WEQ 1400-125

Metabo WEQ 1400-125 manual

WEQ 1400-125

Manual för Metabo WEQ 1400-125 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 120 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 60 Bruksanvisning i original Vi försäkrar och tar ansvar för att: vinkelslipen med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Vinkelsliparna är med Metabo originaltillbehör avsedda för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning av metall, betong, sten och liknande material utan vatten. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förebyggande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen för att förebygga personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om säkerhetsanvisningar och anvisningar inte beaktas kan det leda till elstöt, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen medföljer elverktyget. 4.1 Säkerhetsanvisningar för både slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning: Användningsområde a) Elverktyget är avsett att användas för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning. Följ alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och all information som följer med maskinen. Om anvisningarna inte följs finns risk för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. b) Elverktyget är inte avsett för polering. Använder du maskinen till sådant som den inte är avsedd för utsätter du dig själv och andra för fara och risk för personskador. c) Använd bara tillbehör som är avsedda för elverktyget och rekommenderas av tillverkaren. Att tillbehöret kan fästas på elverktyget är ingen garanti för att verktyget fungerar säkert. d) Verktygets tillåtna varvtal ska vara minst lika högt som maxvarvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som roterar med för högt varvtal kan gå sönder och delar kan flyga omkring. e) Verktygets ytterdiameter och tjocklek ska motsvara elverktygets specifikationer. Verktyg med fel dimensioner går inte att skydda eller kontrollera tillräckligt. f) Verktyg och gänga ska passa exakt på elverktygets slipspindel. På flänsfästa verktyg ska gängfästet passa flänsformen exakt. Delar som inte passar exakt på fästet orsakar obalans, kraftiga vibrationer och kan få användaren att tappa kontrollen. g) Använd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera verktygen före användning, t.ex. så att slipskivor inte är uppfläkta eller spräckta, sliprondeller inte är spräckta, slitna eller utnötta, stålborstar inte har lös eller avbruten tråd. Tappar du maskin och verktyg, ska du kontrollera om något är skadat och sätt i så fall på ett helt verktyg. När du kontrollerat verktyget och satt i det, ser du till att du själv och andra runtomkring inte är inom räckhåll för roterande delar och att maskinen körs på max. varvtal under en minut. Skadade verktyg går oftast sönder vid testet. h) Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på tillämpningen, använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om det behövs, använd dammask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot grader och avverkat material. Skydda ögonen mot kringflygande skräp som uppstår vid användningsområdena. Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera bort det damm som bildas vid användning. Om du blir exponerad för buller, kan du få hörselskador. i) Se till att andra i närheten är på säkert avstånd från arbetsområdet. Den som är inom arbetsområdet ska bära personlig skyddsutrustning. Delar av arbetsstycken eller trasiga verktyg kan slungas iväg och orsaka personskador utanför det aktuella arbetsområdet. j) Håll alltid i de isolerade greppen när du jobbar med sådana verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. k) Se till så att sladden inte kommer nära roterande delar. Tappar du kontrollen över maskinen kan sladden kapas eller snos in så att din hand eller arm dras in i roterande delar. I) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän roterande delar stannat helt. Roterande delar 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 61 kan komma i kontakt med underlaget, så att du tappar kontrollen över elverktyget. m) Elverktyget får aldrig vara igång när du bär det. Kommer roterande delar i kontakt med klädesplagg kan de haka fast och borra in sig i kroppen. n) Rengör ventilationsöppningarna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten suger in damm i huset, för mycket avlagringar av metalldamm kan ge elstötar. o) Använd inte elverktyg i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet. p) Använd aldrig verktyg som kräver skärvätska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge elstötar. 4.2 Kast och motsvarande säkerhetsanvisningar Kast är en plötslig reaktion på grund av att roterande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. en slipskiva, sliprondell, stålborste. Ihakningen eller nypet ger den roterande delen ett abrupt stopp. Det slungar elverktyget okontrollerat mot verktygets rotationsriktning vid blockeringen. Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller nyper i arbetsstycket, kan slipskivskanten som sitter fast spräcka slipskivan eller ge ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller från användaren, allt beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det kan även leda till skivsprängning. Ett kast beror helt och hållet på felaktig användning av elverktyget. Det kan förhindras med hjälp av försiktighetsåtgärderna nedan. a) Håll fast elverktyget ordentligt och ha en kroppsställning som gör att du kan parera kastrekylen med armarna. Använd alltid stödhandtaget när det är på, så att du får så stor kontroll som möjligt över kast och reaktioner vid drift. Med rätt åtgärder kan du som användare få kontroll över kastrekyler och motriktade krafter. b) Håll aldrig handen nära roterande delar. Verktyget kan röra sig över handen om du får ett kast. c) Man får inte befinna sig i det område där elverktyget kan förskjutas vid ett slag. Vid ett slag drivs elverktyget i riktning mot slipskivans rörelse på platsen för blockeringen. d) Var extra försiktig i närheten av hörn, skarpa kanter osv. Se till så att verktyget inte studsar mot arbetsstycket och nyper. Roterande delar har lätt att nypa om de studsar vid hörn och skarpa kanter. Det kan få dig att tappa kontrollen eller ge kast. e) Använd aldrig sågkedjor eller tandade sågklingor. Sådana verktyg ger ofta kast eller får dig att tappa kontrollen över elverktyget. 4.3 Särskilda säkerhetsanvisningar för slipning och kapning: a) Använd bara sprängskydd och slipskivor som är godkända för elverktyget. Slipskivor som inte är avsedda för elverktyget går inte att skärma av tillräckligt och ger osäkert skydd. b) Försänkta slipskivor ska vara monterade så att slipytan ligger under kanten på sprängskyddet. Felmonterad slipskiva som sticker ut över sprängskyddskanten går inte att skärma av ordentligt. c) Sprängskyddet ska sitta ordentligt på elverktyget och vara inställt så att du får maximal säkerhet och exponeras för så liten del som möjligt av slipskivan. Sprängskyddet hjälper till att skydda dig mot lösa fragment, mot kontakt med slipskivan och mot gnistor som kan antända dina kläder. d) Slipskivorna är bara gjorda för avsedd användning. t.ex.: slipa aldrig sidoytor med en kapskiva. Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivkanten. Sidokrafter på en sån slipskiva kan ge skivbrott. e) Använd alltid oskadade flänsar med rätt dimension och form för den skiva som du ska använda. Rätt fläns skyddar slipskivan och minskar risken för skivbrott. Flänsar till kapskivor skiljer sig från flänsar till andra slipskivor. f) Använd aldrig nötta slipskivor från större elverktyg. Större elverktygs slipskivor är inte gjorda för lika höga varvtal som mindre elverktygs och kan spricka. 4.4 Andra särskilda säkerhetsanvisningar för kapning: a) Se till så att kapskivan inte nyper eller får för stor tryckkraft. Gör inte för djupa kap. Överbelastar du kapskivan ökar belastningen och risken för att skivan blir stukad eller nyper, vilket kan ge kast eller skivbrott. b) Undvik området framför och bakom kapskivan. När du för kapskivan ifrån dig i arbetsstycket kan ett kast slunga elverktyget och den roterande skivan rakt emot dig. c) Om skivan nyper eller om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla tills skivan stannat helt. Försök aldrig dra loss kapskivan ur skåran när skivan roterar, det kan ge ett kast. Hitta och åtgärda orsaken till att skivan nöp. d) Slå inte på elverktyget när det sitter i arbetsstycket. Låt kapskivan varva upp till max. varvtal innan du försiktigt fortsätter kapningen. Annars kan skivan haka i, hoppa ur arbetsstycket eller ge ett kast. e) Palla upp plattor eller stora arbetsstycken, så minskar risken för kast på grund av att kapskivan nyper. Stora arbetsstycken kan böja sig av sin egen vikt. Palla upp arbetsstycket på båda sidor, både vid kapstället och kanten. f) Var extra försiktig vid ”instickning” i befintliga väggar eller andra ställen utan insyn.
Sida: 3
SVENSKA sv 62 Kapskivan kan vid insticket orsaka kast vid kapning genom gas-, vatten- eller elledningar eller andra föremål. 4.5 Särskilda säkerhetsanvisningar för sandpappersslipning: a) Använd inte överdimensionerade slippapper, utan följ tillverkarens anvisningar om slippappersmått. Slippapper som sticker utanför sliprondellen kan ge personskador, få rondellen att nypa, riva sönder slippappret eller ge kast. 4.6 Särskilda säkerhetsanvisningar för arbete med stålborste: a) Tänk på att stålborsten tappar borst även vid normal användning. Överbelasta inte borsten med för stor tryckkraft. Ivägslungade borst kan lätt tränga igenom tunna kläder och/eller in i huden. b) Om sprängskydd rekommenderas, så är det i syfte att förhindra att du kommer i kontakt med stålborsten. Skiv- och koppborstar får större diameter av tryck- och centrifugalkrafterna. 4.7 Övriga säkerhetsanvisningar: VARNING! – Använd alltid skyddsglasögon. Använd elastiska mellanlägg om de följer med som en nödvändig del av slipmediet. Följ verktygs- och tillbehörstillverkarens anvisningar! Skydda slipskivorna mot fett och slag! Slipskivor skall förvaras och hanteras försiktigt enligt tillverkarens anvisningar. Använd aldrig kapslipskivor till grovbearbetning! Kapslipskivor tål inte tryck i sidled. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Palla upp stora arbetsstycken ordentligt. Använder du verktyg med gängfäste får spindeländen inte gå i botten på slipverktyget. Se till så att gängningen i verktyget är tillräckligt lång, så att hela spindeln får plats. Verktygsgängningen måste passa spindelgängan. Spindellängd och spindelgänga, se sid. 3 och kap. 14. Tekniska data. Vi rekommenderar att du använder stationärt utsug och installerar en jordfelsbrytare (FI). Slår jordfelsbrytaren av vinkelslipen, måste du kontrollera och rengöra den. Motorrengöring, se kap. 9. Rengöring. Skadade, ej runda eller vibrerande verktyg får ej användas. Försök att inte skada gas-, vatten- och elledningar samt bärande väggar. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning eller underhåll. Metabo S-automatic säkerhetskoppling (endast WQ 1100-125, WEQ 1400-125). Om säkerhetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Byt ut skadat eller sprucket sprängskydd. Använd aldrig maskinen med trasigt sprängskydd. Elverktyget är inte avsett för polering. Garantin upphör att gälla vid ej avsedd användning! Motorn kan bli överhettad och elverktyget skadat. Vi rekommenderar att du använder vår vinkelpolerare vid polering. Fäst små arbetsstycken. Spänn t.ex. fast dem i skruvstäd. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sida 2. 1 M-Quick-spännmutter * 2 Stödfläns * 3 Spindel 4 Spindellåsknapp 5 Skjutreglage PÅ/AV * 6 Handtag 5. Översikt
Sida: 4
SVENSKA sv 63 7 Varvtalsvred * 8 Strömbrytare * 9 Startspärr * 10 Stödhandtag 11 Sprängskydd 12 Tvåhålsmutter* 13 Spännyckel * 14 Spännmutter (utan verktyg) * 15 Bygel för att dra åt/lossa spännmuttern (utan verktyg) för hand * 16 Spännskruv * 17 Spännring * 18 Fästspak till sprängskyddet * * beroende på modell/ingår inte Kontrollera först att den spänning och frekvens som anges på märkskylten överensstämmer med den nätström du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.1 Sätta på stödhandtaget Arbeta bara med påsatt stödhandtag (10)! Skruva fast stödhandtaget ordentligt på maskinens vänster- eller högersida. 6.2 Sätta på sprängskyddet Använd rätt sprängskydd till slipmedlet för din egen säkerhets skull! Se även kapitlet 11. Tillbehör! Sprängskydd för slipning Avsett för arbeten med navrondeller, lamellslipskivor, diamantkapskivor. W 850-100, W 850-115, W 850-125, WP 850-115, WP 850-125, WEV 850-125, W 1100-115, W 1100-125 : Se sid. 2, bild C. - Lossa spännskruven (16) så att spännringen (17) hos sprängskyddet vidgar sig tillräckligt. - Sätt på sprängskyddet (11) i markerat läge. - Vrid sprängskyddet så att den skyddade delen pekar mot användaren. - Dra åt spännskruven (16) ordentligt. Kontrollera att den sitter säkert - sprängskyddet (11) får inte vrida sig. WP 1100-115, WQ 1100-125, WEQ 1400-125: Se sid. 2, bild D. - Tryck ned spaken (18) och håll den intryckt. Sätt på sprängskyddet (11) i markerat läge. - Släpp upp spaken och dra åt sprängskyddet tills spaken snäpper fast. - Tryck på spaken och vrid sprängskyddet så att den skyddade delen är mot användaren. - Kontrollera att sprängskyddet sitter fast ordentligt: Spaken ska ha snäppt fast och det får inte vara möjligt att vrida på sprängskyddet. Använd endast verktyg som sticker ut utanför sprängskyddet minst 3,4 mm. Före alla omriggningsarbeten: Dra ut kontakten ur uttaget. Maskinen ska vara av och spindeln ska ha stannat. Vid arbeten med kapskivor måste du av säkerhetsskäl använda kapsprängskydd (se kap 11. Tillbehör). 7.1 Låsa spindeln - Tryck in spindellåsningsknappen (4) och vrid spindeln (3) för hand tills det hörs att spindellåsningsknappen hakar fast. 7.2 Sätta på slipskivan Se sid. 2, bild A. - Sätt på stödflänsen (2) på spindeln. Den sitter rätt när det inte går att vrida på den på spindeln. Endast W 850-100: skruva på stödflänsen på spindeln med spännyckeln så att den lilla förhöjningen (16 mm i diameter) pekar uppåt. - Lägg slipskivan på stödflänsen (2). Slipskivan ska ligga an jämnt mot stödflänsen. 7.3 Dra åt M-Quick-spännmuttrar (bara vissa modeller) Dra åt M-Quick-spännmuttrar (1): Endast för WQ 1100-125, WEQ 1400-125. Du får inte använda M-Quick-spännmuttrar på verktyg med spännfästen kraftigare än 7,1 mm! Använd i stället tvåhålsmutter (12) med spännyckel (13). - Spindellåsning (se kapitel 7.1). - Sätt på M-Quick-spännmuttern (1) på spindeln (3) så att de 2 flänsarna går i lås på de 2 spåren på spindeln. Se bild på sidan 2. - Dra åt M-Quick-spännmuttern för hand medurs. - Dra åt M-Quick-spännmuttern genom att vrida slipskivan hårt medurs. Lossa M-Quick-spännmuttrar (1): Du får bara fixera spindeln med spindellåsningen (1) när M-Quick- spännmuttern (4) sitter fast! - Maskinen har en viss eftergång när du slagit av den. - Precis innan slipskivan stannar trycker du på knappen till spindellåsningen (4). M-Quick- spännmuttern (1) lossar. 7.4 Installera/ta av tvåhålsmutter (beroende på utrustning) Installera tvåhålsmutter (12): Tvåhålsmuttern har 2 olika sidor. Så här skruvar du på tvåhålsmuttern på spindeln: Se sid. 2, bild B. 6. Driftstart 7. Sätta på slipskivan
Sida: 5
SVENSKA sv 64 - X) På tunna slipskivor: förhöjningen på tvåhålsmuttern (12) ska peka uppåt så att den tunna slipskivan kan spännas fast säkert. X) På tjocka slipskivor: förhöjningen på tvåhålsmuttern (12) ska peka nedåt så att tvåhålsmuttern sitter säkert på spindeln. Z) Endast på W 850-100: Förhöjningen på tvåhålsmuttern pekar nedåt resp. den jämna ytan pekar uppåt. - Spärra spindeln. Dra åt tvåhålsmuttern (12) medurs med spännyckeln (13). Lossa tvåhålsmuttern: - Spindellåsning (se kapitel 7.1). Skruva av tvåhålsmuttern (12) moturs med spännyckeln (13). 7.5 Dra åt/lossa spännmuttern (utan verktyg) (beroende på utrustning) Dra bara åt spännmuttern (utan verktyg) (14) för hand! Bygeln (15) ska alltid vara nedfälld mot spännmuttern (1) när du jobbar. Dra åt spännmuttern (utan verktyg) (14): Du får inte använda spännmuttrar(verktygslöst) på verktyg med spännfästen kraftigare än 6 mm! Använd i stället tvåhålsmutter (12) med spännyckel (13). - Spindellåsning (se kapitel 7.1). - Fäll upp bygeln (15) på spännmuttern. - Sätt på spännmuttern (14) på spindeln (3). Se bild på sidan 2. - Dra åt spännmuttern medurs vid bygeln (15) för hand. - Fäll ned bygeln (15) igen. Lossa på spännmuttern (utan verktyg) (14): - Spindellåsning (se kapitel 7.1). - Fäll upp bygeln (15) på spännmuttern. - Skruva av spännmuttern (14) för hand moturs. Obs! Sitter spännmuttern (14) mycket hårt, så kan du även skruva av den med spännyckeln. 8.1 Ställa in varvtal (WEV 850-125) Ställ in rekommenderat varvtal med vredet (7). (litet tal = lågt varvtal; stort tal= högt varvtal) Kapslipskivor, navrondeller, koppslipar, diamantkapskivor: högt varvtal Borstar: medelhögt varvtal Sliprondeller: lågt eller medelhögt varvtal Obs! Vi rekommenderar att du använder vår vinkelpolerare vid polering. 8.2 Start och stopp Hantera alltid maskinen med två händer. Slå på maskinen först, lägg sedan an verktyget mot arbetsstycket. Försök undvika att maskinen suger upp damm och spån. Se till att maskinen hålls borta från avlagrat damm när den slås på och av. När du slår av maskinen, lägg inte ifrån dig den förrän motorn stannat. Undvik oavsiktlig start: slå alltid av strömbrytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Maskiner med skjutreglage: Start: Skjut skjutreglaget (5) framåt. Tippa ned den tills den snäpper fast vid kontinuerlig användning. Stopp: tryck på bakkanten av skjutreglaget (5) så att det lossar. Maskiner med vippbrytare (med dödmansfunktion): (Maskiner med beteckning WP…) Start: Skjut påslagsspärren (9) i pilens riktning och tryck på strömbrytaren (8). Stopp: Släpp upp strömbrytaren (8). 8.3 Arbetsanvisningar Slipning och sandpappersslipning: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Grovslipning: Du får bäst slutresultat om du jobbar med ställvinklar på 30°-40°. Kapslipning: Jobba alltid mot rotationsriktningen vid kapning (se bild). Annars finns det risk att maskinen hoppar ut okontrollerat ur skåran. Jobba med lagom matning som är anpassad till materialet du bearbetar. Kanta inte, tryck inte, sväng inte. Arbeta med stålborstar: Tryck lagom hårt på maskinen. Under bearbetning kan partiklar avlagras på insidan av elverktyget. Detta påverkar kylningen av verktyget negativt. Ledande avlagringar kan påverka elverktygets skyddsisolering och orsaka elektriska faror. Sug upp eller blås ut damm med torr luft från ventilationsöppningarna på fram- och baksidan av verktyget grundligt och med jämna mellanrum. 8. Användning 9. Rengöring 0 I 5 0 I 8 8 9 8 9
Sida: 6
SVENSKA sv 65 Koppla först elverktyget från strömmen och bär skyddsglasögon och andningsmask. Se till att utsugning sker korrekt i samband med urblåsning. Maskinen kör inte. Återstartspärren har löst ut. Om stickkontakten ansluts när maskinen är tillkopplad eller om strömförsörjningen återställs efter ett avbrott startar inte maskinen. Slå av och på maskinen igen. Endast WEV 850-125, WEQ 1400-125: Lastvarvtalet minskar. Maskinbelastningen är för hög! Kör maskinen på tomgång tills den har svalnat. Använd bara Metabo-originaltillbehör. Se sidan 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Kapsprängskyddsklämma/sprängskydd för kapning Avsett för arbeten med kapskivor, diamantkapskivor. Med monterad kapsprängskyddsklämma blir sprängskyddet kapsprängskydd. B Utsugskåpa för kapning Avsett för kapning av stenplattor med diamantkapskivor. Med dammsugaranslutning så att du kan suga upp stendammet med lämplig dammsugare. C Handskydd Avsett för arbeten med stöd- och sliprondeller, stålborstar och diamantborrkronor för kakel. Fäst handskyddet under stödhandtaget. D Tvåhålsmutter (12) E M-Quick-spännmutter (1) F Spännmutter (verktygslös) (14) Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i tillbehörskatalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdamm kan innehålla farliga ämnen: Släng det inte i hushållssoporna utan lämna det som miljöfarligt avfall på miljöstation. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och införli- vande i den nationella lagstiftningen ska elektriska verktyg samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Förklaringar till uppgifterna finns på sida 3. Med reservation för tekniska ändringar. Ø =verktygets maximala diameter tmax,1 =max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder tvåhålsmutter (12) tmax,2= Max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder M-Quick- spännmutter (1) tmax,3 =max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder spännmutter (utan verktyg) (14) tmax,4 =navrondell/kapskiva: Max. tillåten verktygstjocklek M =Spindelgänga l =Slipspindellängd n* =Tomgångsvarvtal (maxvarvtal) nV* =varvtal obelastad (justerbart) P1 =Nominell effektförbrukning P2 =Utgångseffekt m =Vikt utan sladd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (i enlighet med gällande standarder). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, SG = Vibrationsemissionsvärde (Ytslipning) ah, DS = Vibrationsemissionsvärde (slipning med sliprondell) Kh,SG/DS = Onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = Onoggrannhet Använd hörselskydd! 10. Felåtgärder (beroende på utrustning) 11. Tillbehör 12. Reparation 13. Miljöskydd 14. Tekniska specifikationer

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo WEQ 1400-125 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo WEQ 1400-125. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo WEQ 1400-125 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo WEQ 1400-125

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo WEQ 1400-125 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Vinkelslipar
  • Modell/namn: WEQ 1400-125
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska