Outdoorchef Canberra 4 G manual

View a manual of the Outdoorchef Canberra 4 G below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Grill
  • Model/name: Canberra 4 G
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Czech, Rumänska

Table of Contents

Page: 83
OUTDOORCHEF.COM
84
Bruksanvisning
Läs denna bruksanvisning noga innan du använder din OUTDOORCHEF-gasolklotgrill.
Läs denna bruksanvisning innan du börjar använda grillen. Förvara din bruksanvisning på ett säkert ställe. Den innehåller viktiga informationer
angående säkerhet, användning och underhåll.
VIKTIGT FÖR DIN SÄKERHET
Alla personer som använder grillen måste känna till och följa tändförloppet exakt. Barn får ej använda grillen.
Följ alltid monteringsanvisningarna i handboken exakt. En felaktig montering kan få farliga följder.
Placera aldrig lättantändliga vätskor, material eller reservgasolflaskor i närheten av grillen. Placera aldrig grillen eller gasolflaskan(orna) i
slutna utrymmen utan ventilation.
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder din gasolgrill. Grillen får endast användas utomhus och måste ha ett säkerhetsavstånd
på minst 1.5 m till brännbara föremål.
GASOLFLASKOR
Endast gasolflaskor med en maximal fyllnadsvikt på 7.5 kg får
ställas på bottenplattan. Placera flaskan på den därför avsedda
platsen, se monteringsanvisningen. Kontrollera att inga av
skruvförbanden är otäta.
Utför en LÄCKAGETEST innan grillen tas i drift och efter varje
byte av gasolflaskan.
Gasolflaskorna får inte utsättas för temperaturer över 50° C och
aldrig förvaras i slutna utrymmen eller källare. Beakta och följ
säkerhetskrav som finns på den använda gasolflaskan.
max
500
mm
max Ø 310 mm
1
2
3
VIKTIGT:
Notera först serienumret på din gasolgrill på baksidan av denna bruksanvisning. Allt efter grillm-
odell, hittar du nummret på den typplåt som sitter antingen på grillstativet eller på bottenplattan.
Artikelnummret och beteckningen på din gasolgrill hittar du på ditt Welcome Card som ligger
i dokumentmappen.
Serienummer och artikelnummer är viktiga för att vi enklare ska kunna hjälpa dig vid frågor, vid reservdelsbeställningar och eventuella
garantianspråk. Förvara din bruksanvisning på ett säkert ställe. Den innehåller viktiga informationer angående säkerhet, användning och
underhåll.
Typ:
PIN 0063 BP 3628
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich
00632014
Made in China
Cat.I =30mbar
3 B/P
DK NO NL SE LU
=28-30/37mbar
Cat.I
3+
GB FR BE ES IT CH
30/37 mbar
PT
FI
Butane / Propane
G30 / G31
CZ RO
PL
Serial No.:
Article No.:
one main burner: Qn= Total rate SQn=
Side burner: Qn=
30/37 mbar
30/37 mbar
LOGIN CARD
SV
Page: 84
85
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Denna bruksanvisning måste förvaras av ägaren och alltid vara tillgänglig.
Följ anvisningarna i kapitlet TÄNDNINGSINSTRUKTIONER när du ska använda grillen.
•	 Får endast användas utomhus.
•	 Använd aldrig grillen under ett tak.
•	 Lämna aldrig grillen utan uppsyn.
•	 VARNING: Vissa tillgängliga delar kan bli mycket heta. Håll barn borta.
•	 Flytta inte enheten när den används.
•	 Om grillen har hjul rulla den inte över ojämn mark eller kanter.
•	 Kontrollera att fettlådan är helt stängd och inskjuten när grillen används.
•	 Förvara inga lättantändliga material i närheten av enheten när den används. Håll ett avstånd på 1.5 m.
•	 Använd grillvantar när du tar i heta delar.
•	 Ställ alltid gasreglageknappen i position och stäng av gastillförseln på gasolflaskan.
•	 När du byter gasolflaska ska du försäkra dig om att gasreglageknappen är i position och att gastillförseln på gasolflaskan är avstängd.
VIKTIGT: Det får inte finnas några tändkällor i närheten.
•	 När du bytt gasolflaska ska du kontrollera alla förbindelsedelar enligt anvisningarna i LÄCKAGETEST.
•	 Om du tror det finns ett otätt ställe, ska du ställa gasreglageknappen i position och stänga av gastillförseln på gasolflaskan. Låt en fackman
för gas kontrollera alla delar som leder gas.
•	 Om gasslangen är skadad eller har slitageställen, måste den bytas ut omedelbart. Slangen får inte ha några knickar eller sprickor. Glöm inte
att vrida av gasreglageknappen och stänga av gastillförseln innan du tar bort gasslangen.
•	 Byt ut slang och gasreglage tre års användningstid räknat från inköpsdatumet. Försäkra dig om att gastrycksreglaget och slangen uppfyller
motsvarande EN-standards.
•	 Den rekommenderade längden på gasslangen är 90 cm och får inte överskrida 150 cm.
•	 Blockera aldrig ventilationsspringorna i grillhöljet eller i locket. Ventilationsöppningarna i utrymmet för gasolflaskan får under inga
omständigheter täppas igen eller täckas över.
•	 Gör inga förändringar på enheten. Framför allt inte på gasventilen, tändsäkringen, brännaren eller andra delar av grillen. Vänd dig till en
fackmann om du misstänker att något inte fungerar riktigt.
•	 Grillen levereras med passande slang och reduceringsventil. Kontrollera att gasslangen inte vidrör de heta ytterytorna på grillen. Slangen får
inte vridas. Har din grillmodell slangförning, måste slangen fixeras i denna.
•	 Slang och reglage motsvarar de respektive länders föreskrifter och EN standarderna.
•	 Om inte den fulla effekten uppnås och du misstänker stopp i gastillförseln, kontakta en certifierad fackman för gas.
•	 Använd grillen endast på fast och stadigt underlag . Ställ aldrig grillen på trägolv eller andra antändliga ytor. Håll grillen på avstånd från
brännbart material.
•	 Vid grillar med granitplattor skall man undvika starka temperaturförändringar i plattan.
•	 Förvara inte grillen i närheten av lättantändliga vätskor eller material.
•	 Om grillen förvaras i ett rum under vintern, måste gasolflaskan tas bort. Den ska alltid lagras utomhus på ett ställe med god ventilation, och
där barn inte kan komma åt den.
•	 Placera grillen på en helst vindskyddad plats.
•	 När grillen inte används, ska den ,efter den har kallnat, skyddas med en skyddskåpa mot miljöinverkan. Skyddskåpan kan du köpa hos din
grillhandlare.
•	 För att förhindra instängd fukt ska du ta bort skyddskåpan efter regn.
Page: 85
OUTDOORCHEF.COM
86
ÄCKAGETEST
VARNING: Under läckagekontrollen får det inte finnas några tändkällor i närheten. Detta gäller också rökning. Kontrollera aldrig gasläckor
med hjälp av tändsticka eller öppen flamma och alltid utomhus.
1.	 Gasreglageknappen måste stå i position .
2.	 Öppna gastillförseln på gasolflaskan och kontrollera alla gasledande delar (anslutningen till gasolflaskan / reduceringsventilen / gasinträdet
/ anslutningen vid ventilen) genom att pensla på en tvållösning bestående av 50 % flytande tvål och 50 % vatten. Du kan också använda en
läcksöknings-spray.
3.	 En bubbelbildning i tvållösningen tyder på ett läckage. VIKTIGT: Grillen får inte användas innan alla läckorna är åtgärdade. Stäng gastillför-
seln vid gasolflaskan.
4.	 Stoppa läckorna genom att dra åt kopplingarna, om det är möjligt eller genom att byta ut de defekta delararna.
5.	 Upprepa stegen 1 och 2.
6.	 Kontakta din fackhandlare för gas om läckorna kvarstår.
HÄNVISNING: Genomför en LÄCKAGETEST varje gång gasolflaskan anslutits eller bytts ut samt när grillsäsongen börjar.
FÖRKLARING AV DE OLIKA TECKNEN PÅ KONTROLLPANELEN
INNAN DEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1.	 Rengör alla delar som kommer i kontakt med livsmedel.
2.	 Kontrollera alla gasledande delar som det beskrivs i kapitlet LÄCKAGETEST. Gör detta även om grillen levererats färdigmonterad från din
fackhandlare.
3.	 Låt din grillen brännas in i ca 20–25 minuter på .
4.	 Se till att fettupsamlingsplåten är inskjuten så långt det går. Detta gäller även vid normal grillning.
Värmenivåer och tändning
	 	: Av position
	 	: låg värme
	 	: medelhög värme
	 	: maximal värme
	 	: Tändning
	 	: Tändare
Page: 86
87
TÄNDNINGSINSTRUKTIONER
HÄNVISNING: Alla brännare måste inte vara i bruk hela tiden. Detta är beror på typen av matlagning och på mängden.
TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNAREN
(CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G / CANBERRA 4 G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G)
1.	 Se till att alla anslutningar mellan gasslang, reduceringsventil och gasoflaska är ordentligt fastskruvade. (Gå till väga enligt anvisningarna i
kapitlet LÄCKAGETEST).
2.	 Öppna locket på grillen. VARNING: Tänd aldrig grillen med locket på.
3.	 Öppna gasvredet på gasolflaskan.
4.	 Tryck in gasregleringsknappen och vrid den motsols till nivå . Tryck in den svarta tändningsknappen och håll den intryckt tills gnistan
hoppar över och gasen brinner.
5.	 Om inte gasen tänds inom 3 sekunder så ställ
6.	 gasregleringsknappen i position . Vänta två minuter så att oantänd gas kan försvinna. Sedan upprepar du punkt 2 till 4.
7.	 Om man efter tre försök inte har lyckats starta grillen, försök hitta orsaken (beskrivet i avsnittet HUR MAN RÄTTAR TILL FEL).
8.	 Brännarna måste tas i bruk från vänster till höger
TÄNDNING AV SIDOBRÄNNAREN
(HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G / AUCKLAND 4+ G)
1.	 Se till att alla anslutningar mellan gasslang, reduceringsventil och gasoflaska är ordentligt fastskruvade. (Gå till väga enligt anvisningarna i
kapitlet LÄCKAGETEST).
2.	 Ta bort granitlocket på sidobrännaren på AUCKLAND 4+ G och placera den under den högra sidohyllan i den därför avsedda hållaren eller
öppna locket på sidobrännaren på HAMILTON 3+ G eller PERTH 4+ G.
3.	 VARNING: Tänd aldrig grillen med granitlocket på eller med stängt lock.
4.	 Öppna gasvredet på gasolflaskan.
5.	 Tryck in gasregleringsknappen med beteckningen SIDE BURNER och vrid motsols till nivå . Tryck in tändningsknappen och håll den
intryckt tills gnistan hoppar över och gasen brinner.
6.	 Om inte gasen tänds inom 3 sekunder så ställ
7.	 gasregleringsknappen i position . Vänta två minuter så att oantänd gas kan försvinna. Sedan upprepar du punkt 2 till 4.
8.	 Om man efter tre försök inte har lyckats starta grillen, försök hitta orsaken (beskrivet i avsnittet HUR MAN RÄTTAR TILL FEL).
9.	 Täck över sidobrännaren med granitlocket först efter det att den kallnat fullständigt (gäller bara modell AUCKLAND 4+ G) eller stäng locket
(gäller modellerna HAMILTON 3+ G eller PERTH 4+ G).
TÄNDNING AV INFRARÖD- BRÄNNNAREN (AUCKLAND 4+ G POWER BURNER)
VARNING: Det är förbjudet att använda infraröd-brännaren med stängtt lock.
1.	 Se till att alla anslutningar mellan gasslang, reduceringsventil och gasoflaska är ordentligt fastskruvade. (Gå till väga enligt anvisningarna i
kapitlet LÄCKAGETEST).
2.	 Öppna locket på grillen. VARNING: Tänd aldrig grillen med stängt lock och placera inte grillplattan över infraröd-brännaren. Detta kan föra till
att locket missfärgas och att grillplattan deformeras.
3.	 Öppna gasvredet på gasolflaskan.
4.	 Tryck in gasregleringsknappen med beteckningen POWER BURNER och vrid motsols till nivå . Tryck in tändningsknappen och håll
den intryckt tills gnistan hoppar över och gasen brinner.
5.	 Om inte gasen tänds inom 3 sekunder så ställ
6.	 gasregleringsknappen i position . Vänta två minuter så att oantänd gas kan försvinna. Sedan upprepar du punkt 2 till 4.
7.	 Om man efter tre försök inte har lyckats starta infraröd-brännaren, försök hitta orsaken (beskrivet i avsnittet HUR MAN RÄTTAR TILL FEL).
Page: 87
OUTDOORCHEF.COM
88
DET AUSTRALISKA GRILLSYSTEMET FRÅN OUTDOORCHEF
Australien är bekannt för sin fantastiska barbecue. AUSTRALIAN LINE från OUTDOORCHEF är lika fantastisk. Den erbjuder högkvalitativa
och tillförlitliga produkter.
På ett robust stativ som lätt kan manövreras står en stor arbetsyta till förfogande. Den outslitliga gjutgärnsbrännarna lagrar värmen och fördelar
den jämnt i grillkammaren. Tack vare den integrerade termometern kan man när som helst kontrollera temperaturen, och de speciellt för detta
grillsystem utvecklade flammtaketen skyddar grillköttet från flammor från brännande fett.
BRUKSANVISNING FÖR DEN AUSTRALISKA GASOLGRILLEN
Så enkelt är det:
1.	 Förvärm grillen med locket på ca 10 minuter på nivå .
2.	 Lägg sedan maten på grillgallret respektive grillplattan och justera temperaturen som du önskar från – .
3.	 REKOMMENDATION: Använd bara en brännare om det är liten mängd mat. Grillning med locket på reducerar grilltiden och gasolförbrukningen.
4.	 Ställ alltid gasreglageknappen i positon när du grillat färdigt. Därefter stänger du gastillförseln vid gasolflaskan. Även om flaskan är tom
måste flaskventilen stängas.
GRILLNING MED INFRARÖD-BRÄNNARE
1.	 Förvärm grillen med ÖPPET LOCK ca 5 minuter på nivå .
2.	 Placera maten på grillgallret. Infraröd-brännaren är lämplig för att bryna snabbt eller steka under kort tid.
3.	 VARNING: Det är förbjudet att använda infraröd-brännaren med stängt lock eller att placera grillplattan över infraröd-brännaren. Detta kan
föra till att locket missfärgas och att grillplattan deformeras.
4.	 Ställ alltid gasreglageknappen i positon när du grillat färdigt. Därefter stänger du gastillförseln vid gasolflaskan. Även om flskan är tom
måste flaskventilen stängas.
Med de riktiga tillbehören har du ännu mera nöje av din OUTDOORCHEF. Låt fantasin och kreativiteten flöda.
Alla tillbehör till din grill hittar du på OUTDOORCHEF.COM
EFTER GRILLNINGEN
1.	 Ställ varje brännares gasreglageknapp i position .
2.	 Stäng gastillförseln vid gasolflaskan.
3.	 Låt grillen kallna helt och rengör den sedan.
4.	 Täck över grillen med passande grillkåpa.
DIREKT VÄRME INDIREKT VÄRME
För direkt grillning och matlagning: placera maten över
den påkopplade brännaren.
För indirekt grillning, matlagning och bakning:
Placera maten i mitten, lägg på locket och
tänd bara de båda yttre brännarna.
Page: 88
89
RENGÖRING
Mellan användningarna krävs endast en mindre rengöring, eftersom det mesta fettet antingen avdunstar eller leds till droppskålen.
Använd en grillborste med mässingsborst för att rengöra grilllgallret och grillplattan
(inte med stålborst).
För alla andra delar, liksom för en mer grundlig rengöring använder du OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Alternativt kan du
använda en disksvamp av nylon och tvållösning för att få bort alla lösa rester.
Ta bort grillgaller och grillplatta och rengör gjutgärnsbrännaren.
Infraröd-brännaren behöver inte rengöras eftersom fettet genast förbränns under grillningen .
Dra till slut ut droppskålen, töm den och rengör den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER .
VIKTIGT: Om du använder rengöringsmedel till rengöringen måste du låta grillen torka ordentligt efter rengöringen. För att snabba upp
torkningen, kan du slå på grillen några minuter på nivå med öppet lock
SÅ HÄR ANVÄNDER DU OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
VIKTIGT: Grillen får inte användas under tiden du rengör den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER . För att skydda händerna bör
du använda skyddshanskar och helst även skyddsglasögon. Spraya grill eller tillbehör medan de fortfarande är varma och låt sprayen verka i
15-30 minuter. Spraya nedsmutsade ytor igen, skölj av ordentligt med vatten och låt sedan torka.
UNDERHÅLL
Regelbunden skötsel av din grill gör att den fungerar
utan problem. Kontrollera alla gasledande delar åtminstone två gånger per år och alltid efter en längre tids lagring. Spindlar och andra insekter
kan förorsaka hinder som måste avlägsnas innan grillen används.
Om grillen regelbundet flyttas över ojämn mark ska du då och då kontrollera att alla skruvar fortfarande är åtdragna.
Om inte grillen använts under en längre period ska du genomföra en LÄCKAGETEST innan du tar den i bruk igen. Om du har de minsta tvivel,
kontakta din gasolleverantör eller försäljare.
För att undvika korrosion ska du smörja in alla metalldelar före en längre tids lagring.
Efter en längre tids lagring och minst en gång
under grillsäsongen bör du kontrollera att gasslangen
inte har sprickor, knickar, eller andra skador. En skadad slang måste genast bytas ut enligt beskrivningen i kapitletl
SÄKERHETSINSTRUKTIONER.
För att du ska ha glädje av din grill möjligst länge , ska du skydda din grill, efter att grillen har kallnat helt, med en lämplig OUTDOORCHEF
skyddskåpa mot miljöinverkan.
För att förhindra instängd fukt ska du ta bort skyddskåpan efter regn. Skyddskåpan kan du köpa hos din grillhandlare.
HUR MAN RÄTTAR TILL FEL
Brännaren tänder inte:
•	 Kontrollera att gastillförseln från gasolflaskan är öppen.
•	 Försäkra dig om att det finns tillräckligt
•	 med gas i flaskan.
•	 Kontrollera att flamman från elektroden överförs till brännaren.
Ingen gnista:
•	 Försäkra dig om att batterierna är rätt isatta (gäller endast grillar med elektrisk tändning).
•	 Avståndet mellan brännare och elektrod får bara vara 5–8 mm.
•	 Vid den elektriska tändningen ska du förvissa dig om att både kabeln och elektroden är isatta och sitter fast.
•	 Sätt i ett nytt batteri i den elektriska tändningen (typ AA, LR02, 1.5 Volt (gäller endast grillar med elektrisk tändning).
Om du trots alla ovan nämnda åtgärder inte kan ta din grill i bruk, kontakta din återförsäljare.
Page: 89
OUTDOORCHEF.COM
GARANTIBESTÄMMELSER
1.	Garanti
Med köpet av denna OUTDOORCHEF produkt har du förutom produkt- även förvärvat en tillverkargaranti från DKB Household Switzerland
AG („ DKB“) enligt föreliggande villkor, vilken gäller i upp till tre år.
Garantin omfattar endast åtgärdande av brister som vid avsedd användning kan påvisas bero på material- och/eller produktionsfel.
2.	Tillvägagångssätt
Kontrollera produkten gällande brister och funktion
direkt efter att du mottagit den. Om den inköpta produkten mot förmodan uppvisar en brist ber vi dig gå tillväga på följande sätt (bring in-garanti):
•	 Kontakta din återförsäljare* och visa upp produkten/produktdelen, köpkvittot, samt serie- och artikelnummret** inom 30 dagar efter det att
du upptäckt bristen
•	 Beskriv sakförhållandet med hjälp av den reklamerade produkten /produktdelen eller ett foto
•	 Efter att bristen kontrollerats av återförsäljaren eller DKB vidtas de kostnadsfria garantiåtgärderna enligt Punkt 3 (enligt villkor åligger transport- och
fraktkostnader den private förstahandsköparen)
3.	 Garantins omfattning
DKB:s tillverkargaranti börjar gälla från inköpsdatumet och gäller för den private förstahandsköparen. Garantin kan endast göras gällande
om originalkvittot visas upp.
Garantiåtgärder vidtas enligt eget gottfinnande av DKB genom att reparera produkten, byta ut bristfälliga delar, byta ut produkten eller, om
produktens funktion inte påverkas, medge en prisreducering. Köpeavtalet kan inte hävas på grund av garantifall. Under reparationstiden
består inget anspråk på en ersättningsprodukt.
Vidtagna garantiåtgärder leder varken till att garanti tiden förlängs eller börjar om på nytt. Utbytta delar övergår i DKB:s egendom. Om pro-
dukten byts ut börjar garantitiden om på nytt.
Garantiderna uppgår till:
•	 tre år mot genomrostning av det emaljerade klotet (underdel och lock)
•	 tre år mot genomrostning eller genombränning av det emaljerade grillgallret
•	 tre år mot genomrostning eller genombränning av alla rostfria delar
•	 två år för alla övriga tillverknings-/eller materialfel
•	 Garantin vid skador på emaljen gäller endast inom en anmälningstid på 30 dagar från inköpsdatum. Den gäller endast för nya enheter som
ännu inte använts.
4.	Undantag
Ingen brist, dvs. inget material- eller tillverkningsfel
enligt dessa villkor, föreligger och inget garantianspråk kan göras gällande i följande fall:
•	 Normalt slitage vid avsedd användning.
•	 Defekter och/eller skador på grund av felaktig eller icke avsedd användning, eller på grund av bristfällig installation, montering eller
reparationsförsök av icke-auktoriserade personer.
•	 Defekter och/eller skador på grund av att bruksanvisningen eller drifts/underhållsanvisningarnainte inte följts (som exempelvis skador på
grund av felaktig montering eller rengöring av trattens eller grillgallrets emaljerade yta, eller på grund av underlåtenhet att utföra
täthetskontroll, osv.).
•	 Ojämnheter, färgavvikelser i emaljen och små fel (som t.ex.tillverkningsbetingade kontaktpunkter på lockets nedre kant eller på upphängningar).
•	 Missfärgningar eller skador på produkten (t.ex. färytan) på grund av väderinverkan (inkl. hagel), felaktig (ej väderskyddad) lagring av produkten
eller felaktig användning av kemikalier.
•	 Bildande av rost och flygrost på grund av väderinverkan eller felaktig användning av kemikalier.
•	 Fel som inte märkbart begränsar avsedd användning eller nyttjandet av produkten.
•	 Generellt gällande för förslitningsdelar som grillgaller, tratt, brännare, termometer, tändning och batteri, elektroder, tändkabel, gasslang,
gastrycksreglage, värmeelement, reflektor, aluminiumskyddsfolie
•	 eller kolgaller
•	 Defekter och/eller skador på grund av utförda ändringar, användning för annat ändamål än avsett eller avsiktlig skadegörelse.
•	 Defekter och/eller skador på grund av icke fackmässigt underhåll eller reparationsarbete.
•	 Defekter och/eller skador på grund av att det rutinmässiga underhållet inte utförts.
•	 Defekter och/eller skador , som uppkommit under den ursprungliga transporten.
•	 Defekter och/eller skador på grund av force majeure.
•	 Defekter och/eller skador på grund av slitage vid
•	 professionell användning (hotell-/restaurangverksamhet, evenemang, osv.).
DKB avvisar kunders anspråk som går utöver dem som uttryckligen nämns i dessa garantivillkor, såvida inte tvingande förpliktelse eller
ansvar enligt lag föreligger. Detta gäller särskilt även avseende anspråk på skadeersättning på grund av underlåtenhet att uppfylla åtaganden,
ersättning för följdskador på grund av brister, utebliven vinst eller transportskador, vilka inte anmäls till återförsäljaren inom fristen på
30 dagar efter att produkten mottagits.
OUTDOORCHEF produkterna vidarutvecklas ständigt. Produktändringar kan därför utföras utan föregående meddelande.
Det registrerade varumärket OUTDOORCHEF representeras av följande företag:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postfach
8052 Zürich - Schweiz
www.dkbrands.com
*	 En lista på återförsäljare finns på vår hemsida: OUTDOORCHEF.COM
**	 Serie och artikelnummer hittar du på dataetiketten på din grill (se GASOLGRILLEN)
Page: 90
91
TEKNISK INFORMATION
CAIRNS 3 G / HAMILTON 3+ G
CE	0063
Gas	 Propan/Butan 30/31
Effekt	 7.50 kW
Gasförbrukning	 546 g/h
Injektor (28–30/37 mbar)	 0.78 mm / Märkning: BD
Injektor (50 mbar)	 0.85 mm / Märkning: AD
Gastryck 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
rekommenderade gasolflaskor 	Butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
maximalt tillåtna gasolflaskor	 Butan max. 7.5 kg
på grillsativet 	 Propan max. 7.5 kg
CANBERRA 4 G / PERTH 4+ G
CE	0063
Gas	 Propan/Butan 30/31
Effekt	 12.80 kW
Gasförbrukning	 932 g/h
Injektor (28–30/37 mbar)	 0.86 mm / Märkning: BE
Injektor (50 mbar)	 0.74 mm / Märkning: AE
Gastryck 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
rekommenderade gasolflaskor 	Butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
maximalt tillåtna gasolflaskor	 Butan max. 7.5 kg
på grillsativet 	 Propan max. 7.5 kg
AUCKLAND 4+ G
CE	0063
Gas	 Propan/Butan 30/31
Effekt	 9.60 kW
Gasförbrukning 	 699 g/h
Injektor (28–30/37 mbar) 	 0.86 mm / Märkning: BE
Injektor (50 mbar) 	 0.74 mm / Märkning: AE
Gastryck 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
rekommenderade gasolflaskor	 Butan max. 13 kg
	 Propan max. 10.5 kg
maximalt tillåtna gasolflaskor	 Butan max. 7.5 kg
på grillsativet	 Propan max. 7.5 kg
SIDOBRÄNNARE (HAMILTON 3+ G / PERTH 4+ G / AUCK-
LAND 4+ G)
CE	0063
Gas	 Propan/Butan 30/31
Effekt	 3.80 kW
Gasförbrukning 	 276 g/h
Injektor (28–30/37 mbar) 	 0.98 mm / Märkning: BK
Injektor (50 mbar) 	 0.85 mm / Märkning: AG
Gastryck 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
	
INFRARÖD-BRÄNNARE (AUCKLAND 4+G)
CE	0063
Gas	 Propan/Butan 30/31
Effekt	 6.20 kW
Gasförbrukning 	 451 g/h
Injektor (28–30/37 mbar) 	 1.16 mm / Märkning: BP
Injektor (50 mbar) 	 1.00 mm / Märkning: AP
Gastryck 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
	
KATEGORIER
I3B/P (30 mbar)
	 DK, FI, NL, NO, SE, LU
I3B/P(50 mbar)
	 CH, AT, DE
I3+ (28/30/37 mbar)
	 BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT
	
Elektrisk tändning
För användning av elektrisk tändningen behöver du ett batteri
(typ AAA, LR02, 1.5 Volt).
Hänvisningar på termometern
Termometerns visning kan avvika med +/- 10 %.
Webbsida
För mer information, tips och tricks, recept och allt som är värt att
veta om OUTDOORCHEF produkter, se OUTDOORCHEF.COM
Bruksanvisning gasolklotgrill
2014_Art-Nr. 19.120.10

Question & answers

There are no questions about the Outdoorchef Canberra 4 G yet.

Ask a question about the Outdoorchef Canberra 4 G

Have a question about the Outdoorchef Canberra 4 G but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Outdoorchef Canberra 4 G. Please make sure that you describe your difficulty with the Outdoorchef Canberra 4 G as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.