W 12-125 Quick

Metabo W 12-125 Quick manual

W 12-125 Quick

Manual för Metabo W 12-125 Quick på Holländsk. Denna PDF-handbok har 128 sidor.

Sida: 1
SVENSKA sv 63 Originalbruksanvisning Vi försäkrar och tar ansvar för att vinkelslipen med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sid. 4. Vinkelsliparna är med Metabo originaltillbehör avsedda för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning av metall, betong, sten och liknande material utan vatten. WEV 15-125 Quick HT, WEV 15-125 Quick Inox, WEV 17-125 Quick Inox RT lämpar sig även för lättare poleringsarbeten. Vi rekommenderar att du använder vår vinkelpolerare för tyngre poleringsarbeten. Maskiner med beteckningen WEV.. lämpar sig särskilt bra för arbeten med stålborstar tack vare vred för för varvtalsinställning. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador samt skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Om säkerhetsanvisningar och anvisningar inte beaktas kan det leda till elstöt, brand och/eller svåra personskador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Om elverktyget byter ägare ska även dokumentationen medfölja. 4.1 Säkerhetsanvisningar för både slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning: Användningsområde a) Elverktyget är avsett att användas för slipning, sandpappersslipning, stålborstning och kapning. Följ alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, illustrationer och all information som följer med maskinen. Om anvisningarna inte följs uppstår risk för elstötar, brand och/eller svåra personskador. WEV 15-125 Quick HT, WEV 15- 125 Quick Inox, WEV 17-125 Quick Inox RT kan även användas som poleringsmaskin. b) Elverktyget är inte avsett för polering. Använder du maskinen till sådant som den inte är avsedd för utsätter du dig själv och andra för fara och risk för personskador. (gäller endast WEV 15- 125 Quick HT, WEV 15-125 Quick Inox, WEV 17- 125 Quick Inox RT.) c) Använd bara tillbehör som är avsedda för elverktyget och rekommenderas av tillverkaren. Att tillbehöret kan fästas på elverktyget är ingen garanti för att verktyget fungerar säkert. d) Verktygets tillåtna varvtal ska vara minst lika högt som maxvarvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som roterar med för högt varvtal kan gå sönder och delar flyga omkring. e) Verktygets ytterdiameter och tjocklek ska motsvara elverktygets specifikationer. Verktyg med fel dimensioner går inte att skydda eller kontrollera tillräckligt. f) Verktyg och gänga ska passa exakt på elverktygets slipspindel. På flänsfästa verktyg ska gängfästet passa flänsformen exakt. Delar som inte passar exakt på fästet orsakar obalans, kraftiga vibrationer och kan få användaren att tappa kontrollen. g) Använd aldrig trasiga verktyg. Kontrollera verktygen före användning, t.ex. så att slipskivor inte är uppfläkta eller spräckta, sliprondeller inte är spräckta, slitna eller utnötta, stålborstar inte har lös eller avbruten tråd. Tappar du maskin och verktyg, kontrollera om något är skadat och sätt i så fall på ett helt verktyg. När du kontrollerat verktyget och satt i det, se till att du själv och andra runtomkring inte är inom räckhåll för roterande delar och kör maskinen på maxvarvtal i en minut. Skadade verktyg går oftast sönder vid testet. h) Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på tillämpningen, använd visir, ögonskydd eller skyddsglasögon. Om det behövs, använd dammask, hörselskydd, skyddshandskar eller skyddsförkläde som skyddar mot grader och avverkat material. Skydda ögonen mot kringflygande skräp som uppstår vid användningsområdena. Dammask och andningsskydd ska klara att filtrera bort det damm som bildas vid användning. Om du blir exponerad för buller, kan du få hörselskador. i) Se till att andra i närheten är på säkert avstånd från arbetsområdet. Den som är inom arbetsområdet ska bära personlig skyddsutrustning. Delar av arbetsstycken eller trasiga verktyg kan slungas iväg och orsaka personskador utanför det aktuella arbetsområdet. 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Använd maskinen enligt anvisningarna 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 2
SVENSKA sv 64 j) Håll bara maskinen i de isolerade greppen när du jobbar med verktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Kontakt med strömförande ledningar kan spänningssätta maskinens metalldelar så att du får en stöt. k) Se till så att sladden inte kommer nära roterande delar. Tappar du kontrollen över maskinen kan sladden bli avkapad eller snos in så att din hand eller arm dras in i roterande delar. I) Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän roterande delar stannat helt. Roterande delar kan komma i kontakt med underlaget, så att du tappar kontrollen över elverktyget. m) Elverktyget får aldrig vara igång när du bär det. Kommer roterande delar i kontakt med klädesplagg kan de haka fast och borra in sig i kroppen. n) Rengör ventilationsöppningarna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten suger in damm i huset, för mycket avlagringar av metalldamm kan ge elstötar. o) Använd inte elverktyg i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet. p) Använd aldrig verktyg som kräver skärvätska. Vatten och andra flytande kylmedel kan ge elstötar. 4.2 Kast och motsvarande säkerhetsanvisningar Kast är en plötslig reaktion på grund av att roterande delar hakar fast eller nyper, som t.ex. en slipskiva, sliprondell, stålborste. Ihakningen eller nypet ger den roterande delen ett abrupt stopp. Det slungar elverktyget okontrollerat mot verktygets rotationsriktning vid blockeringen. Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller nyper i arbetsstycket, kan slipskivskanten som sitter fast spräcka slipskivan eller ge ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller från användaren, allt beroende på skivans rotationsriktning vid blockeringen. Det kan även leda till skivsprängning. Ett kast beror helt och hållet på felaktig användning av elverktyget. Det kan förhindras med hjälp av försiktighetsåtgärderna nedan. a) Håll fast elverktyget ordentligt och ha en kroppsställning som gör att du kan parera kastrekylen med armarna. Använd alltid stödhandtaget när det är på, så att du får så stor kontroll som möjligt över kast och reaktioner vid drift. Med rätt åtgärder kan du som användare behärska kastrekyler och motriktade krafter. b) Håll aldrig handen nära roterande delar. Verktyget kan röra sig över handen om du får ett kast. c) Stå inte med kroppen i den riktning som elverktyget rör sig om det får ett kast. Kastet slungar elverktyget i motsatt riktning mot slipskivans rotationsriktning vid blockeringen. d) Var extra försiktig i närheten av hörn, skarpa kanter osv. Se till så att verktyget inte studsar mot arbetsstycket och nyper. Roterande delar har lätt att nypa om de studsar vid hörn och skarpa kanter. Det kan få dig att tappa kontrollen eller ge kast. e) Använd aldrig sågkedjor eller tandade sågklingor. Sådana verktyg ger ofta kast eller får dig att förlora kontrollen över elverktyget. 4.3 Särskilda säkerhetsanvisningar för slipning och kapning: a) Använd bara sprängskydd och slipskivor som är godkända för elverktyget. Slipskivor som inte är avsedda för elverktyget går inte att skärma av tillräckligt och ger osäkert skydd. b) Försänkta slipskivor ska vara monterade så att slipytan ligger under kanten på sprängskyddet. Felmonterad slipskiva som sticker ut över sprängskyddskanten går inte att skärma av ordentligt. b) Sprängskyddet ska sitta ordentligt på elverktyget och vara inställt så att du får maximal säkerhet och exponeras för så liten del som möjligt av slipskivan. Sprängskyddet hjälper till att skydda dig mot lösa fragment, mot kontakt med slipskivan och mot gnistor som kan antända dina kläder. d) Slipskivorna är bara gjorda för avsedd användning. t.ex.: slipa aldrig sidoytor med en kapskiva. Kapskivor är avsedda för materialavverkning med skivkanten. Sidokrafter på en sån slipskiva kan ge skivbrott. e) Använd alltid oskadade flänsar med rätt dimension och form för den skiva som du ska använda. Rätt fläns skyddar slipskivan och minskar risken för skivbrott. Flänsar till kapskivor skiljer sig från flänsar till andra slipskivor. f) Använd aldrig nötta slipskivor från större elverktyg. Större elverktygs slipskivor är inte gjorda för lika höga varvtal som mindre elverktygs och kan spricka. 4.4 Andra särskilda säkerhetsanvisningar för kapning: a) Se till så att kapskivan inte nyper eller får för stor tryckkraft. Gör inte för djupa kap. Överbelastar du kapskivan ökar belastningen och risken för att skivan blir stukad eller nyper, vilket kan ge kast eller skivbrott. b) Undvik området framför och bakom kapskivan. När du för kapskivan ifrån dig i arbetsstycket kan ett kast slunga elverktyget och den roterande skivan rakt emot dig. c) Om skivan nyper eller om du avbryter arbetet, slå av maskinen och håll den stilla tills skivan stannat helt. Försök aldrig dra loss kapskivan ur skåran när skivan roterar, det kan ge ett kast. Hitta och åtgärda orsaken till att skivan nöp. d) Slå inte på elverktyget när det sitter i arbetsstycket. Låt kapskivan varva upp till maxvarvtal innan du försiktigt fortsätter kapningen. Annars kan skivan haka i, hoppa ur arbetsstycket eller ge ett kast.
Sida: 3
SVENSKA sv 65 e) Palla upp plattor eller stora arbetsstycken, så minskar risken för kast på grund av att kapskivan nyper. Stora arbetsstycken kan böja sig av sin egen vikt. Palla upp arbetsstycket på båda sidor, både vid kapstället och kanten. f) Var extra försiktig när du "instickskapar" i befintliga väggar eller andra ställen utan insyn. Kapskivan kan vid insticket gå i gas-, vatten- eller elledningar eller andra föremål som kan ge kast. 4.5 Särskilda säkerhetsanvisningar för sandpappersslipning: a) Använd inte överdimensionerade slippapper, utan följ tillverkarens anvisningar om slippappersmått. Slippapper som sticker utanför sliprondellen kan ge personskador, få rondellen att nypa, riva sönder slippappret eller ge kast. 4.6 Endast för WEV 15-125 Quick HT, WEV 15-125 Quick Inox, WEV 17-125 Quick Inox RT: Särskilda säkerhetsanvisningar för polering: Det får inte finnas några lösa dela på polerhättan, framförallt fästtrådar. Stick in eller kapa fästtrådarna. Lösa, medroterande fästtrådar kan dra med sig dina fingrar in eller fastna i arbetsstycket. 4.7 Särskilda säkerhetsanvisningar för arbete med stålborste: a) Tänk på att stålborsten tappar borst även vid normal användning. Överbelasta inte borsten med för stor tryckkraft. Ivägslungade borst kan lätt tränga igenom tunna kläder och/eller in i huden. b) Om sprängskydd rekommenderas, så är det i syfte att förhindra att du kommer i kontakt med stålborsten. Skiv- och koppborstar får större diameter av tryck- och centrifugalkrafterna. 4.8 Övriga säkerhetsanvisningar: VARNING! – Använd alltid skyddsglasögon. Använd elastiska mellanlägg om de följer med som en nödvändig del av slipmediet. Följ verktygs- och tillbehörstillverkarens anvisningar! Skydda slipskivorna mot fett och slag! Slipskivor skall förvaras och hanteras försiktigt enligt tillverkarens anvisningar. Använd aldrig kapskivor till grovbearbetning! Kapslipskivor tål inte tryck i sidled. Säkra arbetsstycket så att det ligger stadigt och inte glider, t.ex. med spänntving. Palla upp stora arbetsstycken ordentligt. Använder du verktyg med gängfäste får spindeländen inte gå i botten på slipverktyget. Se till så att gängningen i verktyget är tillräckligt lång, så att hela spindeln får plats. Verktygsgängningen måste passa spindelgängan. Spindellängd och - gänga, se sid. 4-5 och kap. 14. Tekniska data. Vi rekommenderar att du använder stationärt utsug. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. Slår jordfelsbrytaren av vinkelslipen, måste du kontrollera och rengöra den. Se kapitlet 9. Rengöring. Skadade, ej runda eller vibrerande verktyg får ej användas. Försök att inte skada gas-, vatten- och elledningar samt bärande väggar. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning eller underhåll. Metabo S-automatic-säkerhetskoppling. Om säkerhetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Byt ut skadat eller sprucket sprängskydd. Använd aldrig maskinen med trasigt sprängskydd. Fäst små arbetsstycken. Spänn t.ex. fast dem i skruvstäd. Minska belastning genom damm: Partiklar som uppstår vid arbeten med denna maskin, kan innehålla cancerframkallande ämnen eller ämnen som orsakar allergiska reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i mursten, betong eller liknande.), tillsatser för träbehandling (kromat, trädskyddsmedel), vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten. Risken beror på hur längre användaren eller personer som befinner sig i närheten exponeras för dessa ämnen. Dessa partiklar får inte hamna i din kropp. Beakta följande anvisningar för att minska risken: Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska partiklar. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna vid den plats där de uppstår, undvik att de avlagras i den omgivande miljön. Använd lämpliga tillbehör för specialarbeten (se kapitel 11.) så hamnar en mindre mängd partiklar okontrollerat i omgivningen. Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - Rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm. - Använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare. - Sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sidan 2. 1 Quick-spännmutter * 5. Översikt
Sida: 4
SVENSKA sv 66 2 Stödfläns 3 Spindel 4 Spindellåsknapp 5 Skjutreglage PÅ/AV * 6 Handtag 7 Elektronikindikering * 8 Varvtalsvred * 9 Strömbrytare* 10 Startspärr * 11 Stödhandtag/vibrationsdämpat stödhandtag * 12 Skyddskåpa 13 Tvåhålsmutter* 14 Spännyckel * 15 Fästspak till sprängskyddet * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att spänningen och frekvensen på märkskylten stämmer överens med nätströmmen och nätfrekvensen du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.1 Sätta på stödhandtaget Arbeta bara med påsatt stödhandtag (11)! Skruva fast stödhandtaget ordentligt på maskinens vänster- eller högersida. 6.2 Sätta på sprängskyddet Använd rätt sprängskydd till slipmedlet för din egen säkerhets skull! Se även kapitlet 11. Tillbehör! Sprängskydd för slipning Avsett för arbeten med navrondeller, lamellslipskivor, diamantkapskivor. Se sid. 3, bild C. - Tryck ned spaken (15) och håll den intryckt. Sätt på sprängskyddet (12) i markerat läge. - Släpp spaken och vrid sprängskyddet tills spaken snäpper fast. - Tryck på spaken och vrid sprängskyddet så att den skyddade delen är mot användaren. - Kontrollera att sprängskyddet sitter fast ordentligt: Spaken ska ha snäppt fast och sprängskyddet ska inte gå att vrida. Använd endast verktyg som sticker ut utanför sprängskyddet minst 3,4 mm. (ta av sprängskyddet i omvänd ordning.) Före alla omriggningsarbeten: Dra ut kontakten ur uttaget. Maskinen ska vara av och spindeln ska ha stannat. Vid arbeten med kapskivor måste du av säkerhetsskäl använda kapsprängskydd (se kap 11. Tillbehör). 7.1 Låsa spindeln - Tryck på spindellåsningen (4) och vrid spindeln (3) för hand tills du känner att spindellåsningen hakar fast. 7.2 Sätta på slipskivan Se sid. 2, bild A. - Sätt på stödflänsen (2) på spindeln. Den sitter rätt när den inte går att vrida på spindeln. Endast W 9-100/WP 9-100: skruva på stödflänsen på spindeln med spännyckeln så att den lilla förhöjningen (16 mm i diameter) pekar uppåt. - Lägg slipskivan på stödflänsen (2). Slipskivan ska ligga an jämnt mot stödflänsen. 7.3 Dra åt Quick-spännmuttrar (bara vissa modeller) Dra åt Quick-spännmuttrar (1): Quick-spännmuttrar (1) får endast sättas fast på maskiner med "Metabo Quick-system". Du känner igen dessa maskiner på den röda spindellåsningen (4) med märkningen "M-Quick". Du får inte använda Quick-spännmuttrar på verktyg med spännfästen kraftigare än 7,1 mm! Använd i stället tvåhålsmutter (13)med spännyckel (14). - Spindellåsning, se kapitel 7.1. - Sätt på Quick-spännmuttern (1) på spindeln (3) så att de 2 flänsarna går i lås på de 2 spåren på spindeln. Se bild på sidan 2. - Dra åt Quick-spännmuttern för hand medurs. - Dra åt Quick-spännmuttern genom att vrida slipskivan hårt medurs. Lossa Quick-spännmuttrar (1): Spindeln med den röda M-Quick- spindellåsningen (1) får endast stoppas när Quick-spännmuttern (4) är monterad! - Maskinen har en viss eftergång när du slagit av den. - Precis innan slipskivan stannar trycker du på knappen till M-Quick-spindellåsningen (4). Quick- spännmuttern (1) lossar automatiskt ca ett halvt varv och kan skruvas av utan större kraftansträngning eller verktyg. 7.4 Installera/ta av tvåhålsmutter (beroende på utrustning) Installera tvåhålsmutter (13): Tvåhålsmuttern har 2 olika sidor. Så här skruvar du på tvåhålsmuttern på spindeln: Se sid. 2, bild B. - X) På tunna slipskivor: förhöjningen på tvåhålsmuttern (13) ska peka uppåt så att den tunna slipskivan kan spännas fast säkert. X) På tjocka slipskivor: 6. Före användning 7. Sätta på slipskivan
Sida: 5
SVENSKA sv 67 förhöjningen på tvåhålsmuttern (13) ska peka nedåt så att tvåhålsmuttern sitter säkert på spindeln. Z) Endast på W 9-100/WP 9-100: Förhöjningen på tvåhålsmuttern pekar nedåt resp. den jämna ytan pekar uppåt. - Spärra spindeln. Dra åt tvåhålsmuttern (13) medurs med spännyckeln (14). Lossa tvåhålsmuttern: - Spindellåsning, se kapitel 7.1. Skruva av tvåhålsmuttern (13) moturs med spännyckeln (14). 8.1 Ställa in varvtalet (bara vissa modeller) Ställ in rekommenderat varvtal (8) med vredet. (litet tal = lågt varvtal; stort tal= högt varvtal) Kapslipskivor, navrondeller, koppslipar, diamantkapskivor: högt varvtal Borstar: medelhögt varvtal Sliprondeller: lågt eller medelhögt varvtal Obs! Vi rekommenderar att du använder vår vinkelpolerare vid polering. 8.2 Start och stopp Hantera alltid maskinen med två händer! Slå på maskinen först, lägg sedan an verktyget mot arbetsstycket. Undvik oavsiktlig start: slå alltid av strömbrytaren när du drar ut kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Undvik att maskinen virvlar upp eller suger in damm eller spån. När du slår av maskinen, lägg inte ifrån dig den förrän motorn stannat. Maskiner med skjutreglage: Start: Skjut skjutreglaget (5) framåt. Tippa ned den tills den snäpper fast vid kontinuerlig användning. Stopp: tryck på bakkanten av skjutreglaget (5) så att det lossar. Maskiner med paddelbrytare: (med dödmansfunktion): Start: Skjut påslagsspärren (10) i pilens riktning och tryck på strömbrytaren (9). Stopp: Lossa strömbrytarspärren (9). Maskiner med beteckning W...RT: Tillfällig inkoppling (med dödmansfunktion) Inkoppling: Skjut strömbrytaren (9) framåt och tryck den (9) sedan uppåt.. Stopp: Släpp upp strömbrytaren (9). Maskiner med beteckning W...RT: Kontinuerlig användning (bara vissa modeller) Inkoppling: Slå på maskinen enligt beskrivningen ovan. Skjut strömbrytaren (9) framåt en gång till och släpp upp den i det främre läget för att spärra strömbrytaren (9) (kontinuerlig användning). Frånkoppling: Tryck strömbrytaren (9) uppåt och släpp den.. 8.3 Arbetsanvisningar Slipning och sandpappersslipning: Tryck lagom hårt på maskinen och för den fram och tillbaka över ytan, så att arbetsstycksytan inte blir för het. Grovslipning: Du får bäst slutresultat om du jobbar med ställvinklar på 30°-40°. Kapslipning: Jobba alltid mot rotationsriktningen vid kapning, se bild. Annars finns det risk att maskinen hoppar ut okontrollerat ur skåran. Jobba med lagom matning som är anpassad till materialet du bearbetar. Kanta inte, tryck inte, sväng inte. Arbeta med stålborstar: Tryck lagom hårt på maskinen. 8.4 Vrida växelhuset Se sid. 3, bild D. - Dra ut nätkontakten. - Skruva ur spakens (15) fästskruv (a). Ta ur skruven och spaken (med plåtdelen) och lägg undan. - Skruva ur de 4 skruvarna på växelhuset (b). Varning! Dra inte av växelhuset! - Vrid växelhuset i önskat läge utan att dra av det. - Skruva i de 4 skruvarna (b) på växelhuset i de befintliga gängorna. Åtdragningsmoment = 3,0 Nm +/- 0,3 Nm. - Skjut fjädern som trycker fast spaken i sitt läge åt sidan och sätt i spaken (15) (med plåtdelen) igen. 8. Användning 0 I 5 0 I 9 10 9 10 0 I 9 0 I 9
Sida: 6
SVENSKA sv 68 Skruva åt fästskruven (a). Åtdragningsmoment = 5,0 Nm +/- 0,5 Nm. Kontrollera att spaken fungerar korrekt, den måste vara fjäderspänd. Under bearbetning kan partiklar avlagras på insidan av elverktyget. Detta påverkar kylningen av verktyget negativt. Ledande avlagringar kan påverka elverktygets skyddsisolering och orsaka elektriska faror. Sug upp eller blås ut damm med torr luft från ventilationsöppningarna på fram- och baksidan av verktyget grundligt och med jämna mellanrum. Koppla först elverktyget från strömmen och bär skyddsglasögon och andningsmask. Maskiner med VTC- och TC-elektronik: Elektronikindikeringen (7) tänds och arbetsvarvtalet sjunker (inte W...RT). Maskinbelastningen är för hög! Låt maskinen gå på tomgång tills indikeringen för elsignal slocknar. Maskinen kör inte. Den elektriska signalindikeringen (7) (beroende på utrustning) blinkar. Återstartspärren har löst ut. Om stickkontakten ansluts när maskinen är tillkopplad eller om strömförsörjningen återställs efter ett avbrott startar inte maskinen. Slå av och på maskinen igen. Använd bara Metabo-originaltillbehör. Se sidan 6. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. A Kapsprängskyddsklämma/sprängskydd för kapning Avsett för arbeten med kapskivor, diamantkapskivor. Med monterad kapsprängskyddsklämma blir sprängskyddet kapsprängskydd. B Utsugskåpa för kapning Avsett för kapning av stenplattor med diamantkapskivor. Med dammsugaranslutning så att du kan suga upp stendammet med lämplig dammsugare. C Utsugskåpa för slipning av ytor Avsedd för slipning av betong, beläggningar, trä och plast med diamantslipskål resp. fiberskivor och lämpliga sliprondeller. Med dammsugaranslutning så att du kan suga upp sten-, trä- och plastdamm med lämplig dammsugare. Lämpar sig inte för utsugning av gnistor eller slipning av metall. D Dammskyddsfilter Det finmaskiga filtret hindrar grova partiklar från att tränga in i motorhuset. Ta av och rengör med jämna mellanrum. E Handskydd Avsett för arbeten med stöd- och sliprondeller, stålborstar och diamantborrkronor för kakel. Fäst handskyddet under stödhandtaget. F Multipositionsbygel för extrahandtag Möjliggör flera olika handtagspositioner. G Extra bygelhandtag Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Är sladden skadad måste den bytas mot en specialsladd. Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Slipdammet som uppstår kan innehålla skadliga ämnen: Avfallshantera korrekt. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller endast för EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om elektriska och elektroniska produkter och dess genomförande i nationell lagstiftning ska uttjänta elverktyg källsor- teras för miljövänlig återvinning. Förklaringar till uppgifterna finns på sid. 4. Förbehåll för tekniska ändringar. Ø = verktygets maximala diameter tmax,1 = max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder tvåhålsmutter (13) tmax,2 = max. tillåten verktygstjocklek vid spännfästet när du använder Quick- spännmutter (1) tmax,3 = navrondell/kapskiva: max. tillåten verktygstjocklek M = Spindelgänga l = Slipspindellängd n* = varvtal obelastad (maxvarvtal) nV* = varvtal obelastad (justerbart) P1 = nominell effektförbrukning P2 = avgiven effekt m = vikt utan sladd Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström * Maskiner med beteckning WE... : Energirika högfrekventa störningar kan orsaka 9. Rengöring 10. Åtgärder vid fel 11. Tillbehör 12. Reparation 13. Miljöskydd 14. Tekniska data
Sida: 7
SVENSKA sv 69 varvtalssvängningar. De försvinner när störningen klingat av. Tekniska data ovan tar även hänsyn till toleranserna (motsvarande respektive gällande standard). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av verktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, verktygets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalvibrationsvärde (vektorsumma i tre led) beräknad enligt EN 60745: ah, SG = Vibrationsemissionsvärde (Ytslipning) ah, DS = Vibrationsemissionsvärde (slipning med sliprondell) ah, P = Vibrationsemissionsvärde (polering) Kh,SG/DS/P =Onoggrannhet (vibrationer) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA = Onoggrannhet Vid arbete kan ljudnivån överskrida 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo W 12-125 Quick men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo W 12-125 Quick. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo W 12-125 Quick så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo W 12-125 Quick

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo W 12-125 Quick nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Vinkelslipar
  • Modell/namn: W 12-125 Quick
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska, Arabiska, Rumänska, Slovakien, Slovenska, Turkiska, Bulgarisk