Outdoorchef P-420 E manual

View a manual of the Outdoorchef P-420 E below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Grill
  • Model/name: P-420 E
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Italiensk, Svenska, Danska, Norska, Finska

Table of Contents

Page: 45
OUTDOORCHEF.COM
46
BRUKSANVISNING
Läs denna bruksanvisning noga innan du använder din OUTDOORCHEF elklotgrill.
ELKLOTGRILLEN
Läs denna bruksanvisning noga innan du använder din OUTDOORCHEF elklotgrill.
Om du inte beaktar risk- och varningsanvisningarna och försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning kan det leda till svåra eller dödliga
kroppskador eller materialskador på grund av brand eller explosion.
1.	 Värmespiral
2.	 Utbytbar skyddsfolie av aluminium
3.	 Värmereflektor
4.	 Uppsamlingsskål för fett
5.	 Temperaturreglage
6.	 Huvudströmbrytare
VARNING: Elektrisk stöt
För denna enhet gäller följande nominella värden: 220-240 Volt – 50/60Hz
Effekt: 1800-2200 W IPX4
Serienummer och artikelnummer är viktiga för att vi enklare ska kunna hjälpa dig vid frågor, reservdelsbeställningar och eventuella
garantianspråk. Förvara din bruksanvisning på ett säkert ställe. Den innehåller viktiga informationer angående säkerhet, användning och
underhåll.
LOGIN CARD
VIKTIGT:
Notera först serienumret på din elklotgrill på baksidan av denna
bruksanvisning. Numret hittar du under tempraturreglaget och
på förpackningen.
Artikelnumret och beteckningen på din elklotgrill hittar du på ditt
Welcome Card som ligger i dokumentmappen.
1
2
3
4
5
6
sv
Page: 46
47
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
VARNING:
•	 Endast för användning i hemmet.
•	 Följande enheter får användas av barn från 8 års ålder samt av personer med nedsänkt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller
med bristande erfarenhet och/eller kunskap, om dessa övervakas eller har utbildats i säker användning av grillen samt förstår de risker
användningen medför. Barn får ej leka med grillen. Rengöring och annat användarutfört underhåll får ej utföras av barn, såvida dessa inte
övervakas.
•	 Barn måste övervakas så att de inte leker med grillen.
•	 Använd inte träkol eller andra brännbara bränslen i denna grill. I annat fall kan brand förorsakas.
•	 Elden kan skada grillen och göra den osäker att använda.
•	 Grillen får uteslutande användas utomhus.
•	 Låt inte grillen komma i kontakt med lättantändligt material som papper, tyg, kemikalier osv., och ställ inte grillen i närheten av lättantändli-
ga föremål som gardiner, skiljeväggar, trä, hö, torra buskar etc.
•	 Enheten får endast anslutas och användas enligt angivelserna på typplåten.
•	 Grillen får endast användas om elkabel, eluttag och enheten själv inte uppvisar några skador. Kontrollera före varje användning. Anslut
alltid värmeelementet till temperaturreglaget innan du ansluter elkabeln till eluttaget. Tecknet „UP“ på värmeelementet måste vara läsbart.
•	 VARNING: Låt inte elkabeln bli inklämd eller skava mot vassa kanter och kontrollera den då och då.
•	 Grillens elkabel kan inte bytas ut. Om elkabeln skadas måste grillen kasseras.
•	 Säkerställ alltid att använt eluttag har korrekt spänning (220-240 V). Eluttaget måste även vara lämpligt för effektförbrukning
på 1800-2200 Watt.
•	 Använd inte grillen tillsammans med temperaturreglage som uppvisar defekt kabel eller kontakt.
•	 Enheten får endast anslutas till ett jordat eluttag.
•	 Använd inte enheten om kontakt eller eluttag är skadade.
•	 Kontrollera att inga andra enheter med hög effektförbrukning är anslutna till samma strömkrets som grillen när den används.
•	 Dra alltid ur kontakten efter varje användning, samt även om fel uppstår. VARNING: Dra i själva kontakten och inte i elkabeln.
•	 Låt inte elkabeln komma i kontakt med varma delar.
•	 Vidrör inte stickkontakten med blöta händer.
•	 Använd grillen uteslutande på jämna och stadiga underlag.
•	 Flytta inte grillen när den används.
•	 Lämna aldrig grillen utan tillsyn när den används.
•	 VARNING: Vissa delar av grillen kan bli mycket heta. Håll barn och husdjur på behörigt avstånd när grillen används.
•	 Använd alltid grillvantar när du tar i varma delar.
•	 Grillen förblir varm under en lång stund även efter det att den har stängts av. Se upp så att du inte bränner dig, och se till att aldrig place-
ra föremål på grillen då detta kan förorsaka brand.
•	 Håll ett avstånd på minst 3 m från vattenansamlingar, t.ex. en pool eller en damm, så att inte grillen kan stänkas ner med vatten eller falla
ner i vattnet.
•	 Eftersom denna grill är en elektrisk apparat skall den inte användas vid regn.
•	 För att undvika risker får reparationer på denna apparat endast utföras av någon av våra officiella handels- eller servicepartners kundt-
jänst.
•	 Inga av tillverkaren levererade originaldelar får modifieras.
•	 Om förlängningskabel behöver användas, måste denna vara jordad och dimensionerad för minst 10 A (230 V) strömstyrka (kabeldiameter
min. 1,5 mm) samt placeras på så sätt att ingen kan snubbla över denna eller välta enheten.
•	 Använd en så kort förlängningskabel som möjligt.
•	 Koppla aldrig samman två eller flera förlängningskablar.
•	 Placera aldrig elkabeln över vägområden.
•	 Sänk aldrig ner grill, värmeelement eller elkabel i vatten eller annan vätska i syfte att rengöra dem. Risk för skada, brand eller elstöt föreligger.
•	 Dra omedelbart ut stickkontakten om apparaten blivit fuktig eller blöt. Vidrör inte vattnet.
•	 Dra ut stickkontakten innan du demonterar värmeelementet från grillen.
•	 Se till att placera temperaturreglage och huvudströmbrytare i läge , „O“ även om grillen inte ska användas bara under kortare tid.
•	 Se till att placera temperaturreglaget i läge även om grillen inte ska användas bara under kortare tid.
•	 Droppskålen måste alltid vara placerad i grillen i samband med grillning.
•	 Rengör droppskålen regelbundet.
•	 Förvara ej grillen utomhus.
•	 När du har grillat färdigt, låt då grillen svalna helt och hållet innan du rengör den eller förvarar den.
•	 Använd ej elgrillen som värmeelement eller för att torka våta kläder.
•	 Använd ej grillen inomhus eller till vanlig matlagning.
Page: 47
OUTDOORCHEF.COM
48
•	 Om en öppen eldsflamma uppstår, försök då ej att släcka elden med vatten. Stäng av grillen. Dra ut elkabeln och vänta tills grillen har
svalnat.
•	 Använd grillen endast i enlighet med vad som anges i denna bruksanvisning. Alla andra sätt att använda den och som inte har beskrivits i
denna bruksanvisning, kan förorsaka brand, elektrisk stöt eller andra person- eller materialskador.
•	 Denna enhet uppfyller gällande tekniska standarderna och säkerhetskrav för elektriska enheter.
•	 Om ditt temperaturreglage behöver bytas ut, kontakta din återförsäljare. Temperaturreglaget har utformats speciellt för denna grill.
FÖRDELAR MED ELKLOTGRILLEN FRÅN OUTDOOR
•	 Din OUTDOORCHEF klotgrill är en innovation på elgrillsområdet. EASY REFLECT folien ger en jämn värmefördelning och gör det möjligt att
vid behov grilla med mycket höga temperaturer på upp till 300° C.
•	 Fett och marinad som droppar ner på aluminium-skyddsfolien, fördunstar och ger grillköttet den typiska grillsmaken.
•	 En utbytbar aluminiumskyddsfolie skyddar EASY REFLECT folien mot nerdroppande stekfett.
•	 Det nerdroppande stekfettet från grillköttet samlas upp i uppsamlingsskålen för fettet.
•	 Det steglösa värmereglaget gör det också möjligt att tillaga mat vid låg temperature (Roastbeef, stekar, etc.).
DRIFT
•	 Lämna aldrig elgrillen från OUTDOORCHEF utan uppsyn, när den används.
•	 Alla levererade originaldelar från tillverkaren får inte förändras.
•	 Varje förändring på grillen kan innebära fara.
•	 Genomför en visuell kontroll av kabeln, kontakten och värmeelementsreglaget avseende skador och slitage innan du tar grillen i drift.
•	 Användning av en förlängningskabel är inte rekommenderad. Om du använder en förlängningskabel, använd en så kort förlängningskabel
som möjligt. Håll anslutningar torra och borta från marken. Låt inte kabeln hänga ned över bordsplattans hörn så att någon kan snubbla över
den eller barn dra i den. Förlängningskabeln måste denna vara avsedd för utomhusbruk.
•	 Första gången grillen används kan en lätt brandlukt uppstå. Det beror på att det finns kvarsittande smörjmedel i värmeelementet.
Detta inkräktar inte på din grills säkerhet.
•	 Låt en certificerad elektriker sköta installationen av nya strömkretsar och eluttag, för att undvika brand eller elektriska stötar.
•	 Felaktigt jordade eluttag kan orsaka en elektrisk stöt.
•	 Rengör grillgallret och grillkammaren efter varje användning.
•	 Ställ din elklotgrill på en jämn och stadig yta så att den inte kan välta. VIKTIGT: Enheten får inte placeras på, under eller i närheten av
värmekänsliga eller lättantändliga föremål.
•	 OUTDOORCHEF-elgrillar är inte avsedda för montering i fritidsfordon, husvagnar och/eller båtar!
•	 Hela grillkammaren kan bli mycket varm vid användning. Lämna aldrig grillen utan uppsyn. Ta bort allt brännbart material inom en radie på 60 cm.
•	 Kontrollera före varje användning att inget fett har avlagrats i uppsamlingsskålen för fettet. Ta bort fettet så att ingen uppflammning kan uppstå.
•	 För att undvika elektriska stötar får du ALDRIG doppa kontakten, kabeln, värmeelementet eller temperaturreglaget i vatten eller i andra vätskor.
•	 Håll elkabeln borta från alla heta ytor.
•	 Håll grillytan fri från antändliga gaser och vätskor som t.ex. bensin, alkohol osv. samt andra brännbara material.
•	 När grillen används måste den stå på ett jämnt och stadigt underlag utan brännbara material i närheten.
•	 Dra isär nätkabeln helt före användning. Förhindra att kabeln kommer i kontakt med grillkammaren eller -locket.
•	 Rengör alla delar som kommer i kontakt med livsmedel.
•	 Flytta inte OUTDOORCHEF -elgrillen under grillning eller när grillen är het.
Page: 48
49
IDRIFTTAGNING
•	 Innan du ansluter apparaten till elnätet måste du kontrollera att nätspänningen stämmer med uppgifterna på typskylten.
•	 Sätt i kontakten i ett jordat eluttag (220-240 V). VIKTIGT: Kläm inte in elkabeln. Låt inte elkabeln hänga ned och se till att inte någon
kan snubbla över den.
•	 Denna OUTDOORCHEF-elgrill är inte avsedd för kommersiellt bruk.
FÖRE GRILLNINGEN
•	 Rengör grillgallret före den första grillningen.
•	 Se till att elkabeln inte är ansluten till elnätet.
•	 Se till att elkabeln inte kommer i kontakt med den heta grillen eller med grillocket.
•	 Placera uppsamlingsskålen för fettet i den avsedda positionen i klotet.
•	 Sätt på aluminiumskyddsfolien på EASY REFLECT folien och sätt i den i grillen.
•	 Byt ut skyddsfolien på EASY REFLECT folien om den är täckt av fettrester.
•	 Sätt i värmeelementet. Tecknet „UP“ (upp) som finns på värmeelementet måste vara synligt. Se till att värmeelementets tvärsträvor ligger i
motsvarande spår och att värmeelementet har hakats i. Sätt i grillgallret.
•	 Sätt på locket.
TEMPERATURREGLAGET
	
0
I :	 Huvudströmbrytare position O / I = slå av och på grillen
	
ON
OFF :	 Temperaturreglage: Position OFF/ON
	 :	Funktionsvalsknappar
	 :	Funktionsvalsknappar
	
Position 1:	 70–90° C
	
Position 2:	 150–170° C
	
Position 3:	 170–190° C
	
Position 4:	 230–250° C
	
Position 5:	 250–280° C
	
Position 6:	 280–310° C
	
Position 7:	 310–350° C
VARNING: Funktion „7“ är endast till för att bryna på stark värme och får bara användas UTAN LOCK. Om locket är stängt kan det leda till
överhettning.
	 :	Kontrolllämpchen:
•	 a.	 När kontrollampan blinkar hettas grillen upp.
•	 b.	 När kontrollampan lyser konstant har grillen nått den önskade temperaturen.
1 2 3 4 5 6 7
ON
OFF
0
I
Page: 49
OUTDOORCHEF.COM
50
ANVÄNDNING AV GRILLEN
1.	 Kontrollera att värmeelementet har satts i på rätt sätt.
2.	 Sätt i kontakten i ett jordat eluttag.
3.	 VARNING: Enheten måste anslutas över en jordfelsbrytare (FI-brytare) med en märkfelström på högst 30 mA.
4.	 Ställ huvudströmbrytaren på „I“.
5.	 Sätt temteraturreglaget på „ON“.
6.	 Den gröna kontrollampan vid nivå 1 börjar blinka och visar därmed att värmeelementet håller på att hettas upp.
7.	 Ställ in den önskade temperaturen med temperaturreglaget genom att med hjälp av pilknappen > eller < ställa in nivåerna 1–7 och låt grillen
hettas upp med locket på tills den gröna kontrollampan lyser konstant och därmed visar att den önskade temperaturen uppnåtts. Upphettningen
varar ca 10–15 minuter beroende på nivå, väder och vind.
8.	 På nivå 7 värmer grillen oavbrutet. VARNING: På denna nivå får man BARA GRILLA MED ÖPPET LOCK.
9.	 Beroende på vind och väder måste man eventuellt justera temperaturreglaget för att den riktiga grilltemperaturen ska kunna hållas.
TIPS OCH TRICKS
•	 Med en OUTDOORCHEF- elgrill kan du grilla (med eller utan lock) och laga mat (med lock).
•	 HÄNVISNING: För att undvika en överhettning får denna enhet inte övertäckas med fasta eller flexibla material som t.ex. aluminiumskålar,
aluminiumfolie eller andra värmebeständiga material. Om sådana föremål eller material används på grillgallret kommer produktens säkerhet
att förminskas och det kan leda till allvarliga skador på produkten.
•	 Med de riktiga tillbehören har du ännu mera nöje av din OUTDOORCHEF. När du grillar, lagar mat eller bakar: Låt fantasin och kreativiteten flöda!
•	 Alla tillbehör till din grill hittar du på OUTDOORCHEF.COM
EFTER GRILLNINGEN
•	 Ställ temperaturreglaget på „OFF“.
•	 Ställ huvudströmbrytaren på „OFF“.
•	 Dra alltid ur kontakten när grillen inte används. Enheten kan enbart frånkopplas från elnätet genom att kontakten dras ur. När man drar ur
kontakten ska man alltid dra i kontakten och inte i kabeln.
•	 Rengör alltid grillgallret och uppsamlingsskålen för fettet efter varje användande. Låt grillen kallna helt innan du rengör den.
RENGÖRING
•	 Innan du börjar med rengöringen ska du alltid ställa temperaturreglaget på „OFF“.
•	 Ställ huvudströmbrytaren på „O“.
•	 Dra ur kontakten ur eluttaget och låt grillen kallna helt och hållet.
•	 VARNING: Doppa aldrig grillen och värmeelementet med elkabeln i vatten och rengör dem aldrig under rinnande vatten. Förhindra att de
elektriska komponenterna kommer på något sätt i beröring med vatten.
•	 Torka enbart av värmeelementet med en lätt fuktad trasa och torka det sedan torrt med en mjuk, torr trasa.
•	 VIKTIGT: Använd inga starka eller slipande rengörings- eller lösningsmedel för att rengöra elklotgrillen.
•	 Rengör gallret med en grillborste med mässingsborst (inte med stålborst). Använd inga vassa föremål eller aggressiva rengöringsmedel.
•	 Tvätta ur uppsamlingsskålen för fettet med tvålvatten.
•	 Det mesta av fettet avdunstar eller droppar ner på aluminiumskyddsfolien och leds så ner i uppsamlingsskålen för fettet. Byt därför ut
aluminiumskyddsfolien på EASY REFLECT folien med jämna mellanrum, allra senast när den är täckt av fettrester.
•	 VIKTIGT: En ren aluminiumskyddsfolie förbättrar undervärmen och leder på så vis till bättre grillresultat!
•	 Till alla andra delar ocht för en grundlig rengöring använder du en disksvamp av nylon och tvålvatten
•	 för att få bort alla lösa rester. Även ugnsrengöringsmedel får användas.
•	 VIKTIGT: Låt grillen torka ordentligt (bränna ut) på nivå 6 efter varje grundlig rengöring eftersom de flesta ugnsrengöringsmedel luktar
ganska starkt.
Page: 50
51
UNDERHÅLL
•	 Elkabeln måste kontrolleras regelbundet så att den inte visar tecken på skador. Enheten får inte användas med en skadad kabel.
•	 Byt regelbundet ut aluminiumskyddsfolien på värmereflektorn så att tillräcklig undervärme är säkerställd och fett och rester kan rinna av bättre.
•	 För att undvika korrosionsskador ska du olja in alla metalldelar innan du lagrar grillen under en längre period.
•	 För att förlänga livslängden på din grill rekommenderar vi att, efter att grillen kallnat helt, skydda den från miljöpåverkan med en lämplig
skyddskåpa från OUTDOORCHEF. För att förhindra instängd fukt ska du ta bort skyddskåpan efter regn.
•	 Skyddskåpan kan du köpa hos din grillhandlare.
LAGRING OCH/ELLER ICKE-ANVÄNDNING
Ställ huvudbrytaren till „O“ när OUTDOORCHEF elklotsgrillen inte används. Dra ur elkabeln och lagra grillen inomhus.
ÅTERVINNING
Förbrukade apparater kan kostnadsfritt lämnas in hos en återförsäljare för fackmässig återvinning. Enheter med en farlig defekt måste
genast kasseras och det måste säkerställas att den inte längre kan användas. Kasta inte denna enhet i osorterade sopor. Denna typ av enheter
får inte kastas i de vanliga soporna eftersom en speciell behandling är nödvändig.
KONSUMENTGARANTI
1. Garanti och förhållande till andra rättigheter av köparen
Med köpet av denna OUTDOORCHEF produkten hos en auktoriserad återförsäljare erhåller ni som privat slutkund (konsument) en tillverkar­
garanti från DKB Household Switzerland AG (”DKB”).
Tillverkarens garanti ger dig garantianspråk gentemot garanten i enlighet med detta avtal. Garantianspråken består utöver de andra avtalsenliga
eller juridiska rättigheterna. Dessa andra rättigheter utesluts eller begränsas inte av denna garanti. Därför kan du även göra dina andra avtals
eller rättsliga anspråk mot respektive gäldenär. Så berörs t.ex. anspråk i enlighet med produktansvarslagen ej av denna garantin.
Som köpare har du framför allt möjligheten att göra gör kontraktsgarantianspråk mot din säljare. Så kan t.ex. ett eventuellt upphävande av köpe-
avtalet endast bedrivas mot säljaren, men inte under denna garanti mot DKB.
2. Deltagande och garantivillkor
Garanten är DKB. Garantin är öppen för alla slutanvändare som köper en ny produkt för privat bruk i den auktoriserade handeln. Köpet skall
intygas med hjälp av kvitto. Ett köp för privat bruk föreligger om produkten köps av en naturlig person för användning som huvudsakligen inte
används för kommersiellt bruk eller självständigt arbete.
Om ett garantifall skulle uppstå måste garantianspråk göras hos garanten inom två månader. Annars är utesluts dina anspråk på garanti. För
uppenbara defekter börjar garantifristen med mottagandet av produkten. DKB rekommenderar att du kontrollerar om produkten har defekter
omedelbart vid mottagandet.
3. Tillämpningsområde
Garantin gäller från inköpsdatum och beviljas i följande fall, förutsatt att ingen uteslutning av fakta föreligger i enlighet med punkt 4:
•	 3 år mot genomrostning av det emaljerade klotet (underdel och lock).
•	 3 år mot genomrostning eller genombränning av det emaljerade grillgallret.
•	 3 år mot genomrostning eller genombränning av alla rostfria delar.
•	 Fel på emaljen före första användningen.
•	 2 år på alla återstående tillverknings-/materialfel.
Det anses inte vara en defekt om det är betydelselöst för funktion och för dig som kund är små rimliga skillnader på emaljeringsfärg eller mindre
defekter såsom produktionsrelaterade stödpunkter på den nedre kanten av locket eller på upphängningarna.
I ett garantifall, kommer DKB att efter eget tycke helt byta ut de skadade eller defekta delarna eller ersätta hela produkten. Så långt det är rimligt
för dig som kund kan ett utbyte göras mot en jämförbar modell av nyare design, t.ex. genom en efterföljare. Så länge produktens funktionalitet
inte påverkas och i den mån det är rimligt för dig som kund, kan en adekvat ekonomisk ersättning erbjudas till dig i stället för reparation.
Under den tid garantifallet bearbetas (kontroll och eventuellt utbyte) består inget anspråk om rätt till ersättning eller annan ersättning mot DKB.
Utförandet av garantin kommer inte förlänga garantitiden eller starta den på nytt. Utbytta delar tillfaller DKBs egendom. Bara om produkten byts
ut börjar garantitiden på nytt.
Eventuella ytterligare krav mot garanten omfattas inte av denna garanti. Dina fordringar på andra rättsliga grunder utesluts eller begränsas där-
med inte (se även ovan 1).
Page: 51
OUTDOORCHEF.COM
52
4. Uteslutning
Garantin gäller inte i följande fall:
•	 Normalt slitage vid normal användning, särskilt allmänna slitdelar såsom tratt, brännare, termometer, tändning och batteri, elektrod, tändkabel,
gasolslang, gastryckregulator, värmeelement, reflektor, aluminiumskyddsfolie, grill eller kolgrill, tändningsgrill och kol-fettdropp.
•	 Skador på emaljen på använda apparater, om inte det kan bevisas att felet redan fanns innan den första användningen.
•	 Defekter och/eller skada på grund av missbruk, felaktig användning, framför allt på grund av att inte följa bruksanvisningen, säkerhets­
anvisningarna eller drifts-/underhållsanvisningarna (till exempel användning av utrustning för utomhusbruk inomhus, skador till följd av
­
felaktig montering, felaktig rengöring av den emaljerade ytan av tratten eller grillgallret, genom icke utfört täthetskontroll om så rekommen-
deras i bruksanvisningen, genom användning av skadliga kemikalier, genom missbruk etc).
•	 Defekter och/eller skador som genomförs av ingrepp eller reparationer av icke av DKB auktoriserade personer.
•	 Defekter och/eller skador genom väder (t.ex. hagel eller blixtnedslag).
•	 Defekter och/eller skador pga vandalism eller på grund av avsiktliga eller oavsiktlig skada i den mån att den inte orsakats av DKB.
•	 Defekter och/eller skador, som uppstått under transport till köparen, såvida transporten inte genomfördes av garanten.
•	 Defekter och/eller skador på grund av force majeure.
•	 Defekter och/eller skador pga nötning vid professionell användning till kommersiella ändamål (t.ex. användning inom hotell eller restaurang).
5. Garantibearbetning
I garantifall kontakta oss så fort som möjligt/snarast eller en av våra auktoriserade försäljare (försäljarlista under www.outdoorchef.com) och
ger oss information som din adress såvitt möjligt produkt/produktdel, köpkvitto, serienummer och artikelnummer (båda hittar du på data-klister­
märket på din grill; se första avsnittet av bruksanvisningen). Beskriv bristen gärna med foto. För att kontrollera garantin överlämnar du produkten
till återförsäljaren eller oss (bring-in garanti). Om det handlar om en motiverad garanti kommer vi att återbetala nödvändiga och krävda transpor-
terna och sjöfart, annars kommer vi att skicka tillbaka produkten på din bekostnad.
Det registrerade varumärket OUTDOORCHEF representeras av följande företag
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfack | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
* 	 En lista över återförsäljare hittar du på vår webbplats på OUTDOORCHEF.COM.
**	 Serienumret såsom artikelnumret hittar du på klistermärke på din grill
(se första stycket i denna BRUKSANVISNING).

Question & answers

There are no questions about the Outdoorchef P-420 E yet.

Ask a question about the Outdoorchef P-420 E

Have a question about the Outdoorchef P-420 E but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Outdoorchef P-420 E. Please make sure that you describe your difficulty with the Outdoorchef P-420 E as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.