Metabo WE 9-125 manual

Manual för Metabo WE 9-125 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 120 sidor.

Sida: 1
Innehållsförteckning 1 Konformitetsförklaring 2 Avsedd användning 3 Allmänna säkerhetsanvisningar 4 Särskilda säkerhetsanvisningar 5 Översikt 6 Särskilda produktegenskaper 7 Driftstart 8 Sätta på - stänga av 9 Ställa in varvtal (beroende på utrustning) 10 Montera verktyg 10.1 Lägga på kapskivor och navrondeller 10.2 Sätta fast, lossa Quick-spännmutter (beroende på utrustning) 10.3 Sätta fast, lossa spännmutter (beroende på utrustning) 11 Underhåll 12 Åtgärda störningar 13 Tillbehör 13.1 Ta bort sprängskyddet 13.2 Montera handskydd 13.3 Montera stödrondell och sliprondell 13.4 Montera stålborste 13.5 Montera slipskål med sprängskydd 14 Reparation 15 Miljöskydd 16 Tekniska data 1 Konformitetsförklaring Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt överensstämmer med de standarder eller normerande dokument som anges på sidan 2. 2 Avsedd användning Vinkelslipmaskiner är med original Metabo- tillbehör avsedda för kapning, slipning med sliprondell och borstning av metall, betong, sten och liknande material utan användning av vatten. Använd aldrig sågklingor, sågkedjor eller dylikt. Användaren är ensam ansvarig för skador på grund av ej avsedd användning. Allmänt godkända olycksfallsförebyggande föreskrifter och bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. 3 Allmänna säkerhetsanvisningar Läs igenom de bilagda säkerhetsanvis- ningarna (det röda häftet) och bruksanvisningen. Det är viktigt att ta del av all information innan borrmaskinen används. Alla dokument måste sparas och om borrmaskinens säljs vidare, måste alla dokument följa med. 4 Särskilda säkerhetsanvisningar Var uppmärksam på alla textavsnitt som är märkta med den här symbolen för att skydda dig själv och ditt elverktyg! Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd. Använd också annan personlig skyddsutrustning, t.ex. handskar, skyddskläder och hjälm. Montera stödhandtaget (5) innan vinkelslipmaskinen används och för alltid maskinen med båda händerna. Vid bearbetning av framförallt metall kan elektriskt ledande damm avsättas i maskinens inre. Det kan leda till vagabonderande strömmar i maskinhöljet. De medför temporär risk för elstötar. Därför är det nödvändigt att med täta intervall blåsa rent maskinen ordentligt med tryckluft genom de bakre ventilationsöppningarna när maskinen är igång. Maskinen ska säkras. Vi rekommenderar att du använder stationärt utsug och installerar en jordfelsbrytare (FI). Om vinkelslipen slås av av jordfelsbrytaren, så ska vinkelslipen kontrolleras och rengöras. Motorrengöring, se Underhåll. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. Bruksanvisning Till våra kunder Tack för förtroendet som du visat oss genom att köpa det nya Metabo-elverktyget. Varje enskilt Metabo-elverktyg provas noggrant och är underkastat den stränga kvalitetskontrollen hos Metabos kvalitetssäkring. Livslängden på ett elverktyg beror emellertid i hög grad på dig. Följ informationen i den här bruksanvisningen och bifogade dokument. Ju varsammare du hanterar ditt Metabo-elverktyg, desto längre kommer det att fungera på ett tillförlitligt sätt. 63 SVENSKA 08 SV_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:23 Uhr Seite 63
Sida: 2
En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Damm kan vara explosivt. Material som avger hälsovådligt damm eller ånga vid bearbetningen (t.ex. asbest) får ej bearbetas. Tillse att gnistor som uppstår under arbetet inte orsakar faror, t.ex. för användaren eller andra personer, eller att lättantändliga ämnen börjar brinna. Områden i riskzonen bör täckas med skyddstäcken som inte kan antändas. Lämpligt släckmedel ska finnas i områden som kan utsättas för brandrisk. Använd alltid tillbehör som uppfyller följande minimikrav. Beakta max. diameter på slipskiva (se Tekniska data). Använd minst "max 80 m/s". Slipskivans (3) håldiameter måste passa till stödflänsen (10) utan glapp. Använda inga adaptrar eller reducerstycken. Godkänt varvtal nmax måste minst motsvara elverktygets tomgångsvarvtal (se Tekniska data). Använd minst "max 45 m/s". Efter varje verktygsbyte ska man göra en provkörning. Håll då fast vinkelslipmaskinen ordentligt med båda händerna. Håll inte vinkelslipmaskinen nära kroppen. Se till att ingen uppehåller sig i riskområdet. Låt vinkelslipmaskinen gå i ca 30 sekunder. När maskinen kopplats från går den ytterligare ca 5 sekunder. Beakta anvisningarna från verktygs- eller tillbehörstillverkaren! Skydda rondellerna mot fett och slag! Skadade, ojämna eller vibrerande verktyg får ej användas. Använd aldrig kapskivorna för slipning! Kapskivor får inte utsättas för tryck från sidan. Arbeta alltid med monterat sprängskydd (4) vid kapning eller slipning! Använd endast torra verktyg! Grip inte mot gående verktyg, risk för personskada! Undvik skador på gas- eller vattenledningar, elledningar och bärande väggar (statik). När elverktyget används utomhus ska en jordfelsbrytare med max. utlösningsström (30 mA) förkopplas! Permanent inkoppling av vinkelslipmaskinen: För att undvika oavsiktlig start: Lossa alltid brytaren när kontakten dras ur uttaget eller vid strömavbrott. Använd elastiska mellanlägg, om sådana levererats med slipmedlet och om sådana krävs. Används skivor med gängade hål bör du se till att gängan är tillräckligt lång i förhållande till spindelns längd. Fäst arbetsstycket så det sitter säkert. Se till att ventilationsöppningarna inte är blocke- rade eller stängda vid arbete med dammande material. Dra först ur elsladden om du skulle du behöva avlägsna damm (använd icke-metalliska hjälpmedel). Undvik att skada verkygets inre delar. Slipskivorna måste hanteras och förvaras enligt tillverkarens anvisningar. Läs bruksanvisningen Använd skyddsglasögon Koppla från vinkelslipmaskinen omedelbart när säkerhetskopplingen slagit till och åtgärda störningen. Byt ut skadade eller spruckna hålldon. Använd aldrig maskinen med trasigt hålldon. 5 Översikt Se sidan 3 (vik ut sidan). 1 * Strömbrytarreglage (låsbart) 2 Spindellåsknapp 3 * Slipskiva 4 Sprängskydd 5 * Hålldon / hålldon med vibrationsdämpning 6 * Elektronisk signallampa (endast VTC, TC) 7 * Ställratt för varvtalsinställning (VC, VTC) 8 Strömbrytarspärr 9 Strömbrytare 10 Stödfläns max. 80 mm 3 10 64 SVENSKA 08 SV_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:23 Uhr Seite 64
Sida: 3
11* Quick-spännmutter eller alternativ 12 * Spännmutter med 13 * Tappnyckel * beroende på utrustning (se Tekniska data) 6 Särskilda produktegenskaper Metabo S-automatic säkerhetskoppling Om verktyget är fastklämt eller har hakat fast begränsas kraftflödet till motorn. På grund av de höga krafterna måste därför alltid maskinen hållas fast med stödhandtagen. Inta även en säker position och arbeta koncentrerat. Maratonmotor Den dammskyddade maratonmotorn från Metabo ser till att livslängden blir upp till 50% längre med Metabos lindningsskyddsgaller och pulverbelagda fältlindning. Sprängskydd Justeringen av sprängskyddet utan verktyg möjliggör en sekundsnabb anpassning till olika arbetsområden. Autostop-kolborstar När autostop-kolborstarna är utslitna slår elverktyget automatiskt ifrån, och därmed undviks skador på ankare. Extra hålldon med vibrationsdämpning (beroende på utrustningen): Smidigare jobb vid kontinuerlig användning. Elektronik VC/VTC/TC/C (beroende på utrustning) Elektroniken möjliggör materialanpassad slipning (VC/VTC) och en i det närmaste konstant hastighet även vid belastning (VC/VTC/TC/C). Vario-Tacho-Constamatic-elektroniken VTC / Tacho-Constamatic-elektroniken TC har också en startströmbegränsning, elektronisk mjukstart, övervakning av lindningstemperaturen och elektroniskt återstartskydd. Utrustningen på ditt elverktyg beskrivs i Tekniska data. 7 Driftstart Jämför före driftstart om nätspänningen och nätfrekvensen som anges på typskylten stämmer överens med ditt elnät. Montera stödhandtag Innan arbetet påbörjas ska av säkerhetsskäl alltid stödhandtaget (5) monteras på vinkelslipmaskinens högra eller vänstra sida. Montera sprängskydd (för arbeten med slipskivor) Ta bort spännmutter (12) eller Quick-spännmutter (11) och stödfläns (10) från spindeln. Se till att spåret på sprängskyddet stämmer överens med markeringen på vinkelslipmaskinen när sprängskyddet (4) monteras på vinkelslipmaskinen. Vrid sprängskyddet så att det stängda området pekar mot användaren! Sätt i stickkontakten Vid VTC/TC-elektronik (beroende på utrustning): Den röda elektroniska signallampan (6) lyser till ett ögonblick när stickkontakten sätts in i uttaget och visar att den är startklar. 8 Sätta på – stänga av Hantera alltid maskinen med två händer! Slå på verktyget först, lägg sedan an mot arbetsstycket! Se till så att maskinen inte suger in damm och spån. Se till så att maskinen hålls borta från avlagrat damm när den slås på och av. När du slagit av maskinen, lägg inte ifrån dig den förrän motorn stannat. Vid VTC/TC-elektronik: Den röda elektroniska signallampan (6) tänds ett ögonblick vid tillkoppling. Maskiner med strömbrytarreglage (1): (maskiner med beteckningen W... eller WE...) 65 SVENSKA 08 SV_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:23 Uhr Seite 65
Sida: 4
Sätta på: Skjut strömbrytarreglaget (1) framåt tills det hakar i. Stänga av: Tryck på strömbrytarreglagets bakre ände. Maskiner med startspärr: (maskiner med beteckningen W… …-150 … eller WE …-150 …) Slå på:För skjutreglaget (1) bakåt och nedåt, sedan framåt tills det snäpper fast. Slå av: Tryck på skjutreglagets bakkant. Maskiner med startspärr (Säkerhetsbrytaren kan inte låsas): (maskiner med beteckningen WEP…) Bär eller häng aldrig maskinen i strömbrytaren (9). Sätta på: Skjut strömbrytarspärren (8) i pilens riktning och tryck på strömbrytaren (9). Stänga av: Släpp strömbrytaren (9). Maskiner med strömbrytare (9): (maskiner med beteckningen WP... eller WPS...) Sätta på: Skjut strömbrytarspärren (8) i pilens riktning och tryck på strömbrytaren (9). Stänga av: Släpp strömbrytaren (9). Kontinuerlig drift: (maskiner med beteckningen WP...) Sätt på vinkelslipmaskinen och skjut strömbrytarspärren (8) framåt tills den hakar i. Stänga av kontinuerlig drift: Tryck ett ögonblick på strömbrytaren (9) och släpp den igen. Om maskinen är inställd på långtidsgång, fortsätter den att gå även om operatören förlorar greppet. Håll därför alltid fast maskinen med båda händerna i de båda stödhantagen, inta en säker position och arbeta koncentrerat. Återstartskydd (endast på VTC/TC-elektronik): Om stickkontakten sätts i när vinkelslipmaskinen är inkopplad eller strömmen kopplas in igen efter ett avbrott, så startar inte vinkelslipmaskinen. Den röda elektroniska signallampan (6) blinkar. Stäng av och sätt på vinkelslipmaskinen igen. 9 Ställa in varvtal (beroende på utrustning) Ställ in rekommenderat varvtal med ställratten (7). Kapskiva, navrondell, slipskål, diamantkapskiva: högt varvtal Borste: genomsnittligt varvtal Putsskiva: lågt till genomsnittligt varvtal Tryck endast lätt på elverktyget vid arbeten med lågt varvtal. 10 Montera verktyg Drag ut stickkontakten ur uttaget före alla omriggningsarbeten och kontrollera att vinkelslipmaskinen är frånkopplad. Låsa spindel Tryck in spindelns låsknapp (2) och vrid spindeln för hand tills spindelns låsknapp tydligt hakar i. 10.1 Lägga på kapskivor och navrondeller 9 8 1 0 I W... ...-150 ... WE ...-150 ... 1 0 I W ... WE ... 66 SVENSKA 08 SV_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:23 Uhr Seite 66
Sida: 5
Sätt stödflänsen (10) från standardutrustningen på spindeln enligt bilden. Se till att stödflänsen inte kan vridas på spindeln. Lägg kapskivan eller navrondellen på stödflänsen enligt bilden. Se till att navrondellen ligger jämnt på stödflänsen. Vid kapning ska kapskivans plåtfläns ligga på stödflänsen. 10.2 Sätta fast, lossa Quick-spännmutter (beroende på utrustning) Sätta fast För verktyg som är tjockare än 8 mm i fastsättningsområdet skall spänn- muttern (12) med tappnyckel (13) användas i stället för Quick- spännmuttern (11). Sätt in Quick-spännmuttern (11) enligt fig. i spindelns spår. Lås spindeln. Dra åt Quick- spännmuttern (11) medurs för hand. Dra åt Quick-spännmuttern genom att vrida slipskivan kraftigt medurs. Lossa När vinkelslipmaskinen stängts av fortsätter den att gå ca 5 sekunder. Tryck in spindelns låsknapp (2) strax innan slipverktyget står stilla – Quick-spännmuttern lossnar. Det är endast tillåtet att stoppa spindeln med spindelns låsknapp (2) när Quick-spännmutter används! Skruva av Quick-spännmuttern. 10.3 Sätta fast, lossa spännmutter (beroende på utrustning) Sätta fast Skruva på spännmuttern (12) på spindeln enligt följande: Tunna slipskivor (A): Se till att spännmutterns fläns är uppåt så att slipskivan kan spännas fast säkert. Tjocka slipskivor (B): Se till att spännmutterns fläns är nedåt så att spännmuttern kan sättas fast säkert. Lås spindeln. Sätt på tappnyckeln (13) på spännmuttern (12) och dra åt medurs. Lossa Lås spindeln, lossa spännmuttern med tappnyckeln (13) och skruva av den. 11 Underhåll Före alla underhållsarbeten: drag ur stickkontakten! Motorrengöring: Med täta intervall, blås rent maskinen ordentligt med tryckluft genom de bakre ventilationsöppningarna. Maskinen ska säkras. Kolborstarna får endast bytas hos tillverkaren eller på en fackverkstad. Låt Metabo kundtjänst utföra kontroller och underhåll (med intyg). 12 13 12 12 B A 11 10 10 67 SVENSKA 08 SV_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:23 Uhr Seite 67
Sida: 6
12 Åtgärda störningar På VTC/TC-elektronik: Den elektroniska signallampan (6) lyser lyser och det belastade varvtalet sjunker. Lindningstemperatur för hög. Låt vinkelslipmaskinen gå på tomgång tills den elektroniska signallampan slocknar. 13 Tillbehör Använd endast orginaltillbehör från Metabo. Vänd dig till din återförsäljare när du behöver tillbehör. Ange exakt typ på ditt elverktyg till återförsäljaren så att rätt tillbehör kan väljas. Se sidan 4: a Sprängskydd för kapning med verktygssläde för bearbetning av sten b Handskydd c Skyddsglasögon d Sprängskydd för slipskål e Slipskål för polering av ytor f Stålborste g Lamellrondell h Kapskivor och navrondeller i Elastisk stödrondell j Stödrondell med kardborryta k Sliprondeller l Diamantkapskiva m Förlängning för arbete med stödrondeller n Tappnyckel (vinklad) 13.1 Ta bort sprängskyddet 13.2 Montera handskydd (för arbeten med stödrondell och sliprondell eller borste) Ta i förekommande fall bort verktyg, sprängskydd och stödhandtag. Sätt på handskyddet (b) över gängan på stödhandtaget (5). Rikta in handskyddet och montera tillsammans med stödhandtaget på vinkelslipmaskinen. 13.3 Montera stödrondell och sliprondell Använd endast spännmuttern som levereras tillsammans med stödrondellen! Lägg på stödrondellen (i) enligt fig. på spindeln. Skruva på sliprondellen (k) med stödrondellens bifogade spännmutter. Lås spindeln. Dra åt sliprondellen med stödrondellen medurs för hand. Lossa för hand eller vid behov med en tappnyckel (13). 13.4 Montera stålborste Montera handskydd. b 1 2 3 SVENSKA 68 08 SV_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:23 Uhr Seite 68
Sida: 7
Ta bort sprängskyddet (4). Lås spindeln. Skruva på stålborsten (f) och dra ut med en U-nyckel nyckelvidd 22 mm (7/8"). 13.5 Montera slipskål med sprängskydd Ta bort sprängskyddet (4). Sätt på slipskålens sprängskydd (d) på vinkelslipmaskinen i pilens riktning till det tar stopp. Dra åt skruven med en skruvmejsel. Sätt stödflänsen (10) på spindeln. Se till att stödflänsen inte kan vridas på spindeln. Lägg slipskålen på stödflänsen. Skruva på spännmuttern (12) eller Quick- spännmuttern (11) på spindeln. Lås spindeln. Sätt fast slipskålen med spännmuttern (12) eller Quick-spännmuttern (11). När spännmuttern (12) används ska den vinklade tappnyckeln (n) användas. Ställ in slipskålens uppskjutande del mot sprängskyddet så mycket som behövs (ca 0,5-1 cm). Lossa båda vingskruvarna och justera sprängskyddet jämnt uppåt eller nedåt. Drag fast vingskruvarna igen. 14 Reparation Endast behörig elektriker får utföra reparationer på elverktyg! Metabo elverktyg som behöver repareras kan sändas in till de adresser som anges i reservdelslistan. Glöm inte att även ange felet när du skickar in ett verktyg för reparation. 15 Miljöskydd Metabos förpackningar kan återvinnas till 100%. Uttjänta elverktyg innehåller stora mängder värdefulla råmaterial och plaster, som även kan tillföras en återvinningsprocess. Eftersom det slipdamm som bildas kan innehålla farliga ämnen ska det inte slängas i hushållssoporna utan lämplig avfallshantering ska ske på en miljöstation för riskavfall. Den här bruksanvisningen är tryckt på papper som blekts utan klor. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. 16 Tekniska data Förklaringar till uppgifterna på sidan 2. Vi förbehåller oss ändringar i enlighet med den tekniska utvecklingen. Dmax = max. diameter på slipskiva n = Varvtal i tomgång M = Spindelgänga P1 = Nominell upptagen effekt P2 = Avgiven effekt ahw = Typiskt bedömd acceleration runt handen-armen Typisk A-vägd ljudnivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå Använd hörselskydd! m = Vikt Mätvärden fastställda enligt EN 50144. Angivna tekniska data tar även hänsyn till toleranser (motsvarande respektive gällande standard). 10 69 SVENSKA 08 SV_Paddle_8830_0108 22.01.2008 9:23 Uhr Seite 69

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo WE 9-125 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo WE 9-125. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo WE 9-125 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo WE 9-125

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo WE 9-125 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Vinkelslipar
  • Modell/namn: WE 9-125
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska