Microlife NC 150 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Microlife NC 150 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Microlife
  • Product: Termometer
  • Model/name: NC 150
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 7
6
Läs instruktionerna noggrant innan du använder instru-
mentet.
Tillämplighetsklass BF
Denna Microlife termometer är ett högklassigt instrument med
senaste teknik och den har testats i överensstämmelse med inter-
nationell standard. Tackvare sin unika teknologi mäts temperaturen
värmeinterferensfritt varje gång. Termometern utför en egenkontroll
varje gång den kopplas på, vilket garanterar specificerad mätnog-
grannhet.
Microlife termometern är avsedd för periodisk mätning och kontroll
av kroppstemperaturen hos människor.
Termometern har genomgått kliniska tester och är säker och
noggrann vid användning enligt bruksanvisning.
Läs igenom instruktionerna noga så att du förstår samtliga funk-
tioner och säkerhetsinformation.
Innehållsförteckning
1. Fördelarna med denna termometer
• Utför mätningen på några sekunder
• Många användningsområden
• Noggrann och pålitlig
• Skonsam och lätt att använda
• Visning av utförda mätningar
• Säker och hygienisk
• Feberalarm
2. Viktiga säkerhetsinstruktioner
3. Hur denna termometer mäter temperaturen
4. Displayer och symboler
5. Inställning av datum, tid och ljudfunktion
6. Växla mellan kropps- och objektsläge
7. Användningsinstruktioner
8. Att växla mellan «°C» och «°F»
9. Att hämta 30 lagrade mätningar från minnet
10. Felmeddelanden
11. Rengöring och desinficering
12. Byte av batteri
13. Garanti
14. Tekniska data
15. www.microlife.com
Garantikort (se baksida)
Microlife Digital termometer, Non Contact NC 150 SV
1 Mätsensor
2 Sökljus
3 Bildskärm (display)
4 START-knapp
5 PÅ/AV-knapp
6 Lägesknapp
7 Batterifackets lock
8 M-knapp (minne)
9 Alla segment visas
AT Minne
AK Redo för mätning
AL Mätning utförd
AM Kroppsläge
AN Objektsläge
AO Låg batterinivå
AP Växling mellan Celsius och Fahrenheit
AQ Hämtningsläge
AR Hämta de 30 senaste mätningar
AS Uppmätt temperatur för hög
BT Uppmätt temperatur för låg
BK Omgivningstemperatur för hög
BL Omgivningstemperatur för låg
BM Felfunktion
BN Tom display
BO Tomt batteri
BP Datum/Tid
BQ Inställning av ljud
BR Byta batteri
Page: 8
7
NC 150 SV
1. Fördelarna med denna termometer
Utför mätningen på några sekunder
Den innovativa infraröda teknologin gör det möjligt att mäta utan
att ens röra vid objektet. Detta garanterar säkra och hygieniska
mätningar på några få sekunder.
Många användningsområden
Denna termometer erbjuder många användningsområden med
funktioner mellan 0 - 100.0 °C / 32.0 - 212.0 °F, vilket innebär att
den kan användas till att mäta kroppstemperaturen eller för att
mäta yttemperaturen och man kan då:
• Mäta yttemperaturen på mjölk i en nappflaska
• Mäta yttemperaturen på barnets badvatten
• Mäta temperaturen i omgivningen
Noggrann och pålitlig
Den unika sensorkonstruktionen med integrerad avancerad infraröd
sensor säkerställer att varje mätning är noggrann och tillförlitlig.
Skonsam och lätt att använda
• Den ergonomiska designen gör termometern lätt att använda.
• Termometern kan även användas då barnet sover.
• Termometern mäter snabbt vilket underlättar temperaturmät-
ningen på mindre barn.
Visning av utförda mätningar
Användaren kan hämta de senaste 30 mätningarna med datum
och tid och därmed bevaka temperaturväxlingar.
Säker och hygienisk
• Ingen direkt hudkontakt.
• Det finns ingen risk för glasskärvor eller inmundigande av kvick-
silver.
• Fullständigt trygg att använda på barn.
Feberalarm
Tio korta signaler och röd bakgrundsfärg på displayen informerar
patienten om att han/hon har en temperatur som är lika med eller
över 37.5 °C.
2. Viktiga säkerhetsinstruktioner
• Detta instrument får endast användas för de ändamål som
beskrivs i detta häfte. Tillverkaren ansvarar inte för skador som
uppstått på grund av felaktig användning.
• Termometern får ej doppas i vatten eller andra vätskor. Följ
instruktionerna i avsnitt «Rengöring och desinficering» för
rengöring.
• Använd inte instrumentet om du tror att det är skadat eller inte
fungerar normalt.
• Öppna aldrig instrumentet.
• Ett vanligt fysiologiskt fenomen som kallas kärlsammandrag-
ning kan inträffa i början av ett febertillstånd och gör då att
huden känns sval. Därför kan temperaturen, som uppmätts
med den här termometer vara ovanligt låg.
• Om inte mätningsresultatet överensstämmer med patientens
tillstånd, eller är ovanligt lågt, så upprepa mätningen var 15:e
minut eller kontrollera resultatet genom att mäta kroppstempe-
raturen med en ändtarmstermometer.
• Instrumentet innehåller känsliga komponenter och skall hanteras
varsamt. Följ förvarings- och användningsinstruktionerna i
avsnittet «Tekniska data».
• Se till att instrumentet inte hanteras av små barn. Vissa delar är
tillräckligt små för att kunna sväljas.
• Skydda instrumentet mot:
- Extremt hög temperatur
- Stötar och fall
- Smuts och damm
- Direkt solljus
- Värme och kyla
• Ta ur batterierna om instrumentet inte skall användas under
längre tid.
 VARNING: Instrumentet ersätter inte läkarkonsultation.
Instrumentet är INTE vattentätt. Får ICKE nedsänkas i
vatten/vätska.
3. Hur denna termometer mäter temperaturen
Denna termometer mäter infraröd energi i radiated från i pannan
som objekt. Energin samlas genom linsen och omvandlas till ett
temperaturvärde.
Temperaturmätningar som görs genom skanning av huden
ovanför ögonbrynen ger de exaktaste resultaten.
4. Displayer och symboler
• Alla segment visas 9: Tryck PÅ/AV-knappen 5 för att
koppla på termometern, alla segment visas i 1 sekund.
Page: 9
8
• Redo för mätning AK: Termometern är klar för mätning när
«°C» eller «°F» symbolen fortsätter blinka medan mätläges-
symbolen (kropp eller objekt) visas.
• Mätning utförd AL: Mätningen visas i displayen 3 med fast
«°C» eller «°F» samt lägesymbol. Termometern är klar för
nästa mätning så snart «°C» eller «°F» symbolen blinkar igen.
• Låg batterinivå AO: Symbolen «» blinkar när termometern
kopplas på, detta indikerar låg batterinivå.
5. Inställning av datum, tid och ljudfunktion
Inställning av datum och tid
1. Efter att nya batterier har installerats blinkar årtalet i displayen
BP. Du kan välja år genom att trycka på START-knappen 4,
för att bekräfta och sedan välja månad tryck på M-knappen 8.
2. Tryck på START-knappen 4 för att välja månad. Tryck på M-
knappen 8 för att bekräfta valet av månad.
3. Följ samma procedur som ovan för att välja dag (12 eller 24
timmar), timmar och minuter.
4. När du har valt minuter och trycket på M-knappen 8 visas
tiden i displayen.
 Om ingen knapp har trycks ned inom 20 sekunder är appa-
raten klar för temperatur mätning AK.
 Radera valda tider: Tryck På/AV-knappen 5 under val av
datum och tid. Displayen visar datum och tids ikoner med
«--:--». Tryck därefter på På/AV-knappen 5 för att starta
mätningen. Om inget görs inom 20 sekunder stängs appa-
raten automatiskt av.
 Ändra inställt datum och tid: Tryck ned M-knappen 8
och håll den intrycktunder ca 3 sekunder tills årtalet blinkar
BP. Nu kan Du ändra årtalet på det sätt som beskrivs ovan.
Inställning av ljudet
1. När apparaten är avstängd, tryck ned På/AV-knappen 5 under
5 sekunder för att ställa in ljudet BQ.
2. Tryck ner På/AV-knappen 5 igen för att antingen stänga av
eller sätta på ljudet. Ljudet är aktiverat när ikonen BQ inte är
över korsad.
 Om ingen knapp har trycks ned inom 5 sekunder är appa-
raten klar för temperatur mätning AK.
6. Växla mellan kropps- och objektsläge
Dra lägesknappen 6 på sidan av termometern neråt för att byta
från kroppsläge till objekt. Dra upp knappen igen för att återgå till
läget för kroppstemperatur.
7. Användningsinstruktioner
Mäta i kroppsläge
1. Tryck På/AV-knappen 5. Displayen 3 är aktiverad och visar
samtliga segment i 1 sekund.
2. När ikonen «°C» eller «°F» blinkar och ett pip hörs är termome-
tern klar för mätning AK.
3. Rikta in termometern mitt på pannan med ett avstånd på
högst 5 cm. Om pannan täcks av hår, svettpärlor eller smuts
ska detta tas bort för att förbättra exaktheten i avläsningen.
4. Tryck på START-knappen 4 och flytta termometern
stadigt från mitten av pannan och till tinningen (ca 1 cm över
ögonbrynet). Det aktiverade blå sökljuset indikerar mätom-
rådet. Efter 3 sekunder bekräftar en lång pipton att mätningen
är avslutad. Har man inte nått tinningen innan den långa
piptonen hörs så gör man om mätningen enligt instruktionen
ovan men flyttar termometern lite snabbare.
5. Avläs den uppmätta temperaturen på LCD displayen.
Mäta i objektsläge
1. Följ steg 1-2 ovan och rikta sedan in termometern mitt på
objektet du vill mäta, på högst 5 cm avstånd. Tryck på START-
knappen 4. Efter 3 sekunder bekräftar en lång pipton att
mätningen är avslutadt.
2. Avläs den uppmätta temperaturen på LCD displayen.
 OBS:
• Patienten och termometern bör vara i rumstemperatur i
minst 30 minuter.
• Mät inte temperaturen under amning eller direkt efter detta.
• Använd inte termometern i miljöer med hög fuktighet.
• Patienten bör inte dricka, äta eller sporta före/under mätningen.
• Flytta inte på termometern innan den avslutande signalen hörs.
• Tio korta signaler och röd bakgrundsfärg på displayen infor-
merar patienten om att han/hon har en temperatur som är lika
med eller över 37.5 °C.
• Mät alltid temperaturen på samma plats eftersom uppmätt
temperatur kan variera på olika ställen.
Page: 10
9
NC 150 SV
• Läkare rekommenderar ändtarmsmätning för småbarn under
de första sex månaderna eftersom alla andra mätmetoder kan
ge osäkra resultat. Om en beröringsfri termometer används på
småbarn rekommenderar vi att resultaten alltid bekräftas med
en ändtarmsmätning.
• I följande situationer rekommenderas att temperaturen mäts tre
gånger och att det högsta resultatet gäller:
1. Barn under tre år med nedsatt immunsystem då bevakning
av temperaturen är avgörande för vidare behandling.
2. Vid användning av termometern första gången tills termome-
terns funktioner är kända och resultaten konstanta.
3. Om mätresultatet är ovanligt lågt.
• Resultat från olika mätområden ska inte jämföras eftersom
den normala kroppstemperaturen varierar på olika
områden och vid olika tidpunkter under dagen, och är högst
på kvällen och lägst cirka en timme innan man vaknar
Normala kroppstemperaturer:
- Armhåla: 34.7 - 37.3 °C / 94.5 - 99.1 °F
- Oralt: 35.5 - 37.5 °C / 95.9 - 99.5 °F
- Rektalt: 36.6 - 38.0 °C / 97.9 - 100.4 °F
- Microlife NC 150: 35.4 - 37.4 °C / 95.7 - 99.3 °F
8. Att växla mellan «°C» och «°F»
Termometern kan visa mätningarna i Fahrenheit eller Celsius. För
att växla mellan °C och °F, stäng av instrumentet, tryck och håll
START-knappen 4 intryckt i 5 sekunder; efter 5 sekunder, blinkar
aktuell indikering («°C» eller «°F» ikonen) i displayen AP. Växla
tillbaka mellan °C och °F genom att trycka START-knappen 4
igen. När korrekt temperaturskala visas, vänta 5 sekunder innan
termometern används för mätning.
9. Att hämta 30 lagrade mätningar från minnet
Denna termometer kan lagra 30 mätvärden med datum och tid.
• Hämtningsläge AQ: Tryck in M-knappen 8 för att öppna hämt-
ningsläget då termometern är avstängd. Minnesikonen «M»
blinkar.
• Mätning 1 - senaste mätning AR: TryckochsläppM-knappen8
för att hämta senaste mätning. Display 1 med minnessymbolen.
• Mätning 30 - mätning i följd: Tryck och släpp M-knappen 8
flera gånger för att hämta mätningar i följd, upp till 30 mätningar
i följd.
Om M-knappen 8 trycks och släpps efter att de 30 senase
mätningarna hämtats, startar ovan beskrivna sekvens om, från
mätning 1.
10.Felmeddelanden
• Uppmätt temperatur för hög AS: Visar «H» när uppmätt
temperatur är högre än 42.2 °C / 108.0 °F i kroppsläge eller
100 °C / 212 °F i objektläge.
• Uppmätt temperatur för låg BT: Visar «L» när uppmätt
temperatur är lägre än 34.0 °C / 93.2 °F i kroppsläge eller 0 °C
/ 32 °F i objektläge.
• Omgivningstemperatur för hög BK: Visar «H» tillsammans
med när omgivningstemperaturen är högre än 40.0 °C /
104.0 °F.
• Omgivningstemperatur för låg BL: Visar «L» tillsammans
med när omgivningstemperaturen är lägre än 16.0 °C /
60.8 °F i kroppsläge eller 5.0 °C / 41.0 °F i objektläge.
• Felfunktion (Err) visas BM: När systemet inte fungerar.
• Tom display BN: Kontrollera om batterierna har laddats ordent-
ligt. Kontrollera även batteripolerna (<+> och <->).
• Tomt batteri BO: Om symbolen «» är den enda symbolen
som visas i displayen ska batterierna bytas genast.
11.Rengöring och desinficering
Använd enalkoholtusseller enbomullstussfuktadmedalkohol(70 %
isopropylalkohol) för rengöring av termometerskal och mätsensor.
Kontrollera att ingen fukt eller vätska tränger in i termometern.
Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller
bensin för rengöring och sänk aldrig ner termometern i vatten eller
annan rengöringsvätska. Se till att inte skrapa ytan på sensorn eller
displayen.
12.Byte av batteri
Det här instrumentet är utrustat med 2 nya, long-life 1.5V AAA
batterier. Batterierna behöver bytas ut när den här symbolen
«» BO är den enda som visas i displayen.
Ta ut batterilocket BR genom att skjuta det i den riktining som visas.
Ersätt batterierna – kontrollera att polerna placeras åt rätt håll
enligt symbolerna i facket.
Batterier och elektroniska instrument skall avfallshanteras
enligt gällande miljölagstiftning. Släng inte i hushållssoporna.
Page: 11
10
13.Garanti
Detta instrument har 5 års garanti från inköpsdatum. Garantin gäller
endast om garantibeviset, ifyllt av återförsäljaren (se baksidan)
uppvisas tillsammans med inköpskvitto eller bevis för inköpsdatum.
• Garantin gäller instrumentet. Batteri och förpackning omfattas
inte av garantin.
• Garantin gäller inte om instrumentet öppnats eller modifierats.
• Garantin omfattar inte skador som uppkommit p.g.a. felhantering,
tomma batterier, olycksfall eller försummelse av bruksanvisning.
Vänligen kontakta Microlife-service.
14.Tekniska data
Instrumentet uppfyller de krav som ställs i EU:s direktiv 93/42/EEC.
Med förbehåll för eventuella tekniska förändringar.
Enligt föreskrifter för medicinsk utrustning skall denna termometer
genomgå teknisk inspektion vartannat år vid professionell använd-
ning. Observera gällande föreskrifter för avfallshantering.
15.www.microlife.com
Ytterligare information om våra termometrar och blodtrycks-
mätare samt våra tjänster finns på www.microlife.com.
Typ: Digital termometer, Non Contact NC 150
Mätområde: Kroppsläge: 34.0-42.2 °C / 93.2-108.0 °F
Objektsläge: 0-100.0 °C / 32-212.0 °F
Upplösning: 0.1 °C / °F
Mätnog-
grannhet:
Laboratorium:
±0.2 °C, 36.0 ∼ 39.0 °C / ±0.4 °F, 96.8 ∼ 102.2 °F
Display: Liquid Crystal Display, 4 tecken samt specialsym-
boler.
Ljud: Termometern är påslagen och klar för mätning:
1 kort pip
Avsluta mätningen: en lång signal (1 sek.) om
mätningen ligger under 37.5 °C / 99.5 °F, tio korta
signaler om mätningen ligger på, eller över,
37.5 °C / 99.5 °F.
Systemfel eller felfunktion: 3 korta signaler
Minne: 30 mätvärdenkan hämtas från minnet med datum
och tid.
Belysning: Displayen lyser GRÖN under fyra sekunder när
termometern slås PÅ.
Displayen lyser GRÖN under 5 sekunder när en
mätning har avslutats med ett resultat under
37.5 °C / 99.5 °F.
Displayen lyser RÖD under 5 sekunder när en
mätning har avslutats med ett resultat på, eller
över, 37.5 °C / 99.5 °F.
Driftstempe-
ratur:
Kroppsläge: 16-40.0 °C / 60.8-104.0 °F
Objektsläge: 5-40.0 °C / 41-104.0 °F
Förvarings-
temperatur:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
15-95 % maximal relativ luftfuktighet
Automatisk
avstängning: Ca 1 minut efter senaste mätning.
Batteri: 2 x 1.5 V batterier; storlek AAA
Dimensioner: 141.1 x 43.3 x 36.9 mm
Vikt: 90 g (med batterier), 67 g (utan batterier)
Uppfyllda
normer: ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Question & answers

There are no questions about the Microlife NC 150 yet.

Ask a question about the Microlife NC 150

Have a question about the Microlife NC 150 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Microlife NC 150. Please make sure that you describe your difficulty with the Microlife NC 150 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.