Panasonic CS-E18EKEA manual

View a manual of the Panasonic CS-E18EKEA below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Panasonic
  • Product: Luftkonditionering
  • Model/name: CS-E18EKEA
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Svenska, Spanska, Portugis, Norska, Italiensk, Holländsk, Engelsk, Grekisk, Bulgarisk, Franska, Tyska

Table of Contents

Page: 1
18
■ Definitioner
Tack för att du har köpt Panasonic Värmepump
• Vädra rummet regelbundet.
• Efter lång tids användning, se till att monteringskonsolen inte är skadad.
• Sätt i elkontakten på rätt sätt.
• Använd godkänd elkabel.
• Om elkabeln är skadad måste den
bytas av tillverkaren eller auktoriserad
serviceverkstad eller motsvarande
behörig person för att undvika skador.
• Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen om
värmepumpen inte skall användas under
en längre tid.
• Nya batterier av samma typ måste sättas
i med rätt polaritet för att förhindra dålig
funktion för fjärrkontrollen.
• Vid nödfall eller onormala förhållanden
(brand eller lukt etc.), stäng av strömmen
och drag ut elkontakten.
Varning
Vid installation
Vid installation
• Dela inte samma vägguttag med annan
utrustning.
• Ändra inte på elkablar.
• Använd inte skarvkablar.
• Ta inte i värmepumpen med våta händer.
• Manövrera inte enheten genom att dra ut
eller sätta i elkontakten.
• Stoppa inte in fingrar eller andra föremål i
inom- eller utomhusdelen.
• Reparera inte värmepumpen själv.
• Använd inte uppladdningsbara batterier
(Ni-Cd) till fjärrkontrollen.
• Håll småbarn borta från fjärrkontrollen så
att dom inte av olyckshändelse råkar svälja
batterierna.
• Du får inte på egen hand installera, demontera eller återinstallera värmepumpen; felaktig installation kan
orsaka läckage, elstöt eller brand. Anlita auktoriserad återförsäljare eller specialist för installationsarbetet.
• Denna utrustning måste jordas och bör installeras med jordfelsbrytare. Den kan orsaka elektriska stötar
eller eldsvåda vid bristande funktion.
Vid drift
Vid drift
• Slå ifrån strömmen eller ta ut säkringen
innan rengöring eller service.
• Slå ifrån strömmen eller ta ur säkringen
om värmepumpen inte ska anvädas
under en längre tid.
• Detta kylaggregat är försett med
en inbyggd skyddskrets mot
spänningsökning. För att ytterligare
skydda din värmepump mot att skadas
vid starka åskväder bör du kanske koppla
ifrån nätspänningen.
• Dra inte i kabeln för att dra ut kontakten ur
eluttaget.
• Tvätta inte värmepumpen med vatten,
bensol, thinner eller skurpulver.
• Använd inte värmepumpen för annat
ändamål än den är avsedd för.
• Använd inte brännbar utrustning framför
luftströmmen.
• Sitt inte på eller placera något på
inomhus- eller utomhusdelen.
• Sitt inte direkt i luftriktningen under längre
tidsperioder vid kyldrift.
• Denna värmepump måste anslutas till jord. Otillräcklig skyddsjordning kan orsaka el-överslag.
• Se till att dräneringsslangen är korrekt ansluten. Annars kan läckage uppstå.
• Installera inte värmepumpen i explosiv miljö.
Vid installation
Vid installation
Vid drift
Vid drift
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsföreskrifter ........................................................................................................................... 18
Legala föreskrifter................................................................................................................................ 19
Produktöversikt.................................................................................................................................... 20
Auto, Värme, Kyla, Avfuktning............................................................................................................. 21
Fläkthastighet, Luftriktning................................................................................................................... 22
Extra effekt, Tyst drift, Jonisering ........................................................................................................ 23
Timer ................................................................................................................................................... 24
Underhåll & rengöring.......................................................................................................................... 25
Innehållsförteckning
För att förhindra skada på
person eller egendom måste
följande instruktioner följas.
Felaktig användning orsakad
av att skötselanvisningen
inte följts kan leda till skador,
nedan klassas deras allvar:
Denna symbol betecknar
en handling som är
FÖRBJUDEN.
Dessa symboler
betecknar handlingar
som MÅSTE FÖLJAS.
Instruktioner klassificeras
med följande symboler:
Varning
Denna symbol varnar
för dödsfara eller
allvarliga skador.
Försiktighet
Denna symbol varnar
för personskada eller
skada på egendom.
Försiktighet
Page: 2
19
SVENSKA
Utbyte eller installation av elkontakter får endast utföras av auktoriserad person.
Ledningarna i denna elkabel har följande färgmarkering:
Färgmarkeringarna på ledarna kan skilja mellan olika länder.
Terminaler ledningar
fas
nolla
färger (GB Standard)
brun
blå
röd
svart
grön-gul
jord
grön/gul
■ Tillåtna driftsförhållanden
Värmepumpen får användas vid
följande temperaturer.
*DBT: Torr temperatur
*WBT: Våt temperatur
• Apparaten kan fortfarande
fungera som ett kylaggregat vid
utomhustemperatur på -15°C i ett
obebott rum, t. ex. ett datorrum,
med en rumstemperatur av 16°C
eller högre och med en relativ
fuktighet upp till 80%.
• Om utomhustemperaturen sjunker
till -15°C stängs kompressorn av, för
att återstartas när temperaturen åter
stigit över -15°C.
FÖRESKRIFTER
Avfallshantering av batterier
Batterierna måste lämnas för återvinning.
”Instruktioner för slutanvändare” av kylaggregat:
Denna värmepump är försett med ovanstående märkning som visar att elektrisk utrustning inte ska
lämnas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Länder inom EU (*) har miljöstationer för uppsamling av
den här typen av produkter. Demontera inte systemet själv eftersom det kan påverka både din hälsa
och miljö negativt som resultat av felaktig hantering. Demontering och bortskaffande av kylmedel, olja
och andra delar måste göras av en ackrediterad installatör enligt tillämpliga lokala och nationella
bestämmelser. Värmepumpen måste hanteras på en specialiserad anläggning för återanvändning
och återvinning och får inte kastas i den kommunala avfallshanteringen. Vänligen kontakta din
innstallatör/återförsäljare eller lokala myndighet för mer information. Böter kan utdömas vid fall av
felaktig hantering av avfallsprodukter, inom ramen för nationella lagar.
*enligt nationell lag för varje medlemsland
Information angående avfallshantering i länder utanför EU
Denna symbol är endast giltig inom EU. Om du vill kassera denna produkt, kontakta din installatör,
återförsäljare eller lokala myndighet och fråga efter korrekt metod för avfallshantering.
Temperatur (°C)
Inomhus
*DBT *WBT
KYLA
Max. 32 23
Min. 16 11
VÄRME
Max. 30 –
Min. 16 –
Temperatur (°C)
Utomhus
*DBT *WBT
KYLA
Max. 43 26
Min. -15 –
VÄRME
Max. 24 18
Min. -15 –
Miljökrav
Miljökrav
Miljökrav
Avfallshantering av enheten
Avfallshantering av enheten
Avfallshantering av enheten
Obs:
Bilderna i denna skötselanvisning
är endast illustrativa och kan därför
skilja sig från den faktiska modellen.
Förändringar kan göras utan
föregående meddelande angående
framtida förbättringar.
Apparaten får inte användas av småbarn utan uppsikt. Småbarn bör övervakas för att garantera att
dom inte leker med apparaten.
Page: 3
20
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
1 3
2
■ Om
Förberedelse av fjärrkontrollen
PRODUKTÖVERSIKT
• Se till att den inte hindras.
• Max. räckvidd: 10 m
• Fluorescerande ljus (lysrör) kan
störa signalen. Rådfråga din
återförsäljare.
Fjärrkontrollens signal
Steg Åtgärd Funktionssätt
1
Tryck på
knappen en
gång.
Automatdrift
2
Tryck tills du
hör ett bip-
ljud.
Låst kyldrift
3
Upprepa steg
2. Tryck på
knappen igen
tills du hör
två bip-ljud
och släpp
knappen.
Normal kyldrift
4
Upprepa steg
3. Tryck tills
du hör tre bip-
ljud och släpp
upp knappen.
Låst
värmedrift
• Tryck på Auto-knappen OFF/ON
en gång till för att stänga av
värmepumpen.
Auto-knapp OFF/ON
6. Tryck igen för att bekräfta.
• Timern baseras på den inställda
tiden.
• Batteriernas hållbarhet är cirka 1 år.
3. Stäng locket.
4. Tryck på knappen
”CLOCK”.
5. Ställ in
aktuell
tid.
1. Dra ner.
2. Sätt i batterier
(AAA eller R03).
Luftintag (på baksidan)
Utblåsning
Luftintag
(i sidan)
Utomhusdelen
Utomhusdelen
Utomhusdelen
FF
CLO
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
1 3
2
Felsökning
● Vid ett eventuellt fel stannar apparaten och timerlampan blinkar.
1. Tryck i 5 sekunder.
2. Tryck tills du hör ett bip-
ljud och anteckna sedan
felkoden.
Notes:
• Värmepumpen kan fungera med
begränsade funktioner beroende på feltyp.
(Funktionen startas och 4 bip-ljud hörs).
F
1
SET
3. Tryck för att avsluta felkontrollen.
4. Stäng av apparaten och
visa felkoden för närmaste
återförsäljare.
C
Inomhusdel
Inomhusdel
Inomhusdel
Fjärrkontroll
Fjärrkontroll
Fjärrkontroll
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ION
OFF/ON
TEMP
MODE
QUIET
AIR SWING
TIMER
ON
SET
OFF
CANCEL
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
INVERTER
1
3
2
POWERFUL
FAN SPEED
ion
Display Till/Från
Fläkthastighet
Inställning av klocka
Jonisering
Extra effekt
Tyst drift
Driftsläge
Luftriktare
Sändare
Timerinställning
Kontrollknapp
Temperaturinställning
* Vid normal drift används inte knapparna och reset.
* Tryck på knappen reset för att återställa fjärrkontrollens standardinställning.
QUIET POWERFUL ION
SUPER
ALLERU-BUSTER
TIMER
POWER
Luftintag
Luftspridare
Joniseringsenhet
Luftfilter
Frontpanel Auto-knapp TILL/
FRÅN-knapp
Mottagare
Luftutblåsning Rör inte när joniseringen
är tillslagen
Lysdioder
Supersonic filter
Page: 4
21
SVENSKA
■ Driftsinstruktioner
AUTO, VÄRME, KYLA,
AVFUKTNING
COOL - Kyldrift
• Låter dig njuta av kyleffekten till
den temperatur du valt.
DRY - Avfuktning
• Håller din miljö avfuktad genom att
köra kyldrift med låg fläkthastighet.
AUTO - Automatisk drift
• Värmepumpen väljer driftssätt
automatiskt beroende på inställning
och temperatur inomhus och
utomhus.
• Driftslampan blinkar under valet av
driftssätt.
• Driftssättet ändras vid behov var
30:e minut.
• I läge Värmedrift tar det en stund
för apparaten att värmas upp.
Driftslampan blinkar under tiden.
HEAT - Värmedrift
Välj önskat
driftsläge.
Ställ in
önskad
temperatur.
(16°C~30°C)
● Supersonic filtret (super alleru-buster) är automatiskt i drift
när inomhusdelen startats.
● , och -funktionerna är tillgängliga i samtliga
driftslägen.
● Tryck på igen för att stoppa funktionen.
Starta.
Problemlösning
● Dimma kommer ur inomhusdelen. ► Kondensering på grund av kylprocessen.
● Värmepumpen kyler eller värmer inte ordentligt. ► Se till att temperaturen är korrekt inställd.
► Se till att dörrar och fönster är ordentligt stängda.
► Se till att filter är rengjorda – byt vid behov.
► Se till att luftcirkulationen på inom- och utomhusdel är fri.
● Låter som rinnande vatten under drift. ► Orsakas av köldmediets flöde i inomhusdelen.
● Inomhusdelens driftslampa blinkar under drift och
fläkten stannar.
► Apparaten är i avfrostningsläge och frosten som smälter rinner ut ur
utomhusdelen.
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ION
OFF/ON
TEMP
MODE
QUIET
AIR SWING
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
INVERTER
1 3
2
POWERFUL FAN SPEED
ion
M
2
2
2
ED
3
3
3
1
1
1
N
PEED
AIR
S
ON
■ Tips
• Du kan spara ungefär 10%
elförbrukning genom att vid kylning
ställa temperaturen 1°C högre eller
vid uppvärmning 2°C lägre än den
önskade temperaturen.
Page: 5
22
■ Driftsinstruktioner
• Det finns 5 fläkthastigheter samt
automatiskt fläktläge*.
* Automatiskt läge: Fläkthastigheten i
inomhusdelen justeras automatisk i
förhållande till temperaturen.
FLÄKTHASTIGHET,
LUFTRIKTNING
Problemlösning
● Onormal lukt i rummet. ► Det kan vara en fuktig lukt som avges från väggar, möbler eller textilier.
● Fläkten i inomhusdelen stannar tillfälligt vid
automatisk fläkthastighet.
► Hjälper till att avlägsna lukt från inomhusdelen.
● Fläkten i inomhusdelen stannar tillfälligt vid
uppvärmning.
► För att undvika kallras under avfrostning.
Välj
fläkthastighet.
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ION
OFF/ON
TEMP
MODE
QUIET
AIR SWING
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
INVERTER
1 3
2
POWERFUL FAN SPEED
ion
PO PE
Justera de
vertikala eller
horisontella
luftriktarna.
• Väljs automatisk vertikal luftriktning
kommer luftriktarna automatisk att
röra sig upp/ner vid kyldrift.
• Vid värmedrift blåser luften
horisontellt en stund och blåser
sedan nedåt.
• Håller rummet ventilerat.
• De finns 5 valmöjligheter för vertikal/
horisontell luftriktning.
• Justera inte den horisontella eller
den vertikala luftriktaren manuellt.
LUFTRIKTNING
• Väljs automatisk horisontell
luftriktning kommer luftriktarna
automatisk att röra sig åt höger/
vänster vid kyldrift.
• Vid värmedrift börjar luftriktarna
att svänga vänster/höger när
temperaturen stiger.
Page: 6
23
SVENSKA
EXTRA EFFEKT, TYST DRIFT,
JONISERING
● Funktionerna och kan inte aktiveras samtidigt.
● Funktionerna , och kan stängas av igen
genom att motsvarande knapp åter trycks ned.
■ Driftsinstruktioner
• För att snabbt uppnå inställd
temperatur.
Problemlösning
● Det hörs oljud under drift. ► Enheten har kanske monterats med en lutning, eller frontpanelen är
kanske inte stängd ordentligt.
● Driften fördröjs några minuter efter återstart. ► Fördröjningen utgör ett skydd för enhetens kompressor.
● Utomhusdelen avger vatten/ånga. ► Kondensering eller avdunstning sker på rören.
● Lysdioden JONISERING på inomhusdelen blinkar.
► Tryck på knappen två gånger. Om lysdioden fortsätter att blinka,
kontakta återförsäljaren.
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ION
OFF/ON
TEMP
MODE
QUIET
AIR SWING
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
INVERTER
1 3
2
POWERFUL FAN SPEED
ion
Starta
funktionen
jonisering.
Starta
funktionen
tyst drift.
Starta
funktionen
extra effekt.
Q
n
■ Tips
• Dra för gardiner för att förhindra
solljus och därmed värme att
komma in vid kyldrift.
• För att sänka ljudnivån.
• För att ge en friskluftseffekt genom
att producera negativa joner.
• Jondrift kan startas självständigt.
Tryck på knappen för att
stänga av funktionen.
Page: 7
24
■ Driftsinstruktioner TIMER
● Se till att klockan i fjärrkontrollen är riktigt inställd.
● Du kan ställa in önskad tid för timer Av och På. Apparaten
sätts På (ON) eller stängs Av (OFF) automatiskt.
● För att radera endera “ON” eller “OFF” timern, tryck på
eller , och därefter på .
FAN
SPEED
AIR
SWING
AUTO
HEAT
COOL
DRY
ION
OFF/ON
TEMP
MODE
QUIET
AIR SWING
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
INVERTER
1 3
2
POWERFUL FAN SPEED
ion
Välj ”ON”
eller ”OFF”
timer.
1
1
1 Ställ in
önskad tid.
2
2
2
Bekräfta
inställningen.
3
3
3
Raderar timerns
inställning.
WING
N SPE
CA
AC
ECK CL
• Använd för att automatiskt start/
stoppa värmepumpen vid önskad
tidpunkt.
• Apparaten kan starta i inledande
funktionsläge innan aktuell inställd
tid när ON timern har ställts in.
• Den inställda timertiden upprepas
dagligen när den är inställd.
• Om det varit ett strömavbrott, måste
du trycka på för att återställa
tidigare inställd timerfunktion.
• Om timern stängts av kan
du återställa den föregående
inställningen genom att tryck på
.
Problemlösning
● Timerlampan lyser konstant. ► Den inställda timertiden upprepas dagligen när den är inställd.
● Fjärrkontrollen fungerar inte. ► Batterierna är felaktigt isatta eller behöver bytas ut.
● Enheten fungerar inte. ► Överspänningsskyddet har löst ut eller timern är felaktigt inställd.
● Driftslampan blinkar innan apparaten slås På. ► Detta utgör ett förberedande funktionssteg när ON timer har ställts in.
■ Tips
• Tryck och håll nere i cirka 5
sekunder för 12-timmars (am/pm)
eller 24-timmars visning.
• För att sänka displayens ljusstyrka:
• Man växlar temperaturinställningen
mellan °C och °F genom att trycka
och hålla under cirka 10
sekunder.
AC RC
RESET
SET CHECK CLOCK
TIMER
ON SET
OFF CANCEL
1 3
2
Hålls nedtryckt
i 5 sekunder.
För att
upphäva, tryck
på igen i
5 sekunder.
T C
Page: 8
25
SVENSKA
SKÖTSEL & RENGÖRING
Tas bort genom att
lyfta och dra. Rengör
och låt torka.
Torka försiktigt.
Dammsug, tvätta och
låt torka.
Ta ut
Dammsug alleru-
buster-filtret.
Dammsug, tvätta och
torka täckpanelen.
Ta ut
• Torka försiktigt med en torr, mjuk
trasa.
INOMHUSDEL
• Luftfilter ska rengöras var 14:e dag.
• Byt ut filtret om det är skadat.
Reservdelsnr: CWD001137 (Vänster)
CWD001138 (Höger)
LUFTFILTER
■ Rengöringsinstruktioner
• Använd inte bensol, thinner eller
skurpulver.
• Använd endast mild såpa eller
neutralt rengöringsmedel (≃pH7).
• Använd inte varmare vatten än
40°C.
• Filtret bör rengöras var 6:e månad.
• Byt ut filtret vart 3:e år eller om det
är skadat.
Reservdelsnr: CZ-SA13P
SUPER ALLERU-BUSTER
• Bör göras rent var 6:e månad.
JONISERINGSENHET
■ Tips
• Rengör filtret regelbundet för
bästa funktion och för att minska
energiförbrukning.
• Rådfråga din återförsäljare
angående servicekontrakt.
■ Om värmepumpen inte ska användas under längre tid
• Kör i värmedrift i 2-3 timmar så att de inre komponenterna torkar ordentligt.
• Slå ifrån strömmen och dra ur kontakten.
• Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen.
FRONTPANEL
FRONTPANEL
FRONTPANEL
LUFTFILTER
LUFTFILTER
LUFTFILTER
SUPERSONIC
FILTER
SUPERSONIC
SUPERSONIC
FILTER
FILTER
INOMHUSDEL
INOMHUSDEL
INOMHUSDEL
Gör rent med
bomullstuss.
JONISERINGSENHET
JONISERINGSENHET
JONISERINGSENHET
Ta ut
Slå ifrån strömmen innan
Slå ifrån strömmen innan
rengöring
rengöring
Slå ifrån strömmen innan
Slå ifrån strömmen innan
rengöring
rengöring

Question & answers

There are no questions about the Panasonic CS-E18EKEA yet.

Ask a question about the Panasonic CS-E18EKEA

Have a question about the Panasonic CS-E18EKEA but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Panasonic CS-E18EKEA. Please make sure that you describe your difficulty with the Panasonic CS-E18EKEA as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.