Panasonic DVD-S47 manual

View a manual of the Panasonic DVD-S47 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Panasonic
  • Product: DVD-spelare
  • Model/name: DVD-S47
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Tyska, Franska, Italiensk, Svenska, Spanska, Engelsk, Slovakien, Kroatiska, Grekisk, Vietnames

Table of Contents

Page: 57
RQT7249
2
Innehållsförteckning
Tillbehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Spelbara skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Skivhantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Grundläggande avspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
För att njuta av högre ljud- och bildkvalitet . . . . . . . . . . . . . 7
Att ändra avspelningsordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Att använda navigationsmenyerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Praktiska funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Att använda bildskärmsmenyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ändring av skivspelarens inställningar . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Felsökningsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Index över de huvudsakliga funktionerna . . . . . . . Baksidan
VARNING!
OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA
BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN
UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM
ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA, ELEKTRISKA
STÖTAR OCH SKADOR PÅ PRODUKTEN FÅR DEN INTE
UTSÄTTAS FÖR REGN, FUKTIGHET, VATTENDROPPAR
ELLER VATTENSTÄNK, OCH INGA FÖREMÅL SOM ÄR
FYLLDA MED VÄTSKA, SÅ SOM VASER, BÖR PLACERAS PÅ
APPARATEN.
VARNING!
≥FÖR ATT APPARATEN SKA FÅ GOD VENTILATION,
INSTALLERA ELLER PLACERA DEN INTE I EN BOKHYLLA,
ETT INBYGGT SKÅP ELLER I ANDRA BEGRÄNSADE
UTRYMMEN. FÖR ATT FÖREBYGGA RISK FÖR ELSTÖTAR
OCH BRAND PÅ GRUND AV ÖVERHETTNING,
KONTROLLERA ATT GARDINER ELLER ANDRA FÖREMÅL
INTE FÖRHINDRAR APPARATENS VENTILERING.
≥SE TILL ATT ENHETENS VENTILATIONSÖPPNINGAR INTE
ÄR FÖRTÄPPTA AV TIDNINGAR, BORDSDUKAR,
GARDINER ELLER LIKNANDE FÖREMÅL.
≥STÄLL INGA FÖREMÅL MED ÖPPEN LÅGA, SÅ SOM ETT
TÄNT STEARINLJUS, OVANPÅ ENHETEN.
≥GÖR DIG AV MED BATTERIER PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT
SÄTT.
DENNA ENHET ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATSER
MED MODERAT KLIMAT.
Det kan inträffa att den här produkten under användningen tar
emot radiostörningar, orsakade av mobiltelefoner. Öka avståndet
mellan produkten och mobiltelefonen om störningarna är
uppenbara.
Utrustningen bör placeras i närheten av nätuttaget, och
nätkontakten bör placeras så att den är lätt att nå ifall det skulle
uppstå något problem.
Igångsättning
STEG 1 Fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
STEG 2 Anslutning till en TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
STEG 3 QUICK SETUP (Snabbinställningen). . . . . . .5
Manövrer
Referens
58
7249swTOC.fm Page 2 Monday, April 11, 2005 6:07 PM
Page: 58
RQT7249
3
Tillbehör
Använd artikelnumren när du begär reserv- och
utbytesdelar.
∏ 1 Fjärrkontroll (EUR7631010)
∏ 1 Nätsladd
∏ 1 Ljud-/bildkabel
∏ 2 Batterier till fjärrkontrollen
[Observera]
Den medföljande nätsladden är endast avsedd för att användas till den
här enheten. Använd inte den till någon annan utrustning.
§En process som gör att skivan kan spelas på kompatibel utrustning.
≥Det kan i vissa fall förekomma att det inte går att spela av skivorna ovan på grund av skivtypen eller själva inspelningens tillstånd.
∫ Skivor som inte kan spelas
DVD-ROM-, CD-ROM-, CDV-, CD-G-, DVDiR-, iRW-, DVD-RW-, SACD-,
Divx Videoskivor och CD-fotoskivor, DVD-RAM som inte kan tas ur sina
kassetter, 2,6 GB och 5,2 GB DVD-RAM, och “Chaoji VCD” som finns
tillgängliga på marknaden, inklusive CVD, DVCD och SVCD som inte
uppfyller IEC62107.
∫ DVD-skivornas audioformat
Skivor med dessa symboler kan spelas
av i stereo.
Spelbara skivor
Skiva Logotyp
Indikering
i denna
bruks-
anvisning
Anmärkningar
DVD-RAM
[RAM]
Inspelade med version 1.1 av
videoinspelningsformatet (ett unifierat
standardformat för videoinspelningar).
≥ Inspelade med inspelningsapparater för
DVD video, DVD-videokameror,
persondatorer e.d.
≥ Tag ur skivorna ur deras kassetter före
användning.
[JPEG]
Inspelade med standardformatet DCF
(Design rule for Camera File system).
≥ Inspelade med Panasonic
inspelningsapparater för DVD-Video
≥ För att kunna visa JPEG-filer måste du
välja “Play as Data Disc” på Menyn för
övriga inställningar (➜ sidan 11).
DVD-Audio
[DVD-A] Spelas av på den här enheten i 2 kanaler.
[DVD-V]
Vissa DVD-ljudskivor innehåller DVD-videomaterial.
För att kunna visa DVD-videomaterialet måste du välja “Play as DVD-Video” på Menyn för
övriga inställningar (➜ sidan 11).
DVD-Video
[DVD-V]
—
DVD-R
Panasonic DVD-R som är inspelade och slutbehandlade§ på en Panasonic DVD-
videoinspelningsapparat eller DVD-videokamera spelas av som DVD-Video på den här
enheten.
Video CD
[VCD]
—
SVCD
Uppfyller IEC62107
CD [CD]
—
CD-R
CD-RW
—
[WMA]
[MP3]
[JPEG]
[CD]
[VCD]
≥Den här enheten kan spela av CD-R/RW (för ljudinspelning) som är inspelade med
något av de format som anges till vänster. Avsluta inspelningstillfället (sessionen) eller
slutbehandla§ skivan efter inspelningen.
≥HighMAT-skivor
Endast WMA-, MP3- eller JPEG-filer.
För att spela skivan utan att använda HighMAT-funktionen väljer man "Play as Data
Disc" på Menyn för övriga inställningar (➜ sidan 11).
HighMATTM
och HighMAT-logon är antingen
varumärken eller registrerade varumärken för
Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.
59
7249Sw.fm Page 3 Monday, April 11, 2005 6:06 PM
Page: 59
RQT7249
4
STEG 1 Fjärrkontrollen
≥Placera inte enheten på förstärkare eller annan utrustning som kan komma att bli varm. Värmen ska skada enheten.
≥Utför inte anslutningen via en videobandspelare. På grund av kopieringsskyddet kan det inträffa att bilden inte visas som den ska.
≥Stäng av all utrustning före anslutning, och läs bruksanvisningarna till de komponenter det gäller.
≥Anslut uttag med samma färg.
∫ Anslut nätsladden sist
∫ Batterier ≥Sätt i batterierna så att polerna (i och j) passar in
mot motsvarande symboler i fjärrkontrollen.
≥Använd inte uppladdningsbara batterier.
Du bör inte:
≥blanda gamla och nya batterier.
≥använda olika typer av batterier på samma gång.
≥värma upp batterier eller utsätta dem för öppen eld.
≥ta isär batterier och inte heller kortsluta dem.
≥försöka ladda upp alkaliska batterier eller
manganbatterier.
≥använda batterier vars hölje har lossnat.
Felaktig hantering av batterierna kan orsaka att
elektrolyt läcker ut, vilket i sin tur kan leda till skador
på de föremål som vätskan kommer i kontakt med,
och den kan även orsaka eldsvåda.
Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas
under en längre tidsperiod. Förvara batterier på en
sval och mörk plats.
∫ Användning
Rikta mot sensorn för fjärrkontrollsignaler, undvik
hindrande föremål, och håll dig på ett avstånd av
högst 7 m rakt framför enheten.
R6/LR6, AA, UM-3
STEG 2 Anslutning till en TV
or
AUDIO IN
R L
VIDEO
IN
S VIDEO
IN
L
R
Please connect directly to TV.
SVIDEO OUT VIDEO OUT
OPTICAL
DIGITALAUDIOOUT
(PCM/BITSTREAM)
(
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
COAXIAL
SCART (AV) IN
AV
Ljud-/bildkabel
(medföljer)
VIDEO IN eller S VIDEO IN
S-videokabel§
SCART (AV) IN
21-stifts SCART-
kabel
≥ Om TV-apparaten är kompatibel med S-
Video- eller RGB (➜ sidan 12, AV
Output på “Video”-fliken).
§När detta anslutningssätt används ska även
ljudkabeln (de röda och vita kontakterna)
anslutas.
Du kan ansluta ljudkabeln till de 2-kanaliga
ljudingångarna på en analog förstärkare
eller systemkomponent för att njuta av
stereoljud.
TV
Enhetens baksida
MED MED
AC IN
Nätsladd (medföljer)
Till ett vägguttag
(220-240 V
växelström, 50 Hz)
OPTICAL IN
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
(PCM/BITSTREAM)
COAXIAL
L
R
AUDIO OUT
Please connect directly to TV.
SVIDEO OUT VIDEO OUT
COAXIAL IN
Förstärkare med inbyggd dekoder eller en
kombination av förstärkare och dekoder
Enhetens baksida
eller
Optisk
digitalljudkabel
Böj inte kabeln
alltför kraftigt vid
anslutningen.
∫ Njuta av flerkanaligt surroundljud
≥ Ändra “PCM Digital Output”, “Dolby Digital”, “DTS Digital
Surround” och “MPEG” på “Audio”-fliken (➜ sidan 12).
≥ Även om du använder den här anslutningen kommer utmatningen
bara att vara i 2 kanaler vid avspelning av DVD-Audio.
Koaxialkabel
60
7249Sw.fm Page 4 Monday, April 11, 2005 6:06 PM
Page: 60
RQT7249
5
STEG 3 QUICK SETUP (Snabbinställningen)
Sätt på TV-apparaten och välj lämplig videoingång på den.
För att ändra inställningarna senare
Välj “QUICK SETUP” under “Others”-fliken (➜ sidan 12).
Placera enheten på en jämn yta som inte utsätts för direkt solljus, höga
temperaturer, hög luftfuktighet eller kraftiga vibrationer. Dessa
omständigheter kan skada höljet och andra komponenter, och därmed
förkorta enhetens bruksliv. Placera inga tunga föremål på enheten.
Använd inte strömkällor med högspänning. Det kan leda till
överbelastning av enheten och orsaka en eldsvåda. Använd inte
likspänningskällor. Kontrollera noggrant spänningskällan om enheten
används på ett fartyg eller någon annan plats där likspänning används.
Kontrollera att nätsladden är korrekt ansluten och inte har några skador.
Dålig anslutning och skador på ledningstråden kan orsaka eldsvådor och
elektriska stötar. Dra inte i sladden, böj den inte och placera inga tunga
föremål på den.
Fatta ett ordentligt tag om kontakten när sladden ska dras ur. Om du drar
i själva sladden kan det orsaka en elektrisk stöt. Hantera inte kontakten
med våta händer. Det kan orsaka en elektrisk stöt.
Låt inga metallföremål komma in i enheten. Det kan orsaka elektriska
stötar och funktionsstörningar.
Låt det inte komma in vätskor i enheten. Det kan orsaka elektriska stötar
och funktionsstörningar. Dra genast ut nätkontakten ur vägguttaget om
detta skulle inträffa, och kontakta din återförsäljare.
Spreja inte insektsmedel på eller i enheten. De innehåller lättantändliga
gaser som kan antändas om de kommer in i enheten.
Försök inte reparera enheten på egen hand. Dra ut nätkontakten ur
vägguttaget om ljudet avbryts, indikatorerna inte tänds, rök avges eller
något annat problem som inte tas upp i den här bruksanvisningen skulle
uppstå, och kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat servicecenter.
Om enheten repareras, tas isär eller byggs om av en okvalificerad person
kan det leda till elektriska stötar eller skador på enheten.
Koppla bort enheten från strömkällan om den inte ska användas under
en längre tidsperiod, för att därigenom förlänga dess bruksliv.
∫ Rengöring av skivor
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
Torka dem med en fuktig
tygduk, och torka sedan
torrt.
[RAM] [DVD-R]
≥ Rengör med en separat DVD-RAM/PD-skivrengörare
(LF-K200DCA1, om tillgänglig).
≥ Använd aldrig rengöringsdukar och rengöringsmedel för CD-skivor osv.
∫ Att iaktta vid hanteringen av skivor
≥ Sätt inte på några etiketter eller klisterlappar på skivorna (det kan
orsaka att skivorna böjs och blir oanvändbara).
≥ Skriv inte på etikettsidan med en kulspetspenna eller något annat
skrivdon.
≥ Använd inte skivrengöringssprejer, benzen, thinner, anti-statvätskor,
eller några andra lösningsmedel.
≥ Använd inte skrapskydd eller andra skydd.
≥ Använd inte följande slags skivor:
– Skivor med synligt klister från borttagna klisterlappar och etiketter
(hyrskivor o.d.).
– Skivor som är kraftigt böjda eller har sprickor.
– Oregelbundet formade skivor, som till exempel hjärtformade skivor.
1 2 3 4 5
Strömmen
på.
Visar QUICK
SETUP-
skärmen.
Följ meddelandet,
och utför
inställningarna.
Tryck på
knappen för
att avsluta
QUICK
SETUP.
Tryck på
knappen för
att lämna
menyn.
DIRECT NAVIGATOR PLAY LIST
MENU
TOP MENU
DISPLAY
SUBTITLE AUDIO ANGLE/PAGE SETUP
PLAY MODE SLEEP ZOOM GROUP
RETURN
ENTER
AV ENHANCER
MULTI
RE-MASTER
DEPTH
ENHANCER REPEAT
FL SELECT OPEN/CLOSE
SETUP ENTER
RETURN
ENTER
SETUP
Säkerhetsföreskrifter
Placering
Spänningskrav
Skydd av nätsladden
Främmande föremål
Service
Skivhantering
Tillverkad på Dolby Laboratories-licens.
“Dolby” och dubbel-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
"DTS" och "DTS 2.0 + Digital Out" är varumärken för Digital Theater
Systems, Inc.
Denna produkt innefattar copyrightskyddad teknologi som skyddas av
metodanspråk i vissa patent i USA och rättigheterna till annan
intellektuell egendom som innehas av Macrovision Corporation och
andra innehavare av rättigheter. Användning av denna
copyrightskyddade teknologi måste godkännas av Macrovision
Corporation, och är avsedd endast för hemmabruk och annat begränsat
betraktande om inte annat auktoriserats av Macrovision Corporation.
Omvänd ingenjörskonst och isärtagande är förbjudet.
MPEG Layer-3 ljudavkodningsteknik som licensieras från Fraunhofer
IIS och Thomson multimedia.
Windows Media och Windowslogotypen är
varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller i andra länder.
WMA är ett komprimeringsformat som är
utvecklat av Microsoft Corporation. WMA når
samma ljudkvalitet som MP3 med en filstorlek
som är mindre än den för MP3.
61
7249Sw.fm Page 5 Monday, April 11, 2005 6:06 PM
Page: 61
RQT7249
6
Grundläggande avspelning
[Observera]
≥“D.MIX” på displayen indikerar att ett flerkanaligt ljudspår kan mixas ner
till två kanaler.
≥Skivan fortsätter att rotera så länge en meny visas. Tryck på [∫] när du
är färdig, för att spara på enhetens motor och TV-apparatens skärm.
∫ Strömställare beredskapsläge/på (Í/I)
Tryck på knappen för att ställa apparaten i beredskapsläge då den är
på, eller tvärtom. Apparaten förbrukar en aning ström även när den
står i beredskapsläge.
Indikator för beredskapsläge/påslaget läge (Í)
Då apparaten är inkopplad i vägguttaget, tänds denna indikator i
standby-läge och släcks då apparaten sätts på.
Tryck för att hoppa över.
Håll knappen intryckt för
– sökning
– långsam avspelning.
Paus
Stopp
≥Sätt i dubbelsidiga skivor
så att etiketten för den sida
du vill spela är vänd uppåt.
1
Strömmen på.
2
Öppna skivfacket.
3
Sätt i skivan.
4
Starta
avspelningen.
AV ENHANCER
MULTI
RE-MASTER
DEPTH
ENHANCER REPEAT
PLAY SPEED
POSITION MEMORY
QUICK REPLAY
CANCEL
SKIP
DIRECT NAVIGATOR PLAY LIST
MENU
TOP MENU
DISPLAY
SUBTITLE AUDIO ANGLE/PAGE SETUP
RETURN
ENTER
STOP PAUSE PLAY
SLOW/SEARCH
FL SELECT OPEN/CLOSE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 10
Sensor för
fjärrkontrollsignaler
Stopp
Positionen finns lagrad i minnet
när “!” blinkar på displayen.
≥Tryck på [1] (PLAY) för att
fortsätta avspelningen.
≥[DVD-V] För att visa en
omvisning av föregående
kapitel (➜ sidan 9,
Positionsminne)
≥Tryck på [∫] för att radera
positionen ur minnet.
Paus
≥Tryck på [1] (PLAY) för att
starta avspelningen igen.
Överhoppning
(Överhoppning av grupper
[WMA] [MP3] [JPEG] )
Sökning
(under avspelning)
≥Upp till 5 steg
≥Tryck på [1] (PLAY) för att
starta avspelningen.
≥[VCD] Långsam avspelning,
endast i framåtriktningen
Långsam
avspelning
(i pausläget)
Avspelning
ruta för ruta
(i pausläget)
≥[VCD] Endast i framåtriktningen
Val av
bildskärms-
punkter
Om det skulle uppstå något problem så se felsökningsschemat
(➜ sidan 14, 15).
STOP
PAUSE
SKIP
ENTER
SLOW/SEARCH
ENTER
ENTER
Välj
Registrera
Mata in ett
nummer
[RAM] [DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD]
T. ex. för att välja 12:
[S10] ➜ [1] ➜ [2]
[VCD] med avspelningskontroll
Tryck på sifferknapparna när
skivan är i stoppläget.
[WMA] [MP3] [JPEG]
T. ex. för att välja 123:
[1] ➜ [2] ➜ [3] ➜ [ENTER]
[DVD-A] [DVD-V]
Visar skivans huvudmeny
Skivmeny
[DVD-V]
Visar en skivmeny
[VCD]
Visar en skivmeny
Gå tillbaka till
föregående
skärm
Display på
huvudenheten
Nummerdisplay
:;
Tidsdisplay
Informations
skärm
[WMA] [MP3] [JPEG]
Sätter på och stänger av
informationsskärmen
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 10
TOP MENU
MENU
RETURN
RETURN
FL SELECT
SUBTITLE
62
7249Sw.fm Page 6 Monday, April 11, 2005 6:06 PM
Page: 62
RQT7249
7
För att njuta av högre ljud- och bildkvalitet
Med en enda knapptryckning känns skivtypen automatiskt av och de
bästa ljud- och bildinställningarna konfigureras.
Tryck på [AV ENHANCER] för att välja
“On”.
Minska det grova bruset i bakgrunden för att ge en större känsla av djup.
Tryck upprepade gånger på [DEPTH ENHANCER] för att
välja en lämplig inställning mellan “0” och “+4”.
≥Denna funktion fungerar inte om du använder Cinema1 eller 2
(➜ sidan 11, Picture Mode).
[RAM] [DVD-V] (endast skivor inspelade med 48 kHz)
[DVD-A] (Gäller endast skivor som är inspelade med 44,1 kHz och 48
kHz.)
[VCD] [CD]
Denna funktion ger dig ett naturligare ljud, genom att lägga till de
högfrekventa signaler som inte är inspelade på skivan.
[WMA] [MP3] (Skivor som är inspelade med annat än 8 kHz, 16 kHz och 32
kHz.)
Denna funktion återskapar de frekvenser som förlorats under
inspelningen, för att ge dig ett ljud som ligger närmare originalet.
Tryck på [MULTI RE-MASTER] för att välja
“1” “2” eller “3”.
≥Den faktiska samplingsfrekvensen för utsignalen beror på inställningen
av “PCM Digital Output” på “Audio”-fliken (➜ sidan 12).
AV-förhöjning
När AV Enhancer-funktionen är påslagen går det inte att ändra
nedanstående inställningar.
Ljudinställningar:
Multi Re-master (➜ nedan), Advanced Surround (➜ sidan 11),
Dialogue Enhancer (➜ sidan 11)
Videoinställningar:
Picture Mode (➜ sidan 11)
Djupframhävning
Multi Re-master
Inställning [DVD-A] [DVD-V] [CD] (LPCM/PPCM)
Typ av musik
Andra skivor
Effektnivå
1 Snabbt tempo (t. ex. pop och rock) Lätt
2 Varierat tempo (t. ex. jazz) Medium
3 Långsamt tempo (t. ex. klassisk musik) Kraftig
Off Funktionen avstängd Funktionen
avstängd
Det kan hända att ovanstående funktioner inte fungerar beroende på
hur skivorna är inspelade.
AV ENHANCER
Menu
AV Enhancer On
DEPTH
ENHANCER
Depth Enhancer 0
MULTI
RE-MASTER
Menu
Multi Re-master 1
Att ändra avspelningsordningen
[DVD-A] [DVD-V] [VCD] [CD] [WMA] [MP3] [JPEG]
Tryck på [PLAY MODE] i stoppläget.
Varje gång du trycker på knappen:
Avspelning av alla grupper ([DVD-A]) > Programmerad avspelning
^--Av (normal avspelning),------Slumpmässig avspelning,-------b
≥ Stänga av funktionen för avspelning av HighMAT-skivor för att kunna
använda slumpmässig och programmerad avspelning.
Välj “Play as Data Disc” på Meny för övriga inställningar (➜ sidan 11).
∫ Avspelning av alla grupper
Tryck på [1] (PLAY).
∫ Programmerad avspelning
(upp till 32 punkter kan programmeras)
1 Tryck på sifferknapparna för att
välja punkt ([WMA] [MP3] [JPEG] och
tryck därefter på [ENTER]).
Upprepa detta steg för att programmera
in andra avsnitt.
2 Tryck på [1] (PLAY).
Att välja alla punkterna (på skivan eller i titeln eller gruppen)
Tryck på [ENTER] och [3 4] för att välja “ALL”, och tryck därefter på
[ENTER] igen för att utföra registreringen.
Ändringar av programmet
Tryck på [3 4] för att välja en punkt.
–Upprepa steg 1 för att ändra en punkt.
–Tryck på [CANCEL] (eller välj “Clear” och tryck på [ENTER]) för att
radera en punkt.
≥ Tryck på [ANGLE/PAGE] för att hoppa över 8 linjer i taget.
Radering av hela programmet
Välj “Clear all” och tryck på [ENTER]. Hela programmet raderas även när
enheten stängs av och när skivfacket öppnas.
∫ Slumpmässig avspelning
1 ([DVD-A] [DVD-V] [WMA] [MP3] [JPEG])
Tryck på sifferknapparna för att
välja en grupp ([WMA] [MP3] [JPEG] och
tryck därefter på [ENTER]) eller en
titel.
2 Tryck på [1] (PLAY).
För att lämna lägena för avspelning av alla grupper, programmerad
respektive slumpmässig avspelning
Tryck på [PLAY MODE] flera gånger i stoppläget.
(Endast när avspelad tid kan visas
[JPEG]: Fungerar med allt JPEG-material.)
Tryck på [REPEAT] flera gånger för att välja
den punkt som ska upprepas.
Avspelning av alla grupper/programmerad
avspelning/slumpmässig avspelning
Upprepad avspelning
PLAY MODE
All Group Playback
Press PLAY to start
Choose a title and chapter.
No. Time
Title
Play
Clear
Clear all
Chapter
1
1
Press PLAY to start
Random Playback
to select to start
Title
Choose a title
1
PLAY
0 ~ 9
REPEAT
Menu
Repeat Off
63
t. ex. [DVD-V]
7249Sw.fm Page 7 Monday, April 11, 2005 6:06 PM
Page: 63
RQT7249
8
Att använda navigationsmenyerna
[WMA] [MP3] [JPEG]
Det går att spela upp JPEG-filer på DVD-RAM-skivor och att spela
HighMAT-skivor utan att använda HighMAT-funktionen (➜ sidan 11, “Play
as Data Disc” på Menyn för övriga inställningar).
∫ Med hjälp av avspelningsmenyerna (utom för JPEG-filer
på DVD-RAM-skivor)
Medan menyn visas
Tryck på [3 4] för att välja “All”, “Audio”, eller “Picture”,
och tryck sedan på [ENTER].
≥För att tända/släcka skärmen
Tryck på [TOP MENU].
∫ Att använda navigationsmenyerna
1 Tryck på [MENU].
2 Tryck på [3 4 2 1] för att välja grupp eller ljud/
bildinnehåll och tryck sedan på [ENTER].
≥För att lyssna på WMA/MP3-material medan en JPEG-bild visas på
skärmen
Välj en JPEG-fil först, och därefter ljudinnehåll.
(Det går inte att göra i omvänd ordning.)
≥För att lämna skärmen
Tryck på [MENU].
Medan menyn visas
Tryck på [3 4] för
att gå igenom
spåren, och tryck
sedan på [ENTER].
≥Tryck på [ANGLE/
PAGE] för att hoppa
över 10 linjer i taget.
1 Tryck på [DISPLAY] medan menyn visas.
2 Tryck på [3 4] för att välja undermenyn, och tryck sedan
på [ENTER].
Avspelning av dataskivor [WMA] [MP3] [JPEG] [CD] (endast CD-text)
MENU
Att använda innehållsskärmen för att leta upp ett spår
[CD] (endast CD-text)
Navigation Menu
DISPLAY RETURN
to display the sub menu
Group 005/023 Content 0001/0004
to exit
Perfume
001 Brazilian
002 Chinese
003 Czech
004 Hungarian
005 Japanese
006 Mexican
007 Philippine
008 Swedish
009 Piano
010 Vocal
001 Lady Starfish
002 Metal Glue
003 Life on Jupiter
004 Starperson
001 My favorite1
002 My favorite2
5 JPEG
002 My favorite2 005 Japanese 001 Lady Starfish
Grupp- och innehållsnummer
som för tillfället spelas
:WMA/MP3-filer
:JPEG-filer
Nummer som är valt
Grupp Ljud/bildinnehåll
CD-Text
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ashley at Prom
10.
2 01
1/23
Disc Title: All By Artist
Disc Artist: Pink Island
Track Title: Long John Platinum
Track Artist: SHIPWRECKED
City Penguin
Formura one
Soccer
Baseball
Neanderthal
Cartoons
Trilobites
White Dwarf
Discovery
ENTER RETURN
to select and press to exit
Att använda undermenyn [WMA] [MP3] [JPEG]
∫ Sökning med hjälp av namnet på innehållet
eller gruppen
[WMA] [MP3] [JPEG]
Flytta markören till gruppnamnet för att söka efter en viss grupp, eller
till namnet på innehållet för att söka efter ett visst innehåll.
1 Välj “Find”
(➜ se ovan).
2 Tryck på [3 4] för att välja ett tecken och tryck
sedan på [ENTER].
≥Upprepa denna manöver för att mata in ytterligare tecken.
≥Sökningen gäller även små bokstäver.
≥Tryck på [6 5] för att gå mellan A, E, I, O och U.
≥Tryck på [2] för att radera ett tecken.
≥Radera asterisken (¢) för att söka efter titlar som börjar med
det tecknet.
3 Tryck på [1] för att välja “Find” och tryck sedan på
[ENTER].
Skärmen för sökresultaten visas.
4 Tryck på [3 4] för att välja innehållet eller gruppen,
och tryck sedan på [ENTER].
Multi
List
Tree
Thumbnail
Next group
Previous group
All
Audio
Picture
Help display
Find
Endast innehåll
Endast grupper
Miniatyrbilder [JPEG]
WMA/MP3- och JPEG-filer
Endast WMA/MP3-file
Endast JPEG-filer
För att växla mellan guidemeddelanden och
indikatorn för avspelad tid
För att söka efter namnet på innehållet eller
gruppen (➜ se nedan)
Grupper och innehåll
För att hoppa till nästa grupp [WMA] [MP3]
A
¢ Find
Tips för tillverkning av WMA/MP3- och JPEG-skivor (För CD-R/CD-RW)
≥Skivorna måste uppfylla ISO9660 nivå 1 eller 2 (förutom utökade
format).
≥Enheten är kompatibel med flerfaldiga inspelningstillfällen
(“sessions“), men ju fler inspelningstillfällen som finns på skivan desto
längre tid tar det att starta avspelningen. Låt det vara så få
inspelningstillfällen som möjligt för att undvika detta.
Namngivning av mappar och filer
Ge mapparna och filerna ett 3-siffrigt
prefix vid inställningen, i den ordning
som du vill att de ska spelas av
(observera att detta inte fungerar i alla
fall).
Filerna måste ha tillägget:
“.WMA“ eller “.wma“
“.MP3“ eller “.mp3“
“.JPG“, “.jpg“, “.JPEG“, eller “.jpeg“
[WMA]
≥Det går inte att spela WMA-filer som är kopieringsskyddade.
[MP3]
≥Den här enheten är inte kompatibel med ID3-etiketter.
≥Kompatibla samplingsvärden: 8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1
och 48 kHz
[JPEG]
≥För att titta på JPEG-filer på den här enheten:
– Tag bilderna med en digital kamera som uppfyller DCF-standarden
(Design rule for Camera File system) version 1.0. Vissa
digitalkameror har funktioner som inte stöds av DCF-standarden
version 1.0, till exempel automatisk rotering av bilderna, vilket kan
leda till att det inte går att visa bilderna.
– Ändra inte filerna på något sätt, och spara dem inte under något
annat namn.
≥Den här enheten kan inte visa rörliga bilder, MOTION JPEG och
andra liknande format, andra stillbildsformat än JPEG (t. ex. TIFF)
och inte heller spela av ljud som är kopplat till dessa bildtyper.
002 group
001
001 group
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
003 group
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
001 track.mp3
002 track.mp3
003 track.mp3
004 track.mp3
T. ex. [MP3]
rot
64
För att hoppa till föregående grupp [WMA] [MP3]
7249Sw.fm Page 8 Monday, April 11, 2005 6:06 PM
Page: 64
RQT7249
9
Medan menyn visas
Välj punkt enligt anvisningarna som visas på skärmen.
≥För att ändra menyns bakgrund
Tryck på [DISPLAY].
Bakgrunden ändras till vad som är inspelat på skivan.
≥För att lämna skärmen
Tryck på [TOP MENU].
∫ Att välja från listan
1 Tryck på [MENU].
2 Tryck på [2] och därefter
på [3 4] för att ändra
mellan spellista, grupplista
och innehållslista.
3 Tryck på [ 1] och därefter
på [3 4] för att välja en
punkt, och tryck sedan på
[ENTER].
≥Tryck på [ANGLE/PAGE] för att hoppa över 10 linjer i taget.
≥För att lämna skärmen
Tryck på [MENU].
1 Tryck på [DIRECT NAVIGATOR].
≥Titlarna visas endast om du har
matat in dem.
≥Det går inte att ändra program-
och skivtitlar.
2 Tryck på [3 4] eller
sifferknapparna för att
välja program.
≥Tryck på [ANGLE/PAGE] för att
hoppa över 5 linjer i taget.
≥För att välja ett 2-siffrigt nummer
T. ex. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
≥Tryck på [1] för att visa programmets innehåll.
(Endast om skivan innehåller en spellista)
1 Tryck på [PLAY LIST].
2 Tryck på [3 4] eller
sifferknapparna för att välja
spellista.
≥Tryck på [ANGLE/PAGE] för att
hoppa över 10 linjer i taget.
≥För att välja ett 2-siffrigt
nummer
T. ex. 23: [S10] ➜ [2] ➜ [3]
3 Tryck på [ENTER].
Avspelning av HighMAT-skivor
[WMA] [MP3] [JPEG]
Avspelning av programmen [RAM]
Avspelning av en spellista [RAM]
TOP MENU
2 Prev 3Return Next1
New Playlist Item Long Name Display Te PAGE 1/3
Menu1 Menu2
Menu3
Play list1
Play list2 Play list3
Meny: Tar dig till nästa
meny, som visar
spellistor, eller till
en annan meny.
Spellista: Avspelningen
startar
P l ay l i s t
Playlist
Group
Content
All By Artist
ENTER RETURN
to play
to select to exit
Content title
No.
1 Few times in summer
Less and less
And when I was born
Quatre gymnopedies
You've made me sad
I can't quit him
Evening glory
Wheeling spin
Velvet Cuppermine
Ziggy starfish
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 9
DIRECT NAVIGATOR
Direct Navigator
11/ 1(WED) 0:05 Monday feature
1
1/ 1 (MON) 1:05 Auto action
2
2/ 2 (TUE) 2:21 Cinema
3
3/ 3 (WED) 3:37 Music
4
4/10(THU) 11:05 Baseball
5
Date
No. On T i t l e Contents
ENTER RETURN
to select and press to exit
0 9
PLAY LIST
11/1 0:00:01 City Penguin
1
1/ 1 0:01:20 Ashley at Prom
2
2/ 2 1:10:04 Formula one
3
3/ 3 0:10:20 Soccer
4
4/10 0:00:01 Baseball
5
Date
No. Length T i t l e
P l ay l i s t
ENTER RETURN
to select and press to exit
4/11 0:00:01 City Penguin
6
4/ 15 0:01:10 Ashley at Prom
7
4/ 17 0:13:22 Formula one
8
4/ 20 0:05:30 Soccer
9
4/22 0:07:29 Baseball
10
0 9
Praktiska funktioner
[RAM] [DVD-V]
Tryck på [W, PLAY SPEED] eller [X,
PLAY SPEED].
–från k0,6 till k1,4 (i steg om 0,1)
≥ Efter att du har ändrat hastigheten
–Digitala utsignaler ändras till PCM-2ch.
–Samplingsfrekvenser på 96 kHz omvandlas till 48 kHz.
[RAM] [DVD-V] [VCD]
Denna funktion expanderar bilder i brevlådeformat, så att de passar in på
skärmen.
Tryck på [ZOOM] flera gånger för att välja förinställt
storleksförhållande eller “Auto”. (Just Fit Zoom)
Finjusteringar (Manual Zoom)
Tryck på [2 1].
–från k1,00 till k1,60 (i steg om 0,01)
–från k1,60 till k2,00 (i steg om 0,02)
Förutom [JPEG]
(Endast när avspelad tid kan visas)
Tryck på [QUICK REPLAY] för att hoppa bakåt några
sekunder.
(Endast när avspelad tid kan visas
[JPEG]: Fungerar med allt JPEG-material.)
Positionen lagras i minnet även efter att enheten stängts av eller skivan
bytts ut.
Tryck på [POSITION MEMORY].
≥ Upp till 5 skivor.
≥ Om en sjätte skiva lagras i minnet kommer den tidigast lagrade
positionen att raderas och ersättas med den nya.
När enheten sätts på eller skivan sätts i blinkar “!” på displayen.
Tryck på [1] (PLAY) för att starta avspelningen från den
lagrade positionen.
För att visa en omvisning av föregående kapitel [DVD-V]
Tryck på [1] (PLAY) medan det följande meddelandet visas på displayen.
Tryck inte på [1] (PLAY) om du vill hoppa över omvisningen.
Ändring av avspelningshastigheten
Zoom
Snabbomspelning
Positionsminne
PLAY SPEED
DVD-VR
˜0.9
ZOOM
Menu
Just Fit Zoom ˜1.00
QUICK REPLAY
POSITION MEMORY
Position memorized
Press PLAY to Chapter Review
65
7249Sw.fm Page 9 Monday, April 11, 2005 6:06 PM
Page: 65
RQT7249
10
Praktiska funktioner
[DVD-A] [DVD-V](med flera ljudspår) [RAM] [VCD]
Tryck upprepade gånger på [AUDIO] för att välja önskat
ljudspår.
[RAM] [VCD]
Du kan använda knappen för att välja “L”, “R” eller
“LR”.
[DVD-V] (Karaoke-skivor)
Tryck på [2 1] för att välja “On” eller “Off” för sång.
Se anvisningarna som medföljde skivan för närmare detaljer.
Signaltyp/data
LPCM/PPCM/Î Digital/DTS/MPEG: Signaltyp
kHz(Samplingsfrekvens)/bit/ch(Antal kanaler)
Exempel: 3/2 .1ch
.1: Lågfrekvenseffekt
(visas inte om det inte finns någon signal)
0: Inget surroundljud
1: Surroundljud i mono
2: Surroundljud i stereo (vänster/höger)
1: Mitthögtalare
2: Vänster fronthögtalareiHöger fronthögtalare
3: Vänster fronthögtalareiHöger fronthögtalare
iMitthögtalare
[DVD-V] (med flera textningar inspelade) [VCD] (endast SVCD)
[RAM] (endast på/av)
Tryck flera gånger på [SUBTITLE] för att välja det
textningsspråk du vill ha.
För att ta bort och visa textningen
Tryck på [2 1] för att välja “On” eller “Off”.
≥[RAM] (Endast skivor som innehåller på/av-
information för textning)
Information om textning på/av kan inte spelas in
med Panasonic DVD-inspelare. (Information om textning på/av kan inte
heller spelas in på Panasonic DVD-R-skivor som är slutbehandlande
med en Panasonic DVD-inspelare.)
[DVD-A] [WMA] [MP3] [JPEG]
Mappar på WMA/MP3- och JPEG-skivor behandlas en “Group”.
1 Tryck på [GROUP].
2 Tryck på [3 4] för att välja punkt, och
tryck därefter på [ENTER].
Tryck flera gånger på [ANGLE/PAGE] för att välja vinkel,
eller för att vrida/mata fram stillbilden.
[DVD-V] (med flera vinklar)–Val av vinkel
[DVD-A] –Frammatning av stillbild
[JPEG] –Vridning av stillbild
Tryck på [SLEEP] för att välja för
avstängning (60 min, 90 min, 120 min) eller
“Auto”.
Auto:
–Stänger av enheten 5 minuter efter att avspelningen har slutat.
–Fungerar även för DVD-skivor som visar en meny efter av avspelningen
har slutat.
– Fungerar inte om du stannar avspelningen eller tar fram en skivmeny.
Funktionen aktiveras igen när du startar avspelningen på nytt.
För att kontrollera den återstående tiden
Tryck på [SLEEP] igen.
Vilka punkter som visas beror på vilken typ av mjukvara du spelar.
Ljudspår
Textning
AUDIO
Menu
Audio 1
SUBTITLE
Menu
Subtitle Off
Att starta avspelningen från en vald grupp
Val av vinkel och rotation/stegning av
stillbilder
Insomningstimer
GROUP
Menu
Group Search 1
ANGLE/PAGE
SLEEP
Menu
Sleep Auto
Att använda bildskärmsmenyer
1 2 3 4
Tryck på knappen en
gång.
(Om du trycker på knappen två
gånger visas indikatorn för
avspelad tid. ➜ sidan 11)
Välj meny. Utför inställningarna. Tryck på knappen för
att lämna menyn.
DISPLAY
ENTER
Välj
Gå till nästa
meny
Registrera
Gå tillbaka till
föregående
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 10
ENTER
Registrera
Välj
RETURN
Huvudmenyer
Program
Group
Title
Chapter
Track
Playlist
Content
För att starta från en viss menypunkt
Time
Förr att hoppa framåt eller bakåt (Time Slip, endast
för avspelning)
1. Tryck två gånger på [ENTER] för att tända Time Slip-
indikatorn.
2. Tryck på [3 4] för att välja tid och tryck sedan på [ENTER].
≥Håll [3 4] intryckt för att snabbare ändra tiden.
För att starta från en angiven tid (Time Search)
För att ändra visningen mellan återstående och avspelad tid
Audio
(➜ ovan)
För att visa aktuellt bitvärde eller samplingsfrekvens
Still
Picture
För att växla stillbild
Thumbnail För att visa miniatyrbild
Subtitle (➜ ovan)
Marker (VR)
För att hämta en markering som spelats in på en DVD-
videoinspelningsapparat
Angle (➜ ovan)
Rotate
picture
Slideshow
För att sätta på och stänga av diabildsvisning
För att ändra tidsintervallet för diabildsvisningen (0–
30 sek)
66
7249Sw.fm Page 10 Monday, April 11, 2005 6:06 PM
Page: 66
RQT7249
11
Att använda bildskärmsmenyer
∫ Avspelningsmenyn
(Endast när den avspelade tiden kan visas
[JPEG]: Fungerar med allt JPEG-material.)
∫ Bildmenyn
∫ Ljudmenyn
∫ Displaymenyn
∫ Menyn för övriga inställningar
Övriga inställningar
Play Speed (➜ sidan 9)
AV
Enhancer
(➜ sidan 7)
Repeat (➜ sidan 7)
Förutom
[JPEG] [RAM]
(stillbildsdel)
A-B
Repeat
För att upprepa ett angivet avsnitt
Tryck på [ENTER] vid start- respektive slutpunkten. Tryck
på [ENTER] igen för att avbryta inställningen.
Marker
För markering av 5 positioner som ska spelas av igen
[ENTER] (Enheten är nu redo för att ta emot
markeringar.)
För att markera en position: [ENTER] (vid den
önskade punkten)
För att markera en annan position: [2 1] ➜ [ENTER]
För att återkalla en markering: [2 1] ➜ [ENTER]
För att radera en markering: [2 1] ➜ [CANCEL]
≥Denna funktion fungerar inte under programmerad
respektive slumpmässig avspelning.
Picture
Mode
Normal
Cinema1: Gör bilderna mjukare, och framhäver detaljer i
mörka scener.
Cinema2: Gör bilderna skarpare, och framhäver detaljer i
mörka scener.
Animation
Dynamic
User (Tryck på [ENTER] för att välja “Picture
Adjustment”) (➜ nedan)
Picture Adjustment
Contrast Brightness Sharpness Colour
Gamma (Justerar ljusstyrkan hos mörka delar.)
Depth Enhancer (➜ sidan 7)
Advanced
Surround
[RAM] [DVD-V] [VCD] (2 eller fler kanaler)
SP (Högtalare) 1 Naturlig återgivning
SP 2 Framhävd återgivning
HP (hörlurar) 1 Naturlig återgivning
HP 2 Framhävd återgivning Off
≥När skivor med surroundljud spelas av, låter det som om
ljudet kom från högtalare belägna vid sidan av dig.
≥Välj “HP1” eller “HP2” när du använder hörlurar.
≥Den optimala platsen att sitta när du lyssnar är på ett
avstånd motsvarande 3 till 4 gånger avståndet mellan
vänster och höger fronthögtalare, eller TV-apparatens
bredd om du använder TV-apparatens högtalare.
≥Använd inte denna funktion i kombination med
surroundeffekterna på någon annan utrustning.
Dialogue
Enhancer
För att göra dialogen i filmer lättare att uppfatta
[DVD-V] (Dolby Digital, DTS, MPEG, med 3 kanaler eller
fler, och med dialogen inspelad på mittkanalen)
On ,------. Off
Multi Re-
master
(➜ sidan 7)
Attenuator
Sätt på funktionen om ljudet uppvisar störningar. (För
AUDIO OUT-anslutning)
On ,------. Off
Information
On ,------. Off
([JPEG]: Off, Date, Details)
Subtitle
Position
0 till s60 (i steg om 2 enheter)
Subtitle
Brightness
Auto, 0 till s7
4:3 Aspect
För att välja hur bilder som är gjorda för skärmar med
ett storleksförhållande på 4:3 ska visas på en TV med
ett storleksförhållande på 16:9.
Normal: Sträcker ut bilden i sidled.
Auto: Expanderar 4:3-bilder i brevlådeformat för att
fylla ut mer av skärmen. Övriga sorters bilder
visas i fullt format mitt på skärmen
Shrink: Bilderna visas i skärmens mitt.
Zoom: Expanderar alla bildtyper, för att fylla ut
skärmen.
Om din TV har en liknande funktion bör du använda den
för att få bättre resultat.
Just Fit Zoom (➜ sidan 9)
Manual Zoom (➜ sidan 9)
Bitrate Display
[RAM] [DVD-V] [VCD]
On ,------. Off
GUI See-through On ,------. Off
GUI Brightness s3 till r3
Sleep (➜ sidan 10)
Play as DVD-Video
eller
Play as DVD-Audio
I stoppläge:
≥ Välj "Play as DVD-Video" för att spela
upp DVD-Video-innehåll på en DVD-
Audio-skiva.
Play as DVD-VR
Play as HighMAT
eller
Play as Data Disc
I stoppläge:
≥ Välj "Play as Data Disc" för att spela
upp JPEG-filer på en DVD-RAM-skiva
eller för att spela en HighMAT-skiva
utan att använda HighMAT-funktionen.
∫ Indikatorn för förfluten speltid
Tillstånd–
Avspelning, paus eller slow motion/sökning Nuvarande position
Nuvarande avspelningspunkt
Avspelningssätt
: Vanlig avspelning
ALL : Avspelning av alla grupper
PGM : Programmerad avspelning
RND : Slumpmässig avspelning
Förfluten speltid
67
7249Sw.fm Page 11 Monday, April 11, 2005 6:06 PM
Page: 67
RQT7249
12
Ändring av skivspelarens inställningar
≥Inställningarna behålls i minnet även om du kopplar över enheten till
beredskapsläget.
≥De understrukna värdena är fabriksinställningarna.
≥Se sidan 13 för funktioner.
∫ “Disc”-fliken
∫ “Video”-fliken
∫ “Audio”-fliken
∫ “Display”-fliken
∫ “Others”-fliken
§1
Det originalspråk som finns på skivan väljs.
§2 Mata in ett kodnummer, i enlighet med tabellen på sidan 13.
§3
Om det språk du har valt under “Audio” inte finns tillgängligt, så kommer
textningen att visas på det språket (om det finns tillgängligt på skivan).
QUICK SETUP gör det möjligt att fortsätta inställningarna av
punkterna i det skuggade området.
Audio
Välj ljudspråk.
≥ English ≥ French ≥ German ≥ Italian ≥ Spanish ≥ Portuguese ≥ Swedish ≥ Dutch
≥ Original§1
≥ Other¢¢¢¢§2
Subtitle
Välj textningsspråk.
≥ Automatic§3 ≥ English ≥ French ≥ German ≥ Italian ≥ Spanish ≥ Portuguese
≥ Swedish ≥ Dutch ≥ Other¢¢¢¢§2
Menus
Välj språk för skivmenyerna.
≥ English ≥ French ≥ German ≥ Italian ≥ Spanish ≥ Portuguese ≥ Swedish ≥ Dutch
≥ Other¢¢¢¢§2
≥Denna inställning ändras även när man ändrar menyspråket bland QUICK SETUP-inställningarna.
Ratings
Ställ in en klassificeringsnivå för att
begränsa möjligheterna att spela DVD-
videoskivor.
≥Följ de anvisningar som visas på skärmen.
Inställning av klassificering (när nivå 8 har valts)
≥ 8 No Limit ≥ 1 till 7
≥ 0 Lock All: För att förhindra avspelning av skivor som saknar klassificeringsnivåer.
Ändring av klassificeringen (när nivå 0–7 har valts)
≥ Unlock Player ≥ Change Password ≥ Change Level ≥ Temporary Unlock
TV Aspect
Välj den inställning som passar för din TV
och dina önskemål.
≥ 4:3 Pan&Scan: TV med normalt storleksförhållande (4:3)
Sidorna på bredskärmsbilder klipps av för att passa in på skärmen (om det inte är
förbjudet av skivan).
≥ 4:3 Letterbox: TV med normalt storleksförhållande (4:3)
Bredskärmsbilder visas i brevlådeformat.
≥ 16:9: Bredskärms-TV (16:9)
TV Type
Ställ in vilken typ av TV du har.
≥ Standard (Direct View TV) ≥ CRT Projector ≥ LCD TV/Projector ≥ Projection TV
≥ Plasma TV
Time Delay
Vid anslutning till en AV-förstärkare och
plasmaskärm ska du justera om du märker
att ljudet och bilden inte är synkroniserade.
≥ 0 ms ≥ 20 ms ≥ 40 ms ≥ 60 ms ≥ 80 ms ≥ 100 ms
AV Output (➜ sidan 4)
Välj vilket videosignalsformat som ska
matas ut från SCART-uttaget.
≥ Video ≥ S-Video ≥ RGB
Still Mode
Ange vilken bildtyp som ska visas i
pausläget.
≥ Automatic ≥ Field: Bilden är inte skakig, men bildkvaliteten är sämre.
≥ Frame: Den allmänna kvaliteten är bättre, men bilden kan förefalla skakig.
NTSC Disc Output
Välj PAL 60 eller NTSC för utsignalen vid
avspelning av NTSC-skivor.
≥ PAL60: Vid anslutning till en PAL-TV
≥ NTSC: Vid anslutning till en NTSC-TV
PCM Digital Output
Kontrollera de digitala
insignalbegränsningarna för den apparat
som är ansluten via COAXIAL- eller
OPTICAL-ingången och välj den högsta
möjliga samplingsfrekvensen för utmatning
av digitala PCM-signaler.
Off: När ingen digital anslutning har utförts
Up to 48 kHz: Vid anslutning till utrustning som är kompatibel med 44,1 eller 48 kHz
Up to 96 kHz: Vid anslutning till utrustning som är kompatibel med 88,2 eller 96 kHz
Up to 192 kHz: Vid anslutning till utrustning som är kompatibel med 176,4 eller 192 kHz
≥Signaler som överskrider den inställda maximala frekvensen, och signaler från kopieringsskyddade
skivor, konverteras till 48 eller 44,1 kHz.
≥Vissa komponenter kan inte hantera samplingsfrekvenser på 88,2 kHz, även om de klarar 96 kHz.
Läs bruksanvisningarna till din utrustning för detaljer.
Dolby Digital ≥ Bitstream ≥ PCM Välj “Bitstream” om utrustningen kan avkoda bitflödessignaler (digital
form av flerkanalsdata). Välj i annat fall “PCM”.
≥Om bitflödessignalerna matas ut till utrustning som inte har en dekoder
finns det risk för att ett kraftigt brus matas ut, vilket kan förstöra både
dina högtalare och din hörsel.
DTS Digital Surround ≥ PCM ≥ Bitstream
MPEG ≥ PCM ≥ Bitstream
Dynamic Range Compression ≥ Off
≥ On: Justera det dynamiska omfånget, mellan det lägsta och det högsta ljudet, för att få en tydlig
återgivning även vid låg volym. Praktiskt att använda när du tittar sent på natten. (Fungerar
endast med Dolby Digital)
Audio during Search ≥ On ≥ Off
Menu Language
≥ English ≥ Français ≥ Deutsch ≥ Italiano ≥ Español ≥ Português ≥ Svenska
≥ Nederlands
On-Screen Messages ≥ On ≥ Off
FL Dimmer
Ändrar ljusstyrkan på enhetens display.
≥ Bright ≥ Dim
≥ Auto:Displayens ljus dämpas under avspelning men lyser upp när du utför vissa operationer.
Auto Power Off ≥ On: Enheten kopplas över till beredskapsläget efter cirka 30 minuter i stoppläget, oavsett hur
SLEEP-timern är inställd.
≥ Off
HighMAT ≥ Enable ≥ Disable (HighMAT-funktionen går ej att använda.)
QUICK SETUP ≥ Yes ≥ No
Re-initialize Setting
Detta gör att alla inställningar på Setup-
menyerna återställs till sina ursprungsvärden.
≥ Yes: Skärmen för lösenord visas när “Ratings” (ovan) ställs in. Mata in rätt lösenord. Stäng av och
sätt på enheten efter att meddelandet “INIT” på displayen har försvunnit.
≥ No
68
7249Sw.fm Page 12 Monday, April 11, 2005 6:06 PM
Page: 68
RQT7249
13
Signalsystem: PAL 625/50, PAL525/60, NTSC
Temperaturområde för drift: i5 till i35 oC
Luftfuktighetsområde för drift: 5 till 90 % RH (ingen kondens)
Skivor som kan spelas (8 cm eller 12 cm):
(1) DVD-RAM (DVD-VR-kompatibla, JPEG-formatterade skivor)
(2) DVD-Audio
(3) DVD-Video (4) DVD-R (kompatibel med DVD-
Video)
(5) CD-Audio (CD-DA) (6) Video CD
(7) SVCD (uppfyller IEC62107)
(8) CD-R/CD-RW
(skivor formaterade för CD-DA, Video-CD, SVCD, MP3, WMA, JPEG)
(9) MP3/WMA§1
≥Kompatibelt komprimeringsvärde:
MP3: mellan 32 kbps och 320 kbps
WMA: mellan 48 kbps och 320 kbps
(10) JPEG§1
≥Exif Ver 2.1 JPEG Baseline-filer
≥Bildupplösning:
mellan 320k240 och 6144k4096 pixel
(undersamplingsvärdet är 4:2:2 eller 4:2:0)
(11) HighMAT Level 2 (ljud och bilder)
Utsignal för video:
Utnivå: 1 Vp-p (75 ≠)
Utgång: Stiftuttag (1 system)/AV
S-videoutgång:
Y-signalens utnivå: 1 Vp-p (75 ≠)
C-signalens utnivå: NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,300 Vp-p (75 ≠)
Utgång: S-uttag (1 system)/AV
RGB-videoutgång:
R-signalens utnivå: 0,7 Vp-p (75 ≠)
G -signalens utnivå: 0,7 Vp-p (75 ≠)
B-signalens utnivå: 0,7 Vp-p (75 ≠)
Utgång: AV
Ljudutgång:
Utnivå: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Utgång: Stiftuttag/AV
Antal uttag: 2-kanals: 1 system
Ljudprestanda:
(1) Frekvensrespons:
≥DVD (linjära ljudsignaler):
4 Hz–22 kHz (48 kHz samplingsfrekvens)
4 Hz–44 kHz (96 kHz samplingsfrekvens)
≥DVD-ljudskivor: 4 Hz–88 kHz (192 kHz samplingsfrekvens)
≥CD ljudsignaler: 4 Hz–20 kHz
(2) Signal/brusförhållande:
≥ CD ljudsignaler: 115 dB
(3) Dynamiskt omfång:
≥DVD (linjära ljudsignaler): 100 dB
≥CD-ljudskivor: 98 dB
(4) Total harmonisk distorsion:
≥CD ljudsignaler: 0,0025 %
Digital ljudutmatning:
Optisk digital utgång: Optiskt uttag
Koaxial digital utgång: Stiftuttag
Pickup:
Våglängd: 662 nm/785 nm
Laserstyrka: Ingen farlig strålning
CLASS 2/CLASS 3A
Strömförsörjning: 220–240 V växelström, 50 Hz
Effektförbrukning: 11 W
Effektförbrukning i beredskapsläget: cirka 1 W
Yttermått: 430 (B)k249 (D)k52 (H) mm
Vikt: 2,4 kg
[Observera]
Tekniska data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Värdena för yttermått och vikt är ungefärliga.
§1
Totalt sammanlagda antalet ingenkännligt ljud- och bildmaterial och
grupper: 4000 ljud- och bildmaterial och 400 grupper.
1 2 3 4 5
Visar
inställningsmenyn.
Välj fliken. Välj punkten. Utför inställningarna. Tryck på
knappen för att
lämna menyn.
Tekniska data
SETUP
ENTER
Välj
Gå till höger
ENTER
Välj
Registrera
ENTER
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 10
Registrera
Välj
SETUP
Lista över språkkoder
Abkhaziska: 6566
Afariska: 6565
Afrikaans: 6570
Albanska: 8381
Amehariska: 6577
Arabiska: 6582
Armeniska: 7289
Assamesiska: 6583
Aymara: 6588
Azerbadjanska: 6590
Bashkiriska: 6665
Baskiska: 6985
Bengaliska: 6678
Bihariska: 6672
Bretonska: 6682
Bulgariska: 6671
Burmanska: 7789
Butanska: 6890
Danska: 6865
Engelska: 6978
Esperanto: 6979
Estniska: 6984
Fiji: 7074
Finska: 7073
Franska: 7082
Frisiska: 7089
Färöiska: 7079
Galiciska: 7176
Georgiska: 7565
Grekiska: 6976
Grönländska: 7576
Guarani: 7178
Gujarati: 7185
Hausa: 7265
Hebreiska: 7387
Hindi: 7273
Indonesiska: 7378
Interlingua: 7365
Irländska: 7165
Isländska: 7383
Italienska: 7384
Japanska: 7465
Javanesiska: 7487
Jiddish: 7473
Kambodjanska: 7577
Kanaresiska: 7578
Kashmiri: 7583
Katalanska: 6765
Kazakstanska: 7575
Kinesiska: 9072
Kirgisiska: 7589
Koreanska: 7579
Korsikanska: 6779
Kroatiska: 7282
Kurdiska: 7585
Laotiska: 7679
Latin: 7665
Lettiska: 7686
Lingala: 7678
Litauiska: 7684
Makedonska: 7775
Malagassiska: 7771
Malayalam: 7776
Malaysiska: 7783
Maltesiska: 7784
Maori: 7773
Marathi: 7782
Moldaviska: 7779
Mongoliska: 7778
Nauru: 7865
Nederländska: 7876
Nepali: 7869
Norska: 7879
Oriya: 7982
Panjabi: 8065
Pashto, Pushto: 8083
Persiska: 7065
Polska: 8076
Portugisiska: 8084
Quechua: 8185
Rätoromanska: 8277
Rumänska: 8279
Ryska: 8285
Samoanska: 8377
Sanskrit: 8365
Serbiska: 8382
Serbokroatiska: 8372
Shona: 8378
Sindhi: 8368
Singalesiska: 8373
Skotsk gaeliska: 7168
Slovakiska: 8375
Slovenska: 8376
Somaliska: 8379
Spanska: 6983
Sundanesiska: 8385
Svenska: 8386
Swahili: 8387
Tagalog: 8476
Tajikiska: 8471
Tamilska: 8465
Tatariska: 8484
Telugu: 8469
Thailändska: 8472
Tibetanska: 6679
Tigrinja: 8473
Tjeckiska: 6783
Tonga: 8479
Turkiska: 8482
Turkmeniska: 8475
Twi: 8487
Tyska: 6869
Ukrainska: 8575
Ungerska: 7285
Urdu: 8582
Uzbekiska: 8590
Vietnamesiska: 8673
Vitryska: 6669
Volapük: 8679
Walesiska: 6789
Wolof: 8779
Xhosa: 8872
Yoruba: 8979
Zulu: 9085
69
7249Sw.fm Page 13 Monday, April 11, 2005 6:06 PM
Page: 69
RQT7249
14
Felsökningsguide
Utför följande kontroller innan du begär service. Om du tvekar över några av kontrollpunkterna, eller om de angivna åtgärderna inte löser problemet, bör
du rådgöra med din återförsäljare för närmare anvisningar.
Strömförsörjning Sida
Enheten fungerar inte
Vissa operationer kan inte utföras, eller så utförs de på fel sätt.
Textning
Upprepning A-B
Bilden är felaktig
Ingen ström ≥ Sätt i nätsladden ordentligt i vägguttaget. 4
Enheten kopplas automatiskt
över till beredskapsläget.
≥ När “Auto Power Off” är inställt på “On” kopplas enheten automatiskt över till beredskapsläget
efter att det har gått cirka 30 minuter i stoppläget.
≥ Insomningstimerfunktionen slog till.
12
10
Inget händer när knapparna
trycks in.
≥ Det går inte att spela några andra skivor än de som anges i den här bruksanvisningen.
≥ Det kan hända att enheten inte fungerar som den ska på grund av blixtnedslag, statisk elektricitet
eller någon annan yttre faktor. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Alternativt kan du
stänga av enheten, dra ur nätkontakten, och sedan sätta i den igen.
≥ Det har bildats kondens: Vänta i 1 till 2 timmar så att kondensen hinner förångas.
3
–
–
Inget händer när knapparna på
fjärrkontrollen trycks in.
≥ Kontrollera att batterierna är rätt isatta.
≥ Batterierna är slut: Byt ut dem mot nya.
≥ Rikta fjärrkontrollen mot mottagningssensorn när du använder den.
4
4
6
Ingen bild eller inget ljud. ≥ Kontrollera video- respektive ljudanslutningarna.
≥ Kontrollera inställningarna för strömförsörjning och insignaler på den anslutna komponenten.
≥ Kontrollera att det finns något inspelat på DVD-RAM-skivan.
4
–
–
Du har glömt bort ditt lösenord.
Återställ alla inställda värden till
fabriksinställningarna.
≥ Håll [D] och [;] på enheten intryckta, med enheten i stoppläget, och håll sedan samtidigt
[<] på enheten intryckt tills “Initialized” försvinner från TV-skärmen. Stäng av enheten och sätt på
den igen. Alla inställningar återgår till sina ursprungsvärden.
–
Det tar tid innan avspelningen
börjar. [MP3]
≥ Det kan ta en liten stund innan avspelningen startar om ett MP3-spår innehåller stillbildsdata. Det
kan även hända att fel speltid visas efter det att spåret har börjat spelas, men det är normalt.
–
De programmerade punkterna
spelas inte av. [DVD-V]
≥ Vissa punkter går inte att spela, även om man programmerar in dem. –
En menyskärm visas vid hopp
eller sökning. [VCD]
≥ Detta är normalt för CD-videoskivor. –
Bildskärmsmenyn visar “2” som
ljudspårsalternativ när [AUDIO]
trycks in, men ljudspåret ändras
inte. [DVD-A]
≥ Även om det inte finns ett andra ljudspår inspelat brukar det normalt visas två nummer. –
Avspelningen börjar om från
spårets början när ljudspåret
ändras. [DVD-A]
≥ Detta är normalt för DVD-ljudskivor. –
Textnings position är fel. ≥ Justera positionen. ("Subtitle Position" på Displaymenyn) 11
Ingen textning. ≥ Aktivera textningen. 10
Punkt B ställs in automatiskt. ≥ Om du vid inställningen kommer till slutet av ett skivavsnitt blir det punkt B. –
Upprepning A-B avbryts
automatiskt.
≥ Funktionen för upprepning A-B stängs av om du trycker på [QUICK REPLAY]. –
Bilden uppvisar störningar. ≥Se till så att enheten är ansluten direkt till TV-apparaten, och inte via en videobandspelare. 4
Bildstorleken passar inte
skärmen.
≥Ändra “TV Aspect” under “Video”-fliken.
≥Använd TV-apparaten för att ändra storleksförhållandet. Om din TV inte har den funktionen
ändrar du “4:3 Aspect” på Displaymenyn.
≥Ändra zoominställningen.
12
11
9
TV-bilden kan visas felaktigt eller
så kan färgerna vara matta.
≥Enheten och TV-apparaten använder olika videosystem.
Använd en flersystems-TV eller PAL-TV.
≥Skivan använder ett annat TV-system än din TV.
–Bilden från PAL-skivor visas inte på rätt sätt på TV-apparater för NTSC.
–Enheten kan omvandla NTSC-signaler till PAL 60 för att därigenom kunna ses på en TV-apparat
PAL (“NTSC Disc Output” på “Video”-fliken).
–
–
12
Menyn visas inte som den ska. ≥Återställ zoomningsgraden till a1,00.
≥Ställ in "Subtitle Position" på Displaymenyn på "0".
≥Ställ in "4:3 Aspect" på Displaymenyn på "Normal".
9
11
11
Den automatiska
zoomfunktionen fungerar inte
riktigt som den ska.
≥Stäng av zoomfunktionen på TV-apparaten.
≥Använd de andra förinställda storleksförhållandena, eller gör en manuell justering.
≥Det kan hända att zoomfunktionen inte fungerar ordentligt, i synnerhet för mörka scener, och att
den inte fungerar alls för vissa skivor.
–
9
–
70
7249Sw.fm Page 14 Monday, April 11, 2005 6:06 PM
Page: 70
RQT7249
15
Ljudet är felaktigt.
Inspelning
Displayer på enheten
Displayer på TV-apparaten
Rengör enheten med en mjuk, torr tygduk.
≥Använd aldrig alkohol, målarthinner eller benzen för att rengöra den. ≥ Innan du använder kemiskt behandlade rengöringsdukar bör du läsa
igenom de instruktioner som medföljer duken.
Ljudet uppvisar störningar. ≥Välj “Off” för “Advanced Surround” på Ljudmenyn.
≥Välj "On" för "Attenuator" på Ljudmenyn om det uppstår distorsion med AUDIO OUT-anslutningar.
≥Det kan uppstå brus vid avspelning av WMA-filer.
≥Om indikatorn “D.MIX” på displayen slocknar under avspelning av en flerkanalig DVD-ljudskiva,
så kommer ljudet endast att matas ut från de högtalare som anges av skivan. Läs skivans
anvisningar för detaljer.
11
11
–
–
Det hörs ett skärande ljud från
högtalarna.
≥Om du har anslutit en digital förstärkare som saknar dekoder måste du se till att välja “PCM”
under “Dolby Digital”, “DTS Digital Surround” eller “MPEG” under “Audio”-fliken.
12
Effekterna fungerar inte. ≥Inga ljudeffekter fungerar när enheten avger bitflödessignaler från DIGITAL AUDIO OUT-uttaget.
Anslut i så fall via AUDIO OUT-utgången.
≥Vissa ljudeffekter fungerar inte eller har mindre effekt med vissa skivor.
≥Funktionerna Multi Re-master och avancerat surroundljud (Advanced Surround) fungerar inte om
du har ändrat avspelningshastigheten.
4
–
–
Det går inte att spela av
flerkanaligt surroundljud.
≥Den här enheten spelar av DVD-Audio i 2 kanaler. –
Det går inte att spela in på en
digital inspelningsapparat.
(Fel ljud inspelat.)
≥Det går inte att spela in WMA/MP3.
≥Det går inte att spela in DVD-skivor som har skydd mot digital inspelning.
≥Det går inte att spela in DVD-skivor om inspelningsutrustningen inte kan hantera signaler med en
samplingsfrekvens på 48 kHz.
≥Gör följande inställningar:
– Avancerat surroundljud: Off
– PCM Digital Output: Up to 48 kHz
– Dolby Digital/DTS Digital Surround/MPEG: PCM
–
–
–
11
12
12
“NOPLAY” ≥Du har satt i en skiva som enheten inte kan spela; sätt i en som kan spelas av.
≥Du har satt i en tom skiva.
3
–
“U11” ≥Skivan är smutsig: Rengör den. 5
“U15” ≥Du har satt i en DVD-R som inte har slutbehandlats. 3
“H∑∑”
∑∑ står för ett nummer.
≥Det kan ha uppstått något problem. Det nummer som följer efter “H” beror på i vilket tillstånd
enheten befinner sig. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Alternativt kan du stänga av
enheten, dra ur nätkontakten, och sedan sätta i den igen.
≥Om servicekodens nummer inte försvinner bör du skriva ner numret och kontakta en kvalificerad
servicetekniker.
–
–
“NODISC” ≥Du har inte satt i någon skiva: Sätt i en skiva.
≥Du har inte satt i skivan på rätt sätt: Sätt i skivan rätt.
–
6
“/” ≥Funktionen du försöker genomföra tillåts inte av enheten eller skivan. –
“Cannot display group xx,
content xx”
≥Du försöker visa inkompatibelt material. 8
“This disc may not be played in
your region”
≥Den här enheten kan inte spela DVD-videoskivor som har ett annat regionsnummer än “2”, “ALL”
eller flera regionsnummer, som innehåller “2”.
Omslaget
Ingen bildskärmsvisning ≥Välj “On” för “On-Screen Messages” under “Display”-fliken. 12
Underhåll
71
7249Sw.fm Page 15 Monday, April 11, 2005 6:06 PM

Question & answers

There are no questions about the Panasonic DVD-S47 yet.

Ask a question about the Panasonic DVD-S47

Have a question about the Panasonic DVD-S47 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Panasonic DVD-S47. Please make sure that you describe your difficulty with the Panasonic DVD-S47 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.