Outdoorchef CHELSEA 480 C manual

View a manual of the Outdoorchef CHELSEA 480 C below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Grill
  • Model/name: CHELSEA 480 C
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Grekisk, Ungerska, Slovenska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 39
OUTDOORCHEF.COM
40
BRUKSANVISNING
Läs de här instruktionerna noggrant innan du använder din OUTDOORCHEF-träkolsklotgrill för första gången.
Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Den innehåller viktig information om säkerhet, drift och underhåll.
OBSERVERA: Träkolsklotgrillen från OUTDOORCHEF får ej användas som eldstad.
SÄKERHETSANVISNINGAR
Om dessa säkerhetsanvisningar och försiktighetsåtgärder inte följs, kan detta förorsaka allvarliga skador. Läs noga igenom alla hänvisningar i
denna bruksanvisning innan du använder din grill för första gången.
•	 ”Får inte användas i slutna utrymmen!”
•	 ”VARNING: Använd inte sprit eller bensin vid tändning eller återtändning! Använd endast tändhjälp som uppfyller normen
EN 1860-3!”
•	 ”VARNING: Håll barn och husdjur på säkert avstånd!”
•	 ”VARNING: Denna grill blir mycket het och får inte förflyttas när den är i bruk”
•	 Lämna aldrig grillen utan uppsikt när den är tänd.
•	 Innan du använder grillen ska den placeras på en så vindskyddad plats som möjligt.
•	 Använd endast i handeln tillgängliga braständare, och beakta instruktionerna på förpackningen.
•	 Häll aldrig tändvätska på tänd kol och fyll aldrig heller på kol som indränkts med tändvätska på redan glödande eller varm kol.
•	 Håll minst 1,5 m säkerhetsavstånd till brännbara material.
•	 Om din grill har hjul, rulla den då inte över ojämn mark eller kanter!
•	 Avlägsna askan först när den har svalnat helt.
•	 Använd alltid grillvantar när du grillar eller när du justerar ventilationsöppningarna.
•	 Bär lämplig klädsel. Långa, löst sittande ärmar kan lätt fatta eld.
•	 OUTDOORCHEF rekommenderar att grillen värms upp före första användning, och att bränslet får glöda i minst 30 minuter.
VIKTIGT:
Skriv allra först ner träkolklotgrillens serienummer på baksidan av denna bruksanvisning. Numret sitter på grillens underrede samt på
förpackningen. Serienumret är viktigt för en problemfri hantering om frågor uppstår, vid beställningar av reservdelar samt vid eventuella
garantianspråk.
Artikelnummer och beteckning för din träkolsklotgrill finns på ditt så kallade Welcome Card
som medföljer dokumentmappen.
Serienumret och artikelnumret är viktiga för en problemfri hantering om frågor uppstår, vid beställningar av reservdelar samt vid eventuella
garantianspråk. Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe. Den innehåller viktig information om säkerhet, drift och underhåll.
LOGIN CARD
sv
Page: 40
41
ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING
•	 Placera din OUTDOORCHEF-träkolsklotgrill på en plan och stabil grund.
•	 Innan du tänder eld på kolen, kontrollera att askbehållaren sitter rätt och att alla ventila-
tionsspringor är öppna.
De nedre ventilationsöppningarnas läge syns tydligt på askbehållaren.
•	 Värmen kan enkelt regleras genom att öppna respektive stänga ventilationsöppningarna:
Öppnar du ventilationsöppningarna så stiger temperaturen, stänger du dem så sjunker den.
•	 OUTDOORCHEF rekommenderar: Använd vanliga braständare och papper istället för
tändvätska för att tända grillen.
•	 I syfte att erhålla en hög och jämn temperatur rekommenderar OUTDOORCHEF att
träkolsbriketter av hög kvalitet används istället för vanlig träkol. Förvara dessa på ett torrt
ställe.
•	 Använd följande startmängder för din OUTDOORCHEF-träkolsklotgrill:
Lämpligt träkol/lämpliga briketter finns hos din OUTDOORCHEF-återförsäljare.
ANVÄNDNING AV TRÄKOLSGRILL MED TÄNDGALLER
1.	 Innan du tänder på, avlägsna allt innanmäte (grillgaller, tratt, vätskebehållare, kolgaller) från
grillen så att tillräckliga luftmängder för en optimal brännprestanda finns.
2.	 Lägg i det lilla tändgallret, lägg på vanliga braständare och tänd på dessa. Använd aldrig
tändvätskor som bensin, sprit eller andra liknande, brännbara vätskor. Häll aldrig tändvätska
på tänd kol, och fyll heller aldrig på kol som dränkts med tändvätska ovanpå redan
glödande eller varm kol.
3.	 Lägg nu i kolbehållaren och täck denna företrädesvis med briketter (se startmängderna i
kapitlet ÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING). Se till att inga briketter vidrör klotet.
4.	 Låt kolen brinna med öppet lock ca 30-45 minuter tills den glöder och är täckt av ett tunt,
vitt skikt.
Nu kan du börja grilla.
5.	 ”Lägg inte på maten som skall gillas förrän bränslet är täckt med ett lager av
aska”
480 1 000 gram
570 1 500 gram
Page: 41
OUTDOORCHEF.COM
42
TVÅ GRILLAR I EN: TACK VARE DET UNIKA EASY SLIDE-TRATTSYSTEMET
Tricket med kolen: Kol fylls bara på från en sida. På så sätt kan man arbeta med olika temperaturzoner i samma grill.
Tack vare trattsystemet EASY SLIDE kan man med en enda handrörelse flytta maten från den direkta till den indirekta värmen.
Genom en ventilöppning i locket och på klotets undersida kan värmen regleras optimalt.
Det uppfällbara grillgallret gör det möjligt att fylla på kol även under grillningen.
BRUKSANVISNING FÖR TRÄKOLSKLOTGRILLEN
1.	 Fördela nu kolen så att bara ena hälften av gallret täcks och vätskebehållaren kan
placeras i mitten. Den andra hälften av gallret ska hållas fri, så att du under grillningens
gång kan:
a. uppnå en optimal lufttillförsel och därmed en maximal värmeutveckling, samt
b. genom att vrida på gallret snabbt och enkelt kan välja mellan indirekt och direkt
värme (se TVÅ GRILLAR I EN: TACK VARE DET UNIKA EASY SLIDE-
TRATTSYSTEMET)
2.	 Placera nu vätskebehållaren i mitten av kolgallret, och fyll på med önskad vätska.
3.	 Lägg först därefter i tratt och grillgaller. Se till att gallrets uppfällbara del befinner sig
över trattöppningen, så att de båda flikarna under grillgallret utan problem kan föras in i
avsedda öppningar i tratten.
4.	 Vrid på trattöppningen så att denna befinner sig över den brinnande kolen. Därigenom
får du en optimal luftcirkulation. Nu kan du börja grilla.
5.	 Iaktta hela tiden värmeutvecklingen i grillen innan du tillfogar ytterligare kol. En försiktig
dosering är nödvändig för att hålla temperaturökningen under kontroll. För att skydda
maten och grillen bör temperaturen inte överstiga 300 °C (626 °F). Överhettning kan
leda till att grilldelarna deformeras.
6.	 Det uppfällbara grillgallret underlättar påfyllnaden av träkol under grillning. Vrid på
grillgallret så att den uppfällbara delen befinner sig ovanför trattöppningen. Fyll på med
briketter och vänta cirka 5-10 minuter med öppet lock, tills briketterna glöder helt.
DIREKT VÄRME INDIREKT VÄRME
Direkt grillning och kokning Vid indirekt grillning, kokning och bakning
Placera EASY SLIDE-tratten så att öppningen
befinner sig ovanför kolen.
Fördela maten över öppningen.
Vrid öppningen på EASY SLIDE-tratten bort från
kolen, och stäng locket.
Hela grillytan kan nu användas för indirekt grillning.
Page: 42
43
TIPS OCH TRICKS
Med indirekt värme
•	 Större köttstycken eller hela kycklingar: Tack vare EASY SLIDE-tratten behöver du inte längre vända större köttstycken under grillning. Vär-
men från den glödande kolen stiger uppåt på grillklotets insidor och fördelas jämnt i hela klotet.
•	 Lägg maten på det förvärmda grillgallret över den stängda delen av EASY SLIDE-tratten, och stäng locket. Lämna alltid lite plats mellan
köttbitarna.
•	 När du stänger locket bryns maten jämnt från alla sidor, och saften blir kvar inne i köttet.
•	 För att du inte ska behöva lämna något åt slumpen när du grillar större köttbitar, rekommenderar vi OUTDOORCHEF GOURMET CHECK –
mätaren som perfekt känner av köttets innertemperatur.
Med direkt värme
•	 Mindre köttstycken som biffar, kotletter och korvar: Maten läggs på det förvärmda grillgallret ovanför den öppna EASY SLIDE, och grillas
under en kort stund med locket öppnat. Vrid EASY SLIDE så att grillgallret inte längre ligger ovanför de glödande kolen, och grilla färdigt
under stängt lock.
•	 För att uppnå ett optimalt resultat för kött som endast ska stekas snabbt, rekommenderar vi det 2-DELADE GJUTJÄRNSGALLRET FRÅN
OUTDOORCHEF.
•	 Lägg aldrig det varma grillocket på gräset. På alla modeller som inte har lock med gångjärn eller lockhållare, kan du använda kroken som
sitter på insidan av locket för att hänga upp locket på kanten på grillens nedre del.
•	 Se till att det alltid finns vätska i fettansamlingsbehållaren.
•	 TIPS: I syfte att skydda köttet mot uttorkning kan vatten fyllas på i vätskebehållaren. Vattnet avdunstar sedan under grillningen. Istället för
vatten kan även fruktsafter eller aromatiskt trä som vinranka, äppelträ osv. användas, vilket ger en utsökt smak.
•	 De nedre ventilationsöppningarnas läge syns tydligt på askbehållaren. OBSERVERA: Ventilationshålet på locket måste däremot alltid vara
öppet när du grillar (se även BRUKSANVISNING FÖR TRÄKOLSKLOTGRILLEN)
•	 OUTDOORCHEF rekommenderar att locket hålls stängt i samband med grillning. Genom luftcirkulationen i grillens inre förkortas grilltiden
med upp till en tredjedel.
•	 Använd alltid grillvantar när du grillar eller när du justerar ventilationsöppningarna. När köttet vänds är det bättre att använda en bra och
tillräckligt lång grilltång än en gaffel, så att köttet förblir saftigt.
•	 Med rätt tillbehör får du ännu mer glädje av din OUTDOORCHEF. Grilla, koka eller baka: Släpp din kreativitet och experimentlusta fri!
•	 Alla tillbehörsprodukter för din grill finns på OUTDOORCHEF.COM
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
•	 Om du vill släcka kolen efter grillningen, placera locket på grillen och stäng alla ventilationsöppningar. Använd ej vatten!
•	 Avlägsna alltid eventuella askrester innan nästa grillning påbörjas.
•	 Rengör de olika gallren med en grillborste med mässingsborst (inga stålborst). Använd inga vassa föremål eller starka rengöringsmedel.
Tvätta ur fettansamlingsbehållaren med tvålvatten eller rengör den med OUTDOORCHEF-GRILLRENGÖRINGSMEDEL.
•	 För att du ska kunna njuta av din grill så länge som möjligt, rekommenderar vi följande:
•	 Skydda din grill mot väder och vind när den har svalnat helt genom att använda ett lämpligt överdrag från OUTDOORCHEF.
För att förhindra att fukt ansamlas under överdraget bör du ta bort det efter regn. Överdrag finns att köpa hos din grillåterförsäljare.
ANVÄNDNING AV OUTDOORCHEF-GRILLRENGÖRING
VIKTIGT: grillen får inte vara tänd under tiden då du rengör den med OUTDOORCHEF-GRILLRENGÖRING. För dina händers skull rekom-
menderar vi att du använder handskar samt, om det är möjligt, bär (skydds)glasögon. Spraya grillen och dess tillbehör grundligt när grillen
fortfarande är lite varm, och vänta i ca 15-30 minuter innan du börjar rengöra den. Spraya in smutsiga ytor igen, tvätta rent med vatten och låt
sedan torka. VARNING: OUTDOORCHEF -grillrengöringsmedlet får inte användas på pulverbeskiktade ytor.
Page: 43
OUTDOORCHEF.COM
44
KONSUMENTGARANTI
1. Garanti och förhållande till köparens andra rättigheter
Med köpet av denna OUTDOORCHEF-produkt hos en auktoriserad återförsäljare erhåller du som privat slutkund (konsument) en tillverkarga-
ranti från DKB Household Switzerland AG (”DKB”).
Tillverkarens garanti ger dig garantianspråk gentemot garanten i enlighet med detta avtal. Garantianspråken består utöver de andra avtalsenliga
eller juridiska rättigheterna. Dessa andra rättigheter hävs eller begränsas inte av denna garanti. Därför kan du även göra dina andra avtals eller
rättsliga anspråk mot respektive gäldenär. Så berörs t.ex. anspråk i enlighet med produktansvarslagen ej av denna garanti.
Som köpare har du framför allt möjlighet att göra kontraktsbundna garantianspråk gentemot din säljare. Så kan t.ex. ett eventuellt upphävande av
köpeavtalet endast bedrivas mot säljaren, men inte under denna garanti mot DKB.
2. Deltagande och garantivillkor
Garant är DKB. Garantiberättigade är alla slutanvändare som köper en ny produkt för privat bruk i den auktoriserade handeln. Köpet skall intygas
med hjälp av kvitto. Ett köp för privat bruk föreligger om produkten köps av en fysisk person för användning som huvudsakligen inte utgörs av
vare sig kommersiellt bruk eller självständigt yrkesutövande.
Om ett garantifall skulle uppstå, måste garantianspråk göras hos garanten inom två månader. Annars hävs samtliga garantianspråk. För uppenba-
ra defekter börjar preklutionsfristen i och med mottagandet av produkten. DKB rekommenderar att du omedelbart vid mottagandet kontrollerar
om produkten uppvisar defekter.
3. Tillämpningsområde
Garantin gäller från inköpsdatum och beviljas i följande fall, förutsatt att ingen uteslutning av fakta föreligger i enlighet med punkt 4:
•	 3 år mot genomrostning av det emaljerade klotet (underdel och lock).
•	 3 år mot genomrostning eller genombränning av det emaljerade grillgallret.
•	 3 år mot genomrostning eller genombränning av alla rostfria delar.
•	 Fel på emaljen före första användning
•	 2 år på alla återstående tillverknings-/materialfel
Som defekt betraktas ej fel och brister som är betydelselösa för funktionen, samt heller ej för dig som kund rimliga ojämnheter, färgskillnader i
emaljen eller mindre fel, såsom produktionsrelaterade stödpunkter på den nedre kanten av locket eller på upphängningarna.
I garantifall kommer DKB att efter eget tycke helt byta ut skadade och defekta delar, eller ersätta hela produkten. Så långt det är rimligt för dig
som kund kan ett byte göras mot en jämförbar modell av nyare design, t.ex. i form av en efterföljande modell. Så länge produktens funktionalitet
inte påverkas och i den mån det är rimligt för dig som kund, kan en adekvat ekonomisk ersättning erbjudas dig i stället för reparation.
Under den tid garantin behandlas (kontroll och eventuellt utbyte) består inget anspråk om rätt till ersättningsprodukt eller annan ersättning
gentemot DKB. Utförande av tjänsterna under denna garanti kommer inte att förlänga garantitiden eller starta den på nytt. Utbytta delar tillfaller
DKBs egendom. Bara om produkten byts ut börjar garantitiden på nytt.
Eventuella ytterligare krav gentemot garanten omfattas inte av denna garanti. Dina anspråk baserade på andra rättsliga grunder utesluts eller
begränsas härmed inte (se även ovan under ”1.”).
4. Hävande
Garantin gäller inte i följande fall:
•	 Normalt slitage vid normal användning, särskilt allmänna slitagedelar såsom tratt, brännare, termometer, tändning och batteri, elektrod, tänd-
kabel, gasolslang, gastrycksregulator, värmeelement, reflektor, aluminiumskyddsfolie, grill- eller kolgaller, tändningsgaller och kol-fettansam-
lingsbehållaren.
•	 Skador på emaljen på använda apparater, om det inte kan bevisas att felet existerade redan före den första användningen.
•	 Defekter och/eller skada på grund av missbruk, felaktig användning, framför allt på grund av att inte följa bruksanvisningen, säkerhetsan-
visningarna eller drifts-/underhållsanvisningarna (till exempel användning av utrustning för utomhusbruk inomhus, skador till följd av felaktig
montering, felaktig rengöring av den emaljerade ytan av tratten eller grillgallret, genom icke utfört täthetskontroll om så rekommenderas i
bruksanvisningen, genom användning av skadliga kemikalier, genom missbruk etc).
•	 Defekter och/eller skador som uppstått som ett resultat av ingrepp eller reparationer utförda av personer ej godkända av DKB.
•	 Defekter och/eller skador förorsakade av väder (t.ex. hagel eller blixtnedslag).
•	 Defekter och/eller skador på grund av vandalism eller på grund av avsiktlig eller oavsiktlig skada som inte orsakats av DKB.
•	 Defekter och/eller skador, som uppstått under transport till köparen, såvida transporten inte genomfördes av garanten.
•	 Defekter och/eller skador förorsakade av force majeure.
•	 Defekter och/eller skador förorsakade av nötning vid professionell användning för kommersiella ändamål (t.ex. användning inom hotell eller
restaurang).
Page: 44
45
5. Garantibehandling
I garantiärenden, vänd dig så fort som möjligt till oss eller till någon av våra auktoriserade återförsäljare (återförsäljarlista finns på
www.outdoorchef.com) och ange utöver din adress (om möjligt) även produkt/produktdel, kvitto, serie- och artikelnummer (båda anges på
dataetiketten på din grill, se första avsnittet i bruksanvisningen). Beskriv gärna felet med foto. För att garantiärendet ska kunna prövas, överlämna
produkten till återförsäljaren eller till oss (bring-in-garanti). I berättigade garantifall kommer vi att ersätta nödvändiga och erforderliga transport-
och fraktkostnader, i annat fall kommer vi att skicka tillbaka produkten på din bekostnad.
Det registrerade varumärket OUTDOORCHEF representeras av följande företag
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfack | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
* 	 En lista över återförsäljare hittar du på vår webbplats på OUTDOORCHEF.COM
**	 Serie- och artikelnummer finns på dataetiketten på din grill
	 (se första avsnittet i denna BRUKSANVISNING).

Question & answers

There are no questions about the Outdoorchef CHELSEA 480 C yet.

Ask a question about the Outdoorchef CHELSEA 480 C

Have a question about the Outdoorchef CHELSEA 480 C but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Outdoorchef CHELSEA 480 C. Please make sure that you describe your difficulty with the Outdoorchef CHELSEA 480 C as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.