Metabo WPF 18 LTX 125 Quick IK manual

Manual för Metabo WPF 18 LTX 125 Quick IK på Holländsk. Denna PDF-handbok har 124 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 60 Bruksanvisning i original Vi intygar att vi tar ansvar för att: vinkelslipne med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Vinkelslipen med planhölje är med Metabo original- tillbehör avsedd för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning av metall, betong, sten och liknande material utan vatten. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande skadeförebyggande föreskrifter och medföljande säkerhetsanvisningar. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverk- tyget. 4.1 Säkerhetsanvisningar för både slipning, sandpappersslipning, stålborst- ning och kapning: Användningsområde a) Elverktyget är avsett för slipning, sandpap- persslipning, stålborstning och kapning. Följ alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustra- tioner och all information som följer med maskinen. Om du inte följer anvisningarna finns risk för elstötar, brand och/eller svåra person- skador. b) Elverktyget är inte avsett för polering. Använder du maskinen för ej avsedd användning utsätter du dig själv och andra för fara och risk för personskador. c) Använd bara sådana tillbehör som tillver- karen avsett för elverktyget och rekommen- derar. Att du kan fästa verktyget på elverktyget är ingen garanti för att det fungerar på ett säkert sätt. d) Verktygets tillåtna varvtal ska vara minst lika högt som maxvarvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som roterar med för högt varvtal kan gå sönder och slungas iväg. e) Verktygets ytterdiameter och tjocklek ska motsvara elverktygets specifikationer. Verktyg med fel dimensioner kan inte skyddas eller kontroll- eras på ett adekvat sätt. f) Verktyg och gänga ska passa exakt på elverk- tygets slipspindel. På flänsfästa verktyg ska gängfästet passa flänsformen exakt. Delar som inte passar exakt på fästet orsakar obalans, kraftiga vibrationer och kan få användaren att tappa kontrollen. g) Använd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera verktygen före användning, så att t.ex. slip- skivor inte är spräckta, sliprondeller inte är trasiga, slitna eller utnötta, stålborstar inte har lös eller avbruten tråd. Om du tappar maskinen och verktyget, kontrollera om någon del är skadad och byt vid behov ut verktyget. När du kontrollerat verktyget och satt i det, se till att du själv och folk runtomkring inte är inom räckhåll för roterande delar; kör därefter maskinen på maxvarvtal i en minut. Skadade verktyg går oftast sönder vid testet. h) Använd personlig skyddsutrustning. Bero- ende på tillämpning, använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon. Använd vid behov dammask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot grader och avverkat material. Skydda ögonen mot kringfly- gande skräp som bildas när maskinen används. Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera bort det damm som bildas vid användning. Om du blir exponerad för buller länge, kan du få hörsel- skador. i) Se till att andra i närheten är på säkert avstånd från arbetsområdet. Den som är inom arbetsområdet ska använda personlig skydds- utrustning. Delar av arbetsstycke eller trasiga verktyg kan slungas iväg och orsaka personskador utanför det aktuella arbetsområdet. j) Håll bara maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar så att du får en stöt. k) Se till så att sladden inte kommer nära rote- rande delar. Tappar du kontrollen över maskinen kan sladden bli avkapad eller snos in så att din hand eller arm dras in i roterande delar. I) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän rote- rande delar stannat helt. Roterande delar kan komma i kontakt med underlaget, så att du tappar kontrollen över elverktyget. m) Elverktyget får aldrig vara på när du bär det. Kommer roterande delar emot kläderna kan de haka fast och borra in sig i kroppen. 1. CE-överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 61 n) Rengör ventilationsöppningarna på elverk- tyget regelbundet. Motorfläkten suger in damm i huset, för mycket avlagringar av metalldamm kan ge elstötar. o) Använd inte elverktyg i närheten av bränn- bara material. Gnistor kan antända materialet. p) Använd aldrig verktyg som kräver skär- vätska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge elstötar. 4.2 Kast och motsvarande säkerhetsanvis- ningar Kast är en plötslig reaktion på grund av att rote- rande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. en slip- skiva, sliprondell, stålborste. Ihakningen eller nypet ger den roterande delen ett abrupt stopp. Vid block- ering slungas elverktyget okontrollerat mot verkty- gets rotationsriktning. Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller nyper i arbets- stycket, kan slipskivskanten som sitter fast spräcka slipskivan eller orsaka ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller från användaren, allt beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det kan även göra att slipskivan bryts av. Ett kast beror helt och hållet på felaktig användning av elverktyget. Du förhindrar det med följande försiktighetsåtgärder. a) Håll fast elverktyget ordentligt och ha en kroppsställning som gör att du kan parera kastrekylen med armarna. Använd alltid stöd- handtaget om sådant finns, så att du får så stor kontroll som möjligt över kast och andra reak- tioner vid drift. Med rätt åtgärder kan du som användare behärska kastrekyler och motriktade krafter. b) Håll aldrig handen nära roterande delar. Verktyget kan röra sig över handen om du får ett kast. c) Stå inte med kroppen i den riktning som elverktyget rör sig om det får ett kast. Kastet slungar elverktyget i motsatt riktning mot slipski- vans rotationsriktning vid blockeringen. d) Var extra försiktig i närheten av hörn, skarpa kanter osv. Se till så att verktyget inte studsar mot arbetsstycket och nyper. Roterande delar har lätt att nypa om de studsar mot hörn och vassa kanter. Det kan få dig att tappa kontrollen eller orsaka kast. e) Använd aldrig sågkedjor eller tandade sågklingor. Sådana verktyg ger ofta kast och får dig att förlora kontrollen över elverktyget. 4.3 Särskilda säkerhetsanvisningar för slip- ning och kapning: a) Använd sprängskydd och slipskivor som är godkända för elverktyget. Slipskivor som inte är avsedda för elverktyget går inte att skärma av till- räckligt och innebär därmed osäkerhet. b) Försänkta slipskivor ska vara monterade så att slipytan ligger under kanten på sprängs- kyddet. Felmonterad slipskiva som sticker ut över sprängskyddskanten går inte att skärma av ordent- ligt. c) Sprängskyddet ska sitta ordentligt på elverk- tyget och vara inställt så att du får maximal säkerhet och exponeras för så liten del som möjligt av slipskivan. Sprängskyddet hjälper till att skydda dig mot lösa fragment, mot kontakt med slipskivan och mot gnistor som kan antända dina kläder. d) Slipskivorna är bara gjorda för avsedd användning. Slipa t.ex. aldrig med kapskivans sidoytor. Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivans kant. Sidokrafter på en sån slipskiva kan bryta av skivan. e) Använd alltid oskadade flänsar med rätt dimension och form för den skiva som du ska använda. Rätt fläns skyddar slipskivan och minskar risken för skivbrott. Flänsar till kapskivor skiljer sig från flänsar till andra slipskivor. f) Använd aldrig nötta slipskivor från större elverktyg. Större elverktygs slipskivor är inte gjorda för lika höga varvtal som mindre elverktygs och kan därför brytas av. 4.4 Andra särskilda säkerhetsanvisningar för kapning: a) Se till att kapskivan inte nyper eller får för stor tryckkraft. Gör inte alltför djupa snitt. Om kapskivan överbelastas ökar påfrestningen och därmed även risken för att skivan blir stukad eller nyper, vilket kan orsaka kast eller bryta av skivan. b) Undvik området framför och bakom kapskivan. När du för kapskivan ifrån dig i arbetss- tycket kan ett kast slunga elverktyget och den rote- rande skivan rakt emot dig. c) Om skivan nyper eller om du avbryter arbetet, stäng av maskinen och håll den stilla tills skivan stannat helt. Försök aldrig dra loss kapskivan ur skåran när skivan roterar, det kan orsaka kast. Hitta och åtgärda orsaken till att skivan nöp. d) Starta inte elverktyget medan det sitter i arbetsstycket. Låt kapskivan varva upp till maxvarvtal innan du försiktigt fortsätter kapningen. Annars kan skivan haka i, hoppa ur arbetsstycket eller orsaka kast. e) Palla upp plattor eller stora arbetsstycken, så minskar risken för kast på grund av att kapskivan nyper. Stora arbetsstycken kan böja sig av sin egen vikt. Palla upp arbetsstycket på båda sidor, både vid kapstället och kanten. f) Var extra försiktig när du "instickskapar" i befintliga väggar eller andra ställen utan insyn. Kapskivan kan vid insticket gå i gas-, vatten- eller elledningar eller andra föremål som kan orsaka kast. 4.5 Särskilda säkerhetsanvisningar för sand- pappersslipning: a) Använd inte överdimensionerade slip- papper, utan följ tillverkarens anvisningar om slippappersmått. Slippapper som sticker ut utanför sliprondellen kan orsaka personskador, få rondellen att nypa, riva sönder slippappret eller orsaka kast.
Sida: 3
SVENSKA sv 62 4.6 Särskilda säkerhetsanvisningar för arbete med stålborste: a) Tänk på att stålborsten tappar borst även vid normal användning. Överbelasta inte borsten med för stor tryckkraft. Ivägslungade borst kan lätt tränga igenom tunna kläder och/eller in i huden. b) Finns det en rekommendation att använda sprängskydd, så är det för att förhindra att du kommer i kontakt med stålborsten. Skiv- och koppborstar får större diameter av tryck- och centri- fugalkrafterna. 4.7 Övriga säkerhetsanvisningar: VARNING! – Använd alltid skyddsglasögon. Använd medföljande elastiska mellanlägg om slipmedlet kräver det. Följ verktygs- och tillbehörstillverkarens anvis- ningar! Skydda slipskivorna mot fett och slag! Förvara och hantera slipskivorna helt enligt tillver- karens anvisningar. Använd aldrig kapslipskivor till grovbearbetning! Kapslipskivor tål inte tryck i sidled. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Palla upp stora arbets- stycken ordentligt. Använder du verktyg med gängfäste får spin- deländen inte gå i botten på slipverktyget. Se till så att gängningen i verktyget är tillräckligt lång, så att hela spindeln får plats. Verktygsgängningen måste passa spindelgängan. Spindellängd och -gänga, se sid. 3 och kap. 14. Tekniska data. Du får inte använda skadade, ovala resp. vibre- rande verktyg. Försök att inte skada gas-, vatten- och elledningar samt bärande väggar. Om du använder maskinen utomhus: anslut en jord- felsbrytare (FI) med max. brytström på 30 mA! Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Använd aldrig trasiga sprängskydd. Kontrollera att sprängskyddet inte är spräckt, deformerat, slitet eller kraftigt nött före varje användning. Elverktyget är inte avsett för polering. Garantin upphör att gälla vid ej avsedd användning! Motorn kan bli överhettad och elverktyget skadat. Vi rekom- menderar att du använder vår vinkelpolerare vid polering. 4.8 Särskilda säkerhetsanvisningar för nät- drivna maskiner: Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. Vid bearbetning av framförallt metall kan elektriskt ledande damm avsättas i maskinens inre. Det kan leda till vagabon- derande strömmar i maskinhöljet. Detta medför en temporär risk för elstötar. Därför är det nödvändigt att man regelbundet blåser rent maskinen ordentligt med tryckluft genom de bakre ventilationsöppning- arna när maskinen är igång. Håll ett stadigt tag i maskinen! Vi rekommenderar att du använder stationärt utsug och installerar en jordfelsbrytare (FI). Om jordfelsbrytaren slår av maskinen måste den kontrolleras och rengöras. Motorrengöring, se kap. 9. Rengöring. 4.9 Särskilda säkerhetsanvisningar för bat- teridrivna maskiner: Ta ut batteriet ur maskinen innan du utför inställ- ningar, omriggning, underhåll eller rengöring. Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Om du får batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering).
Sida: 4
SVENSKA sv 63 Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sid. 2. 1 Bygel för att dra åt/lossa spännmuttern (verktygslöst) för hand * 2 Spännmutter (verktygslös) * 3 Stödfläns 4 Spindel 5 Spindellåsningsknapp 6 Sprängskydd 7 Stödhandtag/vibrationsdämpat stödhandtag * 8 Skjutreglage på/av * 9 Handtag 10 Startspärr * 11 Strömbrytare * 12 Elektronikindikering * 13 Knapp för att lossa batteriet * 14 Laddindikeringsknapp * 15 Ladd- och signalindikering * 16 Batteri * 17 Dammfilter * 18 Spännmutter * 19 Spännyckel * 20 Fästspak till sprängskyddet * Beroende på utförande/ingår inte 6.1 Särskilt för nätdrivna maskiner Kontrollera först att spänningen och frek- vensen som märkskylten anger överens- stämmer med den nätström du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.2 Särskilt för batteridrivna maskiner Dammfilter Använd alltid dammfilter (17) i smutsiga miljöer. Maskinen blir varm fortare när dammfilter (17) används. Elektroniken skyddar maskinen mot överhettning (se kapitel 10.). Montering: Se sidan 2, bild A. Montera dammfilter (17) enligt bild. Demontering: Lyft lite i dammfiltrets (17) övre kant och dra av det nedåt. Vridbart batteri Se sid. 2, bild B. Du kan vrida den bakre maskindelen 270° i 3 steg, för att på så vis anpassa formen på maskinen efter arbetsförhållandena. När maskinen används ska den vara i fastsnäppt läge. Batteri Ladda batteriet före användning. (16) Ladda batteriet så snart effekten börjar avta. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering (15): - (14)Tryck på knappen, så ger lysdioderna laddin- dikering. - Om en lysdiod blinkar är batteriet nästan urladdat och kräver laddning. Demontera och montera batteriet Demontering: Tryck på knappen som lossar batteriet (13) och dra ut batteriet (16) nedåt. Montering: skjut batteriet (16) uppåt tills det snäpper fast. 6.3 Sätta på stödhandtaget Arbeta bara med påsatt stödhandtag (7)! Skruva fast stödhandtaget ordentligt på maskinens vänster- eller högersida. 6.4 Sätta på sprängskyddet Använd rätt sprängskydd till slipmedlet för din egen säkerhets skull! Se även kapitlet 11. Till- behör! Sprängskydd för slipning Avsett för arbeten med navrondeller, lamellslip- skivor, diamantkapskivor. Se sidan 2, bild E. - Sätt på sprängskyddet (6) i markerat läge. - Tryck på spaken och vrid sprängskyddet så att den skyddade delen är mot användaren. - Släpp spaken och vrid sprängskyddet tills spaken fäster. - Kontrollera att den sitter ordentligt: spaken ska ha snäppt fast och då ska sprängskyddet inte gå att vrida. Använd endast verktyg som sticker ut utanför sprängs- kyddet minst 3,4 mm. Framförallt ändringsarbeten: ta ut batteriet ur maskinen/dra ut nätkontakten ur eluttaget. 5. Översikt 6. Före första användning 7. Sätta på slipskivan
Sida: 5
SVENSKA sv 64 Maskinen ska vara avstängd och spindeln ska ha stannat. Vid arbete med kapskivor måste du av säker- hetsskäl använda kapsprängskydd, se kap. 11. Tillbehör. 7.1 Spärra spindeln Tryck bara in spindellåsningsknappen (5) när spindeln står still! - Tryck på spindellåsningsknappen (5) och vrid spindeln (4) för hand tills du känner att spindellås- ningen tar. 7.2 Sätta på slipskivan Se sid. 2, bild C. - Sätt på stödflänsen (3) på spindeln. Den sitter rätt när den inte går att vrida på spindeln. - Lägg slipskivan på stödflänsen (3). Slipskivan ska ligga an jämnt mot stödflänsen. Plåtflänsen på kapslipskivorna ska ligga an mot stödflänsen. 7.3 Dra åt/lossa spännmuttern (verktygslöst, bara vissa modeller) Dra bara åt spännmuttern (verktygslöst) (2) för hand! Bygeln (1) ska alltid vara nedfälld mot spännmut- tern (2) när du jobbar. Dra åt spännmuttern (verktygslöst) (2): Dufårinteanvändaspännmuttern (verktygslös) på verktyg med spännfästen kraftigare än 6 mm! Använd i stället spännmutter (18) med spän- nyckel (19). - Spindellåsning, se kapitel 7.1. - Fäll upp bygeln på spännmuttern (1). - Sätt på spännmuttern (2) på spindeln (4). Se sid. 2, bild D. - Dra åt spännmuttern för hand medurs vid bygeln (1). - Fäll ned bygeln (1) igen. Lossa spännmuttern (verktygslöst) (2): - Spindellåsning, se kapitel 7.1. - Fäll upp bygeln på spännmuttern (1). - Skruva av spännmuttern (2) för hand moturs. Obs! Sitter spännmuttern (2)jättehårt,såkan duäven skruva av den med spännyckeln. 7.4 Dra åt/lossa spännmuttern Dra åt spännmuttern (18): Spännmuttern har 2 olika sidor. Skruva på spänn- muttern på spindeln så här: Se sid. 2, bild D. - A) På tunna slipskivor: förhöjningen på spännmuttern (18) är uppåt, så att den tunna slipskivan låser fast säkert. B) På tjocka slipskivor: förhöjningen på spännmuttern (18) är nedåt, så att spännmuttern sitter säkert på spindeln. - Lås spindeln. Dra åt spännmuttern (18) medurs med spännyckeln (19). Lossa spännmuttern: - Spindellåsning, se kapitel 7.1. Skruva av spänn- muttern (18) moturs med spännyckeln (19). 8.1 Slå PÅ/AV Håll alltid maskinen med båda händerna! Starta först maskinen och lägg sedan an verk- tyget mot arbetsstycket. Försök undvika att maskinen suger upp damm och spån. Håll maskinen borta från avlagrat damm när du slår på och av den. När du har stängt av maskinen, lägg den inte ifrån dig förrän motorn stannat. Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av ström- brytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av maskinen när du tar ur batteriet. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Maskiner med skjutreglage: Starta (PÅ): för skjutreglaget (8) framåt. Tippa nedåt tills det snäpper fast i läge för kontinu- erlig användning. Stäng AV: tryck på bakkanten av skjutreglaget (8) så att det lossar. Maskiner med säkerhetsbrytare (med dödmansgrepp): (Maskiner med beteckning WPF..., WEPF...) Slå PÅ: skjut startspärren (10) i pilens riktning och tryck på strömbrytaren (11). Slå AV: släpp strömbrytaren (11). 8.2 Arbetsanvisningar Slipning och sandpappersslipning: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Grovbearbetning: du får bäst slutresultat om du jobbar med ställvinklar i intervallet 30°-40°. 8. Användning 0 I 8 0 I 11 10
Sida: 6
SVENSKA sv 65 Kapslipning: Jobbaalltid mot rotationsriktningen vid kapning, se bild. Annars finns det risk att maskinen hoppar ut okontrollerat ur skåran. Jobba med en matning som är anpassad efter det material som bear- betas. Vinkla inte, tryck inte, sväng inte. Arbeta med stålborstar: Tryck lagom hårt på maskinen. Motorrengöring: blås då och då rent maskinen ordentligt med tryckluft genom de bakre ventila- tionsöppningarna. Håll ett stadigt tag i maskinen! Rengör dammfiltret med jämna mellanrum: ta ur och blås rent det med tryckluft. 10.1 Nätdrivna maskiner: - Överbelastningsskydd: arbetsvarvtalet sjunker KRAFTIGT. För hög motortemperatur! Kör maskinen på tomgång tills den har svalnat. - Överbelastningsskydd: arbetsvarvtalet sjunker NÅGOT. Maskinen är överbelastad. Fortsätt arbeta, men med reducerad belastning. - Metabo S-automatic säkerhetsavstängning: Maskinen STÄNGS AV av sig själv. Maskinen slår av vid strömspikar (t.ex. om skivan nyper eller du får ett kast). Stäng av maskinen med skjutreg- laget (8). Starta igen och fortsätt jobba som vanligt. Försök undvika att maskinen nyper. Se kapitel 4.2. - Återstartspärr: maskinen går inte. Återstart- spärren har löst ut. Om du sätter i kontakten när maskinen är på eller får tillbaka strömmen efter strömavbrott, så går inte maskinen igång. Slå av och på maskinen igen. 10.2 Batteridrivna maskiner: - Elektronikindikeringen (12) tänds och arbets- varvtalet sjunker. Temperaturen är för hög! Låt maskinen gå på tomgång tills indikeringen för elsignal slocknar. - Elektronikindikeringen (12) blinkar och maskinen startar inte. Återstartspärren har löst ut. Om du sätter i batteriet medan maskinen är på, kan inte maskinen starta. Slå av och på maskinen igen. Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Se sid. 4. Använd bara tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i bruksanvisningen. A Sprängskydd för kapning Avsett för arbeten med kapskivor, diamantkap- skivor. Sätt på enligt beskrivning för ”Sprängskydd för slip- ning” (kap. 6.4). B Handskydd för sandpappersslipning, stål- borstning Avsett för arbeten med stöd-, sliprondeller, stålbor- star. Fäst handskyddet under stödhandtaget. C Laddare D Batterier Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i tillbehörskatalogen. Endast behörig elektriker får reparera elverktyg! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdamm kan innehålla farliga ämnen: släng det inte i hushållssoporna utan lämna det som miljöfar- ligt avfall på miljöstation. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Specialanvisning för sladdlösa maskiner: Batterier får aldrig avyttras med hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterierna i vatten! Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utveck- lingen. U = Batterispänning Dmax = verktygens maximala diameter tmax,1 = max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder spänn- mutter (18) tmax,2 = max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder Quick- spännmutter (2) tmax,3 = navrondell/kapskiva: max. tillåten verktygstjocklek M = Spindelgänga l = Slipspindellängd n* = Varvtal obelastad (maxvarvtal) P1 = Märkeffekt P2 = Uteffekt 9. Rengöring 10. Åtgärda fel 11. Tillbehör 12. Reparationer 13. Miljöskydd 14. Tekniska data
Sida: 7
SVENSKA sv 66 m = Vikt med minsta batteriet/vikt utan nätkabel Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Likström Angivna tekniska data ligger inom toleranserna (enligt respektive gällande standard). *Elektromagnetiska störningar: Yttre elektromagnetiska störningar kan i vissa extremfall ge övergående varvtalssvängningar eller påverka återstartspärren. Slå i så fall av och på maskinen igen. Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verkty- gets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och peri- oder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för använ- daren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, SG = Vibrationsemissionsvärde (ytslipning) ah, DS = Vibrationsemissionsvärde (slipning med sliprondell) Kh,SG/DS = Onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = Osäkerhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo WPF 18 LTX 125 Quick IK men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo WPF 18 LTX 125 Quick IK. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo WPF 18 LTX 125 Quick IK så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo WPF 18 LTX 125 Quick IK

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo WPF 18 LTX 125 Quick IK nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Slipmaskiner
  • Modell/namn: WPF 18 LTX 125 Quick IK
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Ukrainare, Slovenska, Kroatiska, Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska