
ur, börjar att blinka.
≥ Den återstående batteriladdningen visas när du använder ett batteri från Panasonic
som kan användas med den här enheten. Den aktuella tiden kan variera beroende på
hur du använder kameran.
≥ När en nätadapter eller batterier från andra tillverkare används visas inte den
återstående tiden för batteriet.
Page: 12
- 13 -
Kameran kan spela in stillbilder eller videobilder till ett SD-kort eller det inbyggda minnet. Läs
följande för att spela in till ett SD-kort.
Kort du kan använda i denna enhet
Använd SD-kort som överensstämmer med Class 4 eller mer i SD Speed Class Rating*
för videobildsinspelning.
* SD Speed Class Rating är
hastighetsstandarden för kontinuerlig
dataskrivning. Kontrollera t.ex. på kortets
etikett.
≥ Bekräfta den senaste informationen om SD-minneskort/SDHC-minneskort/
SDXC-minneskort som kan användas för inspelning av videobilder på följande webbsida.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Webbsidan är endast på engelska.)
≥ Användning av SD-minneskort på 256 MB eller mindre garanteras inte. Inte heller SD-
minneskort på 32 MB eller mindre kan användas för inspelning av videobilder.
≥ Minneskort med 4 GB eller mer som inte har SDHC-logo eller minneskort med
48 GB eller mer som inte har SDXC-logo är inte baserade på SD-kortets specifikationer.
≥ Funktionen garanteras inte hos minneskort som överskrider 64 GB.
≥ När skrivskyddstappen A på SD-kortet är låst kan ingen inspelning,
radering eller redigering utföras på kortet.
≥ Förvara minneskortet oåtkomligt för barn för att förhindra att de sväljer
det.
Förberedelse
Inspelning till ett kort
Kameran (en SDXC-kompatibel utrustning) är kompatibel med SD-kort, SDHC-kort och
SDXC-kort. När du använder ett SDHC-kort/SDXC-kort med annan utrustning, kontrollera
att utrustningen är kompatibel med dessa minneskort.
Korttyp Kapacitet
SD-minneskort 512 MB/1 GB/2 GB
SDHC-minneskort 4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
SDXC-minneskort 48 GB/64 GB
t.ex.:
32
Page: 13
- 14 -
Sätta i/ta ut ett SD-kort
Varning:
Kontrollera att åtkomstlampan släckts.
1 Öppna SD-kortluckan och sätt i
(ta ur) SD-kortet i (ur)
kortfacket B.
≥ Vänd etikettsidan C i den riktning som
visas på bilden och trycka rakt in så långt
det går.
≥ Tryck på mitten av SD-kortet och dra det
sedan rakt ut.
2 Stäng SD-kortluckan ordentligt
igen.
≥ Stäng igen säkert så att det klickar.
≥ Rör inte vid terminalerna på baksidan av
SD-kortet.
≥ Se till att SD-kortet inte får kraftiga stötar
eller böjs, och tappa det inte.
≥ Elektriska störningar, statisk elektricitet
eller funktionsavbrott på den här kameran
eller SD-kortet kan skada eller radera data
som sparats på SD-kortet.
≥ Gör inte följande när kortåtkomstlampan
tänds:
jTa ur SD-kortet
jStänga av kameran
jSätta i eller ta ur USB-anslutningskabeln
jUtsätta apparaten för vibrationer eller
stötar
Genom att göra vad som anges ovan
medan lampan är tänd kan data/SD-kort
eller enheten skadas.
≥ Utsätt inte kontakterna för SD-kortet för
vatten, smuts eller damm.
≥ Placera inte SD-korten på följande ställen:
jI direkt solljus
jDär det är mycket dammigt eller fuktigt
jNära värmeelement
jPlatser utsatta för betydande
temperaturförändringar (där det kan
förekomma kondens.)
jDär statisk elektricitet eller
elektromagnetisk strålning förekommer
≥ För att skydda SD-korten bör de sättas
tillbaka i sina fodral när du inte använder
dem.
≥ Om kassering eller bortskaffning av SD-
kort. (l 100)
Om du använder ett SD-kort som inte är från Panasonic, eller ett som tidigare använts på
annan utrustning, för första gången på den här enheten, måste kortet först formateras.
(l 33) När SD-kortet formateras raderas allt inspelat innehåll. Då data raderats går det
inte att återställa.



Åtkomstlampa [ACCESS] A
≥ När den här enheten avläser SD-kortet
eller det inbyggda minnet, tänds
åtkomstlampan.
Page: 14
- 15 -
Du kan sätta på och stänga av strömmen genom att trycka på strömbrytarknappen eller
genom att öppna och stänga LCD-skärmen.
Öppna LCD-skärmen och tryck på strömbrytarknappen för att sätta på
kameran.
A Statusindikatorn tänds.
Strömmen slås på när LCD-skärmen öppnas och stängs av när skärmen stängs.
Vid normal användning kan LCD-skärmen öppnas och stängas bekvämt för att sätta
på/stänga av strömmen.
∫ Sätta på strömmen
A Statusindikatorn tänds.
∫ Stänga av strömmen
B Statusindikatorn släcks.
≥ Vid inspelning av en rörliga bilder stängs strömmen inte av, även om du stänger LCD-
skärmen.
≥ I följande fall slås inte kameran på när LCD-skärmen öppnas. Tryck på knappen för
påslagning för att sätta i gång kameran.
jDå kameran köps
jNär du stängt av kameran genom att stänga av knappen
Förberedelse
Slå på/av kameran
Så här sätter du på och stänger av strömmen med strömbrytarknappen
Så här sätter du på och stänger av strömmen med LCD-skärmen
 Stänga av strömmen
Håll strömbrytarknappen intryckt tills
statusindikatorn släcks.
 
Page: 15
- 16 -
Ändra läget för att spela in eller spela upp.
Använd lägesomkopplaren för att ändra läge till eller .
Förberedelse
Att välja läge
Inspelningsläge (l 20, 22)
Uppspelningsläge (l 25, 52)
Page: 16
- 17 -
När du sätter på kameran för första gången visas ett meddelande i vilket du ombeds ställa in
datum och tid.
Välj [JA] och utför steg 2 till 3 nedan för att ställa in datum och klockslag.
¬ Ändra läget till .
1 Välj meny. (l 28)
2 Välj datum eller tid med 2/1 och ställ önskat värde med 3/4.
A När inställning av världstid visas
(l 29):
[HEM]/ [RESMÅL]
≥ Året kan ställas in mellan 2000 och 2039.
≥ Tiden visas enligt 24-timmarssystemet.
3 Tryck på ENTER-knappen.
≥ Ett meddelande om inställning av världstid visas. Ställ in världstiden genom att peka på
knappen ENTER. (l 29)
≥ Tryck på knappen MENU för att avsluta inställningen.
≥ Funktionen för datum och klockslag drivs med ett inbyggt-litiumbatteri.
≥ Om tidsvisningen är [- -],behöver det inbyggda litiumbatteriet laddas. För att ladda om det
inbyggda litiumbatteriet, ansluter du nätadaptern eller kopplar batteriet till kameran. Låt
enheten stå cirka 24 timmar så lagrar batteriet datum och klockslag i cirka 4 månader.
(Batteriet laddas fortfarande om även om kameran stängts av.)
Förberedelse
Ställa in datum och tid
: [INSTÄLLNING] # [KLOCKINST.]
Page: 17
- 18 -
∫ Grundläggande kamerahantering
1 Håll kameran med båda händerna.
2 För in handen genom handremmen.
≥ Se till att du står stadigt när du spelar in och att du inte kan kollidera med personer eller
några föremål.
≥ När du är utomhus bör du ta du bilderna med solljuset i ryggen. Om objektet är upplyst
bakifrån kan inspelningen bli mörk.
≥ Håll armarna nära kroppen och sära på fötterna för att få bättre balans.
≥ Täck inte över mikrofonerna med handen eller annat.
∫ Grundläggande videobildsinspelning
≥ Kameran ska normalt hållas stadigt under inspelning.
≥ Om du rör kameran medan du spelar in, gör det långsamt med konstant hastighet.
≥ Zoomfunktionen är praktisk vid inspelning av objekt du inte kan komma nära, men om du
överdriver användandet av inzoomning och utzoomning kan resultatet bli mindre bra
videobilder.
∫ Spela in dig själv
Vrid LCD-skärmen mot linssidan.
≥ Bilden vänds horisontellt, som om du såg den i en spegel.
(Den inspelade bilden är dock densamma som vid en
normal inspelning.)
≥ Endast vissa indikeringar visas på skärmen. När
visas ska du återställa LCD-skärmen i normalt läge och
kontrollera varnings-/alarmindikeringen. (l 90)
Grundläggande
Före inspelning
Page: 18
- 19 -
Kortet och det inbyggda minnet kan väljas separat för inspelning av videobilder eller
stillbilder.
1 Ändra läget till .
2 Välj meny. (l 28)
3 Välj medium för inspelning av videobilder och medium för
inspelning av stillbilder med 3/4/2/1, och tryck på knappen
ENTER.
≥ Media som väljs separat för videobilder eller stillbilder markeras i gult.
≥ Välj och tryck på knappen ENTER för att gå tillbaka till föregående skärm.
(inställningarna ändras inte)
4 Tryck på knappen MENU för att avsluta inställningarna.
Grundläggande
Välj inspelningsenhet [HC-V100M]
: [VAL AV MEDIA]
Page: 19
- 20 -
≥ Öppna linsskyddet innan du slår på kameran. (l 6)
1 Ändra läget till och
öppna LCD-skärmen.
2 Tryck på start-/stopp-
knappen för inspelning för
att starta inspelningen.
A När du börjar spela in, ändras
; till ¥.
3 Tryck på inspelningens start/stoppknapp för att ställa inspelningen i
pausläge.
∫ Om skärmindikationerna vid inspelning av videobilder
Grundläggande
Spela in videobilder
Inspelningsläge
R 1h20m
Ungefärlig återstående inspelningsbar tid
≥ När den återstående tiden är mindre än
1 minut, blinkar R 0h00m röd.
0h00m00s
Inspelad tid
≥ “h” är en förkortning av timme, “m” för
minut och “s” sekund.
≥ Varje gång kameran försätts i pausläge
vid inspelning återställs tidräknaren till
0h00m00s.

0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s
R 1h20m
R 1h20m
R 1h20m
Page: 20
- 21 -
≥ För att byta inspelningsformat, ska du ändra inspelningsläge. (l 43)
≥ Den bildsekvens som spelats in mellan det att du tryckte på start/stopp-knappen för att
starta inspelningen och att du tryckte på knappen igen för att pausa inspelningen utgör en
scen.
När du spelar in med [INSP.VAL] på [iFrame], delas scener som är längre än cirka
20 minuter automatiskt. (Inspelningen fortsätter sedan.)
≥ När [INSP.VAL] ställs på [iFrame], blir skärmen tillfälligt i pausläge när inspelningen ställs
på paus.
≥ (Maximalt inspelningsbara scener på ett enda SD-kort eller inbyggt minne)
≥ Maximalt antal inspelningsbara scener och antal olika datum blir mindre än i tabellen ovan
när det finns både scener med iFrame -format och stillbilder inspelade på ett SD-kort eller
det inbygga minnet.
≥ En pågående inspelning stannar inte, även om LCD-skärmen stängs.
≥ Se sidan 103 angående ungefärlig inspelningsbar tid.
Inspelningsformat [HA]/[HG]/[HX] [iFrame]
Inspelningsbara scener Cirka 3900 Cirka 89100
Olika datum (l 55) Cirka 200 Cirka 900
Om de inspelade videobildernas kompatibilitet
När videobilden spelas in i formatet AVCHD
≥ Endast videobilder som spelats in med formatet ställt på AVCHD stöds av
AVCHD -kompatibel utrustning. Bilder kan inte spelas med utrustningar som inte stöder
AVCHD (vanliga DVD-inspelare). Bekräfta att din utrustning stöder AVCHD genom att
se i bruksanvisningen.
≥ Det går inte alltid att visa videobilder som spelats in med inspelningsformatet ställt på
AVCHD på AVCHD -kompatibel utrustning. Spela i så fall upp på den här kameran i
stället.
När videobilden spelas in i formatet iFrame
≥ Du kan spela upp på en Mac (iMovie’11).
≥ Det är inte kompatibelt med videobilder som spelats in i AVCHD-format.
≥ Det går inte alltid att visa videobilder som spelats in med inspelningsformatet ställt på
iFrame på iFrame -kompatibel utrustning. Spela i så fall upp på den här kameran i
stället.
Page: 21
- 22 -
Stillbilder som spelats in med storleken (1920k1080) och bildformat på 16:9.
≥ Öppna linsskyddet innan du slår på kameran. (l 6)
1 Ändra läget till och
öppna LCD-skärmen.
2 Tryck på -knappen.
∫ Om skärmindikationerna i stillbildsinspelning
≥ Under inspelning av videobilder eller när du ställt på PRE-REC, kan du inte ta stillbilder.
≥ Du bör använda ett stativ när du tar stillbilder på mörka platser eftersom slutartiden blir
långsam.
≥ För att skriva ut en bild, ska du spara den på SD-kortet (l 69) och skriva ut med en dator
eller skrivare.
≥ Kanterna på stillbilder som spelats in på den här kameran med en bildkvot på 16:9 kan bli
avklippta vid utskrift. Kontrollera skrivaren eller fotocentret före utskrift.
≥ Se sidan 104 angående antal inspelningsbara bilder.
Grundläggande
Spela in stillbilder
Stillbildernas kvalitet (l 47)
Stillbildernas storlek
R3000
Återstående antal stillbilder
≥ Blinkar röd när [0] visas.
Indikator för operationer med stillbilder
(l 89)
2.1M
2.1M R3000
R3000
R3000
2.1M
Page: 22
- 23 -
Följande lägen som passar för situationen ställs in genom att du riktar enheten till det du vill
spela in.
≥ Beroende på inspelningsförhållandena, kanske kameran inte går in på önskat läge.
≥ I läget för porträtt, spotlight och svag belysning, omges ansiktet av en vit ram när det
identifierats. I porträttläget omges objektet som är större och närmare mitten av skärmen
av en orange ram. (l 44)
≥ Ansikten kan inte detekteras beroende på inspelningsförhållandena, som till exempel när
ansiktena är av viss storlek eller med viss lutning eller när den digitala zoomen används.
Grundläggande
Intelligent autoläge
Funktion Effekt
Porträtt Ansikten avläses och fokuseras automatiskt, och ljusstyrkan
justeras så att bilden blir tydlig.
Landskap Hela landskapet spelas in med intensiva färger utan att himlen
i bakgrunden, som kan vara mycket ljus bleknar.
Spotlight Ett mycket ljust objekt spelas in tydligt.
Svag
belysning
Det går också att få en tydlig inspelning i ett mörkt rum eller i
skymningen.
Normal I andra funktioner än de som beskrivs ovan, justeras
kontrasten för att ge en tydlig bild.
Knapp för Intelligent
automatiskt/Manuellt
Tryck på den här knappen för att
växla läge mellan Intelligent
automatiskt/Manuellt.
≥ Se sidan 48 om manuellt läge.
/MANUAL
Page: 23
- 24 -
∫ Intelligent autoläge
När du kopplar om till det Intelligenta automatiska läget, fungerar den automatiska
vitbalansen och autofokus och justerar automatiskt färgbalans och fokus.
Beroende på motivets ljusstyrka osv. justeras bländaröppning och slutartid automatiskt så att
optimal ljusstyrka erhålls.
≥ Det kan hända att färgbalansen och fokus inte justeras automatiskt beroende på ljuskällan
eller scenen. I så fall justerar du dessa inställningar manuellt. (l 48, 51)
Automatisk vitbalans
Bilden visar området över vilket den automatiska vitbalansen fungerar.
1) Den faktiska räckvidden för automatisk
vitbalansinställning på den här videokameran
2) Blå himmel
3) Molntäckt himmel (regn)
4) Solljus
5) Lysrör
6) Halogenlampa
7) Glödlampa
8) Vid soluppgång eller solnedgång
9) Stearinljus
Om den automatiska vitbalansen inte fungerar normalt, ska
vitbalansen justeras manuellt. (l 48)
Autofokus
Kameran fokuserar automatiskt.
≥ Autofokus fungerar inte korrekt i följande situationer. Spela
in bilder i det manuella fokusläget. (l 51)
jVid inspelning av bilder som innehåller både nära och avlägsna motiv
jInspelning av motiv bakom smutsiga eller dammiga fönster
jInspelning av motiv som omges av föremål med glansiga ytor eller som är
högreflekterande
4)
5)
6)
7)
8)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
6 000K
5 000K
4 000K
3 000K
2 000K
2)
1)
3)
9)
Page: 24
- 25 -
1 Ändra läget till .
2 Välj ikonen för val av spelläge
A med 3/4/2 och tryck på
knappen ENTER.
3
Välj den [VIDEO/BILD] du vill spela upp, tryck sedan på knappen
ENTER.
Välj [MEDIA] och [VIDEO/BILD] du vill spela upp, tryck sedan på
knappen ENTER.
≥ Tryck på MENU-knappen.
≥ När ett videoalternativ väljs, visas en ikon på miniatyrbildsdisplayen. ( , )
4 Välj scen eller stillbild att spela
upp med 3/4/2/1, och tryck
sedan på knappen ENTER.
≥ När du väljer / och trycker på
knappen ENTER, så visas nästa
(föregående) sida.
Grundläggande
Uppspelning av videobilder/stillbilder

15.11.2012
0h00m15s
Page: 25
- 26 -
5 Välj funktionsikon med
3/4/2/1.
A Funktionsikon
≥ Tryck på knappen ENTER för att visa/inte visa
funktionsikonen.
∫ Ändra miniatyrdisplayen
När miniatyrbilder visas, ändras visningen i följande ordning, om zoomspaken används till
sidan eller .
20 scener () 9 scener () 1 scen
≥ 9-scenersdisplayen kommer tillbaka om strömmen stängs av
eller läget ändras.
∫ Inställning av högtalarvolym
Flytta volymspaken för att ställa in högtalarens
volym under uppspelning av videobilder.
≥ Ljudet hörs bara vid normal uppspelning.
≥ Om kameran försätts i pausläge i 5 minuter återgår skärmen till att visa miniatyrbilder.
≥ Den återstående tiden för indikeringen av uppspelning nollställs till 0h00m00s för varje
scen.
≥ När AVCHD-scener växlar, kanske uppspelningen inte går så bra. (l 96)
≥ När du spelar upp iFrame-scener, pausar bilden tillfälligt och skärmen kanske blir svart när
scenerna växlar.
Uppspelning av videobilder Uppspelning av stillbilder
1/;: Uppspelning/paus
6: Söka bakåt på uppspelningen
5: Söka framåt på uppspelningen
∫: Stoppar uppspelningen och
visar miniatyrbilderna.
1/;: Start/paus för bildspel
(uppspelning av stillbilderna i
nummerföljd).
2;: Uppspelning av föregående
bild.
;1: Uppspelning av nästa bild.
∫: Stoppar uppspelningen och
visar miniatyrbilderna.
Mot “r”: Ljudstyrkan ökar
Mot “s”: Ljudstyrkan minskar
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

Page: 26
- 27 -
Videobilders kompatibilitet
≥ Den här kameran är baserad på AVCHD-format/MPEG-4 AVC-filformat.
AVCHD -format
≥ Videosignalen för AVCHD som kan spelas upp med den här enheten är 1920k1080/50i.
≥ Den här kameran kan försämra eller inte spela upp videobilder som spelats in eller
skapats på andra produkter, och andra produkter kan försämra eller inte spela upp
videobilder som tagits på den här kameran, även om produkterna stöder AVCHD.
( visas för videor som inte kan spelas upp med den här kameran)
iFrame-format
≥ Videosignalen för iFrame som inte kan spelas upp med den här enheten är 960k540/25p.
≥ Videobilder som spelats in i iFrame och AVCHD är inte kompatibla med varandra.
≥ Den här kameran kan försämra eller inte spela upp videobilder som spelats in eller
skapats på andra produkter, och andra produkter kan försämra eller inte spela upp
videobilder som tagits på den här kameran, även om produkterna stöder iFrame.
( visas för videor som inte kan spelas upp med den här kameran)
Stillbildskompatibilitet
≥ Den här enheten uppfyller kraven för standarden DCF (Design rule for Camera File
system) som fastställts av JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
≥ Filformatet för stillbilder som stöds av den här kameran är JPEG. (Inte alla JPEG
formaterade filer kan spelas upp.)
≥ Den här enheten kan skada eller inte spela upp stillbilder som spelats in eller skapats
med annan utrustning. På samma sätt kan en annan utrustning skada eller inte spela
upp stillbilder som spelats in med den här enheten.
Page: 27
- 28 -
1 Tryck på MENU-knappen.
2 Tryck på 3/4/2/1 för att välja
toppmeny A, och tryck sedan
på knappen ENTER.
3 Välj undermenyn B med 3/4
och tryck på knapp 1 eller
ENTER.
4 Välj önskat alternative med
3/4/2/1, och tryck på
knappen ENTER för att ställa in.
För att återgå till föregående skärm
Tryck på 2 på markörknappen.
För att avsluta menyskärmen
Tryck på MENU-knappen.
∫ Om informationsvisning
Beskrivning av valda undermenyer och
alternativ som visas i steg 3 och 4, och
meddelanden för att bekräfta inställningarna
visas.
∫ Om funktionsikoner
/ :
Välj och tryck sedan på knappen ENTER
för att växla sida för meny och
miniatyrbildsvisning.
:
Välj och tryck sedan på knappen ENTER
för att gå tillbaka till föregående skärm
som t.ex. vid menyinställning etc.
Grundläggande
Använda menyskärmen
Page: 28
- 29 -
≥ Alternativ som visas varierar beroende på lägesomkopplarens position eller
inställningar.
Välj meny.
Skärmfönstret kan ändras till [PÅ] (all information visas) eller [AV] (en del information visas).
Se sidan 65.
Se sidan 17.
Du kan visa och spela in tiden på resmålet genom att ställa in din hemort och resmålet.
1 Välj [VÄRLDSTIDSINST] och tryck på ENTER.
≥ Om klockan inte ställts in, justera till aktuell tid. (l 17)
≥ När [HEM] (din hemzon) inte ställts in, visas meddelandet. Tryck på ENTER och gå till steg 3.
2 (Endast när du ställer in din hemzon)
Välj [HEM] med 2/1 och tryck på ENTER.
3 (Endast när du ställer in din hemzon)
Välj din hemzon med 2/1 och
tryck på knappen ENTER.
≥ Tryck på 3 för att ställa in sommartid.
visas och
sommartidsinställning sätts på,
tidsskillnaden från GMT sätts fram en
timme. Tryck på 3 igen för att gå
tillbaka till normal tidsinställning.
4 (Endast när du ställer in
destinationsmålet för din resa)
Välj [RESMÅL] med 2/1 och tryck på ENTER.
≥ När hemzonen ställs in för första gången, visas skärmen för val av hem/resmål när du ställt
in hemzonen. Om den redan ställts in en gång, utför du menyns steg 1.
Grundläggande
Använda Inställningsmenyn
: [INSTÄLLNING] # önskad inställning
[BILDSKÄRM] [PÅ]/[AV]
[EXT. DISPLAY] [ENKEL]/[DETALJERAD]/[AV]
[KLOCKINST.]
[VÄRLDSTIDSINST]


A Aktuell tid
B Tidsskillnad från GMT
(Greenwich Mean Time)
Page: 29
- 30 -
5 (Endast när du ställer in
destinationsmålet för din resa)
Välj ditt resmål med 2/1 och
tryck på ENTER.
≥ Tryck på 3 för att ställa in
sommartid. visas och
sommartidsinställningen visas.
Resmålets tid och tidsskillnaden
från hemzonens tid ställs fram en
timme. Tryck på 3 igen för att gå
tillbaka till normal tidsinställning.
≥ Stäng inställningen genom att trycka
på knappen MENU. visas och
tiden på resmålet anges.
Att åter visa hemortens inställning
Ställ in hemzonen genom Steg 1 till 3, och avsluta inställningen genom att trycka på knappen
MENU.
≥ Om du inte kan hitta resmålet i de zoner som visas på skärmen kan du ställa in den tid som
skiljer från hemzonen.
Du kan ändra visningssätt av datum och klockslag.
Du kan ändra datumformatet.
Efter ungefär 5 minuters inaktivitet stängs kameran av automatiskt för att förhindra att
batteriet laddas ur.
≥ Den här kameran stängs inte av automatiskt även om [EKONOMILÄGE (BATT)] står på
[PÅ] i följande fall:
jAtt använda AC-adapter*
jSå här används USB-kabeln för dator etc.
jnär PRE-REC används
jUnder uppspelning av ett bildspel
* När du aktiverar [EKONOMILÄGE (AC)], stängs den här enheten av automatiskt.
[DATUM/TID] [DATUM]/[D/T]/[AV]
[DATUMSTIL] [Å/M/D]/[M/D/Å]/[D/M/Å]
[EKONOMILÄGE (BATT)] [PÅ]/[AV]


C Lokaltiden på det valda resmålet
D Tidsskillnad mellan resmål och
hemzon
Page: 30
- 31 -
När cirka 30 minuter har gått utan att någon åtgärd utförts medan AC-adaptern var ansluten
till den här kameran, stängs kameran av automatiskt.
≥ Den här kameran stängs inte av automatiskt även om [EKONOMILÄGE (AC)] står på [PÅ]
i följande fall:
jSå här används USB-kabeln för dator etc.
jnär PRE-REC används
jUnder uppspelning av ett bildspel
Den här enheten återupptar inspelningen pausläget cirka 0,6 sekunder efter att LCD-
skärmen öppnats igen.
≥ När snabbstartens standbyläge är på, används cirka 40% av effekten i pausläget för
inspelning och inspelningstiden reduceras.
≥
Snabbstarten fungerar inte om det inte sitter något SD-kort i.
≥
Starttiden blir kortare om [SD-KORT] väljs i [VAL AV MEDIA], även om inget SD-kort sitter i.
≥ Ändra läget till .
1 Ställ [SNABBSTART] på [PÅ].
2 Stäng LCD-skärmen.
Statusindikatorn A blinkar med grönt ljus och
kameran går in i snabbstartens standbyläge.
3 Öppna LCD-skärmen.
Statusindikatorn A tänds i rött och kameran ställs
på inspelningspaus.
≥ Standbyläget för snabbstart avbryts om
jcirka 5 minuter förflutit
jläget ställs på
≥ Justeringen kan ta en stund för den automatiska vitbalansen.
≥ I snabbstartläget blir zoomförstoringen 1k.
≥ När Snabbstarten ställts i beredskapsläge automatiskt med [EKONOMILÄGE (BATT)]
(l 30)/[EKONOMILÄGE (AC)], stäng LCD-skärmen en gång och öppna den igen.
≥ Stäng av kameran med strömbrytarknappen.
[EKONOMILÄGE (AC)] [PÅ]/[AV]
[SNABBSTART] [PÅ]/[AV]


Page: 31
- 32 -
Start och stop av inspelning och kamerans påslagning/avstängning kan bekräftas med det
här ljudet.
2 pipljud, 4 gånger
När ett fel uppstår. Läs meningen som står på skärmen. (l 90)
Detta gör det lättare att se LCD-skärmen på ljusa platser och utomhus.
≥ Dessa inställningar påverkar inte de inspelade bilderna.
≥ När AC-adaptern används, ställs LCD-skärmen automatiskt på .
≥ När LCD-skärmen är ljus, blir den inspelningsbara tiden med batteriet kortare.
Ljusstyrka och färgdensitet justeras på LCD-skärmen.
≥ Dessa inställningar påverkar inte de inspelade bilderna.
1 Välj [LCD-INST.] och tryck på ENTER.
2 Välj alternativ med 3/4, och tryck på knappen ENTER för att ställa in.
3 Tryck på 2/1 för att justera, och tryck på knappen ENTER.
≥ Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyskärmen.
Se sidan 66.
Se sidan 66.
Se sidan 66.
Se sidan 67.
Se sidan 65.
[LJUDSIGNAL] / /[AV]
(Låg volym)/ (Stark volym)
[LCD PÅ] / / /
(Ger ännu mer ljus)/ (Ger mer ljus)/ (Normal)/ (Ger mindre ljus)
[LCD-INST.]
[LJUSSTYRKA]: LCD-skärmens ljusstyrka
[FÄRG]: LCD-skärmens färgnivå
[AV MULTI] [KOMPONENT]/[AV-UTGÅNG]
[COMPONENT] [1080i]/[576i]
[HDMI UPPLÖSN.] [AUTO]/[1080i]/[576p]
[VIERA Link] [PÅ]/[AV]
[TV-BILDFÖRH] [16:9]/[4:3]
+2 +1 0 -1
+2 +1 0 -1
+1
Page: 32
- 33 -
Ställ in på [JA] för att ändra menyinställningarna till standardinställningen.
(Endast när läget är i position )
≥ Inställning för [VAL AV MEDIA]*
, [KLOCKINST.] och [LANGUAGE] ändras inte.
* För användare som har , visas inte den här menyn.
Tänk på att ett inspelningsmedium formateras och alla data som spelats in på detta raderas
och går inte att återfå. Säkerhetskopiera viktiga data på en dator, skiva etc. (l 75)
≥ När formateringen är klar trycker du på MENU-knappen för att avsluta
meddelandeskärmen.
≥ Formatera SD-kortet när SD-kortet ska kasseras/lämnas bort. (l 100)
≥ Stäng inte av apparaten och ta inte ut SD-kortet under formatering. Utsätt inte apparaten
för vibrationer eller stötar.
Tänk på att ett inspelningsmedium formateras och alla data som spelats in på detta raderas
och går inte att återfå. Säkerhetskopiera viktiga data på en dator, skiva etc. (l 75)
1 Välj [MEDIAFORMAT] och tryck på ENTER.
2 Välj [Inbyggt minne] eller [SD-KORT] med 3/2/1, tryck sedan på knappen
ENTER.
≥ När formateringen är klar trycker du på MENU-knappen för att avsluta
meddelandeskärmen.
≥ Formatera SD-kortet när SD-kortet ska kasseras/lämnas bort. (l 100)
≥ Formatera det inbyggda minnet när enheten ska kasseras/lämnas bort. (l 98)
≥ Stäng inte av apparaten och ta inte ut SD-kortet under formatering. Utsätt inte apparaten
för vibrationer eller stötar.
[INIT.INST.]
[KORTFORMAT]
Använd den här enheten för att formatera inspelningsenheterna.
Formatera inte ett SD-kort med annan utrustning, som till exempel en dator. Kortet
kanske inte kan användas på den här kameran i så fall.
[MEDIAFORMAT]
Använd den här enheten för att formatera inspelningsenheterna.
Formatering av det inbyggda minnet kan bara göras med den här enheten.
Formatera inte SD-kort med annan utrustning som t.ex. en dator. Kortet kanske inte
går att använda på den här enheten.
Page: 33
- 34 -
Det använda utrymmet och återstående inspelningsbar tid på SD-kortet kan bekräftas.
≥ När lägesomkopplaren ställs på , visas den återstående inspelningsbara tiden för valt
inspelningsläge.
≥ Tryck på knappen MENU för att stänga av indikeringen.
≥ SD-kortet kräver visst utrymme för att lagra systemfiler till information och hantering, så att
det faktiskt användbara utrymmet är något mindre än det värde som anges. Det
användbara utrymmet beräknas i allmänhet som 1 GB=1.000.000.000 byte. Kapaciteten
på den här enheten, datorn och programvaran uttrycks som
1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 byte. Därför ser det indikerade värdet mindre ut.
Det använda utrymmet och den återstående inspelningsbara tiden på SD-kortet och i det
inbyggda minnet kan kontrolleras.
≥ Om du trycker på knappen ENTER växlar visningen mellan SD-kort och inbyggt minne.
≥ När lägesomkopplaren ställs på , visas den återstående inspelningsbara tiden för valt
inspelningsläge.
≥ Tryck på knappen MENU för att stänga av indikeringen.
≥ SD-kortet eller det inbyggda minnet kräver visst utrymme för att lagra systemfiler till
information och hantering, så att det faktiskt användbara utrymmet är något mindre än det
värde som anges. Det användbara SD-kortets/inbyggda minnets utrymme är i allmänhet
beräknat som 1 GB=1.000.000.000 byte.Kapaciteten på den här enheten, datorn och
programvaran uttrycks som 1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 byte. Därför ser
det indikerade värdet mindre ut.
[KORT STATUS]
[MEDIA STATUS]
Page: 34
- 35 -
Den här posten används för att starta demoläget.
(Endast när läget är i position )
Om [DEMOLÄGE] ställs på [PÅ] och du trycker på knappen MENU när inget SD-kort sitter i
och medan den här kameran är ansluten till nätadaptern, så startar demonstrationen
automatiskt.
Om någon åtgärd utförs, avbryts demonstrationen. Om däremot inget händer på cirka
5 minuter så startar demonstrationen automatiskt igen. För att stoppa demonstrationen
ställer du [DEMOLÄGE] på [AV] eller sätter i ett SD-kort.
Det här funktionen används för att starta demo för den optiska bildstabiliseringsfunktionen.
(Endast när läget är i position )
Välj [O.I.S DEMO] och tryck på ENTER så startar demonstrationen automatiskt.
När du trycker på knappen MENU, avbryts demonstrationen.
Du kan byta språket på skärmen och i menyfönstret.
[DEMOLÄGE] [PÅ]/[AV]
[O.I.S DEMO]
[LANGUAGE]
Page: 35
- 36 -
¬ Ändra läget till .
A Zoomreglage
≥ Zoomningshastigheten varierar beroende på det inställningsområde till vilket du flyttar
zoomknappen.
≥ Maximal zoomförstoring kan ställas in med [ZOOM LÄGE]. (l 43)
∫ Om zoomreglaget
Zoomreglaget visas under zoomningsåtgärden.
≥ Om du tar bort fingret från zoomknappen under zoomning, kan driftljudet spelas in. Rör
den försiktigt, när du ska ställa tillbaka den i dess ursprungliga läge.
≥ När zoomförstoringen är 37k, fokuseras objekten vid omkring 1,6 m eller mer.
≥ När zoomförstoringen är 1k, kan videokameran fokusera på ett objekt på cirka 3 cm
avstånd från linsen.
Avancerat (Inspelning)
Använda zoomen
Zoomspak
T-sidan:
Närbildsinspelning (zooma in)
W-sidan:
Vidvinkelsinspelning (zooma ut)
6 W
T
6 W
T

T
W
 
B Optisk Zoom
C i.Zoom/Digital zoom (Blå)
Page: 36
- 37 -
Den optiska bildstablisatorn kan etablera bilden utan att minska bildkvaliteten så mycket.
¬ Ändra läget till .
≥ Stabilisering kanske inte är möjlig under förhållanden med starka skakningar.
Avancerat (Inspelning)
Optisk bildstabiliseringsfunktion
Knapp för optisk bildstabilisering/radering
Tryck på knappen för att sätta på/stänga av den optiska
bildstabilisatorn.
Inställning av (På) # avbryts
≥ När du vill spela in medan du promenerar,
rekommenderar vi att du sätter på den optiska
bildstabilisatorn.
≥ När du använder ett stativ vid inspelning, rekommenderar
vi att du stänger av den optiska bildstabilisatorn.
O.I.S./
Page: 37
- 38 -
Välj funktionsikoner för att lägga till olika effekter till de tagna bilderna.
¬ Ändra läget till .
1 Tryck på knappen ENTER för
att visa funktionsikonerna på
skärmen.
≥ Indikationen ändras varje gang du trycker
på 4 på markörknappen.
≥ Tryck på knappen ENTER för att visa/inte
visa funktionsikonen.
2 (t.ex. Motljuskompensation)
Välj en funktionsikon.
≥ Välj funktionsikonen igen för att avbryta
funktionen.
≥ Se motsvarande sidor för att avbryta
följande funktioner.
jHjälpläge (l 39)
jRiktlinjer (l 39)
Funktionsikoner
*1 Visas inte under inspelning.
*2 Visas inte i det intelligenta automatiska
läget.
≥ Om du stänger av kameran eller ändrar läget
till , så avbryts inspelningsfunktionerna
motljuskompensation, Telemakro, PRE-REC
och färg-nattseende.
≥ Om du stänger av strömmen avbryts
toningsfunktionen.
≥ Kan ställas in från menyn.
(Utom för Hjälpläge och PRE-REC)
Avancerat (Inspelning)
Inspelningsfunktioner för
funktionsikonerna
1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
Toning
Motljuskompensation
Hjälpläge*1
Riktlinjer
Telemakro*1
PRE-REC*1
Slät hud-läget*1, 2
Intelligent kontrastkontroll*2
Färg-natt*1, 2
Page: 38
- 39 -
När du startar inspelningen visas bild/ljud gradvis.
(Intoning)
När du startar inspelningen försvinner bild/ljud gradvis.
(Uttoning)
≥ Inställning av in- och avtoning avbryts när inspelningen
stannar.
∫ Så här väljer du färg för in-/uttoning
≥ Miniatyrbilderna på de scener som spelats in med toning blir svarta (eller vita).
≥ Om den inspelningsbara tiden går ut när du startar inspelningen, tonas inspelningen av
och stannar automatiskt.
Bilden blir ljusare för att förhindra att ett objekt med bakgrundsbelysning blir mörkt.
Välj önskad ikon genom att använda
markörknappen för att visa en förklaring
på skärmen.
Avsluta hjälpläget
Tryck på MENU knappen eller välj [END].
≥ Det går inte att spela in eller ställa in funktioner när kameran står i hjälpläge.
Du kan kontrollera om bilden är jämn medan du spelar in. Funktionen kan också
användas för att värdera balansen i bildens komposition.
Den växlar varje gang ikonen väljs.
# # # Inställningen avbruten
≥ Riktlinjerna visas inte på bilder som just spelas in.
Toning
: [INST INSP] # [TONA FÄRG] # [VIT] eller
[SVART]
Motljuskompensation
Hjälpläge
Riktlinjer
(Intoning)
(Uttoning)
Page: 39
- 40 -
En mer effektfull bild kan erhållas genom att objektet fokuseras endast i närbild och
om bakgrunden skuggas.
≥ Kameran kan fokusera på bildmotivet vid ett avstånd på cirka 70 cm.
≥ Om du ställer in telemakrofunktionen när zoomen står på mindre än 37k, justeras zoomen
automatiskt till 37k.
≥ Telemakrofunktionen avbryts när zoomförstoringen blir mindre än 37k.
Så kan du spela in bilder och ljud så att de startar cirka 3 sekunder innan start-/
stoppknappen för inspelning trycks in.
≥ visas på skärmen.
≥ Rikta kameran mot motivet i förhand.
≥ Inget pipljud avges.
≥ PRE-REC avbryts i följande fall.
jOm du ändrar läget
j
Om du tar ur SD-kortet
j
Om du tar ur SD-kortet medan [VAL AV MEDIA] står på [VIDEO/SD-KORT]
jOm du trycker du på MENU-knappen
jOm du stänger av kameran
jOm du börjar spela in
jNär 3 timmar passerat
≥ Efter inställning av PRE-REC och om inspelningen börjar inom mindre än 3 sekunder, kan
videobilder som tagits 3 sekunder innan man tryckt på inspelningens start- och stoppknapp
inte spelas in.
≥ Bilder som visas i miniatyr i uppspelningsläge skiljer sig från videobilder som visas när
uppspelningen startar.
Med denna funktion kan hudfärgen spelas in med mjukare toner, så att motivet ser mer
attraktivt ut.
Effekten blir större när du spelar in ett bystporträtt.
≥ Om bakgrunden eller något annat i scenen har färger som liknar hudtonen kommer även
de att justeras.
≥ Om ljusstyrkan inte är tillräcklig, så kanske effekten inte blir tydlig.
≥ Om du spelar in en person på avstånd, kanske inte ansiktet blir tydligt. I så fall kan du ta
bort slät-hudläget eller zooma in på ansiktet (närbild) för inspelning.
Telemakro
PRE-REC
Det förhindrar att du missar ett foto.
Slät hud-läget
PRE-REC
Page: 40
- 41 -
Detta gör att partier som är i skugga och svåra att se blir ljusare och minskar
vitmättnaden i ljusa partier samtidigt. Både ljusa och mörka partier kan spelas in
tydligt.
≥ Om det förekommer mycket mörka eller ljusa partier eller ljusstyrkan inte är tillräcklig, så
kanske effekten inte blir skarp.
Med den här funktionen kan du spela in färgbilder i omgivningar med svag belysning.
(Minimal belysning som krävs är cirka 1 lx)
≥ Den inspelade scenen ser ut att sakna ramar.
≥ Om inställningen görs på en ljus plats kan det hända att skärmen blir vitaktig ett tag.
≥ Ljusprickar som vanligen är osynliga kan synas, men det är ingen felfunktion.
≥ Du bör använda ett stativ.
≥ På mörka platser kan den automatiska fokuseringen bli lite långsammare. Det är normalt.
Intelligent kontrastkontroll
Färg-natt
Page: 41
- 42 -
≥ Ändra läget till .
När du spelar in bilder i olika situationer ställer det här läget automatiskt in optimal slutartid
och bländaröppning.
≥ (Solnedgång/Svag belysning)
jSlutartiden är 1/25 eller mer.
≥ (Solnedgång/Fyrverkeri/Landskap/Nattlandskap)
jBilden kan bli suddig när ett närbeläget objekt spelas in.
≥ (Sport)
jVid normal uppspelning kan det hända att bildens rörelse inte ser jämn ut.
jFärg och ljusstyrka på skärmen kan ändras under inomhusbelysningar.
jOm ljusstyrkan inte är tillräcklig fungerar inte sportläget. Indikeringen blinkar.
≥ (Porträtt)
jFärg och ljusstyrka på skärmen kan ändras under inomhusbelysningar.
≥ (Fyrverkeri)
jSlutartiden är 1/25.
jBilden kan bli urblekt vid inspelning i ljus omgivning.
≥ (Nattlandskap)
jVi rekommenderar att du använder ett stativ.
Avancerat (Inspelning)
Menyernas inspelningsfunktioner
[SCENLÄGE]
: [INST INSP] # [SCENLÄGE] # önskad inställning
[AV]: Avbryt inställningen
5 Sport: Hur du får scener med snabba rörelser att bli mindre skakiga
med långsam uppspelning och uppspelningspaus
Porträtt: För att få personer att framträda mot bakgrunden
Spotlight: Bättre kvalitet när objektet är starkt belyst
Snö: Bättre bildkvalitet när du fotograferar i snöbetäckta
omgivningar
Sandstrand: Att göra havets eller himlens blå färg livfull
Solnedgång: Att göra soluppgångens eller solnedgångens röda färg livfull
Fyrverkeri: Att ta vackra bilder av fyrverkerier under natthimlen
Landskap: För vidsträckta landskap
Nattlandskap: Att avbilda kvälls- eller nattlandskap på ett vackert sätt.
Svag belysning: För mörka scener som till exempel skymning
Page: 42
- 43 -
Ställ in maximalt zoomomfång.
≥ Ju större digital zoomningsförstoring du väljer, desto sämre blir bildkvaliteten.
Växla bildkvalitet och inspelningsformat för videobilder som ska spelas in.
*1 Inspelningen får en högre kvalitet i följden [HA], [HG], och [HX].
*2 [iFrame] är ett format som passar för Mac (iMovie’11). Det rekommenderas när du ska
använda en Mac.
≥ Inspelningstid när batteriet används. (l 12)
≥ Den här funktionens standardinställning är läget [HG].
≥ Se sidan 103 angående ungefärlig inspelningstid.
≥ När kameran flyttas mycket eller snabbt, eller när ett objekt som rör sig snabbt spelas in
(speciellt vid inspelning i läget [HX]), kan mosaikliknande störningar uppstå på bilden vid
uppspelning.
[ZOOM LÄGE]
: [INST INSP] # [ZOOM LÄGE] # önskad inställning
[i.Zoom AV]: Upp till 37k
[i.Zoom 42k]: Med den här zoomfunktionen kan du få en bildkvalitet med
hög upplösning. (Upp till 42k)
[D.Zoom 90k]: Digital zoom (Upp till 90k)
[D.Zoom 2000k]: Digital zoom (Upp till 2000k)
[INSP.VAL]
: [INST INSP] # [INSP.VAL] # önskad inställning
[HA]/[HG]/[HX]*1
: Ställ inspelningsläget på AVCHD.
[iFrame]*2
: Ställ inspelningsläget på iFrame.
Page: 43
- 44 -
Identifierade ansikten visas med ramar.
≥ Upp till 15 ramar indikeras. Större ansikten och ansikten som befinner sig närmare
skärmens mitt får företräde framför andra.
∫ Inramning av prioriterade ansikten
Prioriterad ansiktsinramning visas som orange ramar. Fokus och justering av ljusstyrkan
utförs mot det prioriterade ansiktets inramning.
≥ Ansiktsinramning med prioritering visas endast med porträttfunktion i läget intelligent auto.
≥ Den vita ramen gäller endast för ansiktsidentifiering.
Om kameran vänds upp-och-ner kontinuerligt från det normala horisontella läget under
inspelning av videobilder, ställs den automatiskt på inspelningspaus.
≥ AGS-funktionen kan aktiveras och orsaka att kameran ställs på paus vid inspelning om du
spelar in ett objekt rakt ovanför eller under dig.
[ANSIKTSINRAMNING]
: [INST INSP] # [ANSIKTSINRAMNING] # önskad inställning
[FRÄMSTA]:
Bara det inramade prioriterade ansiktet visas.
[ALLA]:
Alla inramade detekterade ansikten visas.
[AV]:
Avbryt inställningen.
[AGS]
: [INST INSP] # [AGS] # [PÅ]
Page: 44
- 45 -
Du kan spela in ljusa bilder även där det är mörkt genom att ställa in långsammare slutartid.
≥ Växla till manuellt läge. (l 48)
≥ Slutartiden ställs på 1/25 eller mer beroende på ljuset i omgivningen.
≥ När slutartiden blir 1/25, kan skärmen bli som om bilder saknades och efterbilder
framträder.
Reducerar vindbruset som uppstår i de inbyggda mikrofonerna.
≥ Växla till manuellt läge. (l 48)
≥ Funktionens standardinställning är [AV].
≥ När du kopplar om till det intelligenta automatiska läget ställs [VIND BRUS] på [AV], och
inställningen går inte att ändra.
≥ Du kanske inte ser full effekt beroende på inspelningssituationerna.
[AUTO LÅNGS. SLUT.]
: [INST INSP] # [AUTO LÅNGS. SLUT.] # [PÅ]
[VIND BRUS]
: [INST INSP] # [VIND BRUS] # [PÅ]
Page: 45
- 46 -
Vid inspelning kan ingångsnivån från de inbyggda mikrofonerna justeras.
≥ Växla till manuellt läge. (l 48)
1 Välj meny.
2 (När [ÄNDRAr ]/[ÄNDRA] valts)
Tryck på 2/1 för att justera.
≥ Justera mikrofonens insignal så att de sista 2
fälten på förstärkarvärdet inte är röda.
(Annars förvrängs ljudet.) Välj en lägre
inställning för mikrofonens insignal.
3 Tryck på knappen ENTER för att
fastställa mikrofonens ingångsnivå
och tryck sedan på knappen MENU.
≥ (Mikrofoningångens
nivåmätare) visas på skärmen.
≥ I det Intelligenta Automatiska läget sätts den här inställningen på [AUTO] och går inte att
ändra.
≥ Nivåmätaren till mikrofoningången visar det större av värdena från de två inbyggda
mikrofonerna.
≥ Du kan inte spela in med ljudet helt avstängt.
[MICNIVÅ]
: [INST INSP] # [MICNIVÅ] # önskad inställning
[AUTO]: AGC aktiveras och inspelningsnivån ställs in automatiskt.
[ÄNDRAr ]: Önskad inspelningsnivå kan ställas in.
AGC aktiveras och minskar störningarna.
[ÄNDRA]: Önskad inspelningsnivå kan ställas in.
Du kan spela in naturligt ljud.
A Vänster
B Höger
C Mikrofonens ingångsnivå
Page: 46
- 47 -
Välja bildkvalitet.
Du kan lägga till ett slutarljud när du spelar in stillbilder.
[KVALITET]
: [BILD] # [KVALITET] # önskad inställning
: Stillbilderna spelas in med hög bildkvalitet.
: Antalet inspelade stillbilder prioriteras. Bilderna spelas in med normal
bildkvalitet.
[SLUTARLJUD]
: [BILD] # [SLUTARLJUD] # önskad inställning
: Svag volym
: Stark volym
[AV]: Avbryt inställningen.
Page: 47
- 48 -
¬ Ändra läget till .
Tryck på knappen iA/MANUAL för att växla till manuellt läge.
≥ visas på skärmen.
≥ Tryck på knappen ENTER för att visa/inte visa den manuella ikonen.
≥ Sidan växlar för varje tryck på 4.
Vitbalans
Den automatiska vitbalansfunktionen kan inte alltid reproducera naturliga färger, beroende
på scenerna och ljusförhållandena. I så fall kan du justera vitbalansen manuellt.
≥ Tryck på knappen iA/MANUAL för att växla till manuellt läge.
1 Välj [WB] med markörknappen.
2 Tryck på 2/1 för att välja
vitbalansläge.
≥ Välj det optimala läget genom att bekräfta färgen
på skärmen.
Avancerat (Inspelning)
Manuell inspelning
MNL
4/5NEXT
4/5NEXT
4/5NEXT 5/5NEXT
5/5NEXT
5/5NEXT
/MANUAL
Vitbalans
Manuell slutartid (l 50)
Justering av bländarvärde (l 50)
Fokus (l 51)
BACK
BACK
BACK
Page: 48
- 49 -
≥ Välj för att gå tillbaka till automatisk inställning, eller tryck på knappen iA/
MANUAL.
∫ Ställa in vitbalansen manuellt
1 Tryck på 2/1 för att välja , och fyll sedan
skärmen med ett vitt föremål.
2 Tryck på 3 för att ställa in.
≥ När displayen slutar blinka och tänds konstant,
är inställningen färdig.
≥ Om displayen fortsätter att blinka, kan
vitbalansen inte ställas in. Använd i så fall andra
vitbalanslägen.
≥ Om du sätter på kameran med linsskyddet på, kan den automatiska vitbalansen inte
utföras korrekt. Öppna alltid linsskyddet innan du sätter på kameran.
≥ När displayen blinkar, lagras den manuella vitbalans som tidigare justerats manuellt.
När inspelningsförhållandena ändras, ska vitbalansen ställas in igen.
≥ Om du ska ställa in både vitbalansen och bländare/bildförstärkning ska du börja med
vitbalansen.
≥ visas inte på skärmen när ställs in.
Ikon Läge/Inspelningssituationer
Automatisk vitbalansjustering
Utomhus i solsken: Utomhus under klar himmel
Molnfunktion: Utomhus under en mulen himmel
Inomhusfunktion 1: Glödlampor, videobelysningar som i en studio etc.
Inomhusfunktion 2: Färgade lysrör, natriumlampor i gymnastiksalar etc.
Manuellt vitbalansläge:
≥ Kvicksilverlampor, natriumlampor, vissa lysrör
≥ Belysning man använder till bröllopsmottagningar på hotell, strålkastare på
teater
≥ Soluppgång, solnedgång osv.
AWB
AWB
BACK
BACK
BACK
AWB AWB
Page: 49
- 50 -
Manuell slutartid/bländarvärde
Slutartid:
Justera den när du spelar in objekt med snabba rörelser.
Bländare:
Justera den när skärmen är för ljus eller för mörk.
≥ Tryck på knappen iA/MANUAL för att växla till manuellt läge. (l 48)
1 Välj [SHTR] eller [IRIS] med markörknappen.
2 Tryck på 2/1 för att justera inställningarna.
A : Slutartid:
1/50 till 1/8000
≥ Om [AUTO LÅNGS. SLUT.] ställs på [PÅ], blir
slutartiden mellan 1/25 och 1/8000.
≥ Slutartider närmare 1/8000 är snabbare.
B : Bländare/Förstärkningsvärde:
CLOSE !# (F16 till F2.0) !# OPEN !# (0dB till 18dB)
≥ Värden närmare CLOSE ger mörkare bilder.
≥ Värden närmare 18dB ger ljusare bilder.
≥ När bländarvärdet justeras till en ljusare nivå än OPEN ändras det till
bildförstärkningsvärdet.
≥ Tryck på knappen iA/MANUAL för att återgå till automatisk inställning.
≥ När du ska ställa in både slutartid och bländare/förstärkningsvärde ska du börja med
slutartiden och sedan ställa in bländare/förstärkningsvärde.
Manuell justering av slutartid
≥ Det syns ett ljusband kring objektet som lyser mycket klart eller har mycket hög reflektion.
≥ Vid normal uppspelning kan det hända att bildens rörelse inte ser jämn ut.
≥ Om du spelar in ett mycket ljust objekt eller spelar in under inomhusbelysning, kan färgen
och ljusstyrkan på skärmen ändras eller en horisontell linje visas på skärmen. Spela i så
fall in i det intelligenta automatiska läget eller ställ slutartiden på 1/100 på områden där
strömfrekvensen är 50 Hz, eller 1/125 på områden med 60 Hz.
Manuell inställning av bländare/förstärkningsvärde
≥ Om förstärkningsvärdet ökar, så ökar även bildbruset på skärmen.
≥ Beroende på zoomförstoringen kommer vissa bländarvärden inte att visas.
ᧂ
OPEN
OPEN
1/100
100


BACK
BACK
BACK
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS

Question & answers

There are no questions about the Panasonic HC-V100 yet.

Ask a question about the Panasonic HC-V100

Have a question about the Panasonic HC-V100 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Panasonic HC-V100. Please make sure that you describe your difficulty with the Panasonic HC-V100 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.