Outdoorchef Venezia manual

View a manual of the Outdoorchef Venezia below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Grill
  • Model/name: Venezia
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Tyska, Italiensk, Engelsk, Franska, Ryska, Norska, Svenska, Danska, Finska

Table of Contents

Page: 3
OUTDOORCHEF.COM
de 	 BEDIENUNGSANLEITUNG5
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren OUTDOORCHEF Gas-Kugelgrill in Betrieb nehmen.
en 	 USER GUIDE14
Please read these instructions carefully before using your OUTDOORCHEF Gas Kettle Barbecue.
fr 	 MODE D’EMPLOI23
Avant la première mise en service de votre gril sphérique à gaz OUTDOORCHEF, lisez les informations suivantes attentivement.
it 	 ISTRUZIONI PER L’USO	32
Leggere attentamente le presenti istruzioni in tutte le loro parti prima di mettere in funzione il barbecue sferico a gas OUTDOORCHEF.
nl 	 GEBRUIKSAANWIJZING	41
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF gaskogelbarbecue in gebruik neemt.
da 	 BRUGSANVISNING	50
Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før du tager din OUTDOORCHEF gaskuglegrill i brug.
sv 	 BRUKSANVISNING	59
Läs de här enkla instruktionerna innan du börjar använda den OUTDOORCHEF här grillen –annars kanske du aldrig kommer underfund med hur duktig du är på att grilla.
no
	 BRUKSANVISNING	68
Les denne bruksanvisningen grundig før du tar i bruk gasskulegrillen OUTDOORCHEF.
fi 	 KÄYTTÖOHJE	77
Lue käyttöohje huolellisesti läpi, ennen kuin otat OUTDOORCHEF-kaasupallogrillin käyttöön.
is 	 NOTKUNARLEIÐBEININGAR86
Lesið leiðbeiningarnar vandlega áður en OUTDOORCHEF kúlugasgrillið er tekið í notkun.
Page: 58
59
BRUKSANVISNING
VIKTIGT FÖR DIN SÄKERHET
Alla som använder grillen måste veta hur man tänder grillen och följa anvisningarna. Barn får inte använda grillen. Monteringsanvisningarna i
manualen måste följas exakt. Felaktig montering kan vara farligt.
Placera inte lättantändliga vätskor och material eller reservgasolflaskor nära grillen. Ställ aldrig grillen eller gasolflaskorna i slutna rum utan
ventilation.
Läs de här instruktionerna noggrant innan du använder din gasolklotgrill för första gången. Grillen får endast användas utomhus och den måste
stå på ett säkerhetsavstånd på minst 1.5 meter från brännbara föremål .
GASOLFLASKOR
•	 Gasolflaskor som väger mer än 7.5 kg får inte placeras på bottenplattan. Ställ gasolflaskan på föreskriven plats, se MONTERINGSANVISNINGARNA
(Trots att det finns en bottenplatta på modell Kensington 480 G får inte gasolflaskan ställas på den.)
•	 Spänn fast gasolflaskan med den medföljande remmen eller med den föreskrivna hållaren för gasolflaskan. Kontrollera noga att det inte
finns något läckage i skarvarna på beslagen. (Fig 2A)
•	 Gör en TÄTHETSKONTROLL innan du använder grillen och varje gång du byter gasolflaska.
•	 Gasolflaskor får ej utsättas för temperatur över 50° C och och de får inte lagras i slutna rum eller i en källare.
•	 Läs noga igenom och följ säkerhetsinstruktionerna som finns på de gasolflaskan.
SÄKERHETSANVISNINGAR
Denna bruksanvisning måste förvaras av ägaren och alltid finnas till hands.
Använd grillen enligt kapitel ANVISNINGAR FÖR TÄNDNING.
•	 ”Får bara användas utomhus”
•	 ”Läs igenom bruksanvisningen innan grillen tas i bruk”
•	 ”VARNING: Tillgängliga delar kan vara mycket heta. Håll barnen på avstånd”
•	 ”När apparaten används får det inte finnas brännbart material i närheten”
•	 ”Apparaten får inte flyttas när den används”
•	 ”Stäng gasventilen på gasolflaskan efter användningen”
•	 Använd aldrig grillen under ett tak.
•	 Om din grill har hjul, rulla den inte över ojämn mark eller kanter.
•	 Använd skyddshandskar när du tar i heta delar.
•	 Ställ alltid in gasolreglagets position efter grillning och stäng av gasoltillförseln från gasolflaskan.
VIKTIGT:
Skriv allra först ner gasolklotgrillens serienummer på baksidan av den här bruksanvisningen.
Beroende på grillmodell hittar du numret på klistermärket med motsvarande uppgifter.
Klistermärket hittar du antingen på grillen eller på bottenplattan.
Artikelnummer och en beskrivning av din gasololklotgrill hittar du på det s.k. Welcome Card,
som ingår i dokumentmappen.
Serienumret och artikelnumret är viktiga för en problemfri hantering om frågor uppstår eller vid beställningar av reservdelar och vid eventuella
garantianspråk. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Den innehåller viktig information om säkerhet, drift och underhåll.
LOGIN CARD
CE Label 2016 MANUAL VORLAGE
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28,
8052 Zürich - Switzerland
Created by
ANB
Realised by
GOT
Version date
09.07.2015
Replace Page 1 of 1
File Nr.
PM
File name
CE Label 2016 MANUAL VORLAGE
Label size 45x105
16.06.2014
50 mbar
Total rate Qn=
S
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632016
Cat.I3 B/P
3+
Butane / Propane
G30 / G31
Serial No.:
Article No.:
30/37 mbar
Cat.I
Made in China
Total rate Qn=
S
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632016
Cat.I3 B/P
Butane / Propane
G30 / G31
Serial No.:
Article No.:
Made in China
00137
37
sv
Page: 59
OUTDOORCHEF.COM
60
•	 När du byter gasolflaska är det viktigt att du noga kontrollerar att gasolreglagets position har ställts in och att gasolflaskans gasoltillförsel
är avstängd. VIKTIGT: Det får inte finnas några tändkällor i närheten.
•	 När du ansluter en ny gasolflaska, kontrollera förbindningsdelarna enligt anvisningarna TÄTHETSKONTROLL.
•	 Om du misstänker att delar inte är täta, ställ in gasolreglagets position och stäng av gasoltillförseln från gasolflaskan. Kontakta en
gasolspecialist för kontroll av gasolledande delar.
•	 Byt ut gasolslangen omedelbart om den är skadad eller om den har spår av slitage. gasolslangen får inte vara vikt och får inte ha några
sprickor. Kom ihåg att stänga av gasolen innan gasolslangen tas bort.
•	 Byt ut slangen och gasolreglaget efter en användningstid på 3 år från inköpsdatum. Kontrollera att gasoltryckreglaget och slang uppfyller
relevanta EN-standarder.
•	 Den rekommenderade längden av gasolslangen är 90cm och ska inte överstiga 150 cm.
•	 Blockera aldrig det stora runda luftinsugningshålet i botten på grillskålen eller luftventilerna i locket. Ventilationsöppningarna i utrymmet för
gasolflaskan får inte stängas eller täppas till.
•	 ”Utför inga förändringar på grillen”
•	 Förändra ingenting i gasolventilen, i tändsäkringen, brännaren eller andra delar av grillen. Om du misstänker ett fel, kontakta en fackman.
•	 Grillen levereras med passande gasolslang med inbyggd gasoltrycksreglage. gasolslangen måste alltid hållas borta från grillens heta, yttre
ytor. gasolslangen får inte vridas. På grillmodeller som har en gasolledning måste gasolslangen fixeras i den ledningen.
•	 gasolslangen och reglaget är i enlighet med landets riktlinjer och EN-standarder.
•	 Om full effekt inte uppnås och misstänks en blockering av gasolförsörjningen, kontakta en gasol återförsäljare.
•	 Använd endast grillen på en fast och säker undergrund. Ställ grillen på trägolv eller annan brännbar yta när du använder den. Håll grillen
borta från brännbart material.
•	 Om din grill har granitplattor,undvik temperaturchockar i dess plattor.
•	 Ha inte grillen i närheten av lättantändliga vätskor eller material.
•	 Om grillen förvaras i ett rum under vintern måste gasolflaskan tas bort. Gasolflaskan bör alltid förvaras på en väl ventilerat, öppet utrymme
utan räckhåll för barn.
•	 Innan du börjar använda grillen, placera den på en så skyddad plats som möjligt.
•	 När grillen inte används och när den har svalnat bör den skyddas av ett överdrag mod väder och vind. Överdrag finns att få hos återförsäljare
för grillar.
•	 För att förhindra att fukt samlas under överdraget bör du ta bort det efter häftiga regn.
TÄTHETSKONTROLL
VARNING: Under täthetskontroll får inga tändkällor finnas i närheten. Detta gäller även rökning. Kontrollera aldrig tätheten med en tändsticka
eller öppen låga. Kontrollera alltid tätheten utomhus.
1.	 Gasolreglaget måste vara inställd på position .
2.	 Öppna gasoltillförseln vid gasolflaskan och applicera en tvållösning med 50% flytande tvål och 50% vatten på de gasolledande delarna
(anslutningen på gasolbehållaren / gasoltryckreglaget / gasolslang / gasolinlopp / anslutning på ventilen). Du kan också använda en
läckssökningspray. (Fig 2B)
3.	 En blåsbildning av tvållösning indikerar läckage. VIKTIGT: Grillen får endast användas när alla läckor tagits bort. Anslut gasoltillförseln till
gasolflaskan.
4.	 åtgärda läckan genom att dra åt anslutningarna om det är möjligt annars måste du ersätta de defekta delarna.
5.	 Upprepa steg 1 och 2
6.	 Går det inta att åtgärda läckorna, kontakta en återförsäljare för gasolprodukter.
ANMÄRKNING: Gör TÄTHETSKONTROLLEN efter varje anslutning eller byte av gasolflaska och i början av grillsäsongen.
Page: 60
61
FÖRKLARING AV TECKNEN PÅ GASOLFLASKAN
KLOTGRILLENS BRÄNNARSYSTEM
Modeller med en ringbrännare (Fig 1A)
Ringbrännaren når på den högsta effekten och på den lägsta effekten.
Modeller med två ringbrännare (Fig 1B)
Den stora ringbrännare når på högsta effekten och på den lägsta effekten. Den är gjord för användning i medel till högt
temperaturområdet.
Den lilla ringbrännaren är gjord för att laga mat vid låga temperaturer och kan bara justeras något. Skillnaden mellan och är inte synlig.
Den lilla ringbrännare når en temperatur av cirka 100 till 120° C.
Brännarsystem för extra grillytor på modellen VENEZIA 570 G (Fig 1C)
Båda brännare är identiska. På når du högsta effekt och på den lägsta effekten. Den är gjord för användning i medel till högt
temperaturområdet.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1.	 Rengör alla delar som kommer i kontakt med livsmedel.
2.	 Kontrollera alla gasolkomponenter, som beskrivs i kapitel TÄTHETSKONTROLL och följ dess anvisningar. Gör detta även om din gasolklotgrill
redan var monterad av återförsäljaren vid leveransen.
3.	 Bränn ut grillen i ca. 20–25 minuter på .
Värmenivåer och tändning
	 	: Från läget
	 	: lågt effekt
	 	: medel effekt
	 	: full effekt
	 	: Tändning
	 	: Tändare
Positionsläge av EASY FLIP kon
Direkt positionsläge av EASY FLIP kon
Indirekt positionsläge av EASY FLIP kon
Page: 61
OUTDOORCHEF.COM
62
ANVISNINGAR FÖR TÄNDNING
1.	 Kontrollera att alla anslutningar mellan gasolslangen, gasoltryckreglaget och gasolflaskan är ordentligt fastskruvade. (Följ instruktionerna i
kapitel TÄTHETSKONTROLL).
2.	 Öppna grilllocket. VARNING! Tänd aldrig grillen med locket stängt.
3.	 Öppna gasoltillförseln till gasolflaskan.
4 a.	Modeller med 4 ringbrännare:
Tryck in gasolreglaget och vrid den moturs till nivå . Tryck på den svarta tändningsknapoem och håll den nedtryckt tills en gnista hoppar
och gasolen börjar brinna. (Fig 1D)
4 b. Modeller med två ringbrännare och separat tändningsknapp:
Tryck på den stora ringbrännarens gasolreglageknapp och vrid den moturs till nivå .
Tryck på den svarta tändningsknappen och håll den nedtryckt tills en gnista kommer fram och gasolen antänds.
Eller tryck på den lilla ringbrännarens gasolreglageknapp (vänster knapp) och vrid den moturs till nivå .
Tryck på den svarta tändningsknappen och håll den nedtryckt tills en gnista kommer fram och gasolen antänds. (Fig 1E)
4 c. Modeller med två ringbrännare utan separat tändningsknapp:
Tryck på den stora ringbrännarens gasolreglageknapp och vrid den moturs till nivå .
Håll gasolreglageknappen tills en gnista kommer fram och gasolen antänds. (Fig 1F)
Eller tryck på den lilla ringbrännarens gasolreglageknapp (vänster knapp) och vrid den moturs till nivå .
Håll gasolreglageknappen tills en gnista kommer fram och gasolen antänds.
5.	 Om gasolen inte antänds inom 3 sekunder, vrid gasolreglageknappen till . Vänta 2 minuter så att den oförbrända gasolen kan avdunsta.
Upprepa sedan steg 4
6.	 Är det inte möjligt att tända grillen efter 3 försök, kontrollera orsaker (som beskrivs i avsnitt FELSÖKNING ).
ANVISNINGAR FÖR TÄNDNINGAV P-420 G / P-420 G MINICHEF
1.	 Kontrollera att alla anslutningar mellan gasolslangen, gasoltryckreglaget och gasolflaskan är ordentligt fastskruvade. (Följ instruktionerna i
kapitel TÄTHETSKONTROLL).
2.	 Öppna grilllocket. VARNING! Tänd aldrig grillen med locket stängt.
3.	 Öppna gasoltillförseln till gasolflaskan.
4.	 Tryck in gasolreglaget och vrid den moturs till nivå . Tryck på den röda tändningsnappen flera gånger tills gasolen antända. (Fig 1G)
5.	 Om gasolen inte antänds inom 3 sekunder, vrid gasolreglageknappen till . Vänta 2 minuter så att den oförbrända gasolen kan avdunsta.
Upprepa sedan steg 4
6.	 Är det inte möjligt att tända grillen efter 3 försök, kontrollera orsaker (som beskrivs i avsnitt FELSÖKNING).
INSTRUKTIONER FÖR TÄDNING AV EXTRA GRILLYTOR PÅ MODELLEN VENEZIA 570 G
1.	 Kontrollera att alla anslutningar mellan gasolslangen, gasoltryckreglaget och gasolflaskan är ordentligt fastskruvade. (Följ instruktionerna i
kapitel TÄTHETSKONTROLL).
2.	 Ta bort granitöverdraget för den extra grillytan och placera den under sidohyllan i den föreskrivna hållaren. VARNING! Tänd aldrig grillen med
locket stängt.
3.	 Öppna gasoltillförseln till gasolflaskan.
4.	 Tryck in gasolreglaget och vrid den moturs till nivå . Tryck på den svarta tändningsknapoem och håll den nedtryckt tills en gnista
hoppar och gasolen börjar brinna. (Fig 1H)
5.	 Om gasolen inte antänds inom 3 sekunder, vrid gasolreglageknappen till . Vänta 2 minuter så att den oförbrända gasolen kan avdunsta.
Upprepa sedan steg 4
6.	 Är det inte möjligt att tända grillen efter 3 försök, kontrollera orsaker (som beskrivs i avsnitt FELSÖKNING ).
7.	 För att starta den andra brännaren, följ steg 4
8.	 Täck den extra grillytan först efter att granitplattan har svalnat fullständigt.
Page: 62
63
EASY FLIP-SYSTEMET GÖR TVÅ AV EN GRILL
	OUTDOORCHEF gasolklotgrillarnas hjärtstycke heter EASY FLIP kon och återspeglar OUTDOORCHEF ingenjörernas innovationskonst.
EASY FLIP kon gör det möjligt för dig att ändra fördelningen av värme från direkt till indirekt på bara några sekunder. Samtidigt förhindrar det
mot ohälsosamma uppflammningar och irriterande rök.
Med några enkla handgrepp växlar du från direkt till indirekt grillning, matlagning och bakning: du behöver bara vända på EASY FLIP konen.
ANVISNINGAR FÖR GASOLKLOTGRILLEN KUGELGRILL
Så här fungerar det:
1.	 Ställ EASY FLIP konen i önskat läge. VARNING! Ändra inte konens läge under grillningen utan värmetåliga handskar.
2.	 Välj, om nödvändigt, lämpligt tillbehör.
3.	 Värm upp grillen med locket stängt ca 10–15 minuter på .
4.	 Ställ alltid gasolreglageknappen på efter grillningen. Anslut gasoltillförseln till gasolflaskan. Även med tomma flaskors ventiler måste
stängas.
DIREKT VÄRME INDIREKT VÄRME
Vid direkt grillning och matlagning Vid indirekt grillning, matlagning och bakning
arbetar du med hög temperatur som
koncentrerar sig till grillgallret Till exempel, för ett fint
grillmönster på köttet
fördelar sig värmen jämnt i
i den slutna grillen. Perfekt för t.ex. ångkokning av
grönsaker eller stekning av kött på låg värme.
Page: 63
OUTDOORCHEF.COM
64
TIPS OCH TRICKS
Med indirekt värme
Större stekar eller hela kycklingar: Tack vare EASY FLIP konen behöver större bitar kött inte vändas under grillningen Värmen i
gasolbrännaren stiger på insidan av grillklotet och fördelas jämnt i hela klotet. Placera maten på det förvärmda grillgallret och stäng
locket. Lämna alltid lite plats mellan köttstyckena. När du stänger locket bryns maten jämnt från alla sidor och saften blir kvar i köttet.
För att du inte ska behöva lämna något åt slumpen när du grillar större köttbitar, rekommenderar vi OUTDOORCHEF GOURMET CHECK
– mätaren som perfekt känner av köttets innertermperatur.
Med direkt värme
Mindre bitar av kött som biffar, kotletter och korv: Lägg köttet i mitten på den förvärmda grillen och stek det under en kort tid med
locket öppet. Lägg sedan köttet längre ut till kanterna och minska värmen till och grilla färdigt med locket stängt.
För att uppnå ett optimalt resultat för kött som endast ska stekas kort, rekommenderar vi gjutjärnplattan från OUTDOORCHEF
Med de rätta tillbehören kommer du att älska att grilla med din OUTDOORCHEF. Grilla, laga mat eller baka: Ge fritt utlopp för din
kreativitet och dina experiment.
Du hittar alla tillbehör under OUTDOORCHEF.COM
På OUTDOORCHEF.COM hittar du dessutom OUTDOORCHEF-grilltidtabellen för alla enskilda grillvaror.
GRILLNING PÅ EXTRA GRILLYTOR
Värm din grill på full värme ca. 10 minuter. Placera maten på grillen och reglera temperaturen enligt dina önskemål – .
EFTER GRILLNING
1.	 Ställ in alla brännares gasolreglageknapp till .
2.	 Anslut gasoltillförseln till gasolflaskan.
3.	 Låt grillen svalna och rengör den sedan.
4.	 Täck grillen med lämpligt överdrag.
RENGÖRING
Det krävs endast en mycket liten rengöring mellan grilltillfällena, eftersom det mesta fettet antingen dunstar bort eller leds ner i en dropplåda.
Om grillen skulle vara väldigt smutsig, värm då upp den 10 minuter på full effekt. Använd en grillborste i mässing (inte stålborste) för rengöring av
konen och rosten. Om du vill rengöra grillen grundligt använder du OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER. Alternativt kan du även använda
en nylon-disksvamp vatten med lite diskmedel i för att få bort lösa rester.
VIKTIGT: Efter noggrann rengöring av grillen, ska du låta den torka (bränna ut) ordentligt på .
RENGÖRING AV EXTRA GRILLYTOR PÅ MODELLEN VENEZIA 570 G
Det krävs endast en mycket liten rengöring mellan grilltillfällena, eftersom det mesta fettet antingen dunstar bort eller leds ner i en dropplåda.
Använd en grillborste i mässing (inte stålborste) för rengöring av grillrosten och grillplattan.
Dra ut droppbrickan och rengör sedan med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER.
VIKTIGT: Om du använder rengöringsmedel, måste du låta grillen torka ordentligt efter rengöringen. För att påskynda torkningen kan du tända
grillen och låta den bränna ut i några minuter på högsta läget.
Page: 64
65
ANVÄNDNING AV OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
VIKTIGT: grillen får inte vara tänd under tiden då du rengör den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. För dina händers skull
rekommenderar vi att du använder handskar och om det är möjligt, bär (skydds) glasögon. Spraya grillen och dess tillbehör grundligt när grillen
fortfarande är lite varm och vänta i ca. 15–30 minuter innan du börjar rengöra den. Spraya in smutsiga ytor igen och tvätta rent med vatten och
låt sedan torka. VARNING: OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER får inte användas på pulverbeskiktade ytor.
UNDERHÅLL
•	 Ett regelbundet underhåll av din grill garanterar perfekt funktion. Kontrollera alla gasolledande delar minst två gånger per år och varje gång
efter långvarig lagring. Spindlar och andra insekter kan orsaka blockeringar, som måste avlägsnas före användning.
•	 Om grillen regelbundet flyttas på ojämnt underlag är det viktigt att du då och då kontrollerar att alla skruvar är åtdragna.
•	 Om du inte använder grillen för en längre period, bör du göra en TÄTHETSKONTROLL före återanvändning. Om du har några tvivel, kontakta
din gasolleverantör eller det försäljningsställe.
•	 För att undvika korrosionsskador, smörj in alla metalldelar innan en långvarig lagring.
•	 Efter en lång lagring och minst en gång under grillningen säsongen bör du kontrollera gasolslangen för sprickor, veck och andra skador.
En skadad gasolledning måste omedelbart bytas, som beskrivs i avsnittet SÄKERHETSANVISNINGAR.
•	 För att du så länge som möjligt ska kunna njuta av din grill, rekommenderar vi följande:
•	 Behandla alla trädelar en gång om året med en träolja – detta motverkar bildandet av sprickor
•	 Skydda din grill mot väder och vind när den har svalnat helt med ett lämpligt överdrag från OUTDOORCHEF .
•	 För att förhindra att fukt samlas under överdraget bör du ta bort det efter regn. Överdrag finns att få hos återförsäljare för grillar.
FELSÖKNING
Brännaren tänder inte:
•	 Kontrollera att gasoltillförseln till gasolflaskan är öppen.
•	 Se till att det finns tillräckligt med gasol i flaskan.
•	 Kontrollera att gnistorna från elektroden hoppar till brännaren.
Ingen gnista:
•	 Kontrollera att batteriet är korrekt isatt (för grillar med elektrisk tändning).
•	 Avståndet mellan brännaren och elektroden måste vara mellan 5–8 mm.
•	 Kontrollera om kablarna är anslutna i den elektriska tändning och att elektroderna är isatta och sitter fast ordentligt.
•	 Sätt in ett nytt batteri (AAA, LR03, 1.5 V) i den elektriska tändningen (för grillar med elektrisk tändning).
Om det ändå inte går att tända grillen, trots ovan nämnda åtgärder, kontakta din återförsäljare.
KONSUMENTGARANTI
1. Garanti och förhållande till andra rättigheter av köparen
Med köpet av denna OUTDOORCHEF produkten hos en auktoriserad återförsäljare erhåller ni som privat slutkund (konsument) en tillverkar­
garanti från DKB Household Switzerland AG (”DKB”).
Tillverkarens garanti ger dig garantianspråk gentemot garanten i enlighet med detta avtal. Garantianspråken består utöver de andra avtalsenliga
eller juridiska rättigheterna. Dessa andra rättigheter utesluts eller begränsas inte av denna garanti. Därför kan du även göra dina andra avtals
eller rättsliga anspråk mot respektive gäldenär. Så berörs t.ex. anspråk i enlighet med produktansvarslagen ej av denna garantin.
Som köpare har du framför allt möjligheten att göra gör kontraktsgarantianspråk mot din säljare. Så kan t.ex. ett eventuellt upphävande av köpe-
avtalet endast bedrivas mot säljaren, men inte under denna garanti mot DKB.
2. Deltagande och garantivillkor
Garanten är DKB. Garantin är öppen för alla slutanvändare som köper en ny produkt för privat bruk i den auktoriserade handeln. Köpet skall
intygas med hjälp av kvitto. Ett köp för privat bruk föreligger om produkten köps av en naturlig person för användning som huvudsakligen inte
används för kommersiellt bruk eller självständigt arbete.
Om ett garantifall skulle uppstå måste garantianspråk göras hos garanten inom två månader. Annars är utesluts dina anspråk på garanti. För
uppenbara defekter börjar garantifristen med mottagandet av produkten. DKB rekommenderar att du kontrollerar om produkten har defekter
omedelbart vid mottagandet.
Page: 65
OUTDOORCHEF.COM
66
3. Tillämpningsområde
Garantin gäller från inköpsdatum och beviljas i följande fall, förutsatt att ingen uteslutning av fakta föreligger i enlighet med punkt 4:
•	 3 år mot genomrostning av det emaljerade klotet (underdel och lock).
•	 3 år mot genomrostning eller genombränning av det emaljerade grillgallret.
•	 3 år mot genomrostning eller genombränning av alla rostfria delar.
•	 Fel på emaljen före första användningen.
•	 2 år på alla återstående tillverknings-/materialfel.
Det anses inte vara en defekt om det är betydelselöst för funktion och för dig som kund är små rimliga skillnader på emaljeringsfärg eller mindre
defekter såsom produktionsrelaterade stödpunkter på den nedre kanten av locket eller på upphängningarna.
I ett garantifall, kommer DKB att efter eget tycke helt byta ut de skadade eller defekta delarna eller ersätta hela produkten. Så långt det är rimligt
för dig som kund kan ett utbyte göras mot en jämförbar modell av nyare design, t.ex. genom en efterföljare. Så länge produktens funktionalitet
inte påverkas och i den mån det är rimligt för dig som kund, kan en adekvat ekonomisk ersättning erbjudas till dig i stället för reparation.
Under den tid garantifallet bearbetas (kontroll och eventuellt utbyte) består inget anspråk om rätt till ersättning eller annan ersättning mot DKB.
Utförandet av garantin kommer inte förlänga garantitiden eller starta den på nytt. Utbytta delar tillfaller DKBs egendom. Bara om produkten byts
ut börjar garantitiden på nytt.
Eventuella ytterligare krav mot garanten omfattas inte av denna garanti. Dina fordringar på andra rättsliga grunder utesluts eller begränsas där-
med inte (se även ovan 1).
4. Uteslutning
Garantin gäller inte i följande fall:
•	 Normalt slitage vid normal användning, särskilt allmänna slitdelar såsom tratt, brännare, termometer, tändning och batteri, elektrod, tändkabel,
gasolslang, gastryckregulator, värmeelement, reflektor, aluminiumskyddsfolie, grill eller kolgrill, tändningsgrill och kol-fettdropp.
•	 Skador på emaljen på använda apparater, om inte det kan bevisas att felet redan fanns innan den första användningen.
•	 Defekter och/eller skada på grund av missbruk, felaktig användning, framför allt på grund av att inte följa bruksanvisningen, säkerhets­
anvisningarna eller drifts-/underhållsanvisningarna (till exempel användning av utrustning för utomhusbruk inomhus, skador till följd av
­
felaktig montering, felaktig rengöring av den emaljerade ytan av tratten eller grillgallret, genom icke utfört täthetskontroll om så rekommen-
deras i bruksanvisningen, genom användning av skadliga kemikalier, genom missbruk etc).
•	 Defekter och/eller skador som genomförs av ingrepp eller reparationer av icke av DKB auktoriserade personer.
•	 Defekter och/eller skador genom väder (t.ex. hagel eller blixtnedslag).
•	 Defekter och/eller skador pga vandalism eller på grund av avsiktliga eller oavsiktlig skada i den mån att den inte orsakats av DKB.
•	 Defekter och/eller skador, som uppstått under transport till köparen, såvida transporten inte genomfördes av garanten.
•	 Defekter och/eller skador på grund av force majeure.
•	 Defekter och/eller skador pga nötning vid professionell användning till kommersiella ändamål (t.ex. användning inom hotell eller restaurang).
5. Garantibearbetning
I garantifall kontakta oss så fort som möjligt/snarast eller en av våra auktoriserade försäljare (försäljarlista under www.outdoorchef.com) och
ger oss information som din adress såvitt möjligt produkt/produktdel, köpkvitto, serienummer och artikelnummer (båda hittar du på data-klister­
märket på din grill; se första avsnittet av bruksanvisningen). Beskriv bristen gärna med foto. För att kontrollera garantin överlämnar du produkten
till återförsäljaren eller oss (bring-in garanti). Om det handlar om en motiverad garanti kommer vi att återbetala nödvändiga och krävda transpor-
terna och sjöfart, annars kommer vi att skicka tillbaka produkten på din bekostnad.
Det registrerade varumärket OUTDOORCHEF representeras av följande företag
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfack | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
* 	 En lista över återförsäljare hittar du på vår webbplats på OUTDOORCHEF.COM.
**	 Serienumret såsom artikelnumret hittar du på klistermärke på din grill
(se första stycket i denna BRUKSANVISNING).
Page: 66
67
TEKNISK INFORMATION
ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / PARIS DELUXE 570 G /
VENEZIA 570 G 570 G / GENEVA 570 G
CE	0063
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt
- liten brännare	 1.20 kW
- stor brännare	 8.50 kW
Gasolförbrukning	 702 g/h
28-30/37 mbar
- munstycke liten brännare	 0.55mm/markering: BF
- munstycke stor brännare	 1.47 mm/markering: BT
50 mbar
- munstycke liten brännare	 0.48 mm/markering: AF
- munstycke stor brännare	 1.27 mm/markering: AT
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
rekommenderad gasolflaska	 butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
Maximalt tillåtet Gasolfaska	 butan max. 7.5 kg
på grillen 	 propan max. 7.5 kg
LEON 570 G
CE	0063
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt	 08.50 kW
Gasolförbrukning	 612 g/h
Munstycke (28-30/37 mbar)	 1.47 mm/markering: BT
Munstycke (50 mbar)	 1.27 mm/markering: AT
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
rekommenderad gasolflaska	 butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
Maximalt tillåtet Gasolfaska	 butan max. 7.5 kg
på grillen 	 propan max. 7.5 kg
AMBRI 480 G
CE	0063
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt	 05.40 kW
Gasolförbrukning	 389 g/h
Munstycke (28-30/37 mbar)	 1.15 mm/markering: BN
Munstycke (50 mbar)	 1.02 mm/markering: AN
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
rekommenderad gasolflaska	 butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
Maximalt tillåtet Gasolfaska	 butan max. 7.5 kg
på grillen 	 propan max. 7.5 kg
CHELSEA 480 G / CHELSEA 480 G LH / KENSINGTON 480 G
CE	0063
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt	 5.60 kW
Gasolförbrukning	 397 g/h
Munstycke (28-30/37 mbar)	 1.15 mm/markering: BN
Munstycke (50 mbar)	 1.02 mm/markering: AN
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
rekommenderad gasolflaska	 butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
P-420 G / P-420 G MINICHEF
CE	0063
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt	 04.30 kW
Gasolförbrukning	 315 g/h
Munstycke (28-30/37 mbar)	 1.02 mm/markering: BL
Munstycke (50 mbar)	 0.88 mm/markering: AH
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
rekommenderad gasolflaska	 butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
Sidobrännare
CE	0063
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt	3.8kW
Gasolförbrukning	 276 g/h
Munstycke (28-30/37 mbar)	 0.98 mm/markering: BK
Munstycke (50 mbar)	 0.85 mm/markering: AG
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Extra grillyta VENEZIA 570 G
CE	0063BT3928
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt 	 8.60 kW
Gasolförbrukning	 630 g/h
Munstycke (28-30/37 mbar)	 0.98 mm/markering: BK
Munstycke (50 mbar)	 0.88 mm/markering: AH
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Kategorier
I3B/P (30 mbar)
	 DK, FI, NL, NO, SE, LU
I3B/P (50 mbar)
	 CH, AT, DE
I3+ (28/30/37 mbar)
	 BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT
Elektrisk tändning
För användning av elektrisk tändningen behöver du ett batteri
(typ AAA, LR03, 1.5 Volt).
Hänvisningar på termometern
Termometerns visning kan avvika med +/- 10%.
Webbsida
För mer information, tips och tricks, recept och allt som är värt att veta
om OUTDOORCHEF produkter, se OUTDOORCHEF.COM
Page: 93
OUTDOORCHEF.COM
94
TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR
ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / PARIS DELUXE 570 G /
VENEZIA 570 G / GENEVA 570 G
CE	0063
Gas	 Própan/bútan 30/31
Afl
- lítill brennari	 1,20 kW
- stór brennari	 8,50 kW
Gasnotkun	 702 g/klst.
Stútar (28–30/37 mbör)
- Stútur á litlum brennara	 0,55 mm/merking: BF
- Stútur á stórum brennara	 1,47 mm/merking: BT
Stútar (50 mbör)
- Stútur á litlum brennara	 0,48 mm/merking: AF
- Stútur á stórum brennara	 1,27 mm/merking: AT
Gasþrýstingur 	 Bútan 28 mbör.
	 Própan 37 mbör
Ráðlagðir gaskútar 	 Bútan hám. 13 kg
	 Própan hám. 10,5 kg
Leyfð hámarksþyngd gaskúta 	 Bútan hám. 7,5 kg
á fótastelli grillsins	 Própan hám. 7,5 kg
LEON 570 G
CE	0063
Gas	 Própan/bútan 30/31
Afl	 8,50 kW
Gasnotkun 	 612 g/klst.
Stútur (28–30/37 mbör) 	 1,47 mm/merking: BT
Stútur (50 mbör) 	 1,27 mm/merking: AT
Gasþrýstingur 	 Bútan 28 mbör
	 Própan 37 mbör
Ráðlagðir gaskútar	 Bútan hám. 13 kg
	 Própan hám. 10,5 kg
Leyfð hámarksþyngd gaskúta 	 Bútan hám. 7,5 kg
á fótastelli grillsins	 Própan hám. 7,5 kg
AMBRI 480 G
CE	0063
Gas	 Própan/bútan 30/31
Afl	 5,40 kW
Gasnotkun 	 389 g/klst.
Stútur (28–30/37 mbör) 	 1,15 mm / merking: BN
Stútur (50 mbör) 	 1,02 mm / merking: AN
Gasþrýstingur 	 Bútan 28 mbör
	 Própan 37 mbör
Ráðlagðir gaskútar	 Bútan hám. 13 kg
	 Própan hám. 10,5 kg
Leyfð hámarksþyngd gaskúta	 Bútan hám. 7,5 kg
á fótastelli grillsins	 Própan hám. 7,5 kg
CHELSEA 480 G / CHELSEA 480 G LH / KENSINGTON 480 G
CE	0063
Gas	 Própan/bútan 30/31
Afl	 5,60 kW
Gasnotkun 	 397 g/klst.
Stútur (28–30/37 mbör) 	 1,15 mm / merking: BN
Stútur (50 mbör) 	 1,02 mm / merking: AN
Gasþrýstingur 	 Bútan 28 mbör
	 Própan 37 mbör
Ráðlagðir gaskútar	 Bútan hám. 13 kg
	 Própan hám. 10,5 kg
P-420 G / P-420 G MINICHEF
CE	0063
Gas	 Própan/bútan 30/31
Afl	 4,30 kW
Gasnotkun 	 315 g/klst.
Stútur (28–30/37 mbör) 	 1,02 mm / merking: BL
Stútur (50 mbör) 	 0,88 mm / merking: AH
Gasþrýstingur 	 Bútan 28 mbör.
	 Própan 37 mbör
Ráðlagðir gaskútar	 Bútan hám. 13 kg
	 Própan hám. 10,5 kg
Hliðarbrennari
CE	0063
Gas	 Própan/bútan 30/31
Afl	 3,80 kW
Gasnotkun 	 276 g/klst.
Stútur (28–30/37 mbör)	 0,98 mm / merking: BK
Stútur (50 mbör) 	 0,85 mm / merking: AG
Gasþrýstingur 	 Bútan 28 mbör
	 Própan 37 mbör
Aukagrillflötur VENEZIA 570 G
CE	0063BT3928
Gas	 Própan/bútan 30/31
Afl	 8,60 kW
Gasnotkun 	 630 g/klst.
Stútur (28–30/37 mbör) 	 0,98 mm / merking: BK
Stútur (50 mbör) 	 0,88 mm / merking: AH
Gasþrýstingur 	 Bútan 28 mbör
	 Própan 37 mbör
Flokkar
I3B/P (30 mbör)
	 DK, FI, NL, NO, SE, LU
I3B/P (50 mbör)
	 CH, AT, DE
I3+ (28/30/37 mbör)
	 BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT
Rafkveiking
Fyrir rafkveikingu er rafhlaða nauðsynleg (gerð AAA, LR03, 1,5 volt).
Upplýsingar um hitamæli
Frávik hitamælis geta verið +/– 10%.
Vefsvæði
Frekari upplýsingar, ábendingar, uppskriftir og allt sem vert er að vita um
OUTDOORCHEF vörur eru á OUTDOORCHEF.COM

Question & answers

There are no questions about the Outdoorchef Venezia yet.

Ask a question about the Outdoorchef Venezia

Have a question about the Outdoorchef Venezia but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Outdoorchef Venezia. Please make sure that you describe your difficulty with the Outdoorchef Venezia as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.