Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK manual

Manual för Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK på Holländsk. Denna PDF-handbok har 108 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 53 Bruksanvisning i original Vi försäkrar och tar ansvar för att: Den här batteridriva vinkelslipen med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Den batteridrivna vinkelslipmaskinen är med Metabo originaltillbehör avsedd för slipning med slipskålar på metall och liknande material utan vatten. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förebyggande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen för att förebygga personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om säkerhetsanvisningar och anvisningar inte beaktas kan det leda till elstöt, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen medföljer elverktyget. 4.1 Säkerhetsanvisningar för slipning med slipskålar: a) Elverktyget är avsett att användas för slipning. Följ alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och all information som följer med maskinen. Om anvisningarna inte följs finns risk för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. b) Elverktyget är inte avsett för polering, sandpappersslioning, stålborstning eller kapning. Använder du maskinen till sådant som den inte är avsedd för utsätter du dig själv och andra för fara och risk för personskador. c) Använd bara tillbehör som är avsedda för elverktyget och rekommenderas av tillverkaren. Att tillbehöret kan fästas på elverktyget är ingen garanti för att verktyget fungerar säkert. d) Verktygets tillåtna varvtal ska vara minst lika högt som maxvarvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som roterar med för högt varvtal kan gå sönder och delar kan flyga omkring. e) Verktygets ytterdiameter och tjocklek ska motsvara elverktygets specifikationer. Verktyg med fel dimensioner går inte att skydda eller kontrollera tillräckligt. f) Verktyg och gänga ska passa exakt på elverktygets slipspindel. På flänsfästa verktyg ska gängfästet passa flänsformen exakt. Delar som inte passar exakt på fästet orsakar obalans, kraftiga vibrationer och kan få användaren att tappa kontrollen. g) Använd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera verktygen före användning, t.ex. så att slipskivor inte är uppfläkta eller spräckta, sliprondeller inte är spräckta, slitna eller utnötta, stålborstar inte har lös eller avbruten tråd. Tappar du maskin och verktyg, ska du kontrollera om något är skadat och sätt i så fall på ett helt verktyg. När du kontrollerat verktyget och satt i det, ser du till att du själv och andra runtomkring inte är inom räckhåll för roterande delar och att maskinen körs på max. varvtal under en minut. Skadade verktyg går oftast sönder vid testet. h) Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på tillämpningen, använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om det behövs, använd dammask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot grader och avverkat material. Skydda ögonen mot kringflygande skräp som uppstår vid användningsområdena. Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera bort det damm som bildas vid användning. Om du blir exponerad för buller, kan du få hörselskador. i) Se till att andra i närheten är på säkert avstånd från arbetsområdet. Den som är inom arbetsområdet ska bära personlig skyddsutrustning. Delar av arbetsstycken eller trasiga verktyg kan slungas iväg och orsaka personskador utanför det aktuella arbetsområdet. j) Håll endast maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. k) Se till så att sladden inte kommer nära roterande delar. Tappar du kontrollen över maskinen kan sladden kapas eller snos in så att din hand eller arm dras in i roterande delar. I) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän roterande delar stannat helt. Roterande delar kan komma i kontakt med underlaget, så att du tappar kontrollen över elverktyget. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 54 m) Elverktyget får aldrig vara igång när du bär det. Kommer roterande delar i kontakt med klädesplagg kan de haka fast och borra in sig i kroppen. n) Rengör ventilationsöppningarna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten suger in damm i huset, för mycket avlagringar av metalldamm kan ge elstötar. o) Använd inte elverktyg i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet. p) Använd aldrig verktyg som kräver skärvätska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge elstötar. 4.2 Kast och motsvarande säkerhetsanvisningar Kast är en plötslig reaktion på grund av att roterande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. en slipskiva, sliprondell, stålborste. Ihakningen eller nypet ger den roterande delen ett abrupt stopp. Det slungar elverktyget okontrollerat mot verktygets rotationsriktning vid blockeringen. Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller nyper i arbetsstycket, kan slipskivskanten som sitter fast spräcka slipskivan eller ge ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller från användaren, allt beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det kan även leda till skivsprängning. Ett kast beror helt och hållet på felaktig användning av elverktyget. Det kan förhindras med hjälp av försiktighetsåtgärderna nedan. a) Håll fast elverktyget ordentligt och ha en kroppsställning som gör att du kan parera kastrekylen med armarna. Använd alltid stödhandtaget när det är på, så att du får så bra kontroll som möjligt över kast och reaktioner vid drift. Med rätt åtgärder kan du som användare få kontroll över kastrekyler och motriktade krafter. b) Håll aldrig handen nära roterande delar. Verktyget kan röra sig över handen om du får ett kast. c) Man får inte befinna sig i det område där elverktyget kan förskjutas vid ett slag. Vid ett slag drivs elverktyget i riktning mot slipskivans rörelse på platsen för blockeringen. d) Var extra försiktig i närheten av hörn, skarpa kanter osv. Se till så att verktyget inte studsar mot arbetsstycket och nyper. Roterande delar har lätt att nypa om de studsar vid hörn och skarpa kanter. Det kan få dig att tappa kontrollen eller ge kast. e) Använd aldrig sågkedjor eller tandade sågklingor. Sådana verktyg ger ofta kast eller får dig att tappa kontrollen över elverktyget. 4.3 Särskilda säkerhetsanvisningar för slipning och kapning: a) Använd bara sprängskydd och slipskivor som är godkända för elverktyget. Slipskivor som inte är avsedda för elverktyget går inte att skärma av tillräckligt och ger osäkert skydd. b) Försänkta slipskivor ska vara monterade så att slipytan ligger under kanten på sprängskyddet. Felmonterad slipskiva som sticker ut över sprängskyddskanten går inte att skärma av ordentligt. c) Sprängskyddet måste angöras på ett säkert sätt på elverktyget och vara inställt på högsta säkerhet så att så liten del som möjligt av slipskivan är öppen mot användaren. Sprängskyddet hjälper till att skydda dig mot lösa fragment, mot kontakt med slipskivan och mot gnistor som kan antända dina kläder. d) Slipskivorna är bara gjorda för avsedd användning. t.ex.: slipa aldrig sidoytor med en kapskiva. Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivkanten. Sidokrafter på en sån slipskiva kan ge skivbrott. e) Använd alltid oskadade flänsar med rätt dimension och form för den skiva som du ska använda. Rätt fläns skyddar slipskivan och minskar risken för skivbrott. Flänsar till kapskivor skiljer sig från flänsar till andra slipskivor. f) Använd aldrig nötta slipskivor från större elverktyg. Större elverktygs slipskivor är inte gjorda för lika höga varvtal som mindre elverktygs och kan spricka. 4.4 Övriga säkerhetsanvisningar: VARNING! – Använd alltid skyddsglasögon. Kontrollera om handtagets isolering är skadad före användning. Använd aldrig skadade stödhandtag! Använd elastiska mellanlägg om de följer med som en nödvändig del av slipmediet. Följ verktygs- och tillbehörstillverkarens anvisningar! Skydda slipskivorna mot fett och slag! Förvara och hantera slipskålar helt enligt tillverkarens anvisningar. Använd inte maskinen med kapskivor eller navrondeller. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Palla upp stora arbetsstycken ordentligt. Använder du verktyg med gängfäste får spindeländen inte gå i botten på slipverktyget. Se till så att gängningen i verktyget är tillräckligt lång, så att hela spindeln får plats. Verktygsgängningen måste passa spindelgängan. Spindellängd och spindelgänga, se sid. 2 och kap. 15. Tekniska data. Se till att ventilationsöppningarna är öppna vid arbete i dammig miljö. Ta bort damm när det behövs, men ta först ur batteriet (använd inte metallföremål) och försök att inte skada delarna inuti. Skadade, ej runda eller vibrerande verktyg får ej användas. Försök att inte skada gas-, vatten- och elledningar samt bärande väggar. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs.
Sida: 3
SVENSKA sv 55 Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i batteriet. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Byt ut skadat eller sprucket sprängskydd. Använd aldrig maskinen med trasigt sprängskydd. Fäst små arbetsstycken. Spänn t.ex. fast dem i skruvstäd. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, trädskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör för specialarbeten (se kapitel 12.) så hamnar en mindre mängd partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. 4.5 Säkerhetsanvisningar till batteriet: Skydda batterierna mot fukt! Skydda batterierna mot brand! Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikliga mängder vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Ta ut batteriet ur maskinen om maskinen är defekt. Ta ut batterierna ur maskinen före transport. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Se sida 2. 1 Stödfläns 2 Spindel 3 Spindellåsknapp 4 Elektronikindikering 5 Laddindikeringsknapp 6 Ladd- och signalindikering 7 Stödhandtag 8 Koppsprängskydd 9 Skruvar för justering av sprängskydd 10 Spännmutter 11 Tappnyckel 12 Knapp för att lossa batteriet 13 Batteri 14 Spärr (mot oavsiktlig tillkoppling) 15 Strömbrytare (PÅ/AV) 16 Huvudhandtag 17 Knapp (för att vrida huvudhandtaget) 18 Skruvar för montering av sprängskydd 6.1 Sätta på stödhandtag Arbeta bara med påsatt stödhandtag (7)! Skruva fast stödhandtaget med skruven och fjäderbrickan i det vänstra eller högra gänghålet (efter behov) med hjälp av en insexnyckel. 6.2 Sätta på sprängskyddet Använd rätt sprängskydd till slipmedlet för din egen säkerhets skull! Se även kapitlet 12. Tillbehör! Sprängskydd för slipning Avsett för arbeten med slipskålar. Se sid. 2, bild E. - Lossa på skruvarna (18). - Sätt på sprängskyddet (8) i markerat läge. - Dra åt skruvarna (18) ordentligt. Sprängskyddet lossas i omvänd ordning. 5. Översikt 6. Driftstart
Sida: 4
SVENSKA sv 56 6.3 Ställa in sprängskyddet Ställ in sprängskyddet så att slipskålen sticker ut högst 3 mm. -Lossa skruvarna (9) -Skjut sprängskyddet (8) nedåt tills slipskålen sticker ut högst 3 mm från sprängskyddet. -Dra åt skruvarna (9). 6.4 Vridbart huvudhandtag Jobba alltid med fasthakat huvudhandtag (16). Se sid. 2, bild C. - Tryck på knappen (17). - Huvudhandtaget (16) går nu att vrida 90° åt båda håll och haka fast. - Kontrollera att det sitter ordentligt: huvudhandtaget ska ha hakat fast och inte gå att vrida (16). 6.5 Batteri Ladda batteriet (13) före användning. Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Litiumjonbatterier ”Li-Power, LiHD” har en effekt- och signalindikering (6): - Tryck på knappen (5), så ger LED-lamporna laddindikering. - Om en LED-lampa blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. WPB 36–18 ...: - Använd alltid två påskjutningsbara 18-volts Metabo-batterier. - Rekommenderad effekt 4,0 Ah och högre. - Vi rekommenderar användning av batterier med samma detaljnummer. - Det är tillåtet att använda batterier med olika effekt (Ah). I sådana fall avgörs användningstiden av batteriet med den lägre effekten (Ah). 6.6 Ta av, sätta på batteriet Se sid. 2, bild A. Ta av: Tryck på knappen för upplåsning av batteriet (12) och dra bort batteriet (13). Montering: Skjut på batteriet (13) tills det snäpper fast. Före alla omriggningsarbeten: Ta ut batterierna ur maskinen. Maskinen ska vara av och spindeln ska ha stannat. Vid arbeten med kapskivor måste du av säkerhetsskäl använda kapsprängskydd (se kap 12. Tillbehör). 7.1 Låsa spindeln - Tryck in spindellåsningsknappen (3) och vrid spindeln (2) för hand tills det hörs att spindellåsningsknappen hakar fast. 7.2 Sätta/skruva fast slipskålen Se sid. 2, bild D. - Sätt på stödflänsen (1) på spindeln. Den sitter rätt när det inte går att vrida på den på spindeln. - Lägg slipskålen på stödflänsen (1). Slipskålen ska ligga an jämnt mot stödflänsen. - Skruva fast slipskålar med gänginsats. 7.3 Fixera/lossa tvåhålsmutter eller slipskål med gänginsats Fixera tvåhålsmutter (10)/slipskål med gänginsats: Tvåhålsmuttern har 2 olika sidor. Så här skruvar du på tvåhålsmuttern på spindeln: Se sid. 2, bild D. - förhöjningen på tvåhålsmuttern (10) ska peka nedåt så att tvåhålsmuttern sitter säkert på spindeln. - Spärra spindeln. Dra åt tvåhålsmuttern (10)/ slipskålen med gänginsats medurs med tappnyckeln (11). min. 20 Nm! - Obs! I stället för att fästa tvåhålsmuttern med tvåhålsnyckeln (11) kan tvåhålsmuttern (10) dras åt på följande sätt: Spärra spindeln. Skruva fast tvåhålsmutter (10)/ slipskålen med gänginsatsen för hand. Fatta tag i slipskålens kant och dra åt slipskålen minst 1/2 varv medurs för hand. Lossa tvåhålsmutter (10)/slipskål med gänginsats: - Spindellåsning (se kapitel 7.1). Skruva av tvåhålsmuttern (10)/slipskålen med gänginsats moturs med tappnyckeln (11). Hantera alltid maskinen med två händer. Slå på maskinen först, lägg sedan an verktyget mot arbetsstycket. Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av maskinen när du tar ur batteriet. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Undvik att maskinen virvlar upp eller suger in damm eller spån. När du slår av maskinen, lägg inte ifrån dig den förrän motorn stannat. Se sid. 2, bild B. Starta maskinen: Slå PÅ: skjut spärren (14) i pilens riktning och tryck sedan på strömbrytaren (15). Stopp: Lossa strömbrytarspärren (15). 7. Montera slipskålen =< 3 mm 8. Användning
Sida: 5
SVENSKA sv 57 8.1 Arbetsanvisningar Slipa: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Grovslipning: Du får bäst slutresultat om du jobbar med ställvinklar på 30°-40°. Knapp (17) för inställning av handtag: Emellanåt behöver man suga ut knappen eller blåsa ur den med torr luft (när den är intryckt, i huvudhandtagets alla 3 lägen). Koppla först elverktyget från strömmen och bär skyddsglasögon och andningsmask. Transport av litiumjonbatterier: Frakt av litiumjonbatterier klassas som farligt gods (UN 3480 och UN 3481). Fraktdokumenten för litiumjonbatterier ska uppfylla gällande föreskrifter. Kontakta eventuellt transportföretaget. Det finns certifierat förpackningsmaterial att få hos Metabo. Skicka endast batterier om kåpan är oskadd och det inte sipprar ut någon vätska. Ta ut batteriet ur maskinen för att skicka det. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Ta ut batterierna ur maskinen före transport. Den elektriska signalindikeringen (4) lyser och arbetsvarvtalet sjunker. Temperaturen är för hög! Låt maskinen gå på tomgång tills den elektriska signalindikeringen slocknar. Elektronikindikeringen (4) blinkar snabbt och maskinen startar inte. Återstartspärren har löst ut. Sätter du i batteriet när maskinen är på, så går inte maskinen igång. Slå av och på maskinen igen. Elektronikindikeringen (4) blinkar och maskinen går inte. Tryck på knappen (5), så ger LED-lamporna laddindikering. Om batteriet är tomt måste det laddas igen. Elektrisk säkerhetsspärr: Elektronikindikeringen (4) blinkar och maskinen STÄNGDES AV automatiskt. Maskinen slås av vid strömspikar (t.ex. om skivan nyper eller du får ett kast). Stäng av maskinen. Slå på igen och fortsätt att jobba som vanligt. Försök att undvika att maskinen nyper. Se kapitlet 4.2. Använd endast Metabo-originalbatterier och Metabo-tillbehör. Se sidan 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Se sida 2. A Laddningsaggregat B Batteri C Skyddskåpa D Slipskål (utan gänginsats) E Tappnyckel (krökt - för fixering/lossning av slipskålar med gänginsats eller tvåhålsmuttrar (10) för slipskålar) F Spännmutter (10) Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdamm kan innehålla farliga ämnen: Släng det inte i hushållssoporna utan lämna det som miljöfarligt avfall på miljöstation. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Släng aldrig batterier i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller förbrukade batterier till Metabos återförsäljare! Kasta inte batterierna i vattnet! Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/96/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och dess införlivande i den nationella lagstiftningen ska elek- triska verktyg samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaringar till uppgifterna finns på sida 2. Förbehåll för tekniska ändringar. U =Batterispänning Dmax =Verktygets maxdiameter tmax,1 =max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder tvåhålsmutter (10) max,3 =slipskål: max. tillåten verktygstjocklek M =Spindelgänga l =Slipspindellängd n =Tomgångsvarvtal (maxvarvtal) P1 =Nominell effektförbrukning 9. Rengöring 10. Transport 11. Åtgärder vid fel 12. Tillbehör 13. Reparation 14. Miljöskydd 15. Tekniska specifikationer
Sida: 6
SVENSKA sv 58 P2 =Utgångseffekt m =vikt (med minsta batteriet) Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Likström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, SG = Vibrationsemissionsvärde (ytslipning) ah, DS = Vibrationsemissionsvärde (slipning med sliprondell) Kh,SG/DS = Onoggrannhet (vibration) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = Onoggrannhet När arbete utförs överskrids ljudnivån ibland med 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo WPB 36-18 LTX BL 110 IK nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: WPB 36-18 LTX BL 110 IK
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska