Metabo W 17-150 manual

Manual för Metabo W 17-150 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 108 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 53 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att vinkelslipen med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sid. 3. Vinkelsliparna är med Metabo originaltillbehör avsedda för slipning, sandpappersslipning, stål- borstning och kapning av metall, betong, sten och liknande material utan vatten. Användaren ansvarar för skador som uppstår pga. ej avsedd användning. Följ gällande föreskrifter för skadeprevention och de medföljande säkerhetsanvisningarna. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING! – Läs bruksanvisningen, så är risken mindre för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsan- visningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen följer med elverktyget. 4.1 Säkerhetsanvisningar för både slipning, sandpappersslipning, stålborst- ning och kapning: Användningsområde a) Elverktyget är avsett för slipning, sandpap- persslipning, stålborstning och kapning. Följ alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustra- tioner och all information som följer med maskinen. Om du inte följer anvisningarna finns risk för elstötar, brand och/eller svåra person- skador. b) Elverktyget är inte avsett för polering. Använder du maskinen för ej avsedd användning utsätter du dig själv och andra för fara och risk för personskador. c) Använd bara sådana tillbehör som tillver- karen avsett för elverktyget och rekommen- derar. Bara för att du kan fästa verktyget på elverk- tyget är ingen garanti för att det fungerar säkert. d) Verktygets tillåtna varvtal ska vara minst lika högt som maxvarvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som roterar med för högt varvtal kan gå brista och slungas iväg. e) Verktygets ytterdiameter och tjocklek ska motsvara elverktygets specifikationer. Verktyg med fel dimensioner går inte att skydda eller kontrollera tillräckligt. f) Verktyg och gänga ska passa exakt på elverktygets slipspindel. På flänsfästa verktyg ska gängfästet passa flänsformen exakt. Delar som inte passar exakt på fästet orsakar obalans, kraftiga vibrationer och kan få användaren att tappa kontrollen. g) Använd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera verktygen före användning, t.ex. så att slip- skivor inte är uppfläkta eller spräckta, slipron- deller inte är spräckta, slitna eller utnötta, stål- borstar inte har lös eller avbruten tråd. Tappar du maskin och verktyg, kontrollera om något är skadat och sätt i så fall på ett helt verktyg. När du kontrollerat verktyget och satt i det, se till att du själv och andra runtomkring är utom räck- håll för roterande delar och kör maskinern på maxvarvtal i en minut. Skadade verktyg går oftast sönder vid testet. h) Använd personlig skyddsutrustning. Bero- ende på tillämpningen, använd visir, ögon- skydd eller skyddsglasögon. Om det behövs, använd dammask, hörselskydd, skyddshand- skar eller skyddsförkläde som skyddar mot grader och avverkat material. Skydda ögonen mot kringflygande skräp som uppstår vid använd- ning. Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera bort det damm som bildas vid användning. Om du blir exponerad för buller länge, kan du få hörselskador. i) Se till att andra i närheten är på säkert avstånd från arbetsområdet. Den som är inom arbetsområdet ska använda personlig skydds- utrustning. Delar av arbetsstycke eller trasiga verktyg kan slungas iväg och orsaka personskador utanför det aktuella arbetsområdet. j) Håll bara maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. k) Se till så att sladden inte kommer nära rote- rande delar. Tappar du kontrollen över maskinen kan sladden bli avkapad eller snos in så att din hand eller arm dras in i roterande delar. I) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän rote- rande delar stannat helt. Roterande delar kan komma i kontakt med underlaget, så att du tappar kontrollen över elverktyget. m) Elverktyget får aldrig vara på när du bär det. Kommer roterande delar emot kläderna kan de haka fast och borra in sig i kroppen. 1. Överensstämmelseintyg 2. Avsedd användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 54 n) Rengör ventilationsöppningarna på elverk- tyget regelbundet. Motorfläkten suger in damm i huset, för mycket avlagringar av metalldamm kan ge elstötar. o) Använd inte elverktyg i närheten av bränn- bara material. Gnistor kan antända materialet. p) Använd aldrig verktyg som kräver skär- vätska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge elstötar. 4.2 Kast och motsvarande säkerhetsanvis- ningar Kast är en plötslig reaktion på grund av att rote- rande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. en slip- skiva, sliprondell, stålborste. Ihakningen eller nypet ger den roterande delen ett abrupt stopp. Det slungar elverktyget okontrollerat mot verktygets rotationsriktning vid blockeringen. Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller nyper i arbets- stycket, kan slipskivskanten som sitter fast spräcka slipskivan eller ge ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller från användaren, allt beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det kan även leda till skivsprängning. Ett kast beror helt och hållet på felaktig användning av elverktyget. Du förhindrar det med följande försiktighetsåtgärder. a) Håll fast elverktyget ordentligt och ha en kroppsställning som gör att du kan parera kast- rekylen med armarna. Använd alltid stödhand- taget när det är på, så att du får så stor kontroll som möjligt över kast och reaktioner vid drift. Med rätt åtgärder kan du som användare behärska kastrekyler och motriktade krafter. b) Håll aldrig handen nära roterande delar. Verktyget kan röra sig över handen om du får ett kast. c) Stå inte med kroppen i den riktning som elverktyget rör sig om det får ett kast. Kastet slungar elverktyget i motsatt riktning mot slipski- vans rotationsriktning vid blockeringen. d) Var extra försiktig i närheten av hörn, skarpa kanter osv. Se till så att verktyget inte studsar mot arbetsstycket och nyper. Roterande delar har lätt att nypa om de studsar vid hörn och skarpa kanter. Det kan få dig att tappa kontrollen eller ge kast. e) Använd aldrig sågkedjor eller tandade sågklingor. Sådana verktyg ger ofta kast eller får dig att förlora kontrollen över elverktyget. 4.3 Särskilda säkerhetsanvisningar för slip- ning och kapning: a) Använd bara sprängskydd och slipskivor som är godkända för elverktyget. Slipskivor som inte är avsedda för elverktyget går inte att skärma av tillräckligt och ger osäkert skydd. b) Försänkta slipskivor ska vara monterade så att slipytan ligger under kanten på sprängskyddet. Felmonterad slipskiva som sticker ut över sprängskyddskanten går inte att skärma av ordentligt. c) Sprängskyddet ska sitta ordentligt på elverk- tyget och vara inställt så att du får maximal säkerhet och exponeras för så liten del som möjligt av slipskivan. Sprängskyddet hjälper till att skydda dig mot lösa fragment, mot kontakt med slipskivan och mot gnistor som kan antända dina kläder. d) Slipskivorna får bara användas för avsedd användning. t.ex.: slipa aldrig med sidorna på kapskivan. Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivkanten. Sidokrafter på en sån slipskiva kan ge skivsprängning. e) Använd alltid oskadade flänsar med rätt dimension och form för den skiva som du ska använda. Rätt fläns skyddar slipskivan och minskar risken för skivbrott. Flänsar till kapskivor skiljer sig från flänsar till andra slipskivor. f) Använd aldrig nötta slipskivor från större elverktyg. Större elverktygs slipskivor är inte gjorda för lika höga varvtal som mindre elverktygs och kan spricka. 4.4 Andra särskilda säkerhetsanvisningar för kapning: a) Se till så att kapskivan inte nyper eller får för stor tryckkraft. Gör inte för djupa kap. Överbe- lastar du kapskivan ökar belastningen och risken för att skivan blir stukad eller nyper, vilket kan ge kast eller skivsprängning. b) Undvik området framför och bakom kapskivan. När du för kapskivan ifrån dig i arbets- stycket kan ett kast slunga elverktyget och den rote- rande skivan rakt emot dig. c) Om skivan nyper eller om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla tills skivan stannat helt. Försök aldrig dra loss kapskivan ur skåran när skivan roterar, det kan ge ett kast. Hitta och åtgärda orsaken till att skivan nöp. d) Slå inte på elverktyget när det sitter i arbets- stycket. Låt kapskivan varva upp till maxvarvtal innan du försiktigt fortsätter kapningen. Annars kan skivan haka i, hoppa ur arbetsstycket eller ge ett kast. e) Palla upp plattor eller stora arbetsstycken, så minskar risken för kast på grund av att kapskivan nyper. Stora arbetsstycken kan böja sig av sin egen vikt. Palla upp arbetsstycket på båda sidor, både vid kapstället och kanten. f) Var extra försiktig när du "instickskapar" i befintliga väggar eller andra ställen utan insyn. Kapskivan kan vid insticket gå i gas-, vatten- eller elledningar eller andra föremål som kan ge kast. 4.5 Särskilda säkerhetsanvisningar för sand- pappersslipning: a) Använd inte överdimensionerade slip- papper, utan följ tillverkarens anvisningar om slippappersmått. Slippapper som sticker utanför sliprondellen kan ge personskador, få rondellen att nypa, riva sönder slippappret eller ge kast.
Sida: 3
SVENSKA sv 55 4.6 Särskilda säkerhetsanvisningar för arbete med stålborste: a) Tänk på att stålborsten tappar borst även vid normal användning. Överbelasta inte borsten med för stor tryckkraft. Ivägslungade borst kan lätt tränga igenom tunna kläder och/eller in i huden. b) Finns det en rekommendation att använda sprängskydd, så är det för att förhindra att du kommer i kontakt med stålborsten. Skiv- och koppborstar får större diameter av tryck- och centri- fugalkrafterna. 4.7 Övriga säkerhetsanvisningar: VARNING! – Använd alltid skyddsglasögon. Använd medföljande elastiska mellanlägg om slip- medlet kräver det. Följ verktygs- och tillbehörstillverkarens anvis- ningar! Skydda slipskivorna mot fett och slag! Förvara och hantera slipskivorna helt enligt tillver- karens anvisningar. Använd aldrig kapslipskivor till grovbearbetning! Kapslipskivor tål inte tryck i sidled. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Palla upp stora arbets- stycken ordentligt. Använder du verktyg med gängfäste får spin- deländen inte gå i botten på slipverktyget. Se till så att gängningen i verktyget är tillräckligt lång, så att hela spindeln får plats. Verktygsgängningen måste passa spindelgängan. Spindellängd och -gänga, se sid. 3 och kap. 14. Tekniska data. Vid bearbetning av framförallt metall kan elektriskt ledande damm avsättas i maskinens inre. Det kan leda till vagabon- derande strömmar i maskinhöljet. De medför temporär risk för elstötar. Därför är det nödvändigt att med täta intervall blåsa rent maskinen ordentligt med tryckluft genom de bakre ventilationsöppning- arna när maskinen är igång. Håll fast maskinen ordentligt! Vi rekommenderar att du använder stationärt utsug och installerar en jordfelsbrytare (FI). Slår jordfels- brytaren av vinkelslipen, måste du kontrollera och rengöra den. Motorrengöring, se kap. 9. Rengöring. Damm från material som blyfärg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Kontakt eller inandning av dammet kan ge användaren eller personer i närheten allergiska reaktioner och/eller luftvägsproblem. En del damm som ek- och bokdamm anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatser för träbearbetning (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara fackman bearbeta. - Använd helst dammutsug. - Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. - Vi rekommenderar att du använder andnings- skydd med filterklass P2. Följ alltid gällande nationella säkerhetsföreskrifter för materialet du ska bearbeta. Du får inte bearbeta material som avger hälsovåd- liga partiklar eller ångor (t.ex. asbestdamm). Se till så att ventilationsöppningarna är öppna vid arbete i dammig miljö. Ta bort damm när det behövs, men dra först ur sladden till elverktyget (använd inte metallföremål) och försök att inte skada delarna inuti. Du får inte använda skadade, orunda resp. vibre- rande verktyg. Försök att inte skada gas-, vatten- och elledningar samt bärande väggar. Om du använder maskinen utomhus: anslut en jord- felsbrytare (FI) med max. brytström på 30 mA! Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning eller underhåll. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Byt ut skadat eller sprucket sprängskydd. Använd aldrig maskinen med trasigt sprängskydd. Slå aldrig på maskinen om maskindelar eller skyddsanordningar saknas eller är trasiga. Elverktyget är inte avsett för polering. Garantin upphör att gälla vid ej avsedd användning! Motorn kan bli överhettad och elverktyget skadat. Vi rekom- menderar att du använder vår vinkelpolerare vid polering. Se sid. 2. 1 Stödfläns 2 Spindel 3 Spindellåsningsknapp 4 Spärr (mot oavsiktlig start resp. för kontinuerlig användning)* 5 Strömbrytare (PÅ/AV) 6 Knapp (för att vrida huvudhandtaget)* 7 Huvudhandtag 8 Stödhandtag/vibrationsdämpat stödhandtag * 9 Sprängskydd 10 Spännmutter 11 Spännyckel 12 Spak (verktygslös sprängskyddsinställning)* 13 Spänne (verktygslös sprängskyddsinställning)* 14 Skruv (spännkraftsinställning på spännet)* * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att spänningen och frek- vensen som märkskylten anger överens- stämmer med den nätström du ska använda. 6.1 Sätta på stödhandtaget Arbeta bara med påsatt stödhandtag (8)! Dra åt stödhandtaget ordentligt för hand i vänster- , mitt- eller högergängan (om det behövs). 5. Översikt 6. Före första användning
Sida: 4
SVENSKA sv 56 6.2 Sätta på sprängskyddet Använd rätt sprängskydd till slipmedlet för din egen säkerhets skull! Se även kapitlet 11. Till- behör! Sprängskydd för slipning Avsett för arbeten med navrondeller, lamellslip- skivor, diamantkapskivor. W 17-150, WX 17-150: Se sid. 2, bild D. - Tryck ned spaken (12) och håll den intryckt. Sätt på sprängskyddet (9) i markerat läge. - Släpp spaken och vrid sprängskyddet tills spaken snäpper fast. - Tryck på spaken och vrid sprängskyddet så att den skyddade delen är mot användaren. - Kontrollera att den sitter ordentligt: spaken ska ha snäppt fast och då ska sprängskyddet inte gå att vrida. W 17-180, WX 17-180: Se sid. 2, bild E. - Öppna spännet (13). Sätt på sprängskyddet (9) i markerat läge. - Vrid sprängskyddet så att den skyddade delen är mot användaren. - Stäng spännet. - Öka spännkraften i spännet genom att dra åt skruven (14) (när spännet är öppet), om det behövs. Använd endast verktyg som sticker ut utanför spräng- skyddet minst 3,4 mm. 6.3 Vridbart huvudhandtag Jobba alltid med huvudhandtaget (7) fast- snäppt. Se sid. 2, bild A. - Tryck på knappen (6). - Huvudhandtaget (7) går nu att vrida 90°åt båda håll och snäppa fast. - Kontrollera att det sitter ordentligt: huvudhand- taget (7) ska ha snäppt fast och inte gå att vrida. 6.4 Elanslutning Uttagen ska vara avsäkrade med tröga smältsäk- ringar eller jordfelsbrytare. Maskiner som är X-märkta i typbeteckningen: (med inbyggd automatisk startströmsbegränsning (mjuk- start).) Uttagen kan även vara avsäkrade med snabba smältsäkringar eller jordfelsbrytare. Före omriggning: dra ut kontakten ur uttaget. Maskinen ska vara avstängd och spindeln ska ha stannat. Vid arbete med kapskivor måste du av säker- hetsskäl använda kapsprängskydd, se kap. 11. Tillbehör. 7.1 Spärra spindeln Tryck bara in spindellåsningsknappen (3) när spindeln står still! - Tryck på spindellåsningsknappen (3) och vrid spindeln (2) för hand tills du känner att spindellås- ningen tar. 7.2 Sätta på slipskivan Se sid. 2, bild B. - Sätt på stödflänsen (1) på spindeln. Den sitter rätt när den inte går att vrida på spindeln. - Sätt slipskivan på stödflänsen (1) som bild B visar. Slipskivan ska ligga an jämnt mot stödflänsen. Plåtflänsen på kapslipskivorna ska ligga an mot stödflänsen. 7.3 Dra åt/lossa spännmuttern Dra åt spännmuttern (10): Spännmuttern har 2 olika sidor. Skruva på spänn- muttern på spindeln så här: Se sid. 2, bild C. - A) På tunna slipskivor: förhöjningen på spännmuttern (10) är uppåt, så att den tunna slipskivan låser fast säkert. A) På tjocka slipskivor: förhöjningen på spännmuttern (10) är nedåt, så att spännmuttern sitter säkert på spindeln. - Lås spindeln. Dra åt spännmuttern (10) medurs med spännyckeln (11). Lossa spännmuttern: - Spindellåsning, se kapitel 7.1. Skruva av spänn- muttern (10) moturs med spännyckeln (11). 8.1 Slå PÅ/AV Hantera alltid maskinen med två händer! Slå på maskinen först, lägg sedan an verktyget mot arbetsstycket. Försök undvika att maskinen suger upp damm och spån. Håll maskinen borta från avlagrat damm när du slår på och av den. När du slagit av maskinen, lägg inte ifrån dig den förrän motorn stannat. Undvik oavsiktliga starter: slå alltid av ström- brytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Starta maskinen: Slå PÅ: tryck in spärren (4) och tryck sedan på strömbrytaren (5). Släpp spärren (4). Slå AV: släpp strömbrytaren (5). Kontinuerlig användning (bara vissa modeller): Slå PÅ: tryck in spärren (4) och håll den intryckt. Tryck på strömbrytaren (5) och håll den intryckt. Maskinen är PÅ. Tryck in spärren (4) 7. Sätta på slipskivan 8. Användning
Sida: 5
SVENSKA sv 57 ytterligare en gång tills strömbrytaren (5) låser (kontinuerlig användning). Slå AV: tryck till på strömbrytaren (5) och släpp. 8.2 Arbetsanvisningar Slipning och sandpappersslipning: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Grovbearbetning: du får bäst slutresultat om du jobbar med ställvinklar i intervallet 30°-40°. Kapslipning: Jobbaalltid mot rotationsriktningen vid kapning, se bild. Annars finns det risk att maskinen hoppar ut okontrollerat ur skåran. Jobba med lagom matning som är anpassad till materialet du bearbetar. Kanta inte, tryck inte, sväng inte. Arbeta med stålborstar: Tryck lagom hårt på maskinen. Motorrengöring: blås då och då rent maskinen ordentligt med tryckluft genom de bakre ventila- tionsöppningarna. Håll fast maskinen ordentligt! Knapp (6) för handtagsinställning: blås ur knappen då och då (i intryckt läge, i alla 3 huvud- handtagslägen). När du slår på maskinen kan den ge korta spän- ningsfall. Om elanslutningen inte är så bra, kan det påverka andra maskiner. Om nätimpedansen är lägre än 0,4 Ω bör det inte vara några problem. Återstartspärr: sätter du i kontakten när maskinen är på eller får tillbaka strömmen efter strömavbrott, så går inte maskinen igång. Slå av och på maskinen igen. Använd bara Metabo originaltillbehör. Se sid. 4. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Sprängskydd för kapning Avsett för arbeten med kapskivor, diamantkap- skivor. Sätt på enligt beskrivning för ”Sprängskydd för slip- ning” (kap. 6.2). B Handskydd för sandpappersslipning, stål- borstning Avsett för arbeten med stöd-, sliprondeller, stålbor- star. Fäst handskyddet under stödhandtaget. Det kompletta tillbehörssortimentet hittar du på www.metabo.com eller i tillbehörskatalogen. Elverktyg får bara repareras av behörig elek- triker! Metabo-elverktyg som behöver reparation skickar du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdamm kan innehålla farliga ämnen: släng det inte i hushållssoporna utan lämna det som miljöfar- ligt avfall på miljöstation. Följ nationella miljöföreskrifter för för omhänderta- gande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2002/96/EG om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. Förklaring till uppgifterna på sid. 3. Vi förbehåller oss rätten till ändringar pga. den tekniska utveck- lingen. Dmax =verktygens maximala diameter tmax,1 =max. tillåten verktygstjocklek vid spänn- fästet när du använder spännmutter (10) tmax,3 =navrondell/kapskiva: max. tillåten verktygstjocklek M =Spindelgänga l =Slipspindellängd n =Varvtal obelastad (maxvarvtal) P1 =märkeffekt P2 =uteffekt m =vikt utan sladd Mätvärden uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström Angivna tekniska data ligger inom tolerans (enligt respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verk- tygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåt- gärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvärde vibrationer (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, SG = Vibrationsemissionsvärde (ytslipning) ah, DS = Vibrationsemissionsvärde (slipning med sliprondell) 9. Rengöring 10. Åtgärda fel 11. Tillbehör 12. Reparationer 13. Miljöskydd 14. Tekniska data
Sida: 6
SVENSKA sv 58 Kh,SG/DS = Onoggrannhet (vibrationer) Normal, A-viktad ljudnivå: LpA =ljudtrycksnivå LWA =ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo W 17-150 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo W 17-150. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo W 17-150 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo W 17-150

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo W 17-150 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Ej kategoriserat
  • Modell/namn: W 17-150
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska