Microlife NC 100 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Microlife NC 100 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Microlife
  • Product: Termometer
  • Model/name: NC 100
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 21
22
Läs instruktionerna noggrant innan du använder
instrumentet.
Tillämplighetsklass BF
Denna Microlife termometer är ett högklassigt instrument
med senaste teknik och den har testats i överensstäm-
melse med internationell standard. Tack vare sin unika
teknologi mäts temperaturen värmeinterferensfritt varje
gång. Termometern utför en egenkontroll varje gång den
kopplas på, vilket garanterar specificerad mätnoggrannhet.
Microlife termometern är avsedd för periodisk mätning och
kontroll av kroppstemperaturen hos människor.
Termometernhar genomgåttkliniskatesterochärsäker
och noggrann vid användning enligt bruksanvisning.
Läs igenom instruktionerna noga så att du förstår samtliga
funktioner och säkerhetsinformation.
Microlife Digital termometer, Non Contact NC 100 SV
1 Mätsensor
2 Sökljus
3 START-knapp
4 Bildskärm (display)
5 PÅ/AV-knapp
6 Lägesknapp
7 Batterifackets lock
8 Alla segment visas
9 Minne
AT Redo för mätning
AK Mätning utförd
AL Kroppsläge
AM Objektsläge
AN Låg batterinivå
AO Växling mellan Celsius och Fahrenheit
AP Hämtningsläge
AQ Hämta de 30 senaste mätningar
AR Uppmätt temperatur för hög
AS Uppmätt temperatur för låg
BT Omgivningstemperatur för hög
BK Omgivningstemperatur för låg
BL Felfunktion
BM Tom display
BN Tomt batteri
BO Byta batteri
Page: 22
23
NC 100 SV
Innehållsförteckning
1. Fördelarna med denna termometer
2. Viktiga säkerhetsinstruktioner
3. Hur denna termometer mäter temperaturen
4. Displayer och symboler
5. Växla mellan kropps- och objektsläge
6. Användningsinstruktioner
7. Att växla mellan «°C» och «°F»
8. Att hämta 30 lagrade mätningar från minnet
9. Felmeddelanden
10.Rengöring och desinficering
11.Byte av batteri
12.Garanti
13.Tekniska data
14.www.microlife.com
Garantikort (se baksida)
1. Fördelarna med denna termometer
Utför mätningen på några sekunder
Den innovativa infraröda teknologin gör det möjligt att mäta
utan att ens röra vid objektet. Detta garanterar säkra och
hygieniska mätningar på några få sekunder.
Många användningsområden
Denna termometer erbjuder många användningsområden
med funktioner mellan 0 - 100.0 °C / 32.0 - 212.0 °F, vilket
innebär att den kan användas till att mäta kroppstempera-
turen eller för att mäta yttemperaturen och man kan då:
 Mäta yttemperaturen på mjölk i en nappflaska
 Mäta yttemperaturen på barnets badvatten
 Mäta temperaturen i omgivningen
Noggrann och pålitlig
Den unika sensorkonstruktionen med integrerad avancerad
infraröd sensor säkerställer att varje mätning är noggrann
och tillförlitlig.
Skonsam och lätt att använda
 Den ergonomiska designen gör termometern lätt att
använda.
 Termometern kan även användas då barnet sover.
 Termometern mäter snabbt vilket underlättar tempera-
turmätningen på mindre barn.
Displayminne
Den senaste mätningen visas automatiskt i 2 sekunder när
termometern kopplas på.
Visning av utförda mätningar
Användaren kan hämta de senaste 30 mätningarna med
datum och tid och därmed bevaka temperaturväxlingar.
Säker och hygienisk
 Ingen direkt hudkontakt.
 Det finns ingen risk för glasskärvor eller inmundigande
av kvicksilver.
 Fullständigt trygg att använda på barn.
 Sensorn kan rengöras med en alkoholindränkt bomulls-
pinne som desinficerar termometern så att den kan
användas av hela familjen.
Feberalarm
Tio korta signaler och röd bakgrundsfärg på displayen
informerar patienten omatt han/honharen temperatursom
är lika med eller över 37.5 °C.
2. Viktiga säkerhetsinstruktioner
 Detta instrument får endast användas för de ändamål
som beskrivs i detta häfte. Tillverkaren ansvarar inte för
skador som uppstått på grund av felaktig användning.
 Termometern får ej doppas i vatten eller andra
vätskor. Följ instruktionerna i avsnitt «Rengöring
och desinficering» för rengöring.
Page: 23
24
 Använd inte instrumentet om du tror att det är skadat
eller inte fungerar normalt.
 Öppna aldrig instrumentet.
 Ett vanligt fysiologiskt fenomen som kallas kärlsamman-
dragning kan inträffa i början av ett febertillstånd och gör
då att huden känns sval. Därför kan temperaturen, som
uppmätts med den här termometer vara ovanligt låg.
 Om inte mätningsresultatet överensstämmer med
patientens tillstånd, eller är ovanligt lågt, så upprepa
mätningen var 15:e minut eller kontrollera resultatet
genom att mäta kroppstemperaturen med en
ändtarmstermometer.
 Instrumentet innehåller känsliga komponenter och skall
hanteras varsamt. Följ förvarings- och användningsin-
struktionerna i avsnittet «Tekniska data».
 Se till att instrumentet inte hanteras av små barn. Vissa
delar är tillräckligt små för att kunna sväljas.
 Skydda instrumentet mot:
- Extremt hög temperatur
- Stötar och fall
- Smuts och damm
- Direkt solljus
- Värme och kyla
 Ta ur batterierna om instrumentet inte skall användas
under längre tid.
 VARNING: Instrumentet ersätter inte läkarkonsul-
tation. Instrumentet är INTE vattentätt. Får ICKE
nedsänkas i vatten/vätska.
3. Hur denna termometer mäter temperaturen
Denna termometer mäter infraröd energi i radiated från i
pannan som objekt. Energin samlas genom linsen och
omvandlas till ett temperaturvärde.
Temperaturmätningar som görs genom skanning av huden
ovanför ögonbrynen ger de exaktaste resultaten.
4. Displayer och symboler
 Alla segment visas 8: Tryck PÅ/AV-knappen 5 för att
koppla på termometern, alla segment visas i 2 sekunder.
 Minne 9: Den senaste mätningen visas automatiskt i
displayen i 2 sekunder.
 Redo för mätning AT: Termometern är klar för mätning
när «°C» eller «°F» symbolen fortsätter blinka medan
mätlägessymbolen (kropp eller objekt) visas.
 Mätning utförd AK: Mätningen visas i displayen 4 med
fast «°C» eller «°F» samt lägesymbol. Termometern är
klar för nästa mätning så snart «°C» eller «°F»
symbolen blinkar igen.
 Låg batterinivå AN: Batterisymbolen blinkar när termo-
metern kopplas på, detta indikerar låg batterinivå.
5. Växla mellan kropps- och objektsläge
Dra lägesknappen 6på sidan av termometern neråt för att
byta från kroppsläge till objekt. Dra upp knappen igen för
att återgå till läget för kroppstemperatur.
6. Användningsinstruktioner
Mäta i kroppsläge
1. Tryck På/AV-knappen5. Displayen 4är aktiverad och
visar samtliga segment i 2 sekunder.
2. Den senaste mätningen visas automatiskt på displayen
i 2 sekunder med ikonen «M» 9.
3. När ikonen «°C» eller «°F» blinkar och ett pip hörs är
termometern klar för mätning AT.
4. Rikta in termometern mitt på pannan med ett
avstånd på högst 5 cm. Om pannan täcks av hår, svett-
pärlor eller smuts ska detta tas bort för att förbättra
exaktheten i avläsningen.
5. Tryck på START-knappen 3 och flytta termometern
stadigt från mitten av pannan och till tinningen (ca 1 cm
Page: 24
25
NC 100 SV
över ögonbrynet). Det aktiverade blå sökljuset indikerar
mätområdet. Efter 3 sekunder bekräftar en lång pipton att
mätningen är avslutad. Har man inte nått tinningen innan
den långa piptonen hörs så gör man om mätningen enligt
instruktionen ovan men flyttar termometern lite snabbare.
6. Avläs den uppmätta temperaturen på LCD displayen.
Mäta i objektsläge
1. Följ steg 1-3 ovan och rikta sedan in termometern mitt på
objektet du vill mäta, på högst 5 cm avstånd. Tryck på
START-knappen 3. Efter 3 sekunder bekräftar en lång
pipton att mätningen är avslutadt.
2. Avläs den uppmätta temperaturen på LCD displayen.
 OBS:
 Patienten och termometern bör vara i rumstempe-
ratur i minst 30 minuter.
 Mät inte temperaturen under amning eller direkt efter detta.
 Använd inte termometern i miljöer med hög fuktighet.
 Patienten bör inte dricka, äta eller sporta före/under
mätningen.
 Flyttainte på termometern innan denavslutande signalen
hörs.
 Använd en bomullstuss indränkt i alkohol för att rengöra
sensorn och vänta 15 minuter innan mätning utförs på
nästa patient.
 Tio korta signaler och röd bakgrundsfärg på displayen
informerar patienten om att han/hon har en temperatur
som är lika med eller över 37.5 °C.
 Mät alltid temperaturen på samma plats eftersom
uppmätt temperatur kan variera på olika ställen.
 Läkare rekommenderar ändtarmsmätning för småbarn
under de första sex månaderna eftersom alla andra
mätmetoder kan ge osäkra resultat. Om en beröringsfri
termometer används på småbarn rekommenderar vi att
resultaten alltid bekräftas med en ändtarmsmätning.
 I följande situationer rekommenderas att temperaturen
mäts tre gånger och att det högsta resultatet gäller:
1. Barn under tre år med nedsatt immunsystem då
bevakning av temperaturen är avgörande för vidare
behandling.
2. Vid användning av termometern första gången tills
termometerns funktioner är kända och resultaten
konstanta.
3. Om mätresultatet är ovanligt lågt.
 Resultat från olika mätområden ska inte jämföras
eftersom den normala kroppstemperaturen varierar
på olika områden och vid olika tidpunkter under
dagen, och är högst på kvällen och lägst cirka en timme
innan man vaknar
Normala kroppstemperaturer:
- Armhåla: 34.7 - 37.3 °C / 94.5 - 99.1 °F
- Oralt: 35.5 - 37.5 °C / 95.9 - 99.5 °F
- Rektalt: 36.6 - 38.0 °C / 97.9 - 100.4 °F
- Microlife NC 100: 35.4 °C - 37.4 °C / 95.7 - 99.3 °F
7. Att växla mellan «°C» och «°F»
Termometern kan visa mätningarna i Fahrenheit eller
Celsius. För att växla mellan °C och °F, stäng av instru-
mentet, tryck och håll START-knappen 3 intryckt i 5
sekunder; efter 5 sekunder, blinkar aktuell indikering («°C»
eller «°F» ikonen) i displayen AO. Växla tillbaka mellan °C
och °F genom att trycka START-knappen 3 igen. När
korrekt temperaturskala visas, vänta 5 sekunder innan
termometern används för mätning.
8. Att hämta 30 lagrade mätningar från minnet
Termometern kan hämta och visa de senaste 30 mätning-
arna.
 Hämtningsläge AP: Tryck in START-knappen 3 för att
öppna hämtningsläget då termometern är avstängd.
Minnesikonen «M» blinkar.
Page: 25
26
 Mätning 1 - senaste mätning AQ: Tryck och släpp
START-knappen 3 för att hämta senaste mätning.
Display 1 med minnessymbolen.
 Mätning 30 - mätning i följd: Tryck och släpp START-
knappen 3 flera gånger för att hämta mätningar i följd,
upp till 30 mätningar i följd.
Om START-knappen 3 trycks och släpps efter att de
30 senase mätningarna hämtats, startar ovan beskrivna
sekvens om, från mätning 1.
9. Felmeddelanden
 Uppmätt temperatur för hög AR: Visar «H» när
uppmätt temperatur är högre än 42.2 °C / 108.0 °F i
kroppsläge eller 100 °C / 212 °F i objektläge.
 Uppmätttemperaturförlåg AS: Visar «L»näruppmätt
temperatur är lägre än 34.0 °C / 93.2 °F i kroppsläge
eller 0 °C / 32 °F i objektläge.
 Omgivningstemperatur för hög BT: Visar «H» tillsam-
mans med när omgivningstemperaturen är högre
än 40.0 °C / 104.0 °F.
 Omgivningstemperatur för låg BK: Visar «L» tillsam-
mansmed näromgivningstemperaturenärlägreän
16.0 °C / 60.8 °F i kroppsläge eller 5.0 °C / 41.0 °F i
objektläge.
 Felfunktion (Err) visas BL: När systemet inte fungerar.
 Tom display BM: Kontrollera om batterierna har laddats
ordentligt. Kontrollera även batteripolerna (<+> och <->).
 Tomt batteri BN: Om symbolen «» är den enda
symbolen som visas i displayen ska batterierna bytas
genast.
10.Rengöring och desinficering
Använd en alkoholtuss eller en bomullstuss fuktad med
alkohol (70 % isopropylalkohol) för rengöring av termome-
terskal och mätsensor. Kontrollera att ingen fukt eller vätska
tränger in i termometern. Använd aldrig aggressiva rengö-
ringsmedel, lösningsmedel eller bensin för rengöring och
sänk aldrig ner termometern i vatten eller annan rengörings-
vätska. Se till att inte skrapa ytan på sensorn eller displayen.
11.Byte av batteri
Det här instrumentet är utrustat med 2 nya, long-life 1.5V
AAA batterier. Batterierna behöver bytas ut när den här
symbolen «» BN är den enda som visas i displayen.
Ta ut batterilocket BO genom att skjuta det i den riktining
som visas.
Ersätt batterierna – kontrollera att polerna placeras åt rätt
håll enligt symbolerna i facket.
Batterier och elektroniska instrument skall avfalls-
hanteras enligt gällande miljölagstiftning. Släng
inte i hushållssoporna.
12.Garanti
Detta instrument har 2 års garanti från inköpsdatum.
Garantin gäller endast om garantibeviset, ifyllt av återför-
säljaren (se baksidan) uppvisas tillsammans med inköps-
kvitto eller bevis för inköpsdatum.
 Garantin gäller instrumentet. Batteri och förpackning
omfattas inte av garantin.
 Garantin gäller inte om instrumentet öppnats eller modi-
fierats.
 Garantin omfattar inte skador som uppkommit p.g.a.
felhantering, tomma batterier, olycksfall eller försum-
melse av bruksanvisning.
Vänligen kontakta Microlife-service.
13.Tekniska data
Typ: Digital termometer, Non Contact NC 100
Page: 26
27
NC 100 SV
Instrumentet uppfyller de krav som ställs i EU:s direktiv 93/
42/EEC.
Med förbehåll för eventuella tekniska förändringar.
Enligt föreskrifter för medicinsk utrustning skall denna
termometer genomgå teknisk inspektion vartannat år vid
professionell användning. Observera gällande föreskrifter
för avfallshantering.
14.www.microlife.com
Ytterligare information om våra termometrar och blodtrycks-
mätare samt våra tjänster finns på www.microlife.com.
Mätområde: Kroppsläge: 34.0-42.2 °C (93.2-108.0 °F)
Objektsläge: 0-100.0 °C (32-212.0 °F)
Upplösning: 0.1 °C / °F
Mätnog-
grannhet:
Laboratorium:
0.2 °C, 36.0  39.0 °C
(0.4 °F, 96.8  102.2 °F)
Display: Liquid Crystal Display, 4 tecken samt
specialsymboler.
Ljud: Termometern är påslagen och klar för
mätning: 1 kort pip
Avsluta mätningen: en lång signal (1 sek.)
om mätningen ligger under 37.5 °C /
99.5 °F, tio korta signaler om mätningen
ligger på, eller över, 37.5 °C / 99.5 °F.
Systemfel eller felfunktion: 3 korta signaler
Minne: Automatisk visning av senast uppmätta
temperatur
30 mätningar hämtas i minnesläge
Belysning: Displayen lyser GRÖN under fyra
sekunder när termometern slås PÅ.
Displayen lyser GRÖN under 5 sekunder
när en mätning har avslutats med ett
resultat under 37.5 °C / 99.5 °F.
Displayen lyser RÖD under 5 sekunder när
en mätning har avslutats med ett resultat
på, eller över, 37.5 °C / 99.5 °F.
Driftstempe-
ratur:
Kroppsläge: 16-40.0 °C (60.8-104.0 °F)
Objektsläge: 5-40.0 °C (41-104.0 °F)
Förvarings-
temperatur:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
15-95 % maximal relativ luftfuktighet
Automatisk
avstängning: Ca 1 minut efter senaste mätning.
Batteri: 2 x 1.5 V batterier; storlek AAA
Dimensioner: 150 x 40 x 39 mm
Vikt: 81 g (med batterier), 56 g (utan batterier)
Uppfyllda
normer:
ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Question & answers

There are no questions about the Microlife NC 100 yet.

Ask a question about the Microlife NC 100

Have a question about the Microlife NC 100 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Microlife NC 100. Please make sure that you describe your difficulty with the Microlife NC 100 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.