WPB 36-18 LTX BL 230

Metabo WPB 36-18 LTX BL 230 manual

WPB 36-18 LTX BL 230

Manual för Metabo WPB 36-18 LTX BL 230 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 116 sidor.

Sida: 1
www.metabo.com Made in Germany de Originalbetriebsanleitung 5 en Original operating instructions 12 fr Instructions d’utilisation originales 19 nl Originele gebruiksaanwijzing 27 it Manuale d’uso originale 34 es Manual de instrucciones original 42 pt Manual de instruções original 50 sv Original bruksanvisning 57 fi Alkuperäiskäyttöohje 63 no Original bruksanvisning 70 da Original brugsvejledning 77 pl Oryginalna instrukcja obsługi 84 el Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας 92 hu Eredeti használati utasítás 100 ru Оригинальное руководство по эксплуатации 107 WPB 36 LTX BL 230 WPB 36-18 LTX BL 230
Sida: 2
SVENSKA sv 57 Original bruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att: Den här batteridriva vinkelslipen med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Den sladdlösa vinkelslipen är med Metabo originaltillbehör avsedd för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning av metall, betong, sten och liknande material utan vatten. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen medföljer elverktyget. 4.1 Allmänna säkerhetsanvisningar för slipning, sandpappersslipning, stålbortsning och kapning: a) Elverktyget är avsett att användas för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning. Följ alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och all information som följer med maskinen. Om anvisningarna inte följs finns risk för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. b) Elverktyget är inte avsett för polering. Använder du maskinen till sådant som den inte är avsedd för utsätter du dig själv och andra för fara och risk för personskador. c) Använd bara tillbehör som är avsedda för elverktyget och rekommenderas av tillverkaren. Att tillbehöret kan fästas på elverktyget är ingen garanti för att verktyget fungerar säkert. d) Verktygets tillåtna varvtal ska vara minst lika högt som maxvarvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som roterar med för högt varvtal kan gå sönder och delar kan flyga omkring. e) Verktygets ytterdiameter och tjocklek ska motsvara elverktygets specifikationer. Verktyg med fel dimensioner går inte att skydda eller kontrollera tillräckligt. f) Verktyg och gänga ska passa exakt på elverktygets slipspindel. På flänsfästa verktyg ska gängfästet passa flänsformen exakt. Delar som inte passar exakt på fästet orsakar obalans, kraftiga vibrationer och kan få användaren att tappa kontrollen. g) Använd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera verktygen före användning, t.ex. så att slipskivor inte är uppfläkta eller spräckta, sliprondeller inte är spräckta, slitna eller utnötta, stålborstar inte har lös eller avbruten tråd. Tappar du maskin och verktyg, ska du kontrollera om något är skadat och sätt i så fall på ett helt verktyg. När du kontrollerat verktyget och satt i det, se till att du själv och andra runtomkring inte är inom räckhåll för roterande delar och kör maskinen på maxvarvtal i en minut. Skadade verktyg går oftast sönder vid testet. h) Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på tillämpningen, använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om det behövs, använd dammask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot grader och avverkat material. Skydda ögonen mot kringflygande skräp som uppstår vid användningsområdena. Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera bort det damm som bildas vid användning. Om du blir exponerad för buller, kan du få hörselskador. i) Se till att andra i närheten är på säkert avstånd från arbetsområdet. Den som är inom arbetsområdet ska bära personlig skyddsutrustning. Delar av arbetsstycken eller trasiga verktyg kan slungas iväg och orsaka personskador utanför det aktuella arbetsområdet. j) Håll endast maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. k) Se till så att sladden inte kommer nära roterande delar. Tappar du kontrollen över maskinen kan sladden kapas eller snos in så att din hand eller arm dras in i roterande delar. I) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän roterande delar stannat helt. Roterande delar kan komma i kontakt med underlaget, så att du tappar kontrollen över elverktyget. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 58 m) Elverktyget får aldrig vara igång när du bär det. Kommer roterande delar i kontakt med klädesplagg kan de haka fast och borra in sig i kroppen. n) Rengör ventilationsöppningarna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten suger in damm i huset, för mycket avlagringar av metalldamm kan ge elstötar. o) Använd inte elverktyg i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet. p) Använd aldrig verktyg som kräver skärvätska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge elstötar. 4.2 Kast och motsvarande säkerhetsanvisningar Kast är en plötslig reaktion på grund av att roterande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. en slipskiva, sliprondell, stålborste. Ihakningen eller nypet ger den roterande delen ett abrupt stopp. Det slungar elverktyget okontrollerat mot verktygets rotationsriktning vid blockeringen. Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller nyper i arbetsstycket, kan slipskivskanten som sitter fast spräcka slipskivan eller ge ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller från användaren, allt beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det kan även leda till skivsprängning. Ett kast beror helt och hållet på felaktig användning av elverktyget. Det kan förhindras med hjälp av försiktighetsåtgärderna nedan. a) Håll fast elverktyget ordentligt och ha en kroppsställning som gör att du kan parera kastrekylen med armarna. Använd alltid stödhandtaget när det är på, så att du får så bra kontroll som möjligt över kast och reaktioner vid drift. Med rätt åtgärder kan du som användare få kontroll över kastrekyler och motriktade krafter. b) Håll aldrig handen nära roterande delar. Verktyget kan röra sig över handen om du får ett kast. c) Man får inte befinna sig i det område där elverktyget kan förskjutas vid ett slag. Vid ett slag drivs elverktyget i riktning mot slipskivans rörelse på platsen för blockeringen. d) Var extra försiktig i närheten av hörn, skarpa kanter osv. Se till så att verktyget inte studsar mot arbetsstycket och nyper. Roterande delar har lätt att nypa om de studsar vid hörn och skarpa kanter. Det kan få dig att tappa kontrollen eller ge kast. e) Använd aldrig sågkedjor eller tandade sågklingor. Sådana verktyg ger ofta kast eller får dig att tappa kontrollen över elverktyget. 4.3 Särskilda säkerhetsanvisningar för slipning och kapning: a) Använd bara sprängskydd och slipskivor som är godkända för elverktyget. Slipskivor som inte är avsedda för elverktyget går inte att skärma av tillräckligt och ger osäkert skydd. b) Försänkta slipskivor ska vara monterade så att slipytan ligger under kanten på sprängskyddet. Felmonterad slipskiva som sticker ut över sprängskyddskanten går inte att skärma av ordentligt. c) Sprängskyddet måste angöras på ett säkert sätt på elverktyget och vara inställt på högsta säkerhet så att så liten del som möjligt av slipskivan är öppen mot användaren. Sprängskyddet hjälper till att skydda dig mot lösa fragment, mot kontakt med slipskivan och mot gnistor som kan antända dina kläder. d) Slipskivorna är bara gjorda för avsedd användning. t.ex.: slipa aldrig sidoytor med en kapskiva. Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivkanten. Sidokrafter på en sån slipskiva kan ge skivbrott. e) Använd alltid oskadade flänsar med rätt dimension och form för den skiva som du ska använda. Rätt fläns skyddar slipskivan och minskar risken för skivbrott. Flänsar till kapskivor skiljer sig från flänsar till andra slipskivor. f) Använd aldrig nötta slipskivor från större elverktyg. Större elverktygs slipskivor är inte gjorda för lika höga varvtal som mindre elverktygs och kan spricka. 4.4 Andra särskilda säkerhetsanvisningar för kapning: a) Se till så att kapskivan inte nyper eller får för stor tryckkraft. Gör inte för djupa kap. Överbelastar du kapskivan ökar belastningen och risken för att skivan blir stukad eller nyper, vilket kan ge kast eller skivbrott. b) Undvik området framför och bakom kapskivan. När du för kapskivan ifrån dig i arbetsstycket kan ett kast slunga elverktyget och den roterande skivan rakt emot dig. c) Om skivan nyper eller om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla tills skivan stannat helt. Försök aldrig dra loss kapskivan ur skåran när skivan roterar, det kan ge ett kast. Hitta och åtgärda orsaken till att skivan nöp. d) Slå inte på elverktyget när det sitter i arbetsstycket. Låt kapskivan varva upp till max. varvtal innan du försiktigt fortsätter kapningen. Annars kan skivan haka i, hoppa ur arbetsstycket eller ge ett kast. e) Palla upp plattor eller stora arbetsstycken, så minskar risken för kast på grund av att kapskivan nyper. Stora arbetsstycken kan böja sig av sin egen vikt. Palla upp arbetsstycket på båda sidor, både vid kapstället och kanten. f) Var extra försiktig när du ”instickskapar” i befintliga väggar eller andra ställen utan insyn. Kapskivan kan vid insticket orsaka kast vid kapning genom gas-, vatten- eller elledningar eller andra föremål.
Sida: 4
SVENSKA sv 59 4.5 Särskilda säkerhetsanvisningar för sandpappersslipning: a) Använd inte överdimensionerade slippapper, utan följ tillverkarens anvisningar om slippappersmått. Slippapper som sticker utanför sliprondellen kan ge personskador, få rondellen att nypa, riva sönder slippappret eller ge kast. 4.6 Särskilda säkerhetsanvisningar för arbete med stålborste: a) Tänk på att stålborsten tappar borst även vid normal användning. Överbelasta inte borsten med för stor tryckkraft. Ivägslungade borst kan lätt tränga igenom tunna kläder och/eller in i huden. b) Om sprängskydd rekommenderas, så är det i syfte att förhindra att du kommer i kontakt med stålborsten. Skiv- och koppborstar får större diameter av tryck- och centrifugalkrafterna. 4.7 Övriga säkerhetsanvisningar: VARNING! – Använd alltid skyddsglasögon. Använd elastiska mellanlägg om de följer med som en nödvändig del av slipmediet. Följ verktygs- och tillbehörstillverkarens anvisningar! Skydda slipskivorna mot fett och slag! Slipskivor skall förvaras och hanteras försiktigt enligt tillverkarens anvisningar. Använd aldrig kapslipskivor till grovbearbetning! Kapslipskivor tål inte tryck i sidled. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Palla upp stora arbetsstycken ordentligt. Använder du verktyg med gängfäste får spindeländen inte gå i botten på slipverktyget. Se till så att gängningen i verktyget är tillräckligt lång, så att hela spindeln får plats. Verktygsgängningen måste passa spindelgängan. Spindellängd och - gänga, se sid. 2 och kap. 15. Tekniska data. Se till så att ventilationsöppningarna är öppna vid arbete i dammig miljö. Ta bort damm när det behövs, men ta först ur batteriet (använd inte metallföremål) och försök att inte skada delarna inuti. Skadade, ej runda eller vibrerande verktyg får ej användas. Försök att inte skada gas-, vatten- och elledningar samt bärande väggar. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Byt ut skadat eller sprucket sprängskydd. Använd aldrig maskinen med trasigt sprängskydd. Fäst små arbetsstycken. Spänn t.ex. fast dem i skruvstäd. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, trädskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör för specialarbeten (se kapitel 12.) så hamnar en mindre mängd partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot lagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. 4.8 Säkerhetsanvisningar till batteriet: Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Ta ut batterierna ur maskinen före transport. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter.
Sida: 5
SVENSKA sv 60 Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sida 2. 1 Stödfläns 2 Spindel 3 Spindellåsknapp 4 Elektronikindikering 5 Laddindikeringsknapp 6 Ladd- och signalindikering 7 Stödhandtag/vibrationsdämpat stödhandtag 8 Sprängskydd 9 Spännmutter 10 Spännyckel 11 Knapp för att lossa batteriet 12 Batteri 13 Spärr (mot oavsiktlig tillkoppling) 14 Strömbrytare (PÅ/AV) 15 Huvudhandtag 16 Knapp (för att vrida huvudhandtaget) 17 Spännlås (för justering av sprängskydd utan verktyg) 18 Skruv (spännkraftsinställning på spännet) 6.1 Sätta på stödhandtaget Arbeta bara med påsatt stödhandtag (7)! Dra åt stödhandtaget ordentligt för hand i vänster- , mitt- eller högergängan (om det behövs). 6.2 Sätta på sprängskyddet Använd rätt sprängskydd till slipmedlet för din egen säkerhets skull! Se även kapitlet 12. Tillbehör! Sprängskydd för slipning Avsett för arbeten med navrondeller, lamellslipskivor, diamantkapskivor. Se sidan 2, bild F. - Öppna spännet (17). Sätt på sprängskyddet (8) i markerat läge. - Vrid sprängskyddet så att den skyddade delen pekar mot användaren. - Stäng spännet. - Öka spännkraften i spännet genom att dra åt skruven (18) (när spännet är öppet), om det behövs. Använd endast verktyg som sticker ut minst 3,4 mm utanför sprängskyddet . 6.3Vridbart huvudhandtag Jobba alltid med fasthakat huvudhandtag (15). Se sid. 2, bild C. - Tryck på knappen (16). - Huvudhandtaget (15) går nu att vrida 90° åt båda håll och haka fast. - Kontrollera att det sitter ordentligt: huvudhandtaget ska ha hakat fast och inte gå att vrida (15). 6.4 Batteri Ladda batteriet (12) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Litiumjonbatterier ”Li-Power, LiHD” har en effekt- och signalindikering (6): - Tryck på knappen (5), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. WPB 36–18 ...: - Använd alltid två påskjutningsbara 18-volts Metabo-batterier. - Rekommenderad effekt 4,0 Ah och högre. - Vi rekommenderar användning av batterier med samma detaljnummer. - Det är tillåtet att använda batterier med olika effekt (Ah). I sådana fall avgörs användningstiden av batteriet med den lägre effekten (Ah). 6.5 Ta av, sätta på batteriet Se sid. 2, bild A. Ta av: Tryck på knappen för upplåsning av batteriet (11) och dra bort batteriet (12). Montering: Skjut på batteriet (12) tills det snäpper fast. Före alla omriggningsarbeten: Ta ut batterierna ur maskinen. Maskinen ska vara av och spindeln ska ha stannat. Vid arbeten med kapskivor måste du av säkerhetsskäl använda kapsprängskydd (se kap 12. Tillbehör). 7.1 Låsa spindeln - Tryck in spindellåsningsknappen (3) och vrid spindeln (2) för hand tills det hörs att spindellåsningsknappen hakar fast. 7.2 Sätta på slipskivan Se sid. 2, bild D. - Sätt på stödflänsen (1) på spindeln. Den sitter rätt när det inte går att vrida på den på spindeln. - Lägg slipskivan på stödflänsen (1). Slipskivan ska ligga an jämnt mot stödflänsen. 5. Översikt 6. Driftstart 7. Sätta på slipskivan
Sida: 6
SVENSKA sv 61 7.3 Installera/ta av tvåhålsmutter Installera tvåhålsmutter (9): Tvåhålsmuttern har 2 olika sidor. Så här skruvar du på tvåhålsmuttern på spindeln: Se sid. 2, bild E. - X) På tunna slipskivor: förhöjningen på tvåhålsmuttern (9) ska peka uppåt så att den tunna slipskivan kan spännas fast säkert. X) På tjocka slipskivor: Tvåhålsmutterns fläns (9) pekar nedåt så att tvåhålsmuttern kan förankras säkert i spindeln. - Spärra spindeln. Dra åt tvåhålsmuttern (9) medurs med spännyckeln (10). minst 20 Nm! - Obs! I stället för att fästa tvåhålsmuttern med tvåhålsnyckeln (10) kan tvåhålsmuttern (9) dras åt på följande sätt: Spärra spindeln. Skruva fast tvåhålsmuttern (9) ordentligt för hand. Fatta tag i sliprondellens kant och dra åt rondellen minst 1/2 varv medurs för hand. Lossa tvåhålsmuttern: - Spindellåsning (se kapitel 7.1). Skruva av tvåhålsmuttern (9) moturs med spännyckeln (10). Hantera alltid maskinen med två händer! Slå på maskinen först, lägg sedan an verktyget mot arbetsstycket. Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av maskinen när du tar ur batteriet. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Undvik att maskinen virvlar upp eller suger in damm eller spån. När du slår av maskinen, lägg inte ifrån dig den förrän motorn stannat. Se sid. 2, bild B. Starta maskinen: Slå PÅ: skjut spärren (13) i pilens riktning och tryck sedan på strömbrytaren (14). Stopp: Lossa strömbrytarspärren (14). 8.1 Arbetsanvisningar Slipa: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Grovslipning: Du får bäst slutresultat om du jobbar med ställvinklar på 30°-40°. Kapslipning: Jobbaalltid mot rotationsriktningen vid kapning (se bild). Annars finns det risk att maskinen hoppar ut okontrollerat ur skåran. Jobba med lagom matning som är anpassad till materialet du bearbetar. Kanta inte, tryck inte, sväng inte. Sandpappersslipning: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Arbeta med stålborstar: Tryck lagom hårt på maskinen. Knapp (16) för inställning av handtag: Emellanåt behöver man suga ut knappen eller blåsa ur den med torr luft (när den är intryckt, i huvudhandtagets alla 3 lägen). Koppla först elverktyget från strömmen och bär skyddsglasögon och andningsmask. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Ta ut batterierna ur maskinen före transport. Elektronikindikeringen (4) tänds och arbetsvarvtalet sjunker. Temperaturen är för hög! Låt maskinen gå på tomgång tills indikeringen för elsignal slocknar. Elektronikindikeringen (4) blinkar snabbt och maskinen startar inte. Återstartspärren har löst ut. Sätter du i batteriet när maskinen är på, så går inte maskinen igång. Slå av och på maskinen igen. Elektronikindikeringen (4) blinkar och maskinen går inte. Tryck på knappen (5), så ger LED-lamporna laddindikering. Om batteriet är tomt måste det laddas igen. Elektrisk säkerhetsspärr: Elektronikindikeringen (4) blinkar och maskinen STÄNGDES AV automatiskt. Maskinen slår av vid strömspikar (t.ex. om skivan nyper eller du får ett kast). Stäng av maskinen. Slå på igen och fortsätt att jobba som vanligt. Försök att undvika att maskinen nyper. Se kapitlet 4.2. Använd endast original-Metabo-batterier och Metabo-tillbehör. Se sidan 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast 8. Användning 9. Rengöring 10. Transport 11. Åtgärder vid fel 12. Tillbehör
Sida: 7
SVENSKA sv 62 ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Se sidan 4. A Laddningsaggregat B Batteri C Navrondell (Arbeta alltid med sprängskyddet på) D Lamellslipskiva (Arbeta alltid med sprängskyddet på) E Kapsprängskydd F Kapslipskiva (Arbeta alltid med kapsprängskyddet på) G Diamnatkapslipskiva (Arbeta alltid med kapsprängskyddet på) H Handskydd (Sitter infäst under stödhandtaget.) I Förlängningsdel (När du arbetar med stödrondell. Ökar avståndet mellan spindel och stödrondell med ca 35 mm) J Stödrondell för fiberslipskivor (Sätt på med den medföljande stödrondellmuttern.) (Arbeta bara med påsatt handskydd.) K Fibersliprondell (Arbeta med påsatt handskydd.) L Stålborstar (Arbeta bara med påsatt handskydd.) M Spännmutter (9) Det fullständiga tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdamm kan innehålla farliga ämnen: Släng det inte i hushållssoporna utan lämna det som miljöfarligt avfall på miljöstation. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Släng aldrig batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller förbrukade batterier till Metabos återförsäljare! Kasta inte batterierna i vattnet! Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad natio- nell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljö- vänlig återvinning. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna finns på sida 2. Förbehåll för tekniska ändringar. U =Batterispänning Dmax =Verktygets maxdiameter tmax,1 =Max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder spännmutter (9) tmax,3 =Navrondell/kapskiva: Max. tillåten verktygstjocklek M =Spindelgänga l =Slipspindellängd n =Tomgångsvarvtal (maxvarvtal) P1 =Nominell effektförbrukning P2 =Avgiven effekt m =Vikt (med minsta batteriet) Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Likström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, SG = Vibrationsemissionsvärde (ytslipning) ah, DS = Vibrationsemissionsvärde (slipning med sliprondell) Kh,SG/DS = Onoggrannhet (vibration) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycknivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = Onoggrannhet När arbete utförs överskrids ljudnivån ibland med 80 dB(A). Använd hörselskydd! 13. Reparation 14. Miljöskydd 15. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo WPB 36-18 LTX BL 230 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo WPB 36-18 LTX BL 230. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo WPB 36-18 LTX BL 230 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo WPB 36-18 LTX BL 230

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo WPB 36-18 LTX BL 230 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Vinkelslipar
  • Modell/namn: WPB 36-18 LTX BL 230
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Slovenska