Outdoorchef Australia 455 G manual

View a manual of the Outdoorchef Australia 455 G below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Grill
  • Model/name: Australia 455 G
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Italiensk, Svenska, Danska, Norska, Finska, Indonesisk

Table of Contents

Page: 2
3
de 	 BEDIENUNGSANLEITUNG4
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren OUTDOORCHEF Gasgrill in Betrieb nehmen.
en 	 USER GUIDE12
Please read these instructions carefully before using your OUTDOORCHEF Gas Barbecue.
fr 	 MODE D’EMPLOI20
Avant la première mise en service de votre barbecue à gaz OUTDOORCHEF, lisez les informations suivantes attentivement.
it 	 ISTRUZIONI PER L’USO	28
Leggere attentamente le presenti istruzioni in tutte le loro parti prima di mettere in funzione il grill a gas OUTDOORCHEF.
nl 	 GEBRUIKSAANWIJZING	36
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF gasbarbecue in gebruik neemt.
da 	 BRUGSANVISNING	44
Læs denne vejledning omhyggeligt igennem, før du tager din OUTDOORCHEF gasgrill i brug.
sv 	 BRUKSANVISNING	52
Läs de här enkla instruktionerna innan du börjar använda den OUTDOORCHEF här grillen –annars kanske du aldrig kommer underfund med hur duktig du är på att grilla.
no
	 BRUKSANVISNING	60
Les denne bruksanvisningen grundig før du tar i bruk gassgrillen OUTDOORCHEF.
fi 	 KÄYTTÖOHJE	68
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen OUTDOORCHEF-kaasugrillin käyttöönottoa.
is 	 NOTKUNARLEIÐBEININGAR76
Lesið leiðbeiningarnar vandlega áður en OUTDOORCHEF gasgrillið er tekið í notkun.
Page: 51
OUTDOORCHEF.COM
52
BRUKSANVISNING
Läs denna bruksanvisning noga innan du använder din OUTDOORCHEF-gasolklotgrill.
Läs denna bruksanvisning innan du börjar använda grillen. Förvara din bruksanvisning på ett säkert ställe. Den innehåller viktiga informationer
angående säkerhet, användning och underhåll.
VIKTIGT FÖR DIN SÄKERHET
Alla personer som använder grillen måste känna till och följa tändförloppet exakt. Barn får ej använda grillen.
Följ alltid monteringsanvisningarna i handboken exakt. En felaktig montering kan få farliga följder.
Placera aldrig lättantändliga vätskor, material eller reservgasolflaskor i närheten av grillen. Placera aldrig grillen eller gasolflaskan(orna) i
slutna utrymmen utan ventilation. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder din gasolgrill. Grillen får endast användas utomhus
och måste ha ett säkerhetsavstånd på minst 1.5 m till brännbara föremål.
GASOLFLASKOR
Endast gasolflaskor med en maximal fyllnadsvikt på 7.5 kg får
ställas på bottenplattan. Placera flaskan på den därför avsedda
platsen, se monteringsanvisningen. Kontrollera att inga av
skruvförbanden är otäta.
Utför en LÄCKAGETEST innan grillen tas i drift och efter varje
byte av gasolflaskan.
Gasolflaskorna får inte utsättas för temperaturer över 50° C och
aldrig förvaras i slutna utrymmen eller källare. Beakta och följ
säkerhetskrav som finns på den använda gasolflaskan.
ANMÄRKNING: Kontrollera att tryckregulatorn och gasolflaskan
är godkända för användning i ditt land. Använd endast gasolflas-
kor som uppfyller landets motsvarande bestämmelser. På grund
av de olika tätningssystemen kan man inte få skruvförbindelsen
tät vid en avvikelse i tryckregulator- och gasolflasksystemen .
Denna läcka kan leda till att den utströmmande gasolen utan
vidare antänds av öppen eld eller gnistor. Av säkerhets- och ans-
varighetsskäl rekommenderar vi dig att under alla omständigheter
kontrollera gasolgrillarna som kommer ut till försäljning, och om
det är nödvändigt att anpassa tryckregulator och gasolslang till
landets bestämmelser eller att få dem anpassade.
max
500
mm
max Ø 310 mm
1
2
3
VIKTIGT:
Notera först serienumret på din gasolgrill på baksidan av denna bruksanvisning. Allt efter grillm-
odell, hittar du nummret på den typplåt som sitter antingen på grillstativet eller på bottenplattan.
Artikelnummret och beteckningen på din gasolgrill hittar du på ditt Welcome Card som ligger
i dokumentmappen.
Serienummer och artikelnummer är viktiga för att vi enklare ska kunna hjälpa dig vid frågor, vid reservdelsbeställningar och eventuella
garantianspråk. Förvara din bruksanvisning på ett säkert ställe. Den innehåller viktiga informationer angående säkerhet, användning och
underhåll.
LOGIN CARD
CE Label 2016 MANUAL VORLAGE
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28,
8052 Zürich - Switzerland
Created by
ANB
Realised by
GOT
Version date
09.07.2015
Replace Page 1 of 1
File Nr.
PM
File name
CE Label 2016 MANUAL VORLAGE
Label size 45x105
16.06.2014
50 mbar
Total rate Qn=
S
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632017
Cat.I3 B/P
3+
Butane / Propane
G30 / G31
Serial No.:
Article No.:
30/37 mbar
Cat.I
Made in China
Total rate Qn=
S
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632016
Cat.I3 B/P
Butane / Propane
G30 / G31
Serial No.:
Article No.:
Made in China
00137
37
sv
Page: 52
53
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Denna bruksanvisning måste förvaras av ägaren och alltid vara tillgänglig.
Följ anvisningarna i kapitlet TÄNDNINGSINSTRUKTIONER när du ska använda grillen.
•	 „Får bara användas utomhus“
•	 „Läs igenom bruksanvisningen innan grillen tas i bruk“
•	 „VARNING: Tillgängliga delar kan vara mycket heta. Håll barnen på avstånd“
•	 „När apparaten används får det inte finnas brännbart material i närheten“
•	 „Apparaten får inte flyttas när den används“
•	 „Stäng gasventilen på gasolflaskan efter användningen“
•	 Använd aldrig grillen under ett tak.
•	 Om din grill har hjul, rulla den inte över ojämn mark eller kanter.
•	 Se till att fettlådan är helt stängd och ihakad när grillen används.
•	 Använd grillvantar när du tar i heta delar.
•	 Ställ alltid gasreglageknappen i position och stäng av gastillförseln på gasolflaskan.
•	 När du byter gasolflaska ska du försäkra dig om att gasreglageknappen är i position och att gastillförseln på gasolflaskan är avstängd.
VIKTIGT: Det får inte finnas några tändkällor i närheten.
•	 När du bytt gasolflaska ska du kontrollera alla förbindelsedelar enligt anvisningarna i LÄCKAGETEST.
•	 Om du tror det finns ett otätt ställe, ska du ställa gasreglageknappen i position och stänga av gastillförseln på gasolflaskan. Låt en fackman
för gas kontrollera alla delar som leder gas.
•	 Om gasslangen är skadad eller har slitageställen, måste den bytas ut omedelbart. Slangen får inte ha några knickar eller sprickor. Glöm inte
att vrida av gasreglageknappen och stänga av gastillförseln innan du tar bort gasslangen.
•	 Byt ut slang och gasreglage tre års användningstid räknat från inköpsdatumet. Försäkra dig om att gastrycksreglaget och slangen uppfyller
motsvarande EN-standards.
•	 Den rekommenderade längden på gasslangen är 90 cm och får inte överskrida 150 cm.
•	 Blockera aldrig ventilationsspringorna i grillhöljet eller i locket. Ventilationsöppningarna i utrymmet för gasolflaskan får under inga
omständigheter täppas igen eller täckas över.
•	 „Utför inga förändringar på apparaten“ Om du misstänker ett fel, kontakta en fackman.
•	 Grillen levereras med passande slang och reduceringsventil. Kontrollera att gasslangen inte vidrör de heta ytterytorna på grillen. Slangen får
inte vridas. Har din grillmodell slangförning, måste slangen fixeras i denna.
•	 Slang och reglage motsvarar de respektive länders föreskrifter och EN standarderna.
•	 Om inte den fulla effekten uppnås och du misstänker stopp i gastillförseln, kontakta en certifierad fackman för gas.
•	 Använd grillen endast på fast och stadigt underlag . Ställ aldrig grillen på trägolv eller andra antändliga ytor. Håll grillen på avstånd från
brännbart material.
•	 Vid grillar med granitplattor skall man undvika starka temperaturförändringar i plattan.
•	 Förvara inte grillen i närheten av lättantändliga vätskor eller material.
•	 Om grillen förvaras i ett rum under vintern, måste gasolflaskan tas bort. Den ska alltid lagras utomhus på ett ställe med god ventilation, och
där barn inte kan komma åt den.
•	 Placera grillen på en helst vindskyddad plats.
•	 När grillen inte används, ska den ,efter den har kallnat, skyddas med en skyddskåpa mot miljöinverkan. Skyddskåpan kan du köpa hos din
grillhandlare.
•	 För att förhindra instängd fukt ska du ta bort skyddskåpan efter regn.
Page: 53
OUTDOORCHEF.COM
54
ÄCKAGETEST
VARNING: Under läckagekontrollen får det inte finnas några tändkällor i närheten. Detta gäller också rökning. Kontrollera aldrig gasläckor
med hjälp av tändsticka eller öppen flamma och alltid utomhus.
1.	 Gasreglageknappen måste stå i position .
2.	 Öppna gastillförseln på gasolflaskan och kontrollera alla gasledande delar (anslutningen till gasolflaskan / reduceringsventilen / gasinträdet
/ anslutningen vid ventilen) genom att pensla på en tvållösning bestående av 50 % flytande tvål och 50 % vatten. Du kan också använda en
läcksöknings-spray.
3.	 En bubbelbildning i tvållösningen tyder på ett läckage. VIKTIGT: Grillen får inte användas innan alla läckorna är åtgärdade. Stäng gastillför-
seln vid gasolflaskan.
4.	 Stoppa läckorna genom att dra åt kopplingarna, om det är möjligt eller genom att byta ut de defekta delararna.
5.	 Upprepa stegen 1 och 2.
6.	 Kontakta din fackhandlare för gas om läckorna kvarstår.
HÄNVISNING: Genomför en LÄCKAGETEST varje gång gasolflaskan anslutits eller bytts ut samt när grillsäsongen börjar.
FÖRKLARING AV DE OLIKA TECKNEN PÅ KONTROLLPANELEN
INNAN DEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
1.	 Rengör alla delar som kommer i kontakt med livsmedel.
2.	 Kontrollera alla gasledande delar som det beskrivs i kapitlet LÄCKAGETEST. Gör detta även om grillen levererats färdigmonterad från din
fackhandlare.
3.	 Låt din grillen brännas in i ca 20–25 minuter på .
4.	 Se till att fettupsamlingsplåten är inskjuten så långt det går. Detta gäller även vid normal grillning.
Värmenivåer och tändning
	 	: Av position
	 	: låg värme
	 	: medelhög värme
	 	: maximal värme
	 	: Tändning
	 	: Tändare
Page: 54
55
TÄNDNINGSINSTRUKTIONER
HÄNVISNING: Alla brännare måste inte vara i bruk hela tiden. Detta är beror på typen av matlagning och på mängden.
TÄNDNING AV HUVUDBRÄNNAREN
(AUSTRALIA 315 G / AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 415 G / AUSTRALIA 425 G /
AUSTRALIA 455 G)
1.	 Se till att alla anslutningar mellan gasslang, reduceringsventil och gasoflaska är ordentligt fastskruvade. (Gå till väga enligt anvisningarna i
kapitlet LÄCKAGETEST).
2.	 Öppna locket på grillen. VARNING: Tänd aldrig grillen med locket på.
3.	 Öppna gasvredet på gasolflaskan.
4.	 Tryck in gasregleringsknappen och vrid den motsols till nivå . Tryck in den svarta tändningsknappen och håll den intryckt tills gnistan
hoppar över och gasen brinner.
5.	 Om inte gasen tänds inom 3 sekunder så ställ
6.	 gasregleringsknappen i position . Vänta två minuter så att oantänd gas kan försvinna. Sedan upprepar du punkt 2 till 4.
7.	 Om man efter tre försök inte har lyckats starta grillen, försök hitta orsaken (beskrivet i avsnittet HUR MAN RÄTTAR TILL FEL).
8.	 Brännarna måste tas i bruk från vänster till höger
TÄNDNING AV SIDOBRÄNNAREN
(AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G)
1.	 Se till att alla anslutningar mellan gasslang, reduceringsventil och gasoflaska är ordentligt fastskruvade. (Gå till väga enligt anvisningarna i
kapitlet LÄCKAGETEST).
2.	 Ta bort granitlocket på sidobrännaren på AUSTRALIA 455 G och placera den under den högra sidohyllan i den därför avsedda hållaren eller
öppna locket på sidobrännaren på AUSTRALIA 325 G eller AUSTRALIA 425 G.
3.	 VARNING: Tänd aldrig grillen med granitlocket på eller med stängt lock.
4.	 Öppna gasvredet på gasolflaskan.
5.	 Tryck in gasregleringsknappen med beteckningen SIDE BURNER och vrid motsols till nivå . Tryck in tändningsknappen och håll den
intryckt tills gnistan hoppar över och gasen brinner.
6.	 Om inte gasen tänds inom 3 sekunder så ställ
7.	 gasregleringsknappen i position . Vänta två minuter så att oantänd gas kan försvinna. Sedan upprepar du punkt 2 till 4.
8.	 Om man efter tre försök inte har lyckats starta grillen, försök hitta orsaken (beskrivet i avsnittet HUR MAN RÄTTAR TILL FEL).
9.	 Täck över sidobrännaren med granitlocket först efter det att den kallnat fullständigt (gäller bara modell AUSTRALIA 455 G) eller stäng
locket (gäller modellerna AUSTRALIA 325 G eller AUSTRALIA 425 G).
TÄNDNING AV INFRARÖD- BRÄNNNAREN (AUSTRALIA 455 G POWER BURNER)
VARNING: Det är förbjudet att använda infraröd-brännaren med stängtt lock.
1.	 Se till att alla anslutningar mellan gasslang, reduceringsventil och gasoflaska är ordentligt fastskruvade. (Gå till väga enligt anvisningarna i
kapitlet LÄCKAGETEST).
2.	 Öppna locket på grillen. VARNING: Tänd aldrig grillen med stängt lock och placera inte grillplattan över infraröd-brännaren. Detta kan föra till
att locket missfärgas och att grillplattan deformeras.
3.	 Öppna gasvredet på gasolflaskan.
4.	 Tryck in gasregleringsknappen med beteckningen POWER BURNER och vrid motsols till nivå . Tryck in tändningsknappen och håll
den intryckt tills gnistan hoppar över och gasen brinner.
5.	 Om inte gasen tänds inom 3 sekunder så ställ
6.	 gasregleringsknappen i position . Vänta två minuter så att oantänd gas kan försvinna. Sedan upprepar du punkt 2 till 4.
7.	 Om man efter tre försök inte har lyckats starta infraröd-brännaren, försök hitta orsaken (beskrivet i avsnittet HUR MAN RÄTTAR TILL FEL).
Page: 55
OUTDOORCHEF.COM
56
DET AUSTRALISKA GRILLSYSTEMET FRÅN OUTDOORCHEF
Australien är bekannt för sin fantastiska barbecue. A-LINE från OUTDOORCHEF är lika fantastisk. Den erbjuder högkvalitativa och tillförlit-
liga produkter.
På ett robust stativ som lätt kan manövreras står en stor arbetsyta till förfogande. Den outslitliga gjutgärnsbrännarna lagrar värmen och fördelar
den jämnt i grillkammaren. Tack vare den integrerade termometern kan man när som helst kontrollera temperaturen, och de speciellt för detta
grillsystem utvecklade flammtaketen skyddar grillköttet från flammor från brännande fett.
BRUKSANVISNING FÖR DEN AUSTRALISKA GASOLGRILLEN
Så enkelt är det:
1.	 Förvärm grillen med locket på ca 10 minuter på nivå .
2.	 Lägg sedan maten på grillgallret respektive grillplattan och justera temperaturen som du önskar från – .
3.	 REKOMMENDATION: Använd bara en brännare om det är liten mängd mat. Grillning med locket på reducerar grilltiden och gasolförbrukningen.
4.	 Ställ alltid gasreglageknappen i positon när du grillat färdigt. Därefter stänger du gastillförseln vid gasolflaskan. Även om flaskan är tom
måste flaskventilen stängas.
GRILLNING MED INFRARÖD-BRÄNNARE
1.	 Förvärm grillen med ÖPPET LOCK ca 5 minuter på nivå .
2.	 Placera maten på grillgallret. Infraröd-brännaren är lämplig för att bryna snabbt eller steka under kort tid.
3.	 VARNING: Det är förbjudet att använda infraröd-brännaren med stängt lock eller att placera grillplattan över infraröd-brännaren. Detta kan
föra till att locket missfärgas och att grillplattan deformeras.
4.	 Ställ alltid gasreglageknappen i positon när du grillat färdigt. Därefter stänger du gastillförseln vid gasolflaskan. Även om flskan är tom
måste flaskventilen stängas.
Med de riktiga tillbehören har du ännu mera nöje av din OUTDOORCHEF. Låt fantasin och kreativiteten flöda.
Alla tillbehör till din grill hittar du på OUTDOORCHEF.COM
EFTER GRILLNINGEN
1.	 Ställ varje brännares gasreglageknapp i position .
2.	 Stäng gastillförseln vid gasolflaskan.
3.	 Låt grillen kallna helt och rengör den sedan.
4.	 Täck över grillen med passande grillkåpa.
DIREKT VÄRME INDIREKT VÄRME
För direkt grillning och matlagning: placera maten över
den påkopplade brännaren.
För indirekt grillning, matlagning och bakning:
Placera maten i mitten, lägg på locket och
tänd bara de båda yttre brännarna.
Page: 56
57
RENGÖRING
Mellan användningarna krävs endast en mindre rengöring, eftersom det mesta fettet antingen avdunstar eller leds till droppskålen.
Använd en grillborste med mässingsborst för att rengöra grilllgallret och grillplattan (inte med stålborst).
Om du vill rengöra grillen grundligt använder du OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER.
Alternativt kan du använda en disksvamp av nylon och tvållösning för att få bort alla lösa rester.
Ta bort grillgaller och grillplatta och rengör gjutgärnsbrännaren.
Infraröd-brännaren behöver inte rengöras eftersom fettet genast förbränns under grillningen .
Dra till slut ut droppskålen, töm den och rengör den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER .
VIKTIGT: Om du använder rengöringsmedel till rengöringen måste du låta grillen torka ordentligt efter rengöringen. För att snabba upp
torkningen, kan du slå på grillen några minuter på nivå med öppet lock
SÅ HÄR ANVÄNDER DU OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
VIKTIGT: Grillen får inte användas under tiden du rengör den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER . För att skydda händerna bör
du använda skyddshanskar och helst även skyddsglasögon. Spraya grill eller tillbehör medan de fortfarande är varma och låt sprayen verka
i 15-30 minuter. Spraya nedsmutsade ytor igen, skölj av ordentligt med vatten och låt sedan torka. VARNING: OUTDOORCHEF Barbecue-
Cleaner får inte användas på pulverbeskiktade ytor.
UNDERHÅLL
Regelbunden skötsel av din grill gör att den fungerar
utan problem. Kontrollera alla gasledande delar åtminstone två gånger per år och alltid efter en längre tids lagring. Spindlar och andra insekter
kan förorsaka hinder som måste avlägsnas innan grillen används.
Om grillen regelbundet flyttas över ojämn mark ska du då och då kontrollera att alla skruvar fortfarande är åtdragna.
Om inte grillen använts under en längre period ska du genomföra en LÄCKAGETEST innan du tar den i bruk igen. Om du har de minsta tvivel,
kontakta din gasolleverantör eller försäljare.
För att undvika korrosion ska du smörja in alla metalldelar före en längre tids lagring.
Efter en längre tids lagring och minst en gång
under grillsäsongen bör du kontrollera att gasslangen
inte har sprickor, knickar, eller andra skador. En skadad slang måste genast bytas ut enligt beskrivningen i kapitletl
SÄKERHETSINSTRUKTIONER.
För att du ska ha glädje av din grill möjligst länge , ska du skydda din grill, efter att grillen har kallnat helt, med en lämplig OUTDOORCHEF
skyddskåpa mot miljöinverkan.
För att förhindra instängd fukt ska du ta bort skyddskåpan efter regn. Skyddskåpan kan du köpa hos din grillhandlare.
HUR MAN RÄTTAR TILL FEL
Brännaren tänder inte:
•	 Kontrollera att gastillförseln från gasolflaskan är öppen.
•	 Försäkra dig om att det finns tillräckligt
•	 med gas i flaskan.
•	 Kontrollera att flamman från elektroden överförs till brännaren.
Ingen gnista:
•	 Försäkra dig om att batterierna är rätt isatta (gäller endast grillar med elektrisk tändning).
•	 Avståndet mellan brännare och elektrod får bara vara 5–8 mm.
•	 Vid den elektriska tändningen ska du förvissa dig om att både kabeln och elektroden är isatta och sitter fast.
•	 Sätt i ett nytt batteri i den elektriska tändningen (typ AA, LR02, 1.5 Volt (gäller endast grillar med elektrisk tändning).
Om du trots alla ovan nämnda åtgärder inte kan ta din grill i bruk, kontakta din återförsäljare.
KONSUMENTGARANTI
1. Garanti och förhållande till andra rättigheter av köparen
Med köpet av denna OUTDOORCHEF produkten hos en auktoriserad återförsäljare erhåller ni som privat slutkund (konsument) en tillverkar­
garanti från DKB Household Switzerland AG (”DKB”).
Page: 57
OUTDOORCHEF.COM
58
Tillverkarens garanti ger dig garantianspråk gentemot garanten i enlighet med detta avtal. Garantianspråken består utöver de andra avtalsenliga
eller juridiska rättigheterna. Dessa andra rättigheter utesluts eller begränsas inte av denna garanti. Därför kan du även göra dina andra avtals
eller rättsliga anspråk mot respektive gäldenär. Så berörs t.ex. anspråk i enlighet med produktansvarslagen ej av denna garantin.
Som köpare har du framför allt möjligheten att göra gör kontraktsgarantianspråk mot din säljare. Så kan t.ex. ett eventuellt upphävande av köpe-
avtalet endast bedrivas mot säljaren, men inte under denna garanti mot DKB.
2. Deltagande och garantivillkor
Garanten är DKB. Garantin är öppen för alla slutanvändare som köper en ny produkt för privat bruk i den auktoriserade handeln. Köpet skall
intygas med hjälp av kvitto. Ett köp för privat bruk föreligger om produkten köps av en naturlig person för användning som huvudsakligen inte
används för kommersiellt bruk eller självständigt arbete. Om ett garantifall skulle uppstå måste garantianspråk göras hos garanten inom två
månader. Annars är utesluts dina anspråk på garanti. För uppenbara defekter börjar garantifristen med mottagandet av produkten. DKB rekom-
menderar att du kontrollerar om produkten har defekter omedelbart vid mottagandet.
3. Tillämpningsområde
Garantin gäller från inköpsdatum och beviljas i följande fall, förutsatt att ingen uteslutning av fakta föreligger i enlighet med punkt 4:
•	 3 år mot genomrostning av det emaljerade klotet (underdel och lock).
•	 3 år mot genomrostning eller genombränning av det emaljerade grillgallret.
•	 3 år mot genomrostning eller genombränning av alla rostfria delar.
•	 Fel på emaljen före första användningen.
•	 2 år på alla återstående tillverknings-/materialfel.
Det anses inte vara en defekt om det är betydelselöst för funktion och för dig som kund är små rimliga skillnader på emaljeringsfärg eller mindre
defekter såsom produktionsrelaterade stödpunkter på den nedre kanten av locket eller på upphängningarna.
I ett garantifall, kommer DKB att efter eget tycke helt byta ut de skadade eller defekta delarna eller ersätta hela produkten. Så långt det är rimligt
för dig som kund kan ett utbyte göras mot en jämförbar modell av nyare design, t.ex. genom en efterföljare. Så länge produktens funktionalitet
inte påverkas och i den mån det är rimligt för dig som kund, kan en adekvat ekonomisk ersättning erbjudas till dig i stället för reparation.
Under den tid garantifallet bearbetas (kontroll och eventuellt utbyte) består inget anspråk om rätt till ersättning eller annan ersättning mot DKB.
Utförandet av garantin kommer inte förlänga garantitiden eller starta den på nytt. Utbytta delar tillfaller DKBs egendom. Bara om produkten byts
ut börjar garantitiden på nytt.
Eventuella ytterligare krav mot garanten omfattas inte av denna garanti. Dina fordringar på andra rättsliga grunder utesluts eller begränsas där-
med inte (se även ovan 1).
4. Uteslutning
Garantin gäller inte i följande fall:
•	 Normalt slitage vid avsedd användning, särskilt på vanliga slitagedelar såsom tratt, flammtak, brännare, termometer, tändning och batteri,
elektrod, tändkabel, gasolslang, gastrycksregulator, värmeelement, reflektor, aluminiumskyddsfolie, grill- eller kolgaller och -behållare, tänd-
ningsgaller och kol-fettansamlingsbehållaren.
•	 Skador på emaljen på använda apparater, om inte det kan bevisas att felet redan fanns innan den första användningen.
•	 Defekter och/eller skada på grund av missbruk, felaktig användning, framför allt på grund av att inte följa bruksanvisningen, säkerhets­
anvisningarna eller drifts-/underhållsanvisningarna (till exempel användning av utrustning för utomhusbruk inomhus, skador till följd av
­
felaktig montering, felaktig rengöring av den emaljerade ytan av tratten eller grillgallret, genom icke utfört täthetskontroll om så rekommen-
deras i bruksanvisningen, genom användning av skadliga kemikalier, genom missbruk etc).
•	 Defekter och/eller skador som genomförs av ingrepp eller reparationer av icke av DKB auktoriserade personer.
•	 Defekter och/eller skador genom väder (t.ex. hagel eller blixtnedslag).
•	 Defekter och/eller skador pga vandalism eller på grund av avsiktliga eller oavsiktlig skada i den mån att den inte orsakats av DKB.
•	 Defekter och/eller skador, som uppstått under transport till köparen, såvida transporten inte genomfördes av garanten.
•	 Defekter och/eller skador på grund av force majeure.
•	 Defekter och/eller skador pga nötning vid professionell användning till kommersiella ändamål (t.ex. användning inom hotell eller restaurang).
5. Garantibearbetning
I garantifall kontakta oss så fort som möjligt/snarast eller en av våra auktoriserade försäljare (försäljarlista under www.outdoorchef.com) och
ger oss information som din adress såvitt möjligt produkt/produktdel, köpkvitto, serienummer och artikelnummer (båda hittar du på data-klister­
märket på din grill; se första avsnittet av bruksanvisningen). Beskriv bristen gärna med foto. För att kontrollera garantin överlämnar du produkten
till återförsäljaren eller oss (bring-in garanti). Om det handlar om en motiverad garanti kommer vi att återbetala nödvändiga och krävda transpor-
terna och sjöfart, annars kommer vi att skicka tillbaka produkten på din bekostnad.
Det registrerade varumärket OUTDOORCHEF representeras av följande företag
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfack | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
Page: 58
59
TEKNISK INFORMATION
AUSTRALIA 315 G / AUSTRALIA 325 G
CE	0063
Gas	 Propan/Butan 30/31
Total effekt	 1
1.7 kW
Propan	 546 g/h
Injektor (28–30/37 mbar)	 0.78 mm / Märkning: BD
Injektor (50 mbar)	 0.68 mm / Märkning: AD
Gastryck 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
maximalt tillåtna gasolflaskor	 Butan max. 7.5 kg
på grillsativet 	 Propan max. 7.5 kg
AUSTRALIA 415 G / AUSTRALIA 425 G
CE	0063
Gas	 Propan/Butan 30/31
Total effekt	 16.80 kW / 21.0 kW
Propan	 1
165 g/h
Injektor (28–30/37 mbar)	 0.98 mm / Märkning: BK
Injektor (50 mbar)	 0.88 mm / Märkning: AH
Gastryck 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
maximalt tillåtna gasolflaskor	 Butan max. 7.5 kg
på grillsativet 	 Propan max. 7.5 kg
AUSTRALIA 455 G
CE	0063
Gas	 Propan/Butan 30/31
Total effekt	 22.8 kW
Propan	 862 g/h
Injektor (28–30/37 mbar) 	 0.98 mm / Märkning: BK
Injektor (50 mbar) 	 0.88 mm / Märkning: AH
Gastryck 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
maximalt tillåtna gasolflaskor	 Butan max. 7.5 kg
på grillsativet	 Propan max. 7.5 kg
SIDOBRÄNNARE
(AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G)
CE	0063
Gas	 Propan/Butan 30/31
Effekt	 4.20 kW
Propan	 1
16 g/h
Injektor (28–30/37 mbar) 	 0.98 mm / Märkning: BK
Injektor (50 mbar) 	 0.85 mm / Märkning: AG
Gastryck 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
	
INFRARÖD-BRÄNNARE (AUSTRALIA 455 G)
CE	0063
Gas	 Propan/Butan 30/31
Effekt	 6.0 kW
Propan	 418 g/h
Injektor (28–30/37 mbar) 	 1.16 mm / Märkning: BP
Injektor (50 mbar) 	 1.00 mm / Märkning: AP
Gastryck 	 Butan 28 mbar
	 Propan 37 mbar
	
KATEGORIER
I3B/P (30 mbar)
	
I3B/P (50 mbar)
	
I3+ (28/30/37 mbar)
	
	
Elektrisk tändning
För användning av elektrisk tändningen behöver du ett batteri
(typ AAA, LR02, 1.5 Volt).
Hänvisningar på termometern
Termometerns visning kan avvika med +/- 10 %.
Webbsida
För mer information, tips och tricks, recept och allt som är värt att
veta om OUTDOORCHEF produkter, se OUTDOORCHEF.COM
* 	 En lista över återförsäljare hittar du på vår webbplats på OUTDOORCHEF.COM.
**	 Serienumret såsom artikelnumret hittar du på klistermärke på din grill
(se första stycket i denna BRUKSANVISNING).
Page: 82
83
*	 Listi yfir söluaðila er á vefsíðunni okkar á OUTDOORCHEF.COM
**	 Raðnúmer og vörunúmer eru á upplýsingalímmiðanum á grillinu
(sjá fyrsta kafla í þessum NOTKUNARLEIÐBEININGUM).
TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR
AUSTRALIA 315 G / AUSTRALIA 325 G
CE	0063
Gas	 Própan/bútan 30/31
Heildarafl	 1
1.7 kW
Própan	 546 g/klst.
Stútur (28–30/37 mbör)	 0,78 mm / merking: BD
Stútur (50 mbör)	 0,68 mm / merking: AD
Gasþrýstingur 	 Bútan 28 mbör
	 Própan 37 mbör
Leyfð hámarksþyngd gaskúta	 Bútan hám. 7,5 kg
á fótastelli grillsins	 Própan hám. 7,5 kg
AUSTRALIA 415 G / AUSTRALIA 425 G
CE	0063
Gas	 Própan/bútan 30/31
Heildarafl	 16,80 kW / 21,0 kW
Própan	 1
165 g/klst.
Stútur (28–30/37 mbör)	 0,98 mm / merking: BK
Stútur (50 mbör)	 0,88 mm / merking: AH
Gasþrýstingur 	 Bútan 28 mbör
	 Própan 37 mbör
Leyfð hámarksþyngd gaskúta	 Bútan hám. 7,5 kg
á fótastelli grillsins	 Própan hám. 7,5 kg
AUSTRALIA 455 G
CE	0063
Gas	 Própan/bútan 30/31
Heildarafl	 22,8 kW
Própan	 862 g/klst.
Stútur (28–30/37 mbör)	 0,98 mm / merking: BK
Stútur (50 mbör)	 0,88 mm / merking: AH
Gasþrýstingur 	 Bútan 28 mbör
	 Própan 37 mbör
Leyfð hámarksþyngd gaskúta	 Bútan hám. 7,5 kg
á fótastelli grillsins	 Própan hám. 7,5 kg
HLIÐARBRENNARI
(AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G)
CE	0063
Gas	 Própan/bútan 30/31
Afl	 4,20 kW
Própan	 1
16 g/klst.
Stútur (28–30/37 mbör)	 0,98 mm / merking: BK
Stútur (50 mbör) 	 0,85 mm / merking: AG
Gasþrýstingur 	 Bútan 28 mbör
	 Própan 37 mbör
	
INNRAUÐUR BRENNARI (AUSTRALIA 455 G)
CE	0063
Gas	 Própan/bútan 30/31
Afl	 6,0 kW
Própan	 418 g/klst.
Stútur (28–30/37 mbör)	 1,16 mm / merking: BP
Stútur (50 mbör)	 1,00 mm / merking: AP
Gasþrýstingur 	 Bútan 28 mbör
	 Própan 37 mbör
FLOKKAR
I3B/P (30 mbör)
	
I3B/P (50 mbör)
	
I3+ (28/30/37 mbör)
	
RAFKVEIKING
Fyrir rafkveikingu er rafhlaða nauðsynleg (gerð AA, LR02, 1,5 volt).
UPPLÝSINGAR UM HITAMÆLI
Frávik hitamælis geta verið +/– 10%.
VEFSVÆÐI
Frekari upplýsingar, ábendingar, uppskriftir og allt sem vert er að
vita um OUTDOORCHEF vörur eru á OUTDOORCHEF.COM

Question & answers

There are no questions about the Outdoorchef Australia 455 G yet.

Ask a question about the Outdoorchef Australia 455 G

Have a question about the Outdoorchef Australia 455 G but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Outdoorchef Australia 455 G. Please make sure that you describe your difficulty with the Outdoorchef Australia 455 G as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.