UHE 2660-2 Quick

Metabo UHE 2660-2 Quick manual

UHE 2660-2 Quick

Manual för Metabo UHE 2660-2 Quick på Holländsk. Denna PDF-handbok har 64 sidor.

Sida: 1
www.metabo.com Made in Germany de Originalbetriebsanleitung 4 en Original operating instructions 8 fr Instructions d’utilisation originales 12 nl Originele gebruikaanwijzing 16 it Manuale d’uso originale 20 es Manual de instrucciones original 24 pt Manual de instruções original 28 sv Original bruksanvisning 32 fi Alkuperäiskäyttöohje 36 no Original instruksjonsbok 40 da Original brugsvejledning 43 pl Oryginalna instrukcja obsługi 47 el Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας 51 hu Eredeti használati utasítás 55 ru Оригинальное руководство по эксплуатации 59 KHE 2660 Quick KHE 2860 Quick UHE 2660-2 Quick UHEV 2860-2 Quick
Sida: 2
SVENSKA sv 32 Vi intygar att vi tar ansvar för att: borr- och mejselhamrarna med typ- och serienummer *1) uppfyller kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). Teknisk dokumentation *4) – se sidan 3. Borr- och mejselhammare med lämpliga tillbehör är avsedda för hammarborrning och mejsling i betong, sten och liknande material samt med borrkronor i tegel och dylikt samt för borrning utan slaggenerator i metall, trä osv. och skruvdragning. Användaren ansvarar själv för skador som orsakas av felaktig användning. Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas. Följ anvisningarna i textavsnitten med den här symbolen, så förebygger du personskador och skador på elverktyget! VARNING – Läs igenom bruksanvisningen för att minska risken för skador. VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar för framtida bruk. Se till så att dokumentationen medföljer elverktyget. Använd hörselskydd. Buller kan ge hörselskador. Använd det medföljande extra stödhandtaget. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Håll maskinen i de isolerade handtagen när du jobbar med tillsatsverktyg som kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna nätkabeln. Kontakt med strömförande ledning kan spänningssätta maskinens metalldelar, så att du får en stöt. Arbeta enbart med rätt monterat extrahandtag. Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda händerna, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar och skyddsskor när du arbetar med elverktyg! Kontrollera att det inte finns några el-, vatten-, eller gasledningar på det ställe som ska bearbetas (använd t.ex. en metalldetektor). Om säkerhetskopplingen löser ut, slå genast av maskinen! Ta aldrig i roterande delar på verktyget! Se till att arbetsstycket inte kan förskjutas eller dras med (t.ex. genom att det spänns fast med skruvtvingar). Ta endast bort spån och liknande när maskinen står stilla. Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av skruvar med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! Skruvhuvudet kan slitas av resp. handtaget påverkas av stora motsatt riktade vridmoment. Dra alltid ur kontakten före inställning, omriggning, underhåll eller rengöring. Undvik oavsiktliga starter: lås alltid upp strömbrytaren när du drar ur kontakten ur uttaget eller om strömmen bryts. Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd aldrig maskinen med trasigt stödhandtag. Säkerhetskoppling: Om insatsverktyget kläms eller hakar fast begränsas kraftflödet till motorn. Det uppstår stora krafter när du arbetar. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. Minska belastning genom damm: VARNING - Vissa typer av damm som genereras vid sandpappersslipning, slipning, borrning och andra arbeten innehåller kemikalier som kan orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsstörningar. Till dessa kemikalier hör bland annat följande: - Bly av blyhaltig färg. - Mineraliskt damm i murstenar, cement och andra murmaterial. - Arsenik och krom i kemiskt behandlat trä. Den risk som du utsätts för beror på hur ofta du genomför denna typ av arbeten. För att minska belastningen genom dessa kemikalier: Arbeta i ett ordentligt ventilerat område och använd godkänd skyddsutrustning, t.ex. dammask som utvecklats speciellt för filtrering av mikroskopiska partiklar. Detta gäller även för damm från andra material, t.ex. vissa trätyper (som ek- eller bokdamm), metaller, asbest. Andra sjukdomar är t.ex. allergiska reaktioner och andningsbesvär. Låt inte damm hamna i din kropp. Följ gällande bestämmelser för respektive material, personal, arbete och användningsplats (t.ex. regler för olycksförebyggande, avfallshantering). Samla upp partiklarna på den plats där de uppstår, undvik att de lagras i den omgivande miljön. Till speciella arbetsuppgifter ska man använda lämpliga tillbehör. På så sätt hamnar färre partiklar okontrollerat i omgivningen. Original bruksanvisning 1. Försäkran om överensstämmelse 2. Föreskriven användning 3. Allmänna säkerhetsanvisningar 4. Särskilda säkerhetsanvisningar
Sida: 3
SVENSKA sv 33 Anslut lämpligt dammutsug. Minska dammbelastningen genom att vidta följande åtgärder: - rikta inte partiklarna från maskinen eller maskinens frånluftsflöde mot dig själv, mot personer i närheten eller mot avlagrat damm, - använd en utsugsanordning och/eller en luftrenare, - sörj för god ventilation på arbetsplatsen och dammsug för att hålla rent. Sopning eller luftblåsning kan göra så att damm virvlas upp. - Dammsug eller tvätta skyddskläder. Kläder ska inte blåsas, slås eller borstas rena. Se sidan 2. 1 Hammarchuck 2 Verktygslås 3 Chucklås 4 Snabbchuck * 5 Hylsa snabbchuck * 6 Spindel 7 Stödhandtag 8 Djupanslag 9 Spärr 10 Brytarknapp (för inställning av driftstyp) 11 Elektronikindikering * 12 Varvtalsvred * 13 Rotationsomkopplare 14 Låsknapp 15 Strömbrytare * beroende på utförande/ingår inte Kontrollera först att den spänning och frekvens som anges på märkskylten överensstämmer med den nätström du ska använda. Förkoppla alltid en jordfelsbrytare (RCD) med en max. aktiveringsström på 30 mA. 6.1 Montera stödhandtaget Använd alltid det medföljande stödhandtaget för din egen säkerhets skull. Öppna klämringen genom att vrida stödhandtaget (7) åt vänster. Skjut upp stödhandtaget på maskinens spännhals. Skjut in djupanslaget (8). Dra åt stödhandtaget ordentligt i den vinkel som passar bäst beroende på användningsområde. 7.1 Justering av anslagsstopp Lossa det extra stödhandtaget (7). Justeras djupanslaget (8) till önskat borrdjup och dra åt stödhandtaget (7) igen. 7.2 Start och stopp Du slår på maskinen genom att trycka på strömbrytaren (15). Du kan ställa varvtalet med strömbrytaren. UHEV 2860-2 Quick: Genom den elektroniska mjukstarten accelererar maskinen kontinuerligt till angivet varvtal. Du kan låsa strömbrytaren med låsknappen vid kontinuerlig (14) användning. Stanna maskinen genom att trycka en gång till på strömbrytaren. Vid kontinuerlig användning fortsätter maskinen att gå om du tappar den. Håll alltid maskinen med båda händerna i handtagen, stå stadigt och koncentrera dig på arbetet. 7.3 Förinställa varvtal (endast på UHE...) Välj ett varvtal med vredet som passar optimalt till (12) användningsområdet. 7.4 Välja driftläge Tryck in spärren (9) och vrid på vredet (10). Borrhammare (ställ endast in vid användning av hammarchucken (1)) Mejsling (ställ endast in vid användning av hammarchucken (1)) Ställa in mejselposition Rotera mejseln till önskad position i det här läget. Ställ in bilning, så att du rotationstoppar mejseln. Gäller endast KHE... Borrning (högt vridmoment) Gäller endast UHE ... Borra 1. Växel (högt vridmoment) Gäller endast UHE ... Borra 2. Växel (högt varvtal) Med mejsel insatt i maskinen får den uteslutande användas i driftsätt Mejsling . Försök att inte häva med maskinen när mejseln sitter i. 7.5 Välja rotationsriktning Använd bara rotationsriktningsväljaren (13) när motorn är avstängd. Välja rotationsriktning: R = Högerrotation (för borrning, hammarborrning, mejsling, inskruvning av skruvar) L = Vänsterrotation (för utskruvning av skruvar) 7.6 Byta chuck Vid byte av chuck ska man se till att spindeln (6) är ren. Fetta in spindeln lite grand. (Specialfett: best.nr 6.31800). Sätt endast på medföljande Metabo- chuckarna. 5. Översikt 6. Driftstart 7. Användning
Sida: 4
SVENSKA sv 34 Ta av chucken: Se sidan 2, bild C. - Vrid chucklåset (3) i pilens riktning tills det tar emot (a) och ta av chucken (b). Sätta på chucken: Se sid. 2, fig. D. - Sätt på chucken på spindeln (6) (a). - Vrid chucklås (3) i pilens riktning (b) tills chucken kan skjutas helt upp på spindeln och släp chucklåset. - Kontrollera att chucken sitter fast. Obs: Genom att ställa in brytaren (10) på mejsling undviker man att spindeln vrids vid chuckbyte. 7.7 Byta verktyg i hammarchucken Rengör verktyget och fetta in det med specialfett (best.nr 6.31800) före användning! Använd bara SDS-Plus-verktyg! Sätta i verktyget: - Vrid verktyget och för in det tills det hakar fast. Verktyget låses automatiskt. Borttagning av verktyget: Se sidan 2, bild A. - Dra chucklåsningen (2) bakåt i pilens riktning (a) och ta bort verktyget (b). 7.8 Byte av verktyg snabbchuck (beroende på utrustning) Använd snabbchucken vid borrning utan slaggenerator i metall, trä osv. samt för skruvdragning. Spänna insatsverktyg (se sid. 2, fig. B): Vrid hylsan (5) i riktning mot märkningen "AUF, RELEASE" (a). Tryck in verktyget så långt det går (b) och vrid sedan hylsan åt motsatt håll tills du känner att det mekaniska motståndet släpper (c). Varning! Verktyget är inte fastspänt ännu! Fortsätt att vrida (det måste höras ett "klick"), tills det inte är möjligt att vrida längre - först nu är verktyget fastspänt på ett säkert sätt. Obs! Skrapljudet som eventuellt kan höras när chucken har öppnats (funktionsberoende) kopplas bort genom att hylsan vrids i motsatt riktning. Om verktygsskaftet är mjukt, så måste du eventuellt efterdra när du har borrat ett tag. Se till att alltid hålla spindeln (6) ren och fetta in den något. (Specialfett: best.nr 6.31800) Rengöra snabbchuck (4): Efter en längre tids användning är det lämpligt att hålla borrchucken med öppningen rakt neråt och därefter öppna och stänga helt flera gånger. Allt damm faller därvid ner ur öppningen. Ta för vana att använda rengöringsspray regelbundet på spännbackarna och deras öppningar. Ventilationsöppningar: Rengör maskinens ventilationsöppningar då och då. Om det inte är möjligt att trycka in strömbrytaren (15) ska man kontrollera om riktningsomkopplaren (13) är helt inställd på R- eller L-läget. Elektronik-signal-indikator (11): - Snabba blinkningar - skydd mot omstart Maskinen går av säkerhetsskäl inte igång av sig själv när strömmen kommer tillbaka efter strömavbrott, även om brytaren är PÅ. Stäng av maskinen och slå sedan på den igen för fortsatt drift. f Använd bara Metabo-originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Montera tillbehör på ett säkert sätt. O maskinen körs i en hållare: Se till att maskinen sitter fast ordentligt. Du kan skada dig om du tappar kontrollen över maskinen. Ett komplett tillbehörssortiment hittar du på www.metabo.com eller i katalogen. Reparation av elverktyg får endast utföras av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repareras ska skickas till din Metabo-återförsäljare. För adresser, se www.metabo.com. Du kan hämta reservdelslistor på www.metabo.com. Följ nationella miljöföreskrifter för omhändertagande och återvinning av uttjänta maskiner, förpackningar och tillbehör. Gäller bara EU-länder: Släng inte uttjänta elverktyg i hushållssoporna! Enligt EU- direktiv 2012/19/EU om uttjänta el- och elektronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elverktyg källsorteras för miljövänlig återvinning. f Förklaringar till uppgifterna finns på sidan 3. Förbehåll för tekniska ändringar. P1 = Märkeffekt P2 = Avgiven effekt n1 = Varvtal vid tomgång n2 = Varvtal vid belastning ømax = Maximal borrdiameter smax = Maximal slagfrekvens W = Energi vid enskilt slag S = Slageffekt b = Chuckens spännområde m = Vikt utan sladd D = Spännhalsdiameter 8. Underhåll, rengöring 9. Åtgärder vid fel 10. Tillbehör 11. Reparation 12. Miljöskydd 13. Tekniska data
Sida: 5
SVENSKA sv 35 Mätvärdena är uppmätta enligt EN 60745. Maskinen har skyddsklass II ~ Växelström I de tekniska specifikationerna ovan tas även hänsyn till toleranserna (i enlighet med gällande standarder). Utsläppsvärden Dessa värden medger en bedömning av elverktygets utsläpp samt jämförelse med andra eldrivna verktyg. Beroende på förhållandena, elverktygets skick och hur verktygen används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd de uppskattade värdena för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder. Totalt vibrationsvärde (vektorsumma i tre riktningar) räknas fram enligt EN 60745: ah, HD = Vibrationsemissionsvärde (hammarborrning i betong) ah, Cheq = Vibrationsemissionsvärde (mejsling) ah, D=Vibrationsemissionsvärde (slagborrning i metall) Kh,HD/Cheq/D = Osäkerhet (svängning) Typisk A-värderad bullernivå: LpA = Ljudtrycksnivå LWA = Ljudeffektnivå KpA, KWA= Onoggrannhet När arbete utförs överskrids ljudnivån ibland med 80 dB(A). Använd hörselskydd!

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo UHE 2660-2 Quick men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo UHE 2660-2 Quick. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo UHE 2660-2 Quick så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo UHE 2660-2 Quick

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo UHE 2660-2 Quick nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Borrmaskiner
  • Modell/namn: UHE 2660-2 Quick
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Grekisk, Ungerska