TS 254

Metabo TS 254 manual

TS 254

Manual för Metabo TS 254 på Holländsk. Denna PDF-handbok har 200 sidor.

Sida: 1
83 SVENSKA 1. Sågen i överblick 2. Läs det här först! 3. Säkerhet 4. Uppställning 5. Före första användning 6. Användning 7. Transport 8. Underhåll och skötsel 9. Tips och råd 10. Medföljande tillbehör 11. Reparationer 12. Skrotning 13. Problem och felsökning 14. Tekniska data 1. Sågens uppbyggnad 3 1 4 5 6 7 12 13 15 18 17 Baksida: 22 23 2 24 Höger sida: 20 8 16 21 19 11 9 14 10 1 Tväranslag 2 Bordsförlängning 3 Spånhuv 4 Utsugsadapter 5 Sugslang 6 Parallellanslag 7 Påskjutare 8 Bordsbreddning 9 Låsspak för bordsbreddning 10 Förvaring för påskjutare 11 Fot/handtag 12 Strömbrytare 13 Vred för snedkapningsinställning 14 Vev för såghöjdsinställning 15 Anslagsstopp snedkapning 16 Låsspak för snedkapningsinställ- ning 17 Sågklingshållare 18 Verktygsfäste 19 Fast nyckel 20 Förvaring för spånhuv 21 Förvaring för parallellanslag 22 Förvaring för tväranslag 23 Sladdhållare 24 Spånutkast Innehållsförteckning 17028992_10_TS254_sv.fm Bruksanvisning i original SVENSKA
Sida: 2
SVENSKA 84 VARNING! – Läs bruksanvisning- en, så minskar risken för skador. VARNING! Läs alla säkerhetsanvis- ningar och anvisningar. Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador. Spara säkerhetsanvisningar och an- visningar för framtida bruk. Se till att dokumentationen följer med elverktyget. – Den här bruksanvisningen är gjord för personer som har tekniska grundkunskaper om hur man hante- rar maskiner som den beskrivna. Har du ingen sådan erfarenhet av maskiner, så ta hjälp av någon erfa- ren person. – Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår för att du inte följt an- visningarna i bruksanvisningen. Informationen i bruksanvisningen är märkt på följande sätt: Fara! Risk för personskador eller sakskador. Risk för elstöt! Risk för personskador på grund av el. Risk för indragning! Risk för personskador på grund av att kropps- delar eller kläder blir in- dragna. Varning! Risk för sakskador. Obs! Kompletterande informa- tion. 3.1 Avsedd användning Sågen är avsedd för klyvning och kap- ning av massivt trä, laminerat trä, spån- skivor, lamellträ och liknande material. Metallsågning innebär följande begräns- ningar: – kräver rätt sorts sågklinga (se Medföljande tillbehör) – bara för järnfri metall (inte hårdmetall eller härdad metall) Runda arbetsstycken kräver rätt fästdon eftersom den roterande sågklingan kan få det att vrida sig. Sågning av platta arbetsstycken på hög- kant kräver lämpligt anslag som ger sä- ker styrning. Du får inte göra falsar eller spår utan rätt skydd på maskinen. Använd inte cirkelsåg för att göra slitsar (spår som slutar i arbetsstycket) All annan användning räknas som ej av- sedd användning. Tillverkaren ansvarar inte för skador på grund av ej avsedd användning. Om sågen blir ombyggd eller du använ- der delar som inte är godkända av till- verkaren kan detta leda till allvarliga skador. 3.2 Allmänna säkerhetsanvis- ningar Varning! När du använder elverktyg, så måste du följa följande grundläggande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig mot elstötar, skador och brand.  Följ säkerhetsanvisningarna nedan när du använder maskinen, så und- viker du person- och sakskador.  Läs även de särskilda säkerhetsan- visningarna i respektive kapitel.  Följ även eventuell arbetarskydds- lagstiftning och föreskrifter för ska- deprevention vid hantering av cirkel- sågar. Allmänna risker!  Håll ordning på arbetsplatsen – om det är rörigt kan det lätt hända en olycka.  Var uppmärksam. Var medveten om vad du gör och använd sunt förnuft. Använd inte cirkelsågen om du är okoncentrerad.  Kom ihåg att även ta hänsyn till yttre faktorer. Se till att du har bra belys- ning.  Undvik olämpliga kroppsställningar. Det är viktigt att stå stadigt och att alltid hålla jämvikten.  Använd lämpliga stöd för långa ar- betsstycken.  Använd inte elverktyg om det finns brand- eller explosionsrisk.  Den här sågen är bara avsedd för användning av personer som vet hur en cirkelsåg fungerar och känner till de risker som är förknippade med den. Personer under 18 år får bara an- vända sågen i samband med utbild- ning och under uppsikt av en hand- ledare.  Obehöriga, i synnerhet barn, får inte vistas i riskområdet. Låt inga andra personer komma i kontakt med så- gen eller sladden vid sågning.  Undvik att överbelasta sågen – an- vänd den bara inom det kapacitets- intervall som tekniska data anger. Fara pga. el!  Utsätt inte sågen för regn. Använd den inte heller i våta eller fuktiga utrymmen. Undvik att komma i kontakt med jor- dade delar (t.ex. värmeelement, rör, spisar, kylskåp) när du arbetar med sågen.  Sladden får inte användas för annat än den är avsedd för. Risk för klämskador och andra personskador av rörliga delar!  Använd aldrig maskinen utan skyddsanordningar.  Håll alltid tillräckligt avstånd till såg- klingan när du sågar. Använd lämpli- ga påskjutare om det behövs. Håll tillräckligt avstånd till rörliga delar under arbetets gång.  Vänta tills sågklingan har stannat helt innan du tar bort mindre arbets- stycken, trärester osv. ur arbetsom- rådet.  Bromsa inte klingan genom att trycka på den från sidan.  Kontrollera alltid att sågen inte är an- sluten till elnätet innan du påbörjar eventuella servicearbeten.  Kontrollera att inga verktyg eller lösa delar ligger kvar i sågen när du slår på den (t.ex. efter service).  Slå av cirkelsågen när du inte an- vänder den. Risk för skärskador även när klingan står still!  Använd skyddshandskar vid byte av vassa delar. 2. Läs det här först! 3. Säkerhet
Sida: 3
SVENSKA 85  Förvara sågklingorna så att ingen kan skada sig på dem. Fara för arbetsstyckskast (sågklingan kan greppa och slunga arbetsstycket mot den som sågar)!  Se alltid till så att klyvkilen är rätt in- ställd.  Klyvkilen och monterad sågklinga ska passa ihop: klyvkilen får inte vara tjockare än klingbredden och inte tunnare än stamklingan.  Kanta inte arbetsstyckena.  Kontrollera att sågklingan passar för materialet.  Såga bara tunna eller tunnväggiga arbetsstycken med fintandad såg- klinga.  Använd alltid vassa sågklingor.  Undersök i tveksamma fall om det finns främmande föremål i arbets- stycket (till exempel spik eller skruv).  Såga bara arbetsstycken med mått som gör att du kan hålla säkert i stycket när du arbetar.  Såga aldrig mer än ett arbetsstycke åt gången och inte heller buntar med flera stycken. Risken att skada sig är stor när ett stycke slungas iväg okontrollerat av sågklingan.  Ta bort småbitar, trärester osv. ur ar- betsområdet – sågklingan måste då stå stilla. Risk för indragning!  Se till så att inga kroppsdelar eller kläder kan fastna och bli indragna av roterande delar vid sågning (använd inte slips och inte handskar inte kläder med vida ärmar; personer med långt hår måste använda hår- nät).  Såga aldrig arbetsstycken med – linor, – snören, – band, – sladdar eller – trådar eller arbetsstycken som innehåller sådana material. Fara pga. av bristande person- lig skyddsutrustning!  Använd hörselskydd.  Använd skyddsglasögon.  Använd andningsskydd.  Använd rätt arbetskläder.  Vid arbete utomhus rekommende- rar vi halkskyddsskor.  Bär skyddshandskar vid hanteringen av sågklingor och grova arbetsstyck- en. Sågklingor måste förvaras i en behållare. Fara för sågspån!  Vissa sågspånssorter (t.ex. från bok-, ek- och askträ) kan orsaka cancer vid inandning. Arbeta alltid med spånsug. Spånsugen måste uppfylla de värden som Tekniska data anger.  Se till att så att du sprider så lite såg- spån som möjligt till omgivningen: – Ta bort sågspånet ur arbetsområ- det (blås inte!); – Reparera otätheter i spånsugen; – Se till så att arbetsplatsen har bra ventilation. Fara vid tekniska förändringar på sågen eller vid användning av de- lar som inte är utprovade och god- kända av tillverkaren!  Sätt ihop sågen exakt enligt anvis- ningarna.  Använd bara delar som tillverkaren godkänt. Det gäller framförallt: – sågklingor (beställningsnummer, se Medföljande tillbehör); – skyddsanordningar (beställnings- nummer, se Reservdelslista).  Gör inga ändringar på maskindelar- na. Fara på grund av brister på så- gen!  Sköt om såg och tillbehör ordentligt. Följ serviceanvisningarna.  Kontrollera om det finns några ska- dor före användning: undersök noga att säkerhetsanordningar, skyddsan- ordningar eller lätt skadade delar fungerar som de ska innan du an- vänder maskinen. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar felfritt och inte fastnar. Alla delar måste vara rätt monterade och alla villkor upp- fyllda för att sågen ska fungera fel- fritt.  Skadade skyddsanordningar eller delar kräver reparation eller byte av godkänd serviceverkstad. Låt en serviceverkstad byta ut trasiga strömbrytare. Använd aldrig maski- nen om brytaren inte fungerar som den ska.  Handtagen ska vara torra och fria från olja och fett. Fara pga. buller!  Använd hörselskydd.  Se till att klyvkilen inte är böjd. En böjd klyvkil trycker arbetsstycket i sidled mot sågklingan. Det orsakar buller. Fara pga. arbetsstycken eller delar som nyper! När det nypt: 1. slå av maskinen, 2. dra ur kontakten, 3. använd handskar, 4. åtgärda med lämpliga verktyg. 3.3 Symboler på maskinen Information på typskylten: (25) Tillverkare (26) Serienummer (27) Maskinbeteckning (28) Motorinfo (se även Tekniska data) (29) CE-märkning – maskinen uppfyl- ler EG-direktiven enligt överens- stämmelseintyget (30) Skrotningssymbol – maskinen går att skrota via tillverkaren (31) Tillverkningsår (32) Tillåtna klingmått 26 27 28 29 30 32 25 31
Sida: 4
SVENSKA 86 Säkerhetsmärkning Fara! Om du inte följer var- ningarna finns risk för svåra personskador och sakskador. Läs bruksanvisningen. Ta aldrig i sågklingan när den roterar. Använd skyddsglasögon och hörselskydd. Använd inte maskinen i våta eller fuktiga utrym- men. 3.4 Säkerhetsanordningar Klyvkil Klyvkilen (33) hindrar arbetsstycken från att fastnar i klingan och blir ivägs- lungade mot användaren. Använd alltid klyvkilen vid sågning. Spånhuv Spånhuven (34) skyddar mot oavsiktlig kontakt med klingan och kringflygande spån. Använd alltid spånhuven vid sågning. Påskjutare Påskjutaren (35) förlänger armen så att du kan föra arbetsstycket säkert mot sågklingan och förhindrar ofrivillig kon- takt med sågklingan. Använd alltid påskjutare när avståndet mellan klinga och parallellanslag är min- dre än 120 mm. . För påskjutaren i 20° … 30° vinkel mot sågbordsytan. Förvara påskjutaren vid maskinen när du inte använder den. Byt ut skadad påskjutare. Det är viktigt att stå stadigt och att alltid hålla jämvikten. Uppställning utan maskinstativ: 1. Ta hjälp av någon och lyft sågen ur förpackningen. 2. Ställ sågen på stabilt bord eller ar- betsbänk. 3. Skruva fast sågen i bordet eller ar- betsbänken. Uppställning med maskinstativ: 1. Ta hjälp av någon och lyft maskinen ur förpackningen. 2. Ställ maskinen på golvet. 3. Lyft maskinen i handtagen och ställ den på högkant 4. Dra ut handtagen (36), vrid och snäpp fast. 5. Fäll ut de båda undre benen. Tryck ned de röda spakarna (37) (med fo- ten eller handen) och fäll ned benen. 6. Tippa maskinen lite bakåt och tryck ned benen. De röda spakarna (37) måste snäppa fast. 7. Fäll ut de båda övre benen. Skjut de röda spakarna (38) åt höger och fäll ned benen. De röda spakarna måste snäppa fast. . 8. Ta tag i sågen mitt på övre stativde- len. Lyft upp sågen och ställ den upp. (Håll foten emot stativbenet, så att sågen inte glider när du ställer upp den). 9. Justera stativfoten (39) så att du kompenserar för golvojämnheter. 33 34 4. Uppställning 35 36 37 38
Sida: 5
SVENSKA 87 5.1 Montering Klyvkil Obs! Klyvkilen är redan rätt inställd vid leve- ransen. Den behöver bara justeras före driftstarten om den ändrat läge under transporten. 1. Veva upp sågklingan till det översta läget. 2. Vrid skruven (40) moturs, lyft och ta ur bordsinsatsen. 3. Lossa låsspaken (41) (vrid mot- urs!). 4. Dra upp klyvkilen (42) från det undre transportläget till anslaget. 5. Kontrollera att klyvkilen sitter rätt: – Avståndet mellan klingegg och klyvkil ska vara 3 till 5 mm. – Klyvkilen måste ligga i linje med klingan. Fara! Klyvkilen hör till säkerhetsanord- ningarna och kräver rätt montering för att sågen ska gå att använda sä- kert: Bara om du måste justera klyvkilens lä- ge: 1. Lossa låsspaken (41) (vrid mot- urs!). 2. Ställa in klyvkilen (42) vertikalt: avståndet mellan klingegg och klyv- kil ska vara 3 till 5 mm. 3. Dra åt låsspaken (41) (vrid med- urs!). Ställa in riktningsanordning på sidan: Klyvkil (43) och klinga måste ligga exakt i linje med varandra. 4. Lossa 3 insexskruvar (44). 5. Ställ in klyvilen (43) parallellt med sågklingan. . 6. Dra åt 3 insexskruvar (44). 7. Fäst bordsinsatsen och lås med skruven (40). Montering av spånskyddet 1. Veva upp sågklingan till det översta läget. 2. Sätt på spånhuven (46) på klyvki- lens främre fäste (45). 3. Dra åt spånhuven med låsspaken. 5.2 Elanslutning Varning! Elektrisk spänning  Använd endast maskinen i torr omgivning.  Anslut bara maskinen anslutas till strömkällor som uppfyller föl- jande krav (se även Tekniska da- ta): – Alla kontakter skavara jorda- de enligt föreskrift. – Nätspänning och -frekvens ska överensstämma med upp- gifterna på maskinens typ- skylt. – Sågen ska vara avsäkrad med jordfelsbrytare med felström 30 mA. Fråga din elleveratör eller elinstallatör om du är osäker på om din serviceledning uppfyller kraven.  Lägg nätkabeln på ett sådant sätt att den inte är i vägen eller kan skadas under arbetet.  Skydda nätkabeln för värme, frä- tande vätskor och vassa kanter.  Använd bara gummisladd med rätt ledningsarea som förläng- ningssladd (se Teknisk data).  Ute använder du bara förläng- ningssladdar avsedda och märk- ta för utomhusbruk.  Dra inte ur stickkontakten genom att dra i kabeln.  Undvik oavsiktliga starter: se till så att strömbrytaren är av innan du sätter i kontakten i uttaget. 5. Före första användning 39 40 41 42 max. 5 43 44 45 46
Sida: 6
SVENSKA 88 Fara för olyckor! Sågen får endast användas av en person åt gången. Andra personer som ska mata fram eller ta bort ar- betsstycken ska stå på säkert av- stånd från sågen. Kontrollera följande innan arbetet påbörjas: – Nätkabel och stickpropp – Strömbrytare för start/stopp – Klyvkil – Spånhuv – Hjälpmedel för matning (påskju- tare och handtag) Använd personlig skyddsutrustning: – Dammskyddsmask – Hörselskydd – Skyddsglasögon Stå på rätt ställe under sågning: – Framtill på manöversidan; – Mitt framför sågen; – Till vänster och vid sidan om in- ställningsanordningen för såg- klingan – Vid tvåmansdrift måste den ena personen stå på säkert avstånd från sågen. Använd följande tillbehör vid behov: – Lämpliga stöd för arbetsstycken – om arbetsstycket kan falla av bordet efter delning; – Spånutsug. Undvik följande manövreringsfel: – Bromsa inte klingan genom att trycka på den från sidan. Risk för kast. – Tryck alltid arbetsstycket mot sågbordet under sågning och ställ det inte på högkant. Risk för kast. – Såga aldrig mer än ett arbets- stycke åt gången och inte heller buntar med flera stycken. Risken att skada sig är stor när ett stycke slungas iväg okontrollerat av sågklingan. Risk för indragning! Såga aldrig arbetsstycken med linor, snören, bandkablar eller trådar eller arbetsstycken som innehåller lik- nande material. 6.1 Spånutsug/universal- dammsugare Fara! Spån från vissa träslag (t ex bok, ek och ask) kan orsaka cancer vid in- andning. Använd lämplig spånutsug vid arbete i slutna rum. Spånsugen ska uppfylla följande krav: – passa utsugs-Ø (spånhuv 38 mm; spånlåda 35/44 mm); – Luftvolym  460 m3/h; – Undertrycket på sågens sugstos ska vara Š 530 Pa; – Lufthastigheten på sågens sugs- tos ska vara Š 20 m/ s. Sugstosarna för spånutsugningen sitter på sågklingans skyddslåda och på spånhuven. Observera även bruksanvisningen för utsugningsanläggningen! Sågning utan spånsug är bara tillåtet ut- omhus. 6.2 Inställning av såghöjd Fara! Kroppsdelar eller föremål som finns i inställningsområdet kan fastna i den roterande sågklingan! Ställ bara in såghöjden när sågklingan står stilla. Sågklingans såghöjd måste anpassas till arbetsstyckets höjd: spånhuven mås- te ligga emot arbetsstycket med den främre underkanten.  Ställ in såghöjden genom att vrida på ratten (47). För att utjämna ett eventuellt spel vid såghöjdsinställningen, för klingan till det läge du vill ha underi- från. 6.3 Inställning av sågkling- ans lutning Fara! Kroppsdelar eller föremål som finns i inställningsområdet kan fastna i den roterande sågklingan! Ställ bara in såghöjden när sågklingan står stilla! Sågklingans lutning går att ställa in steg- löst mellan -1,5° och 46,5°. 1. Lossa (48) låsarmen. 2. Ställ in önskad lutning. 3. Spärra den inställda vinkeln med (48) låsarmen. Vred för såghöjdsinställning Sågdjupet ställer du in med vredet (49). Låsspak för snedkapningsinställ- ning Lossar du låsspaken (50), så går det att ställa in sågklingan mellan -1,5° och 46,5°. 6. Arbetsbeskrivning 47 48
Sida: 7
SVENSKA 89 För att vinkeln inte ska ändras under sågningen måste den spärras (50) med låsarmen. Omkopplingsspak för vinkelanslag Det finns ett anslag för snedkapningsin- ställningen vid 0° och 45°. Vinkeln går att öka med 1,5° i båda håll vid special- geringar.  Dra ut vinkelanslaget (51) och sätt det över höger excenterskiva = nu går det ställa in snedkapningsvinklar mellan -1,5° och 45°.  Dra ut vinkelanslaget (51) och sätt det över vänster excenterskiva = nu går det ställa in snedkapningsvinklar mellan 0° och 46,5°. Strömbrytare  AV = tryck på den (52) undre bryta- ren.  PÅ = tryck på den (53) övre brytaren i 1 till 2 sekunder. 6.4 Ställa in parallellanslaget Till parallellanslaget används den långa anslagsprofilen (54). Montering görs på styrprofilen på sågens framsida. – Sätt parallellanslaget höger om såg- klingan. Markeringen i förstoringsglaset vi- sar parallellanslagets inställda skal- avstånd till sågklingan. – Lossa låsspaken (55) på parallel- lanslaget och flytta det tills marke- ringen i förstoringsglaset det av- stånd du vill ha till sågklingan. Tryck ned låsspaken (55) , så låser den. – Anslagprofilen (54) måste stå paral- lellt med klingan under sågningen och vara spärrat (55) med låsarmen. Tryck ned låsspaken, så låser den. – Räfflade muttrar (56) för infästning av anslagsprofil. Lossa de båda räff- lade muttrarna, så går det att ta av och flytta anslagsprofilen (56): Låg stödkant : – För sågning av platta arbetsstyck- en; – när sågklingan lutar. Hög stödkant : – för sågning av höga arbetsstyck- en (max. 87 mm). 6.5 Justera visaren på paral- lellanslaget 1. Rikta parallellanslaget mot klingan. 2. Lossa skruven på parallellanslagets visare. 3. Nolla visaren på parallellanslaget mot skalan, så att de stämmer över- ens. 4. Dra åt visarskruven på parallel- lanslaget igen. Obs! Undvik att arbetsstycket nyper mot pa- rallellanslaget vid sågning: flytta parallellanslaget så långt åt höger som möjligt och ställ sedan in den såg- bredd du vill ha. Tips: Justera parallellanslaget (om det be- hövs): parallellanslaget ska vara parllellt med sågklingan resp. vidga sig max. 0,3 mm bakåt så att arbetsstycket inte nyper mellan parallellanslag och kling- an. Lossa de 2 skruvarna ovanpå paral- lellanslaget och justera, dra sedan åt igen. Obs! Justera (vid behov) parallellanslagets klämkraft: Om det bakre klämstycket ansluts tidigare eller senare än det främ- re klämstycket kan det ställas in genom att muttern vrids (på bakre gaveln). Los- sa på muttrarna så att det bakre kläm- stycket ansluts. Dra åt muttern så att det bakre klämstycket ansluts tidigare. 6.6 Ställa in tväranslaget Tväranslaget (58) skjuts in i spåret framme på sågbordet. För vinkelsågning kan tväranslaget jus- teras i 60° på båda sidorna. För sågning i vinklar på 45° och 90° finns motsvarande anslag. För att ställa in en vinkel: Lossa spärrs- paken (57) genom att vrida motsols. 49 50 51 53 52 54 55 56 57 58 59
Sida: 8
SVENSKA 90 Skaderisk! Under sågningen måste spärrspa- ken vara fastspänd mot tväransla- get. Tillsatsprofilen kan flyttas och tas av (59) genom att lossa den räfflade mut- tern. 6.7 Ställa in bordsbredd- ningen Bordförlängningen ökar uppläggningsy- tan så att även större arbetsstycken kan hållas fast på ett säkert sätt.  För att ställa in bordsförlängningen måste låsarmen (60) lossas. Skaderisk! Spärrspaken måste vara ordentligt åtdraget under sågningen. Avläsning av skala vid arbeten med parallellanslag Vilken skala sågbredden ska avläsas på beror på hur anslagsprofilen monterats på parallellanslaget: – Hög stödkant = Skala med svart skrift på vit bak- grund. – Låg stödkant = Skala med vit skrift på svart bak- grund. När sågbredden är kort dras inte ut- dragsskivorna på bordet ut. Sågbred- den avläses alltid på den högra skalan på parallellanslagets visare: – Hög stödkant: möjliga sågbredder från 0 till 35 cm. – Låg stödkant: möjliga sågbredder från 0 till 29,5 cm. När större arbetsstycken ska sågas måste utdragsskivorna dras ut. 1. Flytta parallellanslaget till skalans ändläge. 2. Dra ut bordsbreddningen och ställ in parallellanslaget på rätt avstånd. Sågbredden avläses alltid på den vänstra skalan vid visaren. 6.8 Ställa in bordsförläng- ningen Bordförlängningen ökar uppläggningsy- tan så att även längre arbetsstycken går att styra säkert. 1. Lossa de båda räfflade skruvarna (61), om du vill dra ut bordsförläng- ningen. 2. Dra ut bordsförlängningen och ställ in på rätt avstånd. 3. Dra åt de båda räfflade skruvarna igen. 6.9 Sågning Fara! När avståndet mellan klinga och ett parallellanslag är mindre än 120 mm, använd påskjutare. Rak sågning 1. Ställ in vinkeln och lås den. 2. Ställ in sågdjupet. Spånskyddet ska vila helt på arbetsstycket på framsi- dan. 3. Ställ parallellanslaget. 4. Starta sågen. 5. Skjut arbetsstycket rakt bakåt och såga itu det i ett enda arbetsmo- ment. 6. Slå av maskinen om du inte ska fort- sätta att såga. Vinkelsågning 1. Tväranslaget skjuts in framifrån i spåret på sågbordet. 2. Ställ in önskad vinkel när spännspa- ken lossats (62) på tväranslaget och skruva fast spännspaken igen. 3. Ställ in avståndet i sidled mellan klinga och tillsatsprofil:  Lossa den räfflade muttern och flytta tillsatsprofilen.  Dra åt de räfflade muttrarna. 4. Pressa arbetsstycket mot tväransla- get. 5. Såga igenom arbetsstycket genom att skjuta fram tväranslaget. 6. Slå av maskinen om du inte ska fort- sätta att såga. Fara! Före transport:  Stäng av maskinen.  Vänta tills sågklingan har stan- nat.  Dra ur kontakten.  Veva ner sågklingan helt.  Ställ in snedkapvinkeln på 0° och spärra med låsspaken.  Montera av påbyggnadsdelar (spån- huv, spånutsug). Förvara spånhu- ven vid sågbordet.  Linda upp sladden på sladdvindan. 60 61 7. Transport 62
Sida: 9
SVENSKA 91 Bara maskiner med maskinstativ:  Lyft maskinen i stativet och fäll den bakåt. Ställ maskinen på högkant och fäll in de övre benen. De röda spakarna måste snäppa fast igen.  Fäll maskinen bakåt och fäll in de undre benen. De röda spakarna måste snäppa fast igen.  Fäll in handtagen och ställ upp ma- skinen. Klämrisk! Lås den utdragna bordsbreddningen med låsspaken. Bär maskinen i sidohandtagen (63) på bordet. Varning! Håll inte i skyddsanordningar, ut- dragsskivor eller kontrollelement när du bär sågen! Mobil transport:  Dra ut handtagen, vrid och snäpp fast.  Dra eller skjut sågen med handtaget Använd helst originalförpackningen när du transporterar sågen. Fara! Före alla underhålls/rengöringsarbe- ten: 1. Stäng av maskinen. 2. Vänta tills sågen har stannat. 3. Dra ur kontakten. – Slå på och kontrollera alla säker- hetsanordningar efter underhåll och rengöring. – Använd bara originaldelar om någon del i sågen behöver bytas. Reserv- delar som inte godkänts av tillverka- ren kan orsaka skador. Detta gäller speciellt reservdelar till säkerhetsan- ordningarna. – Alla andra reparations- och under- hållsarbeten än de som kapitlet be- skriver kräver behörig reparatör. Fara! Om bordsinlägget är skadat finns risk för att små föremål kläms fast mellan bordsinlägg och sågklinga och på så sätt blockerar sågen. Byt genast trasiga bordsinlägg! 8.1 Byte av sågklinga Fara! Strax efter sågningen kan sågkling- an vara mycket het - risk för bränn- skador! Låt den heta klingan svalna. Sågklingan får inte rengöras med brandfarlig vätska. Risk för skärskador finns även vid stillastående klinga. Använd alltid handskar vid byte av klinga. Observera sågklingans rotationsrik- ting vid monteringen! 1. Veva upp sågklingan till det översta läget. 2. Demontera spånskyddet. 3. Lossa och dra ut bordsinsatsen (64). 4. Vrid spännmuttern (68) med fast nyckel och dra samtidigt upp spa- ken till klinglåsningen(65) tills den snäpper fast. 5. Håll spaken och skruva av spänn- muttern medurs. 6. Ta bort spännmutter (68), yttre klingfläns (67) och klinga från kling- axeln. 7. Rengör klingflänsens fästytor (66) och (67) sågklingan. Fara! Använd inga rengöringsmedel (t.ex. för att ta bort kådrester) som kan an- gripa sågens lättmetalldelar. Det kan påverka sågens stabilitet. 8. Skjut på den (66) inre klingflänsen på motoraxeln. 9. Montera den nya klingan (observera rotationsriktningen!). 63 8. Reparation och underhåll 64 65 66 67 68
Sida: 10
SVENSKA 92 Fara! Använd endast sågklingor som mot- svarar uppgifterna i den tekniska da- tan och standarden EN 847-1 – vid användning av olämpliga, skadade eller deformerade sågklingor kan delar plötsligt slungas iväg på grund av centrifugalkraften. Använd aldrig: – Sågklinga vars tillåtna maxvarv- tal ligger under det märkvarvtalet obelastad för klingaxeln (se Tek- niska data); – Sågklingor tillverkade av snabb- stål (HS eller HSS); – Sågklingor med klingbredd min- dre än eller stamklingtjocklek större än klyvkilen. – Skadade sågklingor; – Klyvklingor. Varning! – Sågklingan får endast användas tillsammans med orginaldelar. – Använd aldrig lösa reducerbuss- ningar, då kan sågklingan loss- na. – Montera sågklingan så att den är balanserad och inte slår emot el- ler lossnar. 10. Skjut upp den (67) yttre klingflän- sen. 11. Skruva på spännmuttern (68) (vän- stergängad!). Vrid spännmuttern (68) med fast nyckel och dra samti- digt upp spaken till klinglåsning- en(65) tills den snäpper fast. 12. Håll spaken och skruva åt spänn- muttern ordentligt moturs. Varning! – Förläng inte verktyget för fast- spänning av sågklingan. – Dra inte åt spännskruven genom att slå på verktyget. 13. Ställ in klyvilen (69) så att den matchar klingmåtten. (Klyvkilsinställning, se 5.1) 14. Fäst bordsinlägget. 15. Fäst spånskyddet. 8.2 Inställing av bordet 1. Ställ in anslagsstoppspaken (71) på vinkelintervall 0°/45°. 2. Spärra den inställda vinkeln med (70) låsarmen. 3. Kontrollera vinkeln: – 0° = vinkelrätt mot sågbordet – 45° med separat vinkelanslag. Om värdena inte är exakta: 4. Lossa krysskruven (72) på resp. ex- centerskiva och ställ in tills vinkeln mot sågbordet är exakt 0° (= rät vin- kel), respektive 45° i ändlägena. 5. Dra åt krysskruven på excenterski- van igen. 6. När du ställt in anslagsstoppet, jus- tera även vinkelskalan på framsidan, om det behövs. Obs! Vill du ställa in snedkapningsstoppet från -1,5° till 46,5°, dra ut anslags- stoppspaken. 8.3 Förvaring av maskinen Fara! Förvara maskinen utom räckhåll för barn. Förvara maskinen så att den inte kan gå igång av misstag och så att ingen kan skada sig på den där den står. Varning! Förvara inte sågen oskyddad utom- hus eller i fuktiga utrymmen. 8.4 Underhåll Rengöring av sågen  Avlägsna spån och damm med dammsugare eller borste: – på styranordningarna för inställ- ning av sågklingan – i motorns ventilationsspringor – i klingskyddslådan. – Höjdinställning – Lutningsguide Alltid före start Kontrollera att – Avstånd sågklinga – klyvkil 3 till 5 mm. – klyvkilen ligger i linje med klingan, att sladd och kontakt inte har några ska- dor. Låt elektriker byta trasiga delar. Varje gång du slår av Kontrollera om sågbladets eftergång överstiger 10 sekunder; överskrider sågbladet eftergångstiden, låt behörig elektriker byta motor. 1 gång/månad (vid daglig använd- ning) Ta bort sågspån med dammsugare eller pensel. Smörj in styrelementen med lite olja: – gängstång och styrstänger till höjd- inställningen – vinkelinställningsanordningen Var 150:e drifttimme Kontrollera alla skruvförband och spänn vid behov. Vid behov: Ställ in guidehylsorna på bordsbenen.  Vrid insexskruvarna (73a) medurs = trögare guider. 69 70 71 72
Sida: 11
SVENSKA 93  Vrid insexskruvarna (73a) moturs = mer lättgående guider.  ytterliggare finjustering med gäng- stift (73b).  Ställa in guidehylsorna på främre benfästet:  Vrid insexskruvarna (74) medurs = trögare guider.  Vrid insexskruvarna (74) moturs = mer lättgående guider. Ställa in guidehylsorna på bakre benfäs- tet:  Vrid insexskruvarna (75) medurs = trögare guider.  Vrid insexskruvarna (75) moturs = mer lättgående guider. Dra åt insexskruvarna jämnt.  Provsåga några passande träbitar innan du börjar såga.  Placera alltid arbetsstycket på sågbor- det så att det inte kan välta eller vackla (t ex bågformade brädor med den ut- åtbuktande sidan uppåt).  Använd ett längdanslag för att såga lika långa bitar på ett rationellt sätt .  Håll uppläggningsbordets ytor rena. Använd bara Metabo originaltillbehör. Använd endast tillbehör som uppfyller kraven och specifikationerna i den här bruksanvisningen. Det kompletta tillbehörssortimentet hit- tar du på www.metabo.com eller i kata- logen. Fara! Elverktyg kräver av säkerhetsskäl repa- ration av behörig elektriker! Metabo-elverktyg som behöver repara- tion skickar du till din Metabo-återförsäl- jare. Adresser, se www.metabo.com. Du hittar reservdelslistor på www.meta- bo.com. Släng inte uttjänta elproduk- ter i hushållssoporna! Enligt EU-direktiv 2002/96/ EG om uttjänta el- och elek- tronikprodukter samt enligt harmoniserad nationell lag ska uttjänta elprodukter källsorteras för miljövänlig återvinning. Olika sätt att återvinna uttjänt utrustning får du från ditt kommunkontor. Förpackningsmaterialet är återvinnings- bart till 100%. Fara! Före byte av tillbehör: 1. Stäng av maskinen. 2. Dra ur kontakten. 3. Vänta tills sågklingan har stan- nat. Slå på och kontrollera alla säker- hetsanordningar igen när orsaken till felet är åtgärdat. Motorn startar inte Återstartspärren har löst ut. Om du sät- ter i kontakten när maskinen är på eller får tillbaka strömmen efter strömav- brott, så går inte maskinen igång:  Slå av och på maskinen igen. Ingen nätspänning  Kontrollera kontakt, uttag och säk- ringar. Motorn överhettad, t ex på grund av slö sågklinga eller blockering i klingkåpan:  Åtgärda orsaken till överhettningen och låt maskinen svalna i några mi- nuter. Slå på maskinen igen. Varvar inte upp Överlastskydd: arbetsvarvtalet sjunker KRAFTIGT:  För hög motortemperatur! Kör ma- skinen på tomgång tills den har sval- nat. Överlastskydd: arbetsvarvtalet sjunker NÅGOT:  Maskinen är överbelastad. Fortsätt arbeta, men med reducerad belast- ning. Angivet maxvarvtal inte uppnått - mo- torn har för låg nätspänning:  Använd kortare sladd eller en sladd med större ledningsarea ( 1,5 mm2 ).  Låt en elektriker kontrollera ström- försörjningen. Reducerad sågkapacitet Sågklingan är slö (sågklingan har ev an- löpning på sidan)  Byt sågklinga (se kapitlet ”Under- håll“). Stopp i spånutkast Utsugningsanläggning saknas eller för låg sugeffekt:  Anslut utsug eller öka sugeffekten (lufthastighet  20 m/s i spånutkas- tet). 9. Tips och råd 73a 73b 74 75 10. Tillbehör 11. Reparationer 12. Avfallshantering 13. Problem och felsökning
Sida: 12
SVENSKA 94 14. Tekniska data Spänning V 220 - 240 (1 50/60 Hz) Effekt Upptagen effekt P1 Utgående effekt P2 kW kW 2,00 kW S6 20% 1,27 kW S6 20% Strömupptagning A 9 Säkring min. A 16 (trög) Skyddstyp IP 20 Märkvarvtal obelastad (vid 230 V) v/min 4200 Sågningshastighet (vid 230 V) m/s 57 Klyvkilstjocklek mm 2,3 Sågklinga Kling-Ø (yttre) Klinghåls-Ø (inre) Klingbredd max. stomtjocklek på sågklingan mm mm mm mm 250 - 254 30 2,4 1,6 Såghöjd med lodrät klinga vid 45°lutning mm mm 0 ... 87 0 ... 50 max. sågbredd med parallellanslag mm 630 max. kapbredd med vinkelanslag mm 200 Mått utan maskinstativ (L x B H) med maskinstativ (L x B H) Längd sågbord Bredd sågbord mm mm mm mm 740 x 750 x 355 790 x 945 x 850 670/970 715/995 Sågens vikt med maskinstativ kg 33,4 Bulleremissionsvärden enligt EN 61029 * A-ljudtrycksnivå LpA A-ljudeffektnivå LWA Mätonoggrannhet (KpA, KWA) dB (A) dB (A) dB (A) 99 112 3 * Emissionsvärden Värdena gör att det går att uppskatta verktygets emissioner och jämföra med andra elverktyg. Beroende på förhållandena, verkty- gets skick och hur verktyget används kan de faktiska värdena vara högre eller lägre. Räkna även med pauser och perioder med lägre belastning. Använd uppskattade värden för att ta fram skyddsåtgärder för användaren, t.ex. organisatoriska åtgärder.

Frågor & svar

Har du en fråga om Metabo TS 254 men kan inte hitta svaret i användarhandboken? Kanske kan användarna på ManualsCat.com hjälpa dig att få svar på din fråga. Genom att fylla i formuläret nedan kommer din fråga att dyka upp under manualen för Metabo TS 254. Se till att du beskriver ditt problem med Metabo TS 254 så noga du kan. Desto tydligare din fråga är, desto större chans är det att du snabbt får ett svar från en annan användare. Du får automatiskt ett mejl som informerar dig när någon har reagerat på din fråga.

Ställ en fråga om Metabo TS 254

Namn
E-post
Reaktion

Visa en manual för Metabo TS 254 nedan. Alla manualer på ManualsCat.com kan visas helt kostnadsfritt. Genom att använda knappen 'Välj ett språk' går det att välja språk på manualen som du vill visa.

  • Märke: Metabo
  • Produkt: Sågstationer
  • Modell/namn: TS 254
  • Filtyp: PDF
  • Tillgängliga språk: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Spanska, Italiensk, Svenska, Portugis, Danska, Polska, Ryska, Norska, Finska, Czech, Ungerska