King 535 manual
Nilfisk King 535manual

Manual för Nilfisk King 535 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 48 sidor.

PDF 48 1.1mb

Visa en manual för Nilfisk King 535 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

MANUALSCAT | SV

Frågor & svar

Har du en fråga om Nilfisk King 535 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Nilfisk King 535. Se till att du beskriver ditt problem med Nilfisk King 535 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Nilfisk King 535

Sida: 1
7 8 Dansk 10 Norsk 12 Svenska 14 Suomi 16 English 18 Deutsch 21 Français 23 Nederlands 26 Español 29 Português 32 Italiano 35 EÏÏËÓÈο 38 EU declarations 41 Service 42 Data 45 Guarantee
Sida: 2
12 Bruksanvisning Innan du börjar använda dammsugaren ska du kontrollera att den angivna spänningen på märkplåten (sitter på dammsugarens undersida) motsvarar spänningen i det allmänna elnätet. Dammsugaren levereras med en påse isatt. Använd aldrig dammsugaren utan att rätt slags påse och huvudfilter sitter i. Byte av dammpåse beskrivs under punkt 6. Viktiga varningstexter 1. Denna maskin är inte lämplig för uppsamling av hälsofarligt damm. 2. Denna maskin är endast avsedd för dammsugning, och får inte användas eller förvaras utomhus under våta förhållanden. Förvaras inomhus vid högst 60°C och lägst 0°. 3. Maskinen är beräknad för sugning av torrt damm, och får inte användas för uppsugning av vatten eller andra vätskor. 4. Maskinen får inte användas för uppsamling av brännbara eller explosiva material, och den får inte användas i explosiv omgivning. 5. Maskinen får under inga omständigheter användas för uppsamling av varma/heta material. Maskinen får absolut inte användas för rengöring av öppna och slutna eldstäder, ugnar eller liknande, där det kan finnas varm eller glödande aska. 6. Maskinen får inte användas om sladden visar tecken på skador. Kontrollera alltid sladden, så att den inte är skadad, särskilt om den har böjts, klämts i en dörr eller körts över. 7. Maskinen får inte användas om det är fel på sladden. 8. Dra inte i sladden när du drar ut stickkontakten ur vägguttaget. Håll alltid i själva kontakten, inte i sladden. 9. När sladden ska repareras eller bytas ska samma typ av sladd användas som medföljde maskinen vid leveransen. En sådan sladd kan beställas från en auktoriserad återförsäljare för Nilfisk. 10. Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget innan någon form av servicearbete påbörjas på maskinen eller på ledningen. 11. Reparation av den elektriska enheten med motor eller ledning får bara utföras av person som har korrekt utbildning eller behörighet, efter att maskinen stängts av med den huvudbrytare i elnätet som sitter före maskinen, eller efter att kontakten dragits ut ur stickkontakten. 12. Det får inte utföras några ändringar eller modifieringar av den mekaniska eller elektriska säkerhetsutrustningen. 13. Högsta ljudnivå i luft ligger under 70 dB(A)/20µPa. 1. Start/stopp Dra ut sladden från dammsugarens baksida och anslut den till ett vägguttag. Start och stopp sker genom att man trycker på knapp 1 Modeller med 2-stegsreglering Motorn har 2 sugstyrkor. Hög/låg sugstyrka. Motorn startar i det läge som valts senast. Dammsugaren kan ställas in på hög eller låg sugstyrka genom att man trycker en gång på knapp 2, ritning 1. 2. Slang- och rörkoppling Sätt in slangkopplingen i insugsöppningen och vrid den medurs för att låsa fast den. Gör på motsatt sätt för att koppla från slangen. Fäst slangen vid rör och munstycke genom att trycka samman delarna. Modeller med teleskoprör Teleskopröret kan justeras så det passar din kroppslängd. Håll med det minsta röret med ena handen, och tryck på den grå knappen. Dra samtidigt ut eller skjut in det minsta röret till önskad längd. 3. Montering av parkeringshållare på röret 1. Fäst ringen på röret. 2. Tryck rörbussningen uppåt tills den ”klickar” fast i den andra skåran på teleskopröret. 3. Fäst ringen längst upp på bussningen och lås den genom att vrida moturs. 4. Tryck sedan fast parkeringshållaren XX kraftigt på bussningen. 4. Parkering av rör med munstycke Dra ut stickkontakten så uttaget ligger fritt. Vrid munstycket så munstyckets sugyta vänds bort från maskinen, för att undvika repor på maskinen, och tryck fast parkeringshållaren i hålet vid sladdutgången. 5. Reglering av sugstyrka Sugstyrkan kan regleras med skjutventilen på det böjda plaströret. Sugstyrkan är högst när ventilen skjutits fram så den täcker öppningen . Vid dammsugning av t.ex. lösa mattor kan sugstyrkan minskas genom att dra skjutventilen bakåt, så att man öppnar för mer luft. Modeller med 2-stegsreglering Motorn har två sugstyrkor. Hög/låg sugstyrka. Motorn startar i det läge som valts senast. Dammsugaren kan ställas in på hög eller låg sugstyrka genom att man trycker en gång på knappen 2., ritning 1. SVENSKA
Sida: 3
13 6. Byte av dammpåse Dammpåsen ska bytas när sugstyrkan faller. På modeller med dammpåsindikator syns detta genom att indikatorn visar helt rött. 1. Öppna dammpåsutrymmet genom att trycka på mittknappen 4. 2. Den fyllda dammpåsen lossas genom att tippa den svarta plastplattan y framåt, mot locket på utrymmet. 3. Håll fast pappskivan med ena handen, medan påsen fortfarande sitter i maskinen, samtidigt som du drar upp pappfliken yy. Då stängs påsen. 4. Dra upp påsen ur maskinen. 5. Sträck ut den nya påsen, sätt in den och stäng dammpåsutrymmet. OBS Dammsugningens effektivitet beror på dammpåsens kvalitet. Använd därför endast originaldammpåsar med artikelnummer 22359500. Vid användning av piratdammpåsar finns risk för nedsatt luftgenomströmning, varvid motorn kan överbelastas. Användning av piratdammpåsar medför att garantin upphör att gälla. 7. Byte av förfilter Förfiltret skyddar motorn mot de mikroskopiska partiklar som dammpåsen inte kan hålla.Filtret skyddar också motorn vid ev. skador på dammpåsen.Filtret ska bytas en gång om året. 1. Avlägsna dammpåsen. 2. Tryck på fjäderlåset och öppna gallrets framsida. 3. Byt förfiltret. 4. Klicka fast gallrets framsida igen. OBS Dammsugarens effektivitet är beroende av förfiltrets kvalitet. Använd därför endast originalförfilter som medföljer dammpåsen. Användning av piratförfilter medför att garantin upphör att gälla. 8. Byte av kolfilter (vissa modeller) Kolfiltret tar bort illaluktande luft ur utblåsluften. Det ska bytas en gång om året. 1. Avlägsna dammpåsen . 2. Tryck på fjäderlåset och öppna gallrets framsida. 3. Ta ut förfiltret. 4. Ta ut gallrets baksida genom att försiktigt vicka ramen i sidled. 5. Tag bort det gamlaq filtret gennom att dra i de två vingarna, sätt därefter in det nya filtret. 6. Sätt tillbaka gallret. Klicka det på plats i alla fyra hörnen. 7. Återmontera förfiltret och klicka fast gallrets framsida på plats. OBS Använd endast originalkolfilter med artikelnummer 22358500. Vid användning av piratkolfilter finns risk för nedsatt luftgenomströmning, varvid motorn kan överbelastas. Användning av piratkolfilter medför att garantin upphör att gälla. 9. Byte av HEPA-filter HEPA-filtret rensar utblåsluften från de mikroskopiska partiklar som dammpåsen inte kan hålla. För att hålla en konstant sugstyrka skall HEPA-filter bytas efter ca. 1 år vid normal användning, och oftare vid extrem användning. HEPA-filtret får inte borstas eller tvättas. 1. Lägg maskinen på sidan på ett rent underlag för att inte repa dammsugaren. 2. Lossa de fyra skruvarna genom att vrida dem ett kvarts varv med hjälp av ett mynt. 3. Lyft bort filterkåpen. 4. Byt ut HEPA-filtret. Det klickar på plats. 5. Sätttillbaka filterkåpan så att pilspetsen på kåpan pekar mot pilen i botten på maskinen. Lås de fyra skruvarna genom att vrida dem ett kvarts varv. OBS Dammsugarens effektivitet beror på HEPA-filtrets storlek och kvalitet. Använd därför endast original HEPA-filter med artikelnummer 22356800. Vid användning av pirat-HEPA-filter finns risk för nedsatt luftgenomströmning, varvid motorn kan överbelastas. Användning av piratfilter medför att garantin upphör att gälla. 10. Rengöring av turbomunstycke Rengöring av valsen: Hår och tråd som virats runt valsen kan klippas bort med en sax och tas bort. Termosäkring Dammsugaren är försedd med en termosäkring som automatiskt stänger av motorn om den blir överhettad, t.ex. vid igensättning. Ta bort det som orsakar igensättningen så att det återigen blir en fri luftpassage. När motorn kylts ner startar den automatiskt igen. Problemlösning • om motorn inte startar – kan en säkring ha gått, och den behöver då bytas. – kan det vara fel på sladden eller väggkontakten, och dessa behöver då kontrolleras av en fackman. • om sugförmågan är nedsatt – kan dammpåsen vara full, och den behöver då bytas, se punkt 6. – kan förfiltret, kolfiltret eller HEPA-filtret vara nedsmutsade och behöva bytas, se punkt 7-8-9. – kan slangar, rör eller munstycke vara igensatta och behöva rensas. • om dammsugaren stannar – termosäkringen har stängt av motorn på grund av igensättning av slangar, rör eller munstycken. Ta bort det som orsakar igensättningen. Efter en kort stund kommer dammsugaren att starta automatiskt. Underhåll Förvara dammsugaren torrt. Dammsugaren sköter själv smörjning etc. Dammsugaren är konstruerad för hårt och långvarigt arbete, men vid vissa tidpunkter – beroende på hur mycket den används – måste dammfiltret bytas. Rengör dammsugarens yta med en torr trasa, eventuellt med lite diskmedel. Service - kontakta din lokala återförsäljare.
Märke:
Nilfisk
Produkt:
Dammsugare
Modell/namn:
King 535
Filtyp:
PDF
Tillgängliga språk:
Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Norska, Finska