W 18 LTX 125 Quick

Metabo W 18 LTX 125 Quick manual

W 18 LTX 125 Quick

Manual för Metabo W 18 LTX 125 Quick på Holländsk. Denna PDF-handbok har 108 sidor.

Table of contents

Sida: 1
SVENSKA sv 53 svenska Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för De här vinkelslipar- named följande typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i alla gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation vid *4) - se sid. 3. Den sladdlösa vinkelslipen är med Metabo originaltillbehör avsedd för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning av metall, betong, sten och liknande material utan vatten. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. 4.1 Säkerhetsanvisningar för både  slipning, sandpappersslipning, stålborst- ning och kapning: a) Elverktyget är avsett att användas för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning. Följ alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och all information som följer med maskinen. Om du inte följer anvisningarna finns risk för elstötar, brand och/eller svåra personskador. b) Elverktyget är inte avsett för polering. Använder du maskinen till sådant som den inte är avsedd för utsätter du dig själv och andra för fara och risk för personskador. c) Använd bara sådana tillbehör som tillverkaren avsett för elverktyget och rekommenderar. Bara för att du kan fästa verktyget på elverktyget är ingen garanti för att det fungerar säkert. d) Verktygets tillåtna varvtal ska vara minst lika högt som maxvarvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som roterar med för högt varvtal kan gå brista och slungas iväg. e) Verktygets ytterdiameter och tjocklek ska motsvara elverktygets specifikationer. Verktyg med fel dimensioner går inte att skydda eller kontrollera tillräckligt. f) Verktyg och gänga ska passa exakt på elverk- tygets slipspindel. På flänsfästa verktyg ska gängfästet passa flänsformen exakt. Delar som inte passar exakt på fästet orsakar obalans, kraftiga vibrationer och kan få användaren att tappa kontrollen. g) Använd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera verktygen före användning, t.ex. så att slipskivor inte är uppfläkta eller spräckta, sliprondeller inte är spräckta, slitna eller utnötta, stålborstar inte har lös eller avbruten tråd. Tappar du maskin och verktyg, kontrollera om något är skadat och sätt i så fall på ett helt verktyg. När du kontrollerat verktyget och satt i det, se till att du själv och andra runtomkring inte är inom räckhåll för roterande delar och kör maskinen på maxvarvtal i en minut. Skadade verktyg går oftast sönder vid testet. h) Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på tillämpningen, använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om det behövs, använd dammask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot grader och avverkat material. Skydda ögonen mot kringflygande skräp som uppstår vid användningsområdena. Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera bort det damm som bildas vid användning. Om du blir exponerad för buller, kan du få hörselskador. i) Se till att andra i närheten är på säkert avstånd från arbetsområdet. Den som är inom arbetsområdet ska bära personlig skyddsutrustning. Delar av arbetsstycke eller trasiga verktyg kan slungas iväg och orsaka personskador utanför det aktuella arbetsområdet. j) Håll bara maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. k) Se till så att sladden inte kommer nära roterande delar. Tappar du kontrollen över maskinen kan sladden bli avkapad eller snos in så att din hand eller arm dras in i roterande delar. I) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän roterande delar stannat helt. Roterande delar kan komma i kontakt med underlaget, så att du tappar kontrollen över elverktyget. 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 54 m) Elverktyget får aldrig vara på när du bär det. Kommer roterande delar emot kläderna kan de haka fast och borra in sig i kroppen. n) Rengör ventilationsöppningarna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten suger in damm i huset, för mycket avlagringar av metalldamm kan ge elstötar. o) Använd inte elverktyg i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet. p) Använd aldrig verktyg som kräver skärvätska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge elstötar. 4.2 Kast och motsvarande säkerhetsanvis- ningar Kast är en plötslig reaktion på grund av att roterande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. en slipskiva, sliprondell, stålborste. Ihakningen eller nypet ger den roterande delen ett abrupt stopp. Det slungar elverktyget okontrollerat mot verktygets rotationsriktning vid blockeringen. Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller nyper i arbetsstycket, kan slipskivskanten som sitter fast spräcka slipskivan eller ge ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller från användaren, allt beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det kan även leda till skivsprängning. Ett kast beror helt och hållet på felaktig användning av elverktyget. Du förhindrar det med följande försiktighetsåtgärder. a) Håll fast elverktyget ordentligt och ha en kroppsställning som gör att du kan parera kastrekylen med armarna. Använd alltid stödhandtaget när det är på, så att du får så stor kontroll som möjligt över kast och reaktioner vid drift. Med rätt åtgärder kan du som användare behärska kastrekyler och motriktade krafter. b) Håll aldrig handen nära roterande delar. Verktyget kan röra sig över handen om du får ett kast. c) Stå inte med kroppen i den riktning som elverktyget rör sig om det får ett kast. Kastet slungar elverktyget i motsatt riktning mot slipskivans rotationsriktning vid blockeringen. d) Var extra försiktig i närheten av hörn, skarpa kanter osv. Se till så att verktyget inte studsar mot arbetsstycket och nyper. Roterande delar har lätt att nypa om de studsar vid hörn och skarpa kanter. Det kan få dig att tappa kontrollen eller ge kast. e) Använd aldrig sågkedjor eller tandade sågklingor. Sådana verktyg ger ofta kast eller får dig att förlora kontrollen över elverktyget. 4.3 Särskilda säkerhetsanvisningar för slip- ning och kapning: a) Använd bara sprängskydd och slipskivor som är godkända för elverktyget. Slipskivor som inte är avsedda för elverktyget går inte att skärma av tillräckligt och ger osäkert skydd. b) Försänkta slipskivor ska vara monterade så att slipytan ligger under kanten på spräng- skyddet. Felmonterad slipskiva som sticker ut över sprängskyddskanten går inte att skärma av ordent- ligt. c) Sprängskyddet ska sitta ordentligt på elverk- tyget och vara inställt så att du får maximal säkerhet och exponeras för så liten del som möjligt av slipskivan. Sprängskyddet hjälper till att skydda dig mot lösa fragment, mot kontakt med slipskivan och mot gnistor som kan antända dina kläder. d) Slipskivorna får bara användas för avsedd användning.  t.ex.: Slipa aldrig sidoytor med en kapskiva. Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivkanten. Sidokrafter på en sån slipskiva kan ge skivbrott. e) Använd alltid oskadade flänsar med rätt dimension och form för den skiva som du ska använda. Rätt fläns skyddar slipskivan och minskar risken för skivbrott. Flänsar till kapskivor skiljer sig från flänsar till andra slipskivor. f) Använd aldrig nötta slipskivor från större elverktyg. Större elverktygs slipskivor är inte gjorda för lika höga varvtal som mindre elverktygs och kan spricka. 4.4 Andra särskilda säkerhetsanvisningar för kapning: a) Se till så att kapskivan inte nyper eller får för stor tryckkraft. Gör inte för djupa kap. Överbelastar du kapskivan ökar belastningen och risken för att skivan blir stukad eller nyper, vilket kan ge kast eller skivbrott. b) Undvik området framför och bakom kapskivan. När du för kapskivan ifrån dig i arbetsstycket kan ett kast slunga elverktyget och den roterande skivan rakt emot dig. c) Om skivan nyper eller om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla tills skivan stannat helt. Försök aldrig dra loss kapskivan ur skåran när skivan roterar, det kan ge ett kast. Hitta och åtgärda orsaken till att skivan nöp. d) Slå inte på elverktyget när det sitter i arbetsstycket. Låt kapskivan varva upp till maxvarvtal innan du försiktigt fortsätter kapningen. Annars kan skivan haka i, hoppa ur arbetsstycket eller ge ett kast. e) Palla upp plattor eller stora arbetsstycken, så minskar risken för kast på grund av att kapskivan nyper. Stora arbetsstycken kan böja sig av sin egen vikt. Palla upp arbetsstycket på båda sidor, både vid kapstället och kanten. f) Var extra försiktig när du "instickskapar" i befintliga väggar eller andra ställen utan insyn. Kapskivan kan vid insticket gå i gas-, vatten- eller elledningar eller andra föremål som kan ge kast.
Sida: 3
SVENSKA sv 55 4.5 Särskilda säkerhetsanvisningar för sand- pappersslipning: a) Använd inte överdimensionerade slippapper, utan följ tillverkarens anvisningar om slippappersmått. Slippapper som sticker utanför sliprondellen kan ge personskador, få rondellen att nypa, riva sönder slippappret eller ge kast. 4.6 Särskilda säkerhetsanvisningar för arbete med stålborste: a) Tänk på att stålborsten tappar borst även vid normal användning. Överbelasta inte borsten med för stor tryckkraft. Ivägslungade borst kan lätt tränga igenom tunna kläder och/eller in i huden. b) Finns det en rekommendation att använda sprängskydd, så är det för att förhindra att du kommer i kontakt med stålborsten. Skiv- och koppborstar får större diameter av tryck- och centrifugalkrafterna. 4.7 Övriga säkerhetsanvisningar: VARNING! – Använd alltid skyddsglasögon.  Använd elastiska mellanlägg om de följer med som en nödvändig del av slipmediet. Följ verktygs- och tillbehörstillverkarens anvisningar! Skydda slipskivorna mot fett och slag! Förvara och hantera slipskivorna helt enligt tillverkarens anvisningar. Använd aldrig kapslipskivor till grovbearbetning! Kapslipskivor tål inte tryck i sidled. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Palla upp stora arbetsstycken ordentligt. Använder du verktyg med gängfäste får spindeländen inte gå i botten på slipverktyget. Se till så att gängningen i verktyget är tillräckligt lång, så att hela spindeln får plats. Verktygsgängningen måste passa spindelgängan. Spindellängd och - gänga, se sid. 2 och kap. 14. Tekniska data. Vi rekommenderar att du använder stationärt utsug. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem.  En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andningsskydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Du får inte bearbeta material som avger hälsovådliga partiklar eller ångor (t.ex. asbestdamm). Se till att ventilationsöppningarna är öppna vid arbete i dammig miljö. Ta bort damm när det behövs, men ta först ur batteriet (använd inte metallföremål) och försök att inte skada delarna inuti. Du får inte använda skadade, orunda resp. vibrerande verktyg. Försök att inte skada gas-, vatten- och elledningar samt bärande väggar. Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs. Se till att maskinen är avstängd när du sätter i batteriet. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Byt ut skadat eller sprucket sprängskydd. Använd aldrig maskinen med trasigt sprängskydd. 4.8 Säkerhetsanvisningar till batteriet: Skydda batterierna mot fukt!  Skydda batterierna mot brand!  Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier! Öppna aldrig batterierna! Rör eller kortslut aldrig batteripolerna! Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något sur, brännbar vätska! Om du får läckande batterivätska på huden, spola direkt med rikligt med vatten. Får du batterivätska i ögonen, skölj med rent vatten och sök omedelbart läkarvård! Se sid. 2. 1 Bygel för att dra åt/lossa spännmuttern (verktygslöst) för hand * 2 Spännmutter (verktygslös) * 3 Stödfläns 4 Spindel 5 Spindellåsningsknapp 6 Skjutreglage PÅ/AV * 7 Elektronikindikering * 8 Knapp för att lossa batteriet 9 Knapp till laddindikeringen 10 Ladd- och signalindikering 11 Batteri 12 Dammfilter 13 Startspärr * 14 Strömbrytare * 15 Stödhandtag/vibrationsdämpat stödhandtag * 16 Sprängskydd 17 Spännmutter * 18 Spännyckel * 19 Fästspak till sprängskyddet * beroende på utförande/ingår inte 5. Översikt
Sida: 4
SVENSKA sv 56 6.1 Sätta på stödhandtaget Arbeta bara med påsatt stödhandtag (15)! Skruva fast stödhandtaget ordentligt på maskinens vänster- eller högersida. 6.2 Sätta på sprängskyddet Använd rätt sprängskydd till slipmedlet för din egen säkerhets skull! Se även kapitlet 11. Till- behör! Sprängskydd för slipning Avsett för arbeten med navrondeller, lamellslip- skivor, diamantkapskivor. Se sid. 2, bild E. - Dra i spaken (19). Sätt på sprängskyddet (16) i markerat läge. - Släpp spaken och vrid sprängskyddet tills spaken snäpper fast. - Dra i spaken (19) och vrid sprängskyddet så att den skyddade delen är mot användaren. - Kontrollera att den sitter ordentligt: Spaken ska ha snäppt fast och då ska sprängskyddet inte gå att vrida. Använd endast verktyg som sticker ut utanför spräng- skyddet minst 3,4 mm. 6.3 Dammfilter Se sid. 2, bild A. Sätt alltid på dammfilter (12) i smutsiga miljöer. Maskinen blir varm fortare när dammfiltret (12) är på. Elektroniken skyddar maskinen mot överhettning (se kapitlet 10.). Fästa: Sätt på dammfiltret (12) som bilden visar. Ta av: Lyft lite på ovankanten av dammfiltret (12) och ta av det nedåt. 6.4 Vridbart batteri Se sid. 2, bild B. Du kan vrida den bakre maskindelen 270° i 3 steg och på så vis anpassa formen på maskinen efter arbetsförhållandena. Jobba bara med maskinen i fastsnäppt läge. 6.5 Batteri Ladda batteriet före användning (11). Ladda batteriet när effekten avtar. Optimal förvaringstemperatur ligger mellan 10°C och 30°C. Litiumjonbatterier har ladd- och signalindikering (10): - (9)Tryck på knappen, så ger lysdioderna laddindikering. - Om en lysdiod blinkar, så är batteriet nästan urladdat och kräver laddning igen. 6.6 Ta av, sätta på batteriet Ta av: Tryck på knappen som lossar batteriet (8) och dra av batteriet (11) framåt. Montering: Skjut på batteriet (11) tills det snäpper fast. Före omriggning: ta ut batteriet ur maskinen. Maskinen ska vara avstängd och spindeln ska ha stannat. Vid arbete med kapskivor måste du av säkerhetsskäl använda kapsprängskydd, se kap. 11. Tillbehör. 7.1 Spärra spindeln - Tryck på spindellåsningsknappen (5) och vrid spindeln (4) för hand tills du känner att spindellåsningen tar. 7.2 Sätta på slipskivan Se sid. 2, bild C. - Sätt på stödflänsen (3) på spindeln. Den sitter rätt när den inte går att vrida på spindeln. - Lägg slipskivan på stödflänsen (3). Slipskivan ska ligga an jämnt mot stödflänsen. Plåtflänsen på kapslipskivorna ska ligga an mot stödflänsen. Obs! Stödflänsen (3) är säkrad, så att den inte lossnar. Ta av: det kan hända att du måste ta i för att få av den. 7.3 Dra åt/lossa spännmuttern (verktygslöst, bara vissa modeller) Dra bara åt spännmuttern (verktygslöst) (2) för hand! Bygeln (1) ska alltid vara nedfälld mot spännmuttern (2) när du jobbar. Dra åt spännmuttern (verktygslöst) (2): Dufårinteanvändaspännmuttern (verktygslös) på verktyg med spännfästen kraftigare än 6 mm! Använd i stället spännmutter (17) med spännyckel (18). - Spindellåsning, se kapitel 7.1. - Fäll upp bygeln på spännmuttern (1). - Sätt på spännmuttern (2) på spindeln (4). Se bild på sidan 2. - Dra åt spännmuttern för hand medurs vid bygeln (1). - Fäll ned bygeln (1) igen. Lossa spännmuttern (verktygslöst) (2): - Spindellåsning, se kapitel 7.1. - Fäll upp bygeln på spännmuttern (1). - Skruva av spännmuttern (2) för hand moturs. Obs! Sitter spännmuttern (2) jättehårt, såkanduäven skruva av den med spännyckeln. 6. Före första användning 7. Sätta på slipskivan
Sida: 5
SVENSKA sv 57 7.4 Dra åt/loss spännmuttern (bara vissa modeller) Dra åt spännmuttern (17):  Spännmuttern har 2 olika sidor. Skruva på spännmuttern på spindeln så här: Se sid. 2, bild D. - A) På tunna slipskivor:  Förhöjningen på spännmuttern (17) är uppåt, så att den tunna slipskivan låser fast säkert. A) På tjocka slipskivor:  Förhöjningen på spännmuttern (17) är nedåt, så att spännmuttern sitter säkert på spindeln. - Lås spindeln. Dra åt spännmuttern (17) medurs med spännyckeln (18). Lossa spännmuttern: - Spindellåsning, se kapitel 7.1. Skruva av spännmuttern (17) moturs med spännyckeln (18). 8.1 Slå PÅ/AV Hantera alltid maskinen med två händer! Slå på maskinen först, lägg sedan an verktyget mot arbetsstycket. Försök undvika att maskinen suger upp damm och spån. Håll maskinen borta från avlagrat damm när du slår på och av den. När du slagit av maskinen, lägg inte ifrån dig den förrän motorn stannat. Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av maskinen när du tar ur batteriet. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Maskiner med skjutreglage: Slå PÅ: skjut skjutreglaget (6) framåt. Tippa ned den tills den snäpper fast vid kontinuerlig användning. Slå AV: tryck på bakkanten av skjutreglaget (6) och släpp. Maskiner med säkerhetsbrytare  (med dödmansgrepp): (Maskiner med beteckning WP...) Slå PÅ: skjut startspärren (13) i pilens riktning och tryck på strömbrytaren (14). Slå AV: släpp strömbrytaren (14). 8.2 Arbetsanvisningar Slipa: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het.  Grovbearbetning: Du får bäst slutresultat om du jobbar med ställvinklar i intervallet 30°-40°. Kapslipning: Jobba alltid mot rotationsriktningen vid kapning, se bild. Annars finns det risk att maskinen hoppar ut okontrollerat ur skåran. Jobba med lagom matning som är anpassad till materialet du bearbetar. Kanta inte, tryck inte, sväng inte. Sandpappersslipning: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Arbeta med stålborstar: Tryck lagom hårt på maskinen. Rengör dammfiltret med jämna mellanrum: ta ur och blås rent det med tryckluft. Elektronikindikeringen (7) tänds och arbetsvarvtalet sjunker. Temperaturen är för hög! Låt maskinen gå på tomgång tills indikeringen för elsignal slocknar. Elektronikindikeringen (7) blinkar och maskinen går inte. Återstarspärren har löst ut. Sätter du i batteriet när maskinen är på, så går inte maskinen igång. Slå av och på maskinen igen. Använd bara Metabo originaltillbehör.  Se sid. 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Laddare B Batteri C Sprängskydd för kapning Avsett för arbeten med kapskivor, diamantkap- skivor. D Handskydd för sandpappersslipning, stål- borstning Avsett för arbeten med stöd-, sliprondeller, stålbor- star. Fäst handskyddet under stödhandtaget. E Spännmutter (17) F Spännmutter (verktygslös) (2) G Dammfilter (12) Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i huvudkatalogen. 8. Användning 0 I 6 0 I 14 13 9. Rengöring 10. Åtgärder vid fel 11. Tillbehör
Sida: 6
SVENSKA sv 58 Elverktyg får bara repareras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdamm kan innehålla farliga ämnen: Släng det inte i hushållssoporna utan lämna det som miljöfarligt avfall på miljöstation. Följ nationella miljöföreskrifter för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Batterierna får inte slängas i hushållssoporna! Lämna tillbaka trasiga eller uttjänta batterier till Metabo-återförsäljaren! Släng aldrig batterierna i vatten. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Ladda ur batteriet i elverktyget före återvinning. Säkra kontakterna mot kortslutning (isolera t.ex. med tejp). Förklaring till uppgifterna på sid. 2. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utvecklingen. U =batterispänning Dmax =verktygens maximala diameter tmax,1 =max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder spännmutter (17) tmax,2 =max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder Quick- spännmutter (2) tmax,3 =Navrondell/Kapslipskiva: max. tillåten verktygstjocklek M =Spindelgänga l =Slipspindellängd n =Varvtal obelastad (maxvarvtal) P1 =märkeffekt P2 =uteffekt m =vikt utan sladd Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Likström Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, SG =Vibrationsemissionsvärde (ytslipning) ah, DS =Vibrationsemissionsvärde (slipning med sliprondell) Kh,SG/DS =Onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd! 12. Reparationer 13. Återvinning 14. Tekniska data

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo W 18 LTX 125 Quick men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo W 18 LTX 125 Quick. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo W 18 LTX 125 Quick så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo W 18 LTX 125 Quick

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo W 18 LTX 125 Quick nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Vinkelslipar
  • Modell/namn: W 18 LTX 125 Quick
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska