Outdoorchef Porto 480 G manual

View a manual of the Outdoorchef Porto 480 G below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Grill
  • Model/name: Porto 480 G
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Indonesisk

Table of Contents

Page: 2
3
Bruksanvisning	103
Les denne bruksanvisningen grundig før du tar i bruk gasskulegrillen OUTDOORCHEF.
Bruksanvisning	114
Läs de här enkla instruktionerna innan du börjar använda den OUTDOORCHEF här grillen –
annars kanske du aldrig kommer underfund med hur duktig du är på att grilla.
Návod k obsluze	 125
Před uvedením plynového kulového grilu OUTDOORCHEF do provozu si prosím pozorně
přečtěte tento návod.
Instrukcja obsługi	 136
Przed uruchomieniem grilla gazowego OUTDOORCHEF prosimy o dokładne zapoznanie się
z niniejszą instrukcją.
Instrucțiuni de utilizare 	 147
Citiți complet cu atenție aceste instrucțiuni, înainte de a pune în funcțiune grătarul
dumneavoastră cu bazin sferic cu gaz, tip OUTDOORCHEF.
NO
SV
CZ
PL
RO
Page: 113
OUTDOORCHEF.COM
1
14
Bedienungsanleitung
VIKTIGT FÖR DIN SÄKERHET
Alla som använder grillen måste veta hur man tänder grillen och följa anvisningarna. Barn får inte använda grillen. Monteringsanvisningarna i
manualen måste följas exakt. Felaktig montering kan vara farligt.
Placera inte lättantändliga vätskor och material eller reservgasolflaskor nära grillen. Ställ aldrig grillen eller gasolflaskorna i slutna rum utan
ventilation.
Läs de här instruktionerna noggrant innan du använder din gasolklotgrill för första gången. Grillen får endast användas utomhus och den måste
stå på ett säkerhetsavstånd på minst 1.5 meter från brännbara föremål .
GASOLFLASKOR
Gasolflaskor som väger mer än 7.5 kg får inte placeras på bottenplattan.
Ställ gasolflaskan på föreskriven plats, se monteringsanvisningarna
Spänn fast gasolflaskan med den medföljande remmen eller med
den föreskrivna hållaren för gasolflaskan. Kontrollera noga att det
inte finns något läckage i skarvarna på beslagen.
Gör en TÄTHETSKONTROLL innan du använder grillen och varje
gång du byter gasolflaska.
Gasolflaskor får ej utsättas för temperatur över 50° C och och de får
inte lagras i slutna rum eller i en källare. Läs noga igenom och följ
säkerhetsinstruktionerna som finns på de gasolflaskan.
VIKTIGT:
Skriv allra först ner gasolklotgrillens serienummer på baksidan av den här bruksanvisningen.
Beroende på grillmodell hittar du numret på klistermärket med motsvarande uppgifter.
Klistermärket hittar du antingen på grillen eller på bottenplattan.
Artikelnummer och en beskrivning av din gasololklotgrill hittar du på det s.k. Welcome Card,
som ingår i dokumentmappen.
Serienumret och artikelnumret är viktiga för en problemfri hantering om frågor uppstår eller vid beställningar av reservdelar och vid eventuella
garantianspråk. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Den innehåller viktig information om säkerhet, drift och underhåll.
Typ:
PIN 0063 BP 3628
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich
00632014
Made in China
Cat.I =30mbar
3 B/P
DK NO NL SE LU
=28-30/37mbar
Cat.I
3+
GB FR BE ES IT CH
30/37 mbar
PT
FI
Butane / Propane
G30 / G31
CZ RO
PL
Serial No.:
Article No.:
one main burner: Qn= Total rate SQn=
Side burner: Qn=
30/37 mbar
30/37 mbar
LOGIN CARD
SV
max
500
mm
max Ø 310 mm
1
2
3
Page: 114
1
15
SÄKERHETSANVISNINGAR
Denna bruksanvisning måste förvaras av ägaren och alltid finnas till hands.
Använd grillen enligt kapitel ANVISNINGAR FÖR TÄNDNING.
•	 Grillen skall endast användas utomhus.
•	 Använd aldrig grillen under tak.
•	 Lämna aldrig grillen utan uppsikt när den är tänd.
•	 VARNING: Delar av grillen kan bli mycket heta. Därför måste grillen hållas utom räckhåll för små barn.
•	 Flytta inte grillen när den används.
•	 Om din grill har hjul, rulla den inte över ojämn mark eller kanter.
•	 Håll ett säkerhetsavstånd på minst 1.5 meter från brännbara föremål .
•	 Använd skyddshandskar när du tar i heta delar.
•	 Ställ alltid in gasolreglagets position efter grillning och stäng av gasoltillförseln från gasolflaskan.
•	 När du byter gasolflaska är det viktigt att du noga kontrollerar att gasolreglagets position har ställts in och att gasolflaskans gasoltillförsel
är avstängd. VIKTIGT: Det får inte finnas några tändkällor i närheten.
•	 När du ansluter en ny gasolflaska, kontrollera förbindningsdelarna enligt anvisningarna TÄTHETSKONTROLL.
•	 Om du misstänker att delar inte är täta, ställ in gasolreglagets position och stäng av gasoltillförseln från gasolflaskan. Kontakta en
gasolspecialist för kontroll av gasolledande delar.
•	 Byt ut gasolslangen omedelbart om den är skadad eller om den har spår av slitage. gasolslangen får inte vara vikt och får inte ha några
sprickor. Kom ihåg att stänga av gasolen innan gasolslangen tas bort.
•	 Byt ut slangen och gasolreglaget efter en användningstid på 3 år från inköpsdatum. Kontrollera att gasoltryckreglaget och slang uppfyller
relevanta EN-standarder.
•	 Den rekommenderade längden av gasolslangen är 90cm och ska inte överstiga 150 cm.
•	 Blockera aldrig den stora runda luftsugningshålet i botten eller de 6 luftventilerna i locket. Gasoltubens ventilationsöppningar får inte täppas
igen och heller inte täckas på något sätt.
•	 Förändra ingenting i gasolventilen, i tändsäkringen, brännaren eller andra delar av grillen. Om du misstänker ett fel, kontakta en fackman.
•	 Grillen levereras med passande gasolslang med inbyggd gasoltrycksreglage. gasolslangen måste alltid hållas borta från grillens heta, yttre
ytor. gasolslangen får inte vridas. På grillmodeller som har en gasolledning måste gasolslangen fixeras i den ledningen.
•	 gasolslangen och reglaget är i enlighet med landets riktlinjer och EN-standarder.
•	 Om full effekt inte uppnås och misstänks en blockering av gasolförsörjningen, kontakta en gasol återförsäljare.
•	 Använd endast grillen på en fast och säker undergrund. Ställ grillen på trägolv eller annan brännbar yta när du använder den. Håll grillen
borta från brännbart material.
•	 Om din grill har granitplattor,undvik temperaturchockar i dess plattor.
•	 Ha inte grillen i närheten av lättantändliga vätskor eller material.
•	 Om grillen förvaras i ett rum under vintern måste gasolflaskan tas bort. Gasolflaskan bör alltid förvaras på en väl ventilerat, öppet utrymme
utan räckhåll för barn.
•	 Innan du börjar använda grillen, placera den på en så skyddad plats som möjligt.
•	 När grillen inte används och när den har svalnat bör den skyddas av ett överdrag mod väder och vind. Överdrag finns att få hos återförsäljare
för grillar.
•	 För att förhindra att fukt samlas under överdraget bör du ta bort det efter häftiga regn.
Page: 115
OUTDOORCHEF.COM
1
16
TÄTHETSKONTROLL
VARNING: Under täthetskontroll får inga tändkällor finnas i närheten. Detta gäller även rökning. Kontrollera aldrig tätheten med en tändsticka
eller öppen låga. Kontrollera alltid tätheten utomhus.
1.	 gasolreglaget måste vara inställd på position .
2.	 Öppna gasoltillförseln vid gasolflaskan och applicera en tvållösning med 50% flytande tvål och 50% vatten på de gasolledande delarna
(anslutningen på gasolbehållaren / gasoltryckreglaget / gasolslang / gasolinlopp / anslutning på ventilen). Du kan också använda en läcks-
sökningspray.
3.	 En blåsbildning av tvållösning indikerar läckage. VIKTIGT: Grillen får endast användas när alla läckor tagits bort. Anslut gasoltillförseln till
gasolflaskan.
4.	 åtgärda läckan genom att dra åt anslutningarna om det är möjligt annars måste du ersätta de defekta delarna.
5.	 Upprepa steg 1 och 2
6.	 Går det inta att åtgärda läckorna, kontakta en återförsäljare för gasolprodukter.
ANMÄRKNING: Gör TÄTHETSKONTROLLEN efter varje anslutning eller byte av gasolflaska och i början av grillsäsongen.
FÖRKLARING AV TECKNEN PÅ GASOLFLASKAN
Värmenivåer och tändning
	 	: Från läget
	 	: lågt effekt
	 	: medel effekt
	 	: full effekt
	 	: Tändning
	 	: Tändare
Positionsläge av EASY FLIP kon
Direkt positionsläge av EASY FLIP kon
Indirekt positionsläge av EASY FLIP kon
Page: 116
1
17
KLOTGRILLENS BRÄNNARSYSTEM
Modeller med en ringbrännare
Ringbrännaren når på den högsta effekten och på den
lägsta effekten.
Modeller med två ringbrännare
Den stora ringbrännare når på högsta effekten och på
den lägsta effekten. Den är gjord för användning i medel till högt
temperaturområdet.
Den lilla ringbrännaren är gjord för att laga mat vid låga temperatu-
rer och kan bara justeras något. Skillnaden mellan och är
inte synlig. Den lilla ringbrännare når en temperatur av cirka 100 till
120° C.
Brännarsystem för extra grillytor på modellen VENEZIA 570 G
Båda brännare är identiska. På når du högsta effekt och på den lägsta effekten. Den är gjord för användning i medel till högt tempera-
turområdet.
> 180° C
360° F
480G
+/- 100° C
210° F
> 180° C
360° F
570G
+/- 100° C
210° F
> 180° C
360° F
570G
Page: 117
OUTDOORCHEF.COM
1
18
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1.	 Rengör alla delar som kommer i kontakt med livsmedel.
2.	 Kontrollera alla gasolkomponenter, som beskrivs i kapitel TÄTHETSKONTROLL och följ dess anvisningar. Gör detta även om din gasolklotgrill
redan var monterad av återförsäljaren vid leveransen.
3.	 Bränn ut grillen i ca. 20–25 minuter på .
ANVISNINGAR FÖR TÄNDNING
1.	 Kontrollera att alla anslutningar mellan gasolslangen, gasoltryckreglaget och gasolflaskan är ordentligt fastskruvade. (Följ instruktionerna i
kapitel TÄTHETSKONTROLL).
2.	 Öppna grilllocket. VARNING! Tänd aldrig grillen med locket stängt.
3.	 Öppna gasoltillförseln till gasolflaskan.
4 a.	 Modeller med 4 ringbrännare: Tryck in gasolreglaget och vrid den
moturs till nivå . Tryck på den svarta tändningsknapoem
och håll den nedtryckt tills en gnista hoppar och gasolen börjar
brinna.
4 b.	 Modeller med två ringbrännare och separat tändningsknapp:
Tryck på den lilla ringbrännarens gasolreglageknapp (vänster
knapp) och vrid den moturs till nivå . Tryck på den
svarta tändningsknapoem och håll den nedtryckt tills en gnista
hoppar och gasolen börjar brinna.
Eller
	 Tryck på den lilla ringbrännarens gasolreglageknapp (vänster
knapp) och vrid den moturs till nivå . Tryck på den
svarta tändningsknapoem och håll den nedtryckt tills en gnista
hoppar och gasolen börjar brinna.
4 c.	 Modeller med två ringbrännare och separat tändningsknapp: Tryck
på den lilla ringbrännarens gasolreglageknapp (vänster knapp)
och vrid den moturs till nivå . Håll gasolreglageknappen
tills en gnista hoppar och gasolen börjar brinna.
> 180° C
360° F
AUTOMATIC
> 180° C
360° F
AUTOMATIC
> 180° C
360° F
Page: 118
1
19
5.	 Om gasolen inte antänds inom 3 sekunder, vrid gasolreglageknappen till . Vänta 2 minuter så att den oförbrända gasolen kan avdunsta.
Upprepa sedan steg 4
6.	 Är det inte möjligt att tända grillen efter 3 försök, kontrollera orsaker (som beskrivs i avsnitt FELSÖKNING ).
ANVISNINGAR FÖR TÄNDNINGAV CITY 420 G
1.	 Kontrollera att alla anslutningar mellan gasolslangen,
gasoltryckreglaget och gasolflaskan är ordentligt fastskruvade.
(Följ instruktionerna i kapitel TÄTHETSKONTROLL).
2.	 Öppna grilllocket. VARNING! Tänd aldrig grillen med locket
stängt.
3.	 Öppna gasoltillförseln till gasolflaskan.
4.	 Tryck in gasolreglaget och vrid den moturs till nivå . Tryck
på den röda tändningsnappen flera gånger tills gasolen antända.
5.	 Om gasolen inte antänds inom 3 sekunder, vrid gasolreglageknappen till . Vänta 2 minuter så att den oförbrända gasolen kan avdunsta.
Upprepa sedan steg 4
6.	 Är det inte möjligt att tända grillen efter 3 försök, kontrollera orsaker (som beskrivs i avsnitt FELSÖKNING).
INSTRUKTIONER FÖR TÄDNING AV EXTRA GRILLYTOR PÅ MODELLEN VENEZIA 570 G
1.	 Kontrollera att alla anslutningar mellan gasolslangen, gasoltryckreglaget och gasolflaskan är ordentligt fastskruvade. (Följ instruktionerna i
kapitel TÄTHETSKONTROLL).
2.	 Ta bort granitöverdraget för den extra grillytan och placera den under sidohyllan i den föreskrivna hållaren. VARNING! Tänd aldrig grillen med
locket stängt.
3.	 Öppna gasoltillförseln till gasolflaskan.
4.	 Tryck in gasolreglaget och vrid den moturs till nivå . Tryck på den svarta tändningsknapoem och håll den nedtryckt tills en gnista hop-
par och gasolen börjar brinna.
5.	 Om gasolen inte antänds inom 3 sekunder, vrid gasolreglageknappen till . Vänta 2 minuter så att den oförbrända gasolen kan avdunsta.
Upprepa sedan steg 4
6.	 Är det inte möjligt att tända grillen efter 3 försök, kontrollera orsaker (som beskrivs i avsnitt FELSÖKNING ).
7.	 För att starta den andra brännaren, följ steg 4
8.	 Täck den extra grillytan först efter att granitplattan har svalnat fullständigt.
Page: 119
OUTDOORCHEF.COM
120
EASY FLIP-SYSTEMET GÖR TVÅ AV EN GRILL
	OUTDOORCHEF gasolklotgrillarnas hjärtstycke heter EASY FLIP kon och återspeglar OUTDOORCHEF ingenjörernas innovationskonst.
EASY FLIP kon gör det möjligt för dig att ändra fördelningen av värme från direkt till indirekt på bara några sekunder. Samtidigt förhindrar det
mot ohälsosamma uppflammningar och irriterande rök.
Med några enkla handgrepp växlar du från direkt till indirekt grillning, matlagning och bakning: du behöver bara vända på EASY FLIP konen.
ANVISNINGAR FÖR GASOLKLOTGRILLEN KUGELGRILL
Så här fungerar det:
1.	 Ställ EASY FLIP konen i önskat läge. VARNING! Ändra inte konens läge under grillningen utan värmetåliga handskar.
2.	 Välj, om nödvändigt, lämpligt tillbehör.
3.	 Värm upp grillen med locket stängt ca 10–15 minuter på .
4.	 Ställ alltid gasolreglageknappen på efter grillningen. Anslut gasoltillförseln till gasolflaskan. Även med tomma flaskors ventiler måste
stängas.
DIREKT VÄRME INDIREKT VÄRME
Vid direkt grillning och matlagning Vid indirekt grillning, matlagning och bakning
arbetar du med hög temperatur som
koncentrerar sig till grillgallret Till exempel, för ett fint
grillmönster på köttet
fördelar sig värmen jämnt i
i den slutna grillen. Perfekt för t.ex. ångkokning av
grönsaker eller stekning av kött på låg värme.
Page: 120
121
Tips och tricks
Med indirekt värme
Större stekar eller hela kycklingar: Tack vare EASY FLIP konen behöver större bitar kött inte vändas under grillningen Värmen i gasol-
brännaren stiger på insidan av grillklotet och fördelas jämnt i hela klotet. Placera maten på det förvärmda grillgallret och stäng locket.
Lämna alltid lite plats mellan köttstyckena. När du stänger locket bryns maten jämnt från alla sidor och saften blir kvar i köttet.
För att du inte ska behöva lämna något åt slumpen när du grillar större köttbitar, rekommenderar vi OUTDOORCHEF GOURMET
CHECK – mätaren som perfekt känner av köttets innertermperatur.
Med direkt värme
Mindre bitar av kött som biffar, kotletter och korv: Lägg köttet i mitten på den förvärmda grillen och stek det under en kort tid med
locket öppet. Lägg sedan köttet längre ut till kanterna och minska värmen till och grilla färdigt med locket stängt.
För att uppnå ett optimalt resultat för kött som endast ska stekas kort, rekommenderar vi gjutjärnplattan från OUTDOORCHEF
Med de rätta tillbehören kommer du att älska att grilla med din OUTDOORCHEF. Grilla, laga mat eller baka: Ge fritt utlopp för din
kreativitet och dina experiment.
Du hittar alla tillbehör under OUTDOORCHEF.COM
På OUTDOORCHEF.COM hittar du dessutom OUTDOORCHEF-grilltidtabellen för alla enskilda grillvaror.
GRILLNING PÅ EXTRA GRILLYTOR
Värm din grill på full värme ca. 10 minuter. Placera maten på grillen och reglera temperaturen enligt dina önskemål – .
EFTER GRILLNING
5.	 Ställ in alla brännares gasolreglageknapp till .
6.	 Anslut gasoltillförseln till gasolflaskan.
7.	 Låt grillen svalna och rengör den sedan.
8.	 Täck grillen med lämpligt överdrag.
RENGÖRING
Det krävs endast en mycket liten rengöring mellan grilltillfällena, eftersom det mesta fettet antingen dunstar bort eller leds ner i en dropplåda.
Om grillen skulle vara väldigt smutsig, värm då upp den 10 minuter på full effekt. Använd en grillborste i mässing (inte stålborste) för rengöring av
konen och rosten.
För resten av delarna, eller om du vill rengöra grillen grundligt använder du OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Alternativt kan du även
använda en nylon-disksvamp vatten med lite diskmedel i för att få bort lösa rester.
VIKTIGT: Efter noggrann rengöring av grillen, ska du låta den torka (bränna ut) ordentligt på .
RENGÖRING AV EXTRA GRILLYTOR PÅ MODELLEN VENEZIA 570 G
Det krävs endast en mycket liten rengöring mellan grilltillfällena, eftersom det mesta fettet antingen dunstar bort eller leds ner i en dropplåda.
Använd en grillborste i mässing (inte stålborste) för rengöring av grillrosten och grillplattan.
Dra ut droppbrickan och rengör sedan med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. VIKTIGT: Om du använder rengöringsmedel, måste du
låta grillen torka ordentligt efter rengöringen. För att påskynda torkningen kan du tända grillen och låta den bränna ut i några minuter på högsta
läget.
Page: 121
OUTDOORCHEF.COM
122
ANVÄNDNING AV OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
VIKTIGT: grillen får inte vara tänd under tiden då du rengör den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. För dina händers skull
rekommenderar vi att du använder handskar och om det är möjligt, bär (skydds) glasögon. Spraya grillen och dess tillbehör grundligt när grillen
fortfarande är lite varm och vänta i ca. 15–30 minuter innan du börjar rengöra den. Spraya in smutsiga ytor igen och tvätta rent med vatten och
låt sedan torka.
UNDERHÅLL
•	 Ett regelbundet underhåll av din grill garanterar perfekt funktion. Kontrollera alla gasolledande delar minst två gånger per år och varje gång
efter långvarig lagring. Spindlar och andra insekter kan orsaka blockeringar, som måste avlägsnas före användning.
•	 Om grillen regelbundet flyttas på ojämnt underlag är det viktigt att du då och då kontrollerar att alla skruvar är åtdragna.
•	 Om du inte använder grillen för en längre period, bör du göra en TÄTHETSKONTROLL före återanvändning. Om du har några tvivel, kontakta
din gasolleverantör eller det försäljningsställe.
•	 För att undvika korrosionsskador, smörj in alla metalldelar innan en långvarig lagring.
•	 Efter en lång lagring och minst en gång under grillningen säsongen bör du kontrollera gasolslangen för sprickor, veck och andra skador.
En skadad gasolledning måste omedelbart bytas, som beskrivs i avsnittet SÄKERHETSANVISNINGAR.
•	 För att du så länge som möjligt ska kunna njuta av din grill, rekommenderar vi följande:
•	 Behandla alla trädelar en gång om året med en träolja – detta motverkar bildandet av sprickor
•	 Skydda din grill mot väder och vind när den har svalnat helt med ett lämpligt överdrag från OUTDOORCHEF .
•	 För att förhindra att fukt samlas under överdraget bör du ta bort det efter regn. Överdrag finns att få hos återförsäljare för grillar.
FELSÖKNING
Brännaren tänder inte:
•	 Kontrollera att gasoltillförseln till gasolflaskan är öppen.
•	 Se till att det finns tillräckligt med gasol i flaskan.
•	 Kontrollera att gnistorna från elektroden hoppar till brännaren.
Ingen gnista:
•	 Kontrollera att batteriet är korrekt isatt (för grillar med elektrisk tändning).
•	 Avståndet mellan brännaren och elektroden måste vara mellan 5–8 mm.
•	 Kontrollera om kablarna är anslutna i den elektriska tändning och att elektroderna är isatta och sitter fast ordentligt.
•	 Sätt in ett nytt batteri (AAA, LR03, 1.5 V) i den elektriska tändningen (för grillar med elektrisk tändning).
Om det ändå inte går att tända grillen, trots ovan nämnda åtgärder, kontakta din återförsäljare.
GARANTIBESTÄMMELSER
1.	Garanti
	 Genom att köpa denna OUTDOORCHEF produkt från en auktoriserad återförsäljare får du en 3-års produkt- och tillverkargaranti av DKB
Household Switzerland AG („DKB“) i enlighet med föreliggande bestämmelser.
	 Denna garanti gäller endast för avhjälpande av fels om kan påvisas trots användning enligt anvisningar.
2.	Tillvägagångssätt
	 Kontrollera produkten för defekter och funktionalitet direkt vid mottagandet. Om produkten har en oväntad defekt, ber vi dig att följa följande
anvisningar (Bring-In Garantie):
•	 Kontakta din återförsäljare* inom 30 dagar efter upptäckten av defekten med produkten/ produktdelen, kvitto, serienummer och
artikelnummer**
•	 Beskriv sakförhållandet med hjälp av produkten/produkten eller ett foto
•	 Efter granskning av defekten gjorts av återförsäljaren eller DKB träder den kostnadsfria garantin enligt nr. 3 § i kraft (för transport- och
fraktkostnader är föremål för den privata förstköparen)
*	 En lista över återförsäljare hittar du på vår webbplats på OUTDOORCHEF.COM
**	 Serienumret och artikelnumret hittar du på klistermärke på din grill (se första stycket i denna BRUKSANVISNING).
Page: 122
123
3.	Garantiomfång
Tillverkargarantin från DKB börjar från inköpsdatum och gäller för den privata förstköparen. Garantin kan endast utnyttjas mot uppvisande av
originalkvitto.
Garantin utförs efter fri bedömning av DKB genom reparation, byte av defekta delar, utbyte av produkten eller en prissänkning om produktens
funktion inte påverkas. En ångerrätt på grund av garantianspråk är utesluten. Under den tiden för reparation finns ingen rätt till en ersättningsprodukt.
Utförandet av garantin kommer inte förlänga garantitiden eller starta den på nytt. Utbytta delar tillfaller DKBs egendom. Om produkten byts ut
börjar garantitiden på nytt.
Garantiperioderna är:
•	 3 år på det emaljerade klotet (underdel och lock) mot genomrostning
•	 3 år på det emaljerade grillgallret mot genomrostning eller genombränning
•	 3 år på alla rostfria delar mot genomrostning eller genombränning
•	 2 år på alla återstående tillverknings-/materialfel
•	 Eventuella skador på emaljen garanteras endast inom tidsfristen på 30 dagar från inköpsdatum. Den gäller endast för ny enhet som inte har
använts ännu.
4.	Uteslutning
Följande fall betyder inte att grillen är felaktig, det vill säga material- eller tillverkningsfel och det finns heller inget garantianspråk:
•	 Vanligt slitage efter rätt användning.
•	 Defekter och/eller skador på grund av felaktig användning eller användning som bryter mot anvisningar samt på grund av felaktig installation,
montering och reparationsförsök av obehörig person.
•	 Defekter och/eller skador på grund av att bruksanvisningen eller användnings-/underhållsinstruktioner inte följts (såsom skador som beror
på felaktig installation eller felaktig rengöring av emaljerade ytan av konen eller grillgallret, eller för att täthetskontrollen inte genomförts,
o.s.v.).
•	 ojämnheter, färgskillnader på emaljen och mindre defekta ställen (t.ex. produktionsrelaterade stödpunkter vid nedre den nedre randen på
locket eller vid upphängningar).
•	 missfärgning och skador på produkten (t.ex. färgytan) på grund av vädret (inklusive hagel), felaktig (ej väderbeständig) lagring av produkten
eller felaktig användning av kemikalier.
•	 Rostbildning och lätt rost på grund av väderförhållanden eller felaktig användning av kemikalier.
•	 Fel som inte tydligt påverkar det avsedda användningen eller användningen av produkten.
•	 Allmänna slitagedelar såsom grillgallret, konen, brännaren, termometern, tändningen och batteriet elektroder, tändningskablarna, gasolslang-
en, gasoltrycksreglaget, värmdelar, reflektorer, den skyddande aluminiumfolien eller kolrostgallret
•	 Defekter och/eller skador till följd av ändringar, användning i annat än föreskrivet syfte eller självsvåldig skadegörelse.
•	 Defekter och/eller skador på grund av felaktigt underhåll och reparationsarbeten.
•	 Defekter och/eller skador på grund av icke-utförande av rutinunderhåll.
•	 Defekter och/eller skador som orsakats under den ursprungliga transporten.
•	 Defekter och/eller skador på grund av force majeure.
•	 Defekter och/eller skador på grund av slitage i yrkesmässig användning (hotell, restauranger, evenemang etc.).
DKB utesluter andra långtgående krav än de som uttryckligen anges i dessa garantivillkor, såvida det inte finns en lagstadgad skyldighet eller
ansvar. Detta gäller särskilt i fråga om krav på ersättning för icke-uppfyllande, ersättning för följdskador, utebliven vinst och transportskador som
inte rapporterats till återförsäljaren inom 30 dagar efter mottagandet av produkten.
De OUTDOORCHEF produkter utvecklas ständigt. Produktförändringar kan därför göras utan förvarning.
Det registrerade varumärket OUTDOORCHEF representeras av följande bolag:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postbox
8052 Zürich - Schweiz
www.dkbrands.com
Page: 123
OUTDOORCHEF.COM
124
TEKNISK INFORMATION
ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / PARIS DELUXE 570 G /
VENEZIA 570 G 570 G / GENEVA 570 G
CE	 0063
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt
- liten brännare	 1.20 kW
- stor brännare	 8.50 kW
Gasolförbrukning	 702 g/h
28-30/37 mbar
- munstycke liten brännare	 0.55mm/markering: BF
- munstycke stor brännare	 1.47 mm/markering: BT
50 mbar
- munstycke liten brännare	 0.48 mm/markering: AF
- munstycke stor brännare	 1.27 mm/markering: AT
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
rekommenderad gasolflaska	 butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
Maximalt tillåtet Gasolfaska	 butan max. 7.5 kg
på grillen 	 propan max. 7.5 kg
LEON 570 G
CE	 0063
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt	 08.50 kW
Gasolförbrukning	 612 g/h
Munstycke (28-30/37 mbar)	 1.47 mm/markering: BT
Munstycke (50 mbar)	 1.27 mm/markering: AT
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
rekommenderad gasolflaska	 butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
Maximalt tillåtet Gasolfaska	 butan max. 7.5 kg
på grillen 	 propan max. 7.5 kg
AMBRI 480 G / DELTA 480 G / PORTO 480 G
CE	 0063
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt	 05.40 kW
Gasolförbrukning	 389 g/h
Munstycke (28-30/37 mbar)	 1.15 mm/markering: BN
Munstycke (50 mbar)	 1.02 mm/markering: AN
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
rekommenderad gasolflaska	 butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
Maximalt tillåtet Gasolfaska	 butan max. 7.5 kg
på grillen 	 propan max. 7.5 kg
CITY 420 G
CE	 0063
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt	 04.30 kW
Gasolförbrukning	 315 g/h
Munstycke (28-30/37 mbar)	 1.02 mm/markering: BL
Munstycke (50 mbar)	 0.88 mm/markering: AH
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
rekommenderad gasolflaska	 butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
Sidobrännare
CE	 0063
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt	 3.8kW
Gasolförbrukning	 276 g/h
Munstycke (28-30/37 mbar)	 0.98 mm/markering: BK
Munstycke (50 mbar)	 0.85 mm/markering: AG
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Extra grillyta VENEZIA 570 G
CE	 0063BT3928
Gasol	 propan/butan 30/31
Effekt 	 8.60 kW
Gasolförbrukning	 630 g/h
Munstycke (28-30/37 mbar)	 0.98 mm/markering: BK
Munstycke (50 mbar)	 0.88 mm/markering: AH
Gasoltryck	 butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
Kategorier
I3B/P (30 mbar)
	 DK, FI, NL, NO, SE, LU
I3B/P (50 mbar)
	 CH, AT, DE
I3+ (28/30/37 mbar)
	 BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT
Elektrisk tändning
För användning av elektrisk tändningen behöver du ett batteri
(typ AAA, LR03, 1.5 Volt).
Hänvisningar på termometern
Termometerns visning kan avvika med +/- 10%.
Webbsida
För mer information, tips och tricks, recept och allt som är värt att
veta om OUTDOORCHEF produkter, se OUTDOORCHEF.COM

Question & answers

There are no questions about the Outdoorchef Porto 480 G yet.

Ask a question about the Outdoorchef Porto 480 G

Have a question about the Outdoorchef Porto 480 G but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Outdoorchef Porto 480 G. Please make sure that you describe your difficulty with the Outdoorchef Porto 480 G as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.