WE 24-230 MVT

Metabo WE 24-230 MVT manual

WE 24-230 MVT

Manual för Metabo WE 24-230 MVT på Holländsk. Denna PDF-handbok har 124 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 60 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att vinkelslipen med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Maskinen är med Metabo originaltillbehör avsedd för slipning, sandpappersslipning,stålborstning och kapning av metall, betong, sten och liknande material utan vatten. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. 4.1 Allmänna säkerhetsanvisningar för slipning, sandpappersslipning, stålbortsning och kapning: Användningsområde a) Elverktyget är avsett att användas för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning. Följ alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och all information som följer med maskinen. Om anvisningarna inte följs uppstår risk för elstötar, brand och/eller svåra personskador. b) Elverktyget är inte avsett för polering. Använder du maskinen till sådant som den inte är avsedd för utsätter du dig själv och andra för fara och risk för personskador. c) Använd bara tillbehör som är avsedda för elverktyget och rekommenderas av tillverkaren. Att tillbehöret kan fästas på elverktyget är ingen garanti för att verktyget fungerar säkert. d) Verktygets tillåtna varvtal ska vara minst lika högt som maxvarvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som roterar med för högt varvtal kan gå sönder och delar flyga omkring. e) Verktygets ytterdiameter och tjocklek ska motsvara elverktygets specifikationer. Verktyg med fel dimensioner går inte att skydda eller kontrollera tillräckligt. f) Verktyg och gänga ska passa exakt på elverktygets slipspindel. På flänsfästa verktyg ska gängfästet passa flänsformen exakt. Delar som inte passar exakt på fästet orsakar obalans, kraftiga vibrationer och kan få användaren att tappa kontrollen. g) Använd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera verktygen före användning, t.ex. så att slipskivor inte är uppfläkta eller spräckta, sliprondeller inte är spräckta, slitna eller utnötta, stålborstar inte har lös eller avbruten tråd. Tappar du maskin och verktyg, kontrollera om något är skadat och sätt i så fall på ett helt verktyg. När du kontrollerat verktyget och satt i det, se till att du själv och andra runtomkring inte är inom räckhåll för roterande delar och kör maskinen på maxvarvtal i en minut. Skadade verktyg går oftast sönder vid testet. h) Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på tillämpningen, använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om det behövs, använd dammask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot grader och avverkat material. Skydda ögonen mot kringflygande skräp som uppstår vid användningsområdena. Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera bort det damm som bildas vid användning. Om du blir exponerad för buller, kan du få hörselskador. i) Se till att andra i närheten är på säkert avstånd från arbetsområdet. Den som är inom arbetsområdet ska bära personlig skyddsutrustning. Delar av arbetsstycken eller trasiga verktyg kan slungas iväg och orsaka personskador utanför det aktuella arbetsområdet. j) Håll bara maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledningar kan spänningssätta maskinens metalldelar så att du får en stöt. k) Se till så att sladden inte kommer nära roterande delar. Tappar du kontrollen över maskinen kan sladden bli avkapad eller snos in så att din hand eller arm dras in i roterande delar. I) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän roterande delar stannat helt. Roterande delar 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 61 kan komma i kontakt med underlaget, så att du tappar kontrollen över elverktyget. m) Elverktyget får aldrig vara igång när du bär det. Kommer roterande delar i kontakt med klädesplagg kan de haka fast och borra in sig i kroppen. n) Rengör ventilationsöppningarna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten suger in damm i huset, för mycket avlagringar av metalldamm kan ge elstötar. o) Använd inte elverktyg i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet. p) Använd aldrig verktyg som kräver skärvätska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge elstötar. 4.2 Kast och motsvarande säkerhetsanvisningar Kast är en plötslig reaktion på grund av att roterande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. en slipskiva, sliprondell, stålborste. Ihakningen eller nypet ger den roterande delen ett abrupt stopp. Det slungar elverktyget okontrollerat mot verktygets rotationsriktning vid blockeringen. Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller nyper i arbetsstycket, kan slipskivskanten som sitter fast spräcka slipskivan eller ge ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller från användaren, allt beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det kan även leda till skivsprängning. Ett kast beror helt och hållet på felaktig användning av elverktyget. Det kan förhindras med hjälp av försiktighetsåtgärderna nedan. a) Håll fast elverktyget ordentligt och ha en kroppsställning som gör att du kan parera kastrekylen med armarna. Använd alltid stödhandtaget när det är på, så att du får så stor kontroll som möjligt över kast och reaktioner vid drift. Med rätt åtgärder kan du som användare behärska kastrekyler och motriktade krafter. b) Håll aldrig handen nära roterande delar. Verktyget kan röra sig över handen om du får ett kast. c) Man får inte befinna sig i det område där elverktyget kan förskjutas vid ett slag. Vid ett slag drivs elverktyget i riktning mot slipskivans rörelse på platsen för blockeringen. d) Var extra försiktig i närheten av hörn, skarpa kanter osv. Se till så att verktyget inte studsar mot arbetsstycket och nyper. Roterande delar har lätt att nypa om de studsar vid hörn och skarpa kanter. Det kan få dig att tappa kontrollen eller ge kast. e) Använd aldrig sågkedjor eller tandade sågklingor. Sådana verktyg ger ofta kast eller får dig att förlora kontrollen över elverktyget. 4.3 Särskilda säkerhetsanvisningar för slipning och kapning: a) Använd bara sprängskydd och slipskivor som är godkända för elverktyget. Slipskivor som inte är avsedda för elverktyget går inte att skärma av tillräckligt och ger osäkert skydd. b) Försänkta slipskivor ska vara monterade så att slipytan ligger under kanten på sprängskyddet. Felmonterad slipskiva som sticker ut över sprängskyddskanten går inte att skärma av ordentligt. b) Sprängskyddet ska sitta ordentligt på elverktyget och vara inställt så att du får maximal säkerhet och exponeras för så liten del som möjligt av slipskivan. Sprängskyddet hjälper till att skydda dig mot lösa fragment, mot kontakt med slipskivan och mot gnistor som kan antända dina kläder. d) Slipskivorna är bara gjorda för avsedd användning. t.ex.: slipa aldrig sidoytor med en kapskiva. Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivkanten. Sidokrafter på en sån slipskiva kan ge skivbrott. e) Använd alltid oskadade flänsar med rätt dimension och form för den skiva som du ska använda. Rätt fläns skyddar slipskivan och minskar risken för skivbrott. Flänsar till kapskivor skiljer sig från flänsar till andra slipskivor. f) Använd aldrig nötta slipskivor från större elverktyg. Större elverktygs slipskivor är inte gjorda för lika höga varvtal som mindre elverktygs och kan spricka. 4.4 Andra särskilda säkerhetsanvisningar för kapning: a) Se till så att kapskivan inte nyper eller får för stor tryckkraft. Gör inte för djupa kap. Överbelastar du kapskivan ökar belastningen och risken för att skivan blir stukad eller nyper, vilket kan ge kast eller skivbrott. b) Undvik området framför och bakom kapskivan. När du för kapskivan ifrån dig i arbetsstycket kan ett kast slunga elverktyget och den roterande skivan rakt emot dig. c) Om skivan nyper eller om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla tills skivan stannat helt. Försök aldrig dra loss kapskivan ur skåran när skivan roterar, det kan ge ett kast. Hitta och åtgärda orsaken till att skivan nöp. d) Slå inte på elverktyget när det sitter i arbetsstycket. Låt kapskivan varva upp till maxvarvtal innan du försiktigt fortsätter kapningen. Annars kan skivan haka i, hoppa ur arbetsstycket eller ge ett kast. e) Palla upp plattor eller stora arbetsstycken, så minskar risken för kast på grund av att kapskivan nyper. Stora arbetsstycken kan böja sig av sin egen vikt. Palla upp arbetsstycket på båda sidor, både vid kapstället och kanten. f) Var extra försiktig när du ”instickskapar” i befintliga väggar eller andra ställen utan insyn.
Sida: 3
SVENSKA sv 62 Kapskivan kan vid insticket gå i gas-, vatten- eller elledningar eller andra föremål som kan ge kast. 4.5 Särskilda säkerhetsanvisningar för sandpappersslipning: a) Använd inte överdimensionerade slippapper, utan följ tillverkarens anvisningar om slippappersmått. Slippapper som sticker utanför sliprondellen kan ge personskador, få rondellen att nypa, riva sönder slippappret eller ge kast. 4.6 Särskilda säkerhetsanvisningar för arbete med stålborste: a) Tänk på att stålborsten tappar borst även vid normal användning. Överbelasta inte borsten med för stor tryckkraft. Ivägslungade borst kan lätt tränga igenom tunna kläder och/eller in i huden. b) Om sprängskydd rekommenderas, så är det i syfte att förhindra att du kommer i kontakt med stålborsten. Skiv- och koppborstar får större diameter av tryck- och centrifugalkrafterna. 4.7 Övriga säkerhetsanvisningar: VARNING! – Använd alltid skyddsglasögon. Använd elastiska mellanlägg om de följer med som en nödvändig del av slipmediet. Följ verktygs- och tillbehörstillverkarens anvisningar! Skydda slipskivorna mot fett och slag! Slipskivor skall förvaras och hanteras försiktigt enligt tillverkarens anvisningar. Använd aldrig kapslipskivor till grovbearbetning! Kapslipskivor tål inte tryck i sidled. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Palla upp stora arbetsstycken ordentligt. Använder du verktyg med gängfäste får spindeländen inte gå i botten på slipverktyget. Se till så att gängningen i verktyget är tillräckligt lång, så att hela spindeln får plats. Verktygsgängningen måste passa spindelgängan. Spindellängd och - gänga, se sid. 3 och kap. 14. Tekniska data. Vi rekommenderar att du använder stationärt utsug. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. Slår jordfelsbrytaren av vinkelslipen, måste du kontrollera och rengöra den. Se kapitlet 9. Rengöring. Skadade, ej runda eller vibrerande verktyg får ej användas. Försök att inte skada gas-, vatten- och elledningar samt bärande väggar. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning eller underhåll. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Byt ut skadat eller sprucket sprängskydd. Använd aldrig maskinen med trasigt sprängskydd. Slå aldrig på maskinen om maskindelar eller skyddsanordningar saknas eller är trasiga. För maskiner som mjukstartar (känns igen på ”WE...” på typbeteckningen): Om maskinen mycket snabbt accelererar till max. varvtal när den slås på, föreligger ett elektriskt fel. Det finns ingen ytterligare skyddselektronik. Lämna in maskinen på reparation direkt (se kapitel 12.). Fäst små arbetsstycken. Spänn t.ex. fast dem i skruvstäd. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och att du bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna vid den plats där de uppstår, undvik att de avlagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör för specialarbeten (se kapitel 11.) så hamnar en mindre mängd partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sidan 2. 1 Quick-spännmutter * 2 Stödfläns * 3 Spindel 4 WEA...: Stödfläns med autobalans (går inte att ta bort) * 5 Spindellåsknapp 6 Elektronikindikering * 7 Spärr (mot oavsiktlig start resp. för kontinuerlig användning)* 8 Strömbrytare (PÅ/AV) 5. Översikt
Sida: 4
SVENSKA sv 63 9 Knapp (för att vrida huvudhandtaget) 10 Huvudhandtag 11 Stödhandtag/vibrationsdämpat stödhandtag 12 Skyddskåpa 13 Spännmutter * 14 Spännyckel * 15 Spänne (verktygslös sprängskyddsinställning) 16 Skruv (spännkraftsinställning på spännet) * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen och nätfrekvensen du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. Om en förlängningskabel används måste den ha en tvärsnittsarea på minst 1,5 mm2 . Förlängningskabeln måste vara anpassad till maskinens effektförbrukning (se tekniska data). Rulla av hela sladden om du använder sladdvinda. 6.1 Sätta på stödhandtaget Arbeta bara med påsatt stödhandtag (11)! Dra åt stödhandtaget ordentligt för hand i vänster- , mitt- eller högergängan (om det behövs). 6.2 Sätta på sprängskyddet (vid arbeten med slipskivor) Före användning: sätt på sprängskydd. Vid arbete med navrondell måste du av säkerhetsskäl använda sprängskydd (12). Vid arbete med kapskivor måste du av säkerhetsskäl använda ett speciellt kapsprängskydd (se kapitel 11. Tillbehör). Se sid. 2, bild E. - Öppna spännet (15). Sätt på sprängskyddet (12) i markerat läge. - Vrid sprängskyddet så att den skyddade delen pekar mot användaren. - Stäng spännet. - Öka spännkraften i spännet genom att dra åt skruven (16) (när spännet är öppet), om det behövs. Använd endast verktyg som sticker ut minst 3,4 mm utanför sprängskyddet . 6.3 Vridbart huvudhandtag Jobba alltid med fasthakat huvudhandtag (10). Se sid. 2, bild B. - Tryck på knappen (9). - Huvudhandtaget (10) går nu att vrida 90° åt båda håll och haka fast. - Kontrollera att det sitter ordentligt: huvudhandtaget ska ha hakat fast och inte gå att vrida (10). 6.4 Nätanslutning Uttagen ska vara säkrade med tröga smältsäkringar eller jordfelsbrytare. Maskiner med ”WE...” på typbeteckningen: (Med inbyggd automatisk startströmsbegränsning (mjukstart).) Uttagen kan även vara säkrade med snabba smältsäkringar eller jordfelsbrytare. Före alla omriggningsarbeten: Dra ut kontakten ur uttaget. Maskinen ska vara av och spindeln ska ha stannat. Vid arbeten med kapskivor måste du av säkerhetsskäl använda kapsprängskydd (se kap 11. Tillbehör). 7.1 Låsa spindeln Tryck bara in spindellåsningsknappen när spindeln står still (5). - Tryck in spindellåsningsknappen (5) och vrid spindeln för hand (3) tills det hörs att spindellåsningsknappen hakar fast. 7.2 Sätta på slipskivan Se sid. 2, bild C. Maskiner med beteckningen W 2..., WE 2...: - Sätt på stödflänsen (2) på spindeln. Den sitter rätt när den inte går att vrida på spindeln. - Sätt slipskivan på stödflänsen (2) som bild C visar. Slipskivan ska ligga an jämnt mot stödflänsen. Maskiner med beteckningen WEA 2...: Stödflänsen med autobalans (4) sitter fastmonterad på spindeln. En avtagbar stödfläns är inte nödvändigt som på de flesta andra vinkelslipar. Autobalans-stödflänsens anliggningsyta (4), slipskiva och snabbspännmutter (1) resp. spännmutter (13) måste vara rena. Rengör vid behov. - Lägg slipskivan på autobalans-stödflänsen (4). Slipskivan ska ligga an jämnt mot autobalans- stödflänsen. 7.3 Dra åt Quick-spännmuttrar (bara vissa modeller) Dra åt Quick-spännmuttrar (1): Du får inte använda Quick-spännmuttrar på verktyg med spännfästen kraftigare än 8 mm! Använd i stället spännmutter (13) med spännyckel (14). Använd bara felfria och oskadade Quick- spännmuttrar: pilen ska peka mot urtaget i ytterringen (se bilden på sid. 2). - Spindellåsning, se kapitel 7.1. 6. Före användning 7. Sätta på slipskivan
Sida: 5
SVENSKA sv 64 - Sätt på Quick-spännmuttern (1) på spindeln (3). Se bild på sidan 2. - Dra åt Quick-spännmuttern för hand medurs. - Dra åt Quick-spännmuttern genom att vrida slipskivan hårt medurs. Lossa Quick-spännmuttrar (1): - Spindellåsning, se kapitel 7.1. - Skruva av Quick-spännmuttern (1) moturs. 7.4 Dra åt/loss spännmuttern (bara vissa modeller) Dra åt spännmuttern (13): Spännmuttern har 2 olika sidor. Så här skruvar du på spännmuttern på spindeln: Se sid. 2, bild D. - A) Tunna slipskivor: Spännmutterflänsen (13) pekar uppåt så att den tunna slipskivan spänns fast ordentligt. B) Tjocka slipskivor: Spännmutterflänsen (13) pekar nedåt så att spännmuttern kan sättas fast ordentligt på spindeln. - Spärra spindeln. Dra åt spännmuttern (13) medurs med spännyckeln (14). Lossa spännmuttern: - Spindellåsning, se kapitel 7.1. Skruva av spännmuttern (13) moturs med spännyckeln (14). 8.1 Start och stopp Hantera alltid maskinen med två händer! Slå på maskinen först, lägg sedan an verktyget mot arbetsstycket. Undvik oavsiktlig start: slå alltid av strömbrytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Undvik att maskinen virvlar upp eller suger in damm eller spån. När du slår av maskinen, lägg inte ifrån dig den förrän motorn stannat. Se sid. 2, bild A. Starta maskinen: Slå PÅ: skjut spärren (7) i pilens riktning och tryck sedan på strömbrytaren (8). Stopp: Lossa strömbrytarspärren (8). Kontinuerlig användning (bara vissa modeller): Slå PÅ: skjut spärren (7) i pilens riktning och tryck sedan på strömbrytaren (8) och håll den intryckt. Maskinen är PÅ. Skjut spärren (7) ytterligare en gång i pilens riktning tills strömbrytaren (8) låser (kontinuerlig användning). Slå AV: tryck på strömbrytaren (8) och släpp. 8.2 Arbetsanvisningar Slipa: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Grovslipning: Du får bäst slutresultat om du jobbar med ställvinklar på 30°-40°. Kapslipning: Jobba alltid mot rotationsriktningen vid kapning, se bild. Annars finns det risk att maskinen hoppar ut okontrollerat ur skåran. Jobba med lagom matning som är anpassad till materialet du bearbetar. Kanta inte, tryck inte, sväng inte. Sandpappersslipning: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Arbeta med stålborstar: Tryck lagom hårt på maskinen. Rengöring av motor: Under arbetets gång kan partiklar hamna i elverktygets inre delar. Detta påverkar kylningen av verktyget negativt. Ledande avlagringar kan påverka elverktygets skyddsisolering och orsaka elektriska faror. Sug upp eller blås ut damm med torr luft från ventilationsöppningarna på fram- och baksidan av verktyget grundligt och med jämna mellanrum. Koppla först elverktyget från strömmen och bär skyddsglasögon och andningsmask. Knapp (9) för inställning av handtag: Emellanåt behöver man suga ut knappen eller blåsa ur den med torr luft (när den är intryckt, i huvudhandtagets alla 3 lägen). Koppla först elverktyget från strömmen och bär skyddsglasögon och andningsmask. Maskiner med ”WE...” på typbeteckningen: - Överlastskydd: elektronikindikeringen (6) tänds och arbetsvarvtalet avtar kraftigt. För hög motortemperatur! Kör maskinen obelastad tills den svalnar och elektronikindikeringen slocknar. - Överlastskydd: elektronikindikeringen (6) tänds och arbetsvarvtalet avtar något. Maskinen är överbelastad. Fortsätt arbeta, men sänk belastningen tills elektronikindikeringen slocknar. - Säker elektrisk frånkoppling: Den elektriska signalindikatorn (6) lyser och maskinen FRÅNKOPPLADES automatiskt. Maskinen slår av vid strömspikar (t.ex. om skivan nyper eller du får ett kast). Slå av maskinen med strömbrytaren (8). Slå på igen och fortsätt att jobba som vanligt. Försök att undvika att maskinen nyper. Se kapitlet 4.2. - Återstartspärr: elektronikindikeringen (6) blinkar och maskinen går inte. Återstartspärren 8. Användning 9. Rengöring 10. Åtgärder vid fel
Sida: 6
SVENSKA sv 65 har löst ut. Om stickkontakten ansluts när maskinen är tillkopplad eller om strömförsörjningen återställs efter ett avbrott startar inte maskinen. Slå av och på maskinen igen. - Maskinen accelererar snabbt upp till maxvarvtal när du slår på, dvs. den automatiska startströmsbegränsningen (mjukstarten) fungerar inte. Elektronikfel, det finns ingen ytterligare skyddselektronik. Lämna in maskinen på reparation direkt (se kapitel 12.). W 22-180 MVT, W 22-230 MVT, W 24-180 MVT, W 24-230 MVT, W 26-180 MVT, W 26-230 MVT: - När du slår på maskinen kan den ge korta spänningsfall. Om elanslutningen inte är så bra, kan det påverka andra maskiner. Om nätimpedansen är lägre än 0,2 Ω bör det inte vara några problem. Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. Om maskinen används i en hållare. Fäst maskinen på ett säkert sätt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Se sidan 4. A Navrondell (Arbeta alltid med sprängskyddet på) B Lamellslipskiva (Arbeta alltid med sprängskyddet på) C Kapsprängskydd D Kapslipskiva (Arbeta alltid med kapsprängskyddet på) E Diamantkapskiva (arbeta alltid med sprängskydd eller kapsprängskydd på) F Koppslipsskydd (Sätt på maskinen och fäst med skruv (f). Sätta på koppslip, se beskrivning i kap. 7.. Använd ev. krökt spännyckel. Ställ in sprängskyddet med vingskruvarna, så att koppslipen sticker ut 3 mm.) G Koppslipar (Till arbeten med koppslipar måste av säkerhetsskäl det särskilda sprängskyddet för koppslipar användas.) H Krökt spännyckel (Drar åt/lossar spännmuttern (13) på koppslipar) I Kapsprängskydd med styrslid (Sätt på maskinen och fäst med skruv.) (Med dammsugaranslutning så att du kan suga upp stendammet vid plattkapning med lämplig dammsugare.) J Handskydd (Sitter infäst under stödhandtaget.) K Förlängningsdel (När du arbetar med stödrondell. Ökar avståndet mellan spindel och stödrondell med ca 35 mm) L Stödrondell för fiberslipskivor (Sätt på med den medföljande stödrondellmuttern.) (Arbeta bara med påsatt handskydd.) M Fiberslipskivor (Arbeta bara med påsatt handskydd.) N Stålborstar (Arbeta bara med påsatt handskydd.) O Metallkapstativ P Spännmutter (13) Q Quick-spännmutter (1) Komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdammet som uppstår kan innehålla skadliga ämnen: Avfallshantera korrekt. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad natio- nell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljö- vänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna finns på sid. 3. Förbehåll för tekniska ändringar. Ø =verktygets maximala diameter tmax,1 =max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder spännmutter (13) tmax,2= max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder Quick- spännmutter (1) tmax,3 =navrondell/kapskiva: max. tillåten verktygstjocklek M =spindelgänga l =slipspindellängd n =tomgångsvarvtal (maxvarvtal) P1 =nominell effektförbrukning P2 =avgiven effekt m =vikt utan sladd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram 11. Tillbehör 12. Reparation 13. Miljöskydd 14. Tekniska data
Sida: 7
SVENSKA sv 66 skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, SG =Vibrationsemissionsvärde (ytslipning) ah, DS =Vibrationsemissionsvärde (slipning med sliprondell) Kh,SG/DS = Onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = onoggrannhet Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo WE 24-230 MVT men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo WE 24-230 MVT. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo WE 24-230 MVT så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo WE 24-230 MVT

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo WE 24-230 MVT nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Vinkelslipar
  • Modell/namn: WE 24-230 MVT
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska