Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 manual

View a manual of the Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Microsoft
  • Product: Tangentbord
  • Model/name: Natural Ergonomic Keyboard 4000
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Polska, Ryska, Kinesisk, Ukrainare, Danska, Norska, Finska, Rumänska, Turkiska, Slovakien, Ungerska, Kroatiska

Table of Contents

Page: 46
46
Produkthandbok
Denna symbol identifierar säkerhetsmeddelanden i denna Produkthandbok och övriga produkthandböcker.
Den här handboken innehåller viktig säkerhetsinformation om den Microsoft®
-enhet som du har köpt.
Varning:
Om du konfigurerar, använder eller sköter den här produkten på fel sätt ökar det risken för allvarliga skador och dödsfall, samt skador
på utrustningen. Du bör läsa igenom handboken och spara alla tryckta handböcker för framtida behov. Om du behöver nya handböcker,
gå till www.microsoft.com/hardware eller se Microsoft Hjälp och Support där du hittar kontaktinformation.
Viktig säkerhetsinformation
Batteridrivna enheter
De här försiktighetsåtgärderna gäller för alla produkter där uppladdningsbara batterier eller engångsbatterier används. Om du använder
batterierna på fel sätt kan det medföra att batterivätska läcker ut eller att batterierna överhettas eller exploderar. Batterivätskan är frätande
och eventuellt också giftig. Den kan orsaka hud- och ögonskador och är farlig vid förtäring.
Så här minskar du risken för skador:
● Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
● Batterier får inte hettas upp, öppnas, punkteras, skadas eller kastas i öppen eld.
● Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ (som brunstensbatterier och alkaliska batterier).
● Rör inte med metallobjekt vid batteripolerna på enheten – de kan bli varma och orsaka brännskador.
● Ta ut batterierna om de är slut eller om du tänker ställa undan enheten en längre tid. Avlägsna alltid gamla, svaga eller uttjänta batterier
så fort som möjligt och lämna dem till batteriåtervinningen.
● Om ett batteri läcker ska du ta ut alla batterier och vara noga med att den utläckta vätskan inte vidrör vare sig hud eller kläder. Om vätska
från batteriet kommer i kontakt med hud eller kläder ska du omedelbart skölja av med vatten. Innan du sätter i nya batterier ska du
noggrant rengöra batteriutrymmet med fuktigt hushållspapper eller följa batteritillverkarens rengöringsrekommendationer.
Endast för engångsbatterier (ej uppladdningsbara):
● Akta! Risk för explosion om batterier av fel typ används. Använd endast batterier av rätt storlek och typ (alkaliska, brunsten
eller zinkklorid).
Headset-enheter
Långvarig exponering för höga ljudvolymer när du använder ett headset kan leda till tillfällig eller permanent hörselnedsättning. För att
förhindra att ditt headset skadas ska du undvika att sitta eller kliva på headsetet, dess kabel eller kabelkontakten.
Trådlösa enheter
Innan du kliver ombord på ett flygplan eller packar ner en trådlös enhet i bagage som kommer att checkas in ska du ta ut batterierna ur enheten
eller stänga av den (om den har en strömbrytare). Trådlösa enheter kan avge RF-energi (radiofrekvens), i mångt och mycket likt en mobiltelefon,
närhelst batterier är insatta och den trådlösa enheten är påslagen (om den har en strömbrytare).
Spelkontroller, tangentbord och möss
Hälsovarning
Användning av spelkontroller, tangentbord, datormus eller andra elektroniska styrenheter kan leda till allvarliga skador eller rubbningar.
När du använder en dator kan du, som under många andra aktiviteter, ibland uppleva obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra delar
av kroppen. Om du upplever sådana symptom såsom ihållande eller återkommande obehag, smärta, värk, stickningar, domningar, sveda
eller stelhet, IGNORERA INTE DESSA VARNINGSTECKEN. KONTAKTA LÄKARE SNARAST, även om symptomen uppstår när du inte arbetar
vid datorn. Sådana symptom kan ha samband med smärtsamma och i vissa fall bestående skador och besvär i nerver, muskler, senor eller
andra kroppsdelar. Dessa skador, som går under den gemensamma benämningen muskuloskelettala besvär eller muskel- och skelettbesvär
(MSD, musculoskeletal disorders), innefattar karpaltunnelsyndrom, seninflammation, senskidesinflammation och andra åkommor.
Forskare har fortfarande många obesvarade frågor kring MSD, men man är överens om många faktorer som verkar kunna leda till dess
uppkomst, inklusive: allmänt hälsotillstånd, stress och hur man hanterar den, medicinska och fysiska åkommor och hur man sitter och använder
sin kropp under arbetet (inklusive användningen av tangentbord och mus). En annan faktor kan vara hur lång tid en person utför en viss aktivitet.
Du hittar en rad riktlinjer som kan hjälpa dig arbeta mer bekvämt med din dator och möjligtvis reducera risken för muskel- och skelettbesvär
i avsnittet ”Ergonomiguiden”, som installeras med enhetens programvara, eller i ”Guide till sunt spelande” på www.xbox.com. Om det inte
medföljde någon programvara med enheten kan du också läsa ergonomiguiden på adress www.microsoft.com/hardware, eller genom att ringa
(endast i USA) (800) 360-7561 och beställa en kostnadsfri CD. Kontakta sjukvården om du har frågor om hur din egen livsstil, dina aktiviteter eller
ditt fysiska tillstånd kan ha att göra med muskel- och skelettbesvär.
Ljusframkallad epilepsi
En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av epilepsiliknande anfall som kan utlösas av vissa typer av bilder, t.ex. blinkande ljus eller
mönster som kan finnas med i videospel. Även människor som aldrig tidigare drabbats av anfall eller epilepsi kan lida av en icke diagnostiserad
åkomma som kan orsaka ljuskänslighetsutlösta epilepsianfall när de tittar på videospel.
Dessa anfall kan uppvisa olika symtom, inklusive yrsel, synstörningar, ryckningar i ögon eller ansikte, krampryckningar eller -skakningar
i armar eller ben, förvirring, oklarhet, eller tillfällig okontaktbarhet. Anfallen kan även orsaka medvetslöshet eller krampanfall, som kan
leda till personskador vid fall eller hopstötning med föremål i närheten.
Svenska
Page: 47
47
Om du upplever något av dessa symptom ska du omedelbart sluta spela och uppsöka en läkare. Föräldrar ska hålla uppsikt över eller fråga sina
barn om de upplevt något av ovan nämnda symptom – det är vanligare att barn och ungdomar drabbas av dessa anfall än vuxna. Du kan minska
risken att drabbas av ljuskänslighetsutlösta epilepsianfall genom följande förebyggande åtgärder:
● Sitt längre från TV-skärmen.
● Använd en mindre TV-skärm.
● Spela i ett väl upplyst rum.
● Spela aldrig om du är sömnig eller trött.
Konsultera en läkare innan du spelar om du eller någon släkting har eller har haft anfall eller epilepsi.
Alla enheter
Försök inte att reparera enheten
Försök inte att ta isär, öppna, reparera eller förändra maskinvaran eller nätenheten. Om du gör det kan det medföra risk för elektriska stötar eller
annan fara. Varje tecken på att försök har gjorts att öppna och/eller förändra enheten, samt avskrapade, punkterade eller borttagna etiketter,
innebär att den begränsade garantin hävs.
Kvävningsrisk
Den här enheten kan innehålla smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk för barn under 3 år. Förvara smådelar utom räckhåll för barn.
Användning och rengöring
Använd enheten enligt följande instruktioner:
● Använd inte nära några värmekällor.
● Använd endast fästen/tillbehör som Microsoft anger.
● Rengör endast med en torr trasa.
● Låt inte produkten bli blöt. För att minska risken för brand eller stöt får produkten inte utsättas för regn eller andra typer av fukt.
Självhäftande montering
För en del enheter används självhäftande tejp för att montera komponenter på din arbetsplats. Montera INTE på antikviteter, klenoder eller
andra värdefulla eller oersättliga föremål. Efter montering kan borttagandet skada den kosmetiska beläggningen och/eller lämna rester av det
självhäftande medlet.
Stativ för surfplatta
För att undvika att utrustningen som har placerats på stativet skadas ska du inte överbelasta eller knuffa det, eftersom det kan göra att det
ramlar ihop eller välter.
Laser- och lysdiodsspecifikationer
Akta! Att använda kontroller, utföra justeringar eller utföra procedurer andra än de som beskrivs i handboken kan resultera i exponering
för farlig strålning.
KLASS 1
LASERPRODUKT
IEC 60825-1:2007-03
Laserenheter
Den här enheten överensstämmer med International Standard IEC 60825-1:2007-03 för laserprodukter av klass 1. Enheten
uppfyller också kraven i 21 CFR 1040.10 och 1040.11 med undantag av avvikelser i enlighet med lasermeddelande nr 50
av den 24 juni 2007.
Klass 1 LED-produkt
Optisk mus (LED)
Denna produkt har utvärderats och befunnits uppfylla internationell standard (IEC 60825-1:2001-08)
och IEC 62471 (2006-07). Denna produkt använder lysdioder (LED) som betraktas som klass 1 (IEC 60825-1:2001-08).
Information om bestämmelser
Ej avsedd för användning i maskinella, medicinska och/eller industriella tillämpningar.
Alla ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av Microsoft kan ogiltigförklara användarens rättighet att använda
den här enheten.
Den här produkten är avsedd att användas med NRTL-listad (UL, CSA, ETL osv.) och/eller IEC/EN 60950-1-kompatibel (CE-märkt) IT-utrustning.
Det medföljer inga delar som det går att utföra service på. Denna enhet är klassificerad som en kommersiell produkt för användning mellan
+5ºC och +35ºC.
Följande driftsförhållanden måste gälla för att kraven på RF-strålning ska kunna uppfyllas: Antennen har installerats av tillverkaren och inga
förändringar får göras. Trådlösa enheter får inte samplaceras eller användas i samverkan med andra antenner eller sändare. Förutom headset
och handhållna enheter måste trådlösa enheters antenn hållas på minst 20 cm avstånd från människor.
Endast för 802.11a-enheter
Denna produkt är begränsad till endast inomhusanvändning för att minska eventuell skadlig störning med licensierad drift i frekvensintervallet
5,15 till 5,25 GHz.
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. USA: (800) 426-9400 Kanada: (800) 933-4750
Page: 48
48
Överensstämmelse med EU-direktiv
Härmed deklarerar Microsoft Corporation att denna produkt överensstämmer med de huvudkrav och övriga relevanta bestämmelser som finns
i direktiven 2006/95/EG, 2004/108/EG och 1999/5/EG, beroende på vad som är tillämpligt.
Företag: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Adress: The Atrium Building 3
Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Land: Irland
Telefonnummer: +353 1 295 3826
Faxnummer: +353 1 706 4110
Kassering av batterier och elektrisk & elektronisk utrustning
Denna symbol på produkten eller dess batterier eller emballage innebär att denna produkt och alla batterier den innehåller inte
får kastas i de vanliga hushållssoporna. Det är ditt ansvar att lämna in produkten till lämplig återvinningsstation för återvinning av
batterier och elektrisk och elektronisk utrustning. Denna separata insamling och återvinning bidrar till att bevara naturresurser och
förhindrar de möjliga negativa konsekvenser för hälsa och miljö som olämplig kassering kan orsaka på grund av de skadliga ämnen
som kan förekomma i batterier och elektrisk och elektronisk utrustning. Mer information om var du kan lämna in batterier och elektriskt
och elektroniskt avfall får du genom att kontakta kommunen, din lokala återvinningsstation eller den butik där du köpte produkten.
Kontakta weee@microsoft.com för ytterligare information om hantering av förbrukade batterier och kasserad elektrisk och elektronisk
utrustning (WEEE).
Informationen och bilderna i detta dokument, inklusive URL och andra referenser till webbplatser på Internet, kan ändras utan föregående meddelande. Detta dokument tillhandahåller inga juridiska rättigheter till någon
immateriell egendom i Microsofts produkter. Du kan kopiera och använda dokumentet lokalt på datorn.
©2012 Microsoft Corporation.
Microsoft, IntelliEye, IntelliMouse och Windows är varumärken som tillhör Microsofts företagsgrupp.
Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Question & answers

There are no questions about the Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 yet.

Ask a question about the Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000

Have a question about the Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000. Please make sure that you describe your difficulty with the Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.