Panasonic DMR-E53 manual

View a manual of the Panasonic DMR-E53 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Panasonic
  • Product: DVD-inspelare
  • Model/name: DMR-E53
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Danska, Norska, Ungerska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 3
4
[SVENSKA]
Du kan spela in digitala sändningar som medger inspelning endast en
gång när CPRM-kompatibla (Content Protection for Recordable Media)
DVD-RAM används, dock kan DVD-R eller 2,8 GB DVD-RAM inte
användas.
Tillverkaren åtar sig inget ansvar och erbjuder ingen ersättning för
förlust av inspelat eller redigerat material på grund av något
problem med apparaten eller skivor, och åtar sig inget ansvar och
erbjuder ingen ersättning för någon som helst efterföljande skada
orsakad av sådan förlust.
[DANSK]
Det er muligt at optage digitale udsendelser, som muliggør
“engangsoptagelse”, når man anvender CPRM (Content Protection for
Recordable Media) DVD-RAM, men DVD-R eller 2,8 GB DVD-RAM kan
ikke anvendes.
Fabrikanten påtager sig intet ansvar og yder ingen kompensation
for tab af optaget eller redigeret materiale, som er forårsaget af et
problem med apparatet eller disken, og påtager sig intet ansvar for
og yder ingen kompensation for følgeskader, som er et resultat af
sådanne tab.
Användning av skivor utan kassett
(DVD-RAM och DVD-R) och skivor
urtagna från kassetten
Korrekt inspelning och redigering kan bli
omöjligt att göra, och störningar kan uppstå
under avspelning om inspelningsytan på skivor
utan kassett och skivor urtagna från kassetten
(härefter kallade “skivor”) är i dåligt skick. Läs noggrant följande
anvisningar för korrekt användning.
∫ Innan skivan används, kontrollera om det finns
repor, smuts, damm eller fingeravtryck på
inspelningsytan
Korrekt inspelning, redigering och avspelning
kanske inte kan göras om inspelningsytan är
repig, smutsig, dammig eller har fingeravtryck.
Detta gäller även för skivor som har satts
tillbaka i kassetten.
∫ Rengör skivan med en särskild rengörare för
DVD-RAM (säljs separat)
≥Läs noggrant bruksanvisningen för rengöraren före rengöring av
skivor.
≥Om detta inte gör att inspelning, redigering och avspelning fungerar
bättre, undvik att använda skivan. Problemet kan bero på
irreparabla repor eller smuts som inte går att få bort.
≥Använd inte rengöringsspray, thinner, tvättbensin, sprit, vatten,
diskmedel eller någon annan lösning.
∫ Använd DVD-RAM-skivor i sina
kassetter för bästa skydd åt
inspelningar
Om skivor får sitta i sina kassetter skyddas de mot
repor och smuts.
∫ Anmärkning
≥Skriv på skivans etikettsida endast med en mjuk, oljebaserad
filtpenna. Använd inte kulspetspennor eller andra hårda skrivdon.
≥Sätt inte på klistermärken eller etiketter. (Det kan orsaka att skivan
blir skev och att den snurrar obalanserat, vilket gör den obrukbar.)
≥För att skydda skivor från repor och smuts, ska de sättas tillbaka i
asken eller kassetten när de inte används.
≥Skivor får inte tappas, staplas eller utsättas för tryck. Placera inga
föremål ovanpå dem. Inspelning, redigering och avspelning kan bli
omöjlig att göra.
∫ Lägg inte skivor på följande platser
≥Smutsiga eller dammiga platser.
≥Varma eller fuktiga platser eller platser som utsätts för direkt solljus.
≥Platser som är mottagliga för betydande temperaturskillnader
(kondensering kan uppstå).
Kylfläkten arbetar när temperaturen inuti enheten stiger. Om
temperaturen inuti enheten inte stiger, arbetar inte fläkten. Men för
apparater med flera enheter (hårddiskar etc.) arbetar fläkten när
strömmen är på (“on”).
Denna DVD videoinspelare är ett precisionsinstrument. Utsätt
den inte för vibrationer eller ovarsam behandling under
pågående inspelning.
Sådan behandling kan resultera i inspelningsavbrott eller att
störningar spelas in.
PROTECT
Anvendelse af disks uden kassette
(DVD-RAM og DVD-R) og disks, som
er taget ud af kassetten
Korrekt optagelse og redigering kan blive
umulig og der kan opstå støj under
afspilningen, hvis optageoverfladerne på disks
uden kassette og disks, der er taget ud af
kassetten (herefter kaldet “disks”), er i dårlig stand. Læs følgende
grundigt, så korrekt anvendelse sikres.
∫ Kontroller før brugen, at optageoverfladen er fri
for ridser, snavs, støv og fingeraftryk
Det er ikke sikkert, at korrekt optagelse,
redigering og afspilning er mulig, hvis
optageoverfladen er forurenet af ridser, snavs,
støv og fingeraftryk. Dette gælder også for
disks, som er lagt tilbage i kassetten.
∫ Rengør disken med et specielt diskrensemiddel
til DVD-RAM (kan købes separat)
≥Læs brugsanvisningen for diskrensemidlet, iden du renser disken.
≥Hvis dette ikke forbedrer optagelsen, redigeringen og afspilningen,
skal du undlade at anvende denne disk.
≥Anvend ikke rensespray, fortynder, rensebenzin, alkohol, vand,
rengøringsmidler eller andre opløsningsmidler.
∫ Anvend DVD-RAM-disks i deres
kassetter. Det yder den bedste
beskyttelse af dine optagelser
Anvendelse af disks i deres kassetter beskytter
dem mod ridser og snavs.
∫ Bemærk
≥Skriv kun på etikettesiden af disken med en blød, oliebaseret
filtpen. Anvend ikke kuglepenne eller andre hårde skriveredskaber.
≥Påsæt ikke stickere og mærkater. (Dette kan medføre, at disken
bliver skæv og rotationen ubalanceret, så disken bliver ubrugelig.)
≥For at beskytte diskene mod ridser og snavs, skal de lægges
tilbage i deres hylster eller kassette, når de ikke skal anvendes.
≥Vær påpasselig med ikke at tabe diskene og lad være med at stable
dem og udsætte dem for stød. Anbring ikke nogen objekter ovenpå
dem. Optagelse, redigering og afspilning kan blive umulig.
∫ Anbring ikke disks på de følgende steder
≥Hvor der er snavs og støv.
≥Hvor der er stærkt varme, luftfugtighed og direkte sol.
≥På steder, hvor temperaturen kan svinge meget (der kan dannes
kondens).
Blæseren træder i funktion, når temperaturen stiger. Hvis
temperaturen indeni enheden ikke stiger, vil blæseren ikke træde i
kraft. For enheder med flere drev (hdd etc.) vil blæseren træde i kraft,
når der er tændt for enheden (“on”).
Denne DVD-videooptager er et præcisionsapparat. Udsæt ikke
apparatet for vibrationer og hårdhændet behandling under
optagelse.
En sådan behandling kan resultere i afbrydelse af optagelsen eller
optagelse af støj.
PROTECT
RQCA1073.fm 4 ページ 2004年1月31日 土曜日 午後6時3分

Question & answers

There are no questions about the Panasonic DMR-E53 yet.

Ask a question about the Panasonic DMR-E53

Have a question about the Panasonic DMR-E53 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Panasonic DMR-E53. Please make sure that you describe your difficulty with the Panasonic DMR-E53 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.