W 8-125

Metabo W 8-125 manual

W 8-125

Manual för Metabo W 8-125 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 108 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 53 Originalbruksanvisning Vi intygar att vi tar ansvar för att vinkelslipen har till- verkats i enlighet med de standarder och direktiv som anges på sid. 3. Vinkelsliparna är med Metabo originaltillbehör avsedda för slipning, sandpappersslipning, stål- borstning och kapning av metall, betong, sten och liknande material utan vatten. WE 14-125 VS är dessutom avsedd för polering. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. 4.1 Säkerhetsanvisningar för både slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning: Användningsområde a) Elverktyget är avsett att användas för slip- ning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning. Följ alla säkerhetsanvisningar, anvis- ningar, illustrationer och all information som följer med maskinen. Om du inte följer anvisnin- garna finns risk för elstötar, brand och/eller svåra personskador. WE 14-125 VS går dessutom att använda för polering. b) Elverktyget är inte avsett för polering. Anvä- nder du maskinen till sådant som den inte är avsedd för utsätter du dig själv och andra för fara och risk för personskador. (Gäller inte WE 14-125 VS.) c) Använd bara sådana tillbehör som tillverkaren avsett för elverktyget och rekommenderar. Bara för att du kan fästa verktyget på elverktyget är ingen garanti för att det fungerar säkert. d) Verktygets tillåtna varvtal ska vara minst lika högt som maxvarvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som roterar med för högt varvtal kan gå sönder och delar flyga omkring. e) Verktygets ytterdiameter och tjocklek ska motsvara elverktygets specifikationer. Verktyg med fel dimensioner går inte att skydda eller kontrollera tillräckligt. f) Slipskivor, flänsar, sliprondeller och andra tillbehör ska passa exakt på elverktygets slipspindel. Delar som inte passar exakt på elverktygets slipspindel ger obalans, kraftiga vibrationer och kan få dig att tappa kontrollen. g) Använd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera verktygen före användning, t.ex. så att slipskivor inte är uppfläkta eller spräckta, sliprondeller inte är spräckta, slitna eller utnötta, stålborstar inte har lös eller avbruten tråd. Tappar du maskin och verktyg, kontrol- lera om något är skadat och sätt i så fall på ett helt verktyg. När du kontrollerat verktyget och satt i det, se till att du själv och andra runtomkring inte är inom räckhåll för roterande delar och kör maskinern på maxvarvtal i en minut. Skadade verktyg går oftast sönder vid testet. h) Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på tillämpningen, använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om det behövs, använd dammask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot grader och avverkat material. Skydda ögonen mot kringflygande skräp som uppstår vid användningsområdena. Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera bort det damm som bildas vid användning. Om du blir exponerad för buller, kan du få hörselskador. i) Se till att andra i närheten är på säkert avstånd från arbetsområdet. Den som är inom arbetsområdet ska bära personlig skyddsutrustning. Delar av arbetsstycke eller trasiga verktyg kan slungas iväg och orsaka personskador utanför det aktuella arbetsområdet. j) Håll bara maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. k) Se till så att sladden inte kommer nära roterande delar. Tappar du kontrollen över maskinen kan sladden bli avkapad eller snos in så att din hand eller arm dras in i roterande delar. I) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän roterande delar stannat helt. Roterande delar kan komma i kontakt med underlaget, så att du tappar kontrollen över elverktyget. 1. Överensstämmelsedeklaration 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 54 m) Elverktyget får aldrig vara på när du bär det. Kommer roterande delar emot kläderna kan de haka fast och borra in sig i kroppen. n) Rengör ventilationsöppningarna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten suger in damm i huset, för mycket avlagringar av metalldamm kan ge elstötar. o) Använd inte elverktyg i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet. p) Använd aldrig verktyg som kräver skärvätska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge elstötar. 4.2 Kast och motsvarande säkerhetsanvisningar: Kast är en plötslig reaktion på grund av att roterande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. en slipskiva, sliprondell, stålborste. Ihakningen eller nypet ger den roterande delen ett abrupt stopp. Det slungar elverktyget okontrollerat mot verktygets rotationsriktning vid blockeringen. Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller nyper i arbetsstycket, kan slipskivskanten som sitter fast spräcka slipskivan eller ge ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller från användaren, allt beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det kan även leda till skivsprängning. Ett kast beror helt och hållet på felaktig användning av elverktyget. Du förhindrar det med följande försiktighetsåtgärder. a) Håll fast elverktyget ordentligt och ha en kroppsställning som gör att du kan parera kastrekylen med armarna. Använd alltid stödhandtaget när det är på, så att du får så stor kontroll som möjligt över kast och reaktioner vid drift. Med rätt åtgärder kan du som användare behärska kastrekyler och motriktade krafter. b) Håll aldrig handen nära roterande delar. Verktyget kan röra sig över handen om du får ett kast. c) Stå inte med kroppen i den riktning som elverktyget rör sig om det får ett kast. Kastet slungar elverktyget i motsatt riktning mot slipskivans rotationsriktning vid blockeringen. d) Var extra försiktig i närheten av hörn, skarpa kanter osv. Se till så att verktyget inte studsar mot arbetsstycket och nyper. Roterande delar har lätt att nypa om de studsar vid hörn och skarpa kanter. Det kan få dig att tappa kontrollen eller ge kast. e) Använd aldrig sågkedjor eller tandade sågklingor. Sådana verktyg ger ofta kast eller får dig att förlora kontrollen över elverktyget. 4.3 Särskilda säkerhetsanvisningar för slipning och kapning: a) Använd bara sprängskydd och slipskivor som är godkända för elverktyget. Slipskivor som inte är avsedda för elverktyget går inte att skärma av tillräckligt och ger osäkert skydd. b) Sprängskyddet ska sitta ordentligt på elverk- tyget och vara inställt så att du får maximal säkerhet och exponeras för så liten del som möjligt av slipskivan. Sprängskyddet hjälper till att skydda dig mot lösa fragment, mot kontakt med slipskivan och mot gnistor som kan antända dina kläder. c) Slipskivorna får bara användas för avsedd användning. t.ex.: Slipa aldrig sidoytor med en kapskiva. Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivkanten. Sidokrafter på en sån slipskiva kan ge skivbrott. d) Använd alltid oskadade flänsar med rätt dimension och form för den skiva som du ska använda. Rätt fläns skyddar slipskivan och minskar risken för skivbrott. Flänsar till kapskivor skiljer sig från flänsar till andra slipskivor. e) Använd aldrig nötta slipskivor från större elverktyg. Större elverktygs slipskivor är inte gjorda för lika höga varvtal som mindre elverktygs och kan spricka. 4.4 Andra särskilda säkerhetsanvisningar för kapning: a) Se till så att kapskivan inte nyper eller får för stor tryckkraft. Gör inte för djupa kap. Överbelastar du kapskivan ökar belastningen och risken för att skivan blir stukad eller nyper, vilket kan ge kast eller skivbrott. b) Undvik området framför och bakom kapskivan. När du för kapskivan ifrån dig i arbetsstycket kan ett kast slunga elverktyget och den roterande skivan rakt emot dig. c) Om skivan nyper eller om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla tills skivan stannat helt. Försök aldrig dra loss kapskivan ur skåran när skivan roterar, det kan ge ett kast. Hitta och åtgärda orsaken till att skivan nöp. d) Slå inte på elverktyget när det sitter i arbetsstycket. Låt kapskivan varva upp till maxvarvtal innan du försiktigt fortsätter kapningen. Annars kan skivan haka i, hoppa ur arbetsstycket eller ge ett kast. e) Palla upp plattor eller stora arbetsstycken, så minskar risken för kast på grund av att kaps- kivan nyper. Stora arbetsstycken kan böja sig av sin egen vikt. Palla upp arbetsstycket på båda sidor, både vid kapstället och kanten. f) Var extra försiktig när du "instickskapar" i befintliga väggar eller andra ställen utan insyn. Kapskivan kan vid insticket gå i gas-, vatten- eller elledningar eller andra föremål som kan ge kast. 4.5 Särskilda säkerhetsanvisningar för sand- pappersslipning: a) Använd inte överdimensionerade slippapper, utan följ tillverkarens anvisningar om slippappersmått. Slippapper som sticker utanför sliprondellen kan ge personskador, få rondellen att nypa, riva sönder slippappret eller ge kast.
Sida: 3
SVENSKA sv 55 4.6 Gäller bara WE 14-125 VS: särskilda säkerhetsanvisningar för polering: Det får inte finnas några lösa dela på poler- hättan, framförallt fästtrådar. Stick in eller kapa fästtrådarna. Lösa, medroterande fästtrådar kan dra med sig dina fingrar in eller fastna i arbetssty- cket. 4.7 Särskilda säkerhetsanvisningar för arbete med stålborste: a) Tänk på att stålborsten tappar borst även vid normal användning. Överbelasta inte borsten med för stor tryckkraft. Ivägslungade borst kan lätt tränga igenom tunna kläder och/eller in i huden. b) Finns det en rekommendation att använda sprängskydd, så är det för att förhindra att du kommer i kontakt med stålborsten. Skiv- och koppborstar får större diameter av tryck- och centrifugalkrafterna. 4.8 Övriga säkerhetsanvisningar: VARNING! – Använd alltid skyddsglasögon. Använd elastiska mellanlägg om de följer med som en nödvändig del av slipmediet. Följ verktygs- och tillbehörstillverkarens anvisningar! Skydda slipskivorna mot fett och slag! Förvara och hantera slipskivorna helt enligt tillverkarens anvisningar. Använd aldrig kapslipskivor till grovbearbetning! Kapslipskivor tål inte tryck i sidled. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Palla upp stora arbetsstycken ordentligt. Använder du verktyg med gängfäste får spindeländen inte gå i botten på slipverktyget. Se till så att gängningen i verktyget är tillräckligt lång, så att hela spindeln får plats. Verktygsgängningen måste passa spindelgängan. Spindellängd och - gänga, se sid. 3 och kap. 14. Tekniska data. Vid bearbetning av framförallt metall kan elektriskt ledande damm avsättas i maskinens inre. Det kan leda till vagabonderande strömmar i maskinhöljet. De medför temporär risk för elstötar. Därför är det nödvändigt att med täta intervall blåsa rent maskinen ordentligt med tryckluft genom de bakre ventilationsöppningarna när maskinen är igång. Maskinen ska säkras. Vi rekommenderar att du använder stationärt utsug och installerar en jordfelsbrytare (FI). Slår jordfelsbrytaren av vinkelslipen, måste du kontrollera och rengöra den. Motorrengöring, se kap. 9. Rengöring. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andnings- skydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Material som vid bearbetning avger hälsofarligt damm eller ångor (t.ex. asbest) får ej bearbetas. Se till att ventilationsöppningarna är öppna vid arbete i dammig miljö. Om det blir nödvändigt att avlägsna dammet, skall elverktyget först skiljas från elnätet (använd ej metalliska föremål) och undvik att skada inre delar. Skadade, ej runda eller vibrerande verktyg får ej användas. Försök att inte skada gas-, vatten- och elledningar samt bärande väggar. Om du använder maskinen utomhus: anslut en jordfelsbrytare (FI) med max. brytström på 30 mA! Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning eller underhåll. Metabo S-automatic-säkerhetskoppling. Om säkerhetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Byt ut skadat eller sprucket sprängskydd. Använd aldrig maskinen med trasigt sprängskydd. Elverktyget är inte avsett för polering (gäller inte WE 14-125 VS). Garantin upphör att gälla vid ej avsed användning! Motorn kan bli överhettad och elverk- tyget skadat. Vi rekommenderar att du använder vår vinkelpolerare vid polering. Se sid. 2. 1 Quick-spännmutter * 2 Stödfläns 3 Spindel 4 Spindellåsningsknapp 5 Skjutreglage PÅ/AV * 6 Elektronikindikering * 7 Varvtalsvred * 8 Startspärr * 9 Strömbrytare * 10 Stödhandtag/vibrationsdämpat stödhandtag * 11 Skyddskåpa 12 Spännmutter * 13 Spännyckel * 14 Fästspak till sprängskyddet * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera före driftstart att angiven spänning och frekvens på märkskylten överensstämmer med nätspänningen och nätfrekvensen. 5. Översikt 6. Driftstart
Sida: 4
SVENSKA sv 56 6.1 Sätta på stödhandtaget Arbeta bara med påsatt stödhandtag (10)! Skruva fast stödhandtaget ordentligt på maskinens vänster- eller högersida. 6.2 Sätta på sprängskyddet Använd rätt sprängskydd till slipmedlet för din egen säkerhets skull! Se även kapitlet 11. Tillbehör! Sprängskydd för slipning Avsett för arbeten med navrondeller, lamellslip- skivor, diamantkapskivor. Se sid. 2, bild C. - Tryck ned spaken (14) och håll den intryckt. Sätt på sprängskyddet (11) i markerat läge. - Släpp spaken och vrid sprängskyddet tills spaken snäpper fast. - Tryck på spaken och vrid sprängskyddet så att den skyddade delen är mot användaren. - Kontrollera att den sitter ordentligt: Spaken ska ha snäppt fast och då ska sprängskyddet inte gå att vrida. Använd endast verktyg som sticker ut utanför spräng- skyddet minst 3,4 mm. Före omriggning: Dra ut kontakten ur uttaget. Maskinen ska vara avstängd och spindeln ska ha stannat. Vid arbete med kapskivor måste du av säkerhetsskäl använda kapsprängskydd, se kap. 11. Tillbehör. 7.1 Låsa spindeln - Tryck på spindellåsningen (4) och vrid spindeln (3) för hand tills du känner att spindellåsningen tar. 7.2 Sätta på slipskivan Se sid. 2, bild A. - Sätt på stödflänsen (2) på spindeln. Den sitter rätt när den inte går att vrida på spindeln. Bara på W 8-100: Skruva på stödflänsen på spindeln med spännyckeln så att den lilla förhöj- ningen (16 mm i diameter) pekar uppåt. - Sätt slipskivan på stödflänsen (2). Slipskivan ska ligga an jämnt mot stödflänsen. Plåtflänsen på kapslipskivorna ska ligga an mot stödflänsen. 7.3 Dra åt "Quick"-spännmuttern (bara vissa modeller) Dra åt Quick-spännmuttern (1): Du får inte använda Quick-spännmutter på verktyg med spännfästen kraftigare än 8 mm!! Använd i stället spännmutter (12) med spännyckel (13). - Spindellåsning, se kapitel 7.1. - Sätt på Quick-spännmuttern (1) på spindeln (3) så att de 2 flänsarna går i de 2 spåren på spindeln. Se bild på sidan 2. - Dra åt Quick-spännmuttern för hand medurs. - Dra åt Quick-spännmuttern genom att vrida slipskivan hårt medurs. Lossa Quick-spännmuttern: (1) Du får bara fixera spindeln med spindellåsningen (4) när Quick- spännmuttern (1) sitter på! - Maskinen har en viss eftergång när du slagit av den. - Precis innan slipskivan stannar trycker du på knappen till spindellåsningen. (4) Quick- spännmuttern (1) lossar. 7.4 Dra åt/loss spännmuttern (bara vissa modeller) Dra åt spännmuttern (12): Spännmuttern har 2 olika sidor. Skruva på spännmuttern på spindeln så här: Se sid. 2, bild B. - X) På tunna slipskivor: Förhöjningen på spännmuttern (12) är uppåt, så att den tunna slipskivan låser fast säkert. Y) På tjocka slipskivor: Förhöjningen på spännmuttern (12) är nedåt, så att spännmuttern sitter säkert på spindeln. Z) Apenas W 8-100: O colar da porca de fixação indica para baixo resp. a superfície plana fica virada para cima. - Lås spindeln. Dra åt spännmuttern (12) medurs med spännyckeln (13). Lossa spännmuttern: - Spindellåsning, se kapitel 7.1. Skruva av spännmuttern (12) moturs med spännyckeln (13). 8.1 Ställa in varvtalet (bara vissa modeller) Ställ in rekommenderat varvtal (7) med vredet. Kapslipskivor, navrondeller, koppslipar, diamantkapskivor: högt varvtal Borstar: medelhögt varvtal Sliprondeller: lågt eller medelhögt varvtal OBS! Vi rekommenderar att du använder vår vinkelpolerare vid polering. 8.2 Start/stopp Hantera alltid maskinen med två händer! Slå på maskinen först, lägg sedan an verktyget mot arbetsstycket. Försök undvika att maskinen suger upp damm och spån. Se till att maskinen hålls borta från avlagrat damm när den slås på och av. När du slagit av maskinen, lägg inte ifrån dig den förrän motorn stannat. 7. Sätta på slipskivan 8. Användning
Sida: 5
SVENSKA sv 57 Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av strömbrytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Vid kontinuerlig drift fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Maskiner med skjutreglage: Slå PÅ: skjut skjutreglaget (5) framåt. Tippa ned den tills den snäpper fast vid kontinuerlig användning. Slå AV: tryck på bakkanten av skjutreglaget (5) och släpp. Maskiner med "Ergo-säkerhetsbrytare" (med dödmansgrepp): (Maskiner med beteckning WP..., WEP...) Slå PÅ: skjut startspärren (8) i pilens riktning och tryck på strömbrytaren (9). Slå AV: släpp strömbrytaren (9). 8.3 Arbetsanvisningar Slipning och sandpappersslipning: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Grovbearbetning: du får bäst slutresultat om du jobbar med ställvinklar i intervallet 30°-40°. Kapslipning: Jobbaalltid mot rotationsriktningen vid kapning, se bild. Annars finns det risk att maskinen hoppar ut okontrollerat ur skåran. Jobba med lagom matning som är anpassad till materialet du bearbetar. Kanta inte, tryck inte, sväng inte. Arbeta med stålborstar: Tryck lagom hårt på maskinen. Motorrengöring: Med täta intervall, blås rent maskinen ordentligt med tryckluft genom de bakre ventilationsöppningarna. Maskinen ska säkras. Maskiner med VTC- och TC-elektronik: Elektronikindikeringen (6) tänds och arbetsvarvtalet sjunker. Temperaturen på lindningarna är för hög! Låt maskinen gå på tomgång tills indikeringen för elsignal slocknar. Maskiner med VTC-, TC-, VC-elektronik: Elektronikindikeringen (6) blinkar och maskinen går inte. Återstarspärren har löst ut. Om stickkontakten ansluts när maskinen är tillkopplad eller om strömförsörjningen återställs efter ett avbrott startar inte maskinen. Slå av och på maskinen igen. Använd bara Metabo originaltillbehör. Se sid. 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Sprängskydd för kapning Avsett för arbeten med kapskivor, diamantkap- skivor. Sätt på enligt beskrivning för ”Sprängskydd för slip- ning” (kap. 6.2). B Kapsprängskydd med styrslid Avsett för kapning av stenplattor med diamantkap- skivor. Sätt på maskinen och fäst med skruv. Med damm- sugaranslutning så att du kan suga upp sten- dammet med lämplig dammsugare. C Handskydd för sandpappersslipning, stålborstning Avsett för arbeten med stöd-, sliprondeller, stålbor- star. Fäst handskyddet under stödhandtaget. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i tillbehörskatalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdamm kan innehålla farliga ämnen: släng det inte i hushållssoporna utan lämna det som miljöfar- ligt avfall på miljöstation. Följ nationella miljöföreskrifter för för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. 9. Rengöring 10. Åtgärder vid fel 0 I 5 0 I 8 9 8 9 11. Tillbehör 12. Reparation 13. Miljöskydd
Sida: 6
SVENSKA sv 58 Förklaringar till uppgifterna på sida 3. Förbehåll för ändringar p.g.a. tekniska förbättringar. Dmax = verktygens maximala diameter tmax,1 = max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder spännmutter (12) tmax,2 = max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder Quick-spännmutter (1) tmax,3 = Navrondell/Kapslipskiva: max. tillåten verktygstjocklek M = Spindelgänga l = Slipspindellängd n* = Varvtal obelastad (maxvarvtal) P1 = Nominell effektförbrukning P2 = Avgiven effekt m = Vikt utan nätsladd Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström * Maskiner med beteckningen WE... : Energirika högfrekventa störningar kan orsaka varv- talssvängningar. De försvinner när störningen klingat av. Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, SG = Vibrationsemissionsvärde (ytslipning) ah, DS = Vibrationsemissionsvärde (slipning med sliprondell) Kh,SG/DS = Onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 14. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo W 8-125 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo W 8-125. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo W 8-125 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo W 8-125

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo W 8-125 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Vinkelslipar
  • Modell/namn: W 8-125
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska