City 420 E

Outdoorchef City 420 E manual

City 420 E

Manual för Outdoorchef City 420 E på Holländsk. Denna PDF-handbok har 104 sidor.

Sida: 1
OUTDOORCHEF.COM 74 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noga innan du använder din OUTDOORCHEF elklotgrill. ELKLOTGRILLEN Läs denna bruksanvisning noga innan du använder din OUTDOORCHEF elklotgrill. Om du inte beaktar risk- och varningsanvisningarna och försiktighetsåtgärderna i denna bruksanvisning kan det leda till svåra eller dödliga kroppskador eller materialskador på grund av brand eller explosion. 1. Värmespiral 2. Utbytbar skyddsfolie av aluminium 3. Värmereflektor 4. Uppsamlingsskål för fett 5. Temperaturreglage 6. Huvudströmbrytare VARNING: Elektrisk stöt För denna enhet gäller följande nominella värden: 230 Volt – 50/60Hz Effekt: 2000 W SV Serienummer och artikelnummer är viktiga för att vi enklare ska kunna hjälpa dig vid frågor, reservdelsbeställningar och eventuella garantianspråk. Förvara din bruksanvisning på ett säkert ställe. Den innehåller viktiga informationer angående säkerhet, användning och underhåll. LOGIN CARD VIKTIGT: Notera först serienumret på din elklotgrill på baksidan av denna bruksanvisning. Numret hittar du under tempraturreglaget och på förpackningen. Artikelnumret och beteckningen på din elklotgrill hittar du på ditt Welcome Card som ligger i dokumentmappen. 1 2 3 4 5 6
Sida: 2
75 SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING: • Använd inte träkol eller annat brännbart material till denna grill. Detta kan annars orsaka en brand. Branden kan skada grillen och göra den osäker. • Grillen får uteslutande användas utomhus. • Låt inte grillen komma i kontakt med lättantändligt material som papper, tyg, kemikalier osv. , och ställ inte grillen i närheten av lättantändliga föremål som gardiner, skiljeväggar, trä, hö, torra buskar etc. • Enheten får endast anslutas och användas enligt angivelserna på typskylten. • Grillen får endast användas om elkabel, stickkontakt och enheten själv inte uppvisar några skador. Kontrollera före varje användning. Anslut alltid värmeelementet till tempraturreglaget innan du sätter i elkabeln i vägguttaget. Symbolen „UP“ på värmeelementet måste alltid vara läsbar. • Enheten får endast anslutas till ett jordat uttag. • Använd inte enheten om kontakten är skadad. • Kontrollera att inga andra enheter med hög effektförbrukning är anslutna till samma strömkrets som grillen när den används. • Dra ur kontakten när du har grillat färdigt eller om det uppstår något fel. VARNING: Dra i kontakten och inte i kabeln. • VARNING: Låt inte elkabeln bli inklämd eller skava mot vassa kanter och kontrollera den då och då. • Elkabeln är inte utbytbar. Om den har skadats måste hela enheten kasseras. • Låt inte elkabeln komma i kontakt med heta delar. • Ta inte i kontakten med våta händer. • Använd grillen uteslutande på en jämnt och stadigt underlag. • Flytta inte grillen när den används. • Lämna aldrig grillen utan tillsyn när den används. • VARNING: Vissa delar av grillen kan bli mycket heta. Håll barn på behörig avstånd när grillen används. • Barn bör ha tillsyn så att de inte leker med grillen. • Denna grill är inte avsedd att användas av personer (även barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar, utom om de står under uppsyn av en person som ansvarar för deras säkerhet eller får instruktioner från denna person hur enheten skall användas. • Använd alltid grillvantar när du tar i heta delar. • Enheten är varm länge efter att den kopplats ifrån. Var försiktig att du inte bränner dig och lägg inga saker på grillen, det är risk för brand. • Håll ett avstånd på minst 3 m från vattenbäcken, t.ex. en pool eller en damm så att inte grillen stänks ner med vatten eller faller i vattnet. • Eftersom denna grill är en elektrisk enhet skall den inte användas vid regn. • För att unvika risker får reparationer på denna enhet bara utföras av en av våra officiella handels- eller servicepartners kundtjänst • Alla levererade orginaldelar från tillverkaren får inte förändras. • Om det är nödvändigt att använda förlängningskabel måste denna vara jordad och dimensionerad för minst 10 A (230 V) strömstyrka (kabeldiameter min. 1.5 mm) och se till att ingen kan snubbla eller att enheten kan välta. • Använd så kort förlängningskabel som möjligt. • Koppla aldrig samman två eller flera förlängningskablar. • Förlägg aldrig elkabeln över vägområden. • Dränk aldrig grillenhet, värmeelement och elkabel i vatten eller vätska vid rengöringen: risk för skada, brand eller strömstöt. • Har enheten blivit fuktig eller våt, dra genast ut kontakten. Rör inte vid vattnet. • Dra ut kontakten innan du monterar ut värmeelementet från grillen. • Ställ temperaturreglaget och huvudströmbrytaren på „OFF“ läge , „O“. • Ställ temperaturreglaget på läge. Även under korta användningsuppehåll. • När du grillar måste uppsamlingsskålen för fettet alltid vara insatt i grillen. • Rengör uppsamlingsskålen för fettet regelbundet. • Förvara grillen ej utomhus. • När du grillat färdigt låt enheten kallna innan du rengör den eller förvarar den. • Använd inte grillen som värmeelement eller till att torka våta kläder med. • Använd inte grillen inomhus eller till vanlig matlagning. • Vid uppflammning ska du aldrig använda vatten för att släcka elden.Stäng av grillen, dra ut elkabeln och vänta tills grillen kallnat. • Kontrollera att eluttaget har den korrekta spänningen (230 V). Eluttaget måste även vara lämpligt för effektförbrukning på 2200 Watt. • Använd denna grill uteslutligen på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning. All andra sätt att använda den, som inte beskrivits i denna bruksanvisning kan förorsaka brand, elektrisk stöt eller andra person- eller materialskador. • Denna enhet uppfyller gällande tekniska standarderna och säkerhetskrav för elektriska enheter. • Använd inte grillen med ett temperaturreglage med defekt kabel eller kontakt. Om ditt temperaturreglage behöver ersättas, kontakta din återförsäljare. Temperaturreglaget är speciell tillverkat för denna grill.
Sida: 3
OUTDOORCHEF.COM 76 FÖRDELAR MED ELKLOTGRILLEN FRÅN OUTDOOR • Din OUTDOORCHEF klotgrill är en innovation på elgrillsområdet. EASY REFLECT folien ger en jämn värmefördelning och gör det möjligt att vid behov grilla med mycket höga temperaturer på upp till 300° C. • Fett och marinad som droppar ner på aluminium-skyddsfolien, fördunstar och ger grillköttet den typiska grillsmaken. • En utbytbar aluminiumskyddsfolie skyddar EASY REFLECT folien mot nerdroppande stekfett. • Det nerdroppande stekfettet från grillköttet samlas upp i uppsamlingsskålen för fettet. • Det steglösa värmereglaget gör det också möjligt att tillaga mat vid låg temperature (Roastbeef, stekar, etc.). DRIFT • Grillen är inte avsedd att användas av barn. • Lämna aldrig elgrillen från OUTDOORCHEF utan uppsyn, när den används. • Alla levererade originaldelar från tillverkaren får inte förändras. • Varje förändring på grillen kan innebära fara. • Genomför en visuell kontroll av kabeln, kontakten och värmeelementsreglaget avseende skador och slitage innan du tar grillen i drift. • Första gången grillen används kan en lätt brandlukt uppstå. Det beror på att det finns kvarsittande smörjmedel i värmeelementet. Detta inkräktar inte på din grills säkerhet. • Låt en certificerad elektriker sköta installationen av nya strömkretsar och eluttag, för att undvika brand eller elektriska stötar. • Felaktigt jordade eluttag kan orsaka en elektrisk stöt. • Användning av en förlängningskabel är inte rekommenderad. Om du använder en förlängningskabel, använd en så kort förlängningskabel som möjligt. Håll anslutningar torra och borta från marken. Låt inte kabeln hänga ned över bordsplattans hörn så att någon kan snubbla över den eller barn dra i den. Förlängningskabeln måste denna vara avsedd för utomhusbruk. • Rengör grillgallret och grillkammaren efter varje användning. • Ställ din elklotgrill på en jämn och stadig yta så att den inte kan välta. VIKTIGT: Enheten får inte placeras på, under eller i närheten av värmekänsliga eller lättantändliga föremål. • OUTDOORCHEF-elgrillar är inte avsedda för montering i fritidsfordon, husvagnar och/eller båtar! • Hela grillkammaren kan bli mycket varm vid användning. Lämna aldrig grillen utan uppsyn. Ta bort allt brännbart material inom en radie på 60 cm. • Kontrollera före varje användning att inget fett har avlagrats i uppsamlingsskålen för fettet. Ta bort fettet så att ingen uppflammning kan uppstå. • För att undvika elektriska stötar får du ALDRIG doppa kontakten, kabeln, värmeelementet eller temperaturreglaget i vatten eller i andra vätskor. • Håll elkabeln borta från alla heta ytor. • Håll grillytan fri från antändliga gaser och vätskor som t.ex. bensin, alkohol osv. samt andra brännbara material. • När grillen används måste den stå på ett jämnt och stadigt underlag utan brännbara material i närheten. • Dra isär nätkabeln helt före användning. Förhindra att kabeln kommer i kontakt med grillkammaren eller -locket. • Rengör alla delar som kommer i kontakt med livsmedel. • Flytta inte OUTDOORCHEF -elgrillen under grillning eller när grillen är het.
Sida: 4
77 IDRIFTTAGNING • Innan du ansluter apparaten till elnätet måste du kontrollera att nätspänningen stämmer med uppgifterna på typskylten. • Sätt i kontakten i ett jordat eluttag (230 V). VIKTIGT: Kläm inte in elkabeln. Låt inte elkabeln hänga ned och se till att inte någon kan snubbla över den. • Denna OUTDOORCHEF-elgrill är inte avsedd för kommersiellt bruk. FÖRE GRILLNINGEN • Rengör grillgallret före den första grillningen. • Se till att elkabeln inte är ansluten till elnätet. • Se till att elkabeln inte kommer i kontakt med den heta grillen eller med grillocket. • Placera uppsamlingsskålen för fettet i den avsedda positionen i klotet. • Sätt på aluminiumskyddsfolien på EASY REFLECT folien och sätt i den i grillen. • Byt ut skyddsfolien på EASY REFLECT folien om den är täckt av fettrester. • Sätt i värmeelementet. Tecknet „UP“ (upp) som finns på värmeelementet måste vara synligt. Se till att värmeelementets tvärsträvor ligger i motsvarande spår och att värmeelementet har hakats i. Sätt i grillgallret. • Sätt på locket. TEMPERATURREGLAGET 0 I : Huvudströmbrytare position O / I = slå av och på grillen ON OFF : Temperaturreglage: Position OFF/ON : Funktionsvalsknappar : Funktionsvalsknappar Position 1: 70–90° C Position 2: 150–170° C Position 3: 170–190° C Position 4: 230–250° C Position 5: 250–280° C Position 6: 280–310° C Position 7: 310–350° C VARNING: Funktion „7“ är endast till för att bryna på stark värme och får bara användas UTAN LOCK. Om locket är stängt kan det leda till överhettning. : Kontrolllämpchen: • a. När kontrollampan blinkar hettas grillen upp. • b. När kontrollampan lyser konstant har grillen nått den önskade temperaturen. 1 2 3 4 5 6 7 ON OFF 0 I
Sida: 5
OUTDOORCHEF.COM 78 ANVÄNDNING AV GRILLEN 1. Kontrollera att värmeelementet har satts i på rätt sätt. 2. Sätt i kontakten i ett jordat eluttag. 3. VARNING: Enheten måste anslutas över en jordfelsbrytare (FI-brytare) med en märkfelström på högst 30 mA. 4. Ställ huvudströmbrytaren på „I“. 5. Sätt temteraturreglaget på „ON“. 6. Den gröna kontrollampan vid nivå 1 börjar blinka och visar därmed att värmeelementet håller på att hettas upp. 7. Ställ in den önskade temperaturen med temperaturreglaget genom att med hjälp av pilknappen > eller < ställa in nivåerna 1–7 och låt grillen hettas upp med locket på tills den gröna kontrollampan lyser konstant och därmed visar att den önskade temperaturen uppnåtts. Upphettningen varar ca 10–15 minuter beroende på nivå, väder och vind. 8. På nivå 7 värmer grillen oavbrutet. VARNING: På denna nivå får man BARA GRILLA MED ÖPPET LOCK. 9. Beroende på vind och väder måste man eventuellt justera temperaturreglaget för att den riktiga grilltemperaturen ska kunna hållas. Tips och tricks • Med en OUTDOORCHEF- elgrill kan du grilla (med eller utan lock) och laga mat (med lock). • HÄNVISNING: För att undvika en överhettning får denna enhet inte övertäckas med fasta eller flexibla material som t.ex. aluminiumskålar, aluminiumfolie eller andra värmebeständiga material. Om sådana föremål eller material används på grillgallret kommer produktens säkerhet att förminskas och det kan leda till allvarliga skador på produkten. • Med de riktiga tillbehören har du ännu mera nöje av din OUTDOORCHEF. När du grillar, lagar mat eller bakar: Låt fantasin och kreativiteten flöda! • Alla tillbehör till din grill hittar du på OUTDOORCHEF.COM EFTER GRILLNINGEN • Ställ temperaturreglaget på „OFF“. • Ställ huvudströmbrytaren på „OFF“. • Dra alltid ur kontakten när grillen inte används. Enheten kan enbart frånkopplas från elnätet genom att kontakten dras ur. När man drar ur kontakten ska man alltid dra i kontakten och inte i kabeln. • Rengör alltid grillgallret och uppsamlingsskålen för fettet efter varje användande. Låt grillen kallna helt innan du rengör den. RENGÖRING • Innan du börjar med rengöringen ska du alltid ställa temperaturreglaget på „OFF“. • Ställ huvudströmbrytaren på „O“. • Dra ur kontakten ur eluttaget och låt grillen kallna helt och hållet. • VARNING: Doppa aldrig grillen och värmeelementet med elkabeln i vatten och rengör dem aldrig under rinnande vatten. Förhindra att de elektriska komponenterna kommer på något sätt i beröring med vatten. • Torka enbart av värmeelementet med en lätt fuktad trasa och torka det sedan torrt med en mjuk, torr trasa. • VIKTIGT: Använd inga starka eller slipande rengörings- eller lösningsmedel för att rengöra elklotgrillen. • Rengör gallret med en grillborste med mässingsborst (inte med stålborst). Använd inga vassa föremål eller aggressiva rengöringsmedel. • Tvätta ur uppsamlingsskålen för fettet med tvålvatten. • Det mesta av fettet avdunstar eller droppar ner på aluminiumskyddsfolien och leds så ner i uppsamlingsskålen för fettet. Byt därför ut aluminiumskyddsfolien på EASY REFLECT folien med jämna mellanrum, allra senast när den är täckt av fettrester. • VIKTIGT: En ren aluminiumskyddsfolie förbättrar undervärmen och leder på så vis till bättre grillresultat! • Till alla andra delar ocht för en grundlig rengöring använder du en disksvamp av nylon och tvålvatten • för att få bort alla lösa rester. Även ugnsrengöringsmedel får användas. • VIKTIGT: Låt grillen torka ordentligt (bränna ut) på nivå 6 efter varje grundlig rengöring eftersom de flesta ugnsrengöringsmedel luktar ganska starkt.
Sida: 6
79 UNDERHÅLL • Elkabeln måste kontrolleras regelbundet så att den inte visar tecken på skador. Enheten får inte användas med en skadad kabel. • Byt regelbundet ut aluminiumskyddsfolien på värmereflektorn så att tillräcklig undervärme är säkerställd och fett och rester kan rinna av bättre. • För att undvika korrosionsskador ska du olja in alla metalldelar innan du lagrar grillen under en längre period. • För att förlänga livslängden på din grill rekommenderar vi att, efter att grillen kallnat helt, skydda den från miljöpåverkan med en lämplig skyddskåpa från OUTDOORCHEF. För att förhindra instängd fukt ska du ta bort skyddskåpan efter regn. • Skyddskåpan kan du köpa hos din grillhandlare. LAGRING OCH/ELLER ICKE-ANVÄNDNING Ställ huvudbrytaren till „O“ när OUTDOORCHEF elklotsgrillen inte används. Dra ur elkabeln och lagra grillen inomhus. ÅTERVINNING Förbrukade apparater kan kostnadsfritt lämnas in hos en återförsäljare för fackmässig återvinning. Enheter med en farlig defekt måste genast kasseras och det måste säkerställas att den inte längre kan användas. Kasta inte denna enhet i osorterade sopor. Denna typ av enheter får inte kastas i de vanliga soporna eftersom en speciell behandling är nödvändig. GARANTIBESTÄMMELSER 1. Garanti Med köpet av denna OUTDOORCHEF produkt har du förutom även förvärvat en tillverkargaranti från DKB Household Switzerland AG („ DKB“) enligt föreliggande villkor, vilken gäller i upp till tre år. Garantin omfattar endast åtgärdande av brister som vid avsedd användning kan påvisas bero på material- och/eller produktionsfel. 2. Tillvägagångssätt Kontrollera produkten gällande brister och funktion direkt efter att du mottagit den. Om den inköpta produkten mot förmodan uppvisar en brist ber vi dig gå tillväga på följande sätt (bring in-garanti): • Kontakta din återförsäljare* och visa upp produkten/produktdelen, köpkvittot, samt serie- och artikelnummret** inom 30 dagar efter det att du upptäckt bristen • Beskriv sakförhållandet med hjälp av den reklamerade produkten/produktdelen eller ett foto • Efter att bristen kontrollerats av återförsäljaren eller DKB vidtas de kostnadsfria garantiåtgärderna • enligt Punkt 3 (enligt villkor åligger transport- och fraktkostnader den private förstahandsköparen) 3. Garantins omfattning DKB:s tillverkargaranti börjar gälla från inköpsdatumet och gäller för den private förstahandsköparen. Garantin kan endast göras gällande om originalkvittot visas upp. Garantiåtgärder vidtas enligt eget gottfinnande av DKB genom att reparera produkten, byta ut bristfälliga delar, byta ut produkten eller, om produktens funktion inte påverkas, medge en prisreducering. Köpeavtalet kan inte hävas på grund av garantifall. Under reparationstiden består inget anspråk på en ersättningsprodukt. Vidtagna garantiåtgärder leder varken till att garantitiden förlängs eller börjar om på nytt. Utbytta delar övergår i DKB:s egendom. Om produkten byts ut börjar garantitiden om på nytt. Garantiderna uppgår till: • tre år mot genomrostning av det emaljerade klotet (underdel och lock) • tre år mot genomrostning eller genombränning av det emaljerade grillgallret • tre år mot genomrostning eller genombränning av alla rostfria delar • två år för alla övriga tillverknings-/eller materialfel • Garantin vid skador på emaljen gäller endast inom en anmälningstid på 30 dagar från inköpsdatum. Den gäller endast för nya enheter som ännu inte använts. * En lista på återförsäljare finns på vår hemsida: OUTDOORCHEF.COM ** Serie och artikelnummer hittar du på dataetiketten på din grill (se ELKLOTGRILLEN)
Sida: 7
OUTDOORCHEF.COM 80 4. Undantag Ingen brist, dvs. inget material- eller tillverkningsfel enligt dessa villkor, föreligger och inget garantianspråk kan göras gällande i följande fall: • Normalt slitage vid avsedd användning. • Defekter och/eller skador på grund av felaktig eller icke avsedd användning, eller på grund av bristfällig installation, montering eller reparationsförsök av icke-auktoriserade personer. • Defekter och/eller skador på grund av att bruksanvisningen eller drifts/underhållsanvisningarnainte inte följts (som exempelvis skador på grund av felaktig montering eller rengöring av trattens eller grillgallrets emaljerade yta, eller på grund av underlåtenhet att utföra täthetskontroll, osv.). • Ojämnheter, färgavvikelser i emaljen och små fel (som t.ex.tillverkningsbetingade kontaktpunkter på lockets nedre kant eller på upphängningar). • Missfärgningar eller skador på produkten (t.ex. färgytan) på grund av väderinverkan (inkl. hagel), felaktig (inte väderskyddad) lagring av produkten eller felaktig användning av kemikalier. • Bildande av rost och flygrost på grund av väderinverkan eller felaktig användning av kemikalier. • Fel som inte märkbart begränsar avsedd användning eller nyttjandet av produkten. • Generellt gällande för förslitningsdelar som grillgaller, tratt, brännare, termometer, tändning och batteri, elektroder, tändkabel, gasslang, gastrycksreglage, värmeelement, reflektor, aluminiumskyddsfolie eller kolgaller • Defekter och/eller skador på grund av utförda ändringar, användning för annat ändamål än avsett eller avsiktlig skadegörelse. • Defekter och/eller skador på grund av icke fackmässigt underhåll eller reparationsarbete. • Defekter och/eller skador på grund av att det rutinmässiga underhållet inte utförts. • Defekter och/eller skador, som uppkommit under den ursprungliga transporten. • Defekter och/eller skador på grund av force majeure. • Defekter och/eller skador på grund av slitage vid professionell användning (hotell-/restaurangverksamhet, evenemang, osv.). DKB avvisar kunders anspråk som går utöver dem som uttryckligen nämns i dessa garantivillkor, såvida inte tvingande förpliktelse eller ansvar enligt lag föreligger. Detta gäller särskilt även avseende anspråk på skadeersättning på grund av underlåtenhet att uppfylla åtaganden, ersättning för följdskador på grund av brister, utebliven vinst eller transportskador, vilka inte anmäls till återförsäljaren inom fristen på 30 dagar efter att produkten mottagits. OUTDOORCHEF produkterna vidarutvecklas ständigt. Produktändringar kan därför utföras utan föregående meddelande. Det registrerade varumärketOUTDOORCHEF representeras av följande företag: DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28 Postfach 8052 Zürich – Schweiz www.dkbrands.com HEMSIDA Mer information, tips och tricks, recept och allt annat som är värt att veta om OUTDOORCHEF produkter hittar du på OUTDOORCHEF.COM Bruksanvisning elklotgrill 2014_Art-Nr. 19.140.04

Frågor & svar

Har du en fråga om Outdoorchef City 420 E men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Outdoorchef City 420 E. Se till att du beskriver ditt problem med Outdoorchef City 420 E så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Outdoorchef City 420 E

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Outdoorchef City 420 E nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Outdoorchef
  • Produkt: Grillar
  • Modell/namn: City 420 E
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Czech, Rumänska