Nilfisk BA 625 manual

Manual för Nilfisk BA 625 på Engelsk. Denna PDF-handbok har 48 sidor.

Sida: 1
©Nilfisk-Advance Incorporated, 2010 .pas Overenstemmelseserklaering Declaration de conformité Samsvarserklaering Declaration of conformity Verklaring van overeenstemming Vaatimustenmukaisuusvakuutus Konformitätserklärung Dichiarazione di conformità Atitikties deklaracija Declaración de conformidad Vastavussertifikaat Osvědčení o shodě Atbilstības deklarācija Deklaracja zgodności Certifikát súladu Megfelelősségi nyilatkozat Försäkran om överensstämmelse Certifikat o ustreznosti Modell/ Modèle/ Model/ Malli/ Modelo/ Μοντέλο/ Modelo/ Modelis/Модель: Scrubber Type/ Tyyppi/ Tipo/ Τύπος/ Tüüp/ Tipas/ Tips/ Typ/ Típus/ Тип/ Tip: BA625, BA725 BA825 D Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. GB The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards. DK Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. N Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert I overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. E El abajo firmante certifica que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares. I Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard. EST Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega. LV Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais modelis ir izgatavots atbilstoši šādām direktīvām un standartiem. CZ Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími směrnicemi a normami. SLO Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. F Je soussigné certifie que les modèles ci-dessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes. NL Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards. FIN Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. S Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. GR Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα. P A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas. LT Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad minėtas modelis yra pagamintas laikantis nurodytų direktyvų bei standartų. PL Niżej podpisany zaświadcza, że wymieniony powyżej model produkowany jest zgodnie z następującymi dyrektywami I normami. H Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következő irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre. SK Dolu podpísaný osvedčuje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. EC Low Voltage Directive 06/95/EEC EN 60335-1, EN 60335-2-72 EC EMC Directive 2004/108/EEC EN 61000, EN 50366 EC Machinery Directive 06/42/EC EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 6.5.2010 Don Legatt, Engineering Director Nilfisk-Advance, Inc. Nilfisk-Advance A/S 14600 21st Avenue North Sognevej 25 Plymouth, MN 55447 USA DK-2605 Brøndby, Denmark

Frågor & svar

Har du en fråga om Nilfisk BA 625 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Nilfisk BA 625. Se till att du beskriver ditt problem med Nilfisk BA 625 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Nilfisk BA 625

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Nilfisk BA 625 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Nilfisk
  • Produkt: Dammsugare
  • Modell/namn: BA 625
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Engelsk, Turkiska