Montreux 570 G 2015

Outdoorchef Montreux 570 G 2015 manual

Montreux 570 G 2015

Manual för Outdoorchef Montreux 570 G 2015 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 136 sidor.

Sida: 1
5 Bruksanvisning 87 Les denne bruksanvisningen grundig før du tar i bruk gasskulegrillen OUTDOORCHEF. Bruksanvisning 96 Läs de här enkla instruktionerna innan du börjar använda den OUTDOORCHEF här grillen – annars kanske du aldrig kommer underfund med hur duktig du är på att grilla. Návod k obsluze 105 Před uvedením plynového kulového grilu OUTDOORCHEF do provozu si prosím pozorně přečtěte tento návod. Instrukcja obsługi 114 Przed uruchomieniem grilla gazowego OUTDOORCHEF prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Instrucțiuni de utilizare 123 Citiți complet cu atenție aceste instrucțiuni, înainte de a pune în funcțiune grătarul dumneavoastră cu bazin sferic cu gaz, tip OUTDOORCHEF. NO SV CZ PL RO
Sida: 2
OUTDOORCHEF.COM 96 BRUKSANVISNING VIKTIGT FÖR DIN SÄKERHET Alla som använder grillen måste veta hur man tänder grillen och följa anvisningarna. Barn får inte använda grillen. Monteringsanvisningarna i manualen måste följas exakt. Felaktig montering kan vara farligt. Placera inte lättantändliga vätskor och material eller reservgasolflaskor nära grillen. Ställ aldrig grillen eller gasolflaskorna i slutna rum utan ventilation. Läs de här instruktionerna noggrant innan du använder din gasolklotgrill för första gången. Grillen får endast användas utomhus och den måste stå på ett säkerhetsavstånd på minst 1.5 meter från brännbara föremål . GASOLFLASKOR • Gasolflaskor som väger mer än 7.5 kg får inte placeras på bottenplattan. Ställ gasolflaskan på föreskriven plats, se MONTERINGSANVISNINGARNA • Spänn fast gasolflaskan med den medföljande remmen eller med den föreskrivna hållaren för gasolflaskan. Kontrollera noga att det inte finns något läckage i skarvarna på beslagen. (Fig 2A) • Gör en TÄTHETSKONTROLL innan du använder grillen och varje gång du byter gasolflaska. • Gasolflaskor får ej utsättas för temperatur över 50° C och och de får inte lagras i slutna rum eller i en källare. • Läs noga igenom och följ säkerhetsinstruktionerna som finns på de gasolflaskan. SÄKERHETSANVISNINGAR Denna bruksanvisning måste förvaras av ägaren och alltid finnas till hands. Använd grillen enligt kapitel ANVISNINGAR FÖR TÄNDNING. • Grillen skall endast användas utomhus. • Använd aldrig grillen under tak. • Lämna aldrig grillen utan uppsikt när den är tänd. • VARNING: Delar av grillen kan bli mycket heta. Därför måste grillen hållas utom räckhåll för små barn. • Flytta inte grillen när den används. • Om din grill har hjul, rulla den inte över ojämn mark eller kanter. • Håll ett säkerhetsavstånd på minst 1.5 meter från brännbara föremål . • Använd skyddshandskar när du tar i heta delar. • Ställ alltid in gasolreglagets position efter grillning och stäng av gasoltillförseln från gasolflaskan. • När du byter gasolflaska är det viktigt att du noga kontrollerar att gasolreglagets position har ställts in och att gasolflaskans gasoltillförsel är avstängd. VIKTIGT: Det får inte finnas några tändkällor i närheten. VIKTIGT: Skriv allra först ner gasolklotgrillens serienummer på baksidan av den här bruksanvisningen. Beroende på grillmodell hittar du numret på klistermärket med motsvarande uppgifter. Klistermärket hittar du antingen på grillen eller på bottenplattan. Artikelnummer och en beskrivning av din gasololklotgrill hittar du på det s.k. Welcome Card, som ingår i dokumentmappen. Serienumret och artikelnumret är viktiga för en problemfri hantering om frågor uppstår eller vid beställningar av reservdelar och vid eventuella garantianspråk. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Den innehåller viktig information om säkerhet, drift och underhåll. Typ: PIN 0063 BP 3628 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich 00632014 Made in China Cat.I =30mbar 3 B/P DK NO NL SE LU =28-30/37mbar Cat.I 3+ GB FR BE ES IT CH 30/37 mbar PT FI Butane / Propane G30 / G31 CZ RO PL Serial No.: Article No.: one main burner: Qn= Total rate SQn= Side burner: Qn= 30/37 mbar 30/37 mbar LOGIN CARD SV
Sida: 3
97 • När du ansluter en ny gasolflaska, kontrollera förbindningsdelarna enligt anvisningarna TÄTHETSKONTROLL. • Om du misstänker att delar inte är täta, ställ in gasolreglagets position och stäng av gasoltillförseln från gasolflaskan. Kontakta en gasolspecialist för kontroll av gasolledande delar. • Byt ut gasolslangen omedelbart om den är skadad eller om den har spår av slitage. gasolslangen får inte vara vikt och får inte ha några sprickor. Kom ihåg att stänga av gasolen innan gasolslangen tas bort. • Byt ut slangen och gasolreglaget efter en användningstid på 3 år från inköpsdatum. Kontrollera att gasoltryckreglaget och slang uppfyller relevanta EN-standarder. • Den rekommenderade längden av gasolslangen är 90cm och ska inte överstiga 150 cm. • Blockera aldrig den stora runda luftsugningshålet i botten eller de 6 luftventilerna i locket. Gasoltubens ventilationsöppningar får inte täppas igen och heller inte täckas på något sätt. • Förändra ingenting i gasolventilen, i tändsäkringen, brännaren eller andra delar av grillen. Om du misstänker ett fel, kontakta en fackman. • Grillen levereras med passande gasolslang med inbyggd gasoltrycksreglage. gasolslangen måste alltid hållas borta från grillens heta, yttre ytor. gasolslangen får inte vridas. På grillmodeller som har en gasolledning måste gasolslangen fixeras i den ledningen. • gasolslangen och reglaget är i enlighet med landets riktlinjer och EN-standarder. • Om full effekt inte uppnås och misstänks en blockering av gasolförsörjningen, kontakta en gasol återförsäljare. • Använd endast grillen på en fast och säker undergrund. Ställ grillen på trägolv eller annan brännbar yta när du använder den. Håll grillen borta från brännbart material. • Om din grill har granitplattor,undvik temperaturchockar i dess plattor. • Ha inte grillen i närheten av lättantändliga vätskor eller material. • Om grillen förvaras i ett rum under vintern måste gasolflaskan tas bort. Gasolflaskan bör alltid förvaras på en väl ventilerat, öppet utrymme utan räckhåll för barn. • Innan du börjar använda grillen, placera den på en så skyddad plats som möjligt. • När grillen inte används och när den har svalnat bör den skyddas av ett överdrag mod väder och vind. Överdrag finns att få hos återförsäljare för grillar. • För att förhindra att fukt samlas under överdraget bör du ta bort det efter häftiga regn. TÄTHETSKONTROLL VARNING: Under täthetskontroll får inga tändkällor finnas i närheten. Detta gäller även rökning. Kontrollera aldrig tätheten med en tändsticka eller öppen låga. Kontrollera alltid tätheten utomhus. 1. Gasolreglaget måste vara inställd på position . 2. Öppna gasoltillförseln vid gasolflaskan och applicera en tvållösning med 50% flytande tvål och 50% vatten på de gasolledande delarna (anslutningen på gasolbehållaren / gasoltryckreglaget / gasolslang / gasolinlopp / anslutning på ventilen). Du kan också använda en läckssökningspray. (Fig 2B) 3. En blåsbildning av tvållösning indikerar läckage. VIKTIGT: Grillen får endast användas när alla läckor tagits bort. Anslut gasoltillförseln till gasolflaskan. 4. åtgärda läckan genom att dra åt anslutningarna om det är möjligt annars måste du ersätta de defekta delarna. 5. Upprepa steg 1 och 2 6. Går det inta att åtgärda läckorna, kontakta en återförsäljare för gasolprodukter. ANMÄRKNING: Gör TÄTHETSKONTROLLEN efter varje anslutning eller byte av gasolflaska och i början av grillsäsongen.
Sida: 4
OUTDOORCHEF.COM 98 FÖRKLARING AV TECKNEN PÅ GASOLFLASKAN KLOTGRILLENS BRÄNNARSYSTEM Modeller med en ringbrännare (Fig 1A) Ringbrännaren når på den högsta effekten och på den lägsta effekten. Modeller med två ringbrännare (Fig 1B) Den stora ringbrännare når på högsta effekten och på den lägsta effekten. Den är gjord för användning i medel till högt temperaturområdet. Den lilla ringbrännaren är gjord för att laga mat vid låga temperaturer och kan bara justeras något. Skillnaden mellan och är inte synlig. Den lilla ringbrännare når en temperatur av cirka 100 till 120° C. Brännarsystem för extra grillytor på modellen VENEZIA 570 G (Fig 1C) Båda brännare är identiska. På når du högsta effekt och på den lägsta effekten. Den är gjord för användning i medel till högt temperaturområdet. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING 1. Rengör alla delar som kommer i kontakt med livsmedel. 2. Kontrollera alla gasolkomponenter, som beskrivs i kapitel TÄTHETSKONTROLL och följ dess anvisningar. Gör detta även om din gasolklotgrill redan var monterad av återförsäljaren vid leveransen. 3. Bränn ut grillen i ca. 20–25 minuter på . Värmenivåer och tändning : Från läget : lågt effekt : medel effekt : full effekt : Tändning : Tändare Positionsläge av EASY FLIP kon Direkt positionsläge av EASY FLIP kon Indirekt positionsläge av EASY FLIP kon
Sida: 5
99 ANVISNINGAR FÖR TÄNDNING 1. Kontrollera att alla anslutningar mellan gasolslangen, gasoltryckreglaget och gasolflaskan är ordentligt fastskruvade. (Följ instruktionerna i kapitel TÄTHETSKONTROLL). 2. Öppna grilllocket. VARNING! Tänd aldrig grillen med locket stängt. 3. Öppna gasoltillförseln till gasolflaskan. 4 a. Modeller med 4 ringbrännare: Tryck in gasolreglaget och vrid den moturs till nivå . Tryck på den svarta tändningsknapoem och håll den nedtryckt tills en gnista hoppar och gasolen börjar brinna. (Fig 1D) 4 b. Modeller med två ringbrännare och separat tändningsknapp: Tryck på den stora ringbrännarens gasolreglageknapp och vrid den moturs till nivå . Tryck på den svarta tändningsknappen och håll den nedtryckt tills en gnista kommer fram och gasolen antänds. Eller tryck på den lilla ringbrännarens gasolreglageknapp (vänster knapp) och vrid den moturs till nivå . Tryck på den svarta tändningsknappen och håll den nedtryckt tills en gnista kommer fram och gasolen antänds. (Fig 1E) 4 c. Modeller med två ringbrännare utan separat tändningsknapp: Tryck på den stora ringbrännarens gasolreglageknapp och vrid den moturs till nivå . Håll gasolreglageknappen tills en gnista kommer fram och gasolen antänds. (Fig 1F) Eller tryck på den lilla ringbrännarens gasolreglageknapp (vänster knapp) och vrid den moturs till nivå . Håll gasolreglageknappen tills en gnista kommer fram och gasolen antänds. 5. Om gasolen inte antänds inom 3 sekunder, vrid gasolreglageknappen till . Vänta 2 minuter så att den oförbrända gasolen kan avdunsta. Upprepa sedan steg 4 6. Är det inte möjligt att tända grillen efter 3 försök, kontrollera orsaker (som beskrivs i avsnitt FELSÖKNING ). ANVISNINGAR FÖR TÄNDNINGAV CITY 420 G 1. Kontrollera att alla anslutningar mellan gasolslangen, gasoltryckreglaget och gasolflaskan är ordentligt fastskruvade. (Följ instruktionerna i kapitel TÄTHETSKONTROLL). 2. Öppna grilllocket. VARNING! Tänd aldrig grillen med locket stängt. 3. Öppna gasoltillförseln till gasolflaskan. 4. Tryck in gasolreglaget och vrid den moturs till nivå . Tryck på den röda tändningsnappen flera gånger tills gasolen antända. (Fig 1G) 5. Om gasolen inte antänds inom 3 sekunder, vrid gasolreglageknappen till . Vänta 2 minuter så att den oförbrända gasolen kan avdunsta. Upprepa sedan steg 4 6. Är det inte möjligt att tända grillen efter 3 försök, kontrollera orsaker (som beskrivs i avsnitt FELSÖKNING). INSTRUKTIONER FÖR TÄDNING AV EXTRA GRILLYTOR PÅ MODELLEN VENEZIA 570 G 1. Kontrollera att alla anslutningar mellan gasolslangen, gasoltryckreglaget och gasolflaskan är ordentligt fastskruvade. (Följ instruktionerna i kapitel TÄTHETSKONTROLL). 2. Ta bort granitöverdraget för den extra grillytan och placera den under sidohyllan i den föreskrivna hållaren. VARNING! Tänd aldrig grillen med locket stängt. 3. Öppna gasoltillförseln till gasolflaskan. 4. Tryck in gasolreglaget och vrid den moturs till nivå . Tryck på den svarta tändningsknapoem och håll den nedtryckt tills en gnista hoppar och gasolen börjar brinna. (Fig 1H) 5. Om gasolen inte antänds inom 3 sekunder, vrid gasolreglageknappen till . Vänta 2 minuter så att den oförbrända gasolen kan avdunsta. Upprepa sedan steg 4 6. Är det inte möjligt att tända grillen efter 3 försök, kontrollera orsaker (som beskrivs i avsnitt FELSÖKNING ). 7. För att starta den andra brännaren, följ steg 4 8. Täck den extra grillytan först efter att granitplattan har svalnat fullständigt.
Sida: 6
OUTDOORCHEF.COM 100 EASY FLIP-SYSTEMET GÖR TVÅ AV EN GRILL OUTDOORCHEF gasolklotgrillarnas hjärtstycke heter EASY FLIP kon och återspeglar OUTDOORCHEF ingenjörernas innovationskonst. EASY FLIP kon gör det möjligt för dig att ändra fördelningen av värme från direkt till indirekt på bara några sekunder. Samtidigt förhindrar det mot ohälsosamma uppflammningar och irriterande rök. Med några enkla handgrepp växlar du från direkt till indirekt grillning, matlagning och bakning: du behöver bara vända på EASY FLIP konen. ANVISNINGAR FÖR GASOLKLOTGRILLEN KUGELGRILL Så här fungerar det: 1. Ställ EASY FLIP konen i önskat läge. VARNING! Ändra inte konens läge under grillningen utan värmetåliga handskar. 2. Välj, om nödvändigt, lämpligt tillbehör. 3. Värm upp grillen med locket stängt ca 10–15 minuter på . 4. Ställ alltid gasolreglageknappen på efter grillningen. Anslut gasoltillförseln till gasolflaskan. Även med tomma flaskors ventiler måste stängas. DIREKT VÄRME INDIREKT VÄRME Vid direkt grillning och matlagning Vid indirekt grillning, matlagning och bakning arbetar du med hög temperatur som koncentrerar sig till grillgallret Till exempel, för ett fint grillmönster på köttet fördelar sig värmen jämnt i i den slutna grillen. Perfekt för t.ex. ångkokning av grönsaker eller stekning av kött på låg värme.
Sida: 7
101 Tips och tricks Med indirekt värme Större stekar eller hela kycklingar: Tack vare EASY FLIP konen behöver större bitar kött inte vändas under grillningen Värmen i gasolbrännaren stiger på insidan av grillklotet och fördelas jämnt i hela klotet. Placera maten på det förvärmda grillgallret och stäng locket. Lämna alltid lite plats mellan köttstyckena. När du stänger locket bryns maten jämnt från alla sidor och saften blir kvar i köttet. För att du inte ska behöva lämna något åt slumpen när du grillar större köttbitar, rekommenderar vi OUTDOORCHEF GOURMET CHECK – mätaren som perfekt känner av köttets innertermperatur. Med direkt värme Mindre bitar av kött som biffar, kotletter och korv: Lägg köttet i mitten på den förvärmda grillen och stek det under en kort tid med locket öppet. Lägg sedan köttet längre ut till kanterna och minska värmen till och grilla färdigt med locket stängt. För att uppnå ett optimalt resultat för kött som endast ska stekas kort, rekommenderar vi gjutjärnplattan från OUTDOORCHEF Med de rätta tillbehören kommer du att älska att grilla med din OUTDOORCHEF. Grilla, laga mat eller baka: Ge fritt utlopp för din kreativitet och dina experiment. Du hittar alla tillbehör under OUTDOORCHEF.COM På OUTDOORCHEF.COM hittar du dessutom OUTDOORCHEF-grilltidtabellen för alla enskilda grillvaror. GRILLNING PÅ EXTRA GRILLYTOR Värm din grill på full värme ca. 10 minuter. Placera maten på grillen och reglera temperaturen enligt dina önskemål – . EFTER GRILLNING 1. Ställ in alla brännares gasolreglageknapp till . 2. Anslut gasoltillförseln till gasolflaskan. 3. Låt grillen svalna och rengör den sedan. 4. Täck grillen med lämpligt överdrag. RENGÖRING Det krävs endast en mycket liten rengöring mellan grilltillfällena, eftersom det mesta fettet antingen dunstar bort eller leds ner i en dropplåda. Om grillen skulle vara väldigt smutsig, värm då upp den 10 minuter på full effekt. Använd en grillborste i mässing (inte stålborste) för rengöring av konen och rosten. För resten av delarna, eller om du vill rengöra grillen grundligt använder du OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Alternativt kan du även använda en nylon-disksvamp vatten med lite diskmedel i för att få bort lösa rester. VIKTIGT: Efter noggrann rengöring av grillen, ska du låta den torka (bränna ut) ordentligt på . RENGÖRING AV EXTRA GRILLYTOR PÅ MODELLEN VENEZIA 570 G Det krävs endast en mycket liten rengöring mellan grilltillfällena, eftersom det mesta fettet antingen dunstar bort eller leds ner i en dropplåda. Använd en grillborste i mässing (inte stålborste) för rengöring av grillrosten och grillplattan. Dra ut droppbrickan och rengör sedan med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. VIKTIGT: Om du använder rengöringsmedel, måste du låta grillen torka ordentligt efter rengöringen. För att påskynda torkningen kan du tända grillen och låta den bränna ut i några minuter på högsta läget.
Sida: 8
OUTDOORCHEF.COM 102 ANVÄNDNING AV OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER VIKTIGT: grillen får inte vara tänd under tiden då du rengör den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. För dina händers skull rekommenderar vi att du använder handskar och om det är möjligt, bär (skydds) glasögon. Spraya grillen och dess tillbehör grundligt när grillen fortfarande är lite varm och vänta i ca. 15–30 minuter innan du börjar rengöra den. Spraya in smutsiga ytor igen och tvätta rent med vatten och låt sedan torka. UNDERHÅLL • Ett regelbundet underhåll av din grill garanterar perfekt funktion. Kontrollera alla gasolledande delar minst två gånger per år och varje gång efter långvarig lagring. Spindlar och andra insekter kan orsaka blockeringar, som måste avlägsnas före användning. • Om grillen regelbundet flyttas på ojämnt underlag är det viktigt att du då och då kontrollerar att alla skruvar är åtdragna. • Om du inte använder grillen för en längre period, bör du göra en TÄTHETSKONTROLL före återanvändning. Om du har några tvivel, kontakta din gasolleverantör eller det försäljningsställe. • För att undvika korrosionsskador, smörj in alla metalldelar innan en långvarig lagring. • Efter en lång lagring och minst en gång under grillningen säsongen bör du kontrollera gasolslangen för sprickor, veck och andra skador. En skadad gasolledning måste omedelbart bytas, som beskrivs i avsnittet SÄKERHETSANVISNINGAR. • För att du så länge som möjligt ska kunna njuta av din grill, rekommenderar vi följande: • Behandla alla trädelar en gång om året med en träolja – detta motverkar bildandet av sprickor • Skydda din grill mot väder och vind när den har svalnat helt med ett lämpligt överdrag från OUTDOORCHEF . • För att förhindra att fukt samlas under överdraget bör du ta bort det efter regn. Överdrag finns att få hos återförsäljare för grillar. FELSÖKNING Brännaren tänder inte: • Kontrollera att gasoltillförseln till gasolflaskan är öppen. • Se till att det finns tillräckligt med gasol i flaskan. • Kontrollera att gnistorna från elektroden hoppar till brännaren. Ingen gnista: • Kontrollera att batteriet är korrekt isatt (för grillar med elektrisk tändning). • Avståndet mellan brännaren och elektroden måste vara mellan 5–8 mm. • Kontrollera om kablarna är anslutna i den elektriska tändning och att elektroderna är isatta och sitter fast ordentligt. • Sätt in ett nytt batteri (AAA, LR03, 1.5 V) i den elektriska tändningen (för grillar med elektrisk tändning). Om det ändå inte går att tända grillen, trots ovan nämnda åtgärder, kontakta din återförsäljare. GARANTIBESTÄMMELSER 1. Garanti Genom att köpa denna OUTDOORCHEF produkt från en auktoriserad återförsäljare får du en 3-års produkt- och tillverkargaranti av DKB Household Switzerland AG („DKB“) i enlighet med föreliggande bestämmelser. Denna garanti gäller endast för avhjälpande av fels om kan påvisas trots användning enligt anvisningar. 2. Tillvägagångssätt Kontrollera produkten för defekter och funktionalitet direkt vid mottagandet. Om produkten har en oväntad defekt, ber vi dig att följa följande anvisningar (Bring-In Garantie): • Kontakta din återförsäljare* inom 30 dagar efter upptäckten av defekten med produkten/ produktdelen, kvitto, serienummer och artikelnummer** • Beskriv sakförhållandet med hjälp av produkten/produkten eller ett foto • Efter granskning av defekten gjorts av återförsäljaren eller DKB träder den kostnadsfria garantin enligt nr. 3 § i kraft (för transport- och fraktkostnader är föremål för den privata förstköparen) * En lista över återförsäljare hittar du på vår webbplats på OUTDOORCHEF.COM ** Serienumret och artikelnumret hittar du på klistermärke på din grill (se första stycket i denna BRUKSANVISNING).
Sida: 9
103 3. Garantiomfång Tillverkargarantin från DKB börjar från inköpsdatum och gäller för den privata förstköparen. Garantin kan endast utnyttjas mot uppvisande av originalkvitto. Garantin utförs efter fri bedömning av DKB genom reparation, byte av defekta delar, utbyte av produkten eller en prissänkning om produktens funktion inte påverkas. En ångerrätt på grund av garantianspråk är utesluten. Under den tiden för reparation finns ingen rätt till en ersättningsprodukt. Utförandet av garantin kommer inte förlänga garantitiden eller starta den på nytt. Utbytta delar tillfaller DKBs egendom. Om produkten byts ut börjar garantitiden på nytt. Garantiperioderna är: • 3 år på det emaljerade klotet (underdel och lock) mot genomrostning • 3 år på det emaljerade grillgallret mot genomrostning eller genombränning • 3 år på alla rostfria delar mot genomrostning eller genombränning • 2 år på alla återstående tillverknings-/materialfel • Eventuella skador på emaljen garanteras endast inom tidsfristen på 30 dagar från inköpsdatum. Den gäller endast för ny enhet som inte har använts ännu. 4. Uteslutning Följande fall betyder inte att grillen är felaktig, det vill säga material- eller tillverkningsfel och det finns heller inget garantianspråk: • Vanligt slitage efter rätt användning. • Defekter och/eller skador på grund av felaktig användning eller användning som bryter mot anvisningar samt på grund av felaktig installation, montering och reparationsförsök av obehörig person. • Defekter och/eller skador på grund av att bruksanvisningen eller användnings-/underhållsinstruktioner inte följts (såsom skador som beror på felaktig installation eller felaktig rengöring av emaljerade ytan av konen eller grillgallret, eller för att täthetskontrollen inte genomförts, o.s.v.). • ojämnheter, färgskillnader på emaljen och mindre defekta ställen (t.ex. produktionsrelaterade stödpunkter vid nedre den nedre randen på locket eller vid upphängningar). • missfärgning och skador på produkten (t.ex. färgytan) på grund av vädret (inklusive hagel), felaktig (ej väderbeständig) lagring av produkten eller felaktig användning av kemikalier. • Rostbildning och lätt rost på grund av väderförhållanden eller felaktig användning av kemikalier. • Fel som inte tydligt påverkar det avsedda användningen eller användningen av produkten. • Allmänna slitagedelar såsom grillgallret, konen, brännaren, termometern, tändningen och batteriet elektroder, tändningskablarna, gasolslang- en, gasoltrycksreglaget, värmdelar, reflektorer, den skyddande aluminiumfolien eller kolrostgallret • Defekter och/eller skador till följd av ändringar, användning i annat än föreskrivet syfte eller självsvåldig skadegörelse. • Defekter och/eller skador på grund av felaktigt underhåll och reparationsarbeten. • Defekter och/eller skador på grund av icke-utförande av rutinunderhåll. • Defekter och/eller skador som orsakats under den ursprungliga transporten. • Defekter och/eller skador på grund av force majeure. • Defekter och/eller skador på grund av slitage i yrkesmässig användning (hotell, restauranger, evenemang etc.). DKB utesluter andra långtgående krav än de som uttryckligen anges i dessa garantivillkor, såvida det inte finns en lagstadgad skyldighet eller ansvar. Detta gäller särskilt i fråga om krav på ersättning för icke-uppfyllande, ersättning för följdskador, utebliven vinst och transportskador som inte rapporterats till återförsäljaren inom 30 dagar efter mottagandet av produkten. De OUTDOORCHEF produkter utvecklas ständigt. Produktförändringar kan därför göras utan förvarning. Det registrerade varumärket OUTDOORCHEF representeras av följande bolag: DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Postfach 8052 Zürich - Schweiz www.dkbrands.com
Sida: 10
OUTDOORCHEF.COM 104 TEKNISK INFORMATION ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / PARIS DELUXE 570 G / VENEZIA 570 G 570 G / GENEVA 570 G CE 0063 Gasol propan/butan 30/31 Effekt - liten brännare 1.20 kW - stor brännare 8.50 kW Gasolförbrukning 702 g/h 28-30/37 mbar - munstycke liten brännare 0.55mm/markering: BF - munstycke stor brännare 1.47 mm/markering: BT 50 mbar - munstycke liten brännare 0.48 mm/markering: AF - munstycke stor brännare 1.27 mm/markering: AT Gasoltryck butan 28 mbar Propan 37 mbar rekommenderad gasolflaska butan max. 13 kg Propan max. 10.5 kg Maximalt tillåtet Gasolfaska butan max. 7.5 kg på grillen propan max. 7.5 kg LEON 570 G CE 0063 Gasol propan/butan 30/31 Effekt 08.50 kW Gasolförbrukning 612 g/h Munstycke (28-30/37 mbar) 1.47 mm/markering: BT Munstycke (50 mbar) 1.27 mm/markering: AT Gasoltryck butan 28 mbar Propan 37 mbar rekommenderad gasolflaska butan max. 13 kg Propan max. 10.5 kg Maximalt tillåtet Gasolfaska butan max. 7.5 kg på grillen propan max. 7.5 kg AMBRI 480 G / DELTA 480 G / PORTO 480 G CE 0063 Gasol propan/butan 30/31 Effekt 05.40 kW Gasolförbrukning 389 g/h Munstycke (28-30/37 mbar) 1.15 mm/markering: BN Munstycke (50 mbar) 1.02 mm/markering: AN Gasoltryck butan 28 mbar Propan 37 mbar rekommenderad gasolflaska butan max. 13 kg Propan max. 10.5 kg Maximalt tillåtet Gasolfaska butan max. 7.5 kg på grillen propan max. 7.5 kg CITY 420 G CE 0063 Gasol propan/butan 30/31 Effekt 04.30 kW Gasolförbrukning 315 g/h Munstycke (28-30/37 mbar) 1.02 mm/markering: BL Munstycke (50 mbar) 0.88 mm/markering: AH Gasoltryck butan 28 mbar Propan 37 mbar rekommenderad gasolflaska butan max. 13 kg Propan max. 10.5 kg Sidobrännare CE 0063 Gasol propan/butan 30/31 Effekt 3.8kW Gasolförbrukning 276 g/h Munstycke (28-30/37 mbar) 0.98 mm/markering: BK Munstycke (50 mbar) 0.85 mm/markering: AG Gasoltryck butan 28 mbar Propan 37 mbar Extra grillyta VENEZIA 570 G CE 0063BT3928 Gasol propan/butan 30/31 Effekt 8.60 kW Gasolförbrukning 630 g/h Munstycke (28-30/37 mbar) 0.98 mm/markering: BK Munstycke (50 mbar) 0.88 mm/markering: AH Gasoltryck butan 28 mbar Propan 37 mbar Kategorier I3B/P (30 mbar) DK, FI, NL, NO, SE, LU I3B/P (50 mbar) CH, AT, DE I3+ (28/30/37 mbar) BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT Elektrisk tändning För användning av elektrisk tändningen behöver du ett batteri (typ AAA, LR03, 1.5 Volt). Hänvisningar på termometern Termometerns visning kan avvika med +/- 10%. Webbsida För mer information, tips och tricks, recept och allt som är värt att veta om OUTDOORCHEF produkter, se OUTDOORCHEF.COM

Frågor & svar

Har du en fråga om Outdoorchef Montreux 570 G 2015 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Outdoorchef Montreux 570 G 2015. Se till att du beskriver ditt problem med Outdoorchef Montreux 570 G 2015 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Outdoorchef Montreux 570 G 2015

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Outdoorchef Montreux 570 G 2015 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Outdoorchef
  • Produkt: Grillar
  • Modell/namn: Montreux 570 G 2015
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Czech, Rumänska, Indonesisk